MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph. D.

2 Anotace Práce se věnuje psychologickým aspektům panické poruchy. V úvodu práce je popsáno, co jsou úzkostné poruchy, jaké je jejich dělení, projevy onemocnění a doporučený postup při léčbě. Dále bude v práci rozhovor s ţenou, trpící neurotickou poruchou. Budu se zabývat vznikem jejího onemocnění, příznaky, léčbou a hlavně jejím psychickým stavem při tomto onemocnění a také jaký dopad mělo onemocnění na její vztahy (v rodině, na pracovišti a v partnerském vztahu a na ni samotnou). V práci bude také rozhovor s jejím partnerem. U něho mě bude zajímat jeho pohled na onemocnění a na celkovou situaci, jestli onemocnění změnilo něco v jejich ţivotě a v jejich vztahu. Klíčová slova úzkostné onemocnění, panická porucha, psychické aspekty, příznaky, léčba Annotation The work focuses on the psychological aspects of panic disorder. The introduction describes what is anxiety disorder, what is their division, symptoms of the disease and the recommended procedure for treatment. Further work will be in conversation with a woman suffering from neurotic disorder. I will deal with the emergence of diseases, symptoms, treatment, and especially the mental state of this disease and the impact the disease had on her relationships (in the family, in the workplace and in a relationship and to itself). The work will also interview with her partner. With him I will be interested in his view of the disease and the overall situation, if the disease has changed something in their lives and in their relationship. Keywords anxiety disorder, panic disorder, mental aspects, symptoms, treatment

3 Bibliografický záznam BASLÍKOVÁ, Monika. Psychologické aspekty neurotických poruch. Brno, Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví. Vedoucí práce RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph. D.

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. V Brně dne.... Monika Baslíková

5 Poděkování Děkuji RNDr. Mgr. Alici Prokopové, Ph. D., za odborné vedení mé bakalářské práce, za cenné rady a připomínky, které mi poskytla při jejím zpracování. Dále bych ráda poděkovala účastníkům rozhovoru.

6 Obsah 1 Úvod Úzkostné poruchy Diagnostika úzkostných poruch Agorafobie Sociální fobie Specifické fobie Obsedantně-kompulsivní porucha Generalizovaná úzkostná porucha Posttraumatická stresová porucha Panická porucha Historie panické poruchy Definice panické poruchy Symptomy, spouštěče a bludný kruh panické poruchy Diagnostika panické poruchy Diagnostika panické poruchy podle MKN Diagnostika panické poruchy podle DSM-IV Diferenciální diagnóza Panický atak Druhy panického ataku Příčiny panické poruchy Vrozené faktory Biochemické faktory Podmínky vývoje v dětství a výchova Rysy osobnosti Stres Ţivotní události Tělesná onemocnění... 22

7 7.8 Léky, drogy a alkohol Léčba panické poruchy Antidepresiva Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) Tricyklická antidepresiva (TCA) Benzodiazepiny Propranolol Kombinace psychofarmak Psychoterapie Psychodynamicky orientované psychoterapie Skupinová terapie Kognitivně-behaviorální terapie Psychoedukace Kognitivní restrukturalizace Kontrola dechu Nácvik relaxace Expozice Řešení problémů Empirická část Rozhovor s Veronikou Rozhovor s Petrem Shrnutí rozhovorů Závěr Seznam pouţité literatury... 42

8 1 Úvod Kaţdý ţivočich má pud sebezáchovy, který značně ovlivňuje jeho chování. A slovo přeţít je pro něj klíčové. Také člověk, jako ţivočich a součást přírody, má automatické mechanismy, které mají své místo v systému obrany před zevním nebezpečím. Jeden z řady prvků sebeobrany je úzkost. Zabýváme-li se úzkostí, je nutné si uvědomit, ţe úzkost je základní emoce, jeţ slouţí k obraně organismu. Ta se stará o vysílání signálu ohroţení a současně připravuje tělo na boj nebo útěk. Můţe se stát, ţe vznik, intenzita, doba trvání nebo četnost úzkosti nejsou přiměřené okolnostem a jsou nepřiměřenou reakcí na určitý podnět, událost, okolnost či na pocity, které člověk proţívá. V tomto případě jde o úzkost nabývající charakteru poruchy zdraví. Jsou rovněţ situace, kdy úzkost vyvolávají příčiny skryté v organismu a nemají spojitost se zevním prostředím a okolnostmi. Jelikoţ úzkost jako chorobný jev postihuje nemalou část populace, je velmi častým typem narušení zdraví. Proto bychom měly být o projevech, diagnostice a léčbě úzkostných poruch dobře informovaní. Panická porucha má neurologicko-psychiatrický charakter, jenţ má pestrý klinický obraz. Záchvatovitě přicházející projevy byly jako samostatná jednotka rozpoznány aţ ve druhé polovině 20. století. Nejde o vzácnou chorobu, výskyt v populaci je kolem 3 %. S pacienty trpící panickou poruchou se nejčastěji setkávají praktičtí lékaři, internisté a neurologové. Cílem této bakalářské práce je stručně popsat úzkostné poruchy a jejich dělení, jako je fobická úzkostná porucha, jiné úzkostné poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, stres a poruchy přizpůsobení a disociační poruchy. Ve své práci se budu nejvíce zaměřovat na panickou poruchu, která patří mezi jiné úzkostné poruchy. Budu se zabývat jejím vznikem, příznaky, průběhem onemocnění a její léčbou. Budu se také zajímat o to, jestli je tato porucha zcela vyléčitelná. Jako hlavní cíl své práce bych chtěla zjistit bliţší informace o tom, jak jedinec trpící touto poruchou zvládá své onemocnění, co přesně se odehrává v jeho mysli, co vše obsahuje jeho terapie, jaká mu byla doporučena léčba, jak dlouho léčba trvá a jestli má pacient šanci se zcela vyléčit. V praxi se také budu snaţit popsat, jaké má porucha dopady na jeho osobní vztahy a jak tuto situaci zvládá jeho rodina, partner, přátele a spolupracovníci. S tím je spojeno i to, jak poruchu vnímá partner nemocného. 7

9 2 Úzkostné poruchy Psychopatologie definuje úzkost jako strach, při kterém člověk neví, z čeho pochází. Zkráceně tedy jde o strach bez předmětu. Zatímco strach je afekt prožívaný velmi často zdravými lidmi a je pokládán za účelný, neboť brání člověku, aby se vyrovnal zbytečnému riziku, lze úzkost považovat především za fenomén patologický. Taková hranice mezi zdravím a nemocí je však značně relativní, definujeme-li úzkost jako součást nespecifické emoční tenze. (Ulč, 1999, str.22) Anxieta (úzkost) může být definována jako nepříjemný emoční prožitek pohybující se v rozmezí od mírné úzkosti až po intenzivní strach spojený s anticipací hrozby nebo budoucí katastrofy. Je doprovázena pocity nepříjemnosti, které často mají menší či větší zevní příčinu. Existuje přirozená úzkost, která doprovází nebo předchází určité, především nepříjemné situaci. Její intenzita záleží na osobnosti a komplexu nepříznivých vlivů na osobnost působící. Na anxietu můžeme nahlížet jako na symptom doprovázející psychická či somatická onemocnění, nebo jako na syndrom nejčastěji propojovaný s depresí. (Ulč, 1999, str. 17) Úzkost bývá běţným doprovodem některých somatických nemocí, jako je dušnost při obstrukci horních cest dýchacích, dekompenzace oběhu nebo angína pectoris. Lze zpozorovat, ţe pojetí úzkosti jako strachu bez předmětu je jen relativní. Kdyţ nemocný během své léčby naváţe bliţší vztah k ošetřujícímu lékaři, svěří se, ţe má strach ze smrti. To pak souvisí s teorií, ţe kaţdá úzkost je strach ze smrti. (Ulč, 1999) Úzkost je někdy označována jako nervozita. Je často spojena s pocitem vnitřního neklidu. Objevují se pocity, kdy má člověk potřebu ještě něco udělat. Dotyčný má neustále pocit, ţe na něco důleţitého zapomněl, ţe musí něco dokončit. Pacient často dokáţe úzkost lokalizovat do určité části těla nebo orgánu. Nejčastěji je pocit napětí v hlavě nebo tlak na prsou. Tyto pocity souvisejí se somatickými projevy úzkosti, jako je bušení srdce, pocení, bolesti hlavy nebo bolesti na hrudníku, třes či zvýšený svalový tonus. (Ulč, 1999) V první řadě lze za příčinu úzkosti pokládat podněty, které znamenají nebezpečí. Tím mohou být podněty exteroceptivní (bouřka, poţár) nebo interoceptivní (např. bolest při angíně 8

10 pectoris). O tom, jestli jsou tyto podněty spouštěče úzkosti, rozhoduje minulá zkušenost jedince. (Ulč, 1999) Pokud je úzkost následkem váţné frustrace nebo stresu, můţe dojít k tomu, ţe některá ze situací, která vyvolala tuto frustraci nebo stres, se stane podmíněně-reflexním podnětem pro spuštění úzkostného procesu. Kdyţ je jedince zavřený na místě, ze kterého se sám nedokáţe dostat a ještě je v místě tma, můţe se pak postiţený bát tmy a můţe ho přepadat úzkost z uzavřených prostorů. (Ulč, 1999) 2.1 Diagnostika úzkostných poruch Velmi důleţitá je správná diagnostika úzkostných poruch z hlediska klinického i terapeutického, kdyţ jejich přesné vymezené podle 10-MKN je obtíţné. Zvláště ohraničení oproti některým formám depresí můţe působit značné problémy. Asi 16 % populace trpí v nějakém svém ţivotním období úzkostí. Častěji jsou úzkostí postihovány ţeny. Úzkostné poruchy byly zařazovány pod různé diagnostiky např. polysymptomatická hysterie, úzkostná neuróza, agorafobie. Aţ americká klasifikace DSM III. rozčlenila úzkostné syndromy do dvou skupin: 1. fobické poruchy (agorafobie, sociální fobie a obecná fobie); 2. anxiózní stavy (panická porucha, obsedantně-kompulsivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha). V posledních letech se věnuje velká pozornost právě panické poruše. (Ulč, 1999) Agorafobie Fobie je iracionální strach z určité situace nebo objektu. Lidé trpící fobii vědí, ţe je jejich strach iracionální a ve skutečnosti se nemají čeho bát. Ale ani toto racionální zhodnocení jejich fobií jim nepomůţe strach překonat. Termínem agorafobie se označoval strach z velkého otevřeného prostranství. V současné době se pojem rozšířil na větší mnoţství situací. Agorafobie se můţe vztahovat na prostory, kde je hodně lidí (ulice, obchodní centra, dopravní prostředky, divadla aj.) nebo na místa, kde je postiţený sám (výtah, auto, dům). Tato porucha je velmi rozšířená a častá. (Praško, 1998) 9

11 2.1.2 Sociální fobie Sociální fobie je fobie ze společenských situací. Situace, ve kterých jedinec proţívá fobii, můţe být konkrétní (tj. omezující se na jídlo, mluvení s lidmi nebo setkávání se s opačným pohlavím) nebo difúzní (tj. zahrnující téměř všechny sociální situace mimo kruh rodiny). Tato fobie bývá často spojována s nízkým sebehodnocením a strachem z kritiky. (Praško, 1998) Specifické fobie Specifické fobie jsou fobie na určitou věc nebo situaci např. blízkost určitých zvířat, hrom, tma, uzavřené prostory, poţívání určitých jídel, návštěva lékaře, pohled na krev nebo zranění, a také strach z určitých nemocí. Mezi nejčastější fobie z nemocí patří strach z pohlavní nemoci, strach z AIDS či strach z nemocí, které jsou spojeny ozářením. Tyto fobie vznikají nejčastěji v dětství nebo rané dospělosti. To, jak se fobie projeví v dospělosti, závisí na jejím léčení. (Praško, 1998) Obsedantně-kompulsivní porucha Rysem této poruchy jsou opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé ataky. Obsedantní myšlenky jsou impulsy, nápady nebo představy, které se opakovaně a ve stereotypní formě vtírají do mysli člověka. Bývají násilnické nebo obscénní. Jsou nesmyslné a postiţený se je snaţí potlačit. Většinou však bývá neúspěšný. Tyto myšlenky pak vyvolávají tíseň, nutkavé akty nebo rituály, které bývají stereotypní a opakují se stejně jako obsedantní myšlenky. Obsedantně-kompulsivní porucha se vyskytuje jak u muţů, tak u ţen. Počátek bývá převáţně v dětství nebo rané dospělosti. (Praško, 1998) Generalizovaná úzkostná porucha Tato porucha se objevuje po dlouhotrvajícím stresu u zranitelnějších osob. Je pozvolná a nenápadná. Jeden z příznaků je, ţe si dotyčný nepřestává dělat starosti, stále se zabývá stresujícími myšlenkami. Postiţený má úzkostná očekávání a obavy z budoucnosti. Tyto pocity se převáţně týkají kaţdodenního ţivota, rodiny, zdraví a práce. Dotyčný se stále trápí a přitom ví, ţe se trápí úplně zbytečně. Tím, ţe má člověk stále stresující myšlenky, zvyšuje 10

12 se u něj napětí, je vyčerpaný a trpí úzkostí. Osoby s touto poruchou nedokáţí odpočívat a relaxovat. Stále se vrtí, jsou nervózní, mají třes, bolesti hlavy, zhoršuje se jim spánek. Jejich stav je proměnlivý a trvá řadu let. U některých se jejich stav zhorší, kdyţ mají volný čas (např. o víkendech a dovolených). (Praško, 1998) Posttraumatická stresová porucha Tato porucha je odezva na stresovou událost nebo situaci. Dostavuje se po přírodních katastrofách či po situacích, kdy byl dotyčný přítomen násilné smrti jiných osob, mučení, znásilnění nebo jiného zločinu. Taková zkušenost u kaţdého vyvolá pronikavou tíseň. Příznakem je opakování proţitého traumatu ve vzpomínkách nebo snech. Dotyční se vyhýbají určitým činnostem nebo situacím, které mu připomínají trauma, straní se lidí, jsou emočně otupení, nereagují na své okolí, ztrácí radost. Jejich stav se zhoršuje, kdyţ se blíţí výročí události nebo kdyţ se dostanou na místo, kde se jim trauma událo nebo jim nějakým způsobem místo události připomíná. Dotyční mohou pociťovat bušení srdce, nadměrné pocení, nespavost a úzkost. Mohou trpět depresemi, a to obzvlášť v kombinaci s alkoholem nebo jinými drogami. (Praško, 1998) 11

13 3 Panická porucha Panická porucha je charakterizována náhlými epizodami intenzivního strachu až hrůzy, které se objevují bez zjevné příčiny. (Praško, 1997, str. 11) Termín panika je odvozen od jména boha Pana. Podle řecké mytologie tento trpasličí, v šaškovských botách oblečený bůh žil osaměle a byl náladový. Měl zvláštní smysl pro humor, který se projevoval při styku s lidmi. Když šel kolem jeho jeskyně poutník, Pan náhle vyskočil z úkrytu s pronikavým a děsivým výkřikem. Akutní strach, který prožíval, se začal nazývat panikou. (Raboch, Pavlovský, 2003, str. 127) 3.1 Historie panické poruchy Historie diagnostiky panické poruchy sahá pouze do 60. let minulého století. Ale uţ v 19. století se objevily popisy osob s příznaky panické poruchy. V roce 1895 Sigmud Freud navrhl, aby se úzkostná neuróza oddělila od neurastenie a byla z ní samostatná jednotka. Tehdy ji rozdělil podle dvou řad příznaků. První byly příznaky úzkostného očekávání a přemílání starostí (to odpovídá generalizované úzkostné poruše), druhé byly příznaky úzkostných atak, charakterizované pocením, nespavostí, kardiálními příznaky, náhlým strachem. I kdyţ Freud popsal většinu znaků, které dnes přiřazujeme k panické poruše, byly panické ataky po dlouhou chápány jako doprovodné symptomy fyziologických nemocí. Změna nastala aţ v roce 1980, kdy Klein a Fink dokázali svou prací, ţe pacienti s panickými ataky dobře reagují na léčbu imipraminem, zatímco pacienti s úzkostnou poruchou bez ataků ne. Jejich názor se prosadil i při vytváření diagnostického manuálu, kde se objevuje panická porucha a agorafobie s panickými atakami.(kukumberg,2001) 3.2 Definice panické poruchy Toto onemocnění je definováno výskytem denních a nočních panických ataků. Panický atak spočívá v nástupu zhruba 13 příznaků: strach, tachykardie, pocení, chvění, palpitace, hypoventilace nebo pocit nedostatku vzduchu, závrať, nausea, bolestni na hrudníku, návaly horka nebo chladu, zamlţené vidění, parestézie. Můţe se stát, ţe některý z příznaků chybí 12

14 a paradoxně se nejčastěji stává, ţe chybí strach. Strach je při této poruše definovaný jako obava ze šílenství, pocit, ţe postiţený udělá něco nepředvídatelného, strach ze smrti v té dané chvíli. Tato porucha začíná v mladším školním věku a kulminuje po roku 30. Převáţně se vyskytuje u ţen.(praško,1997) 13

15 4 Symptomy, spouštěče a bludný kruh panické poruchy Základním projevem panické poruchy jsou opakující se ataky panické úzkosti, které se objevují nepředvídatelně. Jsou situace nebo místa, kde se ataky objevují častěji (např. v dopravních prostředcích, o samotě doma). Panický atak se objevuje bez příčin, bez situace ohroţení. Záchvat úzkosti nelze ovládat vůlí. Atak má náhlý začátek, rychlý nárůst strachu, hrůzy a děsu, trvající několik minut. Nejčastější tělesné symptomy jsou dušnost, pocení, bolet na hrudi, návaly horka a chladu, pocity na omdlení, třes aj. Psychické příznaky jsou pocity děsu, masivní úzkost, pocity nepohody, napětí, depersonalizace, strach z umírání nebo strach ze zbláznění. Jednou z komplikací je anticipační úzkost strach z bezmocnosti nebo ztráty sebekontroly v průběhu ataku. Spouštěčem panického záchvatu, kterému předchází zvýšená úzkost, jsou tělesné nebo psychické pocity, které souvisí s úzkostí. Na druhou stanu panický atak můţe být vyvolán i nenadálou situací, která s úzkostí nemá co dělat (např. hádka s kolegou v práci). Stává se, ţe mezi atakami se u postiţeného rozvinou různé stupně nervozity a obav. Postiţený je pak ostraţitý, očekává úzkost, je v tělesném napětí. Tyto stavy a stres většinou souvisí se vztahovými, sexuálními nebo pracovními problémy. Můţe se stát, ţe panický záchvat přichází neočekávaně, beztoho, aniţ jedinec pociťuje jakoukoliv úzkost předem. Jedinec není vţdy schopen určit, jestli jde o záchvat paniky nebo jen o tělesný pocit. Např. kdyţ vypije kávu (buší srdce), po tělesné námaze (dušnost), náhlá změna polohy těla (závrať, bušení srdce). Jedinec nedokáţe rozlišit, jestli jde o ataku, nebo jestli to jen paří k činnosti, kterou vykonává. Z toho se postupně stává úzkost z očekávání panického záchvatu, kdy jedinec ţije ve stresu a všechno na sobě pozoruje ze strachu, ţe přijde panický záchvat. To ţe je jedinec neustále ve stresu, vede aţ k panickému záchvatu. Tomuto koloběhu se říká bludný kruh viz obr. č. 1. (Praško, 1997) 14

16 Bludný kruh úzkosti z očekávání ( spouštěcí podnět (vnitřní nebo vnější) interpretace pocitu jako katastrofické ohroţení napjaté očekávání obavy tělesný pocit Obr. č. 1: Bludný kruh úzkosti z očekávání podle Jána Praška, 1997 Obr. č. 2: Zjednodušený model panické poruchy a bludného kruhu podle Jána Praška,

17 5 Diagnostika panické poruchy V současnosti jsou úzkostné poruchy vytčeny samostatně v mezinárodních diagnostických klasifikacích. Dále se v nich rozlišují úzkosti spojené s vnější situací (fobické poruchy), úzkosti s nepřítomností vnější situace (pravé úzkostné poruchy) a úzkosti s přítomnou vnější stresovou zátěţí (psychické reakce na stres). Dále se poruchy dělí na primární a sekundární podle přítomnosti či nepřítomnosti organických příčin. Charakter úzkosti je další kritérium dělení a to pokud úzkost přichází v atakách (panická porucha) nebo pokud je úzkost trvalá (generalizovaná úzkostná porucha). (Kukumberg, 2001) 5.1 Diagnostika panické poruchy podle MKN-10 Panickou poruchu dělíme podle MKN-10 na středně těţkou panickou poruch a těţkou panickou poruchu. Rozdíl v těchto diagnózách spočívá v mnoţství ataků za určitou dobu. Pro diagnózu středně těţké panické poruchy se musí dostavit nejméně 4 ataky za měsíc. Pro stanovení diagnózy těţké panické poruchy se musejí dostavit 4 ataky týdně po dobu jednoho měsíce. Panická porucha je řazena do kapitoly neurotických poruch, somatoformních poruch a poruch vyvolaných stresem. Panické ataky nesmí být vyvolány tělesnými nemocemi nebo duševními chorobami (např. odnětím alkoholu nebo drog, schizofrenií, somatoformní poruchou atd.). Pro správnou diagnózu se musí vyloučit i situace, které ohroţují ţivot či nepřítomnost velké tělesné námahy. (Kukumberg, 2001) 5.2 Diagnostika panické poruchy podle DSM-IV Tato diagnostika je zaloţena na třech základních kritériích: 1. výskyt opakovaných neočekávaných panických ataků, které jsou provázeny subjektivním pocitem bezprostředního ohroţení; 2. přítomnosti anticipační anxiety z následných atak či jejich důsledků; 3. významných změnách v chování pacienta. (Kukumberg, 2001, str. 57) 16

18 V diagnostice podle MKN-10 a podle DSM-IV jsou rozdíly. Pro stanovení diagnózy panické poruchy podle DSM-IV je potřeba, aby proběhly minimálně dva nepodmíněné panické ataky. Dalším kritériem je, aby po panickém ataku přetrvávala obava z dalšího panického ataku, a to alespoň jeden měsíc, anebo starosti z následků ataků či změna v chování jedince. Ovšem stejně jako v klasifikaci MKN-10 i tady jsou kritéria, podle kterých porucha nesmí vzniknout. Jako u předešlé klasifikace jsou to drogy a alkohol, dále určité léky, somatorormní porucha, fobické poruchy, aj. (Kukumberg, 2001) Vzhledem k tomu, ţe se někdy panické ataky objevují zároveň s agorafobiím zní jejich členění v DSM-IV takto: 1. panická porucha bez agorafobie, 2. agorafobie 3. panická porucha s agorafobií. 5.3 Diferenciální diagnóza Ne kaţdý panický záchvat hned znamená panickou poruchu nebo panickou poruchu s agorafobií, proto je důleţité vyloučit tělesné příčiny úzkosti, intoxikaci a abstinenční syndrom a jiné psychické poruchy. Z tělesných poruch se musí vyloučit hypoglykémie, kardiální arytmie, těţká anémie, prolaps mitrální chlopně a další. Z intoxikace a abstinenčních příznaků se musí vyloučit, intoxikace kofeinem nebo amfetaminem, závislost na alkoholu nebo barbiturátech. A samozřejmě se musí vyloučit i jiné psychické poruchy jako je schizofrenie, depresivní nebo somatizující poruchy, generalizované úzkostné poruchy. Pokud všechny tyto poruchy a příznaky vyloučíme, můţeme pomýšlet na to, ţe se jedná o panickou poruchu. Jelikoţ panika sama o sobě ještě neznamená panickou poruchu a můţe se objevit u celé řady jiných klinických poruch, správná diagnóza je velmi důleţitá. Nejčastější diagnózou je agorafobie s panickými ataky. Aţ 60 % pacientů trpí panickou poruchou s agorafobií. Pro srovnání je toto procento vyšší neţ u pacientů trpících panickou poruchou bez agorafobie. Dále se u 30 % pacientů objevuje panická porucha s depresivní poruchou. A kolem 15 % pacientů trpí panickou poruchou spolu s uţíváním a závislostí na alkoholu a lécích. (Praško, 1997) 17

19 6 Panický atak Mezi charakteristické znaky panické poruchy patří panický atak, ten ovšem můţe být i v průběhu jiných psychických poruch, jako jsou deprese, akutní reakce na stres, posttraumatické stresové poruchy, fobické a obsedantně-kompulsivní poruchy. Můţe být podmíněn také závislosti na alkoholu, lécích či drogách. Jak uţ bylo tedy řečeno panický atak, je jedno z hlavních kritérií pro určení diagnózy panické poruchy, ale zároveň můţe být i příznak některé z výše uvedených poruch nebo nemocí. Projevy panického ataku se dělí do 4 kategorií příznaků a symptomů: 1. příznaky vegetativní hyperaktivity: palpitace nebo bušení srdce, chvění nebo třes a sucho v ústech (jen podle MKN-10), 2. symptomy vztahující se k oblasti hrudníku a břicha: pocit dušení, bolesti nebo nepříjemný pocit na hrudníku, obtíţe s dýcháním, nauzea nebo nevolnost, 3. příznaky vztahující se k duševnímu stavu: pocit dezorientace nebo depersonalizace, závrať nebo pocit na omdlení, strach ze ztráty kontroly nebo vědomí, strach ze smrti, 4. všeobecné symptomy: návaly horka nebo chladu, mravenčení, pálení nebo svědění. Rozdíl v kritériích panického ataku je, ţe MKN-10 vyţaduje přítomnost nejméně čtyř ze 14 symptomů a DSM-IV vyţaduje čtyři ze 13 symptomů. (DSM-IV nemá ve svém seznamu symptomů uveden symptom sucha v ústech.) Většina pacientů s panickou poruchou a jiţ prodělaným panický atakem nejdříve navštíví praktického lékaře, jelikoţ jejich potíţe pociťují jako somatické. Praktiční lékaři vidí ve svých ordinacích pacienty s panickou poruchou častěji neţ pacienty s astmatem nebo cukrovkou. Panický atak trvá u většiny pacientů od 5 do 20 minut, výjimečně trvá hodinu. U 40 % pacientů propukají panické ataky v hlubokém NREM spánku, kdy se člověku nezdají sny či noční můry (Mellman, Uhde 1989). (Kukumberg 2001) 18

20 6.1 Druhy panického ataku V zásadě se rozlišují 3 druhy panického ataku. Prvním z nich je situačně podmíněný panický atak, který se dostavuje jako předzvěst nebo dozvuk určité situace. Tyto ataky jsou charakteristické pro sociální a specifické fobie. Druhým druhem panického ataku je neočekávaný spontánní panický atak, který není vázán na ţádnou situaci nebo podnět. Přichází z ničeho nic. Tento atak je podmínkou pro stanovení diagnózy panické poruchy. Posledním druhem je situačně predisponovaný panický atak, který se můţe, ale nemusí, projevit za určité situace. Tyto ataky se odehrávají v průběhu panické poruchy, ale mohou se projevit i u sociální nebo specifické fobie.(kukumberg, 2001) 19

21 7 Příčiny panické poruchy Příčiny panické poruchy jsou velmi individuální. I kdyţ je toho o této poruše hodně zjištěno, její příčiny nejsou jednoznačné. U kaţdého jedince se podílí v různé míře celá řada faktorů. (Praško, 2008) 7.1 Vrozené faktory Můţe se stát, ţe v některých rodinách narazíme na panickou poruchu častěji, To znamená, ţe vrozené faktory mají výrazný vliv. Nikdy se však nedědí přímo panická porucha. Dědí se pouze dispozice, jak reagovat na zátěţ (např. úzkostí). Vliv mají také vrozené temperamentní vlastnosti. Dotyčný sice nemůţe změnit svou povahu, ale pokud zná dobře sám sebe, dokáţe odhadnout situace, na které bude přehnaně reagovat. (Praško, 2008) 7.2 Biochemické faktory Biochemickým faktorem je porucha přenosu serotoninu v mozku. Tato porucha je zřejmě přítomná u všech úzkostných stavů. Otázkou je, jestli je tato porucha příčinou úzkostí nebo pouhou součástí. Podávání antidepresiv postupně zvyšuje dostupnost serotoninu v mozku, a tím vyrovnává biochemickou rovnováhu. (Praško, 2008) 7.3 Podmínky vývoje v dětství a výchova Pro dítě je jedním z nejdůleţitějších pocitů bezpečí. Pokud dítě vyrůstá v rodině, kde se mu tohoto pocitu nedostává, např. je týrané, zneuţívané, brzo odloučené od matky, trpí nedostatečnou péčí, je zasaţeno rozvodem nebo úmrtím jednoho z rodičů, pak snadno podléhá stresu v dospělosti. Naopak, jestliţe má dítě všechno, co si přeje, rodiče ho naučí, ţe můţe dostat vše, co chce a je rozmazlované, je pro něho o dost těţší čelit v dospělosti odmítnutí a komplikacím, se který mi se během svého dětství a dospívání nesetkal. Dalším přístupen ve výchově, jenţ přispívá k rozvoji panické poruchy, je perfekcionistická a nadměrně kritizující výchova. Pokud ţije dítě v rodině, kde je bráno téměř vše jako potencionální nebezpečí nebo některý z rodičů je přehnaně úzkostný nebo trpí úzkostí, dítě se od něj tyto vlastnosti velmi 20

22 rychle a jednoduše naučí prostou nápodobou. Kdyţ dítě vidí, jak jeho rodiče chovají v problémových situacích nebo jak zvládají, stres, frustraci a zklamání, bere si z toho vzor pro své chování. Také výchova v rodině, kde se u dítě sleduje kaţdý tělesný příznak s pocitem, ţe by se mohlo v budoucnu jednat o něco váţného, můţe v budoucnu vyvolat přecitlivělost k tělesným příznakům. (Praško, 2008) 7.4 Rysy osobnosti Pacienti trpící panickou poruchou jsou si z jedné poloviny podobní osobnostní rysy. Bývají to lidé, kteří mají problém se sebevědomím. Dělají si starosti s věcmi, které by jiní dávno hodili za hlavu a neřešili je. Tito lidé potřebují pochvalu od ostatních, často na ni bývají závislí. Nedokáţí říct někomu ne, i kdyţ by to situace vyţadovala. Kritiku snášejí velmi špatně a sami kritizovat neumí, a kdyţ to zkusí, většinou to přeţenou. Tráví hodně času pozorováním sebe sama. Mívají sklony k perfekcionismu. (Praško, 2008) 7.5 Stres Pro rozvoj panické poruchy je stres důleţitým faktorem. Lidé, kteří ţijí v neustálém stresu a jsou jemu vystavování doma, v práci nebo ve škole, jsou náchylní na rozvoj úzkosti. Nejčastěji se první záchvat paniky objeví v době zvýšeného stresu. Ten můţe být psychický nebo tělesný. Psychický stres vzniká po ztrátě blízké osoby, při změně či ztrátě zaměstnání, finančních problémech, pracovních problémech, sexuálních problémech, při hádkách s blízkými lidmi či při frustraci. Tělesný stres vzniká při nadměrném uţívání alkoholu nebo drog, při nedostatku ţivin, chronickém nedostatku spánku, při únavě nebo v době nemoci. (Praško, 2008) 7.6 Životní události Velmi často se stává, ţe závaţné ţivotní situace předcházejí panické poruše. Můţe se jednat o odchod nebo ztrátu partnera, přechod do jiného zaměstnání, přechod ze školy do zaměstnání, odchod z práce na mateřskou dovolenou, porod a příchod dítěte do rodiny, odchod dospělých dětí z rodiny a mnoho dalších. (Praško, 2008) 21

23 7.7 Tělesná onemocnění Spojení úzkosti s tělesným onemocněním platí hlavně pro starší populaci. Pacient můţe mít vysoký krevní tlak, mozkovou příhodu, cukrovku, Parkinsonovu chorobu apod. a úzkostná porucha můţe navazovat na tato onemocnění. Úzkost také můţe zhoršovat průběh tělesných onemocnění. (Praško, 2008) 7.8 Léky, drogy a alkohol K úzkosti vede nadměrná konzumace alkoholu, zneuţívání drog nebo drogová závislost. Panická porucha se častěji rozvine u uţivatelů marihuany, LSD, extáze a pervitinu. U lidí, kteří uţívají antiastmatika a některé léky na vysoký krevní tlak, se můţe objevit rozvoj úzkosti. (Praško, 2008) 22

24 8 Léčba panické poruchy Panická porucha patří mezi dobře léčitelné panické poruchy. Jsou dva způsoby léčby, a to léčba psychofarmaky (převáţně antidepresivy) a psychoterapie (převáţně kognitivněbehaviorální terapie). (Praško, 2008) 8.1 Antidepresiva Léčba antidepresivy je velmi účinná. U 50 % pacientů, kteří podstoupí tuto léčbu, se jejich stav výrazně zlepší nebo jejich příznaky zcela vymizí. Antidepresiva pomáhají vytvořit rovnováhu na neuronech v mozku, kde je nedostatek působců serotoninu u panické poruchy. Antidepresiva chybějící látky nedodávají, jen svým působením mohou zamezit zpětnému vychytávání do neuronů a zvýšit je tam, kde je to potřeba. Díky tomu není jejich efekt okamţitý, ale trvá 3 6 týdnů. Na antidepresivech nevzniká závislost. (Praško, 2008) Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Tyto antidepresiva výrazně sniţují výskyt panických ataků. U velkého mnoţství pacientů je zcela odstraní. Pozitivem těchto antidepresiv je, ţe mají dobrou účinnost, nehrozí na nich návyk a mají minimum vedlejších účinků Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) Účinkují podobně jako SSRI, nehrozí u nich návyk a mají minimum vedlejších účinků Tricyklická antidepresiva (TCA) Výhodou těchto antidepresiv je vysoká účinnost, nevzniká na nich závislost a stačí je brát jednou za den. Mají stejný antipanický a antidepresivní účinek jako předchozí antidepresiva. Nevýhodou těchto léků jsou vedlejší účinky jako sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, závratě při náhlé změně polohy. Dále mají poměrně dlouhý nástup účinků (6 12 týdnů). 23

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení Veronika Křičková Proč KBT v období kojení? Narození dítěte obecně radostná doba, v reále přinášející disstres Strach, úzkost, beznaděj, zlost, pocity

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Psychiatrická léčebna Šternberk Od historie k současnosti Sigmund FREUD 1900 Carl R.ROGERS 1942 Josef WOLPE a Hans EYSENCK 1958

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD:

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD: PŘEDBĚŽNÉ VYŠETŘENÍ Předběžné vyšet etření krátký (60-90 minut) rozhovor zaměřený na: získání základních informací o klientově problému předběžné stanovení jeho diagnózy zvážení, zda je klient vhodný pro

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

HIV pozitivní klient v komunitní léčbě

HIV pozitivní klient v komunitní léčbě HIV pozitivní klient v komunitní léčbě Kazuistický workshop Mgr. Lucie Zeithammerová Mgr. Martina Frintová Mgr. Jan Šíp V. Adiktologická konference Jihočeského kraje 21.10.2011 Komunitní léčba na Karlově

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Gymnázium Jaroslava Heyrovského. seminární práce

Gymnázium Jaroslava Heyrovského. seminární práce Otázka: Posttraumatický stresový syndrom Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): monie Gymnázium Jaroslava Heyrovského seminární práce Autor: Monika Ehrenbergerová Obsah Úvod Stručná historie Vznik

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval DEPRESE PaedDr. Mgr. Hana Čechová Deprese má reálný, negativní vliv na naši paměť a kognitivní funkce. Nejenom že ničí stávající mozkové buňky, ale nedovolí tvorbu nových. Cíleně

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více