Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Okolní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné údaje Vstupní napět ové rozsahy Označení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20: montáž a rozměry Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Instalace v souladu s předpisy UL Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Snadné uvedení do provozu Provoz Stav pohonu a chybové kódy Odstranění chyb Historie chyb Chybové kódy elektroniky SEW Parametry Standardní parametry Rozšířené parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Technické údaje Shoda Okolí Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Index Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 3

4 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze jsou sestaveny následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Piktogram Příklad: Výstražné heslo Význam Následky při nerespektování NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci s pohonným systémem. Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Přečtěte si proto návod k obsluze dříve, než začnete se zařízením pracovat! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny. Uchovávejte jej proto v blízkosti zařízení. 4 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

5 Důležitá upozornění Okolní prostředí Okolní prostředí Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno použití v následujících případech: Použití v explozivním prostředí. Použití v prostředích s výskytem škodlivých látek: oleje kyseliny plyny páry prach záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředí s mechanickým chvěním a rázovým zatížením přesahujícím požadavky normy EN Použití měniče pro zajištění bezpečnostních funkcí na ochranu strojů a osob. 1.3 Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných ustanovení: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický šrot (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 5

6 2 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu 2 Bezpečnostní pokyny Pohonové měniče MOVITRAC LT nesmějí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Pohonové měniče MOVITRAC LT se nesmějí používat jako bezpečnostní zařízení u aplikací ve zvedací technice. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na přístroji související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze odborný personál. Tento personál musí být příslušným způsobem vyškolen pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržení platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvedení do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných návodů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN oder EN 50178). Nutným ochranným opatřením je uzemnění zařízení. Nutným bezpečnostním opatřením je použití nadproudových ochran. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. Pomocí vhodných opatření zajistěte, aby se připojený motor po zapojení měniče do sítě samočinně nerozběhl. Pro tento účel můžete například spojit binární vstupy DI01 až DI03 s GND. 2.2 Provoz a servis VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LT E od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách motoru nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor je vypnutý. Zařízení nemusí být nutně bez napětí, pokud kontrolky LED a sedmisegmentový displej nesvítí. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud to pro poháněný stroj není přípustné, je třeba před odstraněním poruchy odpojit zařízení od sítě. 6 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

7 Všeobecné údaje Vstupní napět ové rozsahy 3 3 Všeobecné údaje 3.1 Vstupní napět ové rozsahy V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LT E BG 1, 2 (vstupní napětí 115 V): 115 V ± 10 %, 1fáz., Hz ± 5 % MOVITRAC LT E BG 1, 2 a 3s ( V): 220 V V ± 10 %, 1fáz.* / 3fáz., Hz ± 5 % UPOZORNĚNÍ *K dispozici je možnost připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LT na dvě fáze třífázové sítě V. MOVITRAC LT E BG 1, 2 a 3s ( V): 380 V V ± 10 %, 3fáz., Hz ± 5 % Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 3.2 Označení výrobku Typ výrobku MC LT E Motor 1 = pouze jednofázové motory Verze B Doporučený výkon motoru 0015 = 1,5 kw Sít ové napětí Odrušení na vstupu 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0 = třída 0 A = třída A B = třída B Způsob připojení Kvadranty Typ konstrukce 1 = 1fázové 3 = 3fázové 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP20 10 = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA 12 s přepínačem 60 Hz Pouze americká varianta MC LT E 1 B (60 Hz) Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 7

8 3 Všeobecné údaje Přetížitelnost 3.3 Přetížitelnost Všechny měniče MOVITRAC LT E mají schopnost pracovat při přetížení: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Přetížitelnost se snižuje na 150 % po dobu 7,5 sekund, pokud výstupní frekvence činí méně než 10 Hz. 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Odpojení při dosažení 175 % jmenovitého proudu pohonu. Ochrana proti přetížení Pohon dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Kontrola přepětí Nastavena na 123 % max. sít ového napětí pohonu. Kontrola podpětí Odpojení při nadměrné teplotě Odpojení při příliš nízké teplotě Pohon se vypíná při teplotě pod 0 C. Nesymetrie sít ových fází Pokud je nesymetrie větší než 3 %, po dobu delší než 30 sekund, běžící pohon se vypne. Výpadek sít ových fází Pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund, běžící pohon se vypne. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

9 Mechanická instalace Ochranné funkce 4 4 Mechanická instalace Před instalací pečlivě zkontrolujte, zda měnič MOVITRAC LT E není poškozen. Měnič MOVITRAC LT E je třeba uchovávat v obalu až do doby použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu 40 C až +60 C. Měnič MOVITRAC LT E je třeba namontovat ve vhodném krytu na plochou, kolmou, nehořlavou plochu chráněnou proti otřesům. Přitom je třeba dbát na požadovaný stupeň ochrany IP podle EN Hořlavé látky musí být uchovávány v bezpečné vzdálenosti od pohonu. Zamezte vnikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Maximální teplota okolí během provozu činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Měniče MOVITRAC LT E je možné montovat vedle sebe tak, aby se příruby chladičů dotýkaly. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LT E namontován nad dalším pohonem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, činí minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Uzavřený kryt musí být buď externě chlazen nebo musí být dostatečně velký, aby umožňoval přirozené chlazení (viz kap. 4.2). Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 9

10 4 Mechanická instalace Rozměry 4.1 Rozměry Měnič MOVITRAC LT E je dostupný se dvěma variantami krytů: Standardní kryt IP20 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA 12 K pro pohony s konstrukční velikostí 1 a 2 Kryt IP55 / NEMA 12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou měniče totožné. Jedinými rozdíly jsou rozměry krytu a hmotnost Rozměry krytu IP20 c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C 62741AXX 62742AXX 62743AXX Hodnota BG 1 BG 2 BG 3 Výška (A) [mm] 154,3 201,0 248,1 [in] 6,10 7,91 9,77 Šířka (B) [mm] 82,2 104,0 140,0 [in] 3,24 4,10 5,51 Hloubka (C) [mm] 122, [in] 4,83 5,90 6,30 Hmotnost [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40 10,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [in] 1,97 2,48 3,15 b [mm] [in] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [in] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [in] 0,2 0,21 0,29 Nastavení krouticího [Nm] 1,0 1,0 1,0 momentu pro výkonové svorky [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 10 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

11 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP55 / NEMA-12 (LT E xxx 10 a 20) c b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Hodnota BG 1 BG 2 BG 3 Výška (A) [mm] [in] 7,9 12,2 12,2 Šířka (B) [mm] [in] 5,5 6,5 8,66 Hloubka (C) [mm] [in] 6,4 6,9 8,66 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [in] 5 6 8,2 b [mm] [in] 0,23 0,23 0,23 c [mm] [in] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [in] 5,6 9,9 9,9 X [mm] [in] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [in] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [in] 0,67 0,67 0,67 Nastavení krouticího [Nm] momentu pro výkonové svorky [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Nastavení krouticího [Nm] 0,5 0,5 0,5 momentu pro řídicí svorky [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 11

12 4 Mechanická instalace Kryt IP20: montáž a rozměry 4.2 Kryt IP20: montáž a rozměry U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20 (ten je zaručen u standardních pohonů), musí být pohon umístěn v krytu. Respektujte prosím následující směrnice: Kryt musí být vyroben z materiálu, který dobře vede teplo, případně musí být externě chlazen. Při použití krytu s ventilačními otvory by měly být tyto otvory umístěny pod a nad měničem, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch by měl být přiváděn pod měničem a nad ním opět odváděn. Pokud okolní prostředí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak by měl být na ventilačních otvorech namontován vhodný filtr částic a měla by být použita externí ventilace. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokým obsahem vlhkosti, solí nebo chemikálií by měl být použit vhodný uzavřený kryt (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovového krytu bez ventilačních otvorů Vstupní výkon Uzavřený kryt A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] BG 1 0,37 kw 230 V BG 1 0,75 kw 230 V BG 1 1,5 kw 230 V BG 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw; 1,5 kw; 2,2 kw 400 V ,2 kw 400 V BG 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V C B D A D Obr. 1: Kryt 62736AXX 12 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

13 Mechanická instalace Kryt IP20: montáž a rozměry Rozměry krytu s ventilačními otvory BG 1 BG 2 Vstupní výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Kryt s ventilačními otvory A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Rozměry krytu s externí ventilací BG 1 BG 2 Vstupní výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Kryt s externí ventilací (s ventilátorem) A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Průchod vzduchu > 15 m 3 /h > 45 m 3 /h Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 13

14 5 Elektrická instalace Před instalací 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LT E od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. Zařízení MOVITRAC LT E smí instalovat pouze odborný personál v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a pravidel. Měnič MOVITRAC LT E je vybaven stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň ochrany je třeba použít vhodné zakrytování nebo využít variantu s IP55. Pokud je pohon spojen se sítí pomocí konektoru, je možné spojení přerušit nejdříve 10 minut po odpojení sít ového napájení. Dbejte na správné uzemnění. Viz diagram v kapitole Uzemňovací kabel musí být dimenzován pro maximální chybový proud sítě, který je obvykle omezen pojistkami nebo pomocí MCB. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života při zřícení zdvihacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LT E nesmí být používán ve smyslu bezpečnostního zařízení pro aplikace ve zdvihací technice. Jako bezpečnostní zařízení používejte kontrolní systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 5.1 Před instalací Sít ové napětí, sít ová frekvence a počet fází (jednofázová nebo třífázová sít ) se musí shodovat s údaji na zařízení MOVITRAC LT E. Mezi sítí a měničem by měl být nainstalován oddělovač nebo podobné zařízení. Výstupní svorky U, V a W měniče MOVITRAC LT E se nesmí za žádných okolností připojovat na sít. Přívody pohonu ze sítě do měniče je třeba chránit pomocí pomalých vysokovýkonových pojistek nebo pomocí MCB. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se řídicí vedení nacházejí v blízkosti výkonových kabelů, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm. Vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Stínění a mechanická ochrana výkonových kabelů musí být řešeny podle schématu připojení uvedeného v kapitole Všechny svorky je třeba utahovat odpovídajícím krouticím momentem. 14 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

15 Elektrická instalace Instalace Instalace Zapojte pohon podle následujícího diagramu. Dbejte přitom na správné připojení kontaktů ve svorkové skříňce motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Další informace k tomuto tématu najdete v diagramu v kapitole Jako výkonové kabely doporučujeme použít 4žilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných předpisů a pravidel. Uzemňovací svorka každého měniče MOVITRAC LT E by měla být zvlášt připojena přímo na sběrnou zemnicí lištu (prostřednictvím filtru, pokud je nainstalován), jak je popsáno níže. Zemnicí spojení měniče MOVITRAC LT E by neměla být propojována z jednoho měniče na další. Rovněž by neměla být propojována z jednoho zařízení na jiné. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Pro dodržení předpisů UL by se pro všechna zemní spojení měly použít lemovací kontakty s certifikací UL Připojení svorkové skříňky Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru obsahuje informaci o napět ovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LT E. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí Nízké napětí Vysoké napětí Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 15

16 5 Elektrická instalace Instalace Připojení motoru a pohonu VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká poranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N L3, nikoli V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Doplněk ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) K11 (AC-3) Výkonová část V +V U V W GND K12 (AC-3) K12 (AC-3) GND GND 1 BMK červený bílý modrý ** 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV/D: Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu bílý 1 červený BG 2 BGE 3 modrý 4 5 bílý červený modrý DT/DV/D: Na straně střídavého proudu Odpojení M 3fázové BW Obr. 3: Schéma připojení výkonové části 61894ACS UPOZORNĚNÍ Připojte brzdový usměrňovač pomocí zvláštních sít ových přívodů. Napájení prostřednictvím napětí motoru není přípustné! Brzdu odpojujte na straně stejnosměrného i střídavého napětí vždy u: všech aplikací pohonů zdvihacích mechanismů pohonů, u kterých je zapotřebí rychlá reakce brzdy 16 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

17 Elektrická instalace Přehled signálních svorek Přehled signálních svorek +24 V O/P Digital I/P 1 Digital I/P 2 Digital I/P V O/P Analog I/P 0 V Analog O/P 0 10 V 4 20 ma 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé Uzavřeno: uvolnění; Otevřeno: blokování Uzavřeno: Přednastavená hodnota 1; Otevřeno: Analog I/P Analog I/P uzavřeno: A; Otevřeno: V 500 min. 10 k max V analog O/P Data relé DC 30 V, 5 A AC 240 V, 5 A 62364ACS Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Popis Přípojka 1 Výstup +24 V, referenční Referenční hodnota pro aktivaci vstupů DI...DI3 2 Binární vstup 1 Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 3 Binární vstup 2 Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 4 Binární vstup 3 / termistor Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 5 Výstup +10 V, referenční Referenční výstup 10 V pro analog. vstup (napájení potenciometru +, 10 ma max.) 6 Analogový vstup (12 bitů) V ( ma pokud je Iref aktivní) 7 Referenční potenciál 0 V Referenční potenciál 0 V pro analogový vstup (napájení potenciometru -) 8 Analogový výstup (10 bitů) V, 10 V / 20 ma digitálně naprogramováno 9 Referenční potenciál 0 V Referenční hodnota 0 V pro analogový výstup 10 Spínací kontakt Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Referenční potenciál spínacího kontaktu Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu +8 V...30 V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. UPOZORNĚNÍ Připojením napětí nad 30 V na řídicí svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na řídicích svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 17

18 5 Elektrická instalace Komunikační zdířka RJ Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] Není spojení [2] Není spojení [3] +24 V [4] RS-485+ / interní sběrnice 1) [5] RS-485- / interní sběrnice 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 start bit / 8 datových bitů / 1 stop bit, no parity 2) P-12 musí být pro komunikaci přes SBus nastaven na 3 nebo Instalace v souladu s předpisy UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony je možné provozovat při teplotách okolí od 0 C do 50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty výkonových svorek zařízení MOVITRAC LT E činí: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm Pohonové měniče MOVITRAC LT E jsou vhodné pro provoz v napět ových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální proud a maximální napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí 24 V DC používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 30 V DC) a výstupním proudem (I 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT). 18 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

19 Elektrická instalace Instalace v souladu s předpisy UL Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0008, 0015, 0022 AC 5000 A AC 480 V AC 10 A / 600 V 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 32 A / 600 V Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 19

20 6 I 0 Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní 6 Uvedení do provozu 6.1 Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Každý měnič MOVITRAC LT E je standardně vybaven obslužným zařízením, které umožňuje provoz a nastavení pohonu bez dalšího vybavení. Obslužné zařízení má 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / Run Stop / Reset Navigate Up Down Uvolnění motoru Zastavení motoru / reset Stiskněte a přidržte pro přechod do režimu zpracování parametrů nebo pro opuštění tohoto režimu Zvýšení parametru / hodnoty Snížení parametru / hodnoty Tlačítka Start a Stop obslužného zařízení jsou deaktivována, pokud jsou parametry nastaveny na hodnoty z výroby. Pro umožnění použití tlačítek Start a Stop je třeba P-12 nastavit na hodnotu 1 nebo 2 (viz kapitolu 9.1, "Standardní parametry"). K nabídce umožňujícímu změnu parametrů je možné přistupovat pouze pomocí tlačítka Navigate. Pro přepínání mezi nabídkou pro změnu parametrů a zobrazením v reálném čase (provozní stav pohonu / otáčky) přidržte toto tlačítko stisknuté (> 1 sekundu). Pro přepínání mezi provozním proudem a běžícím pohonem přidržte tlačítko krátce (< 1 sekundu) stisknuté. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Displej [4] Navigate [2] Start [5] Up [3] Stop / Reset [6] Down Displej Šestimístný, sedmisegmentový displej je integrován v každém pohonu. S jeho pomocí je možné sledovat funkce pohonu a nastavovat parametry. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

21 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte na napět ový rozsah motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P-08 = jmenovitý proud motoru P-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Vytvořte spojení mezi svorkami 1 a 2, čímž pohon uvolníte Provoz na svorkách (standardní nastavení) Pro provoz v režimu na svorkách (standardní nastavení): P-12 je třeba nastavit na 0 (výrobní nastavení). Připojte přepínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Mezi svorky 5, 6 a 7 připojte potenciometr (2,2 k...10 k), posuvný kontakt musí být připojen na pin 6. Sepnutím přepínače uvolněte pohon. Nastavte otáčky pomocí potenciometru Režim s obslužným zařízením Pro provoz v režimu s obslužným zařízením: Nastavte P-12 na 1 (jednosměrný) nebo 2 (dvousměrný). Připojte kabelovou propojku nebo spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek, čímž uvolníte pohon. Poté stiskněte tlačítko <Start>. Pohon je uvolněn při frekvenci 0,0 Hz. Stiskněte tlačítko <Up> pro zvýšení otáček. Pro zastavení pohonu stiskněte tlačítko <Stop>. Následným stisknutím tlačítka <Start> se pohon vrátí na předchozí otáčky. (Pokud je aktivován dvousměrný režim (P-12 = 2), otáčí se směr stisknutím tlačítka <Start>). UPOZORNĚNÍ Požadovanou cílovou rychlost je možné přednastavit stisknutím tlačítka <Stop> v klidovém stavu. Následným stisknutím tlačítka <Start> pohon přejde na tyto otáčky podle příslušné rampy Důležité parametry Maximální a minimální otáčky se nastavují pomocí P-01 a P-02. Zrychlení a zpoždění se nastavují pomocí P-03 a P-04. Údaje z typového štítku motoru se zadávají prostřednictvím parametrů P-07 až P-10. Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 21

22 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu Uvedení do provozu pro provoz na průmyslové sběrnici Uveďte pohon do provozu podle údajů uvedených v kapitole 6.2. Pro řízení pohonu prostřednictvím systémové sběrnice nastavte parametr P-12 na hodnotu 3 nebo 4 3 = řídicí slovo a požadované otáčky přes SBus, časy ramp podle parametru P-03 / P = řídicí slovo, požadované otáčky a čas rampy přes SBus Parametr P-14 nastavte na 101 (standard). Tím se dostanete do rozšířené nabídky. Hodnoty parametru P-36 nastavte následujícím způsobem: Pro jednoznačnou adresu SBus na hodnotu od 1 do 63 Pro přenosovou rychlost sběrnice SBus odpovídající bráně na hodnotu 500 kbd (standard) Pro případ přerušení komunikace určete chování pohonu při timeoutu: 0: pokračovat s naposledy použitými daty (standard) t_xxx: vypnout po uplynutí xxx milisekund, je zapotřebí trip reset r_xxx: zastavit podle rampy po uplynutí xxx milisekund, automatický restart po opětovném obdržení dat Připojte pohon přes SBus na bránu DFx / UOH podle kapitoly 5.4 "Komunikační zdířka RJ45". Přepínač DIP AS na bráně DFx / UOH přepněte z polohy OFF do polohy ON, aby se provedla funkce Autosetup pro bránu průmyslové sběrnice. Kontrolka "H1" se opakovaně rozsvítí a poté zcela zhasne. Pokud kontrolka "H1" svítí, pak je brána nebo jeden z pohonů na sběrnici SBus chybně zapojen nebo nesprávně uveden do provozu. Nastavení komunikace přes průmyslovou sběrnici mezi bránou DFx / UOH a masterem sběrnice je popsáno v příslušné příručce DFx. Sledování přenesených dat Data přenesená přes bránu je možné sledovat následujícím způsobem: Pomocí inženýrského rozhraní X24 brány Pomocí softwaru MOVITOOLS -MotionStudio Prostřednictvím webové stránky brány (pouze pro ethernetové brány DFE3x) 22 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

23 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 Popis přenesených procesních dat (PD) Procesní datová slova (16 bitů) z brány na pohon (PO): Popis Rozsah Nastavení PO1 Control word 0 Deaktivovat koncový stupeň 0: aktivováno 1: deaktivováno 1 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 2 Zastavení podle procesní rampy P-03 / P-04 nebo PO3 0: Stop 1: Start 0: Stop 1: Start Rezervováno 0 6 Trip reset Impulz 0 1 = Trip reset Rezervováno 0 PO2 Setpoint speed Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálních otáček jak je nastaveno v P-01 Hodnoty nad 0 x 4000 nebo pod 0 x C000 jsou omezeny na 0 x 4000 / 0 x C000 PO3 Ramp time (pokud Kalibrace: Zrychlení nebo zpoždění v ms pro delta n = 50 Hz je P-12 = 4) No function (pokud je P-12 = 3) Časy ramp jsou nastavené stejně jako v P-03 a P-04 Procesní datová slova (16 bitů) z pohonu na bránu (PI): Popis Rozsah Nastavení PI1 Status word 0 Koncový stupeň uvolněn 0: deaktivováno 1: aktivováno 1 Měnič je připraven k provozu 0: zařízení není připraveno k provozu 1: připraveno k provozu 2 PO data uvolněna 1, pokud P-12 = 3 nebo Rezervováno 5 Porucha / varování 0: žádná chyba 1: chyba Rezervováno (byte high) (byte high) Stav pohonu pokud je bit 5 = 0 0x01 = koncový stupeň uvolněn 0x02 = není uvolněno / neběží 0x04 = uvolněno / běží 0x05 = výrobní nastavení je aktivní Chybový kód pokud je bit 5 = = nadproud na výstupu pohonu 004 = není uvolněno / neběží 006 = odpojení fáz. nesymetrie na vstupu / výpadek fáze na vstupu 007 = Přepětí na sběrnici DC 008 = Přetížení motoru 009 = Parametr nastaven na výchozí hodnotu (výrobní nastavení) 011 = Vypnutí kvůli nadměrné teplotě 026 = Externí vypnutí 047 = Vypnutí kvůli výpadku komunikačního spojení (SBus) 113 = Chyba na analogovém vstupu, proud pod 2,5 ma 117 = Vypnutí kvůli nízké teplotě 198 = Podpětí na sběrnici DC 200 = Všeobecná chyba / chyba koncového stupně PI2 Actual speed Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálních otáček jak je nastaveno v P-01 PI3 Actual current Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálního proudu jak je nastaveno v P-08 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 23

24 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu Příklad: Následující informace se přenesou na pohon, pokud: jsou binární vstupy řádně nakonfigurovány a zapojeny, aby bylo možné pohon uvolnit je parametr P-12 nastaven na hodnotu 3, aby bylo možné pohon řídit přes SBus Popis Rozsah PO1 Control word 0 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 1 Doběh 2 Zastavení podle procesní rampy P Rezervováno 6 Rozběh podle rampy (P-03) a provoz s požadovanými otáčkami (PO2) PO2 Setpoint speed 0x4000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vpravo 0x2000 = 8192 = 50 % maximální rychlosti, např. 25 Hz při chodu vpravo 0xC000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vlevo 0x0000 = 0 = minimální otáčky podle P-02 Data přenesená z pohonu by během provozu měla vypadat následovně: Popis Rozsah PI1 Status word 0x0407 Stav = běží Koncový stupeň uvolněn Pohon je připraven k provozu PO data uvolněna PI2 Actual speed Hodnota by měla odpovídat PO2 (setpoint speed) PI3 Actual current Závisí na otáčkách a zatížení 24 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/2008 16752953 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité pokyny... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP Vydání 12/2008 16766156 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY REE S0 Plynulý regulátor otáček, ovládaný 0-10V, 230V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Plynulý elektronický regulátor je určen pro ventilátory na 230V s napěťově regulovatelnými motory.

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více