SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA Mgr. Vyletová Klára Zdravotně-sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň

2 Oddělení sociální péče FN Plzeň Personální obsazení: 1 VDZSP, 8 ZSP FN Lochotín, vchod F, 4. NP FN Bory, pavilon 24 a 54 Služby jsou určeny: Hospitalizovaným nebo ambulantním pacientům Jejich rodinám nebo blízkým Zaměstnancům FN Poskytované služby: Sociální poradenství Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klienta Navrhují vhodné zdravotní a sociální služby před propuštěním pacienta z FN Spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb Spolupracují s orgány státní správy

3 Oddělení sociální péče FN Plzeň Jak vyžádat poradenství: Prostřednictvím zdravotního personálu Pacient, klient sám osobně Služby jsou BEZPLATNÉ Telefonické kontakty:

4 Mateřská všeobecně. = PPM = Peněžitá pomoc mateřství 28 týdnů (37 týdnů u vícečetného těhotenství) Při mrtvě narozeném dítěti 14 týdnů 6 8 týdnů před očekávaným datem porodu Gynekolog zaměstnavatel PPM vyplácí OSSZ Výše: 70 % denního vyměřovacího základu

5 Mateřská Podmínky nároku: všeobecně. v den nástupu na mateřskou musí zaměstnankyni trvat účast na nemocenském pojištění Možné je i nástup na PPM v rámci,,ochranné lhůty 180 dní po skončení zaměstnání Potřebná doba pojištění 270 dní v posledních dvou letech Při nesplnění podmínek nároku žena čerpá ode dne porodu RP Při předčasném porodu žena čerpá PPM ode dne porodu

6 Otec na mateřské Otec může PPM pobírat až od 7. týdne po porodu Rodiče mezi sebou uzavírají písemnou dohodu Dohodu doručí na OSSZ Náležitosti dohody Den, od kterého bude otec pečovat Den porodu Úředně ověřený podpis matky Doložit RL dítěte

7 Rodičovská všeobecně.. = Rodičovský příspěvek Dávka Státní sociální podpory navazující na mateřskou, vyplácí ÚP Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. U dítěte mladší dvou let je omezená celodenní péče v zařízení (max. 46 h/měs.) Celkováčástka RP je Kč, nejdéle do čtyř let věku dítě

8 Rodičovská všeobecně.. Maximální možná výše Kč/měs. Pokud matka nesplní podmínky pro nárok na mateřskou, ode dne porodu pobírá RP Pokud rodiči, který o RP žádá nevznikne nárok na mateřskou, ale vznikne druhému rodiči, může si žadající rodič zvolit variantu pobírání RP. Zaměstnavatel nesmí dát matce výpoveď během čerpání RP.

9 Otec na rodičovské Otec na ÚP vyplní žádost o RP K žádosti přikládá RL dítěte

10 Shrnutí PPM a RP PPM = Mateřská 28 (37) týdnů 70 % vyměřovacího základu Okresní správa sociálního zabezpečení RP = Rodičovský příspěvek Max. 4 roky Kč Úřad práce

11 Přehled činností ÚP a OSSZ Úřadu práce a Okresní správy sociálního zabezpečení Úřad práce Zprostředkování zaměstnání Dávky státní sociální podpory Rodičovský příspěvek Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné

12 Úřad práce ČR Dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí (dietní stravování) Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při přivzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek při ukončení pěstounské péče

13 Úřad práce ČR Sociální služby, příspěvek na péči PnP náleží osobě starší 1 roku Jedinec potřebuje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P)

14 Úřad práce ČR Dávky pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na mobilitu (400 Kč) Příspěvek na zvláštní pomůcku

15 Okresní správa sociálního zabezpečení Dávky důchodového pojištění Starobní Invalidní Pozůstalostní Dávky nemocenského pojištění Nemocenská Penežitá pomoc v mateřství Ošetřovné Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

16 Matky cizinky Platné doklady OP, cestovní pas (čitelné údaje, jasné fotografie), doklad o pojištění Ověřit pojištění pacientky (odd. zdravotních účtů, zdravotní pojišťovna) Zajistit tlumočníka (soudního tlumočníka) Registrace dítěte u pediatra (při nepojištění hradí každou návštěvu) Rodiče oznamují narození dítěte na Cizinecké policii a dokládají: Cestovní doklad zákonného zástupce RL dítěte Doklad o cestovním zdravotním pojištění

17 Matky cizinky Pro vydání RL dítěte musí matka doložit: Originál OP Originál svého RL(doklady musí být platné a přeložené do českého jazyka) Ztráta dokladů musí být nahlášena příslušné ambasádě a cizinecké policii

18 Pobyt cizinců na územíčr Přechodný pobyt S potvrzení o přechodném pobytu Delší 3 měsíce Získáním potvrzení získá občan EU průkaz se svojí totožností (styk s úřady,pro zaměstnavatele) Bez jakéhokoliv povolení Po 30-ti dnech nahlásí svůj pobyt na cizinecké policii Občan EU může v ČR pobývat libovolně dlouho (nesmí spáchat žádný přestupek)

19 Pobyt cizinců na územíčr Trvalý pobyt podmínky: 5 let nepřetržitého přechodného pobytu (legální) Občan EU mladší 18-ti let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím orgánu Z humanitárních důvodů Je-li jeho pobyt v zájmu EU

20 Mateřská u cizinek Matka pochází z členské země EU = stejné podmínky pro nárok jako české ženy tzn. doba pojištění (270 dní, i brigády) Pokud v ČR nebyla pojištěna 270 dní, dokládá se doba pojištění ze zahraničí Typ pobytu v ČR není podstatný Matka pochází z nečlenské země EU Pokud máčr s takovým státem uzavřeny tzv. bilaterální smlouvy, platí stejné podmínky jako pro členské země Pokud tyto smlouvy nejsou nárok zaniká

21 Matka vyjádří nezájem o dítě nebo nemá vytvořené podmínky pro péči o novorozence Převoz novorozence do Dětského centra Souhlas matky s umístěním dítěte do DC nebo předběžné opatření Možnost pobytu i pro matku za poplatek: 150 Kč/den matka 45 Kč/den dítě Pěstounská péče na přechodnou dobu Kladen důraz na odbornou přípravu pěstounů Evidence pěstounů je vedena Krajským úřadem Svěření soudem na základě předběžného opatření Doba trvání max. 1 rok Pěstouni na PD jsou v pohotovosti a měli by být připraveni přijmout dítě ihned po rozhodnutí soudu Jsou považováni za profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti péče a výchovy o ohrožené děti

22 Pěstouni na přechodnou dobu Manželé nebo samožadatelé Kvalita, vybavenost a stabilita bydlení Stabilní socioekonomická úroveň pěstounů Osobní zralost a životní zkušenost, zdravotní stav let Trestní bezúhonnost Spolupráce s dalšími odborníky Trpělivost, motivace, Připravenost předat dítě dál! Pěstounka čerpá RP

23 Postup svěření dítěte do PPPD Nezájem matky, rozhodnutí OSPOD Pracovnice OSPOD navštíví matku Poučí o rodičovských právech a povinnostech Sepíše s matkou Protokolární zápis o nezájmu (souhlas s osvojením) Soud vydá předběžné opatření Dítě je předáno do PPPD Po 6-ti týdnech matka vyjádří svůj nezájem o dítě a souhlas s jeho osvojením před soudem Do tří měsíců od tohoto souhlasu může matka podat žalobu k vydání dítěte (dle NOZ) Pokud matka toto neučiní, zaniká ji rodičovská zodpovědnost

24 Nezletilá matka Má rodičovská práva a povinnosti (tzn. může pečovat o dítě) Není zákonným zástupcem dítěte Novorozenci je určen opatrovník (většinou babička)

25 Matky v nepříznivé sociální situaci Finanční (sociální dávky, kde o ně žádat, předat formuláře) Platné doklady (nutnost pro vyžizování dávek) Pobytové: Azylové domy Pro matky s dětmi v tísni Pro ženy Ubytovny Psychologické / psychiatrické konzilium Dluhová problematika: Exekuční poradny Občanské poradny (bezplatné právní poradenství) Cizinky: Zajištění tlumočníka Platné doklady Pojištění Poradny pro integraci cizinců

26 Matky v nepříznivé sociální situaci Zajištění zdravotní péče pediatr, praktický lékař, gynekolog Drogově závislí (Point, Ulice, Psychiatrická klinika) Týrané ženy (Rosa, BKB) Onemocnění/handicap dítěte Dobrý Anděl Neziskové organizace /OSPOD: Diakonie Domus Charita Pečovatelská služba Tyfloservis Onemocnění/handicap matky...

27 Institut utajeného porodu Podmínky: Písemná žádost matky (podepsaná vlastním jménem) Trvalý pobyt na území ČR Žena nesmí být vdaná

28 Institut utajeného porodu Fiktivní jméno a rodnéčíslo Žena může identifikovat svoji zdravotní pojišťovnu, v opačném případě je ženě vystavena jakožto samoplátci vystavena faktura Zdravotnická dokumentace je ženě vedena pod fiktivními údaji běžným způsobem Jméno a příjmení matky je vedeno zvlášť Porodopis je označen,,utajený porod Před porodem musí být zjištěna zdravotní anamnéza rodičky a otce dítěte Po porodu je vedena zdravotnická dokumentace dítěte standardním způsobem: Příjmení dle skutečného příjmení matky Jméno určí matka na porodním sále či zdravotnický personál Místo bydliště dítěte adresa FN Plzeň Lochotín Oznámit narození dítěte v UP odd. zdravotních účtů (k vyřešení faktury za dítě)

29 Institut utajeného porodu Informace poskytované matrice: Jméno a příjmení dítěte Datum narození dítěte R. č., místo narození a pohlaví, Jméno a příjmení matky, datum a místo narození,r.č., bydliště Zdravotní dokumentace vedena pod fiktivním jménem společně se žádostí, kde je skutečné jméno matky se zapečetí do připravené obálky a uloží na bezpečné místo Odpečetit, otevřít tuto obálku může pouze rozhodnutí soudu

30 Institut utajeného porodu Novorozenec Identita matky je utajena, žena nedává souhlas s umístěním dítěte do DC ani k PPPD. tzn. variantou zůstává umístění novorozence do DC na základě předběžného opatření, které vydává soud. Ale Soudy upřednostňují pro dítě PPPD, ke kterému potřebují písemný souhlas matky. Dle NOZ soud může žádat matriku o odtajnění utajené identity matky, poté kontaktuje matku a vydává předběžné opatření k umístění dítěte do PPPD.

31 Děkuji za pozornost

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více