MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí Praha 1 Vydáno NOK-MMR 22. září 2010

3 OBSAH 1. ÚVOD PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU POUŽITÉ POJMY SEZNAM ZKRATEK...22 SEZNAM TABULEK PŘEHLEDY OTEVŘENÝCH VÝZEV TAB. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU DOPRAVA...3 TAB. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...4 TAB. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE...5 TAB. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE...6 TAB. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST...7 TAB. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST...9 TAB. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU...11 TAB. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD...12 TAB. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO...13 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD...14 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA...15 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD...16 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD...16 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY...17 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST...18 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - ADAPTABILITA...18 TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA...19

4 1. ÚVOD Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 20. září 2010 v operačních programech Cíle 1 Konvergence, Cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (Cíl 3). Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU. Zveřejňované informace o otevřených výzvách jsou rozděleny dle jednotlivých operačních programů. U každého OP je uvedena tabulka s otevřenými výzvami, která obsahuje název oblasti podpory, ve které je aktuálně otevřená výzva, termíny zahájení a ukončení, typ oprávněného žadatele, výše alokace (tzn. objem finančních prostředků) na vyhlášenou výzvu a odkaz na internetové stránky, kde je zveřejněn obsah výzvy v úplném znění. Následně uvádíme odkaz na internetové stránky s indikativním harmonogramem výzev. Informace o otevřených výzvách v tomto dokumentu poskytují pouze orientační přehled možností pro žadatele. Pro detailnější informace je nutné se seznámit s aktuální výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách ŘO/ ZS (sloupec ). Přehled otevřených výzev neobsahuje výzvy z prioritních os, které jsou určeny na technickou pomoc operačního programu (mezi oprávněné žadatele patří subjekty implementační struktury OP), stejně tak v tomto dokumentu nejsou uvedeny výzvy Operačního programu Technická pomoc. 2

5 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU DOPRAVA Alokace na výzvu (EU+NZ) Vlastníci/správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o. N/A Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o., vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy N/A Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury N/A Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o. N/A Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury N/A Rozvoj sítě metra v Praze Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.), případně Magistrát hl. m. 9436,3 Prahy 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury, případně silničního provozu v Praze Magistrát hl. m. Prahy 1025, Rozvoj a modernizace vnitrozemských Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T vodní dopravy a ŘVC ČR N/A Poznámka: N/A Řídící orgán stanovil ve výzvě ze dne souhrnnou alokaci pro všechny vyhlášené oblasti podpory, a to ve výši 6210,5 mil EUR (příspěvek Společenství a národní zdroje). Zdroj: MSC , webové stránky OP D Řídící orgán OP D harmonogram výzev neuvádí. 3

6 Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Zlepšení kvality ovzduší pro Moravskoslezský kraj 2.2 Omezování emisí 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Zkvalitnění nakládání s odpady Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (VP) (IP a VP) (VP) (VP) (VP) (VP) Typ oprávněného žadatele* Alokace na výzvu (EU) * 4 000,0 * 4 000,0 * dtto 2.1 * 2 000,0 * 1 000,0 * 6 000, * 1 000,0 xviii_vyzva.pdf opzp_xxiii_vyzva_13_9_2010.pdf xviii_vyzva.pdf opzp_xv_vyzva_5_12_2009.pdf xviii_vyzva.pdf opzp_xv_vyzva_5_12_2009.pdf OPZP%20XXII_vyzva_ _a-hodnotici_kriteria.pdf Poznámka: * Přesný výčet oprávněných žadatelů v rámci jednotlivých oblastí podpory naleznete v implementačním dokumentu (k dispozici na ID_2009_12_03_doplneno_po_MV_23_12_09.pdf). V jednotlivých oblastech podpory jsou jako oprávnění žadatelé např. obce, města a kraje a jejich příspěvkové organizace a organizační složky; svazky obcí; státní podniky a organizace; ČR prostřednictvím organizačních složek státu; příspěvkové organizace stát; občanská sdružení; církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti; ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi/ jinými veřejnoprávní subjekty; obchodní společnosti spoluvlastněné obcemi/ jinými veřejnoprávními subjekty; družstva; podnikatelské subjekty - fyzické osoby. veřejné a státní VŠ; veřejné výzkumné instituce; Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdroj: MSC , webové stránky OP ŽP Přehled plánovaných výzev OP ŽP naleznete na 4

7 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům (Start) 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP (Progres) 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP (Záruka) 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (ICT v podnicích) 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (ICT a strategické služby) 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj) 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie) 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovační projekt) 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál) Tab. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 5 Alokace na výzvu (EU+NZ) Drobný podnikatel* 150, MSP (specifické OKEČ) 600, MSP (specifické OKEČ) 1 100, MSP 500, Platformy spolupráce (Prosperita) PO (a.s, s.r.o, k.s, v.o.s. a družstvo), FO, MSP MSP 2 000, , iii-vyzva-2037-cz.pdf MSP, VP 3 000, MSP, VP 4 000, MSP, VP 3 000,0 Podnikatelské subjekty, VŠ, veřejné výzkumné instituce, samostatné územně správní jednotky, NNO, PO 4 000,0 5.1 Platformy spolupráce (Klastry) PO (MSP a organizace VaV základny) 750,0 6.1 Poradenství Podnikatelské subjekty MSP (v případě aktivit dle bodu 2.1.2), CzechInvest (u strana1.html 50,0

8 Tab. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE Alokace na výzvu (EU+NZ) aktivit dle bodu , 2.1.3, 2.1.4) 6.2 Podpora marketingových služeb MSP, velké podniky (za určitých podmínek), ,0 (Marketing) uskupení MSP Poznámka: * Zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a musí splňovat další podmínky dle nařízení EK. Projektová žádost v OP PI se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu. Ve sloupci zahájení je datum, kdy začíná příjem registrační. Ve sloupci ukončení žádost je datum, kdy končí příjem plných. Výzva 6.1 Poradenství byla prodloužena, více informací naleznete zde: Zdroj: MSC , webové stránky ŘO a ZS OP PI Přehled plánovaných výzev OP PI naleznete na Tab. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Alokace na výzvu (EU+NZ) 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního Výzkumné organizace 1000,0 vlastnictví 3.3 Centra transferu technologií Výzkumné organizace 1000, Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Zdroj: webové stránky OP VaVpI k Vysoké školy ,0 Přehled plánovaných výzev OP VaVpI naleznete na _PO_4/ _Vyzva_OP_VaVpI_PO4.pdf 6

9 Tab. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Vyhlašovatel/ typ projektů ŘO/ GG ŘO/ GG ŘO/ GG ŘO/ GG ŘO/ GG Jihočeský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Středočeský, Liberecký, Pardubický, Plzeňský a Kraj Vysočina Školy, školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, Hospodářská komora, zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity, NNO. Pozn. grantové projekty musí být realizovány na území Moravskoslezského kraje s dopadem na cílové skupiny pouze z tohoto kraje. Jihočeský, Jihomoravský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký, Ústecký, Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Kraj Vysočina Školy, školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO Pozn. grantové projekty musí být realizovány na území Moravskoslezského kraje s dopadem na cílové skupiny pouze z tohoto kraje. Jihočeský, Jihomoravský Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Zlínský, Plzeňský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Kraj Vysočina Alokace na výzvu (EU+NZ) 1 977,0 81,3 719,0 40,5 899,0 ni-fondy/2-vyzva-k-predkladanigg-prioritni-osa-1-oblastpodpory fondy.cz/files/d6/d61a4cce- 7e73-4e65-96b4-4f1c9f658ee5.pdf ni-fondy/2-vyzva-k-predkladanigg-prioritni-osa-1-oblastpodpory fondy.cz/files/0c/0cbd f13-a37ea07907ec652c.pdf ni-fondy/2-vyzva-k-predkladanigg-prioritni-osa-1-oblastpodpory-1-3 7

10 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji ŘO/ GG ŘO/ IP ŘO/ IP N/A nejpozději do N/A nejpozději do Školy, školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, NNO Pozn. grantové projekty musí být realizovány na území Moravskoslezského kraje s dopadem na cílové skupiny pouze z tohoto kraje. 52,0 Základní školy se sídlem mimo hl.m. Praha 4 500,0 VŠ, veřejné výzkumné instituce, další výzkumné organizace 2.4 Partnerství a sítě ŘO/ IP VŠ 250,0 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 1500,0 ŘO/ GG N/A Kraje (krajské úřady) 3 607,8 ŘO/ IP N/A MŠMT (skupina II) 300,0 fondy.cz/files/e5/e5caa755- c3f6-407c-afa6-64c96dd47483.pdf oubory/esf/eupenizeskolam/te xt_vyzvy_1.4.pdf ni-fondy/vyhlaseni-prubeznevyzvy-individualnich-projektuostatnich oubory/esf/vyzva_2.4_op_vk/2.4_full_cost/text_vyzvy2.4.pdf oubory/esf/vyzva_3_2_gg_op_ VK/081111_VYZVA_prilohy_3.2_ GG_FINAL.pdf oubory/esf/text_vyzvy_3.2.pdf 4.1 Systémový rámec celoživotního učení ŘO/ IP N/A MŠMT, Česká školní inspekce 4 198,0 ni-fondy/vyhlaseni-prubeznevyzvy-individualnich-projektunarodnich Poznámka: N/A Do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu, případně do data rozhodnutí Řídícího orgánu o ukončení výzvy. Výzva ŘO na GG v oblasti podpory 3.2 byla vyhlášena ve výši cca 141,8 EUR; alokace na tuto výzvu v tabulce je přepočítána platným kurzem k dubnu 2010 z MSC2007, tj. 1 EUR = 25,443 CZK. Zdroj: MSC , webové stránky ŘO a ZS OP VK Přehled plánovaných výzev OP VK naleznete na 8

11 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků Typ přijímaných projektů Tab. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Alokace na výzvu (EU+NZ) IP Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 550,0 GG N/A 5653,0 N/A Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace GP zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace 440,0 samostatných odborů IP Ministerstvo zdravotnictví ČR 950,0 GP Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 550, od GP výzva na Podnikatelské subjekty detailně specifikovány v rámci žádost vyhlášené výzvy 750,0 vyhlašovatele pozastavena IP Úřady práce mimo Úřad práce hl. m. Prahy 698,0 GP Profesní a podnikatelská sdružení, Hospodářská komora, Agrární komora České republiky a jejich obvodní komory 300, Posílení aktivních politik IP Odbor implementace programů ESF MPSV 9070,0 zaměstnanosti IP Úřady práce 3096, Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb GP IP Odbor implementace programů ESF MPSV 2 699,5 IP Odbor sociálních služeb MPSV 402,9 Ve výzvě specifikovány FO (OSVČ), formy podnikatelských PO, NNO 248,8 9

12 IP Kraje, mimo hlavního města Prahy 5 720, Podpora sociální integrace romských lokalit 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného IP Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV 150,0 a pracovního života Poznámka: N/A Řídící orgán informace neuvádí. Zdroj: MSC , IS ŘO Monit 7+ a webové stránky ESF v ČR IP Kraje, mimo hlavního města Prahy 95,5 IP Odbor sociálních služeb MPSV 5,0 GP Obce dle seznamu v bodě 2.2 této výzvy 200,0 GP IP GP Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, vzdělávací instituce Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, Probační a mediační služba ČR Obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské iniciativy, vzdělávací a poradenské organizace, NNO 477, , ,4 Přehled plánovaných výzev OP LZZ naleznete na 10

13 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU Alokace na výzvu (EU+NZ) Kraje 2 064, (a,b) Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik NNO, Zájmová sdružení PO 174, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, zájmová sdružení PO, NNO N/A Obce, vlastníci bytových domů, NNO 470, ,8 (podíl ERDF) N/A Obce od 500 obyvatel (včetně) 158,7 Poznámka: N/A není v textu výzvy uvedeno; Zdroj: webové stránky ŘO a ZS IOP k Statutární města 1176,5 -eb2c-440a-bdf7-f216614ce256 FO (OSVČ), PO (s.r.o., a.s., k.s., družstvo, Služby v oblasti sociální v.o.s.), NNO (o.s. a církevní PO) 383,9 integrace Kraje, obce 1338, Obce, NNO (o.s., o.p.s., církevní PO) 557, Služby v oblasti Kraje a jimi zřizované organizace 168,0 zaměstnanosti OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961, Útvary Policie ČR 450,0 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti prevence a řešení rizik OSS, kraje, Útvary Policie a Hasičského ,0 záchranného sboru ČR MMR, Česká centrála cestovního ruchu 988,5 fondy.cz/vyzvy/vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti- intervence vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory Přehled plánovaných výzev IOP naleznete na 11

14 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Karlovy Vary 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Ústí nad Labem - centrum * * * Tab. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD Obce, města od obyvatel, kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od obyvatel, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, NNO Obce, města od obyvatel (výhradně Chomutov), kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od obyvatel, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, NNO Obce, města od obyvatel (výhradně Karlovy Vary), kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od obyvatel, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, NNO Obce, města od obyvatel (výhradně Ústí nad Labem), kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od obyvatel, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, NNO Alokace na výzvu (ERDF) 486, 3 550,5 115,0 214,9 zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktual ni_vyzvy/vyzva_c_3_iprm/vyzva_c_3_i prm.pdf zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktual ni_vyzvy/vyzva_c_20/vyzva20_op11_c v.pdf zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktual ni_vyzvy/vyzva_c_20/vyzva20_op11_k v.pdf zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktual ni_vyzvy/vyzva_c_20/vyzva20_op11_ul.pdf Poznámka: * Datum ukončení byl stanoven na ŘO však uvádí, že příjem bude ukončen dnem vyčerpání celkové alokace na tyto výzvy, nejpozději však Zdroj: MSC , webové stránky ROP SZ Přehled plánovaných výzev ROP SZ naleznete na 12

15 /Podoblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury Tab. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO Obce, ve kterých byl v červnu 2009 vyhlášen stav nebezpečí a ve kterých dosáhly škody na obecním majetku minimálně 1 mil. Kč (Bartošovice, Mořkov, Bernartice nad Odrou, Fulnek, Bordovice, Jeseník nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Lichnov, Nový Jičín, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Veřovice, Ženklava, Životice u Nového Jičína) Alokace na výzvu (ERDF+SR) Moravskoslezský kraj, organizace zřizované krajem 620, Moravskoslezský kraj, org. jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a org. zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2.3 Podpora využívání brownfields Evropská investiční banka N/A 3.1 Rozvojové póly regionu Subregionální centra Rozvoj venkova Dílčí projekty v rámci schválených IPRM: obce nad obyvatel, org. zřízené nebo založené obcemi nad obyvatel, nestátní neziskové organizace, Moravskoslezský kraj, podniky Obce a města s počtem obyvatel od 5000 do 50000, org. zřízené a založené obcemi s počtem obyvatel od 5000 do 50000, NNO Obce, města, org. zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 5000, dobrovolné svazky obcí, zájmové sdružení PO, soukromé školy v obcích od 500 do 5000 obyvatel 20,0 200, ,0 400,0 150, Poznámka: N/A Celková alokace 20 mil. EUR, ekvivalent v Kč bude stanoven podle měsíčního kurzu EUR stanoveného Evropskou komisí v měsíci provedení platby na účet stanovený ve smlouvě s EIB, Zdroj: MSC , webové stránky ROP MSK Přehled plánovaných výzev ROP MSK naleznete na 13

16 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Rozvoj urbanizačních center Veřejné služby regionálního významu Zdroj: MSC , webové stránky ROP JV Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem Alokace na výzvu (ERDF+SR) 5 262,7 196, Obce a svazky obcí, kraje, NNO, 410,0 organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, PO s účastí samosprávy, MSP 30, Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava), org. zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele, NNO, vzdělávací instituce, MSP Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem 1 200,0 312, Přehled plánovaných výzev ROP JV naleznete na 14

17 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA /podoblast podpory Obnova drážních vozidel trolejbusy a tramvaje Obnova vozidel v systému veřejné dopravy 2.4 Podpora podnikání Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (IPRÚ Luhačovicko, Horní Vsacko, Rožnovsko) Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelské subjekty (PO, FO) Alokace na výzvu (ERDF+SR) 461, Dopravci zajišťující veřejnou linkovou autobusovou dopravu nebo městskou hromadnou dopravu na základě závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava 181,0 Obce s více než 500 obyvateli s výjimkou měst Olomouce a Zlína, malé a střední podniky, podnikatelské subjekty (právnické a 366,0 fyzické) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, org. zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, zájmová sdružení PO, kdy alespoň 1 PO 5,0 je členem tohoto zájmového sdružení je kraj nebo PO založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu, ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí schváleného integrovaného plánu 8,75 rozvoje území s výjimkou příjemců uvedených v oblasti podpory Podnikatelská infrastruktura a ,0 služby na území definovaném oblastí podpory Podnikatelské subjekty (PO, FO) 7,0 (IPRÚ Luhačovicko, Rožnovsko, Horní Vsacko) ,0 Zdroj: MSC , webové stránky ROP SM, Přehled plánovaných výzev ROP SM naleznete na

18 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD 2.1 Rozvoj městských a venkovských oblastí Zdroj: MSC , webové stránky ROP SV Dílčí projekty v rámci schválených IPRM: Kraje, obce s více než obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO Alokace na výzvu (ERDF) 1 498,3 Přehled plánovaných výzev ROP SV naleznete na Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD 1.4 Rozvoj regionálních letišť Zdroj: MSC , webové stránky ROP JZ Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Alokace na výzvu (ERDF+SR) 450,0 =200047&id_ktg=1176&p1=3389 Přehled plánovaných výzev ROP JZ naleznete na 16

19 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY Alokace na výzvu (ERDF) Kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji 1 500, N/A Středočeský kraj, org. zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy drážní vozidla ,0 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu N/A Malé a střední podniky podnikající v oblasti CR 425,0 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací 235, Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené 340, N/A N/A 3.1 Rozvoj regionálních center Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi, zájmová sdružení PO, veřejné výzkumné instituce, Hospodářská komora ČR Středočeský kraj, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem Dílčí projekty v rámci schválených IPRM: Statutární města (Kladno, Mladá Boleslav); org. zřizované nebo zakládané statutárními městy, kraj, org. zřizované nebo zakládané kraji, hospodářská komora a její složky, podnikatelé, NNO 40,0 100,0 php php?sid=i9v0m2avsi6k2lnvklkrshh6i1 php ,0 php Poznámka: N/A Konečný termín pro příjem není stanoven. Příjem bude ukončen v okamžiku, kdy bude dosaženo u došlých 150 % alokovaných prostředků na danou výzvu (v oblasti podpory 1.2 už při dovršení 120%). ;Výzva v oblasti podpory 3.1 byla vyhlášena ve výši EUR; alokace na tuto výzvu v tabulce je přepočítána kurzem 1 EUR = 25,935 CZK Zdroj: MSC , webové stránky ROP SČ Přehled plánovaných výzev ROP SČ naleznete na 17

20 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Zdroj: MSC , webové stránky OP PK Alokace na výzvu (EU+NZ) Ke dni nebyly otevřeny žádné výzvy. Přehled plánovaných výzev OP PK naleznete na Zdroj: MSC , webové stránky OP PA Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - ADAPTABILITA Alokace na výzvu (EU+NZ) Ke dni nebyly otevřeny žádné výzvy. Přehled plánovaných výzev OP PA naleznete na 18

21 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA * ** Alokace na výzvu (ERDF) mil. Kč 1.1 Posilování dopravní dostupnosti ano 51,1 1.2 Ochrana životního prostředí ,6 1.3 Prevence rizik ano 13,0 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí ,6 2.2 Podpora spolupráce cestovního ruchu ano 59,3 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání ,8 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí ,6 3.2 Podpora společenských a kulturních akcí ,6 3.3 Fond mikroprojektů ,9 Poznámka * Příjem bude ukončen, až budou alokovány veškeré disponibilní prostředky. ** naleznete zde Zdroj:, ŘO OP PS ČR-PR Řídící orgán OP PS ČR-PR harmonogram výzev neuvádí. 19

22 3. OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU: 1) Vytvoření podrobného projektového záměru; 2) nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele/ příjemce (např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument nebo Implementační dokument; 3) zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace, dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách vhodného operačního programu, zejména Příručku pro žadatele a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící orgán či zprostředkující subjekt operačního programu); 4) souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových stránkách operačních programů; 5) před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh (nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést k vyřazení ); je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program; 6) po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr dle předem stanovených a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování; 7) hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit všemi platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou uvedeny v Příručce pro příjemce ); 8) po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu; následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-li dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci proplacena dotace; 9) následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou dotaci. 20

23 4. POUŽITÉ POJMY Alokace na výzvy Výše alokace na výzvu udává celkovou sumu finančních prostředků určených na vyhlášenou výzvu. Alokace na výzvu může být vyjádřena jako podíl evropských a národních zdrojů (EU+NZ) nebo pouze podílem evropských zdrojů (EU). Globální grant Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji zprostředkující subjekt OP) je zodpovědný za řízení a implementaci globálního grantu. V programovém období jsou GG realizovány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem. Podle způsobu realizace se rozlišují tři typy projektů: - Individuální projekt IP Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným uživatelem, který obdrží podporu. - Grantový projekt GP Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků je nositel globálního grantu Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: - Běžný projekt Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR - Velký projekt VP Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy a výzkumu či životního prostředí) Výzva Aktivita řídícího orgánu příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání o podporu podle předem stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání, popis podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých dochází až po uzavření výzvy). 21

24 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV K SEZNAM ZKRATEK a.s. CRR ČMZRB ČOV EK ERDF ESF EU EUR FO FS GG GIP GP HMP IOP IP JK IPRM KD KK k.s. MD MF MMR MPO MPSV Akciová společnost Centrum pro regionální rozvoj ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Čistička odpadních vod Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Evropská unie Společná evropská měna euro Fyzická osoba Fond soudržnosti Globální grant Grantový individuální projekt Grantový projekt Hlavní město Praha Integrovaný operační program Individuální projekt Jihomoravský kraj Integrovaný plán rozvoje měst Kombinovaná doprava Karlovarský kraj Komanditní společnost Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti MSP MŠMT MV MZ MŽP NNO Malý a střední podnik Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Nestátní neziskové organizace NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci NZ OKEČ OP Národní zdroje Odvětvová klasifikace ekonomických činností Operační program / programy OP ČR-PL Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko OP D Operační program Doprava OP LZZ OP PA OP PI OP PK Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Praha- Adaptabilita Operační program Podnikání a inovace Operační program Praha- Konkurenceschopnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK OP ŽP o.p.s. o.s. OSS OSVČ PO ŘIS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Organizační složka státu Osoba samostatně výdělečně činná Právnická osoba Říční informační služby ROP Regionální operační program / programy ROP JV ROP JZ ROP MS ROP SČ ROP SM ROP SV ROP SZ ŘO SF SFDI SFŽP s.o. SR s.r.o. ÚK VaV v.o.s. VP VŠ ZS Regionální operační program Jihovýchod Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Moravskoslezsko Regionální operační program Střední Čechy Regionální operační program Střední Morava Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severozápad Řídící orgán Strukturální fondy Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí Státní organizace Státní rozpočet Společnost s ručením omezeným Ústecký kraj Výzkum a vývoj Veřejná obchodní společnost Velký projekt Vysoká škola Zprostředkující subjekt

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012 ŘÍJEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012 SRPEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV . Jít MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV KE 31. PROSINCI 2012 PROSINEC 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011 SRPEN 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012 ČERVEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012 LISTOPAD 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011 ČERVEN 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012 ÚNOR 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 21.5.2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 LISTOPAD 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 I. čtvrtletí 2015 Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012 KVĚTEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 I. čtvrtletí 2014 Ministerstvo

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 III. čtvrtletí 2015 Ministerstvo

Více

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ČTVRTLETNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 IV. čtvrtletí 2015 Ministerstvo

Více

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 OP Oblast podpory Žadatel Od Do Poznámka 1.1 Start - - financováno ČMZRB 2.1 Progres - 31.12.2012 financováno ČMZRB 2.1 Záruka - - financováno ČMZRB

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ČERVENEC 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /2/ZM/2015 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov IPRM 2007-2013 IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov Mgr. Miloslav Hýsek v Chomutově hlavní projektový manažer IPRM 30. 4. 2008 společnost ROPRO a.s. Obsah prezentace Jaké možnosti má

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více