Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B"

Transkript

1 Technika pohonù \ Automatizace pohonù \ Systémová integrace \ Služby Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B Vydání 09/ / CS

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Okolní prostředí Likvidace Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Provoz a servis Všeobecné údaje Rozsahy vstupních napětí Označení výrobku Přetížitelnost Ochranné funkce Mechanická instalace Rozměry Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Elektrická instalace Před instalací Instalace Přehled signálních svorek Komunikační zdířka RJ Instalace v souladu s UL Elektromagnetická kompatibilita Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní Snadné uvedení do provozu Provoz Stav pohonu a chybové kódy Odstranění chyby Historie chyb Chybové kódy elektroniky SEW Parametry Standardní parametry Rozšířené parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Technické údaje Shoda Okolí Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Index Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 3

4 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů 1 Důležitá upozornění 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Význam výstražných hesel Následující tabulka znázorňuje strukturu a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod a další pokyny. Výstražné heslo Význam Důsledky v případě nerespektování NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění VAROVÁNÍ! Možnost vzniku nebezpečné situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možnost vzniku nebezpečné situace Lehká zranění POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonného systému nebo jeho okolí. UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip: Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu Struktura bezpečnostních pokynů v rámci odstavce Bezpečnostní pokyny v rámci daného odstavce platí nejen pro určitý úkon, ale pro několik úkonů v rámci příslušného tématu. Použité piktogramy upozorňují buď na všeobecné nebo na specifické nebezpečí. Níže je znázorněna formální struktura bezpečnostního pokynu platného v rámci odstavce: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj Možné důsledky v případě nedodržení. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Níže je znázorněn příklad bezpečnostního pokynu platného v rámci odstavce: VAROVÁNÍ! Zřícení zvednutého břemena. Smrt nebo těžká poranění. Nezdržujte se pod zvednutým břemenem. Zajistěte ohroženou oblast. 4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

5 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Struktura vnořených bezpečnostních pokynů Vnořené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu k příslušnému úkonu před popisem nebezpečného kroku. Níže je znázorněna formální struktura vnořeného bezpečnostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Níže je znázorněn příklad vnořeného bezpečnostního pokynu: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zhmoždění kvůli neúmyslnému rozběhu pohonu. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte pohon od napětí. Zajistěte pohon proti neúmyslnému rozběhu. Dodržení návodu k obsluze je předpokladem pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Přečtěte si proto návod k obsluze dříve, než začnete se zařízením pracovat! Návod k obsluze obsahuje důležitá upozornění pro údržbu. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 5

6 1 Důležitá upozornění Okolní prostředí 1.2 Okolní prostředí Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: Použití v oblastech ohrožených explozí Použití v prostředích s výskytem škodlivých látek: oleje kyseliny plyny páry prach rušivé záření jiná škodlivá prostředí Použití v prostředích, kde dochází k mechanickým rázům a chvění přesahujícím požadavky normy EN Pokud měnič nerespektuje bezpečnostní funkce, které zajišťují ochranu stroje a osob. 1.3 Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných ustanovení: Likvidaci provádějte podle příslušných předpisů pro: elektronický odpad (plošné spoje) plasty (kryt) plech měď 6 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

7 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu 2 2 Bezpečnostní pokyny Měniče MOVITRAC LTE-B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace ve zdvihací technice. 2.1 Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte poškozená zařízení a rovněž je neuvádějte do provozu. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišťovala transport. Práce na zařízení související s instalací, uvedením do provozu a údržbou smí provádět pouze odborníci v oboru elektrotechniky. Tento personál musí být komplexně vyškolen pro prevenci úrazů a musí dbát na dodržení platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvedení do provozu dbejte u motorů a brzd na dodržení pokynů uvedených v příslušných návodech k obsluze! Ujistěte se, že ochranná opatření a ochranné prvky odpovídají platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nutným ochranným opatřením je uzemnění zařízení. Nutným bezpečnostním opatřením je použití nadproudových ochran. Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné oddělení výkonové a elektronické části podle UL508. Pro zajištění bezpečného oddělení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné oddělení. Pomocí vhodných opatření zajistěte, aby se připojený motor při zapojení síťového napájení měniče nemohl samočinně rozběhnout. Pro tento účel můžete například spojit binární vstupy DI01 až DI03 s GND. Integrovaná polovodičová ochrana proti zkratu nenahrazuje zajištění rozvětveného obvodu. Ochranu rozvětvených obvodů provádějte podle příslušných národních předpisů. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Provoz a servis 2.2 Provoz a servis VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách motoru nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat i tehdy, pokud je zařízení zablokováno a motor je vypnutý. Zařízení nemusí být nutně bez napětí, pokud kontrolky LED a sedmisegmentový displej nesvítí. Aktivace interních bezpečnostních funkcí nebo mechanické zablokování mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Jestliže to z bezpečnostních důvodů u poháněného stroje není přípustné, odpojte zařízení před odstraněním poruchy od sítě. 8 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

9 Všeobecné údaje Rozsahy vstupních napětí 3 3 Všeobecné údaje 3.1 Rozsahy vstupních napětí V závislosti na modelu a výkonovém rozsahu je možné pohony připojit přímo na následující sítě: MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 (Vstupní napětí 115 V): 115 V ± 10 %, 1fázové, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 200 V V ± 10 %, 1fázové* / 3fázové, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B BG 1, 2 a 3s ( V): 380 V V ± 10 %, 3fázové, Hz ± 5 % UPOZORNĚNÍ *K dispozici je možnost připojení jednofázového zařízení MOVITRAC LTE-B na dvě fáze třífázové sítě s napětím V. Zařízení, která jsou připojena k 3fázové síti, jsou uzpůsobena pro nesymetrii sítě (nejvýše 3 %) mezi jednotlivými fázemi. Pro napájecí sítě s nesymetrií vyšší než 3 % (typicky v Indii a v některých částech asijsko-pacifického regionu včetně Číny) doporučuje SEW-EURODRIVE použití vstupních tlumivek. 3.2 Označení výrobku MC LTE B (60 Hz) 60 Hz Pouze americká varianta Typ Kvadranty Způsob zapojení Odrušení na vstupu Síťové napětí Doporučený výkon motoru Verze Typ výrobku 00 = standardní, těleso se stupněm ochrany IP20 10 = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA = těleso se stupněm ochrany IP55 / NEMA 12 a se spínačem 40 = těleso se stupněm ochrany IP66 / NEMA 4X a se spínačem 1 = 1Q (bez přerušovače brzdy) 4 = 4Q 1 = 1fázové 3 = 3fázové 0 = třída 0 A = třída A B = třída B 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw B MC LTE Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 9

10 3 Všeobecné údaje Přetížitelnost 3.3 Přetížitelnost Všechny měniče MOVITRAC LTE-B jsou schopné přetížení do: 150 % po dobu 60 sekund 175 % po dobu 2 sekund Při výstupní frekvenci pod 10 Hz se přetížitelnost snižuje na 150 % po dobu 7,5 sekund. Úpravy přetížitelnosti motoru jsou popsány v parametru P-08 v kapitole "Standardní parametry" (strana 39). 3.4 Ochranné funkce Zkrat na výstupu, fáze-fáze, fáze-zem Nadproud na výstupu Ochrana proti přetížení Pohon dodává 150 % jmenovitého proudu motoru po dobu 60 sekund. Chyba vlivem přepětí Nastaveno na 123 % maximálního jmenovitého síťového napětí pohonu. Chyba vlivem podpětí Chyba vlivem nadměrné teploty Chyba vlivem příliš nízké teploty Pohon se při teplotě pod -10 C odpojí. Výpadek síťové fáze Běžící pohon se vypne, pokud jedna fáze třífázové sítě vypadne na dobu delší než 15 sekund. 10 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

11 Mechanická instalace Rozměry 4 4 Mechanická instalace Před instalací pečlivě zkontrolujte, zda měnič MOVITRAC LTE-B není poškozen. Měnič MOVITRAC LTE-B skladujte v originálním obalu až do doby jeho použití. Místo skladování musí být čisté a suché a musí mít teplotu v rozsahu od -40 C do 60 C. Měnič MOVITRAC LTE-B musí být nainstalován ve vhodném krytu na rovné, kolmé a nehořlavé ploše, která odolává vibracím. Pokud je požadován určitý stupeň ochrany IP, je třeba respektovat normu EN Hořlavé látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohonu. Zamezte pronikání vodivých nebo hořlavých cizorodých těles. Nejvyšší přípustná teplota okolí během provozu činí 50 C, u měničů se stupněm ochrany IP20 a 40 C u měničů se stupněm ochrany IP55 / IP66. Nejnižší přípustná teplota okolí během provozu činí -10 C. Respektujte rovněž specifické údaje uvedené v kapitole "Okolní podmínky" (strana 48). Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 95 % (orosení je nepřípustné). Měniče MOVITRAC LTE-B je možné instalovat vedle sebe. Tím se zaručí dostatečný větrací prostor mezi jednotlivými zařízeními. Pokud má být měnič MOVITRAC LTE-B nainstalován nad jiným pohonem nebo jiným zařízením emitujícím teplo, je třeba dodržet minimální vertikální vzdálenost 150 mm. Spínací skříň musí být vybavena buď nucenou ventilací, nebo musí být dostatečně velká, aby bylo zajištěno vlastní chlazení (viz kap. "Těleso se stupněm ochrany IP20: Montáž a rozměry spínací skříně" na straně 16). Montáž na montážní lištu je možná pouze u konstrukční velikosti 1 a 2 (IP20). 4.1 Rozměry MOVITRAC LTE-B je k dispozici se 3 variantami krytů: Standardní kryt IP20 pro použití ve spínacích skříních IP55 / NEMA 12 K IP66 / NEMA 4X Kryty IP55 / NEMA 12 K a IP66 / NEMA 4X jsou vybaveny ochranou proti vlhkosti a prachu. Tato ochrana umožňuje provoz měniče za ztížených podmínek v interiéru. Z hlediska elektroniky jsou měniče totožné. Jedinými rozdíly jsou rozměry krytu ahmotnost. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 11

12 4 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP20 c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C Rozměry 62741AXX 62742AXX 62743AXX Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 6,85 8,66 10,28 Šířka (B) [mm] [in] 3,11 4,10 4,96 Hloubka (C) [mm] 122, [in] 4,83 5,90 7,01 Hmotnost [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40 10,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [in] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [in] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [in] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [in] 0,2 0,21 0,29 Utahovací moment [Nm] 1,0 1,0 1,0 výkonových svorek [lb.in] 8,85 8,85 8,85 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 12 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

13 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP55/NEMA 12 (LTE xxx -10 a -20) b a b Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 64482AXX 60497AXX Rozměry Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 7,9 12,2 12,2 Šířka (B) [mm] [in] 5,5 6,5 8,31 Hloubka (C) [mm] [in] 6,5 6,9 9,45 Hmotnost [kg] 2,3 4,5 7,4 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [in] 5 6 7,72 b [mm] [in] 0,23 0,23 0,28 c [mm] [in] 0,98 0,98 0,98 d [mm] Utahovací moment výkonových svorek Utahovací moment řídicích svorek [in] 5,6 9,9 9,88 [Nm] [lb.in] 8,85 8,85 8,85 [Nm] 0,5 0,5 0,5 [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 2 M4 4 M4 4 M4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 13

14 4 Mechanická instalace Rozměry Rozměry krytu IP66/NEMA 4X (LTE xxx -40) b a b Z A d X Y X B C c 68096AXX 68095AXX 64482AXX 60497AXX Rozměry Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výška (A) [mm] [in] 9,13 10,12 12,20 Šířka (B) [mm] ,5 [in] 6,34 7,4 8,29 Hloubka (C) [mm] ,5 228,7 [in] 7,05 7,34 9 Hmotnost [kg] 2,8 4,6 7,4 [lb] 6,2 10,1 16,3 a [mm] 148, ,5 [in] 5,85 6,93 7,78 b [mm] 6,25 6 6,5 [in] 0,25 0,24 0,26 c [mm] 25 28,5 33,4 [in] 0,98 1,12 1,31 d [mm] ,5 Utahovací moment výkonových svorek Utahovací moment řídicích svorek [in] 7,44 7,87 9,9 [Nm] [lb.in] 8,85 8,85 8,85 [Nm] 0,5 0,5 0,5 [lb.in] 4,43 4,43 4,43 Doporučená velikost šroubů 4 M4 4 M4 4 M4 14 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

15 Mechanická instalace Rozměry 4 Kabelová šroubení Používejte vhodná kabelová šroubení pro dosažení odpovídajícího stupně IP/NEMA. Pro tento účel je třeba vyvrtat příslušné otvory. Doporučené rozměry naleznete v následující tabulce. Rozměry Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 X [mm] 22,3 28,2 28,2 [in] 0,88 1,11 1,11 PG PG13,5 / M20 PG16 / M22 PG16 / M22 Y 1) [mm] [in] 0,87 0,87 0,87 PG PG13,5 / M20 PG13,5 / M20 PG13,5 / M20 Z 1) [mm] [in] 0,67 0,67 - PG PG9 / M16 PG9 / M16-1) Kabelové průchodky Y a Z jsou předlisované Uzamčení pro IP55/IP66 se spínací funkcí Na spínacím pohonu je možné hlavní vypínač zamknout pomocí standardního visacího zámku o rozměru 20 mm v poloze "OFF" (zámek není součástí dodávky). Stiskněte spínač uprostřed, pokud chcete otevřít otvor a umožnit zavěšení zámku AXX Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 15

16 4 Mechanická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně 4.2 Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně U aplikací, které vyžadují vyšší stupeň ochrany než IP20 poskytovaný standardními kryty musí být měnič umístěný ve spínací skříni. Přitom je třeba dodržet následující směrnice: Spínací skříň musí být vyrobena z tepelně vodivého materiálu, nebo musí být vybavena nuceným větráním. Při použití spínací skříně s ventilačními otvory musí být otvory umístěny pod a nad měničem, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Vzduch musí být přiváděn pod měničem a nad měničem musí být opět odváděn. Pokud vnější okolí obsahuje částice nečistot (např. prach), pak je třeba do ventilačních otvorů namontovat filtr částic a použít externí ventilaci. Filtr je třeba v případě potřeby kontrolovat a čistit. V prostředích s vysokou koncentrací vlhkosti, solí nebo chemikálií je třeba použít vhodnou uzavřenou spínací skříň (bez ventilačních otvorů) Rozměry kovové skříně bez ventilačních otvorů Výkon Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 2 0,37 kw, 0,75 kw 115 V 0,37 kw, 0,75 kw 230 V 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw 400 V 1,1 kw 115 V 1,5 kw 230 V 1,5 kw, 22 kw 400 V 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V Těsná uzavírací skříň A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , , , , ,94 C B D A D Obr. 1: Spínací skříň 62736AXX 16 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

17 Mechanická instalace Kryt IP20: Montáž a rozměry spínací skříně Rozměry spínací skříně s ventilačními otvory Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s ventilačními otvory A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] , , , , , , , , , , , , Rozměry spínací skříně s externí ventilací Konstrukční velikost 1 Konstrukční velikost 2 Konstrukční velikost 3 Výkon Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Všechny výkonové rozsahy Spínací skříň s externí ventilací (pomocí ventilátoru) A B C D [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] Průtok vzduchu , , , ,95 > 15 m 3 /h , , , ,94 > 45 m 3 /h , , , ,91 > 80 m 3 /h Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 17

18 5 Elektrická instalace Před instalací 5 Elektrická instalace Při instalaci bezpodmínečně dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole 2! VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než na něm začnete pracovat. Zařízení MOVITRAC LTE-B smí instalovat pouze odborní pracovníci v oboru elektrotechniky při respektování příslušných předpisů a směrnic. Měnič MOVITRAC LTE-B je hodnocen stupněm ochrany IP20. Pro dosažení vyššího stupně ochrany je třeba použít vhodné zapouzdření nebo variant\ IP55 / NEMA 12 resp. IP66 / NEMA 4X. Pokud je měnič spojen se sítí prostřednictvím konektoru, nesmí se konektor odpojovat dříve než 10 minut po odpojení síťového napájení. Dbejte na správné uzemnění. Respektujte přitom schéma uvedené v kapitole "Připojení měniče a motoru" (strana 22). Zemnicí kabel musí být dimenzován pro maximální svodový proud, který je za normálních okolností omezen pojistkami nebo ochranným spínačem motoru. VAROVÁNÍ! Nebezpečí ohrožení života při zřícení zvedacího zařízení. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVITRAC LTE-B se nesmí používat jako bezpečnostní zařízení pro aplikace v oblasti zdvihací techniky. Jako bezpečnostní zařízení používejte monitorovací systémy nebo mechanické ochrany. 5.1 Před instalací Síťové napětí, frekvence a počet fází (jednofázové nebo třífázové napětí) musí souhlasit s údaji na měniči MOVITRAC LTE-B. Mezi sítí a měničem musí být nainstalován spínač nebo podobný prvek. Výstupní svorky U, V a W měniče MOVITRAC LTE-B se nesmí za žádných okolností připojovat k síti. Kabely jsou jištěny pouze pomalými pojistkami pro vysoké výkony nebo ochrannými spínači motoru. Dbejte přitom na pokyny uvedené v kapitole "Přípustné napěťové sítě" (strana 20). Mezi měničem a motorem nesmí být nainstalována žádná automatická spínací zařízení. Pokud se poblíž výkonových kabelů nacházejí řídicí vedení, musí být dodržena minimální vzdálenost 100 mm. Vedení by se měla křížit pod úhlem 90. Odstínění a ochranu výkonových kabelů proti mechanickému poškození je třeba provést podle připojovacího schématu uvedeného v kapitole "Připojení měniče a motoru" (strana 22). Všechny svorky dotáhněte odpovídajícím momentem. 18 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

19 Elektrická instalace Před instalací Otevření čelního krytu IP55 BG 1 +2 Pro odstranění čelního krytu zasuňte šroubovák do otvoru tak, jak je znázorněno na obrázku AXX IP55 konstrukční velikost 3 + IP66 všechny konstrukční velikosti Čelní kryt otevřete povolením 2 šroubů na čelní straně zařízení. [1] [1] 64507AXX [1] Šrouby pro čelní kryt Pomocná karta V krytu IP20 je pomocná karta zasunuta ve výřezu nad sedmisegmentovým displejem. V krytu IP55 / IP66 je karta umístěna na vnitřní straně čelního víka. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 19

20 5 Elektrická instalace Instalace 5.2 Instalace Zapojte měnič podle následujícího diagramu. Dbejte na správné připojení svorkové skříně motoru. Standardně jsou možné dva způsoby zapojení: do hvězdy a do trojúhelníku. Zapojení motoru musí bezpodmínečně odpovídat napětí, na kterém má být motor provozován. Další informace naleznete v diagramu v kapitole "Připojení svorkové skříně" (strana 21). Jako výkonové kabely doporučujeme použít 4žilové stíněné kabely s PVC izolací, které musí být položené podle příslušných předpisů a pravidel. Pro připojení výkonových kabelů k měniči jsou zapotřebí koncové objímky žil. Zemnicí svorka každého měniče MOVITRAC LTE-B musí být připojena přímo na sběrnou zemnicí lištu (přes filtr, pokud je nainstalován). Zemní spojení měniče MOVITRAC LTE-B nesmí propojovat od jednoho měniče k druhému. Rovněž se nesmí připojovat od jiných zařízení resp. na jiná zařízení. Impedance zemní smyčky musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům. Pro dodržení předpisů UL je třeba u všech zemních spojení použít lemovací oka s certifikací podle UL Přípustné napěťové sítě Síťový stykač a síťové pojistky Sítě s uzemněným nulovým bodem Měnič MOVITRAC LTE-B je určen pro provoz v sítích TN a TT s přímo uzemněným nulovým bodem. Sítě s neuzemněným nulovým bodem Provoz v sítích s neuzemněným nulovým bodem (např. sítě IT) je přípustný. SEW-EURODRIVE doporučuje v takových případech použít hlídače izolace na principu PCM (Pulse Code Measuring). Zabráníte tím chybnému spínání indikátoru zemního spojení vlivem parazitních kapacit měniče vůči zemi. Sítě s uzemněným externím vodičem Měniče smí být provozovány pouze v rozvodných sítích s maximálním střídavým napětím mezi fází a zemí 300 V. Používejte pouze síťové stykače spotřební kategorie AC-3 (EN ). Zajistěte, aby mezi dvěma sepnutími sítě uplynulo vždy alespoň 120 vteřin. Síťové pojistky Typy pojistek: Typy síťových ochran provozních tříd gl, gg: Jmenovité napětí pojistky = jmenovité napětí sítě Jmenovitý proud pojistky musí být podle zatížení měniče dimenzován na 100 % jmenovitého proudu měniče. Ochranný jistič vedení s charakteristikou B, C: jmenovité napětí ochranného jističe = jmenovité napětí sítě Jmenovitý proud jističe vedení musí být o 10 % vyšší než jmenovitý proud měniče. 20 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

21 Elektrická instalace Instalace Připojení svorkové skříně Motory jsou zapojeny do hvězdy, trojúhelníku, dvojité hvězdy nebo hvězdy Nema. Typový štítek motoru poskytuje informaci o napěťovém rozsahu pro příslušný způsob zapojení, který musí odpovídat provoznímu napětí zařízení MOVITRAC LTE-B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W U V W R76 Nνzkι napμtν Δ T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 Vysoké napětí Õ T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 L1 L2 L1 DT/DV Nízké napětí ÕÕ T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 V1 W3 T1 T2 T3 W1 Vysoké napětí Õ T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W U V W Nízké napětí ÕÕ Vysoké napětí Õ Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 21

22 5 Elektrická instalace Instalace Připojení měniče a motoru VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné zapojení může vést k ohrožení vlivem vysokých napětí. Smrt nebo těžká poranění. Níže zobrazené pořadí připojení je třeba bezpodmínečně dodržet. F11/F12/F13 L1 L2/N není 1fáz. 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Doplněk ND.. síťová tlumivka L1' L2' L3' V AC V AC V AC Doplněk IP55 / IP66 Pouze se spínačem (MC LT xxx 20 / -40) F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) Výkonová část [V+] +V U V W BR [4] K12 (AC-3) 11 GND [3] GND K12 (AC-3) 11 GND BW.. / BW..-T připojení brzdového odporu* * 1 BG 2 3 BGE 4 5 white red blue DT/DV/D: Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu 1 BMK red white blue 1 BG 2 3 BGE 4 5 white red blue M 3fáz DT/DV/D: Odpojení na straně střídavého proudu BW Obr. 2: Schéma připojení výkonové části 68077ACS [1] Síťový stykač mezi napájecí sítí a měničem [2] Síťové napájení brzdového usměrňovače, spínáno simultánně z K10 [3] Řídicí stykač/relé, odebírá napětí z interního reléového kontaktu [4] měniče a napájí tímto napětím brzdový usměrňovač [4] Bezpotenciálový reléový kontakt měniče [V+] Externí napájecí napětí pro řídicí stykač / relé * Pouze BG 2 a 3 22 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

23 Elektrická instalace Instalace 5 UPOZORNĚNÍ Připojte brzdový usměrňovač pomocí samostatného síťového přívodu. Napájení prostřednictvím napětí motoru není přípustné! Brzdu odpojujte na straně stejnosměrného i střídavého napětí vždy u: všech aplikací v oblasti zvedací techniky pohonů, u kterých je zapotřebí rychlá reakce brzdy Tepelná ochrana motoru (TF / TH) Vícemotorový/skupinový pohon Motory s interním teplotním snímačem (TF, TH nebo podobné) je možné připojovat přímo na MOVITRAC LTE-B. Aktivace je pak indikována přímo na měniči. Teplotní snímač se připojuje na svorku 1 (+24 V) a na binární vstup 3. Parametr P-15 musí být nastaven na externí chybový vstup, aby mohl rozpoznávat chybová hlášení o nadměrné teplotě. Prahová hodnota činí 2,5 kω. Součet proudů motorů nesmí překročit jmenovitý proud měniče (viz kap. "Technické údaje" na straně 48). Skupina motorů je omezena na 5 pohonů a motory v rámci skupiny se nesmí lišit o více než 3 velikosti. Maximální délka kabelů v rámci skupiny je omezena na hodnoty pro jednotlivé pohony (viz kap. "Technické údaje" na straně 48). Pro skupiny s více než 3 pohony doporučuje SEW-EURODRIVE použít výstupní tlumivku. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 23

24 5 Elektrická instalace Přehled signálních svorek 5.3 Přehled signálních svorek IP20 a IP55 IP55 a IP66 se spínacím doplňkem +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Relé, vztaž.pot. Kontakt relé +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Relé, vztaž.pot. Kontakt relé FWD REV 68075ACS 68076ACS Blok signálních svorek je vybaven následujícími signálními přívody: Číslo svorky Signál Připojení Popis 1 Výstup +24 V, vztažné napětí Výstup +24 V, vztažné napětí 2 DI 1 Binární vstup 1 Pozitivní logika 3 DI 2 Binární vstup 2 4 DI 3 Binární vstup 3 / termistorový kontakt V Výstup +10 V, vztažné napětí 6 AI / DI Analogový vstup (12 bitů) binární vstup 4 Vztažná hodnota pro aktivaci DI1 - DI3 (max. 100 ma) "Logická 1" rozsah vstupního napětí: DC 8-30 V "Logická 0" rozsah vstupního napětí: DC 0-2 V Kompatibilní s PLC, pokud je na svorce 7 nebo 9 připojeno napětí 0 V. 10 V, vztažná hodnota pro analogový vstup (pot. napájení +, 10 ma max., 1 kω min.) 0-10 V, 0-20 ma, 4-20 ma "Logická 1" rozsah vstupního napětí: DC 8-30 V 7 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažný potenciál (pot. napájení) 8 AO / DO Analogový výstup (10 bitů) Binární výstup 0-10 V, 20 ma, analogový 24 V, 20 ma digitální 9 0 V 0 V vztažný potenciál 0 V vztažný potenciál 10 Kontakt relé Kontakt relé Spínací kontakt (AC 250 V / DC 30 V při 5 A) 11 Vztažný potenciál relé Vztažný potenciál relé Všechny binární vstupy se aktivují vstupním napětím v rozsahu V, tj. jsou kompatibilní s napětím +24 V. POZOR! Možnost vzniku hmotných škod. Připojením napětí nad 30 V na řídicí svorky se může řízení poškodit. Napětí připojené na řídicích svorkách nesmí přesáhnout hodnotu 30 V. UPOZORNĚNÍ Svorky 7 a 9 je možné použít jako vztažný potenciál GND, pokud je měnič MOVITRAC LTE-B řízen z PLC. 24 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

25 Elektrická instalace Komunikační zdířka RJ Komunikační zdířka RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] není obsazeno [2] není obsazeno [3] +24 V [4] Interní sběrnice 1) [5] Interní sběrnice 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bitový formát je definován následujícím způsobem: 1 spouštěcí / 8 datových / 1 zastavovací bit, žádná parita 2) Pro komunikaci přes SBus musí být parametr P-12 nastaven na 3 nebo 4 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 25

26 5 Elektrická instalace Instalace v souladu s UL 5.5 Instalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s předpisy UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Měniče je možné provozovat při následujících okolních teplotách: -10 C až 50 C pro IP20-10 C až 40 C pro IP55 / NEMA C až 40 C pro IP66 / NEMA 4X Používejte pouze měděné připojovací kabely, které jsou konstruovány pro okolní teploty do 75 C. Přípustné utahovací momenty pro výkonové svorky měniče MOVITRAC LTE-B činí: BG 1, 2 a 3s = 1 Nm / 8,9 lb.in Měniče MOVITRAC LTE-B jsou vhodné pro provoz v napěťových sítích s uzemněným nulovým bodem (sítě TN a TT), které dodávají maximální síťový proud a maximální síťové napětí podle následujících tabulek. Pojistky uváděné v následujících tabulkách jsou maximální přípustné pojistky pro daný měnič. Používejte výhradně tavné pojistky. Jako zdroj externího napětí DC 24 V používejte pouze přezkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = DC 30 V) a omezeným výstupním proudem (I = 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napěťových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) Zařízení na V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. síťové napětí Pojistky 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V Zařízení na V MOVITRAC LTE... Odolnost proti zkratu Max. síťové napětí Pojistky 0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V 26 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

27 Elektrická instalace Elektromagnetická kompatibilita Elektromagnetická kompatibilita Konstrukční řada frekvenčních měničů MOVITRAC LTE-B je určena pro použití ve strojích a zařízeních. Splňuje produktovou normu EN pro pohony s proměnnými otáčkami. Pro instalaci pohonového systému v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je třeba respektovat požadavky uvedené ve směrnici 2004/108/EG (EMV) Odolnost proti rušení Měniče MOVITRAC LTE-B splňují požadavky na odolnost proti rušení stanovené normou EN pro průmysl a domácnosti (lehký průmysl) Rušivé signály Ohledně emise rušivých signálů splňuje měnič MOVITRAC LTE-B mezní hodnoty podle norem EN a EN a může být proto používán jak v průmyslu, tak i v domácnostech (lehkém průmyslu). Pro zajištění nejlepší možné elektromagnetické kompatibility je třeba pohony instalovat podle připojovacích směrnic uvedených v kapitole "Instalace" (strana 20) a dbát na správné připojení uzemnění. Pro splnění požadavků z hlediska rušení je třeba použít stíněné kabely motoru. V níže uvedené tabulce jsou stanoveny podmínky pro použití měničů MOVITRAC LTE-B v pohonových aplikacích: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTE-B xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3fázové LTE-B xxxx 2A3-x-xx LTE-B xxxx 5A3-x-xx Není zapotřebí doplňková filtrace Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru Není zapotřebí doplňková filtrace U měničů bez interního filtru je třeba pro splnění požadavků použít externí filtr a stíněný kabel motoru: Typ / výkon měniče Kat. C1 (třída B) Kat. C2 (třída A) Kat. C3 230 V, jednofázové LTE-B xxxx 201-x-xx 230 V, třífázové LTE-B xxxx 203-x-xx 400 V, třífázové LTE-B xxxx 503-x-xx Použijte externí filtr typu NF LT 2B1 0xx Použijte stíněný kabel motoru Použijte externí filtr typu NF LT 5B3 0xx Použijte stíněný kabel motoru Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 27

28 5 Elektrická instalace Elektromagnetická kompatibilita Odpojení elektromagnetického filtru a varistoru (IP20) Měniče IP20 s vestavěným odrušovacím filtrem (např. MOVITRAC LTE-B xxxx xaxx 00 nebo MOVITRAC LTE-B xxxx xbxx 00) mají vyšší chybový zemní proud než zařízení bez filtru. Pokud je na jedné monitorovací jednotce pro kontrolu zemního spojení provozován více než jeden měnič MOVITRAC LTE-B, může tato monitorovací jednotka případně hlásit chybu, zejména pokud jsou použity stíněné kabely motoru. V takovém případě můžete deaktivovat odrušovací filtr vyšroubováním odrušovacího šroubu ze strany na zařízení. VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysoká napětí se mohou na svorkách a uvnitř zařízení vyskytovat ještě 10 minut po odpojení od sítě. Smrt nebo těžká poranění. Odpojte měnič MOVITRAC LTE-B od napětí nejméně 10 minut předtím, než vyšroubujete odrušovací šroub. [1] [2] [1] Odrušovací šroub [2] Šroub VAR 64408AXX Měnič MOVITRAC LTE-B je vybaven součástkami, které potlačují napěťové rázy ve vstupním napětí. Tyto součásti chrání elektrické obvody na přívodech před napěťovými špičkami, které mohou být vyvolány úderem blesku nebo působením jiných zařízení ve stejné síti. Pokud u pohonového systému provádíte vysokonapěťovou zkoušku, mohou součásti pro potlačení napěťových špiček vést ke znehodnocení výsledku zkoušky. Pro umožnění vysokonapěťových zkoušek vyšroubujte oba šrouby VAR na boční straně zařízení. Tím se ochranné součásti deaktivují. Po provedení vysokonapěťové zkoušky oba šrouby VAR opět zašroubujte a zopakujte zkoušku ještě jednou. Zkouška by nyní měla být neúspěšná; to znamená, že spínací obvod je opět chráněn proti napěťovým rázům. 28 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

29 Uvedení do provozu Uživatelské rozhraní I Uvedení do provozu 6.1 Uživatelské rozhraní Obslužné zařízení Každý měnič MOVITRAC LTE-B je standardně vybaven obslužným zařízením, které umožňuje provoz a instalaci pohonu bez dalších přístrojů. Klávesnice má 5 kláves s následujícími funkcemi: Start / Run Uvolnění motoru Změna směru otáčení, pokud je aktivován obousměrný provoz obslužného zařízení Stop / Reset Zastavení motoru Potvrzení chyby Navigace Zobrazuje informace v reálném čase Stiskněte a přidržte toto tlačítko pokud chcete přejít do režimu změny parametrů, nebo pokud chcete tento režim opustit Ukládá změny parametrů Nahoru Zvyšuje otáčky v režimu reálného času Zvyšuje hodnoty parametrů v režimu úpravy parametrů Dolů Snižuje otáčky v režimu reálného času Snižuje hodnoty parametrů v režimu úpravy parametrů Tlačítka <start>/<stopp> obslužného zařízení jsou deaktivována, pokud jsou parametry nastaveny na výrobní nastavení. Pokud chcete tlačítka <start>/<stopp> na obslužném zařízení aktivovat, nastavte parametr P-12 na 1 nebo 2 (viz kap. "Standardní parametry" na straně 39). Do nabídky pro změnu parametrů je možné přistupovat pouze pomocí navigačního tlačítka. Držte toto tlačítko stisknuté (> 1 sekundu), pokud chcete přepínat mezi menu pro změnu parametrů a zobrazením v reálném čase (provozní stav pohonu / otáčky). Stiskněte toto tlačítko krátce (< 1 sekundu), pokud chcete přepínat mezi provozními otáčkami a provozním proudem běžícího pohonu. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Displej [4] Navigace [2] Start [5] Nahoru [3] Stop / Reset [6] Dolů UPOZORNĚNÍ Pokud chcete obnovit výrobní nastavení, stiskněte současně tlačítka <nahoru>, <dolů> a <stop> a držte je déle než 2 s. Na displeji se zobrazí "P-deF". Stiskněte tlačítko <stop> pro potvrzení změny a provedení resetu měniče. Displej Šestimístný, sedmisegmentový displej je integrován v každém pohonu. S jeho pomocí je možné sledovat funkce pohonu a nastavovat parametry. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 29

30 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu 6.2 Snadné uvedení do provozu 1. Připojte motor k měniči, dbejte přitom na dodržení napěťového rozsahu motoru. 2. Zadejte parametry z typového štítku motoru: P-08 = jmenovitý proud motoru P-09 = jmenovitá frekvence motoru 3. Spojte svorky 1 a 2, čímž se pohon uvolní Provoz na svorkách (standardní nastavení) Pro provoz v režimu svorek (základní nastavení): P-12 je třeba nastavit na 0 (výrobní nastavení) Připojte přepínač mezi svorky 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Připojte potenciometr (1-10 k) mezi svorky 5, 6 a 7, kontakt jezdce je třeba spojit se svorkou 6. Sepnutím přepínače uvolněte pohon. Nastavte otáčky pomocí potenciometru. UPOZORNĚNÍ Výrobní nastavení (P-12 = 0 a P-15 = 0) pro doplňkový spínač v krytu IP55/IP66 je FWD / REV. Otáčky motoru je možné nastavit pomocí potenciometru Režim s obslužným zařízením Pro provoz v režimu klávesnice: Nastavte P-12 na 1 (jednosměrný) nebo 2 (dvousměrný). Pro uvolnění pohonu spojte kabelový můstek nebo přepínač mezi svorkami 1 a 2 na uživatelském bloku svorek. Stiskněte nyní tlačítko <start>. Pohon je uvolněn při frekvenci 0,0 Hz. Pro zvýšení otáček stiskněte tlačítko <nahoru>. Chcete-li pohon zastavit, stiskněte tlačítko <stop>. Pokud nyní stisknete tlačítko <start>, vrátí se pohon zpět na původní otáčky. (pokud je aktivován oboustranný režim (P-12 = 2), obrátí se stisknutím tlačítka <start> směr otáčení). UPOZORNĚNÍ Stisknutím tlačítka <stop> v době, kdy je pohon zastaven, můžete nastavit požadované otáčky. Pokud tlačítko <start> stisknete znovu, upraví pohon otáčky během příslušné rampy na nastavenou hodnotu. 30 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

31 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I Důležité parametry Maximální a minimální otáčky se nastavují pomocí P-01 a P-02. Urychlovací a zpožďovací rampy se nastavují pomocí P-03 a P-04. Údaje z typového štítku motoru se zadávají prostřednictvím parametrů P-07 až P Uvedení do provozu pro provoz na průmyslové sběrnici Uveďte pohon do provozu, jak je popsáno na začátku kapitoly "Jednoduché uvedení do provozu" (strana 30). Nastavte parametr P-12 na hodnotu 3 nebo 4, aby bylo možné pohon řídit přes SBus. 3 = řídicí slovo a požadované otáčky přes SBus, časy ramp podle P-03/P04. 4 = řídicí slovo, požadované otáčky a časy ramp přes SBus. Parametr P-14 nastavte na 101 (standard). Tím se dostanete do rozšířené nabídky. Hodnoty parametru P-36 nastavte následujícím způsobem: Pro jednoznačnou adresu SBus na hodnotu od 1 do 63 Pro přenosovou rychlost sběrnice SBus odpovídající bráně na hodnotu 500 kbd (standard) Pro případ přerušení komunikace určete chování pohonu při timeoutu: 0: pokračovat s naposledy použitými daty (standard) t_xxx: chyba po zpoždění xxx milisekund, je zapotřebí reset chyby r_xxx: zastavit podle rampy po uplynutí xxx milisekund, automatický restart po opětovném obdržení dat Připojte pohon přes SBus na bránu DFx/UOH podle informací uvedených v kapitole "Komunikační zdířka RJ45" (strana 25). Přepněte přepínač DIP AS na bráně DFx/UOH z polohy OFF do polohy ON. Provede se automatické nastavení pro bránu průmyslové sběrnice. Kontrolka "H1" na bráně se opakovaně rozsvítí a poté zcela zhasne. Pokud kontrolka "H1" svítí, je brána nebo jeden z pohonů na sběrnici SBus nesprávně zapojen nebo chybně uveden do provozu. Nastavení komunikace přes průmyslovou sběrnici mezi bránou DFx / UOH a masterem sběrnice je popsáno v příslušné příručce DFx. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 31

32 DFP 21B RUN BUS FAULT nc ADDRESS 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu X30 A B D D F C E max AXX [A] [B] [C] [D] [E] [F] Připojení sběrnice Brána (např. DFx/UOH) Spojovací kabel Dělič Spojovací kabel Zakončovací odpor Sledování přenesených dat Popis přenesených procesních dat (PD) Data přenesená přes bránu je možné sledovat následujícím způsobem: Pomocí softwaru MOVITOOLS MotionStudio přes inženýrské rozhraní X24 brány nebo volitelně přes ethernet. Přes webovou stránku brány (např. pro ethernetové brány DFE3x) Procesní datová slova (16 bitů) z brány na pohon (PO): Popis Bit Nastavení PO1 Řídicí slovo 0 Blokování regulátoru 0: Start 1: Stop PO2 PO3 Požadované otáčky Čas rampy (pokud je P-12 = 4) Žádná funkce (pokud P-12 = 3) 1 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 2 Zastavení podle procesní rampy P-03/P-04 nebo PO3 3-5 Rezervováno 0 0: Rychlé zastavení 1: Start 0: Stop 1: Start 6 Reset chyb Impulz z 0 na 1 = reset chyb 7-15 Rezervováno 0 Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 Hodnoty nad 0x4000 nebo pod 0xC000 jsou omezeny na 0x4000 / 0xC000 Kalibrace: Zrychlení a zpoždění v ms pro jmenovité otáčky n = 50 Hz Časy ramp jsou nastavené stejně jako v P-03 a P Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

33 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu I 0 6 Procesní datová slova (16 bitů) z pohonu na bránu (PI): Popis Bit Nastavení Byte PI1 Stavové slovo 0 Uvolnění koncového stupně 0: blokováno 1: uvolněno 1 Měnič je připraven k provozu 0: Není připraveno k provozu 1: Připraveno k provozu 2 PO data uvolněna 1 pokud P-12 = 3 nebo Rezervováno 5 Chyba / varování 0: Žádná chyba 1: Chyba 6-7 Rezervováno 8-15 Stav pohonu, pokud je bit 5 = 0 0x01 = koncový stupeň zablokován 0x02 = není uvolněno / neběží 0x04 = uvolněno / běží 0x05 = výrobní nastavení je aktivní 8-15 Stav pohonu, pokud bit 5 = 1 0x01 = nadproud na výstupu pohonu 0x04 = není uvolněn / neběží 0x06 = chyba vlivem nesymetrie fází na vstupu / výpadek vstupní fáze 0x07 = přepětí sběrnice DC 0x08 = přetížení motoru 0x09 = parametr na výrobní nastavení 0x0B = odpojení kvůli nadměrné teplotě 0x1A = externí chyba 0x2F = chyba kvůli výpadku komunikačního spojení (SBus) 0x71 = chyba na analogovém vstupu, proud pod 2,5 ma 0x75 = odpojení kvůli nízké teplotě 0xC6 = podpětí sběrnice DC 0xC8 = všeobecná chyba / chyba koncového stupně PI2 Skutečné otáčky Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálních otáček, jak je nastaveno v P-01 PI3 Skutečný proud Kalibrace: 0x4000 = 100 % maximálního proudu, jak je nastaveno v P-08 byte low byte high Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 33

34 6 I 0 Uvedení do provozu Snadné uvedení do provozu Příklad: Následující informace se přenesou na pohon, pokud: jsou binární vstupy řádně nakonfigurovány a zapojeny, aby bylo možné pohon uvolnit je parametr P-12 nastaven na hodnotu 3, aby bylo možné pohon řídit přes SBus Popis Hodnota Popis PO1 Řídicí slovo 0 Rychlé zastavení podle 2. zpožďovací rampy (P-24) 1 Doběh PO2 Požadované otáčky 2 Zastavení podle procesní rampy (P-04) 3-5 Rezervováno 6 Rozběh podle rampy (P-03) a provoz s požadovanými otáčkami (PO2) 0x4000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) vpravo 0x2000 = 8192 = 50 % maximálních otáček, např. 25 Hz vpravo 0xC000 = = maximální otáčky, např. 50 Hz (P-01) vlevo 0x0000 = 0 = minimální otáčky, nastaveno v P-02 Data přenesená z pohonu by během provozu měla vypadat následovně: Popis Hodnota Popis PI1 Stavové slovo 0x0407 Stav = běží Koncový stupeň uvolněn Pohon je připraven k provozu PO data uvolněna PI2 Skutečné otáčky Hodnota by měla odpovídat PO2 (požadované otáčky) PI3 Skutečný proud Závisí na otáčkách a zatížení 34 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

35 Provoz Stav pohonu I Provoz Aby bylo možné kdykoli odečíst provozní stav pohonu, zobrazuje se následující informace: Stav Pohon OK Pohon běží Chyba/aktivace Význam Statický stav pohonu Provozní stav pohonu Chyba 7.1 Stav pohonu Statický stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud motor stojí. Zkratka StoP P-deF Stndby Popis Výkonový stupeň měniče je odpojen. Toto hlášení se objeví, pokud pohon stojí a nejsou přítomny žádné chyby. Pohon je připraven pro normální provoz. Jsou nahrány přednastavené parametry. Toto hlášení se objeví, pokud uživatel vyvolá příkaz k nahrání parametrů nastavených z výroby. Dříve než se pohon opět uvede do provozu, je třeba stisknout tlačítko <reset>. Pohon se nachází v režimu Standby. Toto hlášení se objeví 30 sekund poté, co pohon dosáhne otáček 0 a požadovaná hodnota je rovněž Provozní stav pohonu V následujícím seznamu jsou uvedeny zkratky, které pohon udává jako stavovou informaci, pokud je motor v provozu. Pro přepínání mezi výstupní frekvencí, výstupním proudem a otáčkami použijte tlačítko <navigate>. Zkratka H xxx A xxx xxxx C xxx Popis Výstupní frekvence měniče je zobrazována v Hz. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní proud měniče je zobrazován v A. Toto hlášení se zobrazí při běžícím pohonu. Výstupní otáčky pohonu se zobrazují v 1/min. Toto hlášení se objeví při běžícím pohonu, pokud byly zadány jmenovité otáčky motoru v parametru P-10. Kalibrační faktor otáček (P-40) (blikající body) Výstupní proud pohonu překračuje hodnotu uloženou v parametru P-08. Měnič MOVITRAC LTE-B monitoruje délku a dobu trvání přetížení. V závislosti na velikosti přetížení hlásí měnič MOVITRAC LTE-B chybu "I.t-trP" Reset chyb V případě aktivace chyby (viz kap. "Chybové kódy" na straně 37) můžete chybu resetovat stisknutím tlačítka <stop> nebo otevřením resp. uzavřením binárního vstupu 1. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 35

36 8 a chybové kódy Odstranění chyby 8 a chybové kódy 8.1 Odstranění chyby Projev Přetížení nebo nadproud při nezatíženém motoru během zrychlení Přetížení nebo jmenovitý proud - motor se neotáčí Chybí uvolnění pohonu - na displeji zůstává "StoP" Za velmi chladných podmínek se pohon nespustí Příčina a řešení Překontrolujte připojení svorek hvězda/trojúhelník v motoru. Jmenovité provozní napětí motoru a měniče se musí shodovat. Zapojení do trojúhelníku dává vždy dolní napětí u motoru s přepínatelnými póly. Zkontrolujte, zda není rotor zablokovaný. Zajistěte, aby mechanická brzda byla odbrzděna (pokud je použita). Překontrolujte, zda je na binárním vstupu 1 přítomen signál pro uvolnění hardwaru. Dbejte na správné uživatelské výstupní napětí +10 V (mezi svorkami 5 a 7). Pokud je chybné, překontrolujte zapojení uživatelské svorkové lišty. Překontrolujte, zda je na P-12 nastaven režim svorek / klávesnice. Pokud je zvolen režim obslužného zařízení, stiskněte tlačítko <start>. Síťové napětí musí odpovídat specifikaci. Při teplotě okolí pod -10 C se pohon nemusí spustit. V takových případech zajistěte, aby vhodný tepelný zdroj na místě udržoval teplotu okolí nad 0 C. Nelze přistupovat k rozšířeným nabídkám Parametr P-14 musí být nastaven na rozšířený přístupový kód. Tento kód je "101", pokud nebyl uživatelem změněn v parametru P-37. Není možná změna parametrů "L" se zobrazuje před hodnotou Parametry jsou zablokovány. Zajistěte, aby parametr P38 měl hodnotu 0. Jinak nebudete mít přístup k parametrům. Některé parametry není možné měnit, pokud pohon běží. Ujistěte se, že pohon není uvolněn (binární vstup 1). 8.2 Historie chyb Parametr P-13 archivuje v režimu parametrů podlesní 4 chyby nebo události. Každá chyba je zobrazována ve zkrácené podobě. Poslední výskyt chyby je zobrazován jako první (při zadání do hodnoty parametru P-13). Každá nová chyba se zapíše na první místo v seznamu a ostatní chyby se posunou dolů. Nejstarší chyba se vymaže z protokolu chyb. UPOZORNĚNÍ Pokud je nejnovější chybou v seznamu chyb podpětí, nezapisují se do protokolu chyb žádná další podpětí. Protokol chyb se tak nemůže neustále plnit chybou "podpětí", ke které nutně dojde při každém vypnutí měniče MOVITRAC LTE-B. 36 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

37 a chybové kódy Chybové kódy Chybové kódy Chybová hlášení "P-dEF" "O-I" Vysvětlení Byly nahrány parametry nastavené z výroby. Nadproud na výstupu z měniče k motoru. Přetížení motoru. Nadměrná teplota chladicího tělesa měniče. Řešení Stiskněte tlačítko <stop>. Pohon smí být nakonfigurován pouze pro požadovanou aplikaci. Chyba při konstantních otáčkách: Zkontrolujte přetížení nebo poruchy. Chyba při uvolnění pohonu: Zkontrolujte, zda nedošlo k překlopení nebo zablokování motoru. Zkontrolujte, zda nedošlo k chybě v zapojení hvězda-trojúhelník. Překontrolujte, zda délka kabelů odpovídá požadavkům. "I.t-trP" "OI-b" Přetížení měniče, k chybě dojde, pokud měnič po určitou dobu dodával více než 100 % jmenovitého proudu (určeno v P-08). Displej bliká, čímž indikuje přetížení. Nadproud v brzdovém kanálu. Nadproud v obvodu brzdového odporu. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k chybné funkci. Překontrolujte kabelové spojení mezi měničem a motorem. Doba urychlení / zpoždění je možná příliš krátká a spotřebuje se příliš velký výkon. Pokud není možné zvýšit P-03 nebo P-04, musíte použít větší měnič. Prodlužte urychlovací rampu (P-03) nebo snižte zatížení motoru. Překontrolujte, zda délka kabelů odpovídá požadavkům. Mechanicky zkontrolujte zátěž - zjistěte, zda se může volně pohybovat a zda nedošlo k zablokování nebo k jiné mechanické poruše. Zkontrolujte přívody brzdového odporu. Překontrolujte hodnotu brzdového odporu. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "OL-br" Brzdový odpor přetížen Prodlužte dobu zpoždění, snižte moment setrvačnosti zátěže nebo zapojte paralelně další brzdové odpory. Respektujte minimální hodnoty odporu podle tabulek jmenovitých hodnot. "PS-trP" Interní chyba koncového stupně Chyba při uvolnění pohonu: Překontrolujte, zda nedošlo k chybě zapojení nebo ke zkratu. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu nebo k zemnímu spojení fází. Chyba v průběhu provozu: Zkontrolujte, zda nedošlo k náhlému přetížení nebo k přehřátí. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. "O.Uolt" Příliš vysoké napětí meziobvodu Překontrolujte, zda napájecí napětí není příliš vysoké nebo příliš nízké. Pokud se chyba vyskytuje při zpožďování, je třeba v P-04 prodloužit dobu zpoždění. Pokud je to nutné, připojte brzdový odpor. Pokud je již brzdový odpor nainstalován, ujistěte se, že je parametr P-39 nastaven na hodnotu 1. "U.Uolt" Podpětí meziobvodu Nastává běžně při vypnutí měniče. Pokud k tomuto vypnutí dojde při běžícím pohonu, překontrolujte síťové napětí. "O-t" Nadměrná teplota chladicího tělesa Překontrolujte chlazení měniče a rozměry krytu. Případně může být zapotřebí větší prostor nebo přídavné chlazení. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 37

38 8 a chybové kódy elektroniky SEW Chybová Vysvětlení Řešení hlášení "U-t" Nízká teplota Nastává při teplotě okolí pod -10 C. Zvyšte teplotu nad -10 C, aby bylo možné spustit pohon. "th-flt" Vadný termistor chladicího tělesa. Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "E-triP" Externí chyba (ve spojení s binárním vstupem 3). Externí chyba na binárním vstupu 3. Rozpínací kontakt byl rozepnut. Překontrolujte termistor motoru (pokud je připojen). "SC-trP" Chyba - výpadek komunikace Překontrolujte komunikační spojení mezi měničem a externími zařízeními Ujistěte se, že má každý měnič v síti přiřazenou jednoznačnou adresu. "P-LOSS" Chyba - výpadek vstupní fáze U měniče použitého v třífázové síti, dochází k výpadku jedné fáze. "SPIn-F" Selhání funkce spin start Funkce spin start nedokázala zachytit otáčky motoru. "data-f" Vnitřní chyba paměti Parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Pokuste se parametr znovu uložit. Pokud se tento problém objeví znovu, kontaktujte servis elektroniky SEW. "EE-F" Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. "4-20 F" Proud na analogovém vstupu je mimo definovaný rozsah. Chyba EEPROM, parametr nebyl uložen, obnoveno výrobní nastavení. Při opakovaném výskytu kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. Zajistěte, aby vstupní proud ležel uvnitř rozsahu definovaného v parametru P-16. Překontrolujte spojovací kabel. "SC-FLt" Interní chyba měniče Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE. "FAULtY" "Prog " 8.4 elektroniky SEW Zaslání k opravě Pokud chybu nedokážete odstranit, obraťte se prosím na servis elektroniky SEW-EURODRIVE. Pokud zařízení zasíláte k opravě, uveďte, prosím, následující údaje: Sériové číslo ( typový štítek) Typové označení Stručný popis aplikace (druh pohonu, řízení přes svorky nebo přes sériové rozhraní) Připojené komponenty (motor atd.) Druh závady Doprovodné okolnosti Vlastní domněnky Předcházející neobvyklé události atd. 38 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

39 Parametry Standardní parametry P6.. P60. P Parametry 9.1 Standardní parametry Parametry Popis Rozsah Přednastavení P-01 Maximální otáčky (Hz nebo 1/min) P-02 Minimální otáčky (Hz nebo 1/min) P-03 Urychlovací rampa (s) P-04 Zpožďovací rampa (s) P-05 Výběr režimu zastavení P-06 Optimalizace energie P-07 Jmenovité napětí motoru P-08 Jmenovitý proud motoru P-09 Jmenovitá frekvence motoru P-10 Jmenovité otáčky motoru P-02 až 5 P-09 (max. 500 Hz) Vysvětlení 50,0 Hz 1) Horní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0 - P-01 (max. 500 Hz) 0,0 Hz Dolní hranice otáček v Hz nebo 1/min (viz P-10) 0,0-600 s 5,0 s Čas pro zrychlení z 0 na 50 Hz (pevně) v sekundách. 0,0-600 s 5,0 s Čas zpožďovací rampy z 50 Hz (pevně) do zastavení v sekundách. Při hodnotě 0 se aktivuje nejrychlejší možná rampa, která nevede k chybě. 0 Zastavení podle rampy 0 Pokud dojde k výpadku sítě a parametr P-05 má 1 Doběh hodnotu 0, zkouší pohon udržet provoz tím, že sníží rychlost zátěže a využije zátěž v generátorovém 2 Zastavení podle rampy (rychlé zastavení) režimu. Pokud je P-05 = 2, přejde pohon při výpadku sítě podle zpožďovací rampy P-04 do klidového stavu. Aktivuje se též režim dlouhodobého brzdění pro normální zabrzdění. 0 blokováno 1 uvolněno 0 Při aktivaci automaticky snižuje připojené napětí motoru u nízkých zátěží. 0, V 230 V Jmenovité napětí (typový štítek) motoru ve voltech. Pro nízkonapěťové pohony je tato hodnota 0, V 400 V 2) omezena na 250 V. Při nastavení na 0 je kompenzace napětí deaktivována % jmenovitého proudu motoru Jmenovitá hodnota pro motor DR Jmenovitý proud (typový štítek) motoru v ampérech Hz 50 Hz 1) Síťová frekvence (typový štítek) motoru /min 0 Při nastavení na jinou hodnotu než 0 se všechny parametry, které se vztahují k otáčkám, zobrazují v 1/min. Aktivuje kompenzaci skluzu, pokud otáčky odpovídají údajům na typovém štítku. P-11 Doplňující napětí 0-20 % maximálního výstupního napětí. Rozlišení 0,1 % Konstrukční velikost 1 = 20 % Konstrukční velikost 2 = 15 % Konstrukční velikost 3 = 10 % Závisí na výkonu motoru Při nižších otáčkách zvýší výstupní napětí měniče MOVITRAC o nastavitelnou hodnotu, aby se usnadnilo uvolnění "ulpívajících" zátěží. V dlouhodobém provozu při nízkých otáčkách je třeba použít motor s externím ventilátorem. U P-07 P % 10 % 0 % P-09 P-09 2 f Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 39

40 9 P6.. P60. P600 Parametry Rozšířené parametry P-12 Řízení sběrnice SBus přes svorky/obslužné zařízení P-13 Chybový protokol P-14 Přístupový kód rozšířené nabídky 1) 60 Hz (pouze americká verze) 2) 460 Hz (pouze americká verze) 0 Řízení přes svorky 0 1 Řízení pomocí obslužného zařízení (pouze pohyb vpřed) 2 Řízení pomocí obslužného zařízení (pro přepínání směrů vpřed a vzad pomocí tlačítka <start>) 3 Řízení přes SBus s interními urychlovacími a zpožďovacími rampami 4 Řízení přes SBus s úpravou urychlovací a zpožďovací rampy přes SBus Poslední 4 chyby se ukládají (řízení přes svorky) Žádná chyba Vysvětlení Viz kap. "Jednoduché uvedení do provozu" na straně 30. Poslední 4 chyby se ukládají chronologicky, tj. nejaktuálnější chyba je zobrazována jako první. Pomocí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" si můžete uložené chyby prohlížet. (Viz kap. "Chybové kódy" na straně 37.) Nastavte na "101" (standard) pro přístup k rozšířenému menu. Změňte kód v parametru P-37, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k rozšířené sadě parametrů. 9.2 Rozšířené parametry Parametry Popis Rozsah Přednastavení Parametry P-15 Binární vstup, nastavení funkce Popis Rozsah Přednastavení Vysvětlení P-16 Analogový vstup V/ ma P-17 Výstupní spínací frekvence Definuje funkci binárního vstupu. (Viz kapitolu "P-15 volba funkcí binárních vstupů" na straně 44.) 0-10 V, b 0-10 V, 0-20 ma t 4-20 ma, r 4-20 ma t 20-4 ma, r 20-4 ma 0 10 V Konfiguruje formát analogového vstupu V: Režim Unipolar (napěťový vstup) b 0-10 V: Režim Bipolar (napěťový vstup) Může být použit pro bipolární vstupní signály 50 % offset je možné použít pro P % kalibrace v P-35 udává ± P ma: Režim Unipolar (proudový vstup) 4-20 ma: Režim Unipolar (proudový vstup) 20-4 ma: Režim Unipolar pro zpětný proud "t" indikuje, že se měnič vypne, pokud dojde k odebrání signálu při uvolněném pohonu. "r" indikuje, že po odebrání signálu při uvolněném pohonu měnič přejde podle příslušné rampy na přednastavenou rychlost khz 4/8 khz Nastavení maximální výstupní spínací frekvence. Vyšší spínací frekvence znamená menší hlučnost motoru, ale také vyšší ztráty v koncovém stupni. 40 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

41 Parametry Rozšířené parametry P6.. P60. P600 9 Parametry Popis Rozsah Přednastavení Vysvětlení P-18 Uživatelské nastavení reléového výstupu P-19 Mezní hodnota uživatelského výstupu relé P-20 Přednastavené otáčky 1 P-21 Přednastavené otáčky 2 P-22 Přednastavené otáčky 3 P-23 Přednastavené otáčky 4 P-24 Zpožďovací rampa 2 P-25 Výběr funkce analogového výstupu P-26 Vypínací pásmo hystereze 0 Pohon uvolněn 1 1 Pohon je v pořádku (žádná chyba) 2 Motor pracuje s požadovanými otáčkami 3 Aktivováno vypnutí pohonu 4 Otáčky motoru mezní hodnota 5 Proud motoru mezní hodnota 6 Otáčky motoru < mezní hodnota 7 Proud motoru < mezní hodnota (pohon je v pořádku) Uživatelské nastavení relé. Mezní hodnota digitálního výstupu definovaná hodnotou v parametru P-19. Deaktivováno: kontakty otevřené Uvolněno: kontakty uzavřené % 100,0 % Udává mezní hodnotu pro P-18 a P-25. -P-01 (min.) až P-01 (max.) 0,0 Hz Určuje přednastavené / ručně nastavené otáčky 1 -P-01 (min.) až P-01 (max.) 0,0 Hz Určuje přednastavené / ručně nastavené otáčky 2 -P-01 (min.) až P-01 (max.) 0,0 Hz Určuje přednastavené / ručně nastavené otáčky 3 -P-01 (min.) až P-01 (max.) 0,0 Hz Určuje přednastavené / ručně nastavené otáčky s 0 Volí se přes binární vstupy nebo při výpadku sítě podle P Pohon uvolněn (digitální) 8 Binární výstupní režim 1 Pohon je v pořádku (digitální) 2 Pohon pracuje s cílovou rychlostí (digitální) 3 Pohon je vypnutý (digitální) 4 Otáčky motoru mezní hodnota (digitální) 5 Proud motoru mezní hodnota (digitální) 6 Otáčky motoru < mezní hodnota (digitální) 7 Proud motoru < mezní hodnota (digitální) 8 Otáčky motoru (analogové) 9 Proud motoru (analogový) Doplňky 0-7: volba digitálního výstupního napěťového signálu Deaktivováno: 0 V Uvolněno: +24 V, (limit 20 ma) Doplňky 4-7: digitální výstup je aktivován s hodnotou nastavenou v P-19. Analogový výstupní režim volba 8: rozsah signálů otáček motoru 0-10 V = % z P-01 volba 9: rozsah signálů proudu motoru 0-10 V = % z P P-01 0,0 Hz Otáčky zůstávají na horní nebo dolní mezní vypínací frekvenci, dokud se na vstupu nedosáhne příslušná jiná mezní vypínací frekvence. Otáčky probíhají vypínacím pásem podle rychlosti nastavené v P-03 a P-04. P-27 Vypínací frekvence P-02 (min.) - P-01 (max.) 0 Hz Střed vypínacího pásu Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 41

42 9 P6.. P60. P600 Parametry Rozšířené parametry Parametry P-28 U/f charakteristika - adaptační napětí Popis Rozsah Přednastavení Vysvětlení 0 - P-07 0 V Přizpůsobí připojené napětí motoru této hodnotě na základě frekvence nastavené v P-29. U P07 P28 P11 P29 P09 f P-29 U/f charakteristika - adaptační frekvence P-30 Provoz na svorkách, funkce restartu P-31 Režim obslužného zařízení s funkcí restartu P-32 Stejnosměrné brzdění, uvolnění/ doba 0 - P-09 0 Hz Nastaví frekvenci, se kterou se aplikuje U/f adaptační napětí nastavené v parametru P-28. Edge-r, Auto 0 Auto 5 Auto-0 Počet automatických restartů. 0 Minimální otáčky 1 Při nastavení na 0 nebo 1 je třeba navíc použít 1 Naposledy použité otáčky tlačítko <start>. Při nastavení 2 nebo 3 je pohon uvolněn, 2 Minimální otáčky (Auto-run) pokud na hardwaru pohonu je signál pro 3 Naposledy použité otáčky uvolnění. Následně je možné změnit otáčky (Auto-run) pomocí obslužného zařízení s 0,0 s Při hodnotě > 0 se aktivuje stejnosměrné brzdění jakmile se dosáhnou otáčky 0 a je přítomen signál "stop". Aktivní pouze při blokování (stop), nikoli při uvolnění. Pro tuto funkci se použije hodnota nastavená v parametru P-11. P-33 Funkce letmého 0 blokováno 0 Při aktivaci se pohon spustí se zjištěnými startu 1) otáčkami rotoru. Pokud rotor stojí, může dojít 1 uvolněno ke krátkému zpoždění. U pohonů s konstrukční velikostí 1 je možné pomocí P-33 = 1 aktivovat stejnosměrné brzdění při uvolnění. Doba trvání a hladina se nastavují pomocí P-32 a P-11. P-34 Aktivace brzdového přerušovače 0 blokováno 0 Všechny brzdové odpory musí být chráněny 1 Aktivováno se softwarovou ochranou, pouze pro BWLT pomocí externích ochranných prvků. 2 Aktivováno s externí ochranou, pro jiné BWxxxx 42 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

43 Parametry Rozšířené parametry P6.. P60. P600 9 Parametry Popis Rozsah Přednastavení Vysvětlení P-35 Kalibrační činitel analogového vstupu % 100,0 % Analogový vstup, kalibrační rozlišení 0,1 %. 100% Prędkość obrotowa 50% P-35 = 200% P-35 = 100% P - 35 = 50% 0% 0V 5V 10V Wejście analogowe P-36 Adresa pro komunikaci Aktivace sběrnice SBus / Volba přenosové rychlosti Aktivace zapnuta / zpožděna P-37 Definování přístupového kódu P-38 Blokování přístupu k parametrům P-39 Offset analogového vstupu Adr: 0 deaktivováno, Adr: Jednoznačná adresa pohonu pro komunikační síť kbaud 500 kbaud 0 (žádná chyba), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms) 100 ms Nastavením přenosové rychlosti se aktivuje SBus s touto přenosovou rychlostí. Dobu před vypnutím v případě výpadku komunikace je možné nastavit v milisekundách. Nastavením "0" se deaktivuje odpojení komunikace. "t" znamená, že se měnič v případě překročení času vypne (SC-trP). "r" znamená, že se pohon v případě překročení času zastaví podle příslušné rampy a poté se aktivuje Definuje přístupový kód Rozšířená sada parametrů P Parametry je možné měnit, při výpadku sítě se automaticky zálohují. 1 Přístup pro čtení. Změny nejsou přípustné. 0 (aktivován zapisovací přístup s automatickým zálohováním) Reguluje uživatelský přístup k parametrům. Při nastavení P-38 = 0 je možné měnit všechny parametry. Tyto změny se automaticky ukládají. Při nastavení P-38 = 1 jsou parametry blokovány a není možné je měnit až 500 % 0,0 % Analogový vstup, rozlišení offsetu 0,1 %. 100% P-39 = -50% P-39 = 0% 50% Prędkość obrotowa 0% 0V 5V P-39 = 50% P-39 = 100% 10V Wejście analogowe -50% -100% P-40 Kalibrace skutečné hodnoty otáček 1) Pouze pro BG 2 a 3. BG 1 pracuje se stejnosměrným napětím ,000 Kalibruje otáčky o tento činitel. Při nastavení P-10 = 0: otáčky se zkalibrují v Hz o tento činitel. Při nastavení P-10 > 0: otáčky se kalibrují v 1/min. Zobrazuje se v reálném čase na pohonu. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 43

44 9 P6.. P60. P600 Parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů 9.3 P-15 Výběr funkcí binárních vstupů Provoz na svorkách Funkci binárních vstupů na měniči MOVITRAC LTE-B je možné uživatelsky nastavit, tj. uživatel může zvolit funkce, které jsou pro aplikaci zapotřebí. V následujících tabulkách jsou znázorněny funkce binárních vstupů v závislosti na hodnotě parametrů P-12 (řízení přes svorky / přes obslužné zařízení) a P-15 (výběr funkcí binárních vstupů). Při nastavení P-12 = 0 (provoz na svorkách) platí následující tabulka. P-15 Binární vstup 1 Binární vstup 2 Binární vstup 3 Analogový vstup Poznámky 0 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 1 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 2 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 3 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 4 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 5 Otevřeno: Vpřed stop Uzavřeno: Chod vpřed 6 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 7 Otevřeno: Vpřed stop Uzavřeno: Chod vpřed 8 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 9 Otevřeno: Vpřed stop Uzavřeno: Chod vpřed 10 Spínací kontakt (N.O. = za normálních okolností otevřený) Při startu se krátce uzavře Otevřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Analog. refer. hodnota otáček Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1/2 Otevřeno: Referenční otáčky, analog. Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Otevřeno: Přednastavené otáčky 1 Uzavřeno: Přednastavené otáčky 2 Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu Otevřeno Otevřeno Otevřeno: Přednastavené Přednast. ot. 1 Uzavř. Otevřeno otáčky 1-4 Uzavřeno: Max. Přednast. ot. 2 Otevřeno Uzavř. otáčky (P-01) Přednast. ot. 3 Uzavř. Uzavř. Přednast. ot. 4 Otevřeno: Analog. refer. hodnota otáček Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Otevřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Zpět stop Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Zpět stop Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Zpět stop Uzavřeno: Chod vzad Rozpínací kontakt (N.C. = za normálních okolností uzavřený) Pro zastavení se krátce otevře Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Otevřeno: Referenční otáčky, analog. Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Otevřeno: Referenční otáčky, analog. Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu - - Připojte na binární vstup 3 externí teplotní snímač PTC nebo podobný prvek. - Současné uzavření binárních vstupů 1 a 2 vede k rychlému zastavení. Připojte na binární vstup 3 externí teplotní snímač PTC nebo podobný prvek. Pokud chcete pohon zastavit se zpožďovací rampou 2 (P-24), spojte binární vstupy 1 a 2. Otevřeno Otevřeno Přednast. ot. 1 Uzavř. Otevřeno Přednast. ot. 2 Otevřeno Uzavř. Přednast. ot. 3 Uzavř. Uzavř. Přednast. ot. 4 Otevřeno Otevřeno Přednast. ot. 1 Uzavř. Otevřeno Přednast. ot. 2 Otevřeno Uzavř. Přednast. ot. 3 Uzavř. Uzavř. Přednast. ot. 4 Otevřeno: Referenční otáčky, analog. Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Referenční hodnota analogového vstupu - 44 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

45 Parametry P-15 Výběr funkcí binárních vstupů P6.. P60. P600 9 P-15 Binární vstup 1 Binární vstup 2 Binární vstup 3 Analogový vstup Poznámky 11 Spínací kontakt (N.O. = za normálních okolností otevřený) Pro chod vpřed se krátce uzavře 12 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění Rozpínací kontakt (N.C. = za normálních okolností uzavřený) Pro zastavení se krátce otevře Při startu se uzavře Pro aktivaci zpožďovací rampy 2 uzavřeno Spínací kontakt (N.O. = za normálních okolností otevřený) Pro chod vzad se krátce uzavře Otevřeno: Analog. refer. hodnota otáček Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Referenční hodnota analogového vstupu Referenční hodnota analogového vstupu Pokud chcete pohon zastavit se zpožďovací rampou 2 (P-24), spojte binární vstupy 1 a Režim klávesnice Při nastavení P-12 = 1 nebo 2 (režim obslužného zařízení) platí následující tabulka. P-15 Binární vstup 1 Binární vstup 2 Binární vstup 3 Analogový vstup Poznámky 0, 1, 5, 8-12 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění Uzavřeno: Vzdálené tlačítko UP Uzavřeno: Vzdálené tlačítko DOWN Otevřeno: Vpřed +24 V: Zpět - 2 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 3 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 4 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 6 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 7 Otevřeno: Vpřed stop Uzavřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Vzdálené tlačítko UP Uzavřeno: Vzdálené tlačítko UP Uzavřeno: Vzdálené tlačítko UP Otevřeno: Chod vpřed Uzavřeno: Chod vzad Otevřeno: Zpět stop Uzavřeno: Chod vzad Uzavřeno: Vzdálené tlačítko DOWN Vstup, ext.. chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Otevřeno: Obslužné zařízení, ref. otáčky Uzavřeno: Analogový vstup Vstup, ext.. chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Vstup, ext.. chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Otevřeno: Obslužné zařízení, vztažná hodnota otáček +24 V: Přednastavené otáčky 1 Uzavřeno: Vzdálené tlačítko DOWN Analogová vstupní frekvence Otevřeno: Obslužné zařízení, vztažná hodnota otáček +24 V: přednastavené otáčky 1 Otevřeno: Obslužné zařízení, vztažná hodnota otáček +24 V: přednastavené otáčky 1 - Připojte na binární vstup 3 externí teplotní snímač PTC nebo podobný prvek. - Připojte na binární vstup 3 externí teplotní snímač PTC nebo podobný prvek. Pokud chcete pohon zastavit se zpožďovací rampou 2 (P-24), spojte binární vstupy 1 a Režim ovládání přes SBus Při nastavení P-12 = 3 nebo 4 (režim ovládání přes SBus) platí následující tabulka. P-15 Binární vstup 1 Binární vstup 2 Binární vstup 3 Analogový vstup Poznámky 0, 1, 2, 4, 5, 8-12 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 3 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění 6 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění Žádný účinek Žádný účinek Žádný účinek Binární vstup 1 musí být uzavřen, aby pohon běžel. Příkazy pro spuštění a zastavení se zadávají přes bránu. Otevřeno: Vztažná hodnota otáček master Uzavřeno: Přednastavené otáčky 1 Otevřeno: Vztažná hodnota otáček master Uzavřeno: Analogový vstup Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Žádný účinek Připojte na binární vstup 3 externí teplotní snímač PTC nebo podobný prvek. Referenční hodnota analogového vstupu Při uzavřeném binárním vstupu 2 se start a zastavení řídí prostřednictvím brány. Při uzavřeném digitálním vstupu 2 běží pohon automaticky, pokud je digitální vstup 1 uzavřen. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 45

46 9 P6.. P60. P600 Parametry Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) P-15 Binární vstup 1 Binární vstup 2 Binární vstup 3 Analogový vstup Poznámky Žádný účinek 7 Otevřeno: Blokování regulátoru Uzavřeno: Uvolnění Otevřeno: Vztažná hodnota otáček master Uzavřeno: Obslužné zařízení, vztažná hodnota otáček Vstup externí chyby: Otevřeno: Odpojení Uzavřeno: Start Při uzavřeném binárním vstupu 2 se start a zastavení řídí prostřednictvím brány. Při uzavřeném digitálním vstupu 2 běží pohon automaticky, pokud je digitální vstup 1 uzavřen, záleží na nastavení v P Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) Skupina parametrů nula umožňuje přístup k interním parametrům pohonu pro účely sledování. Tyto parametry není možné měnit. Parametr Popis Rozsah zobrazení Vysvětlení P00 (1) Hodnota analogového % 100 % = max. vstupní napětí vstupu 1 P00 (2) Rezervováno - Rezervováno P00 (3) Vstup - referenční hodnota -P1-01 až P1-01 Pokud je P-10 = 0, zobrazují se otáčky v Hz, jinak v 1/min. otáček P00 (4) Stav binárního vstupu Binární hodnota Stav binárního vstupu P00 (5) Rezervováno 0 Rezervováno P00 (6) Rezervováno 0 Rezervováno P00 (7) Připojené napětí motoru AC V Efektivní hodnota napětí motoru P00 (8) Protokol, napětí meziobvodu DC V Interní napětí meziobvodu P00 (9) Teplota chladicího tělesa -20 C až 100 C Teplota chladiče ve C P00 (10) Počitadlo pracovních hodin hodin Při návratu na výrobní nastavení se nemění P00 (11) Doba chodu od posledního vypnutí (1) hodin Hodiny reálného času zastaveny kvůli blokování regulátoru (nebo vypnutí), resetuje se pouze při chybě s následným uvolněním. Resetuje se rovněž při výpadku sítě s následným uvolněním. P00 (12) P00 (13) Doba chodu od posledního vypnutí (2) Doba chodu od posledního blokování hodin Hodiny reálného času zastaveny blokováním pohonu (nebo vypnutím), reset pouze při odpojení s následným uvolněním (podpětí nemá stejný účinek jako vypnutí). Při výpadku / obnovení síťového napájení se neresetuje, pokud před výpadkem nedošlo k chybě. Resetuje se rovněž při výpadku sítě s následným uvolněním hodin Hodiny reálného času zastaveny kvůli blokování pohonu, hodnota se resetuje s následujícím uvolněním. P00 (14) Efektivní spínací frekvence 2-16 khz Skutečná efektivní výstupní spínací frekvence. Tato hodnota může ležet pod hodnotou nastavenou v P-17, pokud je měnič příliš horký. Měnič automaticky snižuje spínací frekvenci, aby nedošlo k odpojení kvůli nadměrné teplotě a aby byl zachován stabilní provoz. P00 (15) Protokol, napětí V Posledních 8 hodnot před vypnutím meziobvodu P00 (16) Protokol teplotního -20 C až 120 C Posledních 8 hodnot před vypnutím snímače P00 (17) Proud motoru 0 až 2 jmenovitý proud Posledních 8 hodnot před vypnutím P00 (18) Softwarové ID, vstupy/ výstupy a řízení motoru např. "1.00", "47AE" P00 (19) Sériové číslo měniče P00 (20) Označení pohonu Výkon pohonu / verze softwaru Číslo verze a zkušební součet. "1" na levé straně znamená vstupní/výstupní procesor "2" na levé straně znamená řízení motoru Jednoznačné sériové číslo měniče např / 32 / 005 Výkon pohonu, druh pohonu a kódy verze softwaru např. 0,37, 1 230, 3 P-out 46 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

47 Parametry Parametry sledované v reálném čase (pouze čtecí přístup) P6.. P60. P600 9 Přístup ke skupině parametrů nula Při nastavení P-14 = P-37 (výrobní nastavení 101) jsou všechny parametry viditelné. Pokud uživatel najede na P-00 a stiskne tlačítko <navigate>, zobrazí se "P00-z", kde z znázorňuje sekundární číslo v rámci P-00 (tj. 1-14). Uživatel může přejít dále k požadovanému parametru P-00. Pokud znovu stisknete tlačítko <navigate>, zobrazí se hodnota tohoto parametru. U parametrů s více hodnotami (např. ID softwaru) se tyto hodnoty zobrazují pomocí tlačítek <nahoru> a <dolů>. Rychlým stisknutím tlačítka <navigate> se vrátíte na předchozí úroveň. Pokud znovu krátce stisknete tlačítko <navigate> (bez tlačítek <nahoru> nebo <dolů>) přejde zobrazení do nejbližší vyšší úrovně (úroveň hlavních parametrů, tj. P-00) Při stisknutí tlačítek <nahoru> nebo <dolů> v dolní úrovni (např. P00-05) kvůli změně indexu P-00 se po krátkém stisku tlačítka <navigate> zobrazí hodnota parametru. Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 47

48 10 kva i P f n Hz Technické údaje Shoda 10 Technické údaje 10.1 Shoda Všechny produkty splňují následující mezinárodní normy: Certifikace CE podle směrnice pro nízká napětí IEC Koordinace izolací pro nízkonapěťovou soustavu Výkonový měnič UL 508C EN Elektrické systémy pohonů s proměnlivými otáčkami - část 3 EN / -2, -3, -4 Základní odborná norma pro odolnost proti rušení / vysílání rušivých signálů (elektromagnetická kompatibilita) Stupeň ochrany podle NEMA 250, EN Třída hořlavosti podle UL 94 C-Tick cul 10.2 Okolí Okolní teplota během provozu Maximální snížení výkonu v závislosti na teplotě okolí Rozsah teplot při skladování -40 C až 60 C Maximální instalační výška pro jmenovitý provoz Snížení výkonu nad 1000 m Maximální relativní vlhkost vzduchu Stupeň ochrany pro měniče v rozvodné skříni Měnič s vysokým stupněm ochrany -10 C až 50 C při standardní frekvenci PWM (IP20) -10 C až 40 C při standardní frekvenci (IP55, NEMA 12k / IP66, NEMA 4X) 4 % / C až 55 C pro pohony se stupněm ochrany IP20 4 % / C až 45 C pro pohony se stupněm ochrany IP55/IP m 1 % / 100 m do max m 95 % (orosení není přípustné) IP20 IP55, NEMA 12 k / IP66, NEMA 4X 48 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

49 Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost kva i P f n Hz Výstupní výkon a proudová zatížitelnost fázová soustava AC 115 V pro 3fázové motory AC 230 V (zdvojovač napětí) MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace 0 IP20 standard Typ MC LTE-B Objednací číslo Kryt IP55/NEMA 12 Typ MC LTE-B Kryt IP55/NEMA 12 se spínačem Kryt IP66/NEMA 4X se spínačem Objednací číslo Typ MC LTE-B Objednací číslo Typ MC LTE-B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 1 AC 115 V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (15) 1) 20 Vstupní jmenovitý proud [A] 6,7 12,5 16,8 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 0,37 0,75 1,1 [HP] 0,5 1,0 1,5 Výstupní napětí U Motor V (zdvojovač napětí) Výstupní proud [A] 2,3 4,3 5,8 Průřez kabelu motoru Cu 75C [mm 2 ] 1,5 [AWG] 16 Max. délka kabelů motoru Stíněno [m] Nestíněno VŠEOBECNÉ Velikost 1 2 Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém výkonu [W] Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Doporučené hodnoty pro shodu s UL Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 49

50 10 kva i P f n Hz Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost fázová soustava AC 230 V pro 3fázové motory AC 230 V Bez filtru MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace 0 IP20 Typ MC standard 1) LTE- B Objednací číslo Kryt IP55/ Typ MC NEMA 12 1) LTE- B... Kryt IP55 / NEMA 12 se spínačem 1) Objednací číslo Typ MC LTE- B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 1 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (35) 2) 40 Vstupní jmenovitý proud [A] 6,7 12,5 14,8 14,8 22,2 35 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4 [HP] 0, Výstupní napětí U Motor V Výstupní proud [A] 2,3 4, ,5 15 Průřez kabelu motoru [mm 2 ] 1,5 2,5 Cu 75C [AWG] Max. délka Stíněno kabelů [m] Nestíněno motoru VŠEOBECNÉ Velikost Tepelná ztráta při výstupním [W] jmenovitém výkonu Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Zařízení pro Ameriku, Asii a Afriku 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL 50 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

51 Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost kva i P f n Hz 10 S filtrem MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace B IP20 standard Typ MC s filtrem 1) LTE-B... Kryt IP55/ NEMA 12 s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 se spínačem a filtrem 1) Kryt IP66/ NEMA 4X se spínačem a filtrem 1) B B B B B B Objednací číslo Typ MC LTE-B B B B B B B Objednací číslo Typ MC LTE-B B B B B B B Objednací číslo Typ MC LTE-B B B B B B B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 1 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (35) 2) 40 Vstupní jmenovitý proud [A] 6,7 12,5 14,8 14,8 22,2 35 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4 [HP] 0, Výstupní napětí U Motor V Výstupní proud [A] 2,3 4, ,5 15 Průřez kabelu motoru [mm 2 ] 1,5 2,5 Cu 75C [AWG] Max. délka Stíněno kabelů [m] Nestíněno motoru VŠEOBECNÉ Velikost Tepelná ztráta při výstupním [W] jmenovitém výkonu Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Zařízení pro Evropu, Austrálii a Nový Zéland 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 51

52 10 kva i P f n Hz Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost fázová soustava AC 230 V pro 3fázové motory AC 230 V Bez filtru MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace 0 IP20 Typ MC standard 1) LTE-B Objednací číslo Kryt IP55/ Typ MC NEMA 12 1) LTE-B... Kryt IP55 / NEMA 12 se spínačem 1) Objednací číslo Typ MC LTE-B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (15) 2) (35) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 3 5,8 9,2 13,7 20,7 VÝSTUP Doporučený výkon [kw] 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4,0 motoru [HP] 0, Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] 2,3 4, ,5 18 Průřez kabelu motoru [mm 2 ] 1,5 2,5 Cu 75C [AWG] Max. délka Stíněno kabelů [m] Nestíněno motoru VŠEOBECNÉ Velikost 1 2 3s Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém výkonu [W] Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Zařízení pro Ameriku, Asii a Afriku 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL 52 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

53 Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost kva i P f n Hz 10 S filtrem MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace A IP20 standard s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 se spínačem a filtrem 1) Kryt IP66/ NEMA 4X se spínačem a filtrem 1) Typ MC LTE-B A A A Objednací číslo Typ MC LTE-B A A A Objednací číslo Typ MC LTE-B A A A ) Zařízení pro Evropu, Austrálii a Nový Zéland 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL Typ MC LTE-B A A A Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] 16 (15) 2) (35) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 9,2 13,7 20,7 VÝSTUP Doporučený výkon [kw] 1,5 2,2 4,0 motoru [HP] Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] 7 10,5 18 Průřez kabelu motoru [mm 2 ] 1,5 2,5 Cu 75C [AWG] Max. délka Stíněno 100 kabelů [m] Nestíněno motoru 150 VŠEOBECNÉ Velikost 2 3s Tepelná ztráta při výstupním [W] jmenovitém výkonu Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] 47 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 53

54 10 kva i P f n Hz Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost fázová soustava AC 400 V pro 3fázové motory AC 400 V BG 1 & 2 Bez filtru MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace 0 IP20 Typ MC LTE standard 1) B... Objednací číslo Kryt IP55/ Typ MC LTE- NEMA 12 1) B... Kryt IP55/ NEMA 12 se spínačem 1) Objednací číslo Typ MC LTE- B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (15) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 2,9 5,4 7,6 12,4 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 0,75 1,5 1,5 2,2 4 [HP] Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] 2,2 4,1 4,1 5,8 9,5 Průřez kabelu motoru Cu 75C [mm 2 ] 1,5 [AWG] 16 Max. délka Stíněno kabelů [m] motoru Nestíněno VŠEOBECNÉ Velikost 1 2 Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém výkonu [W] Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Zařízení pro Ameriku, Asii a Afriku 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL 54 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

55 Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost kva i P f n Hz 10 S filtrem MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace A IP20 standard s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 se spínačem a filtrem 1) Kryt IP66/ NEMA 4X se spínačem a filtrem 1) Typ MC LTE- B A A A A A Objednací číslo Typ MC LTE- B A A A A A Objednací číslo Typ MC LTE- B A A A A A Objednací číslo Typ MC LTE- B A A A A A Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (15) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 2,9 5,4 7,6 12,4 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 0,75 1,5 1,5 2,2 4 [HP] Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] 2,2 4,1 4,1 5,8 9,5 Průřez kabelu motoru Cu 75C [mm 2 ] 1,5 [AWG] 16 Max. délka Stíněno kabelů [m] motoru Nestíněno VŠEOBECNÉ Velikost 1 2 Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém výkonu [W] Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] ) Zařízení pro Evropu, Austrálii a Nový Zéland 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 55

56 10 kva i P f n Hz Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost Konstrukční velikost 3 Bez filtru MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace 0 IP20 standard 1) Typ MC LTE-B Objednací číslo Kryt IP55/ Typ MC LTE-B NEMA 12 1) Objednací číslo Kryt IP55 / NEMA 12 se spínačem 1) Typ MC LTE-B Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (35) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 17,6 22,1 28,2 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 5,5 7,5 11 [HP] 7, Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] Průřez kabelu motoru Cu 75C [mm 2 ] 2,5 4 [AWG] Max. délka kabelů Stíněno 100 motoru [m] Nestíněno 150 VŠEOBECNÉ Velikost 3s Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém [W] výkonu Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] 22 1) Zařízení pro Ameriku, Asii a Afriku 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL 56 Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

57 Technické údaje Výstupní výkon a proudová zatížitelnost kva i P f n Hz 10 S filtrem MOVITRAC LTE-B - třída elektromagnetické filtrace A IP20 standard Typ MC LTE-B A A A s filtrem 1) Objednací číslo Kryt IP55/ NEMA 12 s filtrem 1) Kryt IP55/ NEMA 12 se spínačem a filtrem 1) Kryt IP66/ NEMA 4X se spínačem a filtrem 1) Typ MC LTE-B A A Objednací číslo Typ MC LTE-B A A Objednací číslo Typ MC LTE-B A A Objednací číslo VSTUP Síťové napětí U Netz 3 AC V ± 10 % Síťová frekvence f Netz 50/60 Hz ± 5 % Jištění sítě [A] (35) 2) Vstupní jmenovitý proud [A] 17,6 22,1 28,2 VÝSTUP Doporučený výkon motoru [kw] 5,5 7,5 11 [HP] 7, Výstupní napětí [U Motor ] V Výstupní proud [A] Průřez kabelu motoru Cu 75C [mm 2 ] 2,5 4 [AWG] Max. délka kabelů Stíněno 100 motoru [m] Nestíněno 150 VŠEOBECNÉ Velikost 3s Tepelná ztráta při výstupním jmenovitém [W] výkonu Minimální hodnota brzdového odporu [Ω] 22 1) Zařízení pro Evropu, Austrálii a Nový Zéland 2) Doporučené hodnoty pro shodu s UL Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 57

58 11 Index B Bezpečnostní pokyny... 7 struktura... 4 struktura bezpečnostních pokynů v rámci odstavce... 4 struktura vnořených bezpečnostních pokynů... 5 Bilita odpojení filtru a varistoru (IP20) Binární vstupy C Chybové kódy... 36, 37 D Displej Důležitá upozornění... 4 E Elektrická instalace... 18, 20 před instalací Elektromagnetická kompati H Historie chyb I Instalace... 7 elektrická... 18, 20 mechanická připojení motoru a měniče v souladu s UL J Jednoduché uvedení do provozu K Kompatibilita Kovová skříň bez větracích Kryt IP spínací skříň, montáž Kryt IP55/NEMA Kryt IP66//NEMA 4X O Oblasti chráněné proti explozi... 6 Obslužné Ochranné funkce Odolnost proti rušení Odstranění chyby Okolní podmínky Okolní prostředí... 6 Okolní teplota Oprava Otvorů Označení výrobku... 9 P Parametry rozšířené standardní Přehled signálních svorek Přetížení Příčina chyby Přívody Prostředí, okolní... 6 Proudová zatížitelnost Provoz... 8, 35 stav pohonu R Režim s obslužným zařízením Rozhraní, uživatelské Rozměry krytu IP IP55/NEMA IP66/NEMA4X Rozsahy vstupních napětí... 9 Rozšířené parametry Rušivé signály L Likvidace... 6 M Mechanická instalace Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B

59 S... 8, 36, 38 chybové kódy historie chyb odstranění chyby servis elektroniky SEW Shoda Specifikace... 9 Spínací skříň s externí ventilací rozměry Spínací skříň s Větracími otvory rozměry Standardní parametry Stav pohonu Struktura bezpečnostní pokyny v rámci odstavce... 4 bezpečnostních pokynů... 4 vnořené bezpečnostní pokyny... 5 T Technické údaje U Uvedení do provozu... 7, 29 důležité parametry provoz na svorkách Uvedení do provozu, jednoduché Uživatelské rozhraní V Výstražná hesla význam... 4 Výstupní výkon Z Zařízení Návod k obsluze MOVITRAC LTE-B 59

60 Seznam adres Seznam adres Německo Ředitelství Výrobní závod Výrobní závod / Průmyslových převodovek Service Competence Center Bruchsal Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Poštovní přihrádka Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal Střed SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (u Hannoveru) Východ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (u Zwickau) Jih SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (u Mnichova) Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (u Düsseldorfu) Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní služba Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Německu. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Francie Výrobní závod Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Výrobní závod Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Montážní závod Bordeaux Lyon Nantes SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax /2011

61 Seznam adres Francie Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích ve Francii. Tel Fax Alžírsko Alžír REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tel Fax Argentina Montážní závod Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Austrálie Montážní závody Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgie Montážní závod Brusel SEW-EURODRIVE Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Service Competence Center Průmyslových převodovek SEW-EURODRIVE Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Bělorusko Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel / Fax Brazílie Výrobní závod Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Bulharsko Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax /

62 Seznam adres Česká republika Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Čína Výrobní závod Montážní závod Montážní závod Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan Xi'An SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Číně. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Dánsko Montážní závod Kodaň SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypt Cairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Estonsko Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Finsko Montážní závod Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax /2011

63 Seznam adres Finsko Výrobní závod Montážní závod Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Hongkong Montážní závod Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Chile Montážní závod Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Poštovní přihrádka Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Chorvatsko Záhřeb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tel Fax Indie Montážní závod Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel , Fax , Montážní závod Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society, off old Padra Road, Vadodara Gujarat Tel Fax Irsko Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax /

64 Seznam adres Itálie Montážní závod Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Izrael Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Japonsko Montážní závod Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Jihoafrická republika Montážní závody Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tel Fax Jižní Korea Montážní závod Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax /2011

65 Seznam adres Kanada Montážní závody Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Kanadě. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kazachstán Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Kolumbie Montážní závod Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Libanon Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Jordánsko Bejrút Middle East Drives S.A.L. (offshore) Kuvajt Sin El Fil. Saúdská Arábie B. P Sýrie Beirut Litva Alytus UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Lotyšsko Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Lucembursko Montážní závod Brusel SEW Caron-Vector Research park Haasrode Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Maďarsko Budapešť SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax /

66 Seznam adres Malajsie Montážní závod Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Maroko Casablanca Afit Route D El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA Casablanca Tel Fax Mexiko Montážní závod Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Nizozemsko Montážní závod Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Norsko Montážní závod Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Nový Zéland Montážní závody Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Pákistán Karáčí Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tel Fax Peru Montážní závod Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax /2011

67 Seznam adres Pobřeží slonoviny Abidjan SICA Société industrielle & commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26 Tel Fax Polsko Montážní závod Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel Fax h servis Tel ( SEW SEW) Portugalsko Montážní závod Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Rakousko Montážní závod Vídeň SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Rumunsko Bukurešť Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Rusko Montážní závod Sankt-Petěrburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Řecko Athény Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel Fax Tel Fax Singapur Montážní závod Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax /

68 Seznam adres Slovensko Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovinsko Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spojené arabské emiráty Sharjah Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tel Fax Srbsko Bělehrad DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel / Fax Španělsko Montážní závod Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Švédsko Montážní závod Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Švýcarsko Montážní závod Basilej Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Thajsko Montážní závod Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax /2011

69 Seznam adres Tunisko Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Turecko Montážní závod Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / Fax Ukrajina Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax USA Výrobní závod Montážní závod Montážní závody Jihovýchod Severovýchod Montážní závody Středozápad Jihozápad Západ SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA. Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Velká Británie Montážní závod Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní služba Tel Fax Tel Venezuela Montážní závod Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /

70 Seznam adres Vietnam Ho Či Minovo Město Všechna odvětví kromě přístavních provozů, hornictví a provozů vrtných plošin: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Přístavní provozy, hornictví a provozy vrtných plošin: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City Tel Fax Tel Fax Hanoj Tel Fax /2011

71

72 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *2122313_214* Dodatek k návodu k obsluze SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75- Fax +49

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B. Návod k obsluze. Vydání 11/2008 16752953 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTE-B Vydání 11/2008 16752953 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité pokyny... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 06/2012 19440553 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP. Návod k obsluze. Vydání 12/2008 16766156 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LTP Vydání 12/2008 16766156 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1 Struktura bezpečnostních

Více

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22869794_1116* Revize MOVITRAC B Vydání 11/2016 22869794/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize... 4 2 Konstrukce

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 03/2013 20091893 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 7 1.1 Použití

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B. Oprava. Vydání 07/ / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B. Oprava. Vydání 07/ / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B Vydání 07/2008 16658159 / CS Oprava 1 Upozornění 1 Upozornění UPOZORNĚNÍ Tyto doplňkové informace nenahrazují podrobný návod

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B

*20265883_0115* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Návod k obsluze. Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *20265883_0115* Návod k obsluze Frekvenční měnič MOVITRAC LTE-B Vydání 01/2015 20265883/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA. MicroMax. Objednací číslo F IBC control Made in Sweden

NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA. MicroMax. Objednací číslo F IBC control Made in Sweden NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA MicroMax Objednací číslo F21009201 IBC control Made in Sweden OBSAH Pokyny k instalaci 2 Montáž 2 Bezpečnostní pokyny 3 Prohlášení výrobce 4 Popis

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717*

Oprava. Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče * _0717* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23559004_0717* Oprava Systém pohonu pro decentralizovanou instalaci Rozhraní průmyslové sběrnice, průmyslové rozvaděče Vydání 07/2017

Více