Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k

2 Obsah 1. CÍLE ANALÝZY KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ METODIKA ANALÝZA ČERPÁNÍ Z OP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OP ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR PR OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR ČR OP DOPRAVA NÁVRH AKTIVIT KE ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY MSK PŘÍLOHY

3 1. Cíle analýzy Cílem této analýzy je přispět k objektivnímu zhodnocení úspěšnosti Moravskoslezského kraje (MSK) a subjektů z MSK v čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). S tím souvisí také cíl formulovat zjištění, o které operační programy (OP), prioritní osy či oblasti podpory jednotlivých operačních programů byl v rámci jiţ ukončených výzev největší zájem a o které naopak ţadatelé jevili zájem minimální. 2. Klíčová zjištění Aţ na několik pozitivních zjištění je míra čerpání z jednotlivých OP v MSK podprůměrná. Celková schválená finanční podpora v ČR v rámci tematických OP (s výjimkou OP Technická pomoc) k činila mil. Kč (k činila mil. Kč). Schválená finanční podpora za tematické OP v Moravskoslezském kraji k činila mil. Kč ( mil. Kč k ), coţ představuje 11 % podíl čerpání. Silnou stránkou MSK je čerpání finančních prostředků v těchto oblastech/osách operačních programů: Regionální operační program Moravskoslezsko OP Podnikání a inovace programy Rozvoj, ICT a strategické sluţby, Spolupráce, Prosperita a Nemovitosti OP Ţivotní prostředí prioritní osa 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, zlepšení také v prioritní ose 1 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (grantové projekty) OP Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa 1 Adaptabilita, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti a prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce ČR PR, OP Přeshraniční spolupráce SR ČR. Podprůměrné čerpání v jednotlivých OP se projevuje především v následujících oblastech: Regionální operační program Moravskoslezsko v opatření 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava OP Podnikání a inovace programy Inovace, Potenciál, Start, Progres, ICT v podnicích a Eko-energie. OP Ţivotní prostředí v prioritní ose 2 Zvyšování kvality ovzduší a omezování emisí nereagují subjekty v MSK adekvátně na skutečnost, ţe MSK je krajem s nejhorší kvalitou 3

4 ovzduší v celé ČR a emitenti znečištění jsou nezřídka velké firmy, pro něţ není motivační ţádat o dotace z OP vzhledem k vysoké míře spolufinancování (penalizace můţe být někdy výhodnější neţ investice do realizace na sniţování znečištění). V prioritní ose 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí vlastníci menších lokalit nepovaţují dekontaminaci za prioritní či nedisponují dostatečným kapitálem pro spolufinancování, případně se jedná o lokality ve sloţitém majetkoprávním vztahu, který brání podání ţádosti. V prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny je nízká úroveň čerpání způsobena stále ne zcela dostatečným zájmem veřejných subjektů o projekty tohoto charakteru (mimo center měst, apod.) a především také proto, ţe zahlazování následků důlní činnosti je řešeno prostřednictvím jiných finančních nástrojů státního rozpočtu a pověřených subjektů (např. DIAMO, s. p.). V prioritní ose 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu dosud nebyl schválen ţádný projekt z MSK, coţ souvisí s nízkou aktivitou oprávněných ţadatelů z MSK při předkládání relevantních a z toho vyplývající nízkou mírou povědomí o důleţitosti těchto aktivit. Integrovaný operační program významná část prostředků je určena na projekty centrálních orgánů, případně na projekty předem zařazené do indikativních seznamů. Moţnost ovlivnit podíl MSK na alokaci IOP prostřednictvím aktivizace krajských subjektů je jen omezená (tam, kde to moţné je, je navíc patrná nízká aktivita oprávněných ţadatelů, např. v prioritní ose 4 Národní podpora cestovního ruchu). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v OPVK je podprůměrné čerpání v rámci relevantních prioritních os, tj. 1 a 2. V prioritní ose 1 ţadatelé pravděpodobně dávají přednost regionálním m v globálních grantech vyhlašovaných KU MSK. Dalším důvodem je i nevyuţitý potenciál vzájemné spolupráce mezi vysokými školami na větších projektech strategického významu. OP Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce, zejména oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti ve srovnání s analýzou absorpce k byl stav do současné doby nezměněn. Čerpání MSK v OP Doprava je řízeno zejména centrálními orgány a je určeno především pro velké infrastrukturní projekty a z pozice krajského zastoupení existuje jen omezená moţnost čerpání ovlivnit. Technická pomoc, která je čerpána cerntrálními řídícími orgány, není pro absorpční kapacitu MSK relevantní, a proto není v tomto dokumentu analyzována (s výjimkou ROP). 4

5 Přehled počtu schválených v ČR i v MSK včetně celkové výše schválené finanční podpory za jednotlivé operační programy dokladují níţe uvedené tabulky. Tabulka 1: Přehled schválených a finanční podpory za tematické OP k Název Operačního programu Celková alokace OP bez technické pomoci (mld. Kč) Počet schválených (bez technické pomoci) ČR MSK Podíl MSK (%) Celková výše schválené finanční podpory (bez technické pomoci) ČR (mil. Kč) MSK (mil. Kč) Podíl MSK (%) OPPI 87, , , ,8 11,9 OPŢP 141, , , ,8 11,8 IOP 44, , ,0 7,7 OP LZZ 52, , , ,6 15,3 OP VK 54, ,1 7701, ,0 (GP) 13, , ,2 836,9 (IP) 6,6 OP VaVpI* 62, , ,0 10,6 OPD 178, , ,4 9,6 Zdroj: vlastní zpracování. * jedná se o údaje pouze s uzavřeným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Tabulka 2: Srovnání čerpání tematických OP k a k Název Operačního programu Celková výše schválené finanční podpory k Celková výše schválené finanční podpory k Změna čerpání MSK Nárůst Změna Podíl ČR MSK ČR MSK Podíl MSK schválené podílu MSK (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) podpory MSK (%) (mil. Kč) (p.b.) OPPI , , ,8 11, ,8-0,7 OPŢP , , ,8 11,8 738,8 1,1 IOP , ,0 7,7 516,0 0,7 OP LZZ , , ,6 15, ,6 1,6 OP VK , , , ,9-0,3 OP VaVpI* , ,6 - - OPD , ,6 0,0-0,8 Zdroj: vlastní zpracování. * V analýze absorpční kapacity k byly započteny i projekty, které jsou v současné době na vyjednávání u EK (probíhají negociace o výši poskytnuté podpory). Proto byla částka očištěna o tyto projekty a jsou započteny pouze projekty, které již mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace.. 1 Při srovnání počtu schválených a schválené výše podpory se stavem k , je u některých OP, resp. prioritních os patrný pokles počtu i schválené podpory. Tento rozdíl můţe být způsoben řadou příčin, např. odstoupením úspěšného ţadatele od realizace projektu, vyřazením projektu řídicím orgánem z důvodu nepředloţení monitorovací zprávy do dané lhůty nebo krácením prostředků z důvodu nezpůsobilosti některých výdajů či nedodrţením stanovených indikátorů. 5

6 Tabulka 3: Přehled schválených a finanční podpory za OPPS k Název Operačního programu Celková alokace OP (mil. ) Počet schválených Celkem MSK Podíl MSK (%) Celková výše schválené finanční podpory Celkem (mil. ) MSK (mil. ) Podíl MSK (%) OPPS ČR - PR ,6 171,2 58,9 34,4 OPPS SR - ČR ,7 65,2 13,2 20,2 Zdroj: Krajský úřad MSK, vlastní zpracování Tabulka 4: Srovnání čerpání v programech přeshraniční spolupráce k a k Celková výše schválené finanční Celková výše schválené finanční Změna čerpání podpory k podpory k MSK Název Operačního Nárůst Změna programu Celkem MSK Podíl MSK Celkem MSK Podíl MSK schvál. podílu (mil. ) (mil. ) (%) (mil. ) (mil. ) (%) podpory MSK (mil. ) (p. b.) OPPS ČR - PR ,8 44, ,8 44,2 0 0 OPPS SR - ČR 51,9 9,7 18,8 51,9 9,7 18,8 0 0 Zdroj: Krajský úřad MSK, vlastní zpracování. 3. Metodika Hlavními pouţitými metodami pro řešení analýzy, získání dat a informací byly: desk research analýza dostupných materiálů a statistických informací vztahujících se k vyhlášeným výzvám jednotlivých operačních programů (výzvy, výsledky výzev) a další relevantní zdroje informací; sběr dat uvedených v měsíčních monitorovacích zprávách uveřejněných na webové stránce sběr dat uvedených v informačních systémech OP; Data o čerpání regionálního operačního programu a tematických OP byla poskytnuta těmito řídicími orgány a zprostředkovatelskými subjekty: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (ROP NUTS II Moravskoslezsko), regionální kancelář CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (OP Podnikání a inovace), Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (OV vzdělávání pro konkurenceschopnost), Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), Krajský úřad Moravskoslezského kraje (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce). Další data byla získána z webových stránek řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů jednotlivých OP. rozhovory a odborné konzultace se zástupci ARR, MSK, řídících a zprostředkujících subjektů. Při zpracování této analýzy bylo přistoupeno k rozhovorům jako k doplňkovému zdroji informací, a to také z důvodu ověření správnosti a relevantnosti vyvozených závěrů. 6

7 Základními nástroji pouţitými pro vyhodnocení dat byla analýza dat a dokumentů a analýza výsledků rozhovorů. Hlavními analytickými technikami, které byly vyuţívány pro vyhodnocování shromáţděných dat a informací, byla kvantitativní a dílčí komparativní analýza. Analýza zjišťuje stavy počtu schválených a výše schválené finanční podpory. Za účelem zjištění postavení MSK v rámci České republiky (ČR) bylo pro jednotlivé OP mimo ROP a OPPS stanoveno komparační kritérium alikvotního podílu MSK k ostatním jednotkám NUTS 2, které odpovídá 1/7 (14,3 %) a vychází z předpokladu, ţe regiony soudrţnosti NUTS 2, administrativně určené pro statistické účely EU, odpovídají rovnoměrnému územnímu rozdělení. U OPPS ČR PR a SR ČR bylo stanoveno komparační kritérium alikvotního podílu MSK k ostatním jednotkám NUTS 3 spadajícím do OPPS. Pro OPPS ČR PR činí kritérium 1/13 (7,7 %), pro OPPS SR ČR odpovídá 1/6 (16,7 %). 7

8 4. Analýza čerpání z OP v Moravskoslezském kraji 4.1 Regionální operační program Moravskoslezsko Celkový počet schválených a jejich finanční objem Od počátku realizace operačního programu bylo k datu podáno celkem 1144 projektových ţádostí, z toho bylo schváleno 384 v hodnotě 9,222 mld. Kč. Níţe uvedené tabulky obsahují finanční prostředky za jiţ ukončené a nasmlouvané projekty, nejsou v nich zahrnuty schválené projekty bez uzavřené smlouvy. Tabulka 5: Počet schválených a výše schválené finanční podpory ke dni Prioritní osa Celková Počet Výše schválené Podíl schválené alokace schválených finanční podpory finanční podpory programu (mil. Kč) na alokaci PO (%) (mil. Kč) 1 Reg. infrastr. a dostupnost 8 634, ,66 45,49 2 Podpora prosperity regionu 5 399, ,61 37,68 3 Rozvoj měst 5 055, ,68 29,61 4 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,93 5 Technická asistence 719, ,63 65,94 Celkem , ,13 43,28 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) Tabulka 6: Počty a výše schválené finanční podpory v jednotlivých oblastech podpory ROP Moravskoslezsko ke dni Oblast podpory Výše Výše Počet Počet poţadovaných schválených předloţených schválených prostředků prostředků (mil. Kč) (mil. Kč) 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury , , Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 4 690, , Rozvoj dopravní obsluţnosti , , Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového 2 690, ,11 řízení Celkem PO 1 Regionální infrastruktura a dostupnost , , Infrastruktura veřejných sluţeb , , Rozvoj cestovního ruchu , , Podpora vyuţívání brownfields , , Marketing regionu 4 163, ,19 Celkem PO 2 Podpora prosperity regionu , , Rozvojové póly regionu , , Subregionální centra , ,53 Celkem PO 3 Rozvoj měst , , Rozvoj venkova , ,54 8

9 Celkem PO 4 Rozvoj venkova , , Implementace operačního programu 6 489, , Podpora absorpční kapacity 7 3,33 7 3,35 Celkem PO 5 Technická pomoc , ,63 Celkem , ,13 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) Tabulka 7: Výše schválené finanční podpory v jednotlivých oblastech podpory ROP Moravskoslezsko ke dni (Veřejné prostředky celkem) Název oblasti podpory Celková alokace (v mil. Kč) Nasmlouvané prostředky (v mil. Kč) Čerpání prostředků v % 1.1 Regionální infrastruktura a dostupnost 3 837, ,33 46,6 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 1 901,56 187,4 9,9 1.3 Rozvoj dopravní obsluţnosti 2 215, ,81 56,9 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 679,23 690,11 101,6* 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 8634, ,65 45,5 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb 2 566,75 575,3 22,4 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 1 804,43 784,3 43,5 2.3 Podpora vyuţívání brownfields 827,03 584,82 70,7 2.4 Marketing regionu 201,36 90,19 44,8 2 Podpora prosperity regionu 5 399, ,61 37,7 3.1 Rozvojové póly regionu 3 183,63 753,16 23,7 3.2 Subregionální centra 1 871,77 743,53 39,7 3 Rozvoj měst 5 055, ,69 29,6 4.1 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,9 4 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,9 Celkem , ,49 42,5 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) *Přečerpání je způsobeno změnou kurzu Kč/EUR Vyhodnocení ROP MS z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK Lze konstatovat, ţe ROP MS je čerpáno velmi uspokojivě - z pohledu celkové částky jsou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace na částku ve výši 42,5% celkové alokace programu (bez technické asistence). V jednotlivých oblastech podpory jsou nicméně i ty, které za celkovým čerpáním mírně zaostávají. Pomalejší čerpání vykazuje oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, cca 9,9% celkové alokace je nasmlouváno. V této oblasti podpory bude v nejbliţší době podepsána smlouva se dvěma projekty za cca 400 mil. Kč. Vzhledem k tomu, ţe v této oblasti podpory jsou určení konkrétní příjemci, s nimiţ probíhá neustálá komunikace a koordinace aktivit, lze předpokládat, ţe čerpání nebude problematické. Po uzavření smluv dosáhne čerpání téměř 30% alokace. Pomalejší čerpání se projevuje rovněţ v oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb a 3.1 Rozvojové póly regionu. 9

10 Co se týká oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb v současné době probíhá hodnocení výzvy č. 16 (2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních sluţeb). Příjem ţádostí pro tuto výzvu byl ukončen k a byl přihlášen jeden projekt, jehoţ předkladatel byl Moravskoslezský kraj s poţadavkem na výši dotace 20,4 mil. Kč. V dílčí oblasti podpory Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických sluţeb se připravuje podpis Smluv o poskytnutí dotace pro projekty předloţené ve výzvě č. 11 a 13, a to v objemu cca 230 mil. Kč se 4 úspěšnými ţadateli. Smlouvy se rovněţ budou uzavírat s vybranými ţadateli z výzev č. 14 a 15 (Rozvoj infrastruktury sociálních sluţeb), přičemţ hodnota uzavřených smluv bude cca 250 mil. Kč. Po uzavření výše uvedených Smluv dosáhne čerpání cca 42 %. Dále byla dne vyhlášena výzva č. 17 (2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání) s datem trvání do V oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu je současná míra čerpání cca 23,7%. Na podpis Smluv o poskytnutí dotace jsou připraveny projekty za dalších 200 mil. Kč. Po uzavření smluv dosáhne čerpání téměř 30% alokace. Pomalejší čerpání se v minulém období týkalo rovněţ oblasti podpory 2.3 Regenerace brownfields, avšak část prostředků byla převedena do iniciativy Jessica, kde budou moci být vyuţity finanční prostředky i v následujícím programovacím období. Po provedení přesunu těchto finančních prostředků je v této oblasti podpory jiţ nasmlouváno cca 70% celkové alokace. V současnosti je pro oblast podpory 2.3 rovněţ vyhlášena výzva s trváním do

11 4.2 OP Podnikání a inovace Celkový počet schválených a jejich finanční objem Od počátku realizace OPPI bylo k datu (a to i v případě programů Progres a Start) v celé ČR schváleno celkem projektových ţádostí v hodnotě cca 46,3 mld. Kč, z toho bylo v MSK schváleno v hodnotě 6,9 mld. Kč, coţ představuje 11,9% podíl Moravskoslezského kraje na čerpání finančních prostředků z OPPI Čerpání v jednotlivých prioritních osách OPPI Následující tabulky uvádí přehled počtu schválených, včetně výše schválené finanční podpory, v ČR i v MSK k (v případě programů Progres a Start k ) v jednotlivých prioritních osách a v jednotlivých programech. Tabulka 7: Počet a podíl schválených a výše schválené finanční podpory Prioritní osa Celková alokace (mil. Kč) Počet schválených MSK ČR Podíl MSK (%) Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) MSK ČR Podíl MSK (%) 1 Vznik firem ,3 3,1 71,7 4,3 2 Rozvoj firem , , ,7 18,2 3 Efektivní energie ,2 574, ,4 10,6 4 Inovace ,9 786, ,5 7,9 5 Prostředí pro podnikání a inovace ,5 1636, ,3 17,4 6 Sluţby pro rozvoj podnikání ,9 74,5 572,6 13,0 Celkem , , ,2 11,9 Zdroj: CzechInvest, vlastní zpracování. V PO 1 Vznik firem je podpora poskytována prakticky pouze prostřednictvím programu Start, ve formě bezúročného úvěru. V tomto programu bylo schváleno k celkem 98 ţádostí o poskytnutí úvěru v celkové výši 63,2 mil. Kč, z toho v MSK 4 ţádosti v celkové výši 3,1 mil. Tento stav zůstal nezměněn i následujícím čtvrtletí, neboť úvěry tohoto typu nebyly v tomto období poskytovány. V PO 2 Rozvoj firem jiţ bylo za MSK schváleno celkem 881 v celkové hodnotě 3786,2 mil. Kč. Nejţádanějším programem, v rámci osy 2, je dle počtu schválených i výše schválené finanční podpory program Rozvoj, a to z důvodů zaměření programu, kritérií, jednoduchosti ţádosti a platby. V PO 3 Efektivní energie bylo za MSK schváleno 56 v hodnotě 574,4 mil. Kč. Program Eko-energie se do povědomí ţadatelům dostal díky podpoře na zateplování objektů. Podmínky nejsou 11

12 tak obtíţné jako u jiných programů a o podporu mohou ţádat jak začínající podnikatelé, tak i subjekty z řad MSP a velkých podniků. V PO 4 Inovace je za MSK objem schválené finanční podpory 786,2 mil. Kč u 90 (78 v programu Inovace a 12 v programu Potenciál). V PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace bylo za MSK schváleno 109 (6 v programu Spolupráce, 6 v programu Prosperita, 45 v programu Školicí střediska a 52 v programu Nemovitosti) v celkové hodnotě 1 636,4 mil. Kč. V PO 6 Sluţby pro rozvoj podnikání bylo za MSK schváleno celkem 102 (16 v programu Poradenství a 86 v programu Marketing) v celkové hodnotě 74,5 mil. Kč. Při srovnání počtu schválených a schválené výše podpory v této PO se stavem k , je patrný nárůst u programu Marketing, který je vzhledem ke své relativní jednoduchosti mezi ţadateli velmi oblíbený. Tabulka 8: Počet schválených a výše schválené finanční podpory v ČR a v MSK ČR MSK č. Počet Počet Celková výše Celková výše schválenýc schválených % KK schválené schválené podpory Prioritní osa /program h podpory % KK 1 Vznik firem ,3% ,3% Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů ,3% ,3% Start Jeremie ,3% ,3% 2 Rozvoj firem ,5% ,2% Bankovní nástroje podpory MSP ,9% ,7% 2.1 Progres ,7% ,2% Záruka ,3% ,6% Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných 2.2 strategických služeb ,0% ,8% Rozvoj ,3% ,5% ICT a SS ,0% ,3% ICT v podnicích ,3% ,8% 3 Efektivní energie ,3% ,6% 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie ,3% ,6% Eko-energie ,3% ,6% 4 Inovace ,9% ,9% 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků ,4% ,8% Inovace ,4% ,8% 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj ,2% ,6% Potenciál ,2% ,6% 5 Prostředí pro podnikání a inovace ,5% ,4% Platformy spolupráce ,4% ,6% 5.1 Spolupráce ,0% ,2% Prosperita ,7% ,3% 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ,1% ,8% Školící střediska ,1% ,8% 5.3 Infrastruktura pro podnikání ,5% ,7% Nemovitosti ,5% ,7% 6 Služby pro rozvoj a podnikání ,9% ,0% Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb ,9% 11,9% ,1% 13,0% Poradenství Marketing ,9% 11,9% ,1% 13,0% Celkem ,8% ,8% Pozn.: KK komparační kritérium 14,3 % podílu MSK na ČR; sloupce označené KK sledují překročení (označeno ) či nedosažení (označeno ) stanoveného komparačního kritéria. Zdroj: CzechInvest. 12

13 4.2.3 Vyhodnocení OPPI z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK Nadprůměrné čerpání subjekty z MSK bylo identifikováno v programu Rozvoj, ICT a strategické sluţby, Spolupráce, Nemovitosti, Marketing a Poradenství a nově také Prosperita. U programu Prosperita dolšlo ke znatelnému nárůstu o 16,5 %, neboť v Ostravě byly podpořeny rozsáhlé projekty BIC Ostrava (Business Inovation Centre Ostrava) Rozšíření Podnikatelského inkubátoru a Vědecko technologického centra ve výši podpory 133,8 mil. Kč a akciové společnosti PrimeCell a.s. - 4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava ve výši 288 mil Kč. Na druhou stranu, malý zájem a nízká míra čerpání se týká programů Inovace, Potenciál,, Start, Progres, ICT v podnicích, Eko-energie. Mírně podprůměrné je také čerpání v programu Školicí střediska. Nízké čerpání je zřejmě způsobeno těmito důvody: - Program Inovace Projekt a Patent o dlouhodobé podceňování investic do inovačních aktivit zejména ze strany MSP, o ne kaţdá firma chce inovovat, není potřeba provádět aktivity ve výzkumu a vývoji, o přísná výběrová kritéria přijatelnosti, řada firem se často snaţí uskutečňovat inovační aktivity bez ţádosti o dotaci, o malý zájem MSP o nákup patentů, průmyslových a uţitných vzorů a ochranných známek z důvodu vysoké ceny. - Program Potenciál o neexistence koncepce výzkumu a vývoje v dlouhodobém horizontu ve většině MSP, o nedostatek finančních prostředků na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. - Programy Start a Progres o Podnikatelské subjekty upřednostňují dotační financování před úvěrovým, poskytnuté bankovní úvěry a záruky ze strany ČMZRB (zejména v případě začínajících firem) nejsou pro komerční banky dostatečné. - Program ICT v podnicích o Dlouhodobé podceňování investic do sofistikovaných ICT firmami (zejména MSP), firmy investují především do obnovy hardwaru a standardních softwarů. - Program Eko-energie o Přetrvávající nízký zájem podniků o vyuţívání druhotných a obnovitelných zdrojů energie (z ekonomických i technických důvodů). 13

14 4.3 OP Ţivotní prostředí Celkový počet schválených a jejich finanční objem K datu bylo v rámci celé ČR schváleno celkem v hodnotě více neţ 70,8 mld. Kč, z toho bylo v MSK schváleno celkem 441 v hodnotě více neţ 8,3 mld. Kč, coţ znamená 11,8 % podíl MSK na čerpání za celou ČR Čerpání v jednotlivých prioritních osách OP Ţivotní prostředí Následující tabulka dokumentuje počet schválených a celkovou výší schválené finanční podpory v MSK a ČR. S výjimkou PO 3 je čerpání subjektů z MSK ve všech osách podprůměrné. Zlepšení lze sledovat především u prioritní osy 1, ve které je jiţ téměř dosaţeno komparačního kritéria. Tabulka 9: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Prioritní osa Počet schválených Výše schválené finanční Celková podpory (mil. Kč) alokace Podíl Podíl (mil. Kč) MSK ČR MSK ČR MSK (%) MSK (%) 1 - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní , ,1 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 7 - Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu ,9 51, , , , ,4 5, ,9 41,5 445,2 9, ,6 427, ,2 4, ,5 0 Celkem , , ,3 11,8 Zdroj: vlastní zpracování. V PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní bylo schváleno v MSK 67 v celkové hodnotě 5,2 mld. Kč. V oblasti podpory 1.1 Sníţení znečištění vod je v MSK schváleno 10 měst, obcí a svazků obcí zaměřených především na výstavbu, rekonstrukci či rozšíření kanalizace kde mezi největší projekty s částkou nad 500 mil Kč patří např. odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy nebo rekonstrukce splaškové kanalizace v Ludgeřovicích. 14

15 V oblasti podpory 1.3 Omezení rizika povodní je schváleno 23 zaměřených na zpracování studií proveditelnosti protipovodňových opatřeních, zvládání povodňových rizik či varovný protipovodňový systém. V PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí je z MSK schváleno 9 v celkové hodnotě 51,7 mil. Kč. Ve srovnání s čerpáním MSK v ostatních osách OP ŢP, má MSK spolu s prioritní osou 7 nejniţší podíl na celkové schválené finanční podpoře v ČR právě v této PO a to pouze 4,2 %. V PO 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie je 181 schválených MSK o celkovém objemu více neţ 2 mld. Kč, z toho je 173 v oblasti podpory 3.2 zaměřeno na realizaci úspor energie a vyuţití odpadního tepla. Celkové náklady jednotlivých za 2. pololetí roku 2010 se pohybují od částek převyšujících 1 mil. Kč aţ do 150 mil. Kč coţ jsou celkové náklady projektu Energetické úspory v objektech města Karviná Statutárního města Karviná. V PO 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí je schváleno 60 z MSK se schválenou podporou v celkové výši 496,7 mil. Kč, z toho v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady bylo schváleno 53 a v oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí 7. V PO 5 Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních rizik byly v MSK schváleny Zdravotnímu ústavu v Ostravě 3 projekty v celkové výši schválené dotace 40,6 mil. Kč a Těšínským jatkám 1 projekt ve výši 0,87 mil. Kč. V PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny bylo schváleno 120 ve výši více neţ 427,9 mil. Kč. Podíl MSK na čerpání v rámci této osy však činí pouhých 4,8 % z finančních prostředků schválených v ČR. Nejvíce schválených je v oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny (64 s celkovou schválenou finanční podporou ve výši 154,2 mil. Kč). Z hlediska počtu schválených je nejúspěšnějším ţadatelem statutární město Ostrava s 6 projekty a statutární město Karviná s 5 projekty, a to na úpravu, obnovu či regeneraci zeleně. Finančně nejnáročnější je projekt města Nový Jičín Lesopark Skalky se schválenou podporou ve výši 9,5 mil. Kč a statutárního města Karviná Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa se schválenou podporou ve výši 9,1 mil. Kč. Druhý nejvyšší počet (28 s celkovou schválenou podporou více neţ 40 mil. Kč) byl v oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. V PO 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu dosud nebyl schválen ţádný projekt z MSK. Nejvíce schválených je ze Středočeského kraje (7 ) a Jihomoravského kraje (7 ). 15

16 4.4 Integrovaný operační program Celkový počet schválených a jejich finanční objem V IOP bylo ke dni schváleno celkem ve výši cca 23,1 mld. Kč v celé ČR, z toho v MSK 394 v hodnotě 1,8 mld. Kč coţ představuje 7,7% podíl Moravskoslezského kraje na čerpání finančních prostředků z IOP Čerpání v jednotlivých prioritních osách IOP Následující tabulka dokumentuje počet schválených a celkovou výši schválené finanční podpory v MSK a ČR. V ţádné z prioritních os nebylo dosaţeno úrovně stanoveného komparačního kritéria, nicméně v prioritní ose 5 došlo k největšímu přiblíţení. Celkově je tedy čerpání IOP v MSK podprůměrné. Tabulka 10: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Prioritní osa Výše schválené finanční Celková Počet schválených podpory (mil. Kč) alokace (mil. Kč) Podíl Podíl MSK ČR MSK ČR MSK (%) MSK (%) 1 - Modernizace veřejné správy , ,7 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě , ,7 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veř. sluţeb , ,7 4 - Národní podpora cestovního ruchu Národní podpora územního rozvoje , ,6 Celkem , ,7 Zdroj: MMR, vlastní zpracování Z celkové alokace IOP (bez technické pomoci) bylo zatím celkem schváleno 52,2 % finančních prostředků. V prioritní ose (PO) 1 Modernizace veřejné správy bylo schváleno v ČR 49 s celkovou finanční podporou 8,1 mld. Kč. Jedná se výhradně o projekty centrálních orgánů a aţ do tohoto pololetí nebyly v MSK podány ţádné projekty. V současné době jsou v realizaci 2 projekty z MSK, konkrétně se jedná o projekt Kompatibilita spisové sluţby v systému inspekce práce a projekt Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, které jsou realizovány v Opavě Ministerstvem práce a sociláních věcí, resp. Státním úřadem inspekce práce. V PO 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě bylo schváleno 263 z MSK s celkovou finanční podporou necelých 21 mil. Kč. 16

17 V PO 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb bylo z MSK zatím schváleno 17, u 9 z nich je příjemcem Fakultní nemocnice Ostrava v oblasti podpory 3.2 Sluţby v oblasti veřejného zdraví. V PO 4 Národní podpora cestovního ruchu nebyly schváleny ţádné projekty z MSK - oprávněným ţadatelem v ukončené výzvě bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Výzva pro nestátní neziskové organizace a zájmová sdruţení právnických osob byla ukončena v červenci 2009, subjekty z Moravskoslezského kraje neţádaly. V PO 5 Národní podpora územního rozvoje bylo schváleno z MSK m112 s celkovou dotací 1,02 mld. Kč. Značná část této částky připadá na schválený projekt Zpřístupnění a nové vyuţití NKP Vítkovice v celkové výši podpory 500 mil. Kč. Mezi další finačně významné projetky nad 50 mil. Kč patří např. projekt Statutárního města Havířov na vybudování 1. Etapy obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů či projekt společnosti RPG Byty s.r.o., který je zaměřen na Revitalizaci bytového fondu v městské části Karviná Nové Město v rámci IPRM Karviná. 17

18 4.5 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Celkový počet schválených a jejich finanční objem V celé ČR k datu bylo schváleno celkem individuálních a grantových v celkové hodnotě více neţ 28,78 mld. Kč, z toho 520 v celkové hodnotě 4,4 mld. Kč jsou projekty v MSK a celorepublikové projekty realizované v MSK, coţ znamená 15,3 % podíl MSK na čerpání v celé ČR. Tabulka 11: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Celková Počet schválených Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) Prioritní osa alokace Podíl Podíl (mil. Kč) MSK ČR MSK (%) MSK ČR MSK (%) 1 - Adaptabilita , , ,4 23,4 2 - Aktivní politiky trhu práce ,2 465, ,4 5,2 3 - Sociální integrace a rovné příleţitosti , , ,1 17,8 4 Veř. správa a veř. sluţby ,7 415, ,6 13,6 5 - Mezinárodní spolupráce ,0 80,7 328,1 24,6 Celkem , , ,60 15,3 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování Vyhodnocení OP LZZ z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK V PO 1 Adaptabilita je z MSK schváleno 342 v celkové hodnotě 2 184,6 mil. Kč. Subjekty z celé ČR mají velký zájem především o finanční podporu na vzdělávání svých zaměstnanců, coţ bylo patrné u výzev č. 23, 35 ( Školení je šance ), 36, 39 (EDUCA), 52 a 60. U výzvy č. 23 byl poměr poptávky a nabídky 3,62. Průběţná výzva č. 35, vyhlášená , která měla být ukončena , musela být z důvodu vysokého počtu předloţených ţádostí, které celkově výrazně převyšují navýšenou alokaci výzvy, ukončena jiţ Prostřednictvím výzvy č. 39 podnikatelé mohli ţádat o finanční prostředky určené na specifické vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci výzev č. 52 a 60 subjekty mohou předkládat ţádosti zaměřené na zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruţeních, zvýšení kvalifikační úrovně a profesních dovedností. Alarmující je však situace v oblasti podpory PO 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků, kde zatím nebyl podpořen ţádný projekt z MSK. Výzva č. 37 pro PO 1.2 je přímo určená Úřadům práce, přitom za ÚP z MSK zatím nebyl předloţen ţádný projekt. Tato výzva je průběţná a dle informací MŠMT je vyčerpáno cca 65% finanční alokace na tuto výzvu. Výzva je do značné míry problematická vytipovanou cílovou skupinou, pro kterou je moţno projektové aktivity organizovat tj. zaměstnanci, co jsou propuštěni z práce na základě organizačních důvodů, kdy by zde mohl nastat problém s naplněním cílové skupiny. 18

19 V PO 2 Aktivní politiky trhu práce je stav oproti analýze k nezměněn. Schváleno je 15 z MSK v celkové hodnotě 465,9 mil. Kč. Konkrétně je to 14 v MSK pro oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (s celkovou schválenou finanční podporou ve výši 371,8 mil. Kč) a v oblasti podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality sluţeb zaměstnanosti a jejich rozvoj je schválen 1 individuální projekt MPSV ve výši 94,1 mil. Kč. V uvedených datech ještě nejsou započteny projekty z výzvy č. 63 pro oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Zasedání výběrové komise proběhlo , smlouvy s vybranými příjemci ještě nejsou podepsány. Na zasedání bylo z celé ČR doporučeno 69 v celkové hodnotě 339 mil. Kč. V PO 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti je schváleno 95 z MSK v celkové výši 1 270,9 mil. Kč. Nejvíce schválených a zároveň nejvyšší výše schválené finanční podpory je v oblasti podpory 3.4 Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního ţivota (35 s celkovou podporou ve výši 154,8 mil. Kč). Druhý nejvyšší počet byl schválen v oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace (34 v hodnotě 943,7 mil. Kč). V PO 4 Veřejná správa a veřejné sluţby bylo schváleno celkem 380 a z toho 52 z MSK v hodnotě 514,5 mil. Kč. V této PO zůstali nejaktivnějšími předkladateli za MSK statutární město Ostrava (4 projekty v celkové výši 25 mil. Kč) a statutární město Havířov (4 projekty v celkové výši 23,3 mil. Kč). Rovněţ MSK aktivně předloţil 4 projekty v celkové výši 32,4 mil. Kč. V PO 5 Mezinárodní spolupráce byly vyhlášeny a ukončeny celkem 2 výzvy, ve výzvě č. 12 bylo doporučeno 10 a ve výzvě č. 51 to bylo 6. V MSK bude tedy v této PO realizováno 16 a podíl alokace pro tyto projekty činí 24,6 % celkové rozdělené alokace. O dotaci v průměrné výši cca 5,04 mil. Kč ţádají především nestátní neziskové organizace. Následující tabulka ukazuje počet schválených a celkovou výši finanční podpory v MSK a ČR v jednotlivých oblastech podpory. V oblastech 1.1, 2.2, a 5.1 je počet schválených včetně schválené finanční podpory nad úrovní stanoveného komparačního kritéria (14,3 %). V ostatních oblastech podpory je počet schválených vč. schválené finanční podpory pod úrovní stanoveného komparačního kritéria. 19

20 Tabulka 12: Čerpání v jednotlivých oblastech podpory k Počet schválených Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) Oblast podpory Podíl MSK Podíl MSK ČR MSK ČR (%) MSK (%) 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků , , ,4 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků ,0 0,0 406,4 0,0 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti ,9 371, ,5 4,4 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality sluţeb zaměstnanosti a jejich rozvoj ,0 94,1 401,9 23,4 3.1 Podpora sociální integrace ,4 943, ,2 16,7 3.2 Podpora sociální integrace romských komunit ,7 98,3 418,8 23,5 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce ,5 74,1 441,7 16,8 3.4 Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného ţivota ,6 154,8 631,4 24,5 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy ,7 415, ,6 13,6 5.1 Mezinárodní spolupráce ,0 80,7 328,1 24,6 Celkem ,9 4417, ,6 15,3 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování 20

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Zpracovatel: Počet stran textu: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 25 (bez příloh) Zpracováno

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Počet stran textu: 15 Zpracováno k 31. 12. 2008

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 OP Oblast podpory Žadatel Od Do Poznámka 1.1 Start - - financováno ČMZRB 2.1 Progres - 31.12.2012 financováno ČMZRB 2.1 Záruka - - financováno ČMZRB

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Operační program podnikání a inovace Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Obsah prezentace krátké představení agentury CzechInvest programy podpory OPPI aktuální výzvy proces podání žádosti o dotaci Kdo jsme

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR

Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Za období: 2007-2013 Zadavatel: Zpracovatel: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem IČO: 708 921

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více