J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE"

Transkript

1 STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1

2 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního investování (dále jen statut ) je v souladu s ust. 84 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 193/2011 Sb. o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu (dále jen vyhláška ) základním dokumentem fondu kolektivního investování (dále jen fond ), který obsahuje informace o způsobu investování fondu a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice do fondu, a který dále obsahuje vysvětlení rizik spojených s investováním. Fond vedle statutu neuveřejňuje sdělení klíčových informací. Tento statut a jeho případné změny jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup a to prostřednictvím tzv. klientského vstupu, tj. po zadání uživatelského jména a hesla, a to z toho důvodu, že podílové listy fondu, jenž je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nesmějí být ve smyslu ustanovení 56 odst. 5 zákona veřejně nabízeny ani propagovány. V případě, že se dále ve statutu uvádí, že údaj je zpřístupněn nebo uveřejněn na www stránkách společnosti, myslí se tím přístup prostřednictvím tzv. klientského vstupu. Investorem do fondu může být pouze kvalifikovaný investor. Zkušenosti potenciálních investorů budou vždy ověřeny při jednání o uzavření smlouvy, kdy potenciální investor svým podpisem stvrdí, že má dostatečné zkušenosti a že byl upozorněn na specifikace investice do fondu kvalifikovaných investorů a přesto ji hodlá zrealizovat, a že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají. V případě, že se dále ve statutu hovoří o investorovi nebo klientovi, myslí se tím kvalifikovaný investor. Tento statut musí být každému investorovi na žádost poskytnut bezúplatně a to v listinné podobě nebo na nosiči informací, který nemá listinnou podobu a umožňuje investorovi uchování informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu a reprodukci informací v nezměněné podobě, nebo na internetových stránkách investiční společnosti. Statut fondu, poslední výroční a pololetní zprávu fondu a další informace o fondu nebo investiční společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. lze bezúplatně získat na webové stránce (dále jen www stránky společnosti ), dále v klientském centru v budově Oasis, Sokolovská 394/17, 1.patro (dále jen klientské centrum ), a to v pracovní době, která je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00, ve středu od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a v pátek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, přičemž investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. může tento čas v mimořádných případech upravit a o úpravách pracovní doby klientského centra informovat na www stránkách společnosti, dále na adrese J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, Praha 8 (dále jen sídlo společnosti ), prostřednictvím e- mailu: (dále jen ) a na bezplatné telefonní lince (dále jen bezplatná telefonní linka ). Jakékoliv změny statutu fondu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a případně shromážděním podílníků. Změny statutu jsou zveřejněny formou oznámení uveřejňovaných na www stránkách společnosti. 2

3 II) OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1.1. Název fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s Zkrácený název fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE UPF, J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE 1.3. Údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření fondu K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 8. března 2012, č.j. 2012/2158/570, ke sp. zn. Sp/2011/2021/571, které nabylo právní moci dne 8. března Údaje o schválení aktuálního znění statutu Statut byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2012/2158/570, ke sp. zn. Sp/2011/2021/571, které nabylo právní moci dne 8. března Doba, na kterou je fond vytvořen nebo založen Fond je zřízen na dobu určitou a to na 10 let. Po uplynutí této doby se fond přemění na otevřený podílový fond Kategorie fondu Fond je ve smyslu zákona speciálním fondem kvalifikovaných investorů, který shromažďuje peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle hodnoty vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou Údaje o osobě auditora fondu Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávněn 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: Údaje o dálkovém přístupu Informace, uveřejňované podle zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou uveřejňovány prostřednictvím www stránky společnosti Historie fondu Fond byl založen v roce 2012 (viz bod 1.3.) jako speciální fond kvalifikovaných investorů a od té doby nedošlo ke změně názvu fondu, k žádnému sloučení nebo splynutí, změně obhospodařovatele, přeměně fondu a ani dalším obdobným událostem Informace o rozhodném jazyku statutu Rozhodným jazykem statutu je český jazyk. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující verze v českém jazyce, schválená Českou národní bankou Shromáždění podílníků Institut shromáždění podílníků je zřízen. Shromáždění podílníků je tvořeno všemi podílníky fondu. Shromáždění podílníků schvaluje všechny změny statutu fondu, které se týkají: a) změny způsobu investování a investičních cílů fondu, 3

4 b) změny podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů fondu po uplynutí deseti let a přechodu na otevřený podílový fond, c) zavedení fakultativního zpětného odkupu podílových listů a jeho podmínek, d) změny úplaty investiční společnosti nebo depozitáři fondu, e) nákladů souvisejících s obhospodařováním majetku fondu, f) způsobu svolávání, věcné působnosti nebo způsobu rozhodování shromáždění podílníků. Shromáždění podílníků dále: a) vyjadřuje se ke strategickým záměrům v jednotlivých lokalitách, b) schvaluje čerpání úvěru převyšujícího 100% celkové hodnoty majetku fondu, c) projednává výroční zprávu, d) podání žádosti o odnětí povolení k vytvoření fondu. Investiční společnost je oprávněna předložit shromáždění podílníků ke schválení rovněž jiné záležitosti, které mohou mít podstatný význam pro podílníky fondu, zejména je oprávněna předložit shromáždění podílníků ke schválení záměry, týkající se dispozic s majetkem fondu. Pravomoc shromáždění podílníků je založena především na tom, že předem schvaluje změny statutu fondu, čerpání úvěru převyšujícího 100% celkové hodnoty majetku fondu a podmínky fakultativního zpětného odkupu podílových listů, jak je uvedeno výše, popř. jiné záležitosti předložené shromáždění podílníků ke schválení investiční společností. Shromáždění podílníků se účastní na investičním procesu tak, že se vyjadřuje k strategickým záměrům v jednotlivých lokalitách, které mu investiční společnost předloží k posouzení. Vymezení strategických záměrů a s nimi spojených návrhů investičních rozhodnutí, které budou předmětem posuzování shromáždění podílníků, a rozsah informací, které k nim investiční společnost shromáždění podílníků předkládá, určuje investiční společnost podle svého uvážení. Shromáždění podílníků není oprávněno udělovat investiční společnosti pokyny při obhospodařování majetku fondu. Investiční společnost však nesmí realizovat navrhované investiční rozhodnutí, které předložila shromáždění podílníků ke schválení a ke kterému shromáždění podílníků nedalo souhlasné stanovisko. Shromáždění podílníků svolává investiční společnost z vlastního rozhodnutí nebo na žádost alespoň 70% podílníků. Každý konkrétní podílník má na shromáždění podílníků počet hlasů, odpovídající počtu konkrétním podílníkem vlastněných podílových listů, kdy s každým podílovým listem je spojen jeden hlas. Shromáždění podílníků rozhoduje podle potřeby, a to při zasedání nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (per rollam). Pozvánku na zasedání shromáždění podílníků nebo oznámení o hlasování per rollam zasílá investiční společnost podílníkům elektronickou poštou na elektronickou adresu podílníka, alespoň 10 pracovních dnů před dnem zasedání, popř. hlasování per rollam, ledaže se všichni podílníci vzdali práva na zaslání pozvánky na zasedání shromáždění podílníků, popř. oznámení o hlasování per rollam. V pozvánce nebo oznámení investiční společnost specifikuje záležitosti, o nichž má být shromážděním podílníků rozhodováno. Shromáždění podílníků rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů podílníků přítomných při zasedání nebo hlasujících per rollam. Investiční společnost o výsledcích hlasování shromáždění podílníků informuje jednotlivé podílníky elektronickou poštou na elektronickou adresu podílníka. Shromáždění podílníků může v dohodě se společností podrobněji upravit pravidla své činnosti a rozhodování v jednacím řádu. 4

5 2. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 2.1. Údaje o osobě investiční společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen investiční společnost ) Základní kapitál Základní kapitál investiční společnosti je ve výši ,00 Kč a byl plně splacen Datum vzniku Investiční společnost vznikla dne 8. února Údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva financí o povolení ke vzniku investiční společnosti ze dne 20. listopadu 1992 pod č.j. 102/64705/1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 22. dubna 1999, č.j. 111/1452/R/1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna Rozhodnutím České národní banky ze dne 30. listopadu 2011 č.j. 2011/13707/570 Sp/2011/1800/571, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2011, došlo ke změně rozsahu činnosti, kdy původní povolení k činnosti investiční společnosti bylo zrušeno a investiční společnosti bylo uděleno nové rozšířené povolení k činnosti s tím, že investiční společnost může vykonávat kolektivní investování a současně obdržela povolení k obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a povolení k úschově a správě cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a k poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje Seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí Představenstvo: Mgr. Miloslav Zábojník předseda představenstva, členem představenstva od 27. července 1999, znovu zvolen dne 4. ledna 2012 Mgr. Eva Bryndová člen představenstva od 4. ledna 2012 Ing. Roman Hajda člen představenstva od 4. ledna 2012 Ing. Michaela Šály člen představenstva od 7. března 2012 Ing. Martin Kodeš člen představenstva od 7. března 2012 Ostatní vedoucí osoby: Mgr. Miloslav Zábojník generální ředitel Mgr. Eva Bryndová ředitel odboru administrativy 2.6. Popis zkušeností a kvalifikace vedoucích osob Mgr. Miloslav Zábojník absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1998, ve skupině J&T pracuje od roku Mgr. Eva Bryndová absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti bankovnictví a kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1999, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Roman Hajda - absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulta 5

6 podnikatelská, obor podnikové finance a obchod a daňové poradenství. V oblasti finančních, kapitálových trhů a privátních bankovních služeb pracuje již od roku 1995, a to na různých pozicích především pak v oblasti asset managementu s primární orientací na obhospodařování individuálních portfolií a rozvoji nových produktů, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Michaela Šály absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod, oceňování majetku a podniku. V oblasti nemovitostních a developerských projektů pracuje již od roku 2006, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Martin Kodeš absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby. V oblasti nemovitostních trhů pracuje již od roku 1984, ve skupině J&T pracuje od roku Údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností Ing. Roman Hajda vykonává mimo investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ing. Michaela Šály vykonává mimo investiční společnost činnost finančního ředitele ve společnosti REAL ESTATE CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ing. Martin Kodeš vykonává mimo investiční společnost činnost ředitel odboru realitních projektů ve společnosti REAL ESTATE CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Vedoucí osoby nevykonávají žádné další činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností Údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, v obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, v činnostech, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, poskytovaných jako služba pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. Předmětem podnikání investiční společnosti je dále obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), úschova a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje Údaje o konsolidačním celku, ke kterému investiční společnost patří Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 31. srpna 2011, č.j. 2011/10695/570 Sp/2011/1340/571, které nabylo právní moci dne 31. srpna 2011, se akcionářem se 100% podílem na investiční společnosti stala společnost J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, a to ode dne 1. září Akcionářem se 100% podílem na investiční společnosti byla od 15. prosince 2006 do 1. září 2011 společnost J&T FINANCE, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, , 6

7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky České národní banky č. 127/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje o osobě auditora investiční společnosti Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávněn 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: Údaje o členství v profesních sdruženích a organizacích Investiční společnost je řádným členem AKAT ČR - Asociace pro kapitálový trh České republiky, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 7

8 2.12. Seznam fondů kolektivního investování, jejichž majetek investiční společnost obhospodařuje Obhospodařované fondy určené pro veřejnost J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T Flexibilní dluhopisový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., otevřený podílový fond Obhospodařované fondy určené pro kvalifikované investory J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Obhospodařované fondy v procesu likvidace J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. 8

9 3. INVESTIČNÍ CÍLE A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ FONDU 3.1. Investiční cíl fondu Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu během existence fondu a stabilního zhodnocování aktiv a to zejména prostřednictvím investic do podílů ve společnostech nebo účastí ve společnostech vlastnících nemovitosti nebo zabývajícími se činnostmi v oblasti rozvojových projektů, a to zejména v lokalitě obce Ostravice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský (dále jen Ostravice ). Fond bude primárně investovat do pořízení následujících společností: OSTRAVICE HOTEL a.s., se sídlem na adrese Praha 3, Lucemburská 1242/21, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10910, OSTRAVICE VIEW a.s., se sídlem na adrese Praha 3, Lucemburská 1242/21, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11001, OSTRAVICE SKI a.s., se sídlem na adrese Praha 3, Lucemburská 1242/21, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10999, OSTRAVICE DEVELOPMENT a.s., se sídlem na adrese Praha 3, Lucemburská 1242/21, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce a OSTRAVICE CENTRUM a.s., se sídlem na adrese Praha, Praha 3, Lucemburská 1242/21, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce (dále jen společnosti Ostravice ). Fond může dále investovat do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a do jejich dalšího zhodnocování, a to zejména v lokalitě obce Ostravice, na nichž bude prostřednictvím J&T REAL ESTATE CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7146 (dále jen JTRE ) zajišťovat činnosti v oblasti rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů lázeňského typu, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti v oblasti služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen rozvojové projekty ). Nemovitostní aktiva mají zejména podobu pozemků určených k výstavbě objektů pro bydlení nebo komerčních objektů, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků provozovaných jako parkoviště, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro obchodní aktivity, rezidenčních projektů a domů, průmyslových areálů pro výrobu a skladování, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání a školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center, nemovitých i movitých energetických zařízení. Fond může nabývat uvedené nemovitosti výstavbou, nebo za účelem dalšího zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba samotná je vždy realizována na účet fondu třetí osobou k takové činnosti oprávněnou, zejména v oblasti obce Ostravice. Fond může v rámci realizace svých investičních cílů uskutečnit převzetí jmění společnosti, kterou vlastní, pokud to platné právní předpisy umožní. Fond může veškerá výše uvedená aktiva pořizovat (ať již koupí nebo výstavbou), 9

10 prodávat a pronajímat, pořizovat tato aktiva s využitím půjček a úvěrů, přičemž v případě výstavby budou finanční prostředky fondu uvolňovány v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací. Uvolnění finančních prostředků je podmíněno doložením písemných dokumentů dokládajících provedení daných výkonů a činností. Fond může dále rozdělovat budovy na jednotky na základě prohlášení vlastníka budovy podle příslušného zákona, prodávat a pronajímat jednotky vzniklé na základě prohlášení vlastníka budovy podle příslušného zákona, v souvislosti s výše uvedenými činnostmi může fond uzavírat k budovám, jednotkám, rozestavěným budovám a rozestavěným jednotkám ve vlastnictví fondu zástavní smlouvy k zajištění úvěrů budoucích kupujících na financování koupě těchto budov a jednotek podle kupních smluv nebo smluv o budoucích kupních smlouvách s fondem. Předpokladem uzavření takové zástavní smlouvy je skutečnost, že hodnota zástavy bude vždy rovna nebo nižší předpokládané kupní ceně předmětu převodu z majetku fondu zajištěné zástavním právem, přičemž depozitář bude o uzavření takovéto smlouvy neprodleně informován. Fond volné prostředky, neinvestované dle předchozích odstavců, dále krátkodobě investuje do investičních nástrojů s pevným výnosem. Fond není ve výběru finančních instrumentů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). V případě, že po prodeji některé ze společností Ostravice nebo po realizaci některého z rozvojových projektů bude mít fond přebytek finančních prostředků, může být shromáždění podílníků investiční společností navržena změna statutu fondu, která umožní fakultativní odkup podílových listů a která současně stanoví vymezení časového úseku mezi jednotlivými termíny, ve kterých bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat. Na základě této změny pak bude mít podílník v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu ve stanovených termínech v souladu s ustanovením zákona. Investiční politika fondu je tedy zaměřena především na pořízení podílů v obchodních společnostech vlastnících nemovitosti v lokalitě obce Ostravice nebo zabývajícími se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice, a to projektů v oblasti turistiky, projektů lázeňského typu, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti v oblasti služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů. Volné prostředky fondu mohou být krátkodobě investovány do instrumentů peněžního trhu a termínovaných vkladů u bank, Strategická alokace aktiv není stanovena. Riziko z nepříznivého vývoje devizových kursů u finančních instrumentů denominovaných v měnách odlišných od referenční měny může být zajištěno zejména termínovými či opčními obchody Referenční měna fondu Referenční měnou fondu je CZK Záruky poskytované třetími osobami za účelem ochrany investorů a omezení těchto záruk Investiční společnost ani žádné další třetí osoby neposkytují žádné záruky za účelem ochrany investorů Sledovaný index nebo ukazatel (benchmark) Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) Kopírovaný index Fond nekopíruje žádný určitý index. 10

11 3.6. Označení fondu kolektivního investování podle rizika druhu aktiv, do kterých investuje Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, který je zaměřen na investice do podílů ve společnostech nebo účastí ve společnostech vlastnících nemovitosti nebo zabývajícími se činnostmi v oblasti rozvojových projektů, a to zejména v lokalitě obce Ostravice Vymezení druhů aktiv, do kterých fond investuje, včetně investičních limitů Fond investuje zejména do: a) Akcií, obchodních podílů ve společnostech nebo jiných forem účastí ve společnostech vlastnících nemovitosti zejména v lokalitě obce Ostravice nebo zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů, a to zejména v oblasti obce Ostravice, nebo jinak souvisejících s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. b) Akcií, obchodních podílů, resp. jiných forem účasti na společnostech, které mohou mít také charakter účelových společností zřizovaných za účelem provedení daného rozvojového projektu, možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik, potřebných pro realizaci některého z rozvojových projektů investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. Tyto společnosti mohou nabývat podob akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo obdobné právnické osoby zřízené či založené podle českého i cizího právního řádu. c) Nemovitostí, zejména v oblasti obce Ostravice, včetně jejich součástí a příslušenství (tj. např. energetické sítě, oplocení, zahradní úprava, samostatně stojící kůlny a garáže apod.), dále do souvisejících movitých věcí, které jsou účelově spojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy fondu a slouží k zabezpečení provozu a ochrany těchto aktiv a tvoří s nemovitostí logický celek a případně do vyvolaných investic (inženýrské sítě apod.) v průběhu realizace některého z rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice a do jejich zhodnocení. d) Cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, pokud investiční strategie tohoto fondu souvisí s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. e) Movitých věcí, které nejsou spojené s nemovitostmi nebo ostatními aktivy za předpokladu, že povaha těchto movitých věcí zcela zjevně nenarušuje celkový investiční či rizikový profil fondu a souvisí s investičními cíli, popsanými v bodu Fond investuje dále do: a) Investičních cenných papírů, včetně obdobných zahraničních cenných papírů, bez ohledu na to, zda byly či nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, a to zejména: i. akcií nebo obdobných cenných papírů představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, ii. dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, včetně obdobných zahraničních cenných papírů. V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (např. státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.). Investiční společnost nesleduje modifikovanou duraci dluhopisového portfolia a nemá žádná omezení v požadavcích na hodnocení kvality 11

12 dluhopisů (rating), iii. cenných papírů nahrazujících cenné papíry uvedené v bodech i) a ii) nebo opravňujících k nabytí nebo zcizení cenných papírů uvedených v bodech i) a ii), iv. cenných papírů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů. b) Cenných papírů kolektivního investování. c) Nástrojů peněžního trhu, včetně směnek a obdobných zahraničních cenných papírů V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy směnek bez omezení, splňující podmínky pro platnou směnku podle zákona 191/1950 Sb. d) Finančních derivátů včetně rovnocenných nástrojů. e) Vkladů nebo termínovaných vkladů u bank a to jak tuzemských tak i zahraničních Limity fondu a) Fond investuje zejména do aktiv dle bodu nejméně 51 % a nejvýše 100 % svého majetku, při zachování minimální výše likvidních prostředků dle písm. aa). b) Podíl akcií, obchodních podílů ve společnostech nebo jiných forem účastí ve společnostech vlastnících nemovitosti nebo zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů může tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu. c) Podíl akcií, obchodních podílů ve společnostech nebo jiných forem účastí ve společnostech dle bodu písm b) může tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu. d) Podíl nemovitostí, včetně jejich součástí a příslušenství dle bodu písm c) může tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu. e) Podíl cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování dle bodu písm d) může tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu. f) Podíl movitých věcí dle bodu písm e) může tvořit až 49 % hodnoty majetku fondu. g) Podíl aktiv dle bodu může tvořit až 49 % hodnoty majetku fondu. h) Hodnota investice do akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti, může tvořit maximálně 50% hodnoty majetku fondu. Toto omezení neplatí v prvních třech letech existence fondu, kdy hodnota akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti může dosáhnout až 100% hodnoty majetku fondu. i) Hodnota investice do jedné nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství, může tvořit maximálně 50% hodnoty majetku fondu. Toto omezení neplatí v prvních třech letech existence fondu, kdy hodnota jedné nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství, může dosáhnout až 100% hodnoty majetku fondu. j) Hodnota příslušenství jedné nemovitosti nesmí překročit 50% hodnoty této nemovitosti jakožto věci hlavní. V odůvodněných případech, kdy příslušenství věci hlavní má zásadní vliv na hodnotu či využití nemovitosti jako celku (např. logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit zvýšit až na 70 % hodnoty věci hlavní. 12

13 k) Hodnota investice do cenných papírů fondu kolektivního investování, může tvořit maximálně 50% hodnoty majetku fondu. Toto omezení neplatí v prvních třech letech existence fondu, kdy hodnota jedné investice do cenných papírů fondu kolektivního investování může dosáhnout až 100% hodnoty majetku fondu. l) Fond může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti. m) Fond může být jediným majitelem nemovitosti a movité věci, související s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. n) Fond může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt až 95 % cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování, pokud investiční strategie tohoto fondu souvisí s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. o) Fond může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, včetně směnek, vydaných jedním emitentem, pokud souvisejí s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1. p) Výše vkladů nebo termínovaných vkladů u jedné banky může dosáhnout až 100 % hodnoty majetku fondu. q) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, včetně směnek, vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100 % hodnoty majetku fondu. r) Podíl vkladů u jiných bank, investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, směnek, cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři mohou dosáhnout až 100 % celkové hodnoty majetku fondu. s) Limit investic pro otevřené pozice (suma podrozvahových závazků) vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů) může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu a nesmí přesáhnout vlastní kapitál fondu. t) Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům, tzn. souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z derivátových obchodů, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika, nesmí přesáhnout vlastní kapitál fondu. u) Fond může v souvislosti s realizací rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice prodávat veškerá aktiva související s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1., které nemá v době od uzavření smlouvy do vypořádání obchodu ve svém majetku, kdy souhrn takových prodejů nesmí přesahovat 100 % celkové hodnoty majetku fondu. v) Fond může přijímat úvěry a půjčky za účelem realizace investičních cílů a především za účelem realizace některého z rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice, popsaných v bodu 3.1. Souhrn přijatých úvěrů a půjček bez souhlasu shromáždění podílníků nesmí přesahovat 100 % celkové hodnoty majetku fondu. Fond může přijímat úvěry a půjčky, kdy souhrn přijatých úvěrů a půjček přesáhne 100 % celkové hodnoty majetku fondu, pouze se souhlasem shromáždění podílníků. w) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100% hodnoty svého majetku. 13

14 x) V případě porušení jakéhokoliv limitu u nemovitostí, movitých věci, které tvoří s nemovitostí logický celek, nebo u podílu v společnosti nebo účasti v společnosti, které mají ve svém majetku převážně nemovitosti a movité věci, které tvoří s nemovitostí logický celek, musí fond uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 36 měsíců od tohoto porušení. V případě porušení jakéhokoliv jiného limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem nejpozději do 12 měsíců od tohoto porušení. y) Akcie jednoho emitenta, obchodní podíly v jedné společnosti nebo jiné formy účastí v jedné společnosti, jedna nemovitost, včetně jejich součástí a příslušenství, cenné papíry vydávané jedním fondem kolektivního investování, pokud souvisejí s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1., mohou tvořit až 100 % hodnoty majetku fondu, a to v případě, že tento podíl bude dosažen v průběhu existence fondu z důvodu postupné realizace rozvojových projektů nebo rozprodejem nemovitostí a společností, které bude mít ve svém majetku nebo z důvodu další případných aktivit spojených s realizací investičních cílů, popsaných v bodu 3.1. a to zejména ve spojení těchto operací s případným fakultativním odkupem podílových listů fondu. z) Dluhopisy, nástroje peněžního trhu, včetně směnek, vydané jedním emitentem, pokud souvisejí s investičními cíli, popsanými v bodu 3.1., mohou tvořit až 100 % hodnoty majetku, a to v případě, že tento podíl bude dosažen v průběhu existence fondu z důvodu postupné realizace rozvojových projektů nebo rozprodejem nemovitostí a společností, které bude mít ve svém majetku nebo z důvodu další případných aktivit spojených s realizací investičních cílů, popsaných v bodu 3.1. a to zejména ve spojení těchto operací s případným fakultativním odkupem podílových listů fondu. aa) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu investiční společnosti povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň ,00 Kč. 14

15 3.8. Finanční deriváty Finanční deriváty Fond může uzavírat obchody, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem efektivního obhospodařování majetku a za účelem realizace investičních cílů a rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice, popsaných v bodu 3.1. Fond smí používat finanční deriváty, jejichž podkladovými nástroji jsou všechny nástroje, které může fond dle statutu mít ve svém vlastnictví, zejména úrokové sazby, zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny a další, a tyto podkladové nástroje derivátu odpovídají investiční politice fondu Výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů Fond může využívat zejména následující finanční deriváty a) úrokové a měnové swapy, což je dohoda dvou stran o vzájemném nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, která je vypořádaná k určitým okamžikům v budoucnosti, b) forward, což je nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k budoucímu datu, c) jiné deriváty, které v souladu se zákonem a statutem vedou k naplnění cíle investiční politiky nebo zajištění majetku fondu proti úrokovému, tržnímu nebo měnovému riziku. Výše uvedené, ale i výslovně neuvedené typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investičními cíli fondu, mohou být používány za účelem efektivního obhospodařování majetku fondu, tedy např. za účelem snížení rizik z investování, snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro fond. Finanční deriváty mohou být používány bez omezení maximálního podílu z celkové hodnoty majetku fondu. Informace o rizicích spojených s investováním fondu včetně rizik spojených s investicemi do derivátů jsou uvedeny v bodu Obchodování s finančními deriváty a) Obchody s finančními deriváty budou uskutečňovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, ve vztahu k mnohostrannému obchodnímu systému provozovatele se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, ve vztahu k mnohostrannému obchodnímu systému provozovatele se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou nebo v jiném mnohostranném obchodním systému, ve vztahu k mnohostrannému obchodnímu systému. b) Pokud budou obchody s finančními deriváty uskutečňovány mimo trhy uvedené v předchozím bodu (tzv. OTC deriváty), protistrany, s nimiž budou transakce prováděny, musí být schváleny představenstvem investiční společnosti Repo obchody a půjčky cenných papírů Fond nebude uskutečňovat repo obchody ani půjčky cenných papírů Maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům 15

16 Maximální limit investic pro otevřené pozice (suma podrozvahových závazků) vztahující se k finančním derivátům může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu a nesmí přesáhnout vlastní kapitál fondu Maximální limit investic do investičních cenných papírů z nové emise Maximální limit investic do investičních cenných papírů z nové emise, do kterých může investovat podle zákona a statutu, může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu Druhy dluhopisů a požadavky na hodnocení jejich kvality V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta (např. státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.). Investiční společnost nesleduje modifikovanou duraci dluhopisového portfolia a nemá žádná omezení v požadavcích na hodnocení kvality dluhopisů (rating) Údaje o způsobu investování, podle kterého bude fond koncentrovat své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv Fond má stanovenu strategickou alokaci aktiv a to zejména do investic v lokalitě obce Ostravice, tak jak je popsáno v bodu 3.1. Investice zbývajících volných prostředků nejsou omezeny žádným způsobem ani na určité hospodářské odvětví, stát či region, jinou část trhu nebo na určitý druh aktiv. Styl obhospodařování fondu je založen na taktickém umisťování aktiv. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu je upravován podle aktuální situace ve vývoji jednotlivých konkrétních investic a jednotlivých rozvojových projektů a jejich postupné realizace a dále podle aktuální situace na kapitálových a peněžních trzích, kdy podíl všech jednotlivých složek aktiv fondu může dosahovat 0% až 100% celkové hodnoty majetku fondu. Fond je tedy dynamický a aktivně spravovaný Údaje o zajištění v případě, že návratnost investice, její části nebo výnos z této investice mají být zajištěny (zajištěné fondy), a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo Návratnost investice, ani její část nebo výnos z této investice nejsou zajištěny Podmínky poskytování úvěrů, půjček, darů a zajištění Fond smí ze svého majetku poskytnout půjčku, úvěr nebo dar, nebo tento majetek smí použít k zajištění nebo k úhradě závazku třetí osoby nebo závazku, který souvisí s obhospodařováním majetku tohoto fondu. Fond může použít majetek fondu k zajištění nebo k úhradě závazku třetí osoby v případě přijatých úvěrů a půjček. Fond může poskytovat půjčky nebo úvěry do souhrnné výše 95% hodnoty majetku fondu (bez ohledu na počet dlužníků) jakékoli fyzické či právnické osobě za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Pokud je úvěr nebo půjčka poskytována obchodním společnostem, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládání jsou v majetku fondu, nemusí fond požadovat po této jím ovládané obchodní společnosti zajištění takového úvěru nebo půjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňující fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodní společnosti a její kontrolu. Poskytování úvěrů nebo půjček jiným subjektům je možné pouze s odpovídajícím zajištěním zaručujícím řádné splacení půjčky Podmínky přijímání úvěrů nebo půjček Fond může přijímat úvěry a půjčky. Souhrn přijatých úvěrů a půjček bez souhlasu shromáždění podílníků nesmí přesahovat 100 % celkové hodnoty majetku fondu. Fond může přijímat úvěry a půjčky, kdy souhrn přijatých úvěrů a půjček přesáhne 16

17 100 % celkové hodnoty majetku fondu, pouze se souhlasem shromáždění podílníků. Majetek fondu může být použít k zajištění nebo k úhradě závazku třetí osoby v případě přijatých úvěrů a půjček. Fond může při realizací rozvojových projektů nebo jiných činností, které jakkoliv souvisí s realizací investičních cílů fondu a za podmínek obvyklých na trhu zatížit aktivum v majetku fondu zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem, právem věcným a užívacím právem třetí osoby Nekryté prodeje Fond může uzavírat smlouvy o prodeji aktiva, do kterého může investovat podle statutu, ale který nemá ve svém majetku, pouze za předpokladu, že jejich sjednání slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku. Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů nebo cenných papírů nebo jiného majetku, do kterých nesmí investovat podle tohoto statutu Charakteristika typického investora Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat zejména riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů a emitentů a do jedné oblasti, tak jak jsou popsány v bodech 3.1. a a jsou kvalifikovanými investory ve smyslu 56 odst. 1 zákona a mají zkušenosti s investováním do investičních nástrojů ve smyslu 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že fondem je na 10 let uzavřeným fondem a tedy doporučený investiční horizont fondu je 10 let, investoři musí být ochotni přijmout i riziko dočasné ztráty a tudíž je fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 10 let. 17

18 4. RIZIKOVÝ PROFIL FONDU 4.1. Informace o rizicích Potencionální investoři a podílníci fondu by měli zvážit všechna rizika spojená s investicí do podílových listů fondu. Obecně by měli zvážit především zejména následující podstatné rizikové faktory, se kterými se můžou setkat v souvislosti se svou investicí do fondu a) Riziko investice. Hodnota investice může klesat i stoupat a není vždy zaručena návratnost původně investované částky. b) Riziko tržní. Vlivem změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku fondu může hodnota investice klesat i stoupat. c) Riziko zaměření fondu. Fond se koncentruje na investice do rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice a na pořízení podílů v obchodních společnostech vlastnících nemovitosti v lokalitě obce Ostravice nebo zabývajícími se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v oblasti obce Ostravice, což může výrazně ovlivnit vývoj hodnoty majetku fondu. d) Riziko spojené s investicemi do nemovitostí. Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými. Obecně u investic do nemovitostí existuje riziko omezené likvidity majetku fondu, riziko do investic, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. Během existence fondu může být až 100% majetku fondu tvořeno jedinou nemovitostí. Toto snížení diverzifikace rizik pak zvyšuje závislost hodnoty majetku fondu na této jediné nemovitosti. S ohledem na povahu významné části majetku fondu, jež bude tvořena nemovitostmi, probíhá jeho oceňování v souladu s ustanovením tohoto statutu minimálně jednou za rok. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí v majetku fondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota akcie fondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku fondu. Nabývá-li fond do svého majetku nemovitosti (konkrétně stavby) výstavbou existuje riziko jejich vadného příp. pozdního zhotovení, v důsledku čehož může fondu vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku existuje rovněž riziko zničení takového aktiva, ať již v důsledku jednání třetí osoby či v důsledku vyšší moci. e) Riziko spojené s investicemi do movitých věcí. Věci movité, které může fond nabýt v průběhu realizaci některého z rozvojových projektů, mohou být postiženy vadami, a to např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším časovém období. V případě vady věci movité, která je součástí souboru generující pravidelný či nepravidelný výnos, může dojít k narušení výkonnosti celého souboru věcí movitých. Toto riziko lze snížit smluvní odpovědností za vady a zajištěním kvalitního záručního a pozáručního servisu. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty věcí movitých a jejich souborů a zvýšené náklady na opravy atd. Věci movité mohou být dále stiženy jak faktickými tak právními vadami, ať již v podobě věcného poškození, či v podobě práv třetích osob k nim uplatňovaných např. v souvislosti s případnou trestnou činností. Toto riziko lze snížit důkladným právním i věcným auditem předcházející nabytí takového aktiva. f) Riziko stavebních vad. Hodnota majetku fondu se může snížit v důsledku stavebních vad nemovitostí nabytých do majetku fondu. 18

19 g) Riziko právních vad. Hodnota majetku fondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do majetku fondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva. h) Riziko spojené s přijatými úvěry a půjčkami. S ohledem na možnost fondu přijímat úvěry resp. půjčky dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek fondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku fondu. Vzhledem k uvedené páce stran možné úvěrové angažovanosti fondu existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolvence. i) Riziko spojené s investování do cenných papírů. Ceny cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. j) Riziko dluhových cenných papírů. Může dojít k zhoršení schopnosti emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen a k změnám úrokové míry a v reakci na to k poklesu nebo nárůstu ceny dluhových cenných papírů. Ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem mohou stoupat nebo klesat v reakci na úrokové míry, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu. Tržní ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem jsou také ovlivňovány kreditními riziky, jako je riziko nesplacení emitentem a riziko likvidity. k) Riziko spojené s investicemi do finančních derivátů. Finanční deriváty jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku. Deriváty s sebou nesou riziko v některých případech větší než rizika představovaná tradičnějšími investicemi do cenných papírů. Některá z rizik spojených s deriváty jsou tržní riziko, riziko managementu, kreditní riziko, riziko likvidity (viz níže). l) Riziko měnové. Fond, může držet investice i v jiných měnách než je jeho referenční měna a jejich hodnota tedy může stoupat nebo klesat v důsledku změn měnových kurzů. Nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek ztrátu kapitálu. m) Riziko nedostatečné likvidity. Riziko spočívající v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování vydávaných cenných papírů. Vzhledem k tomu, že fond je po dobu deseti let uzavřeným podílovým fondem, stává se toto riziko relevantním až po uplynutí deseti let a přechodu na otevřený podílový fond. n) Riziko úvěrové. Emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. o) Riziko nevypořádání transakcí. Vypořádání uzavřené obchodní transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, např. z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě a tím nedodrží svůj závazek. p) Riziko politické. Během existence fondu dojít k jakékoliv změně v zákonech a tedy se mohou po takové změně právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků. Dále politická situace v zemích může mít vliv na hodnotu cenných papírů společností, do jejichž cenných papírů fond investoval. q) Riziko přecenění. Fond musí při výpočtu aktuální hodnoty zohledňovat jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky a ztráty. r) Riziko možné ztráty majetku fondu svěřeného do úschovy nebo 19

20 jiného opatrování. Podíl vkladů u jiných bank, investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100 % celkové hodnoty majetku fondu. V případě insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu může dojít ke ztrátě majetku fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování. s) Riziko operační. Může dojít ke ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. t) Riziko nedosažení požadované zákonné výše vlastního kapitálu fondu. Vlastní kapitál fondu musí do jednoho roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu dosáhnout alespoň Kč. Pokud do jednoho roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu nedosáhne alespoň Kč nebo pokud průměrná výše vlastního kapitálu ve fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu. u) Riziko zrušení fondu. Za určitých okolností (např. z ekonomických důvodů, z důvodu sloučení fondů, z důvodu žádosti o odnětí povolení, z důvodu zrušení investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu aj.) může být fond zrušen, přičemž podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. Česká národní banka může odejmout povolení k vytvoření fondu, jestliže má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka. Česká národní banka odejme povolení k vytvoření fondu, jestliže fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře. v) Riziko spojené s nižší mírou kontroly ze strany depozitáře. Rozsah kontroly fondu ze strany depozitáře je smluvně omezen depozitářskou smlouvou. Kontrolou, zda je aktuální hodnota akcie fondu vypočítána v souladu se zákonem a tímto statutem, provádění pokynů investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu, zda je výnos z majetku fondu používán v souladu se zákonem a tímto statutem, zda je majetek fondu pořizován a zcizován v souladu se zákonem a tímto statutem, vč. kontroly dodržování pravidel rozložení a omezení rizika daným statutem, zda je způsob oceňování majetku fondu v souladu s tímto statutem a zákonem, není pověřen depozitář. Tato kontrola a činnost je zajišťována přímo investiční společností, a to pomocí interních mechanismů nebo outsourcingem těchto činností. V důsledku omezení kontrolní činnosti depozitáře v rozsahu vymezeném ustanovením statutu existuje riziko spojené s absencí kontroly ze strany třetí osoby Rizikový profil fondu Investice do fondu je ovlivněna zejména faktem, že se jedná o uzavřený fond na dobu 10 let a není tedy vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci by si měli být vědomi především toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat a že aktuální hodnota podílového listu je nestálá v důsledku složení majetku fondu nebo způsobu obhospodařování majetku fondu. Vývoj celkového trhu, a to zejména nemovitostního, má vliv na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu. Riziko podílníků je omezeno výší jejich investice do fondu. Není zaručena návratnost původně investované částky. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Investiční společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných zákonem a tímto statutem. Kontrolní činnost ve vztahu k 20

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více