Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/ / CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležité pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Okolní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné údaje Rozsahy vstupních napětí Označení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Instalace v souladu s UL Elektromagnetická kompatibilita Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Snadné uvedení do provozu Provoz Stav pohonu a chybové kódy Odstranění chyby Historie chyb Chybové kódy elektroniky SEW Parametry Standardní parametry Rozšířené parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Technické údaje Shoda Okolí Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Index Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 3

4 Důležité pokyny 1 Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Důležité pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou uspořádány následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Piktogram Výstražné heslo Význam Důsledky v případě nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možnost vzniku nebezpečné situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možnost vzniku nebezpečné situace Lehká poranění Specifické nebezpečí, např. zasažení elektrickým proudem STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonného systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu. Dodržení návodu k obsluze je předpokladem pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Přečtěte si proto návod k obsluze dříve, než začnete se zařízením pracovat! Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny pro servis. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. 4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

5 Důležité pokyny Okolní prostředí Okolní prostředí Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: Použití v oblastech chráněných proti explozi Použití v prostředích s výskytem škodlivých látek: oleje kyseliny plyny páry prach rušivé záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředích, kde dochází k mechanickým rázům a chvění přesahujícím požadavky normy EN Pokud měnič nerespektuje bezpečnostní funkce, které zajišt ují ochranu stroje a osob. 1.3 Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných ustanovení: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický odpad (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 5

6 Bezpečnostní pokyny 2 Instalace a uvedení do provozu 2 Bezpečnostní pokyny Měniče MOVITRAC LTE-B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace ve zdvihací technice. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte poškozené výrobky a nikdy je neuvádějte do provozu. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na přístroji související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze odborný personál. Tento personál musí být příslušným způsobem vyškolen pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržení platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvedení do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných návodů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musejí odpovídat platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nutným ochranným opatřením je uzemnění zařízení. Nutným bezpečnostním opatřením je použití nadproudových ochran. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. Pomocí vhodných opatření zajistěte, aby se připojený motor po zapojení měniče do sítě samočinně nerozběhl. Pro tento účel můžete například spojit binární vstupy DI01 až DI03 s GND. Integrovaná polovodičová ochrana proti zkratu neposkytuje ochranu pro rozvětvené obvody. Ochranu rozvětvených obvodů provádějte podle příslušných národních předpisů. 6 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

7 Bezpečnostní pokyny Provoz a servis Provoz a servis VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách motoru nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor je vypnutý. Zařízení nemusí být nutně bez napětí, pokud kontrolky LED a sedmisegmentový displej nesvítí. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Jestliže to z bezpečnostních důvodů u poháněného stroje není přípustné, odpojte zařízení před odstraněním poruchy od sítě. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 7

8 Všeobecné údaje 3 Rozsahy vstupních napětí 3 Všeobecné údaje 3.1 Rozsahy vstupních napětí V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 (vstupní napětí 115 V): 115 V ± 10 %, 1fázové, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 200 V V ± 10 %, 1fázové* / 3fázové, Hz ± 5 % UPOZORNĚNÍ *K dispozici je možnost připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LTE-B na dvě fáze třífázové sítě s napětím V. MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 380 V V ± 10 %, 3fázové, Hz ± 5 % Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 3.2 Označení výrobku MC LTE 1 B (60 Hz) 60 Hz Pouze americká varianta Typ Kvadranty Způsob připojení Odrušení na vstupu Sít ové napětí Doporučený výkon motoru Verze 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP20 10 = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA = kryt se stupněm ochrany IP55 / NEMA-12 spřepínačem 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q 1 = 1fázové 3 = 3fázové 0 = třída 0 A = třída A B = třída B 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw B Motor 1 = pouze jednofázové motory Typ výrobku MC LTE 8 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

9 Všeobecné údaje Přetížitelnost Přetížitelnost Všechny měniče MOVITRAC LTE-B jsou schopny přetížení do: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Při výstupní frekvenci pod 10 Hz se přetížitelnost snižuje na 150 % po dobu 7,5 sekund. Úpravy přetížení motoru jsou popsány v parametru P-08 v kapitole "Standardní parametry" (Strana 36). 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Ochrana proti přetížení Měnič dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Chyba vlivem přepětí Nastaveno na 123 % max. sít ového napětí pohonu. Chyba vlivem podpětí Chyba vlivem nadměrné teploty Chyba vlivem příliš nízké teploty Při teplotě pod -10 C se pohon vypne. Výpadek sít ové fáze Běžící pohon se vypne, pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 9

10 Mechanická instalace 4 Rozměry 4 Mechanická instalace Před instalací pečlivě zkontrolujte, zda měnič MOVITRAC LTE-B není poškozen. Měnič MOVITRAC LTE-B skladujte v originálním obalu až do doby jeho použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu od 40 C do +60 C. Měnič MOVITRAC LTE-B musí být nainstalován ve vhodném krytu na rovné, kolmé a nehořlavé ploše, která odolává vibracím. Pokud je požadován určitý stupeň ochrany IP, je třeba respektovat normu EN Hořlavé látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohonu. Zamezte vnikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Maximální teplota okolí během provozu činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Respektujte rovněž specifické údaje uvedené v kapitole "Okolní podmínky" (Strana 45). Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Zařízení MOVITRAC LTE-B je možné instalovat vedle sebe. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LTE-B namontován nad dalším pohonem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, činí minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Spínací skříň musí být buď vybavena externí ventilací, nebo musí být dostatečně velká, aby umožňovala přirozené chlazení (viz kap. "Kryty IP20: Montáž a rozměry spínacích skříní" na Strana 13). 4.1 Rozměry Měnič MOVITRAC LTE-B je dostupný se dvěma variantami krytů: Standardní kryt IP20 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA-12 K Kryt IP55 / NEMA-12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou měniče totožné. Jedinými rozdíly jsou rozměry krytu a hmotnost. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

11 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP20 c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C Rozměry 62741AXX 62742AXX 62743AXX Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 6,85 8,66 10,28 Šířka (B) [mm] [in] 3,11 4,10 4,96 Hloubka (C) [mm] 122, [in] 4,83 5,90 7,01 Hmotnost [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40 10,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [in] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [in] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [in] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [in] 0,2 0,21 0,29 Utahovací moment [Nm] 1,0 1,0 1,0 výkonových svorek [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 11

12 Mechanická instalace 4 Rozměry Rozměry krytů IP55 / NEMA-12 (LTE xxx 10 a 20) b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 64882AXX 60497AXX Rozměry Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 7,9 12,2 12,2 Šířka (B) [mm] [in] 5,5 6,5 8,31 Hloubka (C) [mm] [in] 6,5 6,9 9,45 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [in] 5 6 7,72 b [mm] [in] 0,23 0,23 0,28 c [mm] [in] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [in] 5,6 9,9 9,88 X [mm] [in] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [in] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [in] 0,67 0,67 0,67 Utahovací moment [Nm] výkonových svorek [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Utahovací moment [Nm] 0,5 0,5 0,5 řídicích svorek [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované 12 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

13 Mechanická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20, poskytovaný standardními kryty musí být měnič umístěný ve spínací skříni. Respektujte prosím následující zásady: Spínací skříň musí být vyrobena z tepelně vodivého materiálu, nebo musí být vybavena nuceným větráním. Při použití spínací skříně s ventilačními otvory musí být otvory umístěny pod a nad měničem, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch musí být přiváděn pod měničem a nad měničem musí být opět odváděn. Pokud vnější okolí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak je třeba do ventilačních otvorů namontovat filtr částic a použít externí ventilaci. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokou koncentrací vlhkosti, solí nebo chemikálií je třeba použít vhodnou uzavřenou spínací skříň (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovové skříně bez ventilačních otvorů Výkon BG 1 BG 1 BG 2 BG 2 0,37 V, 0, kw 0,37 V, 0, kw 1,5 kw 230 V 0,75 V, 1, kw 1,1 kw 115 V 1,5 kw 230 V 1,5 V, 2, kw 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V Spínací skříň s těsnicím uzávěrem A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , , , , ,94 C B D A D Obr. 1: Spínací skříň 62736AXX Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 13

14 Mechanická instalace 4 Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Rozměry spínací skříně s ventilačními otvory BG 1 BG 2 BG 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s ventilačními otvory A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , Rozměry spínací skříně s externí ventilací BG 1 BG 2 BG 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s externí ventilací (pomocí ventilátoru) A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Průtok vzduchu > 15 m 3 /h > 45 m 3 /h > 80 m 3 /h 14 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

15 Elektrická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně 5 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole 2! VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. Zařízení MOVITRAC LTE-B smí instalovat pouze odborní pracovníci v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a směrnic. Měnič MOVITRAC LTE-B je hodnocen stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň ochrany je třeba použít vhodné zakrytování nebo využít variantu s IP55. Pokud je měnič spojen se sítí prostřednictvím konektoru, nesmí se konektor odpojovat dříve než 10 minut po odpojení sít ového napájení. Dbejte na správné uzemnění. Dodržujte schéma uvedené v kapitole "Připojení měniče a motoru" (Strana 19). Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální svodový proud, který je za normálních okolností omezen pojistkami nebo ochranným spínačem motoru. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života při zřícení zvedacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace v oblasti zdvihací techniky. Jako bezpečnostní zařízení používejte monitorovací systémy nebo mechanické ochrany. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 15

16 Elektrická instalace 5 Před instalací 5.1 Před instalací Sít ové napětí, sít ová frekvence a počet fází (jednofázová nebo třífázová sít ) se musí shodovat s údaji na zařízení MOVITRAC LTE-B. Mezi sítí a měničem musí být nainstalován oddělovač nebo podobné zařízení. Výstupní svorky U, V a W měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí za žádných okolností připojovat k síti. Kabely jsou jištěny pouze pomalými pojistkami pro vysoké výkony nebo ochrannými spínači motoru. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se poblíž výkonových kabelů nacházejí řídicí vedení, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm. Vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Odstínění a ochranu výkonových kabelů proti mechanickému poškození je třeba provést podle připojovacího schématu uvedeného v kapitole "Připojení měniče a motoru" (Strana 19). Všechny svorky dotáhněte odpovídajícím momentem Otevření čelního krytu IP55 BG 1 & 2 Pro odstranění čelního krytu zasuňte šroubovák do otvoru tak, jak je znázorněno na obrázku. Z X Y X 64506AXX IP55 BG 3 Kryt otevřete povolením 2 šroubů na čelní straně zařízení. [1] [1] 64507AXX [1] Šrouby pro čelní kryt 16 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

17 Elektrická instalace Instalace Pomocná karta V krytu IP20 je pomocná karta zasunuta ve výřezu nad sedmisegmentovým displejem. V krytu IP55 je pomocná karta umístěna na vnitřní straně čelního krytu. 5.2 Instalace Zapojte měnič podle následujícího diagramu. Dbejte na správné připojení svorkové skříně motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Další informace naleznete v diagramu v kapitole "Přípojky ve svorkové skříni motoru" (Strana 18). Jako výkonové kabely doporučujeme použít 4žilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných předpisů a pravidel. Zemnicí svorka každého měniče MOVITRAC LTE-B musí být připojena přímo na sběrnou zemnicí lištu (nad filtrem, pokud je nainstalován). Zemní spojení měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí propojovat od jednoho měniče k druhému. Rovněž se nesmí připojovat od jiných zařízení resp. na jiná zařízení. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Pro dodržení předpisů UL je třeba u všech zemních spojení použít lemovací oka s certifikací podle UL. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 17

18 Elektrická instalace 5 Instalace Připojení svorkové skříně Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru poskytuje informaci o napět ovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LTE B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 L1 L2 L1 Nízké napětí Vysoké napětí DT/DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 V1 W3 T1 T2 T3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí 18 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

19 Elektrická instalace Instalace Připojení měniče a motoru VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká poranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N neplatí pro 1fáz. 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 U AC U AC U AC Doplněk ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) Výkonová část 11 [4] K12 (AC-3) [3] GND [V+] +V GND K12 (AC-3) GND U V W BR + BW.. / BW..-T Připojení Brzdový odpor* * 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV/D: Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu bílá 1 BMK červená modrá červená bílá modrá bílá 1 BG 2 3 červená BGE 4 modrá 5 DT/DV/D: Na straně střídavého proudu Odpojení M 3fáz. BW Obr. 2: Schéma připojení výkonové části 64606ACS [1] Sít ový stykač mezi napájecí sítí a měničem [2] Sít ové napájení brzdového usměrňovače, spínáno simultánně z K10 [3] Řídicí stykač/relé, odebírá napětí z interního reléového kontaktu [4] měniče a napájí tímto napětím brzdový usměrňovač [4] Bezpotenciálový reléový kontakt měniče [V+] Externí napájecí napětí pro řídicí stykač / relé * Pouze BG 2 a 3 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 19

20 Elektrická instalace 5 Instalace UPOZORNĚNÍ Připojte brzdový usměrňovač pomocí samostatného sít ového přívodu. Napájení prostřednictvím napětí motoru není přípustné! Brzdu odpojujte na straně stejnosměrného i střídavého napětí vždy u: všech aplikací v oblasti zvedací techniky pohonů, u kterých je zapotřebí rychlá reakce brzdy Tepelná ochrana motoru (TF / TH) Motory s interním teplotním snímačem (TF, TH nebo podobné) je možné připojovat přímo na MOVITRAC LTE-B. Měnič pak indikuje chybu. Teplotní snímač se připojuje na svorku 1 (+24 V) a na binární vstup 3. Parametr P-15 musí být nastaven na externí chybový vstup, aby mohl rozpoznávat chybová hlášení o nadměrné teplotě. Prahová hodnota činí cca 2,5 kω. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

21 Elektrická instalace Přehled signálních svorek Přehled signálních svorek IP20 a IP55 IP55 se spínacím doplňkem +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé FWD REV 64485ACS 64608ACS Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Signál Připojení Popis 1 Výstup +24 V, referenční Výstup +24 V, referenční 2 DI 1 Binární vstup 1 Pozitivní logika 3 DI 2 Binární vstup 2 4 DI 3 Binární vstup 3 / termistorový kontakt V Výstup +10 V, referenční 6 AI / DI Analogový vstup (12 bitů) binární vstup 4 Vztažná hodnota pro aktivaci DI1...DI3 (max. 100 ma) "Logická 1", rozsah vstupních napětí: DC V "Logická 0", rozsah vstupních napětí: DC V Kompatibilní s požadavkem PLC pokud je připojeno 0 V. 10 V, vztažná hodnota pro analogový vstup (pot. napájení +, 10 ma max., 1 kω min.) V, ma, ma "Logická 1", rozsah vstupních napětí: DC V 7 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažný potenciál pro analogový vstup (pot. napájení ) 8 AO / DO Analogový výstup (10 bitů) Binární výstup V, 20 ma analogový 24 V, 20 ma digitální 9 0 V 0 V vztažný potenciál Referenční hodnota 0 V pro analogový výstup 10 Kontakt relé Kontakt relé Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Vztažný potenciál relé Vztažný potenciál relé Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu +8 V...30 V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. STOP! Připojením napětí nad 30 V na řídicí svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na řídicích svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 21

22 Elektrická instalace 5 Komunikační zdířka RJ Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] není obsazeno [2] není obsazeno [3] +24 V [4] RS-485+ / interní sběrnice 1) [5] RS-485 / interní sběrnice 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 spouštěcí / 8 datových / 1 zastavovací bit, žádná parita 2) Pro komunikaci přes SBus musí být P-12 nastaven na 3 nebo 4 22 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

23 Elektrická instalace Instalace v souladu s UL Instalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony je možné provozovat při teplotách okolí od 0 C do 50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty pro výkonové svorky měniče MOVITRAC LTE-B činí: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm / 8,9 lb.in Měniče MOVITRAC LTE-B jsou vhodné pro provoz v napět ových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální sít ový proud a maximální sít ové napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí DC 24 V používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = DC 30 V) a omezeným výstupním proudem (I 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 23

24 Elektrická instalace 5 Elektromagnetická kompatibilita 5.6 Elektromagnetická kompatibilita Konstrukční řada frekvenčních měničů MOVITRAC LTE-B je určena pro použití ve strojích a zařízeních. Splňuje produktovou normu EN pro pohony s proměnnými otáčkami. Pro instalaci pohonového systému v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je třeba respektovat požadavky uvedené ve směrnici 2004/108/EG (EMV) Odolnost proti rušení Měniče MOVITRAC LTE-B splňují požadavky na odolnost proti rušení stanovené normou EN pro průmysl a domácnosti (lehký průmysl) Vysílání rušivých signálů Ohledně emise rušivých signálů splňuje měnič MOVITRAC LTE-B mezní hodnoty podle norem EN a EN a může být proto používán jak v průmyslu, tak i v domácnostech (lehkém průmyslu). Pro zajištění nejlepší možné elektromagnetické kompatibility je třeba pohony nainstalovat v souladu s pokyny pro připojení uvedenými v kapitole "Instalace" na Strana 17. Dbejte přitom na dobré uzemnění pohonového systému. Pro splnění požadavků z hlediska rušení je třeba použít stíněné kabely motoru. V níže uvedené tabulce jsou stanoveny podmínky pro použití měničů MOVITRAC LTE-B v pohonových aplikacích: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTEB xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3fázové LTEB xxxx 2A3-x-xx LTEB xxxx 5A3-x-xx Není zapotřebí doplňková filtrace Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru Není zapotřebí žádná doplňková filtrace U měničů bez interního filtru je třeba pro splnění požadavků použít externí filtr a stíněný kabel motoru: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTEB xxxx 201-x-xx 230 V, třífázové LTEB xxxx 203-x-xx 400 V, třífázové LTEB xxxx 503-x-xx Použijte externí filtr typu NF LT 2B1 0xx Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru 24 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

25 Elektrická instalace Elektromagnetická kompatibilita Odpojení elektromagnetického filtru a varistoru (IP20) Měniče se stupněm ochrany IP20 a s vestavěným elektromagnetickým filtrem (např. MOVITRAC LTE-B xxxx xaxx 00 nebo MOVITRAC LTE-B xxxx xbxx 00) mají vyšší zemní svodový proud. U aplikací, ve kterých dochází k náhlým poklesům výkonu, je možné elektromagnetický filtr deaktivovat vyšroubováním odrušovacího šroubu ze strany na zařízení. VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než vyšroubujete odrušovací šroub. [1] [2] [1] Odrušovací šroub [2] Šroub VAR 64408AXX Měnič MOVITRAC LTE-B je vybaven součástmi, které potlačují napět ové rázy v oblasti vstupního napětí. Tyto součásti chrání elektrické obvody na přívodech před napět ovými špičkami, které mohou být vyvolány úderem blesku nebo působením jiných zařízení ve stejné síti. Pokud u pohonového systému provádíte vysokonapět ovou zkoušku, mohou součásti pro potlačení napět ových špiček vést ke znehodnocení výsledku zkoušky. Pro umožnění vysokonapět ových zkoušek vyšroubujte šroub VAR na boční straně zařízení. Tím se ochranné součásti deaktivují. Po provedení vysokonapět ové zkoušky šroub VAR opět zašroubujte a zopakujte zkoušku ještě jednou. Zkouška by nyní měla být neúspěšná; to znamená, že spínací obvod je opět chráněn proti napět ovým rázům. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 25

26 I Uvedení do provozu 6 Uživatelské rozhraní 0 6 Uvedení do provozu 6.1 Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Každý měnič MOVITRAC LTE-B je standardně vybaven obslužným zařízením, které umožňuje provoz a nastavení pohonu bez dalších přístrojů. Obslužné zařízení má 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / Run Uvolnění motoru Změna směru otáčení, pokud je aktivován obousměrný provoz obslužného zařízení. Stop / Reset Zastavení motoru Potvrzení chyby Navigace Zobrazuje informace v reálném čase Stiskněte a přidržte toto tlačítko pokud chcete přejít do režimu změny parametrů, nebo pokud chcete tento režim opustit Ukládá změny parametrů Nahoru Zvýšení otáček v režimu reálného času Zvýšení hodnot parametrů v režimu změny parametru Dolů Snížení otáček v režimu reálného času Snížení hodnot parametrů v režimu změny parametru Pokud jsou parametry nastaveny na hodnoty odpovídající výrobnímu nastavení, jsou tlačítka Start a Stop obslužného zařízení deaktivována. Pro umožnění použití tlačítek Start a Stop je třeba P-12 nastavit na hodnotu 1 nebo 2 (viz kapitolu 9.1, "Standardní parametry"). Do nabídky pro změnu parametrů je možné přistupovat pouze pomocí navigačního tlačítka. Přidržte toto tlačítko stisknuté (> 1 sekunda) pro přepnutí mezi nabídkou pro změnu parametrů a zobrazením v reálném čase (provozní stav pohonu / otáčky). Stiskněte krátce (< 1 sekunda) toto tlačítko pro přepínání mezi provozními otáčkami a provozním proudem běžícího pohonu. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Displej [4] Navigace [2] Start [5] Nahoru [3] Stop / Reset [6] Dolů UPOZORNĚNÍ Pro vyvolání výrobního nastavení přístroje stiskněte současně tlačítka "Nahoru", "Dolů" a "Stop" a držte je stisknutá po dobu > 2 s. Novým stisknutím tlačítka "Stop" změnu potvrdíte a měnič se resetuje. Displej Šestimístný, sedmisegmentový displej je integrován v každém pohonu. S jeho pomocí je možné sledovat funkce pohonu a nastavovat parametry. 26 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

27 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte přitom na dodržení napět ového rozsahu motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P-08 = jmenovitý proud motoru P-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Spojte svorky 1 a 2, čímž se pohon uvolní Provoz na svorkách (standardní nastavení) Pro provoz v režimu na svorkách (standardní nastavení): P-12 je třeba nastavit na 0 (výrobní nastavení). Připojte přepínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Připojte potenciometr (1 k...10 k) mezi svorky 5, 6 a 7. Připojte na pin 6 středicí snímač. Sepnutím přepínače uvolněte pohon. Nastavte otáčky pomocí potenciometru. UPOZORNĚNÍ Pro doplňkový přepínač v krytu IP55 je přednastaveno (P-12 = 0 a P-15 = 0) FWD / REV. Otáčky motoru je možné nastavit pomocí potenciometru Režim s obslužným zařízením Pro provoz v režimu s obslužným zařízením: Nastavte P-12 na 1 (jednosměrný) nebo 2 (dvousměrný). Pro uvolnění pohonu spojte kabelový můstek nebo přepínač mezi svorkami 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Nyní stiskněte tlačítko "Start". Pohon je uvolněn při frekvenci 0,0 Hz. Pro zvýšení otáček stiskněte tlačítko "Nahoru". Chcete-li pohon zastavit, stiskněte tlačítko "Stop". Následným stisknutím tlačítka "Start" se pohon vrátí zpět na původní otáčky. (Pokud je aktivován obousměrný režim (P-12 = 2), dojde stisknutím tlačítka "Start" k otočení směru). UPOZORNĚNÍ Požadovanou cílovou rychlost je možné přednastavit stisknutím tlačítka "Stop" v klidovém stavu. Následným stisknutím tlačítka "Start" pohon najede po dle příslušné rampy na tyto otáčky. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 27

28 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu Důležité parametry Maximální a minimální otáčky se nastavují pomocí P-01 a P-02. Urychlovací a zpožďovací rampy se nastavují pomocí P-03 a P-04. Údaje z typového štítku motoru se zadávají prostřednictvím parametrů P-07 až P Uvedení do provozu pro provoz na průmyslové sběrnici Uveďte pohon do provozu podle údajů uvedených v kapitole 6.2. Pro řízení pohonu prostřednictvím systémové sběrnice nastavte parametr P-12 na hodnotu 3 nebo 4 3 = řídicí slovo a požadované otáčky přes SBus, časy ramp podle parametru P-03 / P = řídicí slovo, žádané otáčky a doby ramp přes SBus. Parametr P-14 nastavte na 101 (standard). Tím se dostanete do rozšířené nabídky. Hodnoty parametru P-36 nastavte následujícím způsobem: Pro jednoznačnou adresu SBus na hodnotu od 1 do 63 Pro přenosovou rychlost sběrnice SBus odpovídající bráně na hodnotu 500 kbd (standard) Pro případ přerušení komunikace určete chování pohonu při timeoutu: 0: pokračovat s naposledy použitými daty (standard) t_xxx: chyba po zpoždění xxx milisekund, je zapotřebí reset chyby r_xxx: zastavit podle rampy po uplynutí xxx milisekund, automatický restart po opětovném obdržení dat Připojit pohon přes SBus na bránu DFx/UOH podle kap. "Komunikační zdířka RJ45" (Strana 22). Přepínač DIP AS na bráně DFx / UOH přepněte z polohy OFF do polohy ON, aby se provedla funkce Autosetup pro bránu průmyslové sběrnice. Kontrolka "H1" se opakovaně rozsvítí a poté zcela zhasne. Pokud kontrolka "H1" svítí, je brána nebo jeden z pohonů na sběrnici SBus nesprávně zapojen nebo chybně uveden do provozu. Nastavení komunikace přes průmyslovou sběrnici mezi bránou DFx / UOH a masterem sběrnice je popsáno v příslušné příručce DFx. 28 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

29 DFP 21B nc RUN BUS FAULT 0 1 ADDRESS Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 X30 A B D D F C E max AXX [A] [B] [C] [D] [E] [F] Připojení sběrnice Brána (např. DFx/UOH) Spojovací kabel Dělič Spojovací kabel Zakončovací odpor Sledování přenesených dat Data přenesená přes bránu je možné sledovat následujícím způsobem: Pomocí softwaru MOVITOOLS MotionStudio přes inženýrské rozhraní X24 brány nebo volitelně přes ethernet. Prostřednictvím webové stránky brány (pouze pro ethernetové brány DFE3x) Popis přenesených procesních dat (PD) Procesní datová slova (16 bitů) z brány na pohon (PO): Popis Bit Nastavení PO1 Řídicí slovo 0 Blokování regulátoru 0: uvolněno 1: blokováno PO2 PO3 Požadované otáčky Ramp time (pokud je P-12 = 4) No function (pokud je P-12 = 3) 1 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 2 Zastavení podle procesní rampy P-03 / P-04 nebo PO3 0: stop 1: pohon běží 0: stop 1: pohon běží Rezervováno 0 6 Reset chyb hrana impulzu 0 1 = reset chyb Rezervováno 0 Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 Hodnoty nad 0x4000 nebo pod 0xC000 jsou omezeny na 0x4000 / 0xC000 Kalibrace: Zrychlení nebo zpoždění v ms pro delta n = 50 Hz Doby ramp jsou nastavené stejně jako v P-03 a P-04 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 29

30 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu 0 Procesní datová slova (16 bitů) z pohonu na bránu (PI): Popis Bit Nastavení Byte PI1 Stavové slovo 0 Stav koncového stupně 0: blokováno 1: uvolněno 1 Měnič je připraven k provozu 0: nepřipraveno 1: připraveno 2 PO data uvolněna 1, pokud P-12 = 3 nebo Rezervováno 5 Porucha / varování 0: žádná chyba 1: chyba Rezervováno Stav pohonu, pokud je bit 5 = 0 0x01 = koncový stupeň zablokován 0x02 = není uvolněno / neběží 0x04 = uvolněno / běží 0x05 = výrobní nastavení je aktivní byte low Stav pohonu, pokud bit 5 = 1 0x01 = nadproud na výstupu pohonu 0x04 = není uvolněn / neběží 0x06 = chyba vlivem nesymetrie fází na vstupu / výpadek vstupní fáze 0x07 = přepětí sběrnice DC byte high 0x08 = přetížení motoru 0x09 = parametr na výrobní nastavení 0x0B = odpojení kvůli nadměrné teplotě 0x1A = externí chyba 0x2F = chyba kvůli výpadku komunikačního spojení (SBus) 0x71 = chyba na analogovém vstupu, proud pod 2,5 ma 0x75 = odpojení kvůli nízké teplotě 0xC6 = podpětí sběrnice DC 0xC8 = všeobecná chyba / chyba koncového stupně PI2 Skutečné otáčky Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 PI3 Skutečný proud Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálního proudu, jak je nastaveno v P Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

31 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 Příklad: Následující informace se přenesou na pohon, pokud: jsou binární vstupy řádně nakonfigurovány a zapojeny, aby bylo možné pohon uvolnit je parametr P-12 nastaven na hodnotu 3, aby bylo možné pohon řídit přes SBus Popis Hodnota Popis PO1 Řídicí slovo 0 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 1 Doběh 2 Zastavení podle procesní rampy P Rezervováno 6 Rozběh podle rampy (P-03) a provoz s požadovanými otáčkami (PO2) PO2 Požadované otáčky 0x4000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vpravo 0x2000 = 8192 = 50 % maximální rychlosti, např. 25 Hz při chodu vpravo 0xC000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vlevo 0x0000 = 0 = minimální otáčky podle P-02 Data přenesená z pohonu by během provozu měla vypadat následovně: Popis Hodnota Popis PI1 Stavové slovo 0x0407 Stav = běží Koncový stupeň uvolněn Pohon je připraven k provozu PO data uvolněna PI2 Skutečné otáčky Hodnota by měla odpovídat PO2 (setpoint speed) PI3 Skutečný proud Závisí na otáčkách a zatížení Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 31

32 I Provoz 7 Stav pohonu 0 7 Provoz Aby bylo možné kdykoli odečíst provozní stav pohonu, zobrazuje se následující informace: Stav Drive OK Drive running Fault / trip Význam Statický stav pohonu Provozní stav pohonu Chyba 7.1 Stav pohonu Statický stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud motor stojí. Zkratka StoP P-deF Stndby Popis Výkonový stupeň měniče je odpojen. Toto hlášení se objeví, pokud pohon stojí a nejsou přítomny žádné chyby. Pohon je připraven pro normální provoz. Jsou nahrány přednastavené parametry. Toto hlášení se objeví, pokud uživatel vyvolá příkaz k nahrání parametrů nastavených z výroby. Než se pohon opět uvede do provozu, je třeba stisknout tlačítko Reset. Pohon se nachází v režimu Standby. Toto hlášení se objeví 30 sekund poté, co pohon dosáhne otáček 0 a požadovaná hodnota je rovněž Provozní stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud je motor v provozu. Pomocí navigačního tlačítka na obslužném zařízení je možné přepínat mezi výstupní frekvencí, výstupním proudem a otáčkami. Zkratka H xxx A xxx xxxx C xxx Popis Výstupní frekvence měniče je zobrazována v Hz. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní proud měniče je zobrazován v A. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní otáčky pohonu se zobrazují v 1/min. Toto hlášení se objeví při běžícím pohonu, pokud byly zadány jmenovité otáčky motoru v parametru P-10. Kalibrační faktor otáček (P-40) (blikající body) Výstupní proud pohonu překračuje hodnotu uloženou v parametru P-08. MOVITRAC LTE-B sleduje míru a dobu přetížení. V závislosti na velikosti přetížení měnič MOVITRAC LTE-B vypne s hlášením "I.t-trP". 32 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

33 a chybové kódy Odstranění chyby 8 8 a chybové kódy 8.1 Odstranění chyby Projev Přetížení nebo nadproud při nezatíženém motoru během zrychlení Přetížení nebo nadproud motor se neotáčí Chybí uvolnění pohonu displej stále zobrazuje "StoP" Za velmi chladných podmínek se pohon nespustí Nelze přistupovat k rozšířeným nabídkám Příčina a řešení Překontrolujte připojení svorek hvězda/trojúhelník v motoru. Jmenovité provozní napětí motoru a měniče se musí shodovat. Zapojení do trojúhelníku dává vždy dolní napětí u motoru s přepínatelnými póly. Zkontrolujte, zda není rotor zablokovaný. Zajistěte, aby mechanická brzda byla odbrzděna (pokud je použita). Překontrolujte, zda je na binárním vstupu 1 přítomen signál pro uvolnění hardwaru. Dbejte na správné použití výstupního napětí +10 V (mezi svorkami 5 a 7). Pokud je chybné, překontrolujte zapojení uživatelské svorkové lišty. Zkontrolujte, zda je P-12 v režimu svorek nebo v režimu obslužného zařízení. Pokud je zvolen režim obslužného zařízení, stiskněte tlačítko Start. Sít ové napětí musí odpovídat specifikaci. Při teplotě okolí pod -10 C se pohon nemusí spustit. V takových případech zajistěte, aby vhodný tepelný zdroj na místě udržoval teplotu okolí nad 0 C. Parametr P-14 musí být nastaven na rozšířený přístupový kód. Ten je "101", pokud nebyl změněn uživatelem v parametru P Historie chyb Parametr P-13 v režimu parametrů archivuje poslední 4 chyby resp. události. Každá chyba je zobrazována ve zkrácené podobě. Poslední chyba se zobrazuje na prvním místě (po zadání do hodnoty P-13). Každá nová chyba se zapíše na první místo v seznamu a ostatní chyby se posunou dolů. Nejstarší chyba se vymaže z protokolu chyb. UPOZORNĚNÍ Pokud je nejnovější chybou v seznamu chyb "podpětí", nezapisují se do protokolu chyb žádná další podpětí. Protokol chyb se tak nemůže neustále plnit chybou "podpětí", ke které nutně dojde při každém vypnutí měniče MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 33

34 a chybové kódy 8 Chybové kódy 8.3 Chybové kódy Chybová hlášení "P-dEF" "O-I" Vysvětlení Byly nahrány parametry nastavené z výroby. Nadproud na výstupu z měniče k motoru. Přetížení motoru. Nadměrná teplota chladicího tělesa měniče. Řešení Stiskněte tlačítko STOP. Pohon smí být nakonfigurován pouze pro požadovanou aplikaci. Chyba při konstantních otáčkách: Zkontrolujte přetížení nebo poruchy. Chyba při uvolnění pohonu: Zkontrolujte, zda nedošlo k překlopení nebo zablokování motoru. Zkontrolujte, zda nedošlo k chybě v zapojení hvězda-trojúhelník. Překontrolujte, zda délka kabelů odpovídá požadavkům. "I.t-trP" "OI-b" Přetížení měniče, k chybě dojde, pokud měnič po určitou dobu dodával více než 100 % jmenovitého proudu (určeno v P-08). Displej bliká, čímž indikuje přetížení. Nadproud v brzdovém kanálu. Nadproud v obvodu brzdového odporu. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k chybné funkci. Překontrolujte kabelové spojení mezi měničem a motorem. Doba urychlení / zpoždění je možná příliš krátká a spotřebuje se příliš velký výkon. Pokud není možné zvýšit P-03 nebo P-04, musíte použít větší měnič. Prodlužte urychlovací rampu (P-03) nebo snižte zatížení motoru. Zkontrolujte, zda délka kabelu odpovídá požadavkům. Mechanicky zkontrolujte zátěž - zjistěte, zda se může volně pohybovat a zda nedošlo k zablokování nebo k jiné mechanické poruše. Zkontrolujte přívody brzdového odporu. Překontrolujte hodnotu brzdového odporu. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "OL-br" Brzdový odpor přetížen Prodlužte dobu zpoždění, snižte moment setrvačnosti zátěže nebo zapojte paralelně další brzdové odpory. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "PS-trP" Interní chyba koncového stupně Chyba při uvolnění pohonu: Překontrolujte, zda nedošlo k chybě zapojení nebo ke zkratu. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu nebo k zemnímu spojení fází. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k přehřátí. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. "O.Uolt" Příliš vysoké napětí meziobvodu Překontrolujte, zda napájecí napětí není příliš vysoké nebo příliš nízké. Pokud se chyba vyskytuje při zpožďování, je třeba v P-04 zvětšit dobu zpoždění. "U.Uolt" Podpětí meziobvodu Nastává běžně při vypnutí měniče. Pokud k tomuto vypnutí dojde při běžícím pohonu, překontrolujte sít ové napětí. "O-t" Nadměrná teplota chladicího tělesa Překontrolujte chlazení měniče a rozměry krytu. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. "U-t" Nízká teplota Nastává při teplotě okolí pod 10 C. Pro spuštění pohonu zvyšte teplotu nad 10 C. "th-flt" Vadný termistor chladicího tělesa Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. 34 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

35 a chybové kódy elektroniky SEW 8 Chybová hlášení "E-triP" Externí chyba (ve spojení s binárním vstupem 3). Externí chyba na binárním vstupu 3. Rozpínací kontakt byl otevřen. Překontrolujte termistor motoru (pokud je připojen). "SC-trP" Chyba - výpadek komunikace Překontrolujte komunikační spojení mezi měničem a externími zařízeními. Ujistěte se, že má každý měnič v síti přiřazenou jednoznačnou adresu. "P-LOSS" Chyba - výpadek vstupní fáze U měniče použitého v třífázové síti, dochází k výpadku jedné fáze. "SPIn-F" Selhání funkce spin start Funkce spin start nedokázala zachytit otáčky motoru. "data-f" Vnitřní chyba paměti Parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Pokuste se parametr znovu uložit. Pokud se tento problém objeví znovu, kontaktujte servis elektroniky SEW. "EE-F" Vysvětlení Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Při opakovaném výskytu kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "4-20 F" Proud na analogovém vstupu je mimo definovaný rozsah. Řešení Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Při opakovaném výskytu kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. Zajistěte, aby vstupní proud ležel uvnitř rozsahu definovaného v parametru P-16. Překontrolujte spojovací kabel. "SC-FLt" Interní chyba měniče Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "FAULtY" "Prog " 8.4 elektroniky SEW Zaslání k opravě Pokud nejste schopni chybu odstranit, obrat te se prosím na servis elektroniky SEW-EURODRIVE. Pokud zařízení zasíláte k opravě, uveďte, prosím, následující údaje: sériové číslo ( typový štítek) typové označení stručný popis aplikace (aplikace, řízení přes svorky nebo přes sériové rozhraní) připojené komponenty (motor atd.) druh závady doprovodné okolnosti vlastní domněnky předcházející neobvyklé události atd. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 35

36 P6.. Parametry 9 P60. Standardní parametry P600 9 Parametry 9.1 Standardní parametry Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-01 Maximální otáčky (Hz nebo 1/min) P-02 Minimální otáčky (Hz nebo 1/min) P-03 Urychlovací rampa (s) P-04 Zpožďovací rampa (s) P-05 Výběr režimu zastavení P-06 Energetická optimalizace P-07 Jmenovité napětí motoru P-08 Jmenovitý proud motoru P-09 Jmenovitá frekvence motoru P-10 Jmenovité otáčky motoru P P-09 (max. 500 Hz) 50,0 Hz 1) Horní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0...P-01 (max. 500 Hz) 0,0 Hz Dolní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0,0 600 s 5,0 s Čas pro zrychlení z 0 na 50 Hz (pevně) v sekundách. 0,0 600 s 5,0 s Čas zpožďovací rampy z 50 Hz (pevně) do zastavení v sekundách. Při hodnotě 0 se aktivuje nejrychlejší možná rampa, která nevede k chybě. 0 Zastavení podle rampy 0 Pokud dojde k výpadku sítě a parametr P-05 má 1 Doběh hodnotu 0, zkouší pohon udržet provoz tím, že sníží rychlost zátěže a využije zátěž 2 Zastavení podle rampy (rychlé zastavení) v generátorovém režimu. Pokud je P-05 = 2, přejde pohon při výpadku sítě podle zpožďovací rampy P-24 do klidového stavu. Aktivuje se též režim dlouhodobého brzdění pro normální zabrzdění. 0 Deaktivováno 1 Aktivováno 0 Při aktivaci automaticky snižuje připojené napětí motoru u nízkých zátěží. Minimální hodnota je 50 % jmenovité hodnoty. 0, V 230 V Jmenovité napětí (typový štítek) motoru ve voltech. Pro nízkonapět ové pohony je tato 0, V 400 V 2) hodnota omezena na 250 V. Při nastavení na 0 je kompenzace napětí deaktivována % jmenovitého proudu pohonu Jmenovitá hodnota pro motor DR Jmenovitý proud (typový štítek) motoru v ampérech Hz 50 Hz 1) Sít ová frekvence (typový štítek) motoru /min 0 Při nastavení na jinou hodnotu než 0 se všechny parametry, které se vztahují k otáčkám, zobrazují v 1/min. P-11 Boost % maximálního výstupního napětí. Rozlišení 0,1 % Závisí na výkonu motoru Při nízkých otáčkách se zvýší výstupní napětí měniče MOVITRAC o nastavitelnou hodnotu, aby se usnadnilo rozhýbání stojící zátěže. V dlouhodobém provozu při nízkých otáčkách je třeba použít motor s externím ventilátorem. P-07 Voltage P % 10 % 0 % P-09 P-09 2 Frequency 36 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

37 Parametry Standardní parametry P6.. P60. P600 9 Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-12 Řízení přes svorky / obslužné zařízení / SBus P-13 Chybový protokol P-14 Přístupový kód rozšířené nabídky 1) 60 Hz (pouze USA & Kanada) 2) 460 V (pouze USA a Kanada) 0 Řízení přes svorky 0 1 Řízení pomocí obslužného zařízení (pouze pohyb vpřed) 2 Řízení pomocí obslužného zařízení (pomocí tlačítka Start je možné přepínat mezi směry vpřed a vzad) 3 Řízení přes SBus s interními urychlovacími a zpožďovacími rampami 4 Řízení přes SBus s úpravou urychlovací a zpožďovací rampy přes SBus Poslední 4 chyby se ukládají (řízení přes svorky) Žádná chyba Viz kap. "Jednoduché uvedení do provozu" na Strana 27. Poslední 4 chyby se ukládají chronologicky, tj. nejaktuálnější chyba je zobrazována jako první. Pomocí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" si můžete uložené chyby prohlížet. (viz kap. "Chybové kódy" na Strana 34) Nastavte na "101" (standard) pro přístup k rozšířené nabídce. Změňte kód v parametru P-37, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k rozšířené sadě parametrů. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 37

38 P6.. Parametry 9 P60. Rozšířené parametry P Rozšířené parametry Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-15 Nastavení funkce binárního vstupu P-16 Vstupní analogový formát V / ma P-17 Výstupní spínací frekvence P-18 Uživatelské nastavení reléového výstupu P-19 Mezní hodnota uživatelského výstupu relé P-20 Přednastavené otáčky 1 P-21 Přednastavené otáčky 2 P-22 Přednastavené otáčky 3 P-23 Přednastavené otáčky 4 P-24 Zpožďovací rampa Definuje funkci binárního vstupu. (Viz kap. "P-15 - volba funkcí binárních vstupů" na Strana 41.) V, b V, ma t ma, r ma t ma, r ma V Konfiguruje formát analogového vstupu V: Režim Unipolar (napět ový vstup) b V: Režim Bipolar (napět ový vstup) Může být použit pro bipolární vstupní signály 50 % offset je možné použít na P % kalibrace v P-35 dává ± P ma: Režim Unipolar (proudový vstup) ma: Režim Unipolar (proudový vstup) ma: Režim Unipolar pro zpětný proud "t" indikuje, že se měnič vypne, pokud dojde k odebrání signálu při uvolněném pohonu. "r" indikuje, že po odebrání signálu při uvolněném pohonu měnič přejde podle příslušné rampy na přednastavenou rychlost khz 4 / 8 khz Nastavení maximální výstupní spínací frekvence. Vyšší spínací frekvence znamená menší hlučnost motoru, ale také vyšší ztráty v koncovém stupni. 0 Pohon uvolněn 1 1 Pohon je v pořádku (žádná chyba) 2 Motor pracuje s cílovou rychlostí 3 Pohon je vypnutý 4 Otáčky motoru mezní hodnota 5 Proud motoru mezní hodnota 6 Otáčky motoru mezní hodnota 7 Proud motoru < mezní hodnota (pohon je v pořádku) Uživatelské nastavení relé. Mezní hodnota digitálního výstupu definovaná hodnotou v parametru P-19. Deaktivováno: kontakty otevřené Aktivováno: kontakty uzavřené % 100,0 % Určuje mezní hodnotu pro P-18. P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 1 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 2 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 3 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky s 0 Volí se přes binární vstupy nebo při výpadku sítě podle P Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP Vydání 12/2008 16766156 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *20265883_0115* Návod k obsluze Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Vydání 01/2015 20265883/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Dodatek k návodu k obsluze MOVITRAC LTX Servomodul pro MOVITRAC LTP-B Vydání 05/2012 19458169 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Vydání 04/2011 17074568 / CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více