Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/ / CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Důležité pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Okolní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné údaje Rozsahy vstupních napětí Označení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Instalace v souladu s UL Elektromagnetická kompatibilita Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Snadné uvedení do provozu Provoz Stav pohonu a chybové kódy Odstranění chyby Historie chyb Chybové kódy elektroniky SEW Parametry Standardní parametry Rozšířené parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Technické údaje Shoda Okolí Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Index Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 3

4 Důležité pokyny 1 Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Důležité pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou uspořádány následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Piktogram Výstražné heslo Význam Důsledky v případě nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možnost vzniku nebezpečné situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možnost vzniku nebezpečné situace Lehká poranění Specifické nebezpečí, např. zasažení elektrickým proudem STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonného systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu. Dodržení návodu k obsluze je předpokladem pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Přečtěte si proto návod k obsluze dříve, než začnete se zařízením pracovat! Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny pro servis. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. 4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

5 Důležité pokyny Okolní prostředí Okolní prostředí Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: Použití v oblastech chráněných proti explozi Použití v prostředích s výskytem škodlivých látek: oleje kyseliny plyny páry prach rušivé záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředích, kde dochází k mechanickým rázům a chvění přesahujícím požadavky normy EN Pokud měnič nerespektuje bezpečnostní funkce, které zajišt ují ochranu stroje a osob. 1.3 Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných ustanovení: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický odpad (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 5

6 Bezpečnostní pokyny 2 Instalace a uvedení do provozu 2 Bezpečnostní pokyny Měniče MOVITRAC LTE-B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace ve zdvihací technice. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte poškozené výrobky a nikdy je neuvádějte do provozu. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Práce na přístroji související s instalací, uvedením do provozu a servisem smí provádět pouze odborný personál. Tento personál musí být příslušným způsobem vyškolen pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržení platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvedení do provozu motoru a brzdy dbejte na dodržení příslušných návodů! Ochranná opatření a ochranná zařízení musejí odpovídat platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nutným ochranným opatřením je uzemnění zařízení. Nutným bezpečnostním opatřením je použití nadproudových ochran. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. Pomocí vhodných opatření zajistěte, aby se připojený motor po zapojení měniče do sítě samočinně nerozběhl. Pro tento účel můžete například spojit binární vstupy DI01 až DI03 s GND. Integrovaná polovodičová ochrana proti zkratu neposkytuje ochranu pro rozvětvené obvody. Ochranu rozvětvených obvodů provádějte podle příslušných národních předpisů. 6 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

7 Bezpečnostní pokyny Provoz a servis Provoz a servis VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách motoru nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor je vypnutý. Zařízení nemusí být nutně bez napětí, pokud kontrolky LED a sedmisegmentový displej nesvítí. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Jestliže to z bezpečnostních důvodů u poháněného stroje není přípustné, odpojte zařízení před odstraněním poruchy od sítě. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 7

8 Všeobecné údaje 3 Rozsahy vstupních napětí 3 Všeobecné údaje 3.1 Rozsahy vstupních napětí V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 (vstupní napětí 115 V): 115 V ± 10 %, 1fázové, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 200 V V ± 10 %, 1fázové* / 3fázové, Hz ± 5 % UPOZORNĚNÍ *K dispozici je možnost připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LTE-B na dvě fáze třífázové sítě s napětím V. MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 380 V V ± 10 %, 3fázové, Hz ± 5 % Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (především v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) se doporučuje použití vstupních tlumivek. 3.2 Označení výrobku MC LTE 1 B (60 Hz) 60 Hz Pouze americká varianta Typ Kvadranty Způsob připojení Odrušení na vstupu Sít ové napětí Doporučený výkon motoru Verze 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP20 10 = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA = kryt se stupněm ochrany IP55 / NEMA-12 spřepínačem 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q 1 = 1fázové 3 = 3fázové 0 = třída 0 A = třída A B = třída B 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw B Motor 1 = pouze jednofázové motory Typ výrobku MC LTE 8 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

9 Všeobecné údaje Přetížitelnost Přetížitelnost Všechny měniče MOVITRAC LTE-B jsou schopny přetížení do: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Při výstupní frekvenci pod 10 Hz se přetížitelnost snižuje na 150 % po dobu 7,5 sekund. Úpravy přetížení motoru jsou popsány v parametru P-08 v kapitole "Standardní parametry" (Strana 36). 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Ochrana proti přetížení Měnič dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Chyba vlivem přepětí Nastaveno na 123 % max. sít ového napětí pohonu. Chyba vlivem podpětí Chyba vlivem nadměrné teploty Chyba vlivem příliš nízké teploty Při teplotě pod -10 C se pohon vypne. Výpadek sít ové fáze Běžící pohon se vypne, pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 9

10 Mechanická instalace 4 Rozměry 4 Mechanická instalace Před instalací pečlivě zkontrolujte, zda měnič MOVITRAC LTE-B není poškozen. Měnič MOVITRAC LTE-B skladujte v originálním obalu až do doby jeho použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu od 40 C do +60 C. Měnič MOVITRAC LTE-B musí být nainstalován ve vhodném krytu na rovné, kolmé a nehořlavé ploše, která odolává vibracím. Pokud je požadován určitý stupeň ochrany IP, je třeba respektovat normu EN Hořlavé látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohonu. Zamezte vnikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Maximální teplota okolí během provozu činí 50 C, minimální teplota je 0 C. Respektujte rovněž specifické údaje uvedené v kapitole "Okolní podmínky" (Strana 45). Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Zařízení MOVITRAC LTE-B je možné instalovat vedle sebe. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LTE-B namontován nad dalším pohonem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, činí minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Spínací skříň musí být buď vybavena externí ventilací, nebo musí být dostatečně velká, aby umožňovala přirozené chlazení (viz kap. "Kryty IP20: Montáž a rozměry spínacích skříní" na Strana 13). 4.1 Rozměry Měnič MOVITRAC LTE-B je dostupný se dvěma variantami krytů: Standardní kryt IP20 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA-12 K Kryt IP55 / NEMA-12 K je chráněn proti vlhkosti a prachu. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou měniče totožné. Jedinými rozdíly jsou rozměry krytu a hmotnost. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

11 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP20 c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C Rozměry 62741AXX 62742AXX 62743AXX Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 6,85 8,66 10,28 Šířka (B) [mm] [in] 3,11 4,10 4,96 Hloubka (C) [mm] 122, [in] 4,83 5,90 7,01 Hmotnost [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40 10,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [in] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [in] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [in] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [in] 0,2 0,21 0,29 Utahovací moment [Nm] 1,0 1,0 1,0 výkonových svorek [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 11

12 Mechanická instalace 4 Rozměry Rozměry krytů IP55 / NEMA-12 (LTE xxx 10 a 20) b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 64882AXX 60497AXX Rozměry Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 7,9 12,2 12,2 Šířka (B) [mm] [in] 5,5 6,5 8,31 Hloubka (C) [mm] [in] 6,5 6,9 9,45 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [in] 5 6 7,72 b [mm] [in] 0,23 0,23 0,28 c [mm] [in] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [in] 5,6 9,9 9,88 X [mm] [in] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [in] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [in] 0,67 0,67 0,67 Utahovací moment [Nm] výkonových svorek [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Utahovací moment [Nm] 0,5 0,5 0,5 řídicích svorek [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované 12 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

13 Mechanická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20, poskytovaný standardními kryty musí být měnič umístěný ve spínací skříni. Respektujte prosím následující zásady: Spínací skříň musí být vyrobena z tepelně vodivého materiálu, nebo musí být vybavena nuceným větráním. Při použití spínací skříně s ventilačními otvory musí být otvory umístěny pod a nad měničem, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch musí být přiváděn pod měničem a nad měničem musí být opět odváděn. Pokud vnější okolí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak je třeba do ventilačních otvorů namontovat filtr částic a použít externí ventilaci. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokou koncentrací vlhkosti, solí nebo chemikálií je třeba použít vhodnou uzavřenou spínací skříň (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovové skříně bez ventilačních otvorů Výkon BG 1 BG 1 BG 2 BG 2 0,37 V, 0, kw 0,37 V, 0, kw 1,5 kw 230 V 0,75 V, 1, kw 1,1 kw 115 V 1,5 kw 230 V 1,5 V, 2, kw 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V Spínací skříň s těsnicím uzávěrem A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , , , , ,94 C B D A D Obr. 1: Spínací skříň 62736AXX Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 13

14 Mechanická instalace 4 Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Rozměry spínací skříně s ventilačními otvory BG 1 BG 2 BG 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s ventilačními otvory A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , Rozměry spínací skříně s externí ventilací BG 1 BG 2 BG 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s externí ventilací (pomocí ventilátoru) A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Průtok vzduchu > 15 m 3 /h > 45 m 3 /h > 80 m 3 /h 14 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

15 Elektrická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně 5 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole 2! VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. Zařízení MOVITRAC LTE-B smí instalovat pouze odborní pracovníci v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a směrnic. Měnič MOVITRAC LTE-B je hodnocen stupněm ochrany IP20. Pro vyšší stupeň ochrany je třeba použít vhodné zakrytování nebo využít variantu s IP55. Pokud je měnič spojen se sítí prostřednictvím konektoru, nesmí se konektor odpojovat dříve než 10 minut po odpojení sít ového napájení. Dbejte na správné uzemnění. Dodržujte schéma uvedené v kapitole "Připojení měniče a motoru" (Strana 19). Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální svodový proud, který je za normálních okolností omezen pojistkami nebo ochranným spínačem motoru. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života při zřícení zvedacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace v oblasti zdvihací techniky. Jako bezpečnostní zařízení používejte monitorovací systémy nebo mechanické ochrany. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 15

16 Elektrická instalace 5 Před instalací 5.1 Před instalací Sít ové napětí, sít ová frekvence a počet fází (jednofázová nebo třífázová sít ) se musí shodovat s údaji na zařízení MOVITRAC LTE-B. Mezi sítí a měničem musí být nainstalován oddělovač nebo podobné zařízení. Výstupní svorky U, V a W měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí za žádných okolností připojovat k síti. Kabely jsou jištěny pouze pomalými pojistkami pro vysoké výkony nebo ochrannými spínači motoru. Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se poblíž výkonových kabelů nacházejí řídicí vedení, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm. Vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Odstínění a ochranu výkonových kabelů proti mechanickému poškození je třeba provést podle připojovacího schématu uvedeného v kapitole "Připojení měniče a motoru" (Strana 19). Všechny svorky dotáhněte odpovídajícím momentem Otevření čelního krytu IP55 BG 1 & 2 Pro odstranění čelního krytu zasuňte šroubovák do otvoru tak, jak je znázorněno na obrázku. Z X Y X 64506AXX IP55 BG 3 Kryt otevřete povolením 2 šroubů na čelní straně zařízení. [1] [1] 64507AXX [1] Šrouby pro čelní kryt 16 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

17 Elektrická instalace Instalace Pomocná karta V krytu IP20 je pomocná karta zasunuta ve výřezu nad sedmisegmentovým displejem. V krytu IP55 je pomocná karta umístěna na vnitřní straně čelního krytu. 5.2 Instalace Zapojte měnič podle následujícího diagramu. Dbejte na správné připojení svorkové skříně motoru. Existují dva základní způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Další informace naleznete v diagramu v kapitole "Přípojky ve svorkové skříni motoru" (Strana 18). Jako výkonové kabely doporučujeme použít 4žilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných předpisů a pravidel. Zemnicí svorka každého měniče MOVITRAC LTE-B musí být připojena přímo na sběrnou zemnicí lištu (nad filtrem, pokud je nainstalován). Zemní spojení měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí propojovat od jednoho měniče k druhému. Rovněž se nesmí připojovat od jiných zařízení resp. na jiná zařízení. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Pro dodržení předpisů UL je třeba u všech zemních spojení použít lemovací oka s certifikací podle UL. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 17

18 Elektrická instalace 5 Instalace Připojení svorkové skříně Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru poskytuje informaci o napět ovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LTE B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 L1 L2 L1 Nízké napětí Vysoké napětí DT/DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 V1 W3 T1 T2 T3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W U V W Nízké napětí Vysoké napětí 18 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

19 Elektrická instalace Instalace Připojení měniče a motoru VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká poranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N neplatí pro 1fáz. 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 U AC U AC U AC Doplněk ND.. vstupní tlumivka L1' L2' L3' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) Výkonová část 11 [4] K12 (AC-3) [3] GND [V+] +V GND K12 (AC-3) GND U V W BR + BW.. / BW..-T Připojení Brzdový odpor* * 1 BG 2 3 BGE 4 5 DT/DV/D: Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu bílá 1 BMK červená modrá červená bílá modrá bílá 1 BG 2 3 červená BGE 4 modrá 5 DT/DV/D: Na straně střídavého proudu Odpojení M 3fáz. BW Obr. 2: Schéma připojení výkonové části 64606ACS [1] Sít ový stykač mezi napájecí sítí a měničem [2] Sít ové napájení brzdového usměrňovače, spínáno simultánně z K10 [3] Řídicí stykač/relé, odebírá napětí z interního reléového kontaktu [4] měniče a napájí tímto napětím brzdový usměrňovač [4] Bezpotenciálový reléový kontakt měniče [V+] Externí napájecí napětí pro řídicí stykač / relé * Pouze BG 2 a 3 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 19

20 Elektrická instalace 5 Instalace UPOZORNĚNÍ Připojte brzdový usměrňovač pomocí samostatného sít ového přívodu. Napájení prostřednictvím napětí motoru není přípustné! Brzdu odpojujte na straně stejnosměrného i střídavého napětí vždy u: všech aplikací v oblasti zvedací techniky pohonů, u kterých je zapotřebí rychlá reakce brzdy Tepelná ochrana motoru (TF / TH) Motory s interním teplotním snímačem (TF, TH nebo podobné) je možné připojovat přímo na MOVITRAC LTE-B. Měnič pak indikuje chybu. Teplotní snímač se připojuje na svorku 1 (+24 V) a na binární vstup 3. Parametr P-15 musí být nastaven na externí chybový vstup, aby mohl rozpoznávat chybová hlášení o nadměrné teplotě. Prahová hodnota činí cca 2,5 kω. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

21 Elektrická instalace Přehled signálních svorek Přehled signálních svorek IP20 a IP55 IP55 se spínacím doplňkem +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Kontakt relé Vztažný potenciál relé FWD REV 64485ACS 64608ACS Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Signál Připojení Popis 1 Výstup +24 V, referenční Výstup +24 V, referenční 2 DI 1 Binární vstup 1 Pozitivní logika 3 DI 2 Binární vstup 2 4 DI 3 Binární vstup 3 / termistorový kontakt V Výstup +10 V, referenční 6 AI / DI Analogový vstup (12 bitů) binární vstup 4 Vztažná hodnota pro aktivaci DI1...DI3 (max. 100 ma) "Logická 1", rozsah vstupních napětí: DC V "Logická 0", rozsah vstupních napětí: DC V Kompatibilní s požadavkem PLC pokud je připojeno 0 V. 10 V, vztažná hodnota pro analogový vstup (pot. napájení +, 10 ma max., 1 kω min.) V, ma, ma "Logická 1", rozsah vstupních napětí: DC V 7 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažný potenciál pro analogový vstup (pot. napájení ) 8 AO / DO Analogový výstup (10 bitů) Binární výstup V, 20 ma analogový 24 V, 20 ma digitální 9 0 V 0 V vztažný potenciál Referenční hodnota 0 V pro analogový výstup 10 Kontakt relé Kontakt relé Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Vztažný potenciál relé Vztažný potenciál relé Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu +8 V...30 V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. STOP! Připojením napětí nad 30 V na řídicí svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na řídicích svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 21

22 Elektrická instalace 5 Komunikační zdířka RJ Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] není obsazeno [2] není obsazeno [3] +24 V [4] RS-485+ / interní sběrnice 1) [5] RS-485 / interní sběrnice 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 spouštěcí / 8 datových / 1 zastavovací bit, žádná parita 2) Pro komunikaci přes SBus musí být P-12 nastaven na 3 nebo 4 22 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

23 Elektrická instalace Instalace v souladu s UL Instalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pohony je možné provozovat při teplotách okolí od 0 C do 50 C. Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty pro výkonové svorky měniče MOVITRAC LTE-B činí: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm / 8,9 lb.in Měniče MOVITRAC LTE-B jsou vhodné pro provoz v napět ových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální sít ový proud a maximální sít ové napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte pouze tavné pojistky. Jako externí zdroj napětí DC 24 V používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = DC 30 V) a omezeným výstupním proudem (I 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V Zařízení pro napětí V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. sít ové napětí Pojistky 0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 23

24 Elektrická instalace 5 Elektromagnetická kompatibilita 5.6 Elektromagnetická kompatibilita Konstrukční řada frekvenčních měničů MOVITRAC LTE-B je určena pro použití ve strojích a zařízeních. Splňuje produktovou normu EN pro pohony s proměnnými otáčkami. Pro instalaci pohonového systému v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je třeba respektovat požadavky uvedené ve směrnici 2004/108/EG (EMV) Odolnost proti rušení Měniče MOVITRAC LTE-B splňují požadavky na odolnost proti rušení stanovené normou EN pro průmysl a domácnosti (lehký průmysl) Vysílání rušivých signálů Ohledně emise rušivých signálů splňuje měnič MOVITRAC LTE-B mezní hodnoty podle norem EN a EN a může být proto používán jak v průmyslu, tak i v domácnostech (lehkém průmyslu). Pro zajištění nejlepší možné elektromagnetické kompatibility je třeba pohony nainstalovat v souladu s pokyny pro připojení uvedenými v kapitole "Instalace" na Strana 17. Dbejte přitom na dobré uzemnění pohonového systému. Pro splnění požadavků z hlediska rušení je třeba použít stíněné kabely motoru. V níže uvedené tabulce jsou stanoveny podmínky pro použití měničů MOVITRAC LTE-B v pohonových aplikacích: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTEB xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3fázové LTEB xxxx 2A3-x-xx LTEB xxxx 5A3-x-xx Není zapotřebí doplňková filtrace Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru Není zapotřebí žádná doplňková filtrace U měničů bez interního filtru je třeba pro splnění požadavků použít externí filtr a stíněný kabel motoru: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTEB xxxx 201-x-xx 230 V, třífázové LTEB xxxx 203-x-xx 400 V, třífázové LTEB xxxx 503-x-xx Použijte externí filtr typu NF LT 2B1 0xx Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru 24 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

25 Elektrická instalace Elektromagnetická kompatibilita Odpojení elektromagnetického filtru a varistoru (IP20) Měniče se stupněm ochrany IP20 a s vestavěným elektromagnetickým filtrem (např. MOVITRAC LTE-B xxxx xaxx 00 nebo MOVITRAC LTE-B xxxx xbxx 00) mají vyšší zemní svodový proud. U aplikací, ve kterých dochází k náhlým poklesům výkonu, je možné elektromagnetický filtr deaktivovat vyšroubováním odrušovacího šroubu ze strany na zařízení. VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než vyšroubujete odrušovací šroub. [1] [2] [1] Odrušovací šroub [2] Šroub VAR 64408AXX Měnič MOVITRAC LTE-B je vybaven součástmi, které potlačují napět ové rázy v oblasti vstupního napětí. Tyto součásti chrání elektrické obvody na přívodech před napět ovými špičkami, které mohou být vyvolány úderem blesku nebo působením jiných zařízení ve stejné síti. Pokud u pohonového systému provádíte vysokonapět ovou zkoušku, mohou součásti pro potlačení napět ových špiček vést ke znehodnocení výsledku zkoušky. Pro umožnění vysokonapět ových zkoušek vyšroubujte šroub VAR na boční straně zařízení. Tím se ochranné součásti deaktivují. Po provedení vysokonapět ové zkoušky šroub VAR opět zašroubujte a zopakujte zkoušku ještě jednou. Zkouška by nyní měla být neúspěšná; to znamená, že spínací obvod je opět chráněn proti napět ovým rázům. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 25

26 I Uvedení do provozu 6 Uživatelské rozhraní 0 6 Uvedení do provozu 6.1 Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Každý měnič MOVITRAC LTE-B je standardně vybaven obslužným zařízením, které umožňuje provoz a nastavení pohonu bez dalších přístrojů. Obslužné zařízení má 5 tlačítek s následujícími funkcemi: Start / Run Uvolnění motoru Změna směru otáčení, pokud je aktivován obousměrný provoz obslužného zařízení. Stop / Reset Zastavení motoru Potvrzení chyby Navigace Zobrazuje informace v reálném čase Stiskněte a přidržte toto tlačítko pokud chcete přejít do režimu změny parametrů, nebo pokud chcete tento režim opustit Ukládá změny parametrů Nahoru Zvýšení otáček v režimu reálného času Zvýšení hodnot parametrů v režimu změny parametru Dolů Snížení otáček v režimu reálného času Snížení hodnot parametrů v režimu změny parametru Pokud jsou parametry nastaveny na hodnoty odpovídající výrobnímu nastavení, jsou tlačítka Start a Stop obslužného zařízení deaktivována. Pro umožnění použití tlačítek Start a Stop je třeba P-12 nastavit na hodnotu 1 nebo 2 (viz kapitolu 9.1, "Standardní parametry"). Do nabídky pro změnu parametrů je možné přistupovat pouze pomocí navigačního tlačítka. Přidržte toto tlačítko stisknuté (> 1 sekunda) pro přepnutí mezi nabídkou pro změnu parametrů a zobrazením v reálném čase (provozní stav pohonu / otáčky). Stiskněte krátce (< 1 sekunda) toto tlačítko pro přepínání mezi provozními otáčkami a provozním proudem běžícího pohonu. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Displej [4] Navigace [2] Start [5] Nahoru [3] Stop / Reset [6] Dolů UPOZORNĚNÍ Pro vyvolání výrobního nastavení přístroje stiskněte současně tlačítka "Nahoru", "Dolů" a "Stop" a držte je stisknutá po dobu > 2 s. Novým stisknutím tlačítka "Stop" změnu potvrdíte a měnič se resetuje. Displej Šestimístný, sedmisegmentový displej je integrován v každém pohonu. S jeho pomocí je možné sledovat funkce pohonu a nastavovat parametry. 26 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

27 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte přitom na dodržení napět ového rozsahu motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P-08 = jmenovitý proud motoru P-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Spojte svorky 1 a 2, čímž se pohon uvolní Provoz na svorkách (standardní nastavení) Pro provoz v režimu na svorkách (standardní nastavení): P-12 je třeba nastavit na 0 (výrobní nastavení). Připojte přepínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Připojte potenciometr (1 k...10 k) mezi svorky 5, 6 a 7. Připojte na pin 6 středicí snímač. Sepnutím přepínače uvolněte pohon. Nastavte otáčky pomocí potenciometru. UPOZORNĚNÍ Pro doplňkový přepínač v krytu IP55 je přednastaveno (P-12 = 0 a P-15 = 0) FWD / REV. Otáčky motoru je možné nastavit pomocí potenciometru Režim s obslužným zařízením Pro provoz v režimu s obslužným zařízením: Nastavte P-12 na 1 (jednosměrný) nebo 2 (dvousměrný). Pro uvolnění pohonu spojte kabelový můstek nebo přepínač mezi svorkami 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Nyní stiskněte tlačítko "Start". Pohon je uvolněn při frekvenci 0,0 Hz. Pro zvýšení otáček stiskněte tlačítko "Nahoru". Chcete-li pohon zastavit, stiskněte tlačítko "Stop". Následným stisknutím tlačítka "Start" se pohon vrátí zpět na původní otáčky. (Pokud je aktivován obousměrný režim (P-12 = 2), dojde stisknutím tlačítka "Start" k otočení směru). UPOZORNĚNÍ Požadovanou cílovou rychlost je možné přednastavit stisknutím tlačítka "Stop" v klidovém stavu. Následným stisknutím tlačítka "Start" pohon najede po dle příslušné rampy na tyto otáčky. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 27

28 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu Důležité parametry Maximální a minimální otáčky se nastavují pomocí P-01 a P-02. Urychlovací a zpožďovací rampy se nastavují pomocí P-03 a P-04. Údaje z typového štítku motoru se zadávají prostřednictvím parametrů P-07 až P Uvedení do provozu pro provoz na průmyslové sběrnici Uveďte pohon do provozu podle údajů uvedených v kapitole 6.2. Pro řízení pohonu prostřednictvím systémové sběrnice nastavte parametr P-12 na hodnotu 3 nebo 4 3 = řídicí slovo a požadované otáčky přes SBus, časy ramp podle parametru P-03 / P = řídicí slovo, žádané otáčky a doby ramp přes SBus. Parametr P-14 nastavte na 101 (standard). Tím se dostanete do rozšířené nabídky. Hodnoty parametru P-36 nastavte následujícím způsobem: Pro jednoznačnou adresu SBus na hodnotu od 1 do 63 Pro přenosovou rychlost sběrnice SBus odpovídající bráně na hodnotu 500 kbd (standard) Pro případ přerušení komunikace určete chování pohonu při timeoutu: 0: pokračovat s naposledy použitými daty (standard) t_xxx: chyba po zpoždění xxx milisekund, je zapotřebí reset chyby r_xxx: zastavit podle rampy po uplynutí xxx milisekund, automatický restart po opětovném obdržení dat Připojit pohon přes SBus na bránu DFx/UOH podle kap. "Komunikační zdířka RJ45" (Strana 22). Přepínač DIP AS na bráně DFx / UOH přepněte z polohy OFF do polohy ON, aby se provedla funkce Autosetup pro bránu průmyslové sběrnice. Kontrolka "H1" se opakovaně rozsvítí a poté zcela zhasne. Pokud kontrolka "H1" svítí, je brána nebo jeden z pohonů na sběrnici SBus nesprávně zapojen nebo chybně uveden do provozu. Nastavení komunikace přes průmyslovou sběrnici mezi bránou DFx / UOH a masterem sběrnice je popsáno v příslušné příručce DFx. 28 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

29 DFP 21B nc RUN BUS FAULT 0 1 ADDRESS Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 X30 A B D D F C E max AXX [A] [B] [C] [D] [E] [F] Připojení sběrnice Brána (např. DFx/UOH) Spojovací kabel Dělič Spojovací kabel Zakončovací odpor Sledování přenesených dat Data přenesená přes bránu je možné sledovat následujícím způsobem: Pomocí softwaru MOVITOOLS MotionStudio přes inženýrské rozhraní X24 brány nebo volitelně přes ethernet. Prostřednictvím webové stránky brány (pouze pro ethernetové brány DFE3x) Popis přenesených procesních dat (PD) Procesní datová slova (16 bitů) z brány na pohon (PO): Popis Bit Nastavení PO1 Řídicí slovo 0 Blokování regulátoru 0: uvolněno 1: blokováno PO2 PO3 Požadované otáčky Ramp time (pokud je P-12 = 4) No function (pokud je P-12 = 3) 1 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 2 Zastavení podle procesní rampy P-03 / P-04 nebo PO3 0: stop 1: pohon běží 0: stop 1: pohon běží Rezervováno 0 6 Reset chyb hrana impulzu 0 1 = reset chyb Rezervováno 0 Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 Hodnoty nad 0x4000 nebo pod 0xC000 jsou omezeny na 0x4000 / 0xC000 Kalibrace: Zrychlení nebo zpoždění v ms pro delta n = 50 Hz Doby ramp jsou nastavené stejně jako v P-03 a P-04 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 29

30 I Uvedení do provozu 6 Snadné uvedení do provozu 0 Procesní datová slova (16 bitů) z pohonu na bránu (PI): Popis Bit Nastavení Byte PI1 Stavové slovo 0 Stav koncového stupně 0: blokováno 1: uvolněno 1 Měnič je připraven k provozu 0: nepřipraveno 1: připraveno 2 PO data uvolněna 1, pokud P-12 = 3 nebo Rezervováno 5 Porucha / varování 0: žádná chyba 1: chyba Rezervováno Stav pohonu, pokud je bit 5 = 0 0x01 = koncový stupeň zablokován 0x02 = není uvolněno / neběží 0x04 = uvolněno / běží 0x05 = výrobní nastavení je aktivní byte low Stav pohonu, pokud bit 5 = 1 0x01 = nadproud na výstupu pohonu 0x04 = není uvolněn / neběží 0x06 = chyba vlivem nesymetrie fází na vstupu / výpadek vstupní fáze 0x07 = přepětí sběrnice DC byte high 0x08 = přetížení motoru 0x09 = parametr na výrobní nastavení 0x0B = odpojení kvůli nadměrné teplotě 0x1A = externí chyba 0x2F = chyba kvůli výpadku komunikačního spojení (SBus) 0x71 = chyba na analogovém vstupu, proud pod 2,5 ma 0x75 = odpojení kvůli nízké teplotě 0xC6 = podpětí sběrnice DC 0xC8 = všeobecná chyba / chyba koncového stupně PI2 Skutečné otáčky Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 PI3 Skutečný proud Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálního proudu, jak je nastaveno v P Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

31 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 Příklad: Následující informace se přenesou na pohon, pokud: jsou binární vstupy řádně nakonfigurovány a zapojeny, aby bylo možné pohon uvolnit je parametr P-12 nastaven na hodnotu 3, aby bylo možné pohon řídit přes SBus Popis Hodnota Popis PO1 Řídicí slovo 0 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 1 Doběh 2 Zastavení podle procesní rampy P Rezervováno 6 Rozběh podle rampy (P-03) a provoz s požadovanými otáčkami (PO2) PO2 Požadované otáčky 0x4000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vpravo 0x2000 = 8192 = 50 % maximální rychlosti, např. 25 Hz při chodu vpravo 0xC000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) chod vlevo 0x0000 = 0 = minimální otáčky podle P-02 Data přenesená z pohonu by během provozu měla vypadat následovně: Popis Hodnota Popis PI1 Stavové slovo 0x0407 Stav = běží Koncový stupeň uvolněn Pohon je připraven k provozu PO data uvolněna PI2 Skutečné otáčky Hodnota by měla odpovídat PO2 (setpoint speed) PI3 Skutečný proud Závisí na otáčkách a zatížení Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 31

32 I Provoz 7 Stav pohonu 0 7 Provoz Aby bylo možné kdykoli odečíst provozní stav pohonu, zobrazuje se následující informace: Stav Drive OK Drive running Fault / trip Význam Statický stav pohonu Provozní stav pohonu Chyba 7.1 Stav pohonu Statický stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud motor stojí. Zkratka StoP P-deF Stndby Popis Výkonový stupeň měniče je odpojen. Toto hlášení se objeví, pokud pohon stojí a nejsou přítomny žádné chyby. Pohon je připraven pro normální provoz. Jsou nahrány přednastavené parametry. Toto hlášení se objeví, pokud uživatel vyvolá příkaz k nahrání parametrů nastavených z výroby. Než se pohon opět uvede do provozu, je třeba stisknout tlačítko Reset. Pohon se nachází v režimu Standby. Toto hlášení se objeví 30 sekund poté, co pohon dosáhne otáček 0 a požadovaná hodnota je rovněž Provozní stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud je motor v provozu. Pomocí navigačního tlačítka na obslužném zařízení je možné přepínat mezi výstupní frekvencí, výstupním proudem a otáčkami. Zkratka H xxx A xxx xxxx C xxx Popis Výstupní frekvence měniče je zobrazována v Hz. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní proud měniče je zobrazován v A. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní otáčky pohonu se zobrazují v 1/min. Toto hlášení se objeví při běžícím pohonu, pokud byly zadány jmenovité otáčky motoru v parametru P-10. Kalibrační faktor otáček (P-40) (blikající body) Výstupní proud pohonu překračuje hodnotu uloženou v parametru P-08. MOVITRAC LTE-B sleduje míru a dobu přetížení. V závislosti na velikosti přetížení měnič MOVITRAC LTE-B vypne s hlášením "I.t-trP". 32 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

33 a chybové kódy Odstranění chyby 8 8 a chybové kódy 8.1 Odstranění chyby Projev Přetížení nebo nadproud při nezatíženém motoru během zrychlení Přetížení nebo nadproud motor se neotáčí Chybí uvolnění pohonu displej stále zobrazuje "StoP" Za velmi chladných podmínek se pohon nespustí Nelze přistupovat k rozšířeným nabídkám Příčina a řešení Překontrolujte připojení svorek hvězda/trojúhelník v motoru. Jmenovité provozní napětí motoru a měniče se musí shodovat. Zapojení do trojúhelníku dává vždy dolní napětí u motoru s přepínatelnými póly. Zkontrolujte, zda není rotor zablokovaný. Zajistěte, aby mechanická brzda byla odbrzděna (pokud je použita). Překontrolujte, zda je na binárním vstupu 1 přítomen signál pro uvolnění hardwaru. Dbejte na správné použití výstupního napětí +10 V (mezi svorkami 5 a 7). Pokud je chybné, překontrolujte zapojení uživatelské svorkové lišty. Zkontrolujte, zda je P-12 v režimu svorek nebo v režimu obslužného zařízení. Pokud je zvolen režim obslužného zařízení, stiskněte tlačítko Start. Sít ové napětí musí odpovídat specifikaci. Při teplotě okolí pod -10 C se pohon nemusí spustit. V takových případech zajistěte, aby vhodný tepelný zdroj na místě udržoval teplotu okolí nad 0 C. Parametr P-14 musí být nastaven na rozšířený přístupový kód. Ten je "101", pokud nebyl změněn uživatelem v parametru P Historie chyb Parametr P-13 v režimu parametrů archivuje poslední 4 chyby resp. události. Každá chyba je zobrazována ve zkrácené podobě. Poslední chyba se zobrazuje na prvním místě (po zadání do hodnoty P-13). Každá nová chyba se zapíše na první místo v seznamu a ostatní chyby se posunou dolů. Nejstarší chyba se vymaže z protokolu chyb. UPOZORNĚNÍ Pokud je nejnovější chybou v seznamu chyb "podpětí", nezapisují se do protokolu chyb žádná další podpětí. Protokol chyb se tak nemůže neustále plnit chybou "podpětí", ke které nutně dojde při každém vypnutí měniče MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 33

34 a chybové kódy 8 Chybové kódy 8.3 Chybové kódy Chybová hlášení "P-dEF" "O-I" Vysvětlení Byly nahrány parametry nastavené z výroby. Nadproud na výstupu z měniče k motoru. Přetížení motoru. Nadměrná teplota chladicího tělesa měniče. Řešení Stiskněte tlačítko STOP. Pohon smí být nakonfigurován pouze pro požadovanou aplikaci. Chyba při konstantních otáčkách: Zkontrolujte přetížení nebo poruchy. Chyba při uvolnění pohonu: Zkontrolujte, zda nedošlo k překlopení nebo zablokování motoru. Zkontrolujte, zda nedošlo k chybě v zapojení hvězda-trojúhelník. Překontrolujte, zda délka kabelů odpovídá požadavkům. "I.t-trP" "OI-b" Přetížení měniče, k chybě dojde, pokud měnič po určitou dobu dodával více než 100 % jmenovitého proudu (určeno v P-08). Displej bliká, čímž indikuje přetížení. Nadproud v brzdovém kanálu. Nadproud v obvodu brzdového odporu. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k chybné funkci. Překontrolujte kabelové spojení mezi měničem a motorem. Doba urychlení / zpoždění je možná příliš krátká a spotřebuje se příliš velký výkon. Pokud není možné zvýšit P-03 nebo P-04, musíte použít větší měnič. Prodlužte urychlovací rampu (P-03) nebo snižte zatížení motoru. Zkontrolujte, zda délka kabelu odpovídá požadavkům. Mechanicky zkontrolujte zátěž - zjistěte, zda se může volně pohybovat a zda nedošlo k zablokování nebo k jiné mechanické poruše. Zkontrolujte přívody brzdového odporu. Překontrolujte hodnotu brzdového odporu. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "OL-br" Brzdový odpor přetížen Prodlužte dobu zpoždění, snižte moment setrvačnosti zátěže nebo zapojte paralelně další brzdové odpory. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "PS-trP" Interní chyba koncového stupně Chyba při uvolnění pohonu: Překontrolujte, zda nedošlo k chybě zapojení nebo ke zkratu. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu nebo k zemnímu spojení fází. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k přehřátí. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. "O.Uolt" Příliš vysoké napětí meziobvodu Překontrolujte, zda napájecí napětí není příliš vysoké nebo příliš nízké. Pokud se chyba vyskytuje při zpožďování, je třeba v P-04 zvětšit dobu zpoždění. "U.Uolt" Podpětí meziobvodu Nastává běžně při vypnutí měniče. Pokud k tomuto vypnutí dojde při běžícím pohonu, překontrolujte sít ové napětí. "O-t" Nadměrná teplota chladicího tělesa Překontrolujte chlazení měniče a rozměry krytu. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. "U-t" Nízká teplota Nastává při teplotě okolí pod 10 C. Pro spuštění pohonu zvyšte teplotu nad 10 C. "th-flt" Vadný termistor chladicího tělesa Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. 34 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

35 a chybové kódy elektroniky SEW 8 Chybová hlášení "E-triP" Externí chyba (ve spojení s binárním vstupem 3). Externí chyba na binárním vstupu 3. Rozpínací kontakt byl otevřen. Překontrolujte termistor motoru (pokud je připojen). "SC-trP" Chyba - výpadek komunikace Překontrolujte komunikační spojení mezi měničem a externími zařízeními. Ujistěte se, že má každý měnič v síti přiřazenou jednoznačnou adresu. "P-LOSS" Chyba - výpadek vstupní fáze U měniče použitého v třífázové síti, dochází k výpadku jedné fáze. "SPIn-F" Selhání funkce spin start Funkce spin start nedokázala zachytit otáčky motoru. "data-f" Vnitřní chyba paměti Parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Pokuste se parametr znovu uložit. Pokud se tento problém objeví znovu, kontaktujte servis elektroniky SEW. "EE-F" Vysvětlení Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Při opakovaném výskytu kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "4-20 F" Proud na analogovém vstupu je mimo definovaný rozsah. Řešení Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Při opakovaném výskytu kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. Zajistěte, aby vstupní proud ležel uvnitř rozsahu definovaného v parametru P-16. Překontrolujte spojovací kabel. "SC-FLt" Interní chyba měniče Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "FAULtY" "Prog " 8.4 elektroniky SEW Zaslání k opravě Pokud nejste schopni chybu odstranit, obrat te se prosím na servis elektroniky SEW-EURODRIVE. Pokud zařízení zasíláte k opravě, uveďte, prosím, následující údaje: sériové číslo ( typový štítek) typové označení stručný popis aplikace (aplikace, řízení přes svorky nebo přes sériové rozhraní) připojené komponenty (motor atd.) druh závady doprovodné okolnosti vlastní domněnky předcházející neobvyklé události atd. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 35

36 P6.. Parametry 9 P60. Standardní parametry P600 9 Parametry 9.1 Standardní parametry Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-01 Maximální otáčky (Hz nebo 1/min) P-02 Minimální otáčky (Hz nebo 1/min) P-03 Urychlovací rampa (s) P-04 Zpožďovací rampa (s) P-05 Výběr režimu zastavení P-06 Energetická optimalizace P-07 Jmenovité napětí motoru P-08 Jmenovitý proud motoru P-09 Jmenovitá frekvence motoru P-10 Jmenovité otáčky motoru P P-09 (max. 500 Hz) 50,0 Hz 1) Horní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0...P-01 (max. 500 Hz) 0,0 Hz Dolní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0,0 600 s 5,0 s Čas pro zrychlení z 0 na 50 Hz (pevně) v sekundách. 0,0 600 s 5,0 s Čas zpožďovací rampy z 50 Hz (pevně) do zastavení v sekundách. Při hodnotě 0 se aktivuje nejrychlejší možná rampa, která nevede k chybě. 0 Zastavení podle rampy 0 Pokud dojde k výpadku sítě a parametr P-05 má 1 Doběh hodnotu 0, zkouší pohon udržet provoz tím, že sníží rychlost zátěže a využije zátěž 2 Zastavení podle rampy (rychlé zastavení) v generátorovém režimu. Pokud je P-05 = 2, přejde pohon při výpadku sítě podle zpožďovací rampy P-24 do klidového stavu. Aktivuje se též režim dlouhodobého brzdění pro normální zabrzdění. 0 Deaktivováno 1 Aktivováno 0 Při aktivaci automaticky snižuje připojené napětí motoru u nízkých zátěží. Minimální hodnota je 50 % jmenovité hodnoty. 0, V 230 V Jmenovité napětí (typový štítek) motoru ve voltech. Pro nízkonapět ové pohony je tato 0, V 400 V 2) hodnota omezena na 250 V. Při nastavení na 0 je kompenzace napětí deaktivována % jmenovitého proudu pohonu Jmenovitá hodnota pro motor DR Jmenovitý proud (typový štítek) motoru v ampérech Hz 50 Hz 1) Sít ová frekvence (typový štítek) motoru /min 0 Při nastavení na jinou hodnotu než 0 se všechny parametry, které se vztahují k otáčkám, zobrazují v 1/min. P-11 Boost % maximálního výstupního napětí. Rozlišení 0,1 % Závisí na výkonu motoru Při nízkých otáčkách se zvýší výstupní napětí měniče MOVITRAC o nastavitelnou hodnotu, aby se usnadnilo rozhýbání stojící zátěže. V dlouhodobém provozu při nízkých otáčkách je třeba použít motor s externím ventilátorem. P-07 Voltage P % 10 % 0 % P-09 P-09 2 Frequency 36 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

37 Parametry Standardní parametry P6.. P60. P600 9 Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-12 Řízení přes svorky / obslužné zařízení / SBus P-13 Chybový protokol P-14 Přístupový kód rozšířené nabídky 1) 60 Hz (pouze USA & Kanada) 2) 460 V (pouze USA a Kanada) 0 Řízení přes svorky 0 1 Řízení pomocí obslužného zařízení (pouze pohyb vpřed) 2 Řízení pomocí obslužného zařízení (pomocí tlačítka Start je možné přepínat mezi směry vpřed a vzad) 3 Řízení přes SBus s interními urychlovacími a zpožďovacími rampami 4 Řízení přes SBus s úpravou urychlovací a zpožďovací rampy přes SBus Poslední 4 chyby se ukládají (řízení přes svorky) Žádná chyba Viz kap. "Jednoduché uvedení do provozu" na Strana 27. Poslední 4 chyby se ukládají chronologicky, tj. nejaktuálnější chyba je zobrazována jako první. Pomocí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" si můžete uložené chyby prohlížet. (viz kap. "Chybové kódy" na Strana 34) Nastavte na "101" (standard) pro přístup k rozšířené nabídce. Změňte kód v parametru P-37, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k rozšířené sadě parametrů. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 37

38 P6.. Parametry 9 P60. Rozšířené parametry P Rozšířené parametry Parametr Popis Rozsah Standard Vysvětlení P-15 Nastavení funkce binárního vstupu P-16 Vstupní analogový formát V / ma P-17 Výstupní spínací frekvence P-18 Uživatelské nastavení reléového výstupu P-19 Mezní hodnota uživatelského výstupu relé P-20 Přednastavené otáčky 1 P-21 Přednastavené otáčky 2 P-22 Přednastavené otáčky 3 P-23 Přednastavené otáčky 4 P-24 Zpožďovací rampa Definuje funkci binárního vstupu. (Viz kap. "P-15 - volba funkcí binárních vstupů" na Strana 41.) V, b V, ma t ma, r ma t ma, r ma V Konfiguruje formát analogového vstupu V: Režim Unipolar (napět ový vstup) b V: Režim Bipolar (napět ový vstup) Může být použit pro bipolární vstupní signály 50 % offset je možné použít na P % kalibrace v P-35 dává ± P ma: Režim Unipolar (proudový vstup) ma: Režim Unipolar (proudový vstup) ma: Režim Unipolar pro zpětný proud "t" indikuje, že se měnič vypne, pokud dojde k odebrání signálu při uvolněném pohonu. "r" indikuje, že po odebrání signálu při uvolněném pohonu měnič přejde podle příslušné rampy na přednastavenou rychlost khz 4 / 8 khz Nastavení maximální výstupní spínací frekvence. Vyšší spínací frekvence znamená menší hlučnost motoru, ale také vyšší ztráty v koncovém stupni. 0 Pohon uvolněn 1 1 Pohon je v pořádku (žádná chyba) 2 Motor pracuje s cílovou rychlostí 3 Pohon je vypnutý 4 Otáčky motoru mezní hodnota 5 Proud motoru mezní hodnota 6 Otáčky motoru mezní hodnota 7 Proud motoru < mezní hodnota (pohon je v pořádku) Uživatelské nastavení relé. Mezní hodnota digitálního výstupu definovaná hodnotou v parametru P-19. Deaktivováno: kontakty otevřené Aktivováno: kontakty uzavřené % 100,0 % Určuje mezní hodnotu pro P-18. P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 1 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 2 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky 3 P-01 (min.)...p-01 (max.) 0,0 Hz Určuje nastavené / předdefinované otáčky s 0 Volí se přes binární vstupy nebo při výpadku sítě podle P Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *20265883_0115* Návod k obsluze Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Vydání 01/2015 20265883/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS

Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MM..C Vydání 11/26 11441569 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Všeobecné pokyny...

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více