UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky škol a školských zařízení MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ TERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE Závěrečná práce Vedoucí práce: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. OLOMOUC 2005

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne vlastnoruční podpis

3 Děkuji Mgr. Oldřichu Müllerovi, Ph.D., za odborné vedení závěrečné práce.

4 Obsah Úvod Terapeutické metody ve speciální pedagogice Psychoterapie... Výtvarná terapie arteterapie... Dramaterapie, teatroterapie, psychodrama Muzikoterapie... Biblioterapie.. Psychomotorická terapie... Terapie hrou.. Pracovní terapie. Zooterapie Hipoterapie.. Canisterapie Hraniční terapeutické metody Terapeutické metody ve speciální mateřské škole Terapie hrou..... Psychomotorická terapie Muzikoterapie... Terapie výtvarná arteterapie Zooterapie Závěr Použitá literatura

5 Úvod Inspirací pro výběr tématu Možnosti uplatnění terapeutických přístupů se stalo mé povolání učitelky ve Speciální mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami. Aplikace jednotlivých speciálně pedagogických terapií do běžné praxe při výchovně-vzdělávacím procesu s dětmi mě velmi zajímá a baví. Tato práce je založena především na teoretických předpokladech terapeutických metod ve speciální pedagogice, získaných v odborných publikacích (tzn. knihy, časopisy). Tyto metody jsou: psychoterapie, terapie výtvarná arteterapie, dramaterapie, teatroterapie a psychodrama, muzikoterapie, biblioterapie, psychomotorická terapie, terapie hrou, pracovní terapie, zooterapie (hipoterapie a canisterapie) a tzv. hraniční terapeutické metody, ke kterým řadíme rodinnou terapii, terapeutickou komunitu, skupinová rozhovorová sezení a skupiny setkání. Dalším základem této práce je praktická část, která je psána formou kazuistiky. Podkladem pro napsání této části je pro mne každodenní činnost s postiženými dětmi ve věku od 4 do 8 let v mateřské škole, s nejčastější diagnózou dětská mozková obrna, psychomotorická retardace, hyperaktivita, oční vady. V této části jsem se zaměřila na metody, které jsou v naší mateřské škole využívány nejvíce, a to terapie hrou, psychomotorická terapie, muzikoterapie, terapie výtvarná a zooterapie. Cílem této práce je poukázat na nezbytnost využívání terapeutických metod u dětí všech věkových kategorií, kdy se nenásilnými a cílenými prvky zaměřujeme na narušené oblasti za účelem jejich léčby, nápravy či zlepšení.

6 1 TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 1.1 Psychoterapie Vedle fyzikálních, farmakologických a chirurgických prostředků a postupů k navrácení a udržení zdraví se vyvinula terapie psychologickými prostředky psychoterapie. Psychoterapeutickým přístupem rozumíme (Balcar, 1990) takové jednání s člověkem, které pomáhá integraci a rozvoji jeho osobnosti po stránce sebepoznání a porozumění druhým, po stránce rozpoznání a vhodného vyjadřování svých cílů, po stránce vytváření realistických a dostatečně otevřených vztahů k sobě a druhým lidem. Většina definic vymezuje psychoterapii jako léčebné působení psychologickými prostředky. J. Skála říká, že je to přátelské utkání, při kterém má bodovat terapeut, ale vyhrát pacient. Podle Langmeiera (1989) je cílem psychoterapeutické činnosti obnova zdravých funkcí v těchto oblastech: - správné poznávání a hodnocení skutečnosti - citová vyrovnanost - výkonnost odpovídající skutečným možnostem - společenská přizpůsobivost Jestliže se psychoterapie účastní dva terapeut a jeho klient, vytvoří se mezi nimi poměrně intenzivní a autentický vztah, který můžeme považovat za základní psychoterapeutický prostředek, jak říká Procházka (1999). Zpočátku značně asymetrický, nicméně i tak klient ovlivňuje chování a myšlení terapeuta. Postupně klient přebírá větší díl odpovědnosti za své jednání, vedoucí úlohu a odpovědnost za výsledek nese samozřejmě terapeut. Vymětal (1991) uvádí, že charakteristika psychoterapeutického vztahu je pokaždé

7 jiná a je výsledkem celé řady okolností. Jsou to například vzájemná očekávání klienta a terapeuta vůči sobě, stupeň osobního poznání, bezprostřední chování ve vztahu včetně způsobu komunikace, teoretická orientace terapeuta, osobnostní charakteristiky klienta, jeho zdravotní stav a typ obtíží. Jsou psychoterapeutické školy, kdy se učí terapeut chovat ke klientovi spíše odstupem a věcně, přes přístupy, které akcentují postoj přátelský a s pochopením až k jednání hluboce vciťujícímu a vřelému. Interakce se děje prostřednictvím slova, imaginace a nácviku. Popisovaná forma je označována jako individuální psychoterapie. To nevylučuje přítomnost dalších osob, například při práci terapeuta s dítětem jsou přítomni rodiče. Psychoterapie se profiluje jako samostatný obor. Protože se věnuje lidem s nemocí či poruchou osobnosti a vztahů, vyžaduje vedení kvalifikovaným odborníkem (Vymětal, 1992). Tuto kvalifikaci neposkytuje žádné pregraduální vzdělávání, ale tuto odbornost lze získat dalším vzděláváním, výcvikem a sebevýchovou lékaře psychiatra, zdravotní sestry, klinického psychologa, speciálního a léčebného pedagoga, sociálního pracovníka apod. Příprava psychoterapeutů představuje víceleté mnohastupňové cykly sebezkušenostního výcviku spojeného s vyzráváním osobnosti, osvojováním dovedností a souběžným teoretickým vzděláváním. Podle Vymětala (1992) mezi tři základní kategorie psychoterapie patří: - psychoanalýza - humanistická terapie - behaviorální terapie Psychoanalýza vychází ze sto let staré práce rakouského lékaře Sigmunda Freuda. Emoční problémy se řeší prostřednictvím volných asociací, neodsuzujícího naslouchání a výkladu snů. Do hry vstupuje také pacientova odolnost vůči změnám a projekce myšlenek

8 a pocitů na analytika (přenos). Cílem je vytvořit vzhledy, o nichž se má za to, že vyvolávají správné emoční prožitky a povedou k osobnímu a citovému rozvoji. Humanistickou neboli nedirektivní terapii vyvinul v polovině 20. století americký psycholog Carl Rogers, který byl přesvědčen, že lidé přirozeně tíhnou k seberealizaci a naplnění vlastních možností. Tento přístup je založen na teorii, že člověk se může vyvíjet ve vztahu ke starostlivému empatickému terapeutovi, který jej neodsuzuje ani neschvaluje, ale směrem ke klientovi působí jako ozvučná deska. Humanisticky orientovaný vztah terapeuta a klienta podporuje klientovu seberealizaci a řeší jeho citové obtíže. Terapie behaviorální učí klienty specifickým postupům, nelpí na minulých prožitcích, ale soustředí se na to, jak si počínat za určitých okolností a co dělat se současnými problémy. Klade důraz na odnaučení starých zlozvyků a osvojení vhodnějších postupů. Vychází z předpokladu, že poruchy chování jsou výsledkem naučených reakcí, a že je lze tedy vhodným způsobem odnaučit.

9 1.2 Terapie výtvarná - arteterapie Definicí arteterapie existuje několik: Podle Zicha (1981) je arteterapie speciální výtvarná výchova záměrné upravování narušené činnosti organismu takovými psychologickými a speciálně-pedagogickými prvky, které jsou imanentní umělecké činnosti nebo procesu umělecké tvorby. Hanus (1978) definuje arteterapii jako zvláštní formu psychoterapie prostřednictvím grafické, malířské a sochařské činnosti. Je to organizovaný, cílený terapeutický proces, realizovaný individuálně či skupinově, který řídí a usměrňuje speciálně školená osoba auteterapeut. Arteterapii lze kromě terapeutických účelů použít i v léčebně-pedagogickém procesu jako prostředek výchovy a sociální integrace. Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života (Šicková, 1994). Vnitřní potenciál výtvarného umění spočívá v tom, že vyžaduje aktivní zapojení a zároveň umožňuje jedinečné sebevyjádření na základě neverbálních prostředků, jak říká Šicková (2002). Tím je přístupná i těm lidem, pro které je slovní vyjadřování z různých důvodů obtížné, ať už pro jejich fyzický handicap, jazykovou bariéru nebo vyjadřovací obtíže. Výtvarný prostředek může nahradit či doplnit verbální komunikaci mezi terapeutem a klientem. Jak uvádí Pogády a kol. (1993), arteterapii lze aplikovat formou individuální či skupinové terapie. Při individuální arteterapii navazuje klient s terapeutem úzký kontakt, vzniká tak intenzivní emocionální zážitek styku s chápajícím člověkem. Skupinová arteterapie probíhá ve skupině a tím je náročnější hlavně pro terapeuta. Řadíme k ní i rodinnou arteterapii a arteterapii v partnerském vztahu (Šicková, 2002).

10 Cílem arteterapie bylo zpočátku pomoci upřesňovat diagnózu duševně nemocných lidí, protože kresba je významným diagnostickým prostředkem, který dokáže velmi dobře odhalit nesrovnalosti s normálním vývojem, zejména u dětí a mládeže. Postupem času se přidal i terapeutický aspekt. Arteterapie je vhodnou metodou pro léčbu pacientů zatížených psychózami, přes mentálně handicapované, až po silně emotivní jedince, ale také u autistických jedinců či jedinců s tělesným nebo smyslovým postižením. Valenta (2001) se domnívá, že hlavním cílem arteterapie u mentálně retardovaných je reedukace, resocializace, integrace osobnosti, rozvoj kreativity, nácvik empatie, sebereflexe, sebeovládání a vůle. Arteterapie využívá řadu technik, například uvolňovací kresby, tématické kresby, doplňováné a štafetové produkce, prstomalbu, kresbu oběma rukama a modelování (Lakomá, 1993). Práce s hlínou a aktivity s ní házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, přemodelovávání korigování a otiskování v sobě nesou velký terapeutický potenciál. J. Šicková (2002) napsala, že výtvarné aktivity s hlínou jsou nezastupitelným fenoménem při snaze terapeuta: - o prolomení bariér strachu - při neschopnosti komunikace - k odbourávání agresivního chování - o rozvíjení představivosti, trojdimenzního vnímání - o vytvoření náhledu jako zázemí pro změnu postojů k sobě a druhým.

11 1.3 Dramaterapie, teatroterapie, psychodrama Existuje několik definicí dramaterapie: The British Association For Dramatherapists definuje disciplínu takto (1979): Dramaterapie pomáhá porozumět a zmírnit sociální a psychologické problémy, mentální onemocnění i postižení a stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky němuž poznává jedinec sám sebe a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i neverbální složku komunikace. The National Association For Drama Therapy v USA definuje dramaterapii takto (Landy R., 1985, s. 58): Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických či divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní a fyzické integrace a osobního růstu. Majzlanová (1998) chápe dramatoterapii jako uměleckou a léčebně výchovnou metodu aplikovanou v rámci individuální i skupinové práce, která využívá dramatické struktury se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích tady a teď, evokuje k používání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k integraci. Dramaterapie je aktivitou skupinovou, neřeší problémy a potíže jedince, neproniká do individuálních traumat minulosti za účelem jejich přenosu, přesunutí do vědomí. Dramaterapie pracuje se znaky a metaforami, akceptuje stylizaci a kreativitu. Pracuje divadelními prostředky včetně nastolení fikce a primárně hraní jiných postav. Řízení dramaterapeutické lekce je velmi volné, terapeut je více faciliátorem dění v komunitě, schéma je tedy velmi podobné s lekcí dramatické výchovy (Valenta, 1999). Specifické dramaterapeutické cíle vyplývají ze zaměření na klientelu. Při práci například s autistickými dětmi se klade důraz zejména na změnu jejich chování, terapeutický přístup musí být přísně strukturovaný a soustředěný na oční kontakt, využití různých hlasových frekvencí, pozorování se v zrcadle apod.

12 K nespecifickým cílům řadíme zejména navozování schopnosti uvolnit se, změnit chování, rozšíření repertoáru pro život, navození schopnosti spontánního chování, rozvoj představivosti a koncentrace, posílení sebedůvěry a zvyšování interpersonální inteligence a sociální interakce. Základním prostředkem dramaterapie je improvizace. Ta lépe odráží vnitřní stav klienta, jeho konflikty, volné asociace, umožňuje expresi aktuálního stavu a cítění, rozvíjí spontaneitu, buduje schopnost okamžité reakce. Herci mohou být zcela svobodní v experimentování s různými rolemi. Improvizace má také blíže ke skutečnému životu, než-li jakýkoli strukturovaný příběh. Dramaterapie rozlišuje tři typy improvizací (Emunah, 1994): - plánovaná, kdy se klient dopředu rozhoduje, jaké místo v improvizaci zaujme - neplánovaná, která se dopředu neplánuje, ale klient má okamžitou možnost volby zda vstup do určité role přijmout či nepřijmout - nepřipravená, která je mimo plán a záměr terapeuta, plynule přechází z jedné scény do druhé Mezi další prostředky dramaterapie lze jmenovat mimická a řečová cvičení, dramatickou hru, verbální hru v roli, scénář, mýty a příběhy, práci s textem, vyprávění příběhů, líčení, masky, loutkovou a maňáskovou hru, pohyb, pantomimu, hru s objekty a kresbu (Majzlanová, 1998), stimulaci a charakterizaci. TEATROTERAPIE Teatroterapie je forma práce specifické divadelní společnosti (socioterapeutické skupiny), která vznikla koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století, a která vnáší řadu pozitivních prvků do nejistého světa jakkoli znevýhodněných jedinců, jak říká Vymětal (2001). Teatroterapie dosahuje terapeutických cílů prostřednictvím přípravy a

13 veřejné realizace divadelního tvaru. Umělecká příprava je pro členy souboru vzhledem k jejich postižení také reedukací, kompenzací a sociální rehabilitací. Příkladem teatroterapie je například divadelní soubor mentálně postižených herců Maatwerk z holandského Rotterdamu. U nás podobně funguje Bohnická divadelní společnost. Maatwerk vystupuje na scéně vlastního divadla a má své pořady na národním kanálu TV, účastní se světových festivalů Very Special Arts, pořádá divadelní turné (Valenta, Müller, 1997). PSYCHODRAMA Psychodrama je psychoterapeutická metoda využívající modifikovaného divadla k léčebným účelům. Hraní rolí nemá smysl umělecký, ale improvizované dramatické předvedení problémové či konfliktní situace přispívá k hlubšímu sebepoznání a změnám postojů, jak říká Valenta (2001). Psychodrama se věnuje významnému problému skupiny nebo člena (tzv. protagonisty). Terapeut (v roli režiséra) a členové skupiny pomáhají ztvárnit problémovou situaci slovy, prostorem, pohybem i výrazem. Patří-li do scény tělesný kontakt, tvoří mocnou složku projevování a podněcování emocí. Podle potřeby začleňuje režisér do hry celou skupinu nebo tým pracuje s jedním klientem. Psychodrama umožňuje hlubší proniknutí pod povrch nebo pohled z hlubších stran, hlubší náhled, silnější odreagování nebo názornější učení (Valenta, 2001). V psychodramatu se uplatňuje řada technik: hraní vlastní role uvolňuje spontaneitu, protagonista je lépe čitelný ostatními. Při monologu komentuje svůj vnitřní stav (skryté myšlenky a pocity vyjadřuje strunou ). Alter ego druhé já hlasitě vyjadřuje vnitřní myšlenky a přitom kopíruje jeho pohyby a akce. Pomocný herec napodobuje a předvádí protagonistu, ten má možnost jako divák přesněji hodnotit sám sebe. Tato technika se nazývá zrcadlo.

14 Popisovaná technika označována někdy po svém autorovi morenovské psychodrama je výlučně psychologickou klinickou a psychoterapeutickou technikou spoluzasahující do hlubokých struktur osobnosti klienta a lze ji užívat jen s příslušnou odbornou kvalifikací psychologa a psychoterapeuta.

15 1.4 Muzikoterapie Muzikoterapie je specifická psychoterapeutická metoda, která ke svému léčebnému působení na člověka využívá hudby a jejich prvků (Linka, 1997). Je považována za účinnou formu neverbální komunikace. Využití hudby jako komunikačního prostředku zahrnuje nejen nonverbální formy typicky hudební, ale i nehudební formy, mezi které patří mimo jiné i mimika a gestikulace. Tyto formy lze považovat za převážně emocionální výrazové projevy, které mnohdy bývají diagnosticky cennější než výpovědi verbální (Pokorná, 1982). Ve speciální pedagogice je tedy muzikoterapie využívána k výchovnému, léčebnému a rehabilitačnímu působení. Člověk se v průběhu muzikoterapie stává lépe čitelný a mnoho vazeb, reakcí a nosných monumentů se projeví transparentněji. Hudba a zejména rytmus vedou k budivým reakcím v somatické sféře a podporují pohyb, který je významnou součástí v muzikoterapeutické praxi. Možnost pohybovat se podle rytmické hudby vede k prohloubení a vnímání dynamiky a rytmu (Pokorná, 1982). Hudba sama se stává silnou motivací a usměrňuje i podněcuje pohyby celého cela. Obsahem muzikoterapie je léčebně výchovný proces zaměřený na podporu a zlepšení vztahů člověka k sobě samému a jeho okolí. V muzikoterapii je důležitý prožitek teď a tady a teprve později smysluplný terapeutický vývoj jedince či skupiny v čase. Podstatná je oboustranná komunikace terapeuta s klientem, důvěra k otevřenosti a pocit bezpečí, které jsou základem pro přirozený lidský kontakt, ale i dobrý průběh této terapie. Základní formou muzikoterapie je (Kratochvíl, 1978): - forma aktivní kdy klient vytváří hudbu, je zapojen do terapie pomocí hry na tělo, hry na různé hudební nástroje, zpěvu i tance - forma receptivní kdy jedinec či skupina poslouchá živou či reprodukovanou hudbu

16 Receptivní forma muzikoterapie se dále dělí na: - komunikativní zaměřuje se na společný poslech hudby, který rozvíjí podporu vzájemných kontaktů ve skupině, sdílnost emočních prožitků atd. - reaktivní cílem je navození afektivní reakce ve smyslu katarze (abreakce), překonání lidských zábran a znovuprožití konfliktů - regulativní má relaxační charakter, vede k uvolňování napětí a celkovému zklidnění Podle účastníků na formu dělíme muzikoterapii na: - individuální kdy muzikoterapeut pracuje s jedním klientem - skupinovou kdy pracuje se skupinou, uzavřenou či otevřenou - hromadnou má manipulační účinek (Linka, 1997) Cílem muzikoterapie je reedukace, psychohygiena, relaxace a rozvoj psychosociálních kompetencí. Hudební nástroj funguje v muzikoterapii jako most mezi pacientem a okolím (Pipeková, Vítková, 2001). Tuto funkci však nástroj může plnit jen tehdy, pokud ho pacient akceptuje. Kromě toho dostává nástroj funkci alter ego pomocné Já. Velmi důležité jsou také nástroje vlastního těla. Za ty jsou považovány všechny možnosti vydávání zvuků, které má člověk k dispozici bez technických či mechanických pomůcek: tleskání, dupání, vlastní hlas. Zpěvu je věnována mimořádná pozornost, protože především pravidelné dýchání, rytmická složka písní a také spontánní motivace daná radostí z hudby má blahodárný vliv a pomáhá při zlepšení řeči, jak říká Pokorná (1982). Další možností je používání předmětů denní potřeby jako hudebních nástrojů hrnce, pokličky, židle, dveře, stoly, klíče atd.

17 Hudbu lze spojit i s jinými psychoterapeutickými metodami, jakými jsou dramaterapie, ergoterapie či arteterapie. Jako příklad spojení hudby a dramaterapie je například vyjádření pocitů z hudby dramatickým ztvárněním. Spojením s arteterapií vzniká muzikomalba, tedy spontánní malba při poslechu hudby, či relaxace při hudbě a následné vyjádření pocitů z relaxace. Hudba může doplňovat i pracovní činnosti, neboť samotný poslech hudby, bez konkrétních psychoterapeutických cílů, vytváří při práci pohodovou atmosféru.

18 1.5 Biblioterapie Biblioterapie je psychoterapeutická metoda, která využívá literatury k výchovným, výukovým a psychohygienickým účelům. Představuje i klinické úsilí spolupodílet se léčbě pacienta s efektem aktivace, prožitku, komunikace a změn postojů. Podle Beljajevové (1970) je biblioterapie taková forma čtení nemocných, která je zapojena do okruhu metod klinicky aplikovaných v psychoterapii. V rámci rehabilitace má své místo v komplexní léčbě nemocných (Vášová, Černá, 1986). Křivinková (1967) říká, že biblioterapie je plánovité řízení četby psychicky nemocných pod dohledem lékaře za pomocí kvalifikovaného knihovníka. Müller (2003) uvádí, že u dětí působí na jejich emocionální vývoj spíše vyprávěné pohádky a příběhy, u dospívajících a dospělých hraje roli jimi čtená beletrie. V různé intenzitě se využívá základních funkcí literárního textu tedy funkce: - informační - výchovné - konfrontační - estetické - katarzní - identifikační - relaxační - prestižní (Renotiérová, Ludíková, 2003). Biblioterapie se užívá zejména v rehabilitačních ústavech a sanatoriích, domovech důchodců a nápravných zařízeních, kdy dochází k záměrnému působení knihou na psychicky postižené jedince i na ostatní nemocné. V nápravně výchovných zařízeních je

19 četba nejen prostředkem výchovy, ale též formou odměny. Užívá se i při léčbě některých forem schizofrenie, při léčbě alkoholiků, toxikomanů a neurotiků (Vášová, Černá, 1986). Rozlišuje biblioterapii individuální a skupinovou. Individuální biblioterapie spočívá ve výběru knih vhodných pro pacienta vzhledem k jeho stavu, v pohovorech o knihách a ve sledování reakcí na četbu. Tato metoda je časově náročná, ale při pečlivém provádění může být velice účinná. Skupinová biblioterapie se provádí jako organizované předčítání ve skupině (optimální počet členů je 8 10) a v diskuzích o přečtení i o problémech nebo zážitcích, které četba navodila, oživila, připomenula (Vášová, Černá, 1986).

20 1.6 Psychomotorická terapie Psychomotorická terapie je léčebně výchovný postup, jehož hlavním účelem je ovlivňování duševních procesů člověka za pomoci podněcování motorických činností (Szabová, 2001). Využívá spontánnosti a přirozenosti pohybového projevu na rozvoj psychomotoriky. Zahrnuje specifické pohybové techniky, jako jsou například pohybové hry, tanec a taneční terapie, pantomima a psychogymnastika, jóga, autogenní trénink a jiné relaxační techniky, které se aplikují v rámci léčebně-výchovných cvičení a programů. Jejich cílem je dosáhnout pozitivní změny u osob se speciálními (výchovnými) potřebami (Szabová, 1996). Psychomotorika je široký pojem a podle Kipharda (1990) zahrnuje několik dílčích oblastí: neuromotoriku, senzomotoriku, psychomotoriku v užším slova smyslu a sociomotoriku (Szabová, 1999). Toto dění je významné hlavně v raném věku dítěte. Psychomotorika tedy označuje všechny pohyby, které vyjadřují duševní vývoj člověka. Vlastní pohyb je zde podporován dalšími podpůrnými prostředky (hudební, dramatický apod.). Psychomotorická terapie se uplatňuje zejména u postižených tělesně i smyslově, u zdravotně oslabených a rizikových skupin, ale i jako prevence u zdravých osob (Szabová, 2001). Koncepce psychomotoriky se zakládá na: - já-kompetenci spočívá ve zkušenosti s tělem, tvoří základ orientace na vlastním těle a v prostoru - věcné kompetenci vyrovnání se s okolním prostředím ve smyslu zkušenosti s materiálem, toto vyrovnání je základem pro vývoj inteligence - sociální kompetenci komunikace a dorozumívací prostředky (Pipeková, Vítková, 2001)

21 Zkušenosti s psychomotorikou jsou uplatňovány zejména ve skupinách s malými dětmi, v mateřských školách se zaměřením na psychomotoriku, tedy zejména u dětí předškolního a školního věku. Z psychomotorických přístupů orientovaných na tělo a pohyb vychází i bazální stimulace, která se v 70. letech vyvinula na základě práce s dětmi s těžším mentálním postižením a více vadami. Bazální stimulace je pedagogicko-psychologickou aktivitou, kdy se snažíme těmto jedincům nabídnout možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Tuto metodu vyvinul Fröhlich (Pipeková, Vítková, 2001). Za základní princip bazální stimulace se považuje zjištění, že pomocí těla můžeme jedince uvést do reality zprostředkováním zkušenosti a vjemu. Vychází z toho, že každý člověk má naprogramovaný určitý, jemu vlastní vývoj, který je ale možné při jeho diferencování vhodným způsobem podpořit (Fröhlich, 1990). Na podobné myšlence je založena např. senzorická integrační terapie podle Ayersové a cvičení smyslů podle Montessoriové. Tato myšlenka vychází z vnímání lidského těla, jak říká Pipeková, Vítková, (2001).

22 1.7 Terapie hrou Terapie hrou (play therapy) je zaměřena na využití terapeutického potenciálu her, má tedy nejširší uplatnění v dětské psychoterapii, a převážně v psychoterapii předškolních a mladších školních dětí. Je zaměřena především na práci s dětmi nemocnými, sexuálně zneužitými, s poruchou učení a chování, dětmi trpícími rozchodem rodičů, neúplností či dysfunkčností rodiny (Valenta, 2001). Hra je přirozená řeč dětství. Je to řeč, kterou děti používají všude na světě k tomu, aby se spontánně rozvíjely a učily. Hra pomáhá rozumět světu, ve kterém žijí. (Pipeková, Vítková, 2001). Terapie hrou může mít ráz nejen výchovný, ale i diagnostický a terapeutický. Využití hry má svou tradici také ve výchově. Školní hra byla využívána již v době Komenského, jak upozorňuje Valenta (1995). Hry mají zpravidla společenský charakter jsou určeny pro skupinu, přinejmenším pro dvojici. Je tedy nutné reagovat na ostatní spoluhráče, spolupracovat, komunikovat a společně tvořit. To vše rozvíjí sociomotoriku, a pokud herní skupina představuje model společenské formace, jde i o rozvoj sociálních vztahů všeobecně (Szabová, 2001). Hry svou přirozeností, spontánností a hravou atmosférou umožňují i odreagování, příjemné uvolnění, smysluplné zaměstnání, prožití pocitů užitečnosti, radosti, úspěchu. Hloubka záběru hry závisí zpravidla na jejím základním zaměření a přidaných záměrech, ale i na momentální situaci, aktuálních potřebách jednotlivce či skupiny. Existuje mnoho způsobů jak hru využít. Může se jednat o hru s hračkou, loutkou apod. U starších dětí a dospělých je možné využívat her sportovních, společenských, dramatických, psychoher a dalších herních činností. Podle Vymětala (1992) se při terapii hrou nejvíce osvědčuje nedirektivní přístup k dítěti. Terapeut malého klienta nejdříve seznámí s hernou, kde může být nestrukturovaný materiál

23 (písek, voda) nebo velký výběr hraček všeho druhu. Jasně vymezí pravidla ve smyslu co se nesmí, jinak je dovoleno vše. Hrovou činnost si plně řídí dítě, terapeut je k dispozici a zapojuje se jen na přání svých klientů. Jeho úkolem je komentovat a reflektovat počínání dětí, tím jim napomáhá k uvědomění všeho, co se v nich děje. Po ukončení hry, zhruba po minutách si terapeut s dítětem, případně i s rodiči, popovídají o tom, co dělali, a napomáhá jim tak lépe porozumět dítěti. K terapii hrou se využívají větší prostory tzv. herny což jsou pokoje určené výhradně pro hrovou terapii (individuální či skupinovou) pod vedením herního specialisty. Herní specialista je člověk, který prostřednictvím hry pomáhá dítěti porozumět důvodu jeho hospitalizace, objasňuje procedury a odstraňuje obavy z neznámého (Valenta, 2001). Naslouchá dětem a umožňuje jim hrou vyjádřit to, co potřebují sdělit v tomto těžkém údobí jejich života. Pomáhá jim odreagovat se od nemoci a snaží se o udržení dobrého psychického stavu, který kladně ovlivňuje léčebný proces. Svým působením upevňuje širší spolupráci mezi dětmi, rodiči, zdravotníky, pedagogy a kmenovou školou. Mezi hlavní zásady práce herního specialisty patří poskytování pravdivých informací, dobré znalosti diagnóz, respektování práva dítěte na soukromí a spolupráce se zdravotníky.

24 1.8 Pracovní terapie Pracovní činnostní terapie je, jak říká Horňáková (1995), terapeutická metoda usilující o cílenou léčbu zaměstnáváním (Pipeková, Vítková, 2001). Má neobyčejně široké možnosti uplatnění jak u dětí, tak u dospělých. Terapeut má při práci s klientem možnost bezprostředně pozorovat klientovy praktické problémy a nemusí vycházet pouze z toho, co o sobě klient pověděl. Přímo v reálných situacích může potom klientovi pomáhat najít smysluplné řešení a získávat zkušenosti a informace, které jsou pro něj aktuální. Navíc působivé zaměstnání odpoutává klienta od jeho problému a ulehčuje mu uvolnění. Při společné činnosti se vytvářejí vzaty bezprostředněji než při rozhovoru. Činnostní terapie je vhodná zejména u klientů s menšími komunikačními schopnostmi a u těch, kteří nemají dost důvěry či odvahy, aby otevřeně hovořili o tom, co je trápí. Horňáková (1993) se domnívá, že se v činnostní terapii využívá skutečnosti, že všechny závažnější problémy člověka se odráží v jeho praktické činnosti a skutečnosti, že je možné je vhodně zvoleným zaměstnáním pozitivně ovlivnit. Přitom se využívají různé běžně dostupné suroviny a materiály, zájmové činnosti i každodenní práce k dosažení terapeutického záměru. Jde o to, co se děje při pracovní činnosti (Pipeková, Vítková, 2001). Tím se činnostní terapie liší od ergoterapie terapie pracovní u které jde o samotné využití práce a je důležité, aby zadaná úloha byla splněna (například okopaná zelenina, umyté nádobí, zalité květiny apod.). Vykonaná smysluplná práce pomáhá pacientovi v rámci psychosociální rehabilitace, aby lépe přijímal požadavky běžného života, aby aktivně vstupoval do kontaktu s jinými lidmi a byl užitečný. V praxi se činnostní a pracovní terapie nedají jednoznačně rozlišit (Pipeková, Vítková, 2001). U dětí se činnostní terapie považuje za analogii terapie hrou (Spitz, 1989), kdy se formou hry imitují každodenní práce či profese. Zadaná práce vždy musí odpovídat

25 schopnostem, dovednostem a věku dítěte. Je žádoucí, aby do zadané činnosti dítě nebylo nuceno, ale odpovídajícím způsobem motivováno tak, aby mělo pocit, že zadanou práci činí samo od sebe, mělo z ní radost a považovalo ji za smysluplnou.

26 1.9 Zooterapie Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat. Je to podpůrná léčebná metoda, která využívá interakce člověka a zvířete k této činnosti specielně vychovaného. Do této terapie spadá zejména hipoterapie a canisterapie Hipoterapie Rozdělení rehabilitace pomocí koně do přesně vymezených odvětví je těžké, v současné době se u nás přijímá model vytvořený v Německu (Pipeková, Vítková, 2001). Základní dělení je na: - hipoterapii (hiporehabilitaci) - pedagogicko psychologické ježdění - sportovní ježdění pro handicapované HIPOTERAPIE Hipoterapie (z řeckého slova hippos = kůň, terape = léčba) je speciální formou léčebné rehabilitace, která, jak říká Pipeková (2001), spojuje fyzické a psychické prvky. Kůň slouží jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému pohybu svého těla. Při něm dochází k jeho ustavičnému střídání napětí a uvolňování těla pacienta, který je nucen neustále se přizpůsobovat pohybové sinusoidě koňského hřbetu a to i při své naprosté pasivitě. V podstatě dochází k pokusu o soulad pohybu koně a pohybu pacienta. Rehabilitace vychází především z balančních cvičení a je prováděna fyzioterapeutem na základě doporučení lékaře. Hipolog zde slouží jako pomocník v přípravě a ovládání koně během rehabilitace. Dále je tato metoda zabezpečována dvěma až čtyřmi pracovníky podle fyzického handicapu a pokročilosti pacienta. Jde o individuální metodu.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková Otázka: Metoda skupinové sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Jejím smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem a cílem, aby

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více