Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018"

Transkript

1 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM JE: Vysoká kvalita života pro občany města i jeho místních částí, podnikatelů a zvýšení atraktivity pro návštěvníky a investory. K TOMU CHCEME PŘISPĚT V TĚCHTO OBLASTECH: 1. DOPRAVA VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CESTOVNÍ RUCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BYDLENÍ BEZPEČNOST A POŘÁDEK ŠKOLSTVÍ VOLNÝ ČÁST, SPORT A MLÁDEŽ SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVÍ A PRORODINNÁ POLITIKA KULTURA RADNICE A OBČANÉ RADNICE KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA... 6

2 1. DOPRAVA Usilovat, ve spolupráci s Krajem Vysočina, o dokončení dopravního napojení Třebíče, zejména na dálnici Velké Meziříčí i na krajské město Připravit v rámci územního plánu reálnou definitivní variantu jižního obchvatu města Usilovat u Ředitelství silnic a dálnic o zahájení prací na výstavbě obchvatu Třebíče na silnici I/23 a usilovat postupně o další rekonstrukce této silnice na trase České Budějovice- Brno V návaznosti na předchozí bod efektivně řešit stávající dopravní situaci do doby vybudování obchvatu Zachovat dostatečnou a kvalitní dopravní obslužnost MHD dokončit revitalizace v sídlištích Hájek, Stará Borovina, Nové Dvory včetně rozšíření parkovacích ploch s minimálním dopadem na ekosystém ve městě Hledat řešení omezení dopravy na Karlově náměstí, podporovat navrácení jeho účelu pro pěší a turistickou, popřípadě odpočinkovou zónu Zintenzivnit opravy místních komunikací a chodníků Pokračovat v propojení Borovina- Podklášteří přes Poušov Hledat co největší možnosti ve spolufinancování těchto projektů z EU Připravit další komunikační napojení sídliště Brněnská východ Pokračovat v propojování všech druhů veřejné dopravy pro co nejkomfortnější cestování obyvatel našeho města Zkulturnění kruhových objezdů 2. VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příprava nové průmyslové zóny v návaznosti na napojení na dálnici a v součinnosti s Czech Investem Pokračovat v hledání investorů pro obsazení vhodných lokalit /průmyslových zón, brownfieldů, nevyužitých nemovitostí/ i ve spolupráci s dalšími subjekty Spolupracovat na rozvoji podnikání s Hospodářskou komorou Třebíč, s místními podnikatelskými subjekty, hledat cesty ke zvýšení zaměstnanosti Podpora rozšíření JEDU, výstavba 5. Bloku jako nejvýznamnějšího zaměstnavatele našeho regionu Podpora vzniku nových pracovních míst v sociální oblasti a v oblastech cestovního ruchu

3 3. CESTOVNÍ RUCH Pokračovat v rozvoji cestovního ruchu a sportu - zámecký areál včetně zámeckého parku, židovská čtvrť a židovský hřbitov, oblast Polanka, Bažantnice, včetně podpory rozvoje agroturistiky v místních částech Spolupracovat s podnikateli na rozvoji cestovního ruchu v Třebíči, s ostatními turistickými atraktivitami na Třebíčsku cílem vytváření dalších pracovních míst pro občany města Pokračovat v propagaci Třebíče a jejích pamětihodností na národním i mezinárodním fóru Spolupracovat na rozvoji cestovního ruchu s organizací Vysočina Tourism Zahájit práce na revitalizaci Karlova náměstí jak z hlediska potřeb občanů města tak zvýšení atraktivity centra pro návštěvníky a turisty Navrátit kašnu na Karlovo náměstí 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pokračovat v revitalizaci zeleně v sídlištích /Hájek, Stará Borovina, Nové Dvory/ Udržovat lesoparky jako místa aktivního odpočinku pro občany Rozšiřovat zelené plochy ve městě a pečovat o stávající Podporovat třídění odpadů a i nadále rozšiřovat sběr bioodpadů a dalších komodit Zavádět motivační opatření pro třídění odpadů Pokračovat na koncepci protipovodňové ochrany města 5. BYDLENÍ Příprava území pro individuální výstavbu nových rodinných domů Zachovat, případně rozšiřovat, občanskou vybavenost základními obchody a službami Dokončit revitalizace zbývajících částí sídlišť Dokončit úpravu veřejných prostranství v areálu bývalé továrny BOPO a vytvořit tak podmínky pro pokračování přestavby na živou čtvrť města /bydlení, služby, podnikání, školství/ Dbát o rozvoj venkovských místních částí dobudování inženýrských sítí a rozvoj ploch pro bydlení, udržování veřejných prostranství

4 6. BEZPEČNOST A POŘÁDEK Dále rozvíjet program prevence kriminality s dalšími partnery v zájmu ochrany obyvatel města Zvýšit zaměření městské policie na ochranu veřejného pořádku a tím posílit bezpečí a pohodu občanů /rušení nočního klidu, pouliční vandalismus, riziková sportovní utkání, psí exkrementy/ Zaměřit pozornost městské policie na sledování problémových částí města a integrovaných obcí Dobudovat kamerový systém ve městě v problémových lokalitách města Dosáhnout kvalitnějšího úklidu komunikací zejména v zimních měsících 7. ŠKOLSTVÍ Reagovat na demografický vývoj ve školních a předškolních zařízeních v rámci koncepce školního a předškolního vzdělávání Pokračovat v řešení bezpečnosti dětí na přístupových cestách ke školám Podporovat rozvoj Západomoravské vysoké školy v Třebíči a další možnosti celoživotního vzdělávání občanů i v rámci soukromých aktivit ve vzdělávání Spolupracovat se středními školami a v rámci možností podporovat jejich rozvoj a zapojení do života města 8. VOLNÝ ČÁST, SPORT A MLÁDEŽ Do stávající koncepce rozvoje sportu zahrnout i rozvoj volnočasových aktivit pro širokou veřejnost Zachovat lokalitu Hrádku jako odpočinkového a relaxačního centra Dokončit rekonstrukci nového DDM v Borovině Zasadit se o rovnoměrnou a spravedlivou podporu sportovních aktivit Pokračovat v grantovém systému Zdravého města Zavést systémovou podporu pravidelných úspěšných akcí, dlouhodobých projektů a reprezentace města na národní a mezinárodní úrovni Podporovat kolektivní sporty, které se věnují mládeži a reprezentují město Pokračovat v systematické grantové podpoře sportu ze strany města, zejména dětským a mládežnických oddílům

5 Zpřístupňovat školní hřiště, zejména pro děti a mládež a rozšířit provozní dobu na dopravním hřišti Udržovat a případně dobudovat dětská a sportovní hřiště - i relaxační a oddychové zóny ve vnitroblocích zástavby Podporovat propojování mezigeneračních aktivit Podpora Studentského parlamentu města Třebíče Vybudování Junior Pointu 9. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVÍ A PRORODINNÁ POLITIKA Pokračovat v podpoře zajišťování dostupných sociální služeb pro občany města a v rámci komunitního plánování sociálních služeb Podporovat činnost neziskových organizací, působících v oblasti sociálních služeb a tím se spolupodílet na řadě sociálních aktivit, např. domov pro matky v tísni, ošetřovatelská a pečovatelská služba, preventivní protidrogová centra, azylový dům, denní centrum pro seniory a invalidy, klub pro duševně nemocné, stacionáře pro mentálně postižené Vytvářet podmínky pro začlenění hendikepovaných občanů do běžného života, podporovat činnost organizací, sdružujících občany s podobnou diagnózou Pokračovat v podpoře činnosti klubu seniorů, Rozšiřovat činnost SeniorPointu a jejich aktivity, směřující k plnohodnotnému životu ve vyšším věku Zachovat a rozšiřovat činnost Family Pointu, jako místa pro rodinu Rozvíjet spolupráci s organizacemi ve městě na naplňování koncepce prorodinné politiky města Rozšiřovat síť restaurací a kaváren nekuřáckých a přátelských rodině a propagovat je Dbát na další rozvoj sociálních služeb - vybudování chráněného bydlení pro postižené spoluobčany /tělesně, mentálně/, Snažit se udržet stávající rozsah péče v třebíčské nemocnici ve spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina, podporovat rozšíření specializovaných odborných služeb Pokračovat v budování bezbariérových cest a přístupů do veřejných budov, veřejné dopravy Podporovat možnosti pracovního uplatnění hendikepovaných spoluobčanů ve

6 spolupráci s partnerskými organizacemi /, Vrátka, Charita/ Zřízení denního centra pro lidi bez domova v zimním období 10. KULTURA Podporovat kulturní aktivity ve městě tak, aby co nejširší nabídka kvalitní kultury byla přístupná všem občanům Třebíče Pokračovat v organizaci a podpoře již tradičních festivalových akcí, které obohacují nejen kulturní dění ve městě, ale také reprezentují Třebíč i v celostátním měřítku Podporovat nově vznikající kulturní aktivity, zejména se zaměřením na volný čas mládeže Zpřístupnit kulturní zařízení města i pro nekomerční akce neziskových organizací Zachovat grantovou podporu amatérské kultury Podporovat zachování služeb městské knihovny pro občany včetně jejích nadstavbových aktivit 11. RADNICE A OBČANÉ Rychlejší přenos aktuálních informací o dění ve městě směrem k občanům /web, Facebook, Zpravodaj, média/ Úřad jako služba pro občany Zpětná vazba od občanů formou anket, dotazníků, Fóra Zdravého města Pokračování v transparentním nastavení výběrových řízení na zakázky města využívat každé příležitosti připomenout historii města a pěstovat v našich spoluobčanech pocit sounáležitosti ke svému městu Popularizovat a rozvíjet projekt Zdravé město Třebíč a zajistit tak podíl nejširší veřejnosti na rozvoji města Podporovat vzájemnou spolupráci města s neziskovými organizacemi, spolky a církvemi na rozvoji našeho města Podporovat rozšiřování a zkvalitňování sítě služeb pro občany města, využití moderních komunikačních prostředků směrem k občanům Pokračovat v organizování jarmarků bio, eko, regionálních produktů 12. RADNICE KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA

7 Rozvíjet další spolupráci s partnerskými městy Oschatz, Lilienfeld, Humenné a v případě možností navázat další kontakty, které budou ve prospěch Třebíče Spolupracovat s partnery na větší propagaci města, jeho okolí a památek UNESCO Židovského města a baziliky sv. Prokopa v tuzemsku i v zemích Evropy a ostatního světa Maximálně využívat nových možností financování z Evropské unie k podpoře projektů města v období Úspěšně dokončit rozdělané projekty terminál veřejné dopravy u vlakového nádraží, veřejná prostranství v Borovině, dokončení zateplení základních a mateřských škol, rozhledna na Pekelném kopci a Tourist Point v Národním domě, galerie mistra Franty v Národním domě

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé 8 000 Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více