UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky škol a školských zařízení MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ TERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE Závěrečná práce Vedoucí práce: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. OLOMOUC 2005

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne vlastnoruční podpis

3 Děkuji Mgr. Oldřichu Müllerovi, Ph.D., za odborné vedení závěrečné práce.

4 Obsah Úvod Terapeutické metody ve speciální pedagogice Psychoterapie... Výtvarná terapie arteterapie... Dramaterapie, teatroterapie, psychodrama Muzikoterapie... Biblioterapie.. Psychomotorická terapie... Terapie hrou.. Pracovní terapie. Zooterapie Hipoterapie.. Canisterapie Hraniční terapeutické metody Terapeutické metody ve speciální mateřské škole Terapie hrou..... Psychomotorická terapie Muzikoterapie... Terapie výtvarná arteterapie Zooterapie Závěr Použitá literatura

5 Úvod Inspirací pro výběr tématu Možnosti uplatnění terapeutických přístupů se stalo mé povolání učitelky ve Speciální mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami. Aplikace jednotlivých speciálně pedagogických terapií do běžné praxe při výchovně-vzdělávacím procesu s dětmi mě velmi zajímá a baví. Tato práce je založena především na teoretických předpokladech terapeutických metod ve speciální pedagogice, získaných v odborných publikacích (tzn. knihy, časopisy). Tyto metody jsou: psychoterapie, terapie výtvarná arteterapie, dramaterapie, teatroterapie a psychodrama, muzikoterapie, biblioterapie, psychomotorická terapie, terapie hrou, pracovní terapie, zooterapie (hipoterapie a canisterapie) a tzv. hraniční terapeutické metody, ke kterým řadíme rodinnou terapii, terapeutickou komunitu, skupinová rozhovorová sezení a skupiny setkání. Dalším základem této práce je praktická část, která je psána formou kazuistiky. Podkladem pro napsání této části je pro mne každodenní činnost s postiženými dětmi ve věku od 4 do 8 let v mateřské škole, s nejčastější diagnózou dětská mozková obrna, psychomotorická retardace, hyperaktivita, oční vady. V této části jsem se zaměřila na metody, které jsou v naší mateřské škole využívány nejvíce, a to terapie hrou, psychomotorická terapie, muzikoterapie, terapie výtvarná a zooterapie. Cílem této práce je poukázat na nezbytnost využívání terapeutických metod u dětí všech věkových kategorií, kdy se nenásilnými a cílenými prvky zaměřujeme na narušené oblasti za účelem jejich léčby, nápravy či zlepšení.

6 1 TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 1.1 Psychoterapie Vedle fyzikálních, farmakologických a chirurgických prostředků a postupů k navrácení a udržení zdraví se vyvinula terapie psychologickými prostředky psychoterapie. Psychoterapeutickým přístupem rozumíme (Balcar, 1990) takové jednání s člověkem, které pomáhá integraci a rozvoji jeho osobnosti po stránce sebepoznání a porozumění druhým, po stránce rozpoznání a vhodného vyjadřování svých cílů, po stránce vytváření realistických a dostatečně otevřených vztahů k sobě a druhým lidem. Většina definic vymezuje psychoterapii jako léčebné působení psychologickými prostředky. J. Skála říká, že je to přátelské utkání, při kterém má bodovat terapeut, ale vyhrát pacient. Podle Langmeiera (1989) je cílem psychoterapeutické činnosti obnova zdravých funkcí v těchto oblastech: - správné poznávání a hodnocení skutečnosti - citová vyrovnanost - výkonnost odpovídající skutečným možnostem - společenská přizpůsobivost Jestliže se psychoterapie účastní dva terapeut a jeho klient, vytvoří se mezi nimi poměrně intenzivní a autentický vztah, který můžeme považovat za základní psychoterapeutický prostředek, jak říká Procházka (1999). Zpočátku značně asymetrický, nicméně i tak klient ovlivňuje chování a myšlení terapeuta. Postupně klient přebírá větší díl odpovědnosti za své jednání, vedoucí úlohu a odpovědnost za výsledek nese samozřejmě terapeut. Vymětal (1991) uvádí, že charakteristika psychoterapeutického vztahu je pokaždé

7 jiná a je výsledkem celé řady okolností. Jsou to například vzájemná očekávání klienta a terapeuta vůči sobě, stupeň osobního poznání, bezprostřední chování ve vztahu včetně způsobu komunikace, teoretická orientace terapeuta, osobnostní charakteristiky klienta, jeho zdravotní stav a typ obtíží. Jsou psychoterapeutické školy, kdy se učí terapeut chovat ke klientovi spíše odstupem a věcně, přes přístupy, které akcentují postoj přátelský a s pochopením až k jednání hluboce vciťujícímu a vřelému. Interakce se děje prostřednictvím slova, imaginace a nácviku. Popisovaná forma je označována jako individuální psychoterapie. To nevylučuje přítomnost dalších osob, například při práci terapeuta s dítětem jsou přítomni rodiče. Psychoterapie se profiluje jako samostatný obor. Protože se věnuje lidem s nemocí či poruchou osobnosti a vztahů, vyžaduje vedení kvalifikovaným odborníkem (Vymětal, 1992). Tuto kvalifikaci neposkytuje žádné pregraduální vzdělávání, ale tuto odbornost lze získat dalším vzděláváním, výcvikem a sebevýchovou lékaře psychiatra, zdravotní sestry, klinického psychologa, speciálního a léčebného pedagoga, sociálního pracovníka apod. Příprava psychoterapeutů představuje víceleté mnohastupňové cykly sebezkušenostního výcviku spojeného s vyzráváním osobnosti, osvojováním dovedností a souběžným teoretickým vzděláváním. Podle Vymětala (1992) mezi tři základní kategorie psychoterapie patří: - psychoanalýza - humanistická terapie - behaviorální terapie Psychoanalýza vychází ze sto let staré práce rakouského lékaře Sigmunda Freuda. Emoční problémy se řeší prostřednictvím volných asociací, neodsuzujícího naslouchání a výkladu snů. Do hry vstupuje také pacientova odolnost vůči změnám a projekce myšlenek

8 a pocitů na analytika (přenos). Cílem je vytvořit vzhledy, o nichž se má za to, že vyvolávají správné emoční prožitky a povedou k osobnímu a citovému rozvoji. Humanistickou neboli nedirektivní terapii vyvinul v polovině 20. století americký psycholog Carl Rogers, který byl přesvědčen, že lidé přirozeně tíhnou k seberealizaci a naplnění vlastních možností. Tento přístup je založen na teorii, že člověk se může vyvíjet ve vztahu ke starostlivému empatickému terapeutovi, který jej neodsuzuje ani neschvaluje, ale směrem ke klientovi působí jako ozvučná deska. Humanisticky orientovaný vztah terapeuta a klienta podporuje klientovu seberealizaci a řeší jeho citové obtíže. Terapie behaviorální učí klienty specifickým postupům, nelpí na minulých prožitcích, ale soustředí se na to, jak si počínat za určitých okolností a co dělat se současnými problémy. Klade důraz na odnaučení starých zlozvyků a osvojení vhodnějších postupů. Vychází z předpokladu, že poruchy chování jsou výsledkem naučených reakcí, a že je lze tedy vhodným způsobem odnaučit.

9 1.2 Terapie výtvarná - arteterapie Definicí arteterapie existuje několik: Podle Zicha (1981) je arteterapie speciální výtvarná výchova záměrné upravování narušené činnosti organismu takovými psychologickými a speciálně-pedagogickými prvky, které jsou imanentní umělecké činnosti nebo procesu umělecké tvorby. Hanus (1978) definuje arteterapii jako zvláštní formu psychoterapie prostřednictvím grafické, malířské a sochařské činnosti. Je to organizovaný, cílený terapeutický proces, realizovaný individuálně či skupinově, který řídí a usměrňuje speciálně školená osoba auteterapeut. Arteterapii lze kromě terapeutických účelů použít i v léčebně-pedagogickém procesu jako prostředek výchovy a sociální integrace. Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života (Šicková, 1994). Vnitřní potenciál výtvarného umění spočívá v tom, že vyžaduje aktivní zapojení a zároveň umožňuje jedinečné sebevyjádření na základě neverbálních prostředků, jak říká Šicková (2002). Tím je přístupná i těm lidem, pro které je slovní vyjadřování z různých důvodů obtížné, ať už pro jejich fyzický handicap, jazykovou bariéru nebo vyjadřovací obtíže. Výtvarný prostředek může nahradit či doplnit verbální komunikaci mezi terapeutem a klientem. Jak uvádí Pogády a kol. (1993), arteterapii lze aplikovat formou individuální či skupinové terapie. Při individuální arteterapii navazuje klient s terapeutem úzký kontakt, vzniká tak intenzivní emocionální zážitek styku s chápajícím člověkem. Skupinová arteterapie probíhá ve skupině a tím je náročnější hlavně pro terapeuta. Řadíme k ní i rodinnou arteterapii a arteterapii v partnerském vztahu (Šicková, 2002).

10 Cílem arteterapie bylo zpočátku pomoci upřesňovat diagnózu duševně nemocných lidí, protože kresba je významným diagnostickým prostředkem, který dokáže velmi dobře odhalit nesrovnalosti s normálním vývojem, zejména u dětí a mládeže. Postupem času se přidal i terapeutický aspekt. Arteterapie je vhodnou metodou pro léčbu pacientů zatížených psychózami, přes mentálně handicapované, až po silně emotivní jedince, ale také u autistických jedinců či jedinců s tělesným nebo smyslovým postižením. Valenta (2001) se domnívá, že hlavním cílem arteterapie u mentálně retardovaných je reedukace, resocializace, integrace osobnosti, rozvoj kreativity, nácvik empatie, sebereflexe, sebeovládání a vůle. Arteterapie využívá řadu technik, například uvolňovací kresby, tématické kresby, doplňováné a štafetové produkce, prstomalbu, kresbu oběma rukama a modelování (Lakomá, 1993). Práce s hlínou a aktivity s ní házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, přemodelovávání korigování a otiskování v sobě nesou velký terapeutický potenciál. J. Šicková (2002) napsala, že výtvarné aktivity s hlínou jsou nezastupitelným fenoménem při snaze terapeuta: - o prolomení bariér strachu - při neschopnosti komunikace - k odbourávání agresivního chování - o rozvíjení představivosti, trojdimenzního vnímání - o vytvoření náhledu jako zázemí pro změnu postojů k sobě a druhým.

11 1.3 Dramaterapie, teatroterapie, psychodrama Existuje několik definicí dramaterapie: The British Association For Dramatherapists definuje disciplínu takto (1979): Dramaterapie pomáhá porozumět a zmírnit sociální a psychologické problémy, mentální onemocnění i postižení a stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky němuž poznává jedinec sám sebe a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i neverbální složku komunikace. The National Association For Drama Therapy v USA definuje dramaterapii takto (Landy R., 1985, s. 58): Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických či divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní a fyzické integrace a osobního růstu. Majzlanová (1998) chápe dramatoterapii jako uměleckou a léčebně výchovnou metodu aplikovanou v rámci individuální i skupinové práce, která využívá dramatické struktury se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích tady a teď, evokuje k používání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k integraci. Dramaterapie je aktivitou skupinovou, neřeší problémy a potíže jedince, neproniká do individuálních traumat minulosti za účelem jejich přenosu, přesunutí do vědomí. Dramaterapie pracuje se znaky a metaforami, akceptuje stylizaci a kreativitu. Pracuje divadelními prostředky včetně nastolení fikce a primárně hraní jiných postav. Řízení dramaterapeutické lekce je velmi volné, terapeut je více faciliátorem dění v komunitě, schéma je tedy velmi podobné s lekcí dramatické výchovy (Valenta, 1999). Specifické dramaterapeutické cíle vyplývají ze zaměření na klientelu. Při práci například s autistickými dětmi se klade důraz zejména na změnu jejich chování, terapeutický přístup musí být přísně strukturovaný a soustředěný na oční kontakt, využití různých hlasových frekvencí, pozorování se v zrcadle apod.

12 K nespecifickým cílům řadíme zejména navozování schopnosti uvolnit se, změnit chování, rozšíření repertoáru pro život, navození schopnosti spontánního chování, rozvoj představivosti a koncentrace, posílení sebedůvěry a zvyšování interpersonální inteligence a sociální interakce. Základním prostředkem dramaterapie je improvizace. Ta lépe odráží vnitřní stav klienta, jeho konflikty, volné asociace, umožňuje expresi aktuálního stavu a cítění, rozvíjí spontaneitu, buduje schopnost okamžité reakce. Herci mohou být zcela svobodní v experimentování s různými rolemi. Improvizace má také blíže ke skutečnému životu, než-li jakýkoli strukturovaný příběh. Dramaterapie rozlišuje tři typy improvizací (Emunah, 1994): - plánovaná, kdy se klient dopředu rozhoduje, jaké místo v improvizaci zaujme - neplánovaná, která se dopředu neplánuje, ale klient má okamžitou možnost volby zda vstup do určité role přijmout či nepřijmout - nepřipravená, která je mimo plán a záměr terapeuta, plynule přechází z jedné scény do druhé Mezi další prostředky dramaterapie lze jmenovat mimická a řečová cvičení, dramatickou hru, verbální hru v roli, scénář, mýty a příběhy, práci s textem, vyprávění příběhů, líčení, masky, loutkovou a maňáskovou hru, pohyb, pantomimu, hru s objekty a kresbu (Majzlanová, 1998), stimulaci a charakterizaci. TEATROTERAPIE Teatroterapie je forma práce specifické divadelní společnosti (socioterapeutické skupiny), která vznikla koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století, a která vnáší řadu pozitivních prvků do nejistého světa jakkoli znevýhodněných jedinců, jak říká Vymětal (2001). Teatroterapie dosahuje terapeutických cílů prostřednictvím přípravy a

13 veřejné realizace divadelního tvaru. Umělecká příprava je pro členy souboru vzhledem k jejich postižení také reedukací, kompenzací a sociální rehabilitací. Příkladem teatroterapie je například divadelní soubor mentálně postižených herců Maatwerk z holandského Rotterdamu. U nás podobně funguje Bohnická divadelní společnost. Maatwerk vystupuje na scéně vlastního divadla a má své pořady na národním kanálu TV, účastní se světových festivalů Very Special Arts, pořádá divadelní turné (Valenta, Müller, 1997). PSYCHODRAMA Psychodrama je psychoterapeutická metoda využívající modifikovaného divadla k léčebným účelům. Hraní rolí nemá smysl umělecký, ale improvizované dramatické předvedení problémové či konfliktní situace přispívá k hlubšímu sebepoznání a změnám postojů, jak říká Valenta (2001). Psychodrama se věnuje významnému problému skupiny nebo člena (tzv. protagonisty). Terapeut (v roli režiséra) a členové skupiny pomáhají ztvárnit problémovou situaci slovy, prostorem, pohybem i výrazem. Patří-li do scény tělesný kontakt, tvoří mocnou složku projevování a podněcování emocí. Podle potřeby začleňuje režisér do hry celou skupinu nebo tým pracuje s jedním klientem. Psychodrama umožňuje hlubší proniknutí pod povrch nebo pohled z hlubších stran, hlubší náhled, silnější odreagování nebo názornější učení (Valenta, 2001). V psychodramatu se uplatňuje řada technik: hraní vlastní role uvolňuje spontaneitu, protagonista je lépe čitelný ostatními. Při monologu komentuje svůj vnitřní stav (skryté myšlenky a pocity vyjadřuje strunou ). Alter ego druhé já hlasitě vyjadřuje vnitřní myšlenky a přitom kopíruje jeho pohyby a akce. Pomocný herec napodobuje a předvádí protagonistu, ten má možnost jako divák přesněji hodnotit sám sebe. Tato technika se nazývá zrcadlo.

14 Popisovaná technika označována někdy po svém autorovi morenovské psychodrama je výlučně psychologickou klinickou a psychoterapeutickou technikou spoluzasahující do hlubokých struktur osobnosti klienta a lze ji užívat jen s příslušnou odbornou kvalifikací psychologa a psychoterapeuta.

15 1.4 Muzikoterapie Muzikoterapie je specifická psychoterapeutická metoda, která ke svému léčebnému působení na člověka využívá hudby a jejich prvků (Linka, 1997). Je považována za účinnou formu neverbální komunikace. Využití hudby jako komunikačního prostředku zahrnuje nejen nonverbální formy typicky hudební, ale i nehudební formy, mezi které patří mimo jiné i mimika a gestikulace. Tyto formy lze považovat za převážně emocionální výrazové projevy, které mnohdy bývají diagnosticky cennější než výpovědi verbální (Pokorná, 1982). Ve speciální pedagogice je tedy muzikoterapie využívána k výchovnému, léčebnému a rehabilitačnímu působení. Člověk se v průběhu muzikoterapie stává lépe čitelný a mnoho vazeb, reakcí a nosných monumentů se projeví transparentněji. Hudba a zejména rytmus vedou k budivým reakcím v somatické sféře a podporují pohyb, který je významnou součástí v muzikoterapeutické praxi. Možnost pohybovat se podle rytmické hudby vede k prohloubení a vnímání dynamiky a rytmu (Pokorná, 1982). Hudba sama se stává silnou motivací a usměrňuje i podněcuje pohyby celého cela. Obsahem muzikoterapie je léčebně výchovný proces zaměřený na podporu a zlepšení vztahů člověka k sobě samému a jeho okolí. V muzikoterapii je důležitý prožitek teď a tady a teprve později smysluplný terapeutický vývoj jedince či skupiny v čase. Podstatná je oboustranná komunikace terapeuta s klientem, důvěra k otevřenosti a pocit bezpečí, které jsou základem pro přirozený lidský kontakt, ale i dobrý průběh této terapie. Základní formou muzikoterapie je (Kratochvíl, 1978): - forma aktivní kdy klient vytváří hudbu, je zapojen do terapie pomocí hry na tělo, hry na různé hudební nástroje, zpěvu i tance - forma receptivní kdy jedinec či skupina poslouchá živou či reprodukovanou hudbu

16 Receptivní forma muzikoterapie se dále dělí na: - komunikativní zaměřuje se na společný poslech hudby, který rozvíjí podporu vzájemných kontaktů ve skupině, sdílnost emočních prožitků atd. - reaktivní cílem je navození afektivní reakce ve smyslu katarze (abreakce), překonání lidských zábran a znovuprožití konfliktů - regulativní má relaxační charakter, vede k uvolňování napětí a celkovému zklidnění Podle účastníků na formu dělíme muzikoterapii na: - individuální kdy muzikoterapeut pracuje s jedním klientem - skupinovou kdy pracuje se skupinou, uzavřenou či otevřenou - hromadnou má manipulační účinek (Linka, 1997) Cílem muzikoterapie je reedukace, psychohygiena, relaxace a rozvoj psychosociálních kompetencí. Hudební nástroj funguje v muzikoterapii jako most mezi pacientem a okolím (Pipeková, Vítková, 2001). Tuto funkci však nástroj může plnit jen tehdy, pokud ho pacient akceptuje. Kromě toho dostává nástroj funkci alter ego pomocné Já. Velmi důležité jsou také nástroje vlastního těla. Za ty jsou považovány všechny možnosti vydávání zvuků, které má člověk k dispozici bez technických či mechanických pomůcek: tleskání, dupání, vlastní hlas. Zpěvu je věnována mimořádná pozornost, protože především pravidelné dýchání, rytmická složka písní a také spontánní motivace daná radostí z hudby má blahodárný vliv a pomáhá při zlepšení řeči, jak říká Pokorná (1982). Další možností je používání předmětů denní potřeby jako hudebních nástrojů hrnce, pokličky, židle, dveře, stoly, klíče atd.

17 Hudbu lze spojit i s jinými psychoterapeutickými metodami, jakými jsou dramaterapie, ergoterapie či arteterapie. Jako příklad spojení hudby a dramaterapie je například vyjádření pocitů z hudby dramatickým ztvárněním. Spojením s arteterapií vzniká muzikomalba, tedy spontánní malba při poslechu hudby, či relaxace při hudbě a následné vyjádření pocitů z relaxace. Hudba může doplňovat i pracovní činnosti, neboť samotný poslech hudby, bez konkrétních psychoterapeutických cílů, vytváří při práci pohodovou atmosféru.

18 1.5 Biblioterapie Biblioterapie je psychoterapeutická metoda, která využívá literatury k výchovným, výukovým a psychohygienickým účelům. Představuje i klinické úsilí spolupodílet se léčbě pacienta s efektem aktivace, prožitku, komunikace a změn postojů. Podle Beljajevové (1970) je biblioterapie taková forma čtení nemocných, která je zapojena do okruhu metod klinicky aplikovaných v psychoterapii. V rámci rehabilitace má své místo v komplexní léčbě nemocných (Vášová, Černá, 1986). Křivinková (1967) říká, že biblioterapie je plánovité řízení četby psychicky nemocných pod dohledem lékaře za pomocí kvalifikovaného knihovníka. Müller (2003) uvádí, že u dětí působí na jejich emocionální vývoj spíše vyprávěné pohádky a příběhy, u dospívajících a dospělých hraje roli jimi čtená beletrie. V různé intenzitě se využívá základních funkcí literárního textu tedy funkce: - informační - výchovné - konfrontační - estetické - katarzní - identifikační - relaxační - prestižní (Renotiérová, Ludíková, 2003). Biblioterapie se užívá zejména v rehabilitačních ústavech a sanatoriích, domovech důchodců a nápravných zařízeních, kdy dochází k záměrnému působení knihou na psychicky postižené jedince i na ostatní nemocné. V nápravně výchovných zařízeních je

19 četba nejen prostředkem výchovy, ale též formou odměny. Užívá se i při léčbě některých forem schizofrenie, při léčbě alkoholiků, toxikomanů a neurotiků (Vášová, Černá, 1986). Rozlišuje biblioterapii individuální a skupinovou. Individuální biblioterapie spočívá ve výběru knih vhodných pro pacienta vzhledem k jeho stavu, v pohovorech o knihách a ve sledování reakcí na četbu. Tato metoda je časově náročná, ale při pečlivém provádění může být velice účinná. Skupinová biblioterapie se provádí jako organizované předčítání ve skupině (optimální počet členů je 8 10) a v diskuzích o přečtení i o problémech nebo zážitcích, které četba navodila, oživila, připomenula (Vášová, Černá, 1986).

20 1.6 Psychomotorická terapie Psychomotorická terapie je léčebně výchovný postup, jehož hlavním účelem je ovlivňování duševních procesů člověka za pomoci podněcování motorických činností (Szabová, 2001). Využívá spontánnosti a přirozenosti pohybového projevu na rozvoj psychomotoriky. Zahrnuje specifické pohybové techniky, jako jsou například pohybové hry, tanec a taneční terapie, pantomima a psychogymnastika, jóga, autogenní trénink a jiné relaxační techniky, které se aplikují v rámci léčebně-výchovných cvičení a programů. Jejich cílem je dosáhnout pozitivní změny u osob se speciálními (výchovnými) potřebami (Szabová, 1996). Psychomotorika je široký pojem a podle Kipharda (1990) zahrnuje několik dílčích oblastí: neuromotoriku, senzomotoriku, psychomotoriku v užším slova smyslu a sociomotoriku (Szabová, 1999). Toto dění je významné hlavně v raném věku dítěte. Psychomotorika tedy označuje všechny pohyby, které vyjadřují duševní vývoj člověka. Vlastní pohyb je zde podporován dalšími podpůrnými prostředky (hudební, dramatický apod.). Psychomotorická terapie se uplatňuje zejména u postižených tělesně i smyslově, u zdravotně oslabených a rizikových skupin, ale i jako prevence u zdravých osob (Szabová, 2001). Koncepce psychomotoriky se zakládá na: - já-kompetenci spočívá ve zkušenosti s tělem, tvoří základ orientace na vlastním těle a v prostoru - věcné kompetenci vyrovnání se s okolním prostředím ve smyslu zkušenosti s materiálem, toto vyrovnání je základem pro vývoj inteligence - sociální kompetenci komunikace a dorozumívací prostředky (Pipeková, Vítková, 2001)

21 Zkušenosti s psychomotorikou jsou uplatňovány zejména ve skupinách s malými dětmi, v mateřských školách se zaměřením na psychomotoriku, tedy zejména u dětí předškolního a školního věku. Z psychomotorických přístupů orientovaných na tělo a pohyb vychází i bazální stimulace, která se v 70. letech vyvinula na základě práce s dětmi s těžším mentálním postižením a více vadami. Bazální stimulace je pedagogicko-psychologickou aktivitou, kdy se snažíme těmto jedincům nabídnout možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Tuto metodu vyvinul Fröhlich (Pipeková, Vítková, 2001). Za základní princip bazální stimulace se považuje zjištění, že pomocí těla můžeme jedince uvést do reality zprostředkováním zkušenosti a vjemu. Vychází z toho, že každý člověk má naprogramovaný určitý, jemu vlastní vývoj, který je ale možné při jeho diferencování vhodným způsobem podpořit (Fröhlich, 1990). Na podobné myšlence je založena např. senzorická integrační terapie podle Ayersové a cvičení smyslů podle Montessoriové. Tato myšlenka vychází z vnímání lidského těla, jak říká Pipeková, Vítková, (2001).

22 1.7 Terapie hrou Terapie hrou (play therapy) je zaměřena na využití terapeutického potenciálu her, má tedy nejširší uplatnění v dětské psychoterapii, a převážně v psychoterapii předškolních a mladších školních dětí. Je zaměřena především na práci s dětmi nemocnými, sexuálně zneužitými, s poruchou učení a chování, dětmi trpícími rozchodem rodičů, neúplností či dysfunkčností rodiny (Valenta, 2001). Hra je přirozená řeč dětství. Je to řeč, kterou děti používají všude na světě k tomu, aby se spontánně rozvíjely a učily. Hra pomáhá rozumět světu, ve kterém žijí. (Pipeková, Vítková, 2001). Terapie hrou může mít ráz nejen výchovný, ale i diagnostický a terapeutický. Využití hry má svou tradici také ve výchově. Školní hra byla využívána již v době Komenského, jak upozorňuje Valenta (1995). Hry mají zpravidla společenský charakter jsou určeny pro skupinu, přinejmenším pro dvojici. Je tedy nutné reagovat na ostatní spoluhráče, spolupracovat, komunikovat a společně tvořit. To vše rozvíjí sociomotoriku, a pokud herní skupina představuje model společenské formace, jde i o rozvoj sociálních vztahů všeobecně (Szabová, 2001). Hry svou přirozeností, spontánností a hravou atmosférou umožňují i odreagování, příjemné uvolnění, smysluplné zaměstnání, prožití pocitů užitečnosti, radosti, úspěchu. Hloubka záběru hry závisí zpravidla na jejím základním zaměření a přidaných záměrech, ale i na momentální situaci, aktuálních potřebách jednotlivce či skupiny. Existuje mnoho způsobů jak hru využít. Může se jednat o hru s hračkou, loutkou apod. U starších dětí a dospělých je možné využívat her sportovních, společenských, dramatických, psychoher a dalších herních činností. Podle Vymětala (1992) se při terapii hrou nejvíce osvědčuje nedirektivní přístup k dítěti. Terapeut malého klienta nejdříve seznámí s hernou, kde může být nestrukturovaný materiál

23 (písek, voda) nebo velký výběr hraček všeho druhu. Jasně vymezí pravidla ve smyslu co se nesmí, jinak je dovoleno vše. Hrovou činnost si plně řídí dítě, terapeut je k dispozici a zapojuje se jen na přání svých klientů. Jeho úkolem je komentovat a reflektovat počínání dětí, tím jim napomáhá k uvědomění všeho, co se v nich děje. Po ukončení hry, zhruba po minutách si terapeut s dítětem, případně i s rodiči, popovídají o tom, co dělali, a napomáhá jim tak lépe porozumět dítěti. K terapii hrou se využívají větší prostory tzv. herny což jsou pokoje určené výhradně pro hrovou terapii (individuální či skupinovou) pod vedením herního specialisty. Herní specialista je člověk, který prostřednictvím hry pomáhá dítěti porozumět důvodu jeho hospitalizace, objasňuje procedury a odstraňuje obavy z neznámého (Valenta, 2001). Naslouchá dětem a umožňuje jim hrou vyjádřit to, co potřebují sdělit v tomto těžkém údobí jejich života. Pomáhá jim odreagovat se od nemoci a snaží se o udržení dobrého psychického stavu, který kladně ovlivňuje léčebný proces. Svým působením upevňuje širší spolupráci mezi dětmi, rodiči, zdravotníky, pedagogy a kmenovou školou. Mezi hlavní zásady práce herního specialisty patří poskytování pravdivých informací, dobré znalosti diagnóz, respektování práva dítěte na soukromí a spolupráce se zdravotníky.

24 1.8 Pracovní terapie Pracovní činnostní terapie je, jak říká Horňáková (1995), terapeutická metoda usilující o cílenou léčbu zaměstnáváním (Pipeková, Vítková, 2001). Má neobyčejně široké možnosti uplatnění jak u dětí, tak u dospělých. Terapeut má při práci s klientem možnost bezprostředně pozorovat klientovy praktické problémy a nemusí vycházet pouze z toho, co o sobě klient pověděl. Přímo v reálných situacích může potom klientovi pomáhat najít smysluplné řešení a získávat zkušenosti a informace, které jsou pro něj aktuální. Navíc působivé zaměstnání odpoutává klienta od jeho problému a ulehčuje mu uvolnění. Při společné činnosti se vytvářejí vzaty bezprostředněji než při rozhovoru. Činnostní terapie je vhodná zejména u klientů s menšími komunikačními schopnostmi a u těch, kteří nemají dost důvěry či odvahy, aby otevřeně hovořili o tom, co je trápí. Horňáková (1993) se domnívá, že se v činnostní terapii využívá skutečnosti, že všechny závažnější problémy člověka se odráží v jeho praktické činnosti a skutečnosti, že je možné je vhodně zvoleným zaměstnáním pozitivně ovlivnit. Přitom se využívají různé běžně dostupné suroviny a materiály, zájmové činnosti i každodenní práce k dosažení terapeutického záměru. Jde o to, co se děje při pracovní činnosti (Pipeková, Vítková, 2001). Tím se činnostní terapie liší od ergoterapie terapie pracovní u které jde o samotné využití práce a je důležité, aby zadaná úloha byla splněna (například okopaná zelenina, umyté nádobí, zalité květiny apod.). Vykonaná smysluplná práce pomáhá pacientovi v rámci psychosociální rehabilitace, aby lépe přijímal požadavky běžného života, aby aktivně vstupoval do kontaktu s jinými lidmi a byl užitečný. V praxi se činnostní a pracovní terapie nedají jednoznačně rozlišit (Pipeková, Vítková, 2001). U dětí se činnostní terapie považuje za analogii terapie hrou (Spitz, 1989), kdy se formou hry imitují každodenní práce či profese. Zadaná práce vždy musí odpovídat

25 schopnostem, dovednostem a věku dítěte. Je žádoucí, aby do zadané činnosti dítě nebylo nuceno, ale odpovídajícím způsobem motivováno tak, aby mělo pocit, že zadanou práci činí samo od sebe, mělo z ní radost a považovalo ji za smysluplnou.

26 1.9 Zooterapie Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat. Je to podpůrná léčebná metoda, která využívá interakce člověka a zvířete k této činnosti specielně vychovaného. Do této terapie spadá zejména hipoterapie a canisterapie Hipoterapie Rozdělení rehabilitace pomocí koně do přesně vymezených odvětví je těžké, v současné době se u nás přijímá model vytvořený v Německu (Pipeková, Vítková, 2001). Základní dělení je na: - hipoterapii (hiporehabilitaci) - pedagogicko psychologické ježdění - sportovní ježdění pro handicapované HIPOTERAPIE Hipoterapie (z řeckého slova hippos = kůň, terape = léčba) je speciální formou léčebné rehabilitace, která, jak říká Pipeková (2001), spojuje fyzické a psychické prvky. Kůň slouží jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému pohybu svého těla. Při něm dochází k jeho ustavičnému střídání napětí a uvolňování těla pacienta, který je nucen neustále se přizpůsobovat pohybové sinusoidě koňského hřbetu a to i při své naprosté pasivitě. V podstatě dochází k pokusu o soulad pohybu koně a pohybu pacienta. Rehabilitace vychází především z balančních cvičení a je prováděna fyzioterapeutem na základě doporučení lékaře. Hipolog zde slouží jako pomocník v přípravě a ovládání koně během rehabilitace. Dále je tato metoda zabezpečována dvěma až čtyřmi pracovníky podle fyzického handicapu a pokročilosti pacienta. Jde o individuální metodu.

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.

Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1. Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Muzikoterapie Definice MT Muzikoterapie je cíleně řízený proces

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK Prosím o vyplnění následují tabulky: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V DPL OPAŘANY POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK POČET HOSPITALIZOVANÝCH CHLAPCŮ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více