Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Okolní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné údaje Vstupní napět ové rozsahy Označení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20: montáž a rozměry Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Instalace v souladu s předpisy UL Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Snadné uvedení do provozu Provoz Stav pohonu a chybové kódy Odstranění chyb Historie chyb Chybové kódy elektroniky SEW Parametry Standardní parametry Rozšířené parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Technické údaje Shoda Okolí Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Index Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 3

4 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze jsou sestaveny následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Piktogram Příklad: Výstražné heslo Význam Následky při nerespektování NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci s pohonným systémem. Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Přečtěte si proto návod k obsluze dříve, než začnete se zařízením pracovat! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny. Uchovávejte jej proto v blízkosti zařízení. 4 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

5 Důležitá upozornění Okolní prostředí Okolní prostředí Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno použití v následujících případech: Použití v explozivním prostředí. Použití v prostředích s výskytem škodlivých látek: oleje kyseliny plyny páry prach záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředí s mechanickým chvěním a rázovým zatížením přesahujícím požadavky normy EN Použití měniče pro zajištění bezpečnostních funkcí na ochranu strojů a osob. 1.3 Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných ustanovení: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický šrot (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 5

6 2 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu 2 Bezpečnostní pokyny Pohonové měniče MOVITRAC LT nesmějí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Pohonové měniče MOVITRAC LT se nesmějí používat jako bezpečnostní zařízení u aplikací ve zvedací technice. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na přístroji související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze odborný personál. Tento personál musí být příslušným způsobem vyškolen pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržení platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvedení do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných návodů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN oder EN 50178). Nutným ochranným opatřením je uzemnění zařízení. Nutným bezpečnostním opatřením je použití nadproudových ochran. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. Pomocí vhodných opatření zajistěte, aby se připojený motor po zapojení měniče do sítě samočinně nerozběhl. Pro tento účel můžete například spojit binární vstupy DI01 až DI03 s GND. 2.2 Provoz a servis VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LT E od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách motoru nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor je vypnutý. Zařízení nemusí být nutně bez napětí, pokud kontrolky LED a sedmisegmentový displej nesvítí. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud to pro poháněný stroj není přípustné, je třeba před odstraněním poruchy odpojit zařízení od sítě. 6 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

7 Všeobecné údaje Vstupní napět ové rozsahy 3 3 Všeobecné údaje 3.1 Vstupní napět ové rozsahy V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LT E BG 1, 2 (vstupní napětí 115 V): 115 V ± 10 %, 1fáz., Hz ± 5 % MOVITRAC LT E BG 1, 2 a 3s ( V): 220 V V ± 10 %, 1fáz.* / 3fáz., Hz ± 5 % UPOZORNĚNÍ *K dispozici je možnost připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LT na dvě fáze třífázové sítě V. MOVITRAC LT E BG 1, 2 a 3s ( V): 380 V V ± 10 %, 3fáz., Hz ± 5 % Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 3.2 Označení výrobku Typ výrobku MC LT E Motor 1 = pouze jednofázové motory Verze B Doporučený výkon motoru 0015 = 1,5 kw Sít ové napětí Odrušení na vstupu 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0 = třída 0 A = třída A B = třída B Způsob připojení Kvadranty Typ konstrukce 1 = 1fázové 3 = 3fázové 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP20 10 = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA 12 s přepínačem 60 Hz Pouze americká varianta MC LT E 1 B (60 Hz) Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 7

8 3 Všeobecné údaje Přetížitelnost 3.3 Přetížitelnost Všechny měniče MOVITRAC LT E mají schopnost pracovat při přetížení: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Přetížitelnost se snižuje na 150 % po dobu 7,5 sekund, pokud výstupní frekvence činí méně než 10 Hz. 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Odpojení při dosažení 175 % jmenovitého proudu pohonu. Ochrana proti přetížení Pohon dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Kontrola přepětí Nastavena na 123 % max. sít ového napětí pohonu. Kontrola podpětí Odpojení při nadměrné teplotě Odpojení při příliš nízké teplotě Pohon se vypíná při teplotě pod 0 C. Nesymetrie sít ových fází Pokud je nesymetrie větší než 3 %, po dobu delší než 30 sekund, běžící pohon se vypne. Výpadek sít ových fází Pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund, běžící pohon se vypne. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

9 Mechanická instalace Ochranné funkce 4 4 Mechanická instalace Před instalací pečlivě zkontrolujte, zda měnič MOVITRAC LT E není poškozen. Měnič MOVITRAC LT E je třeba uchovávat v obalu až do doby použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu 40 C až +60 C. Měnič MOVITRAC LT E je třeba namontovat ve vhodném krytu na plochou, kolmou, nehořlavou plochu chráněnou proti otřesům. Přitom je třeba dbát na požadovaný stupeň ochrany IP podle EN Hořlavé látky musí být uchovávány v bezpečné vzdálenosti od pohonu. Zamezte vnikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Maximální teplota okolí během provozu činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Měniče MOVITRAC LT E je možné montovat vedle sebe tak, aby se příruby chladičů dotýkaly. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LT E namontován nad dalším pohonem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, činí minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Uzavřený kryt musí být buď externě chlazen nebo musí být dostatečně velký, aby umožňoval přirozené chlazení (viz kap. 4.2). Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 9

10 4 Mechanická instalace Rozměry 4.1 Rozměry Měnič MOVITRAC LT E je dostupný se dvěma variantami krytů: Standardní kryt IP20 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA 12 K pro pohony s konstrukční velikostí 1 a 2 Kryt IP55 / NEMA 12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou měniče totožné. Jedinými rozdíly jsou rozměry krytu a hmotnost Rozměry krytu IP20 c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C 62741AXX 62742AXX 62743AXX Hodnota BG 1 BG 2 BG 3 Výška (A) [mm] 154,3 201,0 248,1 [in] 6,10 7,91 9,77 Šířka (B) [mm] 82,2 104,0 140,0 [in] 3,24 4,10 5,51 Hloubka (C) [mm] 122, [in] 4,83 5,90 6,30 Hmotnost [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40 10,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [in] 1,97 2,48 3,15 b [mm] [in] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [in] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [in] 0,2 0,21 0,29 Nastavení krouticího [Nm] 1,0 1,0 1,0 momentu pro výkonové svorky [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 10 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

11 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP55 / NEMA-12 (LT E xxx 10 a 20) c b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Hodnota BG 1 BG 2 BG 3 Výška (A) [mm] [in] 7,9 12,2 12,2 Šířka (B) [mm] [in] 5,5 6,5 8,66 Hloubka (C) [mm] [in] 6,4 6,9 8,66 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [in] 5 6 8,2 b [mm] [in] 0,23 0,23 0,23 c [mm] [in] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [in] 5,6 9,9 9,9 X [mm] [in] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [in] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [in] 0,67 0,67 0,67 Nastavení krouticího [Nm] momentu pro výkonové svorky [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Nastavení krouticího [Nm] 0,5 0,5 0,5 momentu pro řídicí svorky [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 11

12 4 Mechanická instalace Kryt IP20: montáž a rozměry 4.2 Kryt IP20: montáž a rozměry U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20 (ten je zaručen u standardních pohonů), musí být pohon umístěn v krytu. Respektujte prosím následující směrnice: Kryt musí být vyroben z materiálu, který dobře vede teplo, případně musí být externě chlazen. Při použití krytu s ventilačními otvory by měly být tyto otvory umístěny pod a nad měničem, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch by měl být přiváděn pod měničem a nad ním opět odváděn. Pokud okolní prostředí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak by měl být na ventilačních otvorech namontován vhodný filtr částic a měla by být použita externí ventilace. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokým obsahem vlhkosti, solí nebo chemikálií by měl být použit vhodný uzavřený kryt (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovového krytu bez ventilačních otvorů Vstupní výkon Uzavřený kryt A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] BG 1 0,37 kw 230 V BG 1 0,75 kw 230 V BG 1 1,5 kw 230 V BG 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw; 1,5 kw; 2,2 kw 400 V ,2 kw 400 V BG 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V C B D A D Obr. 1: Kryt 62736AXX 12 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

13 Mechanická instalace Kryt IP20: montáž a rozměry Rozměry krytu s ventilačními otvory BG 1 BG 2 Vstupní výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Kryt s ventilačními otvory A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Rozměry krytu s externí ventilací BG 1 BG 2 Vstupní výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Kryt s externí ventilací (s ventilátorem) A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Průchod vzduchu > 15 m 3 /h > 45 m 3 /h Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 13

14 5 Elektrická instalace Před instalací 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LT E od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. Zařízení MOVITRAC LT E smí instalovat pouze odborný personál v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a pravidel. Měnič MOVITRAC LT E je vybaven stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň ochrany je třeba použít vhodné zakrytování nebo využít variantu s IP55. Pokud je pohon spojen se sítí pomocí konektoru, je možné spojení přerušit nejdříve 10 minut po odpojení sít ového napájení. Dbejte na správné uzemnění. Viz diagram v kapitole Uzemňovací kabel musí být dimenzován pro maximální chybový proud sítě, který je obvykle omezen pojistkami nebo pomocí MCB. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života při zřícení zdvihacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LT E nesmí být používán ve smyslu bezpečnostního zařízení pro aplikace ve zdvihací technice. Jako bezpečnostní zařízení používejte kontrolní systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 5.1 Před instalací Sít ové napětí, sít ová frekvence a počet fází (jednofázová nebo třífázová sít ) se musí shodovat s údaji na zařízení MOVITRAC LT E. Mezi sítí a měničem by měl být nainstalován oddělovač nebo podobné zařízení. Výstupní svorky U, V a W měniče MOVITRAC LT E se nesmí za žádných okolností připojovat na sít. Přívody pohonu ze sítě do měniče je třeba chránit pomocí pomalých vysokovýkonových pojistek nebo pomocí MCB. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se řídicí vedení nacházejí v blízkosti výkonových kabelů, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm. Vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Stínění a mechanická ochrana výkonových kabelů musí být řešeny podle schématu připojení uvedeného v kapitole Všechny svorky je třeba utahovat odpovídajícím krouticím momentem. 14 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

15 Elektrická instalace Instalace Instalace Zapojte pohon podle následujícího diagramu. Dbejte přitom na správné připojení kontaktů ve svorkové skříňce motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Další informace k tomuto tématu najdete v diagramu v kapitole Jako výkonové kabely doporučujeme použít 4žilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných předpisů a pravidel. Uzemňovací svorka každého měniče MOVITRAC LT E by měla být zvlášt připojena přímo na sběrnou zemnicí lištu (prostřednictvím filtru, pokud je nainstalován), jak je popsáno níže. Zemnicí spojení měniče MOVITRAC LT E by neměla být propojována z jednoho měniče na další. Rovněž by neměla být propojována z jednoho zařízení na jiné. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Pro dodržení předpisů UL by se pro všechna zemní spojení měly použít lemovací kontakty s certifikací UL Připojení svorkové skříňky Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru obsahuje informaci o napět ovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LT E. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí Nízké napětí Vysoké napětí Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 15

16 5 Elektrická instalace Instalace Připojení motoru a pohonu VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká poranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N L3, nikoli V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Doplněk ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) K11 (AC-3) Výkonová část V +V U V W GND K12 (AC-3) K12 (AC-3) GND GND 1 BMK červený bílý modrý ** 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV/D: Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu bílý 1 červený BG 2 BGE 3 modrý 4 5 bílý červený modrý DT/DV/D: Na straně střídavého proudu Odpojení M 3fázové BW Obr. 3: Schéma připojení výkonové části 61894ACS UPOZORNĚNÍ Připojte brzdový usměrňovač pomocí zvláštních sít ových přívodů. Napájení prostřednictvím napětí motoru není přípustné! Brzdu odpojujte na straně stejnosměrného i střídavého napětí vždy u: všech aplikací pohonů zdvihacích mechanismů pohonů, u kterých je zapotřebí rychlá reakce brzdy 16 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

17 Elektrická instalace Přehled signálních svorek Přehled signálních svorek +24 V O/P Digital I/P 1 Digital I/P 2 Digital I/P V O/P Analog I/P 0 V Analog O/P 0 10 V 4 20 ma 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé Uzavřeno: uvolnění; Otevřeno: blokování Uzavřeno: Přednastavená hodnota 1; Otevřeno: Analog I/P Analog I/P uzavřeno: A; Otevřeno: V 500 min. 10 k max V analog O/P Data relé DC 30 V, 5 A AC 240 V, 5 A 62364ACS Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Popis Přípojka 1 Výstup +24 V, referenční Referenční hodnota pro aktivaci vstupů DI...DI3 2 Binární vstup 1 Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 3 Binární vstup 2 Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 4 Binární vstup 3 / termistor Pro aktivaci připojte na +8 V...30 V DC 5 Výstup +10 V, referenční Referenční výstup 10 V pro analog. vstup (napájení potenciometru +, 10 ma max.) 6 Analogový vstup (12 bitů) V ( ma pokud je Iref aktivní) 7 Referenční potenciál 0 V Referenční potenciál 0 V pro analogový vstup (napájení potenciometru -) 8 Analogový výstup (10 bitů) V, 10 V / 20 ma digitálně naprogramováno 9 Referenční potenciál 0 V Referenční hodnota 0 V pro analogový výstup 10 Spínací kontakt Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Referenční potenciál spínacího kontaktu Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu +8 V...30 V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. UPOZORNĚNÍ Připojením napětí nad 30 V na řídicí svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na řídicích svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 17

18 5 Elektrická instalace Komunikační zdířka RJ Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] Není spojení [2] Není spojení [3] +24 V [4] RS-485+ / interní sběrnice 1) [5] RS-485- / interní sběrnice 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 start bit / 8 datových bitů / 1 stop bit, no parity 2) P-12 musí být pro komunikaci přes SBus nastaven na 3 nebo Instalace v souladu s předpisy UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony je možné provozovat při teplotách okolí od 0 C do 50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty výkonových svorek zařízení MOVITRAC LT E činí: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm Pohonové měniče MOVITRAC LT E jsou vhodné pro provoz v napět ových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální proud a maximální napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí 24 V DC používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 30 V DC) a výstupním proudem (I 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT). 18 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

19 Elektrická instalace Instalace v souladu s předpisy UL Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0008, 0015, 0022 AC 5000 A AC 480 V AC 10 A / 600 V 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 32 A / 600 V Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 19

20 6 I 0 Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní 6 Uvedení do provozu 6.1 Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Každý měnič MOVITRAC LT E je standardně vybaven obslužným zařízením, které umožňuje provoz a nastavení pohonu bez dalšího vybavení. Obslužné zařízení má 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / Run Stop / Reset Navigate Up Down Uvolnění motoru Zastavení motoru / reset Stiskněte a přidržte pro přechod do režimu zpracování parametrů nebo pro opuštění tohoto režimu Zvýšení parametru / hodnoty Snížení parametru / hodnoty Tlačítka Start a Stop obslužného zařízení jsou deaktivována, pokud jsou parametry nastaveny na hodnoty z výroby. Pro umožnění použití tlačítek Start a Stop je třeba P-12 nastavit na hodnotu 1 nebo 2 (viz kapitolu 9.1, "Standardní parametry"). K nabídce umožňujícímu změnu parametrů je možné přistupovat pouze pomocí tlačítka Navigate. Pro přepínání mezi nabídkou pro změnu parametrů a zobrazením v reálném čase (provozní stav pohonu / otáčky) přidržte toto tlačítko stisknuté (> 1 sekundu). Pro přepínání mezi provozním proudem a běžícím pohonem přidržte tlačítko krátce (< 1 sekundu) stisknuté. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Displej [4] Navigate [2] Start [5] Up [3] Stop / Reset [6] Down Displej Šestimístný, sedmisegmentový displej je integrován v každém pohonu. S jeho pomocí je možné sledovat funkce pohonu a nastavovat parametry. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

21 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte na napět ový rozsah motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P-08 = jmenovitý proud motoru P-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Vytvořte spojení mezi svorkami 1 a 2, čímž pohon uvolníte Provoz na svorkách (standardní nastavení) Pro provoz v režimu na svorkách (standardní nastavení): P-12 je třeba nastavit na 0 (výrobní nastavení). Připojte přepínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Mezi svorky 5, 6 a 7 připojte potenciometr (2,2 k...10 k), posuvný kontakt musí být připojen na pin 6. Sepnutím přepínače uvolněte pohon. Nastavte otáčky pomocí potenciometru Režim s obslužným zařízením Pro provoz v režimu s obslužným zařízením: Nastavte P-12 na 1 (jednosměrný) nebo 2 (dvousměrný). Připojte kabelovou propojku nebo spínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek, čímž uvolníte pohon. Poté stiskněte tlačítko <Start>. Pohon je uvolněn při frekvenci 0,0 Hz. Stiskněte tlačítko <Up> pro zvýšení otáček. Pro zastavení pohonu stiskněte tlačítko <Stop>. Následným stisknutím tlačítka <Start> se pohon vrátí na předchozí otáčky. (Pokud je aktivován dvousměrný režim (P-12 = 2), otáčí se směr stisknutím tlačítka <Start>). UPOZORNĚNÍ Požadovanou cílovou rychlost je možné přednastavit stisknutím tlačítka <Stop> v klidovém stavu. Následným stisknutím tlačítka <Start> pohon přejde na tyto otáčky podle příslušné rampy Důležité parametry Maximální a minimální otáčky se nastavují pomocí P-01 a P-02. Zrychlení a zpoždění se nastavují pomocí P-03 a P-04. Údaje z typového štítku motoru se zadávají prostřednictvím parametrů P-07 až P-10. Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 21

22 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu Uvedení do provozu pro provoz na průmyslové sběrnici Uveďte pohon do provozu podle údajů uvedených v kapitole 6.2. Pro řízení pohonu prostřednictvím systémové sběrnice nastavte parametr P-12 na hodnotu 3 nebo 4 3 = řídicí slovo a požadované otáčky přes SBus, časy ramp podle parametru P-03 / P = řídicí slovo, požadované otáčky a čas rampy přes SBus Parametr P-14 nastavte na 101 (standard). Tím se dostanete do rozšířené nabídky. Hodnoty parametru P-36 nastavte následujícím způsobem: Pro jednoznačnou adresu SBus na hodnotu od 1 do 63 Pro přenosovou rychlost sběrnice SBus odpovídající bráně na hodnotu 500 kbd (standard) Pro případ přerušení komunikace určete chování pohonu při timeoutu: 0: pokračovat s naposledy použitými daty (standard) t_xxx: vypnout po uplynutí xxx milisekund, je zapotřebí trip reset r_xxx: zastavit podle rampy po uplynutí xxx milisekund, automatický restart po opětovném obdržení dat Připojte pohon přes SBus na bránu DFx / UOH podle kapitoly 5.4 "Komunikační zdířka RJ45". Přepínač DIP AS na bráně DFx / UOH přepněte z polohy OFF do polohy ON, aby se provedla funkce Autosetup pro bránu průmyslové sběrnice. Kontrolka "H1" se opakovaně rozsvítí a poté zcela zhasne. Pokud kontrolka "H1" svítí, pak je brána nebo jeden z pohonů na sběrnici SBus chybně zapojen nebo nesprávně uveden do provozu. Nastavení komunikace přes průmyslovou sběrnici mezi bránou DFx / UOH a masterem sběrnice je popsáno v příslušné příručce DFx. Sledování přenesených dat Data přenesená přes bránu je možné sledovat následujícím způsobem: Pomocí inženýrského rozhraní X24 brány Pomocí softwaru MOVITOOLS -MotionStudio Prostřednictvím webové stránky brány (pouze pro ethernetové brány DFE3x) 22 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

23 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 Popis přenesených procesních dat (PD) Procesní datová slova (16 bitů) z brány na pohon (PO): Popis Rozsah Nastavení PO1 Control word 0 Deaktivovat koncový stupeň 0: aktivováno 1: deaktivováno 1 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 2 Zastavení podle procesní rampy P-03 / P-04 nebo PO3 0: Stop 1: Start 0: Stop 1: Start Rezervováno 0 6 Trip reset Impulz 0 1 = Trip reset Rezervováno 0 PO2 Setpoint speed Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálních otáček jak je nastaveno v P-01 Hodnoty nad 0 x 4000 nebo pod 0 x C000 jsou omezeny na 0 x 4000 / 0 x C000 PO3 Ramp time (pokud Kalibrace: Zrychlení nebo zpoždění v ms pro delta n = 50 Hz je P-12 = 4) No function (pokud je P-12 = 3) Časy ramp jsou nastavené stejně jako v P-03 a P-04 Procesní datová slova (16 bitů) z pohonu na bránu (PI): Popis Rozsah Nastavení PI1 Status word 0 Koncový stupeň uvolněn 0: deaktivováno 1: aktivováno 1 Měnič je připraven k provozu 0: zařízení není připraveno k provozu 1: připraveno k provozu 2 PO data uvolněna 1, pokud P-12 = 3 nebo Rezervováno 5 Porucha / varování 0: žádná chyba 1: chyba Rezervováno (byte high) (byte high) Stav pohonu pokud je bit 5 = 0 0x01 = koncový stupeň uvolněn 0x02 = není uvolněno / neběží 0x04 = uvolněno / běží 0x05 = výrobní nastavení je aktivní Chybový kód pokud je bit 5 = = nadproud na výstupu pohonu 004 = není uvolněno / neběží 006 = odpojení fáz. nesymetrie na vstupu / výpadek fáze na vstupu 007 = Přepětí na sběrnici DC 008 = Přetížení motoru 009 = Parametr nastaven na výchozí hodnotu (výrobní nastavení) 011 = Vypnutí kvůli nadměrné teplotě 026 = Externí vypnutí 047 = Vypnutí kvůli výpadku komunikačního spojení (SBus) 113 = Chyba na analogovém vstupu, proud pod 2,5 ma 117 = Vypnutí kvůli nízké teplotě 198 = Podpětí na sběrnici DC 200 = Všeobecná chyba / chyba koncového stupně PI2 Actual speed Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálních otáček jak je nastaveno v P-01 PI3 Actual current Kalibrace: 0 x 4000 = 100 % maximálního proudu jak je nastaveno v P-08 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B) 23

24 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu Příklad: Následující informace se přenesou na pohon, pokud: jsou binární vstupy řádně nakonfigurovány a zapojeny, aby bylo možné pohon uvolnit je parametr P-12 nastaven na hodnotu 3, aby bylo možné pohon řídit přes SBus Popis Rozsah PO1 Control word 0 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 1 Doběh 2 Zastavení podle procesní rampy P Rezervováno 6 Rozběh podle rampy (P-03) a provoz s požadovanými otáčkami (PO2) PO2 Setpoint speed 0x4000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vpravo 0x2000 = 8192 = 50 % maximální rychlosti, např. 25 Hz při chodu vpravo 0xC000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vlevo 0x0000 = 0 = minimální otáčky podle P-02 Data přenesená z pohonu by během provozu měla vypadat následovně: Popis Rozsah PI1 Status word 0x0407 Stav = běží Koncový stupeň uvolněn Pohon je připraven k provozu PO data uvolněna PI2 Actual speed Hodnota by měla odpovídat PO2 (setpoint speed) PI3 Actual current Závisí na otáčkách a zatížení 24 Návod k obsluze MOVITRAC LT E (verze B)

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více