Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k

2 Obsah 1. CÍLE ANALÝZY KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ METODIKA ANALÝZA ČERPÁNÍ Z OP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OP ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR PR OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR ČR OP DOPRAVA NÁVRH AKTIVIT KE ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY MSK PŘÍLOHY

3 1. Cíle analýzy Cílem této analýzy je přispět k objektivnímu zhodnocení úspěšnosti Moravskoslezského kraje (MSK) a subjektů z MSK v čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). S tím souvisí také cíl formulovat zjištění, o které operační programy (OP), prioritní osy či oblasti podpory jednotlivých operačních programů byl v rámci jiţ ukončených výzev největší zájem a o které naopak ţadatelé jevili zájem minimální. 2. Klíčová zjištění Aţ na několik pozitivních zjištění je míra čerpání z jednotlivých OP v MSK podprůměrná. Celková schválená finanční podpora v ČR v rámci tematických OP (s výjimkou OP Technická pomoc) k činila mil. Kč (k činila mil. Kč). Schválená finanční podpora za tematické OP v Moravskoslezském kraji k činila mil. Kč ( mil. Kč k ), coţ představuje 11 % podíl čerpání. Silnou stránkou MSK je čerpání finančních prostředků v těchto oblastech/osách operačních programů: Regionální operační program Moravskoslezsko OP Podnikání a inovace programy Rozvoj, ICT a strategické sluţby, Spolupráce, Prosperita a Nemovitosti OP Ţivotní prostředí prioritní osa 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, zlepšení také v prioritní ose 1 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (grantové projekty) OP Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa 1 Adaptabilita, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti a prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce ČR PR, OP Přeshraniční spolupráce SR ČR. Podprůměrné čerpání v jednotlivých OP se projevuje především v následujících oblastech: Regionální operační program Moravskoslezsko v opatření 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava OP Podnikání a inovace programy Inovace, Potenciál, Start, Progres, ICT v podnicích a Eko-energie. OP Ţivotní prostředí v prioritní ose 2 Zvyšování kvality ovzduší a omezování emisí nereagují subjekty v MSK adekvátně na skutečnost, ţe MSK je krajem s nejhorší kvalitou 3

4 ovzduší v celé ČR a emitenti znečištění jsou nezřídka velké firmy, pro něţ není motivační ţádat o dotace z OP vzhledem k vysoké míře spolufinancování (penalizace můţe být někdy výhodnější neţ investice do realizace na sniţování znečištění). V prioritní ose 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí vlastníci menších lokalit nepovaţují dekontaminaci za prioritní či nedisponují dostatečným kapitálem pro spolufinancování, případně se jedná o lokality ve sloţitém majetkoprávním vztahu, který brání podání ţádosti. V prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny je nízká úroveň čerpání způsobena stále ne zcela dostatečným zájmem veřejných subjektů o projekty tohoto charakteru (mimo center měst, apod.) a především také proto, ţe zahlazování následků důlní činnosti je řešeno prostřednictvím jiných finančních nástrojů státního rozpočtu a pověřených subjektů (např. DIAMO, s. p.). V prioritní ose 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu dosud nebyl schválen ţádný projekt z MSK, coţ souvisí s nízkou aktivitou oprávněných ţadatelů z MSK při předkládání relevantních a z toho vyplývající nízkou mírou povědomí o důleţitosti těchto aktivit. Integrovaný operační program významná část prostředků je určena na projekty centrálních orgánů, případně na projekty předem zařazené do indikativních seznamů. Moţnost ovlivnit podíl MSK na alokaci IOP prostřednictvím aktivizace krajských subjektů je jen omezená (tam, kde to moţné je, je navíc patrná nízká aktivita oprávněných ţadatelů, např. v prioritní ose 4 Národní podpora cestovního ruchu). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v OPVK je podprůměrné čerpání v rámci relevantních prioritních os, tj. 1 a 2. V prioritní ose 1 ţadatelé pravděpodobně dávají přednost regionálním m v globálních grantech vyhlašovaných KU MSK. Dalším důvodem je i nevyuţitý potenciál vzájemné spolupráce mezi vysokými školami na větších projektech strategického významu. OP Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce, zejména oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti ve srovnání s analýzou absorpce k byl stav do současné doby nezměněn. Čerpání MSK v OP Doprava je řízeno zejména centrálními orgány a je určeno především pro velké infrastrukturní projekty a z pozice krajského zastoupení existuje jen omezená moţnost čerpání ovlivnit. Technická pomoc, která je čerpána cerntrálními řídícími orgány, není pro absorpční kapacitu MSK relevantní, a proto není v tomto dokumentu analyzována (s výjimkou ROP). 4

5 Přehled počtu schválených v ČR i v MSK včetně celkové výše schválené finanční podpory za jednotlivé operační programy dokladují níţe uvedené tabulky. Tabulka 1: Přehled schválených a finanční podpory za tematické OP k Název Operačního programu Celková alokace OP bez technické pomoci (mld. Kč) Počet schválených (bez technické pomoci) ČR MSK Podíl MSK (%) Celková výše schválené finanční podpory (bez technické pomoci) ČR (mil. Kč) MSK (mil. Kč) Podíl MSK (%) OPPI 87, , , ,8 11,9 OPŢP 141, , , ,8 11,8 IOP 44, , ,0 7,7 OP LZZ 52, , , ,6 15,3 OP VK 54, ,1 7701, ,0 (GP) 13, , ,2 836,9 (IP) 6,6 OP VaVpI* 62, , ,0 10,6 OPD 178, , ,4 9,6 Zdroj: vlastní zpracování. * jedná se o údaje pouze s uzavřeným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Tabulka 2: Srovnání čerpání tematických OP k a k Název Operačního programu Celková výše schválené finanční podpory k Celková výše schválené finanční podpory k Změna čerpání MSK Nárůst Změna Podíl ČR MSK ČR MSK Podíl MSK schválené podílu MSK (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) podpory MSK (%) (mil. Kč) (p.b.) OPPI , , ,8 11, ,8-0,7 OPŢP , , ,8 11,8 738,8 1,1 IOP , ,0 7,7 516,0 0,7 OP LZZ , , ,6 15, ,6 1,6 OP VK , , , ,9-0,3 OP VaVpI* , ,6 - - OPD , ,6 0,0-0,8 Zdroj: vlastní zpracování. * V analýze absorpční kapacity k byly započteny i projekty, které jsou v současné době na vyjednávání u EK (probíhají negociace o výši poskytnuté podpory). Proto byla částka očištěna o tyto projekty a jsou započteny pouze projekty, které již mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace.. 1 Při srovnání počtu schválených a schválené výše podpory se stavem k , je u některých OP, resp. prioritních os patrný pokles počtu i schválené podpory. Tento rozdíl můţe být způsoben řadou příčin, např. odstoupením úspěšného ţadatele od realizace projektu, vyřazením projektu řídicím orgánem z důvodu nepředloţení monitorovací zprávy do dané lhůty nebo krácením prostředků z důvodu nezpůsobilosti některých výdajů či nedodrţením stanovených indikátorů. 5

6 Tabulka 3: Přehled schválených a finanční podpory za OPPS k Název Operačního programu Celková alokace OP (mil. ) Počet schválených Celkem MSK Podíl MSK (%) Celková výše schválené finanční podpory Celkem (mil. ) MSK (mil. ) Podíl MSK (%) OPPS ČR - PR ,6 171,2 58,9 34,4 OPPS SR - ČR ,7 65,2 13,2 20,2 Zdroj: Krajský úřad MSK, vlastní zpracování Tabulka 4: Srovnání čerpání v programech přeshraniční spolupráce k a k Celková výše schválené finanční Celková výše schválené finanční Změna čerpání podpory k podpory k MSK Název Operačního Nárůst Změna programu Celkem MSK Podíl MSK Celkem MSK Podíl MSK schvál. podílu (mil. ) (mil. ) (%) (mil. ) (mil. ) (%) podpory MSK (mil. ) (p. b.) OPPS ČR - PR ,8 44, ,8 44,2 0 0 OPPS SR - ČR 51,9 9,7 18,8 51,9 9,7 18,8 0 0 Zdroj: Krajský úřad MSK, vlastní zpracování. 3. Metodika Hlavními pouţitými metodami pro řešení analýzy, získání dat a informací byly: desk research analýza dostupných materiálů a statistických informací vztahujících se k vyhlášeným výzvám jednotlivých operačních programů (výzvy, výsledky výzev) a další relevantní zdroje informací; sběr dat uvedených v měsíčních monitorovacích zprávách uveřejněných na webové stránce sběr dat uvedených v informačních systémech OP; Data o čerpání regionálního operačního programu a tematických OP byla poskytnuta těmito řídicími orgány a zprostředkovatelskými subjekty: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (ROP NUTS II Moravskoslezsko), regionální kancelář CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (OP Podnikání a inovace), Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (OV vzdělávání pro konkurenceschopnost), Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), Krajský úřad Moravskoslezského kraje (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce). Další data byla získána z webových stránek řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů jednotlivých OP. rozhovory a odborné konzultace se zástupci ARR, MSK, řídících a zprostředkujících subjektů. Při zpracování této analýzy bylo přistoupeno k rozhovorům jako k doplňkovému zdroji informací, a to také z důvodu ověření správnosti a relevantnosti vyvozených závěrů. 6

7 Základními nástroji pouţitými pro vyhodnocení dat byla analýza dat a dokumentů a analýza výsledků rozhovorů. Hlavními analytickými technikami, které byly vyuţívány pro vyhodnocování shromáţděných dat a informací, byla kvantitativní a dílčí komparativní analýza. Analýza zjišťuje stavy počtu schválených a výše schválené finanční podpory. Za účelem zjištění postavení MSK v rámci České republiky (ČR) bylo pro jednotlivé OP mimo ROP a OPPS stanoveno komparační kritérium alikvotního podílu MSK k ostatním jednotkám NUTS 2, které odpovídá 1/7 (14,3 %) a vychází z předpokladu, ţe regiony soudrţnosti NUTS 2, administrativně určené pro statistické účely EU, odpovídají rovnoměrnému územnímu rozdělení. U OPPS ČR PR a SR ČR bylo stanoveno komparační kritérium alikvotního podílu MSK k ostatním jednotkám NUTS 3 spadajícím do OPPS. Pro OPPS ČR PR činí kritérium 1/13 (7,7 %), pro OPPS SR ČR odpovídá 1/6 (16,7 %). 7

8 4. Analýza čerpání z OP v Moravskoslezském kraji 4.1 Regionální operační program Moravskoslezsko Celkový počet schválených a jejich finanční objem Od počátku realizace operačního programu bylo k datu podáno celkem 1144 projektových ţádostí, z toho bylo schváleno 384 v hodnotě 9,222 mld. Kč. Níţe uvedené tabulky obsahují finanční prostředky za jiţ ukončené a nasmlouvané projekty, nejsou v nich zahrnuty schválené projekty bez uzavřené smlouvy. Tabulka 5: Počet schválených a výše schválené finanční podpory ke dni Prioritní osa Celková Počet Výše schválené Podíl schválené alokace schválených finanční podpory finanční podpory programu (mil. Kč) na alokaci PO (%) (mil. Kč) 1 Reg. infrastr. a dostupnost 8 634, ,66 45,49 2 Podpora prosperity regionu 5 399, ,61 37,68 3 Rozvoj měst 5 055, ,68 29,61 4 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,93 5 Technická asistence 719, ,63 65,94 Celkem , ,13 43,28 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) Tabulka 6: Počty a výše schválené finanční podpory v jednotlivých oblastech podpory ROP Moravskoslezsko ke dni Oblast podpory Výše Výše Počet Počet poţadovaných schválených předloţených schválených prostředků prostředků (mil. Kč) (mil. Kč) 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury , , Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 4 690, , Rozvoj dopravní obsluţnosti , , Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového 2 690, ,11 řízení Celkem PO 1 Regionální infrastruktura a dostupnost , , Infrastruktura veřejných sluţeb , , Rozvoj cestovního ruchu , , Podpora vyuţívání brownfields , , Marketing regionu 4 163, ,19 Celkem PO 2 Podpora prosperity regionu , , Rozvojové póly regionu , , Subregionální centra , ,53 Celkem PO 3 Rozvoj měst , , Rozvoj venkova , ,54 8

9 Celkem PO 4 Rozvoj venkova , , Implementace operačního programu 6 489, , Podpora absorpční kapacity 7 3,33 7 3,35 Celkem PO 5 Technická pomoc , ,63 Celkem , ,13 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) Tabulka 7: Výše schválené finanční podpory v jednotlivých oblastech podpory ROP Moravskoslezsko ke dni (Veřejné prostředky celkem) Název oblasti podpory Celková alokace (v mil. Kč) Nasmlouvané prostředky (v mil. Kč) Čerpání prostředků v % 1.1 Regionální infrastruktura a dostupnost 3 837, ,33 46,6 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 1 901,56 187,4 9,9 1.3 Rozvoj dopravní obsluţnosti 2 215, ,81 56,9 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 679,23 690,11 101,6* 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 8634, ,65 45,5 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb 2 566,75 575,3 22,4 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 1 804,43 784,3 43,5 2.3 Podpora vyuţívání brownfields 827,03 584,82 70,7 2.4 Marketing regionu 201,36 90,19 44,8 2 Podpora prosperity regionu 5 399, ,61 37,7 3.1 Rozvojové póly regionu 3 183,63 753,16 23,7 3.2 Subregionální centra 1 871,77 743,53 39,7 3 Rozvoj měst 5 055, ,69 29,6 4.1 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,9 4 Rozvoj venkova 1 499, ,54 85,9 Celkem , ,49 42,5 Zdroj: Úřad regionální rady Moravskoslezsko (použitý kurs: 25,24 Kč/EUR) *Přečerpání je způsobeno změnou kurzu Kč/EUR Vyhodnocení ROP MS z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK Lze konstatovat, ţe ROP MS je čerpáno velmi uspokojivě - z pohledu celkové částky jsou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace na částku ve výši 42,5% celkové alokace programu (bez technické asistence). V jednotlivých oblastech podpory jsou nicméně i ty, které za celkovým čerpáním mírně zaostávají. Pomalejší čerpání vykazuje oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, cca 9,9% celkové alokace je nasmlouváno. V této oblasti podpory bude v nejbliţší době podepsána smlouva se dvěma projekty za cca 400 mil. Kč. Vzhledem k tomu, ţe v této oblasti podpory jsou určení konkrétní příjemci, s nimiţ probíhá neustálá komunikace a koordinace aktivit, lze předpokládat, ţe čerpání nebude problematické. Po uzavření smluv dosáhne čerpání téměř 30% alokace. Pomalejší čerpání se projevuje rovněţ v oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb a 3.1 Rozvojové póly regionu. 9

10 Co se týká oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb v současné době probíhá hodnocení výzvy č. 16 (2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních sluţeb). Příjem ţádostí pro tuto výzvu byl ukončen k a byl přihlášen jeden projekt, jehoţ předkladatel byl Moravskoslezský kraj s poţadavkem na výši dotace 20,4 mil. Kč. V dílčí oblasti podpory Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických sluţeb se připravuje podpis Smluv o poskytnutí dotace pro projekty předloţené ve výzvě č. 11 a 13, a to v objemu cca 230 mil. Kč se 4 úspěšnými ţadateli. Smlouvy se rovněţ budou uzavírat s vybranými ţadateli z výzev č. 14 a 15 (Rozvoj infrastruktury sociálních sluţeb), přičemţ hodnota uzavřených smluv bude cca 250 mil. Kč. Po uzavření výše uvedených Smluv dosáhne čerpání cca 42 %. Dále byla dne vyhlášena výzva č. 17 (2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání) s datem trvání do V oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu je současná míra čerpání cca 23,7%. Na podpis Smluv o poskytnutí dotace jsou připraveny projekty za dalších 200 mil. Kč. Po uzavření smluv dosáhne čerpání téměř 30% alokace. Pomalejší čerpání se v minulém období týkalo rovněţ oblasti podpory 2.3 Regenerace brownfields, avšak část prostředků byla převedena do iniciativy Jessica, kde budou moci být vyuţity finanční prostředky i v následujícím programovacím období. Po provedení přesunu těchto finančních prostředků je v této oblasti podpory jiţ nasmlouváno cca 70% celkové alokace. V současnosti je pro oblast podpory 2.3 rovněţ vyhlášena výzva s trváním do

11 4.2 OP Podnikání a inovace Celkový počet schválených a jejich finanční objem Od počátku realizace OPPI bylo k datu (a to i v případě programů Progres a Start) v celé ČR schváleno celkem projektových ţádostí v hodnotě cca 46,3 mld. Kč, z toho bylo v MSK schváleno v hodnotě 6,9 mld. Kč, coţ představuje 11,9% podíl Moravskoslezského kraje na čerpání finančních prostředků z OPPI Čerpání v jednotlivých prioritních osách OPPI Následující tabulky uvádí přehled počtu schválených, včetně výše schválené finanční podpory, v ČR i v MSK k (v případě programů Progres a Start k ) v jednotlivých prioritních osách a v jednotlivých programech. Tabulka 7: Počet a podíl schválených a výše schválené finanční podpory Prioritní osa Celková alokace (mil. Kč) Počet schválených MSK ČR Podíl MSK (%) Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) MSK ČR Podíl MSK (%) 1 Vznik firem ,3 3,1 71,7 4,3 2 Rozvoj firem , , ,7 18,2 3 Efektivní energie ,2 574, ,4 10,6 4 Inovace ,9 786, ,5 7,9 5 Prostředí pro podnikání a inovace ,5 1636, ,3 17,4 6 Sluţby pro rozvoj podnikání ,9 74,5 572,6 13,0 Celkem , , ,2 11,9 Zdroj: CzechInvest, vlastní zpracování. V PO 1 Vznik firem je podpora poskytována prakticky pouze prostřednictvím programu Start, ve formě bezúročného úvěru. V tomto programu bylo schváleno k celkem 98 ţádostí o poskytnutí úvěru v celkové výši 63,2 mil. Kč, z toho v MSK 4 ţádosti v celkové výši 3,1 mil. Tento stav zůstal nezměněn i následujícím čtvrtletí, neboť úvěry tohoto typu nebyly v tomto období poskytovány. V PO 2 Rozvoj firem jiţ bylo za MSK schváleno celkem 881 v celkové hodnotě 3786,2 mil. Kč. Nejţádanějším programem, v rámci osy 2, je dle počtu schválených i výše schválené finanční podpory program Rozvoj, a to z důvodů zaměření programu, kritérií, jednoduchosti ţádosti a platby. V PO 3 Efektivní energie bylo za MSK schváleno 56 v hodnotě 574,4 mil. Kč. Program Eko-energie se do povědomí ţadatelům dostal díky podpoře na zateplování objektů. Podmínky nejsou 11

12 tak obtíţné jako u jiných programů a o podporu mohou ţádat jak začínající podnikatelé, tak i subjekty z řad MSP a velkých podniků. V PO 4 Inovace je za MSK objem schválené finanční podpory 786,2 mil. Kč u 90 (78 v programu Inovace a 12 v programu Potenciál). V PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace bylo za MSK schváleno 109 (6 v programu Spolupráce, 6 v programu Prosperita, 45 v programu Školicí střediska a 52 v programu Nemovitosti) v celkové hodnotě 1 636,4 mil. Kč. V PO 6 Sluţby pro rozvoj podnikání bylo za MSK schváleno celkem 102 (16 v programu Poradenství a 86 v programu Marketing) v celkové hodnotě 74,5 mil. Kč. Při srovnání počtu schválených a schválené výše podpory v této PO se stavem k , je patrný nárůst u programu Marketing, který je vzhledem ke své relativní jednoduchosti mezi ţadateli velmi oblíbený. Tabulka 8: Počet schválených a výše schválené finanční podpory v ČR a v MSK ČR MSK č. Počet Počet Celková výše Celková výše schválenýc schválených % KK schválené schválené podpory Prioritní osa /program h podpory % KK 1 Vznik firem ,3% ,3% Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů ,3% ,3% Start Jeremie ,3% ,3% 2 Rozvoj firem ,5% ,2% Bankovní nástroje podpory MSP ,9% ,7% 2.1 Progres ,7% ,2% Záruka ,3% ,6% Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných 2.2 strategických služeb ,0% ,8% Rozvoj ,3% ,5% ICT a SS ,0% ,3% ICT v podnicích ,3% ,8% 3 Efektivní energie ,3% ,6% 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie ,3% ,6% Eko-energie ,3% ,6% 4 Inovace ,9% ,9% 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků ,4% ,8% Inovace ,4% ,8% 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj ,2% ,6% Potenciál ,2% ,6% 5 Prostředí pro podnikání a inovace ,5% ,4% Platformy spolupráce ,4% ,6% 5.1 Spolupráce ,0% ,2% Prosperita ,7% ,3% 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ,1% ,8% Školící střediska ,1% ,8% 5.3 Infrastruktura pro podnikání ,5% ,7% Nemovitosti ,5% ,7% 6 Služby pro rozvoj a podnikání ,9% ,0% Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb ,9% 11,9% ,1% 13,0% Poradenství Marketing ,9% 11,9% ,1% 13,0% Celkem ,8% ,8% Pozn.: KK komparační kritérium 14,3 % podílu MSK na ČR; sloupce označené KK sledují překročení (označeno ) či nedosažení (označeno ) stanoveného komparačního kritéria. Zdroj: CzechInvest. 12

13 4.2.3 Vyhodnocení OPPI z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK Nadprůměrné čerpání subjekty z MSK bylo identifikováno v programu Rozvoj, ICT a strategické sluţby, Spolupráce, Nemovitosti, Marketing a Poradenství a nově také Prosperita. U programu Prosperita dolšlo ke znatelnému nárůstu o 16,5 %, neboť v Ostravě byly podpořeny rozsáhlé projekty BIC Ostrava (Business Inovation Centre Ostrava) Rozšíření Podnikatelského inkubátoru a Vědecko technologického centra ve výši podpory 133,8 mil. Kč a akciové společnosti PrimeCell a.s. - 4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava ve výši 288 mil Kč. Na druhou stranu, malý zájem a nízká míra čerpání se týká programů Inovace, Potenciál,, Start, Progres, ICT v podnicích, Eko-energie. Mírně podprůměrné je také čerpání v programu Školicí střediska. Nízké čerpání je zřejmě způsobeno těmito důvody: - Program Inovace Projekt a Patent o dlouhodobé podceňování investic do inovačních aktivit zejména ze strany MSP, o ne kaţdá firma chce inovovat, není potřeba provádět aktivity ve výzkumu a vývoji, o přísná výběrová kritéria přijatelnosti, řada firem se často snaţí uskutečňovat inovační aktivity bez ţádosti o dotaci, o malý zájem MSP o nákup patentů, průmyslových a uţitných vzorů a ochranných známek z důvodu vysoké ceny. - Program Potenciál o neexistence koncepce výzkumu a vývoje v dlouhodobém horizontu ve většině MSP, o nedostatek finančních prostředků na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. - Programy Start a Progres o Podnikatelské subjekty upřednostňují dotační financování před úvěrovým, poskytnuté bankovní úvěry a záruky ze strany ČMZRB (zejména v případě začínajících firem) nejsou pro komerční banky dostatečné. - Program ICT v podnicích o Dlouhodobé podceňování investic do sofistikovaných ICT firmami (zejména MSP), firmy investují především do obnovy hardwaru a standardních softwarů. - Program Eko-energie o Přetrvávající nízký zájem podniků o vyuţívání druhotných a obnovitelných zdrojů energie (z ekonomických i technických důvodů). 13

14 4.3 OP Ţivotní prostředí Celkový počet schválených a jejich finanční objem K datu bylo v rámci celé ČR schváleno celkem v hodnotě více neţ 70,8 mld. Kč, z toho bylo v MSK schváleno celkem 441 v hodnotě více neţ 8,3 mld. Kč, coţ znamená 11,8 % podíl MSK na čerpání za celou ČR Čerpání v jednotlivých prioritních osách OP Ţivotní prostředí Následující tabulka dokumentuje počet schválených a celkovou výší schválené finanční podpory v MSK a ČR. S výjimkou PO 3 je čerpání subjektů z MSK ve všech osách podprůměrné. Zlepšení lze sledovat především u prioritní osy 1, ve které je jiţ téměř dosaţeno komparačního kritéria. Tabulka 9: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Prioritní osa Počet schválených Výše schválené finanční Celková podpory (mil. Kč) alokace Podíl Podíl (mil. Kč) MSK ČR MSK ČR MSK (%) MSK (%) 1 - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní , ,1 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 7 - Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu ,9 51, , , , ,4 5, ,9 41,5 445,2 9, ,6 427, ,2 4, ,5 0 Celkem , , ,3 11,8 Zdroj: vlastní zpracování. V PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní bylo schváleno v MSK 67 v celkové hodnotě 5,2 mld. Kč. V oblasti podpory 1.1 Sníţení znečištění vod je v MSK schváleno 10 měst, obcí a svazků obcí zaměřených především na výstavbu, rekonstrukci či rozšíření kanalizace kde mezi největší projekty s částkou nad 500 mil Kč patří např. odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy nebo rekonstrukce splaškové kanalizace v Ludgeřovicích. 14

15 V oblasti podpory 1.3 Omezení rizika povodní je schváleno 23 zaměřených na zpracování studií proveditelnosti protipovodňových opatřeních, zvládání povodňových rizik či varovný protipovodňový systém. V PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí je z MSK schváleno 9 v celkové hodnotě 51,7 mil. Kč. Ve srovnání s čerpáním MSK v ostatních osách OP ŢP, má MSK spolu s prioritní osou 7 nejniţší podíl na celkové schválené finanční podpoře v ČR právě v této PO a to pouze 4,2 %. V PO 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie je 181 schválených MSK o celkovém objemu více neţ 2 mld. Kč, z toho je 173 v oblasti podpory 3.2 zaměřeno na realizaci úspor energie a vyuţití odpadního tepla. Celkové náklady jednotlivých za 2. pololetí roku 2010 se pohybují od částek převyšujících 1 mil. Kč aţ do 150 mil. Kč coţ jsou celkové náklady projektu Energetické úspory v objektech města Karviná Statutárního města Karviná. V PO 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí je schváleno 60 z MSK se schválenou podporou v celkové výši 496,7 mil. Kč, z toho v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady bylo schváleno 53 a v oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí 7. V PO 5 Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních rizik byly v MSK schváleny Zdravotnímu ústavu v Ostravě 3 projekty v celkové výši schválené dotace 40,6 mil. Kč a Těšínským jatkám 1 projekt ve výši 0,87 mil. Kč. V PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny bylo schváleno 120 ve výši více neţ 427,9 mil. Kč. Podíl MSK na čerpání v rámci této osy však činí pouhých 4,8 % z finančních prostředků schválených v ČR. Nejvíce schválených je v oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny (64 s celkovou schválenou finanční podporou ve výši 154,2 mil. Kč). Z hlediska počtu schválených je nejúspěšnějším ţadatelem statutární město Ostrava s 6 projekty a statutární město Karviná s 5 projekty, a to na úpravu, obnovu či regeneraci zeleně. Finančně nejnáročnější je projekt města Nový Jičín Lesopark Skalky se schválenou podporou ve výši 9,5 mil. Kč a statutárního města Karviná Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa se schválenou podporou ve výši 9,1 mil. Kč. Druhý nejvyšší počet (28 s celkovou schválenou podporou více neţ 40 mil. Kč) byl v oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. V PO 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu dosud nebyl schválen ţádný projekt z MSK. Nejvíce schválených je ze Středočeského kraje (7 ) a Jihomoravského kraje (7 ). 15

16 4.4 Integrovaný operační program Celkový počet schválených a jejich finanční objem V IOP bylo ke dni schváleno celkem ve výši cca 23,1 mld. Kč v celé ČR, z toho v MSK 394 v hodnotě 1,8 mld. Kč coţ představuje 7,7% podíl Moravskoslezského kraje na čerpání finančních prostředků z IOP Čerpání v jednotlivých prioritních osách IOP Následující tabulka dokumentuje počet schválených a celkovou výši schválené finanční podpory v MSK a ČR. V ţádné z prioritních os nebylo dosaţeno úrovně stanoveného komparačního kritéria, nicméně v prioritní ose 5 došlo k největšímu přiblíţení. Celkově je tedy čerpání IOP v MSK podprůměrné. Tabulka 10: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Prioritní osa Výše schválené finanční Celková Počet schválených podpory (mil. Kč) alokace (mil. Kč) Podíl Podíl MSK ČR MSK ČR MSK (%) MSK (%) 1 - Modernizace veřejné správy , ,7 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě , ,7 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veř. sluţeb , ,7 4 - Národní podpora cestovního ruchu Národní podpora územního rozvoje , ,6 Celkem , ,7 Zdroj: MMR, vlastní zpracování Z celkové alokace IOP (bez technické pomoci) bylo zatím celkem schváleno 52,2 % finančních prostředků. V prioritní ose (PO) 1 Modernizace veřejné správy bylo schváleno v ČR 49 s celkovou finanční podporou 8,1 mld. Kč. Jedná se výhradně o projekty centrálních orgánů a aţ do tohoto pololetí nebyly v MSK podány ţádné projekty. V současné době jsou v realizaci 2 projekty z MSK, konkrétně se jedná o projekt Kompatibilita spisové sluţby v systému inspekce práce a projekt Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, které jsou realizovány v Opavě Ministerstvem práce a sociláních věcí, resp. Státním úřadem inspekce práce. V PO 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě bylo schváleno 263 z MSK s celkovou finanční podporou necelých 21 mil. Kč. 16

17 V PO 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb bylo z MSK zatím schváleno 17, u 9 z nich je příjemcem Fakultní nemocnice Ostrava v oblasti podpory 3.2 Sluţby v oblasti veřejného zdraví. V PO 4 Národní podpora cestovního ruchu nebyly schváleny ţádné projekty z MSK - oprávněným ţadatelem v ukončené výzvě bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Výzva pro nestátní neziskové organizace a zájmová sdruţení právnických osob byla ukončena v červenci 2009, subjekty z Moravskoslezského kraje neţádaly. V PO 5 Národní podpora územního rozvoje bylo schváleno z MSK m112 s celkovou dotací 1,02 mld. Kč. Značná část této částky připadá na schválený projekt Zpřístupnění a nové vyuţití NKP Vítkovice v celkové výši podpory 500 mil. Kč. Mezi další finačně významné projetky nad 50 mil. Kč patří např. projekt Statutárního města Havířov na vybudování 1. Etapy obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů či projekt společnosti RPG Byty s.r.o., který je zaměřen na Revitalizaci bytového fondu v městské části Karviná Nové Město v rámci IPRM Karviná. 17

18 4.5 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Celkový počet schválených a jejich finanční objem V celé ČR k datu bylo schváleno celkem individuálních a grantových v celkové hodnotě více neţ 28,78 mld. Kč, z toho 520 v celkové hodnotě 4,4 mld. Kč jsou projekty v MSK a celorepublikové projekty realizované v MSK, coţ znamená 15,3 % podíl MSK na čerpání v celé ČR. Tabulka 11: Počet schválených a výše schválené finanční podpory k Celková Počet schválených Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) Prioritní osa alokace Podíl Podíl (mil. Kč) MSK ČR MSK (%) MSK ČR MSK (%) 1 - Adaptabilita , , ,4 23,4 2 - Aktivní politiky trhu práce ,2 465, ,4 5,2 3 - Sociální integrace a rovné příleţitosti , , ,1 17,8 4 Veř. správa a veř. sluţby ,7 415, ,6 13,6 5 - Mezinárodní spolupráce ,0 80,7 328,1 24,6 Celkem , , ,60 15,3 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování Vyhodnocení OP LZZ z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK V PO 1 Adaptabilita je z MSK schváleno 342 v celkové hodnotě 2 184,6 mil. Kč. Subjekty z celé ČR mají velký zájem především o finanční podporu na vzdělávání svých zaměstnanců, coţ bylo patrné u výzev č. 23, 35 ( Školení je šance ), 36, 39 (EDUCA), 52 a 60. U výzvy č. 23 byl poměr poptávky a nabídky 3,62. Průběţná výzva č. 35, vyhlášená , která měla být ukončena , musela být z důvodu vysokého počtu předloţených ţádostí, které celkově výrazně převyšují navýšenou alokaci výzvy, ukončena jiţ Prostřednictvím výzvy č. 39 podnikatelé mohli ţádat o finanční prostředky určené na specifické vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci výzev č. 52 a 60 subjekty mohou předkládat ţádosti zaměřené na zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruţeních, zvýšení kvalifikační úrovně a profesních dovedností. Alarmující je však situace v oblasti podpory PO 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků, kde zatím nebyl podpořen ţádný projekt z MSK. Výzva č. 37 pro PO 1.2 je přímo určená Úřadům práce, přitom za ÚP z MSK zatím nebyl předloţen ţádný projekt. Tato výzva je průběţná a dle informací MŠMT je vyčerpáno cca 65% finanční alokace na tuto výzvu. Výzva je do značné míry problematická vytipovanou cílovou skupinou, pro kterou je moţno projektové aktivity organizovat tj. zaměstnanci, co jsou propuštěni z práce na základě organizačních důvodů, kdy by zde mohl nastat problém s naplněním cílové skupiny. 18

19 V PO 2 Aktivní politiky trhu práce je stav oproti analýze k nezměněn. Schváleno je 15 z MSK v celkové hodnotě 465,9 mil. Kč. Konkrétně je to 14 v MSK pro oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (s celkovou schválenou finanční podporou ve výši 371,8 mil. Kč) a v oblasti podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality sluţeb zaměstnanosti a jejich rozvoj je schválen 1 individuální projekt MPSV ve výši 94,1 mil. Kč. V uvedených datech ještě nejsou započteny projekty z výzvy č. 63 pro oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Zasedání výběrové komise proběhlo , smlouvy s vybranými příjemci ještě nejsou podepsány. Na zasedání bylo z celé ČR doporučeno 69 v celkové hodnotě 339 mil. Kč. V PO 3 Sociální integrace a rovné příleţitosti je schváleno 95 z MSK v celkové výši 1 270,9 mil. Kč. Nejvíce schválených a zároveň nejvyšší výše schválené finanční podpory je v oblasti podpory 3.4 Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního ţivota (35 s celkovou podporou ve výši 154,8 mil. Kč). Druhý nejvyšší počet byl schválen v oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace (34 v hodnotě 943,7 mil. Kč). V PO 4 Veřejná správa a veřejné sluţby bylo schváleno celkem 380 a z toho 52 z MSK v hodnotě 514,5 mil. Kč. V této PO zůstali nejaktivnějšími předkladateli za MSK statutární město Ostrava (4 projekty v celkové výši 25 mil. Kč) a statutární město Havířov (4 projekty v celkové výši 23,3 mil. Kč). Rovněţ MSK aktivně předloţil 4 projekty v celkové výši 32,4 mil. Kč. V PO 5 Mezinárodní spolupráce byly vyhlášeny a ukončeny celkem 2 výzvy, ve výzvě č. 12 bylo doporučeno 10 a ve výzvě č. 51 to bylo 6. V MSK bude tedy v této PO realizováno 16 a podíl alokace pro tyto projekty činí 24,6 % celkové rozdělené alokace. O dotaci v průměrné výši cca 5,04 mil. Kč ţádají především nestátní neziskové organizace. Následující tabulka ukazuje počet schválených a celkovou výši finanční podpory v MSK a ČR v jednotlivých oblastech podpory. V oblastech 1.1, 2.2, a 5.1 je počet schválených včetně schválené finanční podpory nad úrovní stanoveného komparačního kritéria (14,3 %). V ostatních oblastech podpory je počet schválených vč. schválené finanční podpory pod úrovní stanoveného komparačního kritéria. 19

20 Tabulka 12: Čerpání v jednotlivých oblastech podpory k Počet schválených Výše schválené finanční podpory (mil. Kč) Oblast podpory Podíl MSK Podíl MSK ČR MSK ČR (%) MSK (%) 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků , , ,4 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků ,0 0,0 406,4 0,0 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti ,9 371, ,5 4,4 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality sluţeb zaměstnanosti a jejich rozvoj ,0 94,1 401,9 23,4 3.1 Podpora sociální integrace ,4 943, ,2 16,7 3.2 Podpora sociální integrace romských komunit ,7 98,3 418,8 23,5 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce ,5 74,1 441,7 16,8 3.4 Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného ţivota ,6 154,8 631,4 24,5 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy ,7 415, ,6 13,6 5.1 Mezinárodní spolupráce ,0 80,7 328,1 24,6 Celkem ,9 4417, ,6 15,3 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování 20

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 212 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha 1 E-mail:

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více