VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

3 Výroční zpráva VŠVSMV v Praze, o.p.s. 2006

4

5 OBSAH 1. ÚVOD 4 HISTORIE V DATECH 6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 7 VEDENÍ 7 AKADEMICKÁ OBEC 8 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 8 2. VZDĚLÁVÁNÍ 9 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA 10 INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES 10 VEŘEJNÁ SPRÁVA, EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA 11 HUMANITNÍ STUDIA 11 PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ 12 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VĚDECKÁ ČINNOST 13 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA 13 KONFERENCE 14 STUDIJNÍ CESTY 16 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 16 KNIHOVNA 17 PROJEKTY STUDENTI 21 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 21 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 23 SPORTOVNÍ KLUB 24 STUDENTI S HANDICAPEM PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁZEMÍ PRO STUDENTY I VYUČUJÍCÍ KOMFORT VÝUKY SLOVO ZÁVĚREM 29 3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. ZA ROK ÚVOD MÍSTO ÚVODU OTÁZKY pro rektora Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze prof. PhDr. Michala Klímu, CSc. Jaká byla minulost VŠVSMV? Před pěti lety, což není tak dlouhá doba, v roce 2001, u nás začalo studovat prvních 37 studentů. Vyučovali jsme pouze v několika učebnách, v opravdu skromných podmínkách. V prvním roce existence naší vysoké školy bylo možné studovat pouze jediný studijní obor, Veřejnou správu. Jaké je její současné postavení, co se změnilo? Naše vysoká škola se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. Je jednou z největších a nejkvalitnějších soukromých vysokých škol v České republice. Patří zároveň mezi nejstarší vysoké školy svého typu. V nastávajícím akademickém roce 2006/07 přivítáme přibližně 1300 studentů, kterým nabízíme široký vějíř bakalářských a magisterských studijních oborů. Studentům jsou k dispozici akademické prostory v budově ve Strašnicích i nově zrekonstruovaný čtyřpatrový dům v Prokopově ulici na Žižkově. Za významné je možno také považovat, že tato budova se stala jedinou školní budovou na Praze 3, jež je kompletně bezbariérově přístupná. Studentům samozřejmě nabízíme nejen kvalitní přednášky a semináře, ale také možnosti účastnit se konferencí, seminářů, letních škol i studijních cest po institucích Evropské unie tedy do Bruselu a Lucemburku. Zároveň máme ojedinělou nabídku, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami, totiž studovat jeden až dva semestry na předních evropských univerzitách v rámci programu Erasmus. Můžete mimo jiné studovat na univerzitách v Británii, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Švédsku a Dánsku. Rovněž rozvíjíme studentskou výměnu s vybranými americkými a kanadskými univerzitami. Spolupracujeme s takovými institucemi, jako jsou Fakulta sociálních studií MU Brno, Fakulta sociálních věd UK, Vysoká škola ekonomická, Česká asociace evropských studií, Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě, Evropský patentový úřad v Mnichově, Úřad průmyslového vlastnictví, University of Manchester (Velká Británie), Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES, East China University - Shanghai. 4

7 V oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií spolupracuje naše škola s předními akademickými a odbornými instituty a pracovišti, především pak s Ústavem mezinárodních vztahů, Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Českou společností pro politické vědy. S těmito institucemi VŠVSMV spolupořádá často konference či jiné semináře, dochází k vzájemnému pozvání na akce odborného zaměření. Akademickou výuku na vysoké škole zajišťují přední vědečtí a pedagogičtí odborníci v příslušných studijních oborech. Vysoká škola umožňuje studium také mladým lidem se zdravotním handicapem. V nastávajícím akademickém roce již takto u nás bude studovat více než 40 studentů. Komplexní podporu studentů s handicapem realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora Hlavního města Prahy. Snažíme se, abychom vytvořili pro studenty s handicapem i sociálně a kulturně přátelské prostředí. Kromě studijních možností nabízíme i sportovní aktivity ve vysokoškolském sportovním klubu. Někteří naši studenti dokonce na posledních akademických sportovních hrách získali pro naši vysokou školu medaile. Jak by mohla vypadat VŠVSMV za pět let? Co je v plánu pro nejbližší budoucnost? Díky programu IRES se bude zvyšovat počet zahraničních studentů i akademických pracovníků, což by se mělo stát předpokladem pro přetváření vysoké školy ve dvojjazyčnou mezinárodní univerzitu. VŠVSMV předkládá na MŠMT žádost o akreditaci doktorského studijního programu v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a bakalářského studijního oboru Aplikovaná sociální psychologie. V akademickém roce 2007/2008 budeme realizovat transformaci bakalářského oboru Humanitní studia na Evropský kreditní systém ECTS, což studentům tohoto oboru umožní studovat na zahraničních univerzitách. Dalším cílem je zajištění bezbariérového bydlení a ubytování pro naše vysokoškolské posluchače. Máme záměr zřídit ve své nově pronajaté budově v Praze 9 na Jarově kompletně bezbariérově vybavené pracoviště s výhledem vybudování bezbariérových studentských kolejí s možností ubytovat handicapované studenty vozíčkáře. Pomohli bychom tímto projektem řešit nedostatečnou ubytovací kapacitu pro studenty vysokých škol v Praze, jejichž trvalé bydliště je mimo Prahu, a za velmi přínosné považujeme vybudování bezbariérového bydlení pro pražské zdravotně postižené občany, studenty. Podobných objektů je v Praze citelný nedostatek. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů chce být také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Základem toho je trvale rostoucí počet a vysoká odborná úroveň konferencí a seminářů, pořádaných naší vysokou školou. V této souvislosti vkládá VŠVSMV značné naděje do nově založených vědecko-výzkumných center (CMES, CoP), na jejichž činnosti se budou podílet nejen domácí, ale především zahraniční pracovníci naší vysoké školy, kteří také mohou této činnosti přinést mnohé cenné zahraniční zkušenosti. V budoucnu bude VŠVSMV ve své ediční politice počítat s publikací doktorských disertací ve spolupráci s některým zavedeným nakladatelstvím a zavede pro tyto účely zvláštní ediční řadu. Výsledky doktorských prací budou v nejvyšší míře zpřístupněny a nezůstanou jen v několika výtiscích v knihovně. Jak shrnout do jednoho souvětí tuto obsáhlou odpověď? Máme vytvořeny výborné předpoklady pro rozvoj vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti v dalších letech. VŠVSMV má tak velkou naději stát se skutečně prestižní mezinárodní univerzitou v srdci Evropy. 5

8 HISTORIE V DATECH 23. května 2001 vznikla VŠVSMV v Praze na základě rozhodnutí MŠMT ČR jako neuniverzitní vysoká škola s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa s prezenční formou studia. 8. října 2001 zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. Druh obecně prospěšných služeb je realizace akreditovaného studijního programu a Programu celoživotního vzdělávání. 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví. 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia. 23. července 2004 rozšířena akreditace studijního oboru Veřejná správa a magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia. 31. prosince 2004 rozšířena akreditace o bakalářský studijní program Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia. 20. října 2005 rozšířena akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. 30. června 2005 udělena akreditace MŠMT ČR bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies. Akademický rok 2005/2006 probíhala výuka ve čtyřech studijních oborech. V bakalářských Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Humanitní studia; v magisterském oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Akademický rok 2006/2007 probíhá studium v šesti bakalářských oborech a čtyřech oborech magisterských. 6

9 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠVSMV Správní rada Dozorčí rada rektor Akademická rada kvestor ředitel Akademické grémium Kolegium rektora tajemník studijní oddělení prorektor pro studijní a pedagogické zál. koordinátor organizace studia a výuky prorektor pro vědeckou činnost denní studium zahraniční vztahy kombinované studium katedra mezinárodních vztahů a evrop. studií stipendia CMES ekonomický úsek katedra právních disciplín a veřejné správy katedra průmyslového vlastnictví katedra ekonomie, řízení a informatiky katedra jazyků správa sítě denní centrum knihovna a studovna správa budovy oddělení českého jazyka pro cizince katedra humanitních věd VEDENÍ VŠVSMV Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka VŠVSMV: Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti: Hana Valná Správní rada: JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada: JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka 7

10 AKADEMICKÁ OBEC Akademická rada: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Hana Halová Ing. Dáša Hostašová prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Rektor VŠVSMV: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. Prorektor pro vědeckou činnost: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vedoucí katedry ekonomie: doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vedoucí katedry humanitních věd: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry cizích jazyků: Hana Valná Oddělení českého jazyka pro cizince: PhDr. Jana Codlová OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI Tajemnice rektora: Vedoucí studijního oddělení: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: Vedoucí Denního centra: Vedoucí odborné knihovny VŠVSMV: Vedoucí regionálních poboček VŠVSMV: Ing. Šárka Hadravová Bc. Martina Kodetová PhDr. Petr Vyhnánek Mgr. Jaroslava Kněnická Ivana Capková Tomáš Žilinčár 8

11 2. VZDĚLÁVÁNÍ Průměrný věk akademických pracovníků VŠVSMV klesl mezi lety z 54 let na 44,72 roku. Počet studentů VŠVSMV se v roce 2006 dynamicky zvýšil, a to jednak díky rostoucímu zájmu o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a jednak díky rozšíření nabídky studia o nové obory. V akademickém roce 2006/2007 přijala VŠVSMV do prvních ročníků celkem o 30 % více studentů než v akademickém roce 2005/2006. V současné době na naší škole studuje celkem 1341 studentů, z toho 811 studentů v prezenční formě a 530 studentů v kombinované formě studia. V roce 2006 úspěšně ukončilo studium celkem 132 absolventů, což představuje 32% nárůst oproti roku V roce 2007 zakládá vysoká škola Klub absolventů VŠVSMV, který by měl vytvořit tradici každoročního setkávání našich absolventů se svou bývalou alma mater. Udržování kontaktu s našimi absolventy považujeme za velmi důležité, neboť to naší vysoké škole dává příležitost sledovat jejich profesní dráhu. Úspěšnost absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na VŠVSMV. Podle dosavadních zkušeností nemají naši absolventi žádné výraznější problémy s uplatněním na pracovním trhu, většina z nich pracuje v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří z nich také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. Při lepším uplatnění na pracovním trhu v EU napomáhají i zkušenosti s fungováním institucí EU, jež mohou naši studenti získat během studijních cest po institucích EU v Bruselu a Lucemburku. Pro hodnocení svých studentů nepoužívá vysoká škola přímo kreditní systém, ale má všechny obory převedeny na Evropský kreditní systém (ECTS) tak, aby mohla svým studentům a absolventům vydávat potvrzení o počtu splněných kreditů (v případě, že student vyjíždí na zahraniční studijní stáž). Tento kreditní systém uvádíme na Dodatku k diplomu. Základní strategií naší školy je špičková kvalita poskytovaného vzdělání, která závisí především na složení sboru akademických pracovníků. VŠVSMV v roce 2006 zásadním způsobem posílila zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku, což výrazně zvyšuje schopnost vysoké školy dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání. 9

12 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA Není jistě třeba pochybovat o tom, že evropská integrace je záležitostí mnohovrstevnou; vzhledem k širokému spektru aktivit a oblastí právní regulace lze říci, že až průřezovou. Prostřednictvím evropské politiky sousedství, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné obchodní politiky se prosazují sdílené zájmy členských států a Společenství též navenek. Otázka pro vedoucího katedry mezinárodních vztahů a evropských studií PhDr. Michaela Romancova, Ph.D.: Co zajímavého nabízí studentům Váš obor? Studium oboru MVES studentům umožní získat teoretický background a "praktickou" orientaci ve spletitém a komplikovaném prostoru mezinárodních vztahů, se zvláštním zřetelem na jejich evropskou dimenzi. Pokud ke studiu přistoupí odpovědně, připravíme je na takové úrovni, že se stanou velkou konkurencí absolventům tuzemských i zahraničních vysokých škol a směle budou moci své znalosti nabídnout orgánům veřejné správy, mezinárodním organizacím či orgánům Evropské unie, ať již doma či kdekoli v Evropě. INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES The shock and awe in this context is derived from the ideological influences some states brought with them to the coalition of the willing engaged in Iraq, influences which challenge the Westphalian system of nation-states prompting debate over the contours of international soiciety. To achieve the aims of this work, I focus the largest normative contributor in Operation Iraqi Freedom the UK. Otázka pro vedoucího anglického programu IRES Mitchella Aarona Belfera, Ph.D.: Čím je Váš program pro studenty zajímavý? International Relations and European Studies in English is dedicated to academic excellence. Our mission is to foster advanced comprehension of the events which shape current international and European relations. To that end, we have adopted an interdisciplinary approach emloying political and international relations theory, cultural theories, humanities, economics, law, history, and alternative approaches to International Relations and European Studies. Such an interdisciplinary approach reflects our dedication to academic excellence. Additionally, the department. Our academic staff and students come from a variety of countries within the EU and abroad adding to the diversity of our institution and the ideas, perspectives and cultures in our classrooms. 10

13 VEŘEJNÁ SPRÁVA, EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA Problematika veřejné správy je někdy jednostranně chápána jako pouze právní disciplína, což může vést k zúžení pohledu na instituce, činnost i úkoly EU jako na fenomény pouze právní. Důsledkem toho pak může být podcenění či nepochopení výsledků regionálních, antropologických či sociálních analýz daných regionů. Otázka pro vedoucího katedry právních disciplín a veřejné správy doc. JUDr. Martina Boháčka, CSc.: Co zajímavého nabízí Váš obor? Jeho výhodou je praktické a široké zaměření kombinující právní i mimoprávní předměty a z toho plynoucí možnost širokého uplatnění i ocenění v praxi. Zahrnuje všechny základní právní předměty, které formují znalosti i způsob myšlení právníka, od teorie práva a stručně pojatých právních dějin, jednotlivých disciplín českého práva až po mezinárodní právo a právo EU. Nabízí však i speciální právní předměty právní informatiku, soutěžní právo, duševní vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, licence aj.), právo životního prostředí, anglické právo aj. Lze ho proto označit jako malou právnickou fakultu. Bakalářské (právní) a magisterské (interdisciplinární) studium veřejné správy na VŠVSMV ve svém komplexu zaceluje určité mezery při dosavadní přípravě pracovníků veřejné správy a představuje pro absolventy oboru komparativní výhodu na trhu práce. HUMANITNÍ STUDIA Jaká sociální, ekonomická a politická rizika s sebou přináší evropská integrace? Jak těmto rizikům čelit? Proces evropské integrace a vytváření nadnárodního systému vlády jsou podmiňovány a doprovázeny nejen významnými ekonomickými a politickými změnami, ale také změnami socio-kulturní povahy. Formování evropské občanské společnosti bývá v této souvislosti považováno za záruku svobody a stability demokracie v rámci vznikajícího evropského nadnárodního systému vlády. Otázka pro vedoucího katedry humanitních věd PhDr. Jana Bureše, Ph.D.: Čím je Váš obor pro studenty zajímavý? Náš obor Humanitní studia je zajímavý především svou interdisciplinaritou. Student se během studia seznámí s poznatky několika společenských věd, především politologie, mezinárodních vztahů, moderních dějin, sociologie a politické filozofie. To mu umožní vidět dění v současném světě komplexně a lépe pochopit složitost současného společenského i politického vývoje. Zároveň je náš obor koncipován tak, aby se student dozvěděl co nejvíce o současné české společnosti, jejím politickém, ekonomickém i kulturním vývoji. V neposlední řadě je dobré zmínit, že tento obor je také zaměřen prakticky, a to především svou orientací na problematiku médií a komunikace. 11

14 PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ Hlavními diskutovanými problémy byl nový zákon o uplatňování práv z duševního vlastnictví, úloha celních orgánů při potírání výrobkového pirátství, působnost Policie České republiky při ochraně práv k průmyslovému vlastnictví, porušováním práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu ke spotřebiteli, řešení mezinárodních sporů z porušování průmyslových práv, úloha soudů při řešení sporů o porušování práv k duševnímu vlastnictví a praktické zkušenosti výrobního podniku při obraně proti padělkům a napodobeninám. Otázka pro vedoucího katedry průmyslového vlastnictví prof. Ing. Ladislava Jakla, CSc.: Čím je pro studenty Váš obor zajímavý? Studenti tohoto oboru získají poměrně hluboké znalosti z oblasti práva, ekonomie a právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Velmi zajímavé a především užitečné jsou pro studenty i takové předměty, které se zabývají uplatňováním práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví formou licenčních transakcí a prosazování těchto práv soudní i mimosoudní cestou. Magisterský obor je pak zaměřen na mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Jak jsme zjistili, studenty zajímá zejména vztah mezi ekonomickým a technickým rozvojem a rozvojem právní ochrany průmyslového vlastnictví v mimoevropských zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie, státy jihovýchodní Asie, zejména Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Turecko a Arabské státy. Dalším výrazným bonusem je i to, že zde přednášejí také externí špičkoví specialisté z oboru a že se podstatná část speciální výuky uskutečňuje přímo na Úřadu průmyslového vlastnictví, kde jsou k dispozici i mezinárodní sítě, umožňující zjišťovat světový stav techniky a jeho právní ochranu. Studenti se budou moci zapojovat do aktivit nově vytvořeného Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV, který jim umožní se účastnit vědecko-výzkumné činnosti na naší vysoké škole a po ukončení studia získat i další znalosti a zkušenosti pro uplatnění jak v tuzemské, tak v mezinárodní sféře. MEZINÁRODNÍ OBCHOD Manažeři v mezinárodních firmách, ať velkých nebo malých, jsou ovlivňováni klíčovými faktory prostředí, jako je politika nebo kultura, a musí se potýkat s rozdíly a problémy, které jsou na ně kladeny na pozadí možností mezinárodního obchodu a konkurence. Jaká je role těchto manažerů? Které manažerské schopnosti jsou nutné pro úspěch? Otázka pro vedoucího katedry ekonomie doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc.: Co zajímavého nabízí Váš obor studentům? Mezinárodní obchod je obor s velmi širokým uplatněním v mezinárodní podnikatelské i diplomatické sféře. Poskytuje znalosti potřebné k pochopení makroekonomických otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. Studenti zároveň proniknou do zásad přípravy a realizace mezinárodních obchodních a platebních operací podnikatelských subjektů či do principů mezinárodního marketingu a managementu. Pro studenty je jistě zajímavé absolvovat v rámci studia odbornou praxi v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách. 12

15 3. VĚDECKÁ ČINNOST Otázka pro prof. Ing. Ladislava Jakla, CSc., prorektora pro vědeckou činnost: Na co je zaměřena vědecká činnost školy? Dominantní postavení společenských věd na naší škole (zaměřených svým obsahem především k otázkám veřejné správy a politiky), a zejména studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia opravňuje VŠVSMV k založení vědecko-výzkumného centra. To by mohlo svými výstupy přispívat nejen k rozvoji realizovaných studijních oborů (a dalších společenských věd), ale také a to ve velké míře k prezentaci naší školy před širokou veřejností jako pracoviště, kde se realizuje nejen činnost vzdělávací, ale také jako instituce s ambicemi vědeckými. Směřujeme k tomu, abychom se stali akademickým centrem pro oblast mezinárodních vztahů a evropských studií a pro společenské vědy vůbec. Již dnes úzce spolupracujeme s Ústavem mezinárodních vztahů, s Institutem pro evropskou politiku Europeem, s Úřadem průmyslového vlastnictví, s Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA 1. Centrum pro studium Středního východu (CMES) Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního východu (CMES) jako autonomní akademické pracoviště v rámci katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Činnost Centra probíhá v anglickém jazyce a je koordinována především dvěma zahraničními lektory působícími na naší vysoké škole. CMES organizuje vědecké konference, odborné semináře, diskusní panely či takzvané kulaté stoly o problematice daného regionu. Na tyto akce jsou zváni přední čeští, časem přibudou i zahraniční odborníci. Největší přínos má CMES především pro studenty VŠVSMV, kterým jeho aktivita přináší pravidelný kontakt s odborníky a odbornou veřejností. Přísně badatelská atmosféra vědeckých konferencí pořádaných Centrem pomáhá našim studentům naučit se pohybovat ve společnosti vědecky pracujících lidí, učit se naslouchat argumentům druhých, umět formulovat své vlastní názory a veřejně je prezentovat i obhajovat. 13

16 Další, a patrně nejdůležitější součástí činnosti CMES, bude založení a vydávání vlastního odborného časopisu školy. Ten se zaměří na problematiku politického vývoje regionu v mezinárodním kontextu. Časopis má v podobě informačního bulletinu nejprve sloužit jako platforma oznamující chystané události a zprávy o předchozích akcích CMES. Bulletin (později časopis) bude k dispozici v elektronické i tištěné formě a bude vycházet čtyřikrát ročně. 2. Centrum pro studium filosofie (COP) V listopadu 2006 vzniklo Centrum pro studium filosofie. Jeho dlouhodobým cílem je poskytovat studentům i akademickým pracovníkům naší vysoké školy v Praze i mimo hlavní město možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy o filosofických a teoretických oblastech. Odborné diskuse, semináře, konference jsou vedené výhradně v anglickém jazyce. V prosinci 2006 se uskutečnil seminář na téma Humanitarian Intervention: Responses to the War in Iraq. V březnu 2007 se bude pořádat seminář na téma John Rawls sociální spravedlnost a politická teorie. Na podzim 2007 se plánuje první mezinárodní konference Dialogue and Democracy in Europe: Philosophical Responses to the Enlargement Process. KONFERENCE Tato konference byla vnímána jako významná zejména s ohledem na širší geopolitické dopady událostí v Iráku. Nelze pochybovat, že to, co se děje dnes v této strategicky bohaté zemi, má přímý dopad na globální mezinárodní vztahy na všech úrovních Terrorism and the Law Mezi nosná témata patřila všeobecná definice mezinárodního terorismu; problematika mezinárodní spolupráce při potírání jeho organizované podoby; vliv války proti terorismu na americké právo a přístupy EU k problematice mezinárodního terorismu. Na základě příspěvků na konferenci vydala VŠVŠMV sborník. 14

17 Válka v Iráku a Evropská unie Konference byla realizována ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Českou společností pro politické vědy za laskavé finanční podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Mezi hlavní problémy, jež vystupující řečníci v jednotlivých panelech řešili, patřily otázky sankcí OSN proti Iráku, konfliktu zájmů EU a USA v poválečném Iráku, vztahu evropské obranné a bezpečnostní politiky a války v Iráku, dále problematika nové irácké ústavy, role náboženských menšin apod. V souvislosti s konáním konference vydala VŠVSMV sborník příspěvků Uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám Účastníci se seznámili s nejnovějším vývojem v oblasti právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Hlavními diskutovanými problémy byl nový zákon o uplatňování práv z duševního vlastnictví, úloha celních orgánů při potírání výrobkového pirátství, působnost Policie České republiky při ochraně práv k průmyslovému vlastnictví, porušování práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu ke spotřebiteli, řešení mezinárodních sporů z porušování průmyslových práv, úloha soudů při řešení sporů o porušování práv k duševnímu vlastnictví a praktické zkušenosti výrobního podniku při obraně proti padělkům a napodobeninám. Příspěvky z konference byly souhrnně vydány ve sborníku Budoucnost Evropské ústavní smlouvy Konference byla realizována ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Českou společností pro politické vědy za laskavé finanční podpory Konrad-Adenauer-Stiftung v prostorách nové budovy VŠVSMV na Žižkově. Celá akce se setkala s vysoce pozitivními ohlasy ze strany odborníků i studentů, kteří se jí účastnili. Výsledkem této konference je sborník příspěvků, který umožňuje lépe se orientovat v problematice reformy EU a Evropské ústavní smlouvy. Nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti je zde dána možnost porozumět lépe těmto složitým otázkám, které budou mít zásadní význam i pro nás v České republice. 15

18 STUDIJNÍ CESTY Evropský parlament jsem znal vždy jen z fotografií v novinách a učebnicích či ze záběrů v televizi a byl to pro mne velký zážitek navštívit ho. V Evropské komisi jsme se zúčastnili besedy se samotným eurokomisařem. Bylo poučné a užitečné, že jsme se ho mohli ptát na různé věci týkající se sociální politiky... Celá cesta do Bruselu byla nejen pro mne, ale myslím si, že pro všechny handicapované studenty velkým zážitkem... Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze uspořádala pro své studenty již poněkolikáté studijní cestu po institucích Evropské unie. Účelem není jen získat informace o evropské problematice. Studijní cesta zároveň umožnila studentům vstoupit do přímého kontaktu s orgány EU, poznat život v hlavních městech Belgie a Lucemburska a získat komplexní přehled o fungování Evropské unie. Důležité pro studenty bylo i poznání, že Brusel či Lucemburk nejsou jen instituce či prostorné moderní budovy, ale že jsou to především živí lidé, občané z členských států EU, a že mezi nimi přibývá i Čechů. Studenti měli možnost poznat důležitost všech institucí i lidí samotných, kteří zde hájí národní i nadnárodní zájmy, kteří překonávají všechny možné rozdíly a snaží se najít společná řešení. Střetávají se zde nejrůznější kultury, jazyky i myšlení, ale přesto všechno působí jako jeden velký homogenní a kompatibilní celek. V neposlední řadě si studenti uvědomili i nutnost a potřebu získávat další odborné i jazykové znalosti, systematicky na sobě pracovat. Přínosem studijní cesty je bezesporu obrovská motivace. Odborné znalosti získané na vysoké škole i jazyková vybavenost jsou devízou, a to nejen v rámci Evropské unie. Vždyť už i motto VŠVSMV zní : Studujte školu pro Prahu i Brusel PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikace vydané VŠVSMV v roce 2006 Boháček. M.: Terrorism and the Law, Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Henzler, J.: Matematika pro ekonomy, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Hošková, M.: Mezinárodní patentová ochrana - PCT, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Konference o uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN

19 Jakl, L.: Vzory podání na Úřad průmyslového vlastnictví ve sporných řízeních VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v ČR Úřad průmyslového vlastnictví a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Klíma, M.; Bureš, J.: Kam kráčíš EU? Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN x Maalouf, B.: Válka v Iráku a Evropská unie Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha 2006, ISBN Špindler, K.: Slovník vybraných pojmů z průmyslového vlastnictví VŠVSMV, Praha 2006, ISBN KNIHOVNA Odborná knihovna je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem, centrálně zapisovaným do automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS. Knihovna se studovnou sídlí v budově školy na Žižkově, Prokopova 16. V současné době je zde k dispozici více než 4100 knihovních jednotek, z toho přibližně 200 v anglickém jazyce a dalších světových jazycích. Knihovní fond odborné knihovny je profilován podle studijních oborů a hlavních specializací VŠVSMV, proto jeho základní část tvoří literatura zaměřená na ekonomii, mezinárodní marketing, mezinárodní management, veřejnou správu, výzkum trhu, propagaci informatiky, sociologii, politickou filozofii, mezinárodní politiku, mezinárodní organizace, mezinárodní bezpečnost, rétoriku, sociální psychologii, politologii, Evropské a celosvětové patentové právo. Studovna nabízí k prezenčnímu studiu kromě odborné literatury a studijních materiálů také 24 titulů odborných časopisů, z toho 3 tituly v anglickém jazyce, a je určena rovněž k centralizovanému využívání elektronických informačních zdrojů, přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě knihovny a internetu. Pro studenty VŠVSMV je určen on-line katalog, který kromě vlastního vyhledávání konkrétních titulů a publikací, jež si uživatel sám vyhledává dle zadaných kritérií, umožňuje rezervaci vyhledané literatury a kontrolu čtenářského konta. 17

20 PROJEKTY Úvodní otázka pro PhDr. Petra Vyhnánka, prorektora pro rozvoj a vnější vztahy: Jaký význam má zapojování školy do projektů? Které instituce poskytly granty a jaký je cíl těchto projektů? VŠVSMV se zapojuje dlouhodobě do dvou druhů grantových projektů: vědeckých a rozvojových. Z hlediska rozvoje akademických a vzdělávacích činností je prioritou ú- čast ve vědecko-výzkumných projektech realizovaných Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou Akademie věd, Ministerstvem zahraničních věcí apod. Zapojení se do tohoto typu grantů je jednou z podmínek akreditací a reakreditací studijních oborů a zároveň nabízí prostor pro samostatnou vědeckou a tvůrčí práci našich zaměstnanců. S ohledem na rozvoj školy a jejích služeb pro handicapované je pro nás prioritou zapojení do grantových výzev Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí, kde vysoká škola působí. Zde je hlavním přínosem možnost spolufinancování nákladného programu studia handicapovaných a všech služeb s ním spojených, jako je technické vybavení učeben, bezbariérový přístup či nákup odborné literatury. Grantové programy Magistrátu hlavního města Prahy napomáhají i rozvoji dalších vzdělávacích programů, které škola jako moderní vzdělávací instituce chce poskytovat i mimo svou hlavní působnost. Příkladem je rozvíjející se projekt výuky českého jazyka pro cizince, který napomáhá integraci dětí cizinců do života české společnosti. GAČR Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Pětiletý grant udělený GAČR na léta Řešitelem projektu je uznávaný odborník na mezinárodně bezpečnostní problematiku, na projektu se budou podílet další akademičtí pracovníci působící v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. EQUAL Sociální ekonomika v ČR Na uvedeném grantu se podílejí tři katedry naší vysoké školy, které vytvářejí vhodný tým odborníků, řešící otázky sociální ekonomiky komplexně a z pohledů jednotlivých disciplín. Sociální ekonomika je vznikající odvětí ekonomie, která reaguje na problémy spojené nejen s globalizací, ale i se změnami projevujícími se na trhu práce, v oblasti sociální soudržnosti, v sociálním dialogu a v trvale u- držitelné solidaritě. 18

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více