STATUT. speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T"

Transkript

1 STATUT speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1

2 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) 1.1) Název fondu: J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1.2) Zkrácené názvy fondu: J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK; J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK OPF; J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.3) Tento statut je základním dokumentem fondu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky podílových listů fondu a investiční společností, která fond obhospodařuje. Vedle tohoto statutu fond vytváří zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu. Údaje ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. 1.4) K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/7896/570, ke sp. zn. Sp/2010/587/571, ze dne 3. září 2010, které nabylo právní moci dne 6. září ) Fond je otevřeným podílovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci investiční společnosti, která fond obhospodařuje. Ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování(dále jen zákon ) je fond speciálním fondem, který shromažďuje peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Fond vydává podílové listy v zaknihované podobě. 1.6) Fond je určen pro fyzické, popř. právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory ve smyslu zákona. Maximální počet podílníků je omezen na 100. Česká národní banka může udělit fondu výjimku, v takovém případě se maximální počet investorů bude řídit výjimkou České národní banky. 1.7) Fond je zřízen na dobu neurčitou. 1.8) U fondu není zřízen institut shromáždění podílníků. 1.9) Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka ) Informace o fondu nebo investiční společnosti lze získat na webové stránce (dále jen www stránky společnosti ), dále v klientském centru v budově Oasis, Sokolovská 394/17, 1.patro (dále jen klientské centrum ), a to v pracovní době, která je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00, ve středu od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a v pátek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, přičemž investiční společnost může tento čas v mimořádných případech upravit a o úpravách pracovní doby klientského centra informovat na www stránkách investiční společnosti, dále na adrese J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, Praha 8 (dále jen sídlo společnosti ), prostřednictvím u: (dále jen ) a na bezplatné telefonní lince (dále jen bezplatná telefonní linka ). 1.11) Každému upisovateli podílového listu fondu musí být před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnut bezúplatně statut v aktuálním znění. V sídle společnosti může každý kvalifikovaný investor, který projeví zájem o nákup podílových listů fondu, bezúplatně na požádání získat statut fondu a informace o fondu v souladu s ustanovením 56 odst. 5 zákona. Zkušenosti potenciálních klientů budou vždy ověřeny při jednání o uzavření smlouvy, kdy potenciální klient svým podpisem 2

3 stvrdí, že má dostatečné zkušenosti a že byl upozorněn na specifikace investice do fondu kvalifikovaných investorů a přesto ji hodlá zrealizovat, a že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají. 1.12) Základní informace o fondu a o jeho výkonnosti a statut fondu lze získat i v elektronické podobě na www stránkách společnosti a to prostřednictvím tzv. klientského vstupu, tj. po zadání uživatelského jména a hesla, a to z toho důvodu, že podílové listy fondu, jenž je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nesmějí být ve smyslu ustanovení 56 odst. 5 zákona veřejně nabízeny ani propagovány. V případě, že se dále ve statutu uvádí, že údaj je zpřístupněn na www stránkách společnosti, myslí se tím přístup prostřednictvím tzv. klientského vstupu. 3

4 2. Základní údaje o investiční společnosti - obhospodařovateli fondu (dále jen investiční společnost ) 2.1) Základní údaje Obchodní firma: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Akcionář: J&T FINANCE, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 14/297 Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,- Kč (splaceno 100 %) Zapsaná dne 8. února 1993 do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ) Společnost je řádným členem AKAT ČR - Asociace pro kapitálový trh České republiky, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 2.3) Činnost investiční společnosti byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí, č.j. 102/64705/1992 ze dne 20. listopadu 1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím č.j. 111/1452/R/1999 ze dne 22. dubna 1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna ) Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, činnosti související s kolektivním investováním poskytované jako služba pro jiné investiční společnosti nebo pro investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. 2.5) Hospodaření a činnost investiční společnosti nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor, kterým je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka ) Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky České národní banky č.127/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry. 2.7) Obhospodařované fondy určené pro veřejnost: J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 2.8) Obhospodařované fondy určené pro kvalifikované investory: J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 4

5 2.9) Obhospodařované fondy v procesu likvidace: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (fond je v procesu likvidace) EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. (fond je v procesu likvidace) 2.10) Vedení společnosti: Představenstvo: Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva od 27. července 1999, znovu zvolen dne 23. června 2009 Generální ředitel - Mgr. Miloslav Zábojník Ředitel odboru administrativy Mgr. Eva Bryndová Vedoucí osoby nevykonávají žádné činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností. 3. Investiční cíle a politika 3.1) Cílem investiční politiky investiční společnosti ve fondu je zhodnocování majetku podílníků, dosažení stabilního kapitálového růstu během existence fondu a dosažení stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů (včetně směnek) právnických a fyzických osob, a dalších cenných papírů a využitím finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. 3.2) Fond je z hlediska investování do druhů aktiv, do kterých převážně investuje, fondem smíšeným, tzn. že jeho investiční politika je zaměřena především na dluhové cenné papíry (včetně dluhopisů s možností předčasného splacení na základě rozhodnutí emitenta nebo majitele), směnky, instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním výnosu z prodeje akcie nebo dluhopisu, a to zejména opčním či termínovým obchodem), ale i další investiční příležitosti jako jsou například akcie a další majetkové cenné papíry v otevřené pozici, včetně odvozených cenných papírů (jako např. ADR, GDR, což jsou registrované zástupné cenné papíry nahrazující část kmenových akcií emitenta které jsou uloženy v depozitu), které jsou v souladu s ustanovením tohoto statutu. Mohou být používány finanční deriváty a fond může provádět repo obchody. Geografická příslušnost investic není omezena. Investice do finančních instrumentů nejsou omezeny na určitá průmyslová odvětví. Styl obhospodařování fondu je založen na taktickém umisťování aktiv. Fond může dle aktuální situace koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu je upravován podle aktuální situace na kapitálových a peněžních trzích a není ničím omezen s výjimkou limitů daných tímto statutem. Riziko z nepříznivého vývoje devizových kursů u finančních instrumentů denominovaných v měnách odlišných od referenční měny může být zajištěno zejména termínovými či opčními obchody, přičemž devizová expozice fondu může být až 100 %. Referenční měnou fondu je CZK. 3.3) Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat zejména riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů a riziko emitentů a jsou kvalifikovanými investory ve smyslu 56 5

6 odst. 1 zákona a mají zkušenosti s investováním do investičních nástrojů ve smyslu 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Doporučený investiční horizont fondu je 12 měsíců. 3.4) Investiční společnost ani žádné další třetí osoby neposkytují žádné záruky za účelem ochrany investorů. 3.5) Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index. 4. Zásady investování 4.1) Fond investuje převážně do a) různých druhů dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných právnickými nebo fyzickými osobami včetně obdobných zahraničních cenných papírů, b) různých nástrojů peněžního trhu a směnek vydaných právnickými nebo fyzickými osobami včetně obdobných zahraničních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, c) hypotečních zástavních listů včetně obdobných zahraničních cenných papírů, d) podílových listů, akcií nebo jiných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování včetně obdobných zahraničních cenných papírů, e) akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů včetně obdobných zahraničních cenných papírů, včetně tzv. diskontových certifikátů na akcie, f) cenných papírů opravňujících k nabytí jiných cenných papírů včetně obdobných zahraničních cenných papírů, g) strukturovaných produktů, h) finančních derivátů, i) doplňkového likvidního majetku, kterým mohou být vklady nebo termínované vklady u bank a to jak tuzemských tak i zahraničních. 4.2) Fond investuje do všech nástrojů a cenných papírů uvedených ve statutu bez ohledu na to, zda uvedené nástroje či cenné papíry byly či nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. 4.3) V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (např. státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.). Investiční společnost nesleduje modifikovanou duraci dluhopisového portfolia a nemá žádná omezení v požadavcích na hodnocení kvality dluhopisů (rating). 4.4) V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy směnek bez omezení, splňující podmínky pro platnou směnku podle zákona 191/1950 Sb. 4.5) V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy strukturovaných produktů, kterými se rozumí syntetický instrument ve formě dlužního úpisu bankovní instituce, který je složen z více finančních produktů (včetně odvozených cenných papírů) a jeho hodnota je navázána na podkladová aktiva zahrnující akciové tituly, úrokové sazby, měnové kurzy, cenové nebo kurzové indexy, komodity, kreditní ratingy, hodnoty fondů kolektivního investování a jiné proměnné. Strukturovaný produkt může participovat na vývoji hodnoty podkladového aktiva nadproporcionálně (pákový efekt). 4.6) V majetku fondu mohou tedy být např. strukturované dluhopisy (dluhopisy, jejichž výnos je odvozen od vývoje úrokových sazeb respektive výnosových křivek, 6

7 měnových kurzů, cenových nebo kurzových indexů, hodnot akcií, kreditního ratingu tržních subjektů, případně jiných kreditních událostí a dalších veličin a událostí), konvertibilní dluhopisy (dluhopisy s právem na jejich výměnu za akcie), credit linked notes (dluhopisy, u nichž jsou peněžní toky z nich plynoucí závislé na kreditní události jiného subjektu) a další obdobné instrumenty. 4.7) V majetku fondu mohou být investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu obsahujících vložený derivát, který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje způsobem vhodným k efektivnímu obhospodařování majetku v podílovém fondu. Peněžní toky jsou modifikovány typicky v závislosti na vývoji úrokových sazeb respektive výnosových křivek, měnových kurzů, cenových nebo kurzových indexů, hodnot akcií, kreditního ratingu tržních subjektů, případně jiných kreditních událostí a dalších veličin a událostí. Proměnná, na kterou jsou hotovostní toky vázány, musí být v souladu s investiční politikou podílového fondu. 4.8) Fond používá finanční deriváty, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry, které může fond dle statutu mít ve svém vlastnictví, nástroje peněžního trhu, vklady, finanční deriváty, finanční indexy, úrokové sazby, zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny a další, za předpokladu, že sjednání derivátu lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Fond může deriváty do majetku nabývat jako samostatné investiční nástroje nebo ve formě dluhopisů s vloženými deriváty (úrokovými, měnovými, kreditními, aj.). Fond může využívat zejména následující finanční deriváty: úrokové a měnové swapy, což je dohoda dvou stran o vzájemném nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, která je vypořádaná k určitým okamžikům v budoucnosti, opce, což je dohoda, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj, za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit, futures, což je standardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem, forward, což je nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k budoucímu datu, jiné deriváty, které v souladu se statutem vedou k naplnění cíle investiční politiky nebo zajištění majetku fondu proti úrokovému, tržnímu nebo měnovému riziku. 4.9) Derivátové investice, jako jsou např. futures, opce, forwardy, swapy, deriváty s cap (derivát, u kterého má kupující tohoto derivátu právo žádat po prodávajícím kompenzaci, pokud hodnota stanoveného podkladového aktiva vystoupí nad dohodnutou horní hranici) nebo floor (derivát, u kterého má kupující tohoto derivátu právo žádat po prodávajícím kompenzaci, pokud hodnota stanoveného podkladového aktiva klesne pod dohodnutou minimální hranici) a jiné deriváty (včetně derivátů pořízených pro účely zajištění, kde je silná korelace k podkladovým investicím ve fondu, taktických alokací majetku nebo efektivního managementu portfolia), budou používány za účelem dosažení investičního cíle fondu, tedy za účelem snížení rizik z investování, snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro fond. 4.10) Fond používá repo obchody, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které může fond dle statutu mít ve svém vlastnictví a 7

8 tyto podkladové nástroje odpovídají investiční politice a rizikovému profilu fondu, sjednání lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo. Repem se rozumí převedení cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převzít tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku; repem je klasické repo, prodej se současným sjednáním zpětného nákupu nebo poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky. Reverzním repem se rozumí nabytí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převést tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku; reverzním repem je klasické reverzní repo, nákup se současným sjednáním zpětného prodeje nebo přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky. 4.11) Obchody s finančními deriváty a repo obchody mohou být uskutečňovány na regulovaném trhu, oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo mimo tyto trhy (tzv. OTC deriváty a OTC repo obchody). 4.12) Fond může prodávat investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané jiným fondem kolektivního investování a deriváty, které nemá v době od uzavření smlouvy do vypořádání obchodu ve svém majetku. 4.13) Fond může přijímat úvěry a půjčky. 5. Limity 5.1) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo směnek nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100 % hodnoty majetku fondu. 5.2) Investiční cenné papíry vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku fondu. Fond nemusí dodržet tento limit na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu. V případě porušení tohoto limitu po této době je fond povinen uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 6 měsíců. 5.3) Nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku fondu. Fond nemusí dodržet tento limit na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu. V případě porušení tohoto limitu po této době je fond povinen uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 6 měsíců. 5.4) Směnky vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku fondu. Fond nemusí dodržet tento limit na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření podílového fondu. V případě porušení tohoto limitu po této době je fond povinen uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 6 měsíců. 5.5) Podíl vkladů u jiných bank, investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, směnek, cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři mohou dosáhnout až 100 % celkové hodnoty majetku fondu. 8

9 5.6) Limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát, může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu. 5.7) Limit investic pro otevřené pozice (suma podrozvahových závazků) vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů) může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu a nesmí přesáhnout vlastní kapitál fondu. 5.8) Fond může prodávat investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané jiným fondem kolektivního investování a deriváty, které nemá v době od uzavření smlouvy do vypořádání obchodu ve svém majetku, kdy souhrn takových prodejů nesmí přesahovat 100 % celkové hodnoty majetku fondu. 5.9) Fond může přijímat úvěry a půjčky, kdy souhrn přijatých úvěrů a půjček nesmí přesahovat 100 % celkové hodnoty majetku fondu. 5.10) V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 6 měsíců. 6. Informace o rizicích 6.1) Podílníci by měli zvážit všechna rizika spojená s investicí do podílových listů fondu. Obecně by měli zvážit především následující rizikové faktory: a) Riziko spojené s investování do cenných papírů. Ceny cenných papírů, akcií nebo podílových listů fondů kolektivního investování mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. b) Riziko dluhových cenných papírů a směnek, kdy může dojít k zhoršení schopnosti emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen a k změnám úrokové míry a v reakci na to k poklesu nebo nárůstu ceny dluhových cenných papírů. Ceny dluhopisů, směnek a jiných cenných papírů s fixním příjmem mohou stoupat nebo klesat v reakci na úrokové míry, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu. Tržní ceny dluhopisů, směnek a jiných cenných papírů s fixním příjmem jsou také ovlivňovány kreditními riziky, jako je riziko nesplacení emitentem a riziko likvidity. c) Riziko, spojené s investicemi do finančních derivátů, což jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku. Deriváty s sebou nesou riziko v některých případech větší než rizika představovaná tradičnějšími investicemi do cenných papírů. Některá z rizik spojených s deriváty jsou tržní riziko, riziko managementu, kreditní riziko, riziko likvidity (viz níže) a riziko pákového efektu (při nízké investici je možno realizovat vysoké zisky ale i vysoké ztráty). d) Riziko spojené s repo obchody, a to především riziko protistrany, tj. riziko, že vypořádání neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek, riziko spojené s nepříznivým vývojem podkladového majetku. e) Riziko měnové, kdy fond, jehož referenční měnou je CZK, může držet investice i v jiných měnách a jejich hodnota tedy může stoupat nebo klesat v důsledku změn měnových kurzů. Nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek ztrátu kapitálu. f) Riziko likvidity, kdy majetek fondu může být prodáván např. z důvodu potřeby likvidity v časové tísni. Může nastat situace, že určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů. Podílníci v této 9

10 souvislosti dále nesou riziko možného pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu. g) Riziko, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. h) Riziko politické, kdy může během existence fondu dojít k jakékoliv změně v zákonech a tedy se mohou po takové změně právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků. Dále politická situace v zemích může mít vliv na hodnotu cenných papírů společností, do jejichž cenných papírů fond investoval. i) Riziko, vyplývající ze situace, kdy výpočet aktuální hodnoty zohledňuje jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky a ztráty. j) Riziko možné ztráty majetku fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydané fondem. k) Riziko vyplývající z možnosti, že pokud průměrná výše vlastního kapitálu ve fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu. l) Riziko vyplývající z toho, že za určitých okolností (např. ekonomické důvody, sloučení fondů aj.) může být fond zrušen, přičemž podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. m) Riziko změny platného právního řádu, kdy může dojít ke změně stávající platné právní úpravy, mohou se požadavky, které fond a jeho podílníci musí splňovat, odlišovat od dosavadních požadavků. n) Riziko spojené s investicemi do strukturovaných produktů, kdy emitent nedostojí svým závazkům a u investice do strukturovaného produktu může dojít ke ztrátě ve výši až 100% investovaného kapitálu. Pokud je sjednáno vyplácení úroků a/nebo výnosů, mohou být tyto platby závislé na budoucích událostech nebo vývojových trendech (indexech, koších, jednotlivých instrumentech, komoditách atd), a v budoucnosti proto mohou zčásti nebo zcela odpadnout. o) Riziko pákového efektu - rizika spojená s některými finančními deriváty může zvyšovat tzv. pákový mechanismus, kdy malá počáteční investice otevírá prostor pro značné procentní zisky a také prostor pro značné procentní ztráty. Kurz investičního nástroje založeného na pákovém mechanismu reaguje zpravidla nadproporciálně na změny kurzu podkladového aktiva a nabízí tak po dobu své platnosti vysoké šance na realizaci zisku, současně však zvyšuje i riziko ztráty. Nákup takovéhoto investičního nástroje je tím rizikovější, čím větší pákový efekt obsahuje. Pákový efekt se zvětšuje obzvlášť u nástrojů s velmi krátkou dobou zbývající do splatnosti investičního nástroje. V přístupu k výše uvedeným transakcím s finančními deriváty je Investiční společností uplatňován opatrný a konzervativní přístup. p) Riziko spojené s nižší mírou kontroly ze strany depozitáře, kdy rozsah kontroly fondu ze strany depozitáře je smluvně omezen depozitářskou smlouvou. Kontrolou, zda je aktuální hodnota akcie fondu vypočítána v souladu se zákonem a tímto statutem, provádění pokynů investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu, zda je výnos z majetku fondu používán v souladu se zákonem a tímto statutem, zda je majetek fondu pořizován a zcizován v souladu se zákonem a tímto statutem, vč. kontroly dodržování pravidel rozložení a omezení rizika daným statutem, zda je způsob oceňování majetku fondu v souladu s tímto statutem a zákonem, není pověřen depozitář. Tato kontrola a činnost je zajišťována přímo investiční společností pomocí interních mechanismů. V důsledku omezení kontrolní činnosti depozitáře v 10

11 rozsahu vymezeném ustanovením statutu existuje riziko spojené s absencí kontroly ze strany třetí osoby. 6.2) Investice do fondu je ovlivněna 12 měsíčním investičním horizontem a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat a že aktuální hodnota podílového listu je nestálá v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku fondu. Vývoj celkového trhu má vliv na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu. Riziko podílníků je omezeno výší jejich investice do fondu. Není zaručena návratnost původně investované částky. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. 6.3) Investiční společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných zákonem a tímto statutem. Kontrolní činnost ve vztahu k fondu vykonávají odborné útvary investiční společnosti, zejména pracoviště vnitřního auditu. Činnost investiční společnosti dále průběžně kontroluje depozitář, přičemž fond v depozitářské smlouvě sjednává v souladu 21 odst. 4 zákona vyloučení kontrol ve smyslu 21 odst. 1 písm. d), e), g), h) a i) zákona. Depozitář neprovádí kontrolu dodržování odborné péče při nakládání s majetkem fondu. 6.4) Investiční společnost majetek fondu investuje tak, aby minimalizovala rizika při dané investiční strategii. Investiční společnost při obhospodařování majetku fondu vynakládá veškerou odbornou péči. K zajištění odborné péče využívá odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, o jejichž profesionální úroveň systematicky pečuje. V případě potřeby najímá k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku fondu externí firmy s cílem zabezpečit nejlepší služby v oblasti právního a daňového poradenství, v oblasti obchodování s cennými papíry apod. Pro transakce s cennými papíry do majetku fondu, používá k realizaci obchodu služeb obchodníka s cennými papíry s příslušným povolením podle platných právních předpisů, přičemž se nejedná o činnosti dle 78 zákona. 7. Informace o historické výkonnosti 7.1) Historická výkonnost fondu znázorňuje roční výnosy po zdanění od vzniku fondu. Výkonnost fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním cenných papírů vydaných fondem. Podílníci si musí být vědomi, že uvedené údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Vzhledem k době trvání fondu není průměrná výkonnost fondu za poslední 3 roky, za posledních 5 let a od založení známá. Fond za rok 2010 (od 6. září 2011 do 31. prosince 2011) dosáhl výnosu 0,98%. 8. Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování 8.1) Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Fond oceňuje majetek a závazky fondu nejméně k poslednímu dni měsíce. 8.2) Majetek a závazky z investiční činnosti fondu se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu v případech, které neupravuje zvláštní právní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu stanoví platný prováděcí právní předpis upravující způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Vlastní kapitál fondu, stanovený v souladu s příslušnými právními předpisy, je základem pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu. 11

12 Aktuální hodnota je stanovována a vyhlašována v CZK. Aktuální hodnota je zpravidla platná od prvního dne následujícího týdne 00:00 hodin, pokud představenstvo nestanoví jinak, a je platná do vyhlášení nové aktuální hodnoty. 8.3) Hospodářský výsledek fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady fondu podle platné legislativy. Zisk je plně reinvestován. Pokud fond vykáže za účetní období ztrátu, rozhodne investiční společnost při schvalování účetní závěrky fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů fondu. 8.4) Podmínky, za kterých fond kolektivního investování přijímá úvěry nebo půjčky, jsou popsány v článku Informace o výplatě podílů na zisku 9.1) Fond nevyplácí podíl na zisku, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu a tudíž i hodnotu každého podílového listu. 10. Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování 10.1) Cenné papíry fondu, podílové listy, představují podíl podílníka na majetku fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu, tzn. zejména právo na odkoupení podílového listu fondu a právo na výplatu podílu při zrušení fondu. Podílové listy fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům fondu. Podílové listy nejsou registrovány na regulovaném trhu a ani nejsou obchodovány na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu zákona a nejsou převoditelné bez omezení. Emisi podílových listů byl přidělen ISIN CZ Podílové listy jsou vydávány v CZK. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- CZK. 10.2) Veřejné nabízení podílových listů a jejich propagace je zákonem o kolektivním investování zakázána. Při zakládání podílového fondu však může být uveřejněna propagační upoutávka podle 56 odst. 5 zákona o kolektivním investování. 10.3) Podílové listy jsou vydány ve formě na jméno a mají zaknihovanou podobu v centrální evidenci cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP ) vede evidenci podílových listů fondu v registru emitenta a na účtech vlastníků podílových listů. Podílníci jsou povinni sdělovat CDCP veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště aj.), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě podílu na majetku fondu ke dni zrušení fondu nebo při odkupování podílových listů po dobu trvání fondu. Investiční společnost je oprávněna, v rámci dokumentace upravující smluvní podmínky pro koupi podílových listů a podmínky pro odkup podílových listů, si vyžádat další identifikační údaje o klientovi/podílníkovi, sloužící jednak ke zlepšení poskytovaných služeb, jednak k naplnění ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 10.4) Pokud povede investiční společnost v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu samostatnou evidenci podílových listů fondu, může zavést minimální poplatky hrazené podílníkem za realizaci nestandardních operací, např. změny osobních údajů podílníka, které nesouvisejí přímo s nákupem nebo odkupováním podílových listů. Pokud budou tyto poplatky zavedeny, bude jejich 12

13 výše předem vyhlašována ceníkem, který bude k dispozici v obchodních místech a v sídle investiční společnosti. 10.5) Podílové listy jsou převoditelné pouze souhlasem investiční společnosti. 10.6) Způsobem prokázání vlastnického práva k podílovému listu fondu je výpis z majetkového účtu vlastníka podílových listů. 11. Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování 11.1) Za obhospodařování majetku fondu náleží investiční společnosti úplata ve výši 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty vlastního kapitálu fondu při každém stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou měsíčních záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu. 11.2) Výše měsíční úplaty depozitáři je stanovena jako součet jednotlivých odměn vypočtených ke každému dni, ke kterému bylo provedeno ocenění majetku fondu v příslušném měsíci, přičemž každá jednotlivá odměna je stanovena ve výši 0,032 % z hodnoty vlastního kapitálu fondu dělené počtem dnů v daném roce. 11.3) Náklady na obhospodařování majetku fondu hrazené z majetku fondu: a) úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu b) úplata depozitáři za výkon jeho funkce c) správní a soudní poplatky d) náklady na účetní a daňový audit e) náklady na znalecké posudky, pokud to vyžaduje zákon f) příslušné daně a poplatky g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky h) poplatky za měnovou konverzi i) záporné kursové rozdíly zahraničních měn j) pořizovací cena prodávaného cenného papíru k) poplatky za vypořádání, úschovu, uložení a za správu u zahraničních cenných papírů l) poplatky a provize placené obchodníkům s cennými papíry na regulovaných a oficiálních trzích a v mnohostranných obchodních systémech či mandatářům za provedení služeb ve prospěch fondu, bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry a hotovostí m) úplata za správu, úschovu a uložení cenných papírů v majetku fondu n) úplata CDCP a jiným obdobným zahraničním registrům cenných papírů za evidenci a vedení cenných papírů na účtech fondu o) náklady související s půjčováním cenných papírů včetně úroků p) náklady na pojištění majetku q) přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů otevřených podílových fondů, které náleží do majetku fondu r) úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku fondu, s) úroky ze směnek (použitých jako zajištění závazku) t) náklady spojené s termínovými a opčními obchody a jejich kombinacemi 13

14 u) prémie z opčních a termínových obchodů (nákladové) v) poplatky za uvedení podílového fondu na regulovaný nebo oficiální trh nebo do mnohostranného obchodního systému w) náklady spojené s registrací a evidencí podílníků fondu ve CDCP x) náklady na zaknihování podílových listů y) náklady na sloučení, splynutí podílových fondů z) náklady spojené se soudními řízeními, bezprostředně se týkající fondu či majetku fondu aa) a další případné náklady související s činností fondu 11.4) Investiční společnost může rozhodnout, že některé z těchto výše jmenovaných nákladů budou trvale nebo dočasně hrazeny v rámci úplaty za obhospodařovaní majetku fondu. 11.5) Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za předchozí účetní období 2010 činí 0,28%. 11.6) Ukazatel obrátkovosti aktiv (dále jen "PTR"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za poslední účetní období 2010 činí 284,80%. 11.7) Odhad nákladů fondu dle vyhlášky o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování pro kalendářní rok 2011 (stanovené z odhadované hodnoty vlastního kapitálu pro kalendářní rok): náklady na poplatky a provize: úplata za obhospodařování 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu úplata depozitáři 0,032 % poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,20 % poplatky za službu centrálnímu depozitáři 0,02 % ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními nástroji 0,01 % správní náklady náklady na zaměstnance 0,00 % náklady na odměny statutárním orgánům 0,00 % náklady na audit 0,02 % náklady na právní a daňové poradenství 0,00 % správní a soudní poplatky 0,00 % náklady na outsourcing 0,00 % ostatní správní náklady 0,00 % ostatní provozní náklady 0,00 % 12. Údaje o depozitáři 12.1) Depozitářem fondu je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

15 12.2) Na základě depozitářské smlouvy depozitář dohlíží na činnost fondu ve smyslu zákona a odpovídá fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti depozitáře. 12.3) Depozitář zejména: (i) zajišťuje úschovu majetku fondu nebo v případě, že to povaha majetku fondu vylučuje, jiné opatrování majetku fondu s tím, že tyto činnosti může Depozitář provádět prostřednictvím jiné osoby, (ii) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu, (iii) kontroluje, zda podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem a tímto Statutem, (iv) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem fondu v obvyklé lhůtě. 12.4) V souladu s ustanovením 21 odst. 4 Zákona se z kontroly Depozitáře vylučují tyto činnosti: (i) kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 písm. d) Zákona stran toho, zda je aktuální hodnota podílového listu fondu vypočítána v souladu se Zákonem a tímto Statutem, (ii) provádění pokynů Investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu podle ustanovení 21 odst. 1 písm. e) Zákona, (iii) kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 písm. g) Zákona stran toho, zda je výnos z majetku fondu používán v souladu se Zákonem a tímto Statutem, (iv) kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 písm. h) Zákona stran toho, zda je majetek fondu pořizován a zcizován v souladu se Zákonem a tímto Statutem, vč. kontroly dodržování pravidel rozložení a omezení rizika daným Statutem, (v) kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 písm. i) Zákona stran toho, zda je způsob oceňování majetku fondu v souladu s tímto Statutem a Zákonem. 12.5) Fond v depozitářské smlouvě sjednává vyloučení kontrol ve smyslu 21 odst. 1 písm. d), e), g), h) a i) Zákona. Depozitář neprovádí kontrolu dodržování odborné péče při nakládání s majetkem fondu. 12.6) Depozitář zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku fondu. Úschovu a jiné opatrování cenných papírů zajišťuje sám nebo smluvně deleguje na Custody. Z tohoto důvodu může dosahovat podíl majetku, který ze své povahy bude delegován na Custody, až 100 % majetku ve fondu. 12.7) Odpovědnost depozitáře při svěření výkonu uvedených činností zůstává nedotčena. 13. Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním 13.1) Investiční společnost nesvěřila obhospodařování majetku fondu kolektivního investování ani jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním jiné osobě. 14. Další informace 14.1) Vedle statutu fond vytváří také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a tyto údaje jsou v souladu s údaji obsaženými ve statutu. 14.2) Jakékoliv změny nebo doplňky statutu fondu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti a nabývají platnosti dnem, kdy nabude právní moci 15

16 rozhodnutí České národní banky o schválení změn statutu fondu. Jakékoli změny statutu jsou zpřístupněny formou oznámení na www stránkách společnosti. 14.3) Investiční společnost může rozhodnout o zrušení nebo sloučení fondu a o tomto záměru budou podílníci fondu informováni ve lhůtě tří měsíců před podáním žádosti na Českou národní banku. Postup při zrušení nebo sloučení se řídí platnou právní úpravou. 14.4) Při zrušení fondu vyplatí investiční společnost podílníkům jejich podíly do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu. Nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. 14.5) Při sloučení fondu uveřejní investiční společnost do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o sloučení oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu bez srážky. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění. Podílníci podílového fondu, který sloučením zaniká, se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, je povinna do 3 měsíců ode dne zrušení podílového fondu, který sloučením zaniká, vyměnit podílníkovi podílový list podílového fondu, která sloučením zaniká, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení. 14.6) Systém zdanění fondu a podílníků podléhá českým daňovým předpisům, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. V době schvalování statutu fond platí např. 5% daň z příjmů. Právnickým a fyzickým osobám, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. Fyzickým osobám, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v současnosti příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců. Společnost upozorňuje, že daňové předpisy se mohou v průběhu trvání fondu měnit a režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. V případě, kdy si podílník není jistý ohledně režimu zdanění, měl by vyhledat profesionální poradu daňového poradce. 14.7) Plyne-li příjem z odkoupení podílových listů příjemci daňovému nerezidentu v České republice, je investiční společnost povinna v případech, stanovenými platnými právními předpisy České republiky, srazit z částky za odkoupené podílové listy daň z příjmů ve výši podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Z tohoto důvodu si investiční společnost vyhrazuje právo na zahraničním podílníkovi požadovat doložení jeho daňového domicilu. 14.8) Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů, a to způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Investiční společnost je povinna zajistit sestavování účetních závěrek a jejich ověření auditorem, a to v termínech stanovených zákonem. 14.9) Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Veřejné nabízení podílových 16

17 listů fondu určeného pro kvalifikované investory a jejich propagace je ve smyslu ustanovení 56 odst. 5 Zákona, zakázána 14.10) Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu zpřístupňuje investiční společnost nejméně jednou za měsíc. Údaj o aktuální hodnotě podílového listu zpřístupňuje nejméně jednou za měsíc. Údaje jsou zpřístupněny na www stránkách společnosti ) Smluvní podmínky pro koupi podílových listů a pro odkup podílových listů je možno získat v klientském centru, na obchodních místech, v sídle společnosti a v elektronické podobě na www stránkách společnosti. Bližší informace dále může podílník získat i na bezplatné telefonní lince nebo prostřednictvím u ) Výroční zpráva fondu je zpřístupněna nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a pololetní zpráva fondu je zpřístupněna do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období. Zprávy jsou zpřístupněny na www stránkách společnosti ) Podílové listy fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 zákona ) Nejvyšší počet podílníku ve fondu je 100 (slovy: jedno sto) s tím, že Česká národní banka může povolit výjimku pro překročení uvedeného počtu. 15. Vydávání a odkupování podílových listů 15.1) Investiční společnost vydává podílové listy fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků. Vydávání podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Rámcové smlouvy o vydávání a odkupu podílových listů, uzavřené mezi investiční společností a podílníkem. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi investiční společností a podílníkem. 15.2) Podílový list je vydán dnem jeho připsání na účet vlastníka v CDCP. 15.3) Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu nejdéle na 24 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů fondu zejména na přelomu kalendářního roku, v případech živelních událostí, v odůvodněných případech při velmi silných turbulencí na kapitálových trzích, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování podílových listů mohly způsobit ohrožení majetku nebo v jiných případech, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. V tomto období se podílové listy nevydávají. Dojde-li k připsání peněžních prostředků určených na účet fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, investiční společnost vydá podílové listy, jejichž vydávání bylo pozastaveno, po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů a zvýšenou o případnou přirážku platnou k tomuto dni. Dojde-li k doručení žádosti o odkup podílových listů fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, investiční společnost odkoupí podílové listy, jejichž odkup byl pozastaven, po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů a sníženou o případnou srážku platnou k tomuto dni. 17

18 15.4) Investiční společnost si vyhrazuje právo vrátit na účet odesílatele platbu, u které se nepodaří identifikovat odesílatele nebo investiční společnost nebude mít doklad, že odesílatel uzavřel Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových listů. Společnost má obdobné právo i v případě zájmu udržení své důvěryhodnosti a z důvodu ochrany stávajících podílníků fondu, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability fondu, k poškození zájmů stávajících podílníků, dále k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce. 15.5) Podílníkem může být pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 zákona. Práva z podílového listu fondu podílníkovi fondu vznikají dnem jeho připsání na účet vlastníka cenných papírů v CDCP. 15.6) Změna osoby vlastníka podílového listu fondu je možná převodem nebo přechodem ve smyslu zákona. Podílové listy fondu jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem fondu, resp. Investiční společnosti. Investiční společnost udělí souhlas s převodem podílového listu fondu pouze za podmínky, že: a) počet investorů (podílníků) v důsledku převodu podílových listů nepřekročí nejvyšší přípustný počet, b) zájemce o nabytí podílových listů splňuje podmínky kvalifikovaného investora ve smyslu Zákona a statutu fondu, 15.7) Nabyvatel podílového listu vydaného fondem je v případě přechodu vlastnického práva k podílovému listu povinen bez zbytečného odkladu informovat investiční společnost, o změně vlastníka. 15.8) Investiční společnost vydá podílové listy fondu zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že: a) počet investorů (podílníků) v důsledku vydání podílových listů nepřekročí nejvyšší přípustný počet, b) zájemce o nabytí podílových listů splňuje podmínky kvalifikovaného investora ve smyslu Zákona a statutu fondu. 15.9) Podílník fondu se podílí na majetku fondu a výnosech z tohoto majetku v poměru počtu jím vlastněných podílových listů. Podílník má právo na odkoupení podílového listu investiční společností za podmínek stanovených tímto statutem a zákonem a investiční společnost je povinna podílový list fondu odkoupit za podmínek stanovených statutem a zákonem. Práva z podílového listu podílníkovi zanikají při odkoupení podílového listu dnem odepsání z účtu vlastníka podílových listů a odpisu peněžních prostředků z běžného účtu vedeného pro podílový fond, dnem registrace převodu nebo přechodu podílového listu na jinou osobu, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení podílového fondu ) Aktuální hodnota podílového listu je podíl vlastního kapitálu připadající na jeden podílový list a vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu vydaných podílových listů k datu ocenění ) Majetek fondu se oceňuje a aktuální hodnota podílového listu se stanovuje nejméně jednou za měsíc. Hodnota aktuální hodnoty podílového listu se zaokrouhluje dolů na čtyři desetinná místa. Oceňování cenných papírů je prováděno v souladu s platnými předpisy ) Vydávání a odkupování podílových listů fondu provádí investiční společnost ve svém sídle, na svých prodejních místech a prostřednictvím autorizovaných distributorů a finančních zprostředkovatelů s registrací České národní banky. 18

19 15.13) Podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu, platnou v závěru dne, kdy byla podílníkem uhrazena částka za nákup podílových listů, tj. ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu (rozhodný den pro vydání podílového listu). Pro vyloučení všech pochybností, v případě, že v průběhu dne dojde ke změně vyhlášené aktuální hodnoty, jsou podílové listy vydány za aktuální hodnotu, platnou v závěru rozhodného dne ) Investiční společnost má právo požadovat vstupní přirážku, která je příjmem investiční společnosti, a která je stanovena ve výši 0 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Prodejní cena podílového listu, daná součtem aktuální hodnoty a vstupní přirážky, se zaokrouhlí nahoru na čtyři desetinná místa ) Minimální výše investice podílníka je stanovena ve výši ,00 Kč ) Za částku došlou na běžný účet podílového fondu je podílníkovi na jeho účet majitele v registru emitenta připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky CDCP dle sazebníku CDCP, a prodejní ceny podílového listu. Celková investovaná částka při nákupu podílových listů se stanoví jako součin počtu kusů podílových listů a prodejní ceny. Rozdíl zaokrouhlené výše celkové investované částky a došlé částky se považuje za součást přirážky při prodeji ) Odkup podílových listů se uskuteční za odkupní cenu, což je aktuální hodnota podílového listu platná v den a v době doručení žádosti o odkup investiční společnosti snížená o výstupní srážku. Odkupní cena podílového listu se zaokrouhlí dolů na čtyři desetinná místa ) Výstupní srážka je stanovena ve výši max. 2% z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Investiční společnost si vyhrazuje právo výstupní srážku, za předem stanovených podmínek, nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zpřístupněna formou oznámení v sídle investiční společnosti fondu a na místech prodeje podílových listů ) Podílník může požádat o odkup v kusech nebo v požadované částce. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena ) Požádá-li podílník o odkup v kusech, pak se celková částka za odkoupené podílové listy stanoví jako součin odkupovaného počtu kusů podílových listů a odkupní ceny podílového listu a zaokrouhluje se směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích ) Požádá-li podílník o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o poplatky CDCP dle sazebníku CDCP, a odkupní ceny podílového listu. Zaslaná celková částka za odkoupené podílové listy je tvořena součinem tohoto počtu podílových listů a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích ) Poplatky dle sazebníku CDCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb CDCP, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny klientem a nejsou součástí přirážky ani srážky. 19

20 15.23) Investiční společnost odkupuje podílové listy fondu nejdéle do 90 dnů po obdržení žádosti o jeho odkoupení, za předpokladu, že klient investiční společnosti uvedl všechny potřebné údaje v rámcové smlouvě a v žádosti o odkup. 16. Závěrečná ustanovení 16.1) Tento statut a jeho změny je platný po schválení Českou národní bankou a nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změny statutu. Statut byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/7896/570, ke sp. zn. Sp/2010/587/571, ze dne 3. září 2010, které nabylo právní moci dne 6. září ) Vzájemná práva a povinnosti podílníků fondu a investiční společnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. 16.3) Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující česká verze schválená Českou národní bankou. 16.4) Orgánem dohledu fondu je Česká národní banka, která má sídlo na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, tel , webová stránka: Udělení povolení České národní banky k vytvoření fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu, nevylučují možnost porušení zákona či statutu investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením zákona či statutu bude nahrazena. 16.5) Prohlašujeme, že údaje v tomto statutu jsou pravdivé a úplné. V Praze dne 1. června 2011 Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva 20

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. STATUT otevřeného podílového fondu EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: EUROCOM otevřený podílový

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) 1.1.

Více

STATUT J&T BOND CZK. smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T BOND CZK. smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

STATUT. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T. ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. otevřeného podílového fondu

STATUT. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T. ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. otevřeného podílového fondu STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB STŘEDOEVROPSKÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2010 Zpráva představenstva ROČNÍ ZPRÁVA 2010

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MBI uzavřený investiční fond, a.s.: 1. V čl. 1.3. se text určitou, a to na 10 let

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, STATUT J&T T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

STATUT J&T PERSPEKTIVA. smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T PERSPEKTIVA. smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více