Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010"

Transkript

1 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 10 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace 10 Přehled dárců za rok

3

4 HLAVNÍ ČINNOST Občanské sdružení SKNEDAM v roce 2010 zaměřilo svou hlavní činnost na poskytování služeb, na které obdrželo akreditaci dle Rozhodnutí o registraci pod č.j.: /07/1 pro uvedené druhy služeb centra denních služeb a tlumočnické služby. Služby jsme poskytovali v rozsahu personálního a provozního zabezpečení, na jaký jsme obdrželi objem neinvestiční dotace. Naše požadavky jsou, na minimální objem finančních zdrojů na zabezpečení služeb, nesrovnatelně výší. Organizace obdržela v roce 2010 neinvestiční dotaci z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2010 pro poskytovatele služeb dle Rozhodnutí č.1 č. S0043/001 ve výši ,- Kč na program : Podpora sociálních služeb a regionální působnosti Hl.m.Praha. Na základě uzavřené smlouvy č. DOT/4/03/002347/2010 o poskytnutí účelové dotace mezi SKNEDAM a Hl.m.Praha, jsme obdrželi finanční prostředky na služby, které doplňují sociální služby, a to ve výši ,-Kč. Od Městské části Praha 5 na základě darovací smlouvu č. 0025/0/OSO/2010 na na projekt Život bez bariér bariéry u neslyšících dětí a mládeže, jsme obdrželi grant o celkové výši ,- Kč. Poskytování služeb a veškeré další související činnosti v organizaci fungovalo na úrovni s větším sebezapřením. Úkolem pracovníků přímé péče bylo zajišťování kontaktů na klienty a zajišťování podmínek pro realizaci služeb, které klientům pomohli uspokojit jejich požadavek. Činnost centra denních služeb občanského sdružení SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a objemem poskytnuté dotace MPSV za kalendářní rok Našim klientům poskytujeme služby podle úředních hodin, platných pro konkrétní dny v odpoledních a večerních hodinách. Na společných sezeních vyhodnocujeme jejich spokojenost se službami a náměty na jejich zlepšení. Hlavní část služeb centra v I.pololetí 2010 obsahovala aktivizační vzdělávací činnost a seznamování se základními pravidly komunikace a chování se společnosti. Poskytování služeb bylo z efektivních důvodů zabezpečeno koordinačním pracovníkem na 0,25 úvazku a probíhalo v hodinových cyklech za účasti malých skupin cca 15 klientů, tj. aby se nemuselo opakovat sdělování požadavku o služby ze strany jednotlivých klientů. Tlumočnické služby byly průběžně využity v průběhu celého roku 2010 a zaměřovaly se na výkony tlumočnické činnosti v našem zařízení. Náročnost práce s neslyšícími klienty v oblasti soc.služeb má i jedno negativum častá fluktuace sociálních pracovníků z důvodu nedostatečného ohodnocení této práce při velkém poklesu obdržených finančních zdrojů. Plně si uvědomujeme obtížnost tohoto velmi náročného úkolu pro integraci neslyšících dětí a mládeže a jejich začleňování do společnosti. Naši motivaci je pracovat s klienty jako se skupinou, která má předpoklady se integrovat do společnosti. Ve svém důsledku to povede v budoucnu i ke kvalitě osobního života, neboť technický pokrok telekomunikačních moderních pomůcek a software to usnadňuje. Poskytovatel služeb má kontakty klientů zabezpečeny novými telekomunikačními technologiemi (mobil, PC - y, SMS, faxy, Skype, přepisy e-stribe, aj.), kde jsou podmínky v centru týkající se dostupnosti informací pomocí vybavení (kopírka, notebook, tiskárna, aj.) a dalšího technického zařízení, které bude potřeba průběžně inovovat a obměňovat. 4

5 Naše hlavní činnost se neobejde bez finanční i morální podpory a spolupráce se slyšícími rodiči, vychovateli a speciálními pedagogy na speciálních školách pro sluchově postižené, od zástupců kraje, městských částí i celé veřejnosti. Na druhé straně je zde řada aktivit různých organizací sluchově postižených, které spadají do kategorie dospělých a seniorů, popř. do kategorie jiného zdravotního postižení. Tyto aktivity využíváme v menším rozsahu, neboť náročnost a dostupnost individuálních sociálních přístupů k našim klientům si vyžaduje odborné řešení jejich sociálních, diagnostických a vývojových problémů. V dalších případech do programů a činností zapojujeme dobrovolníky s příměřenými zkušenostmi a vzděláním. V rámci hlavní činnosti jsme realizovali projekty MPSV zaměřené na sociální služby - centrum denních služeb a tlumočnické služby a na projekt MHMP, který sociální služby doplňuje Svépomocné aktivity zaměřené na výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost neslyšících dětí a mládeže. Dále jsme realizovali grant Podaná ruka 2010 na grantové téma I. Sociálně společenské aktivity z podpory MČ Praha 5, který se zaměřoval na provozní a materiální stránku našeho zařízení. V průběhu realizace zde uvedených projektů jsme vycházeli ze současného stavu, že zdravotní postižení - hluchota a další sluchové postižení u mladé generace zahrnuje u nás z demografického hlediska tyto věkové kategorie : školní a dorostový věk mladých uživatelů našich služeb (6-18 let 93 klientů), rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící dospívající mládež v produktivním zaměstnaneckém věku (18-65 let 63 klientů), slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Projekt byl realizován v centru denních služeb o.s. SKNEDAM a jeho programové zaměření se soustřeďovalo v průběhu roku 2010 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činnosti, které jsme zaměřili na podporu pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Zajišťování dostupných informací o poskytující službě, o přípravě uživatelů pro vstup do společenského prostředí (úřad, pracovní prostředí, nemocnice). V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností je u nás běžné poskytování výchovného poradenství a konzultací pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech např. v používání veřejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit svou osobní situaci, např. poskytování rad, aktivní pomoc při vyjednávání, aj. Počet klientů : ) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Rozsah informačních služeb umožní to, že se v rámci vzdělávací činnosti využijí podmínky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 5

6 schopností a dovedností. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. Počet klientů: 79 3.) Sociální terapeutické činnosti - patří k určité formě pracovní terapie pro uživatele, jenž se dost často projevuje hlavně v zmírňování následků sociálního vyloučení a konfliktu se společnosti. Projevuje se ve formě svépomocné činností během různých terapeutických aktivit (manuální práce, společenské aktivity, relaxační cvičení, různé sociální aktivity, psychologická šetření, aktivity využívajíc prvků arte-terapie, muzikoterapie, drama-terapie aj.). Do oblasti sociální terapie zařazujeme i pomoc v krizové situaci, kde cílem je úleva uživatelům od obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. U terapeutické činnosti je služba zaměřena i na vytváření a udržení kontaktu, na zjištění potřeb jednotlivců či skupiny v jejich přirozeném školním, pracovním a rodinném prostředí. Počet klientů : 86 4.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání vyřizování osobních záležitostí - do oblasti zahrnujeme pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Počet klientů : 21 5.) Sociální poradenství - poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, do které se dostanou ne vlastní vinou z neznalostí právních předpisů. Tato služba je řešena sociálním pracovníkem nebo externím pracovníkem - právníkem. Základní úkony se zaměřují na poskytování všech dostupných informací, které pomáhají využít všechny možností, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Odborné sociální poradenství je jako služba poskytována uživatelům na základě jejich žádostí s odbornými pracovníky. Tato služba se řeší v oblasti právních vztahů v součinnosti s právníkem a tlumočníkem. V poslední době pozorujeme smutnou skutečnost, že mladí uživatelé bývají často protiprávně zneužívání, diskriminováni nebo obcházeni právě pro zhoršenou všeobecnou orientaci a neznalost právní problematiky tam, kde slyšící dokáže svá práva hájit sám (např. zneužívání v rodině, ve škole, na pracovišti, při ztrátě zaměstnání, vyhledávání zaměstnání a bydlení, zlepšení sociálních podmínek, informační deprivace). Počet klientů : 65 6.) Tlumočnické služby - způsob poskytování tlumočnických služeb je diferencován podle individuálních potřeb našich uživatelů a při respektování obtížnosti životní situace v jejich specifickém způsobu dorozumívání se podle zásad, jež jsou definovány v Zákoně o znakové řeči 155/1998 Sb.Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klientů k jejich vlastní aktivitě a spolupráci při poskytování tlumočnických služeb. Popis poskytovaných tlumočnických služeb tvoří tyto složky : Počet klientů 21 - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tlumočník jako třetí osoba je prostředníkem mezi klientem a druhou osobou (učitel, lékař, rodič, 6

7 firemní pracovník nebo příbuzný či jinak formálně založený vztah), kde dochází ke zprostředkování informace. - tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené- jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů - Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Jedná se například o tlumočení na úřadech a v různých institucích, na policii, u soudu apod. b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jde o situace, kde je důležité, aby klient dobře porozuměl mluvčímu, který však neovládá znakový jazyk. Klienti si službu objednávají jednak při příležitosti nejrůznějších kulturních akcí, jako například návštěva nějakého zábavného programu, přednášky, společenské události, nebo například při kurzech či autoškole. Pro poskytovatele je velmi důležité, aby byl klient součástí aktivní komunikace. Tlumočník je pouze zprostředkovatel informace, kterou jednotliví mluvčí sdělují. Musí dodržovat kodex tlumočníků. Cílem těchto poskytovaných služeb je uživateli poskytnout pomoc a zapojit ho do aktivizačních činností, které jim při odborném vedení pomůže řešit osobní problémy a rozšíří jim možnost ke zvládání problému vlastními silami. Jedná se o situace, které klient není schopen řešit z důvodů jazykové bariéry, která se díky jeho postižení v komunikaci s většinovou společností, neovládající znakový jazyk, objeví. Způsob poskytování tlumočnických služeb v našem zařízení zohledňuje individuální schopnosti a potřeby konkrétního uživatele. Zde uvedené služby byly v organizaci v roce 2010 poskytnuty 156 klientům, z nichž někteří jich využili několikrát a opakovaně. Centrum denních služeb sídlí v suterénu budovy pronajímatele (základní, mateřská a střední škola pro sluchově postižené), kde je spolupráce s pronajímatelem bezproblémová. Daleko větší důraz klademe na bezpečí našich klientů, proto k činnosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Vzhledem k naší nevelké působnosti v regionu spolupracujeme s organizacemi neslyšících, jmenovitě ASNEP, ČUN, kde pro naše klienty zajišťujeme během různých programů (např. přednášek) nebo během asistenčních služeb jejich tlumočníky ZJ, např. pro osobní jednání na úřadech, na besedách, aj. Další spolupráce se rozvíjí s městskou části Prahy 5, v jejíž působnosti sídlí naše občanské sdružení, v rámci Komunitních plánů sociálních služeb pro Prahu 5. 7

8 Další forma spolupráce s jinými organizacemi zdravotně postižených v r.2010 se zaměřila na připomínková řízení ve věci příspěvků na péči a chystající se řady zákonů při sociální a důchodové reformě. V současné době se delší čas projevuje velmi znační problém v dosažitelnosti sluchově postižených klientů na I. a II. stupeň závislosti, kde by mohli někteří klienti obdržet příspěvek na péči. Kontakty s našimi klienty jsou během služeb zaměřeny na osobní jednání a návštěvy. V centrum denních služeb o.s. SKNEDAM využíváme ke kontaktu s klienty hlavně mobilní telefony (textové zprávy SMS), které jsou mezi neslyšícími dětmi a mládeži nejrozšířenější telekomunikační prostředek. Jakýkoliv kontakt pracovníka našeho zařízení s klientem si zaznamenáváme do formuláře návštěv a kontaktů. Organizace uvítala jakoukoliv pomoc při realizaci řady projektů a během poskytovaných služeb ze strany dobrovolníků a pracovníků z řady personálu internátní školy, především vychovatelů. Této formy pomoci si vážíme. Základní cíl pro poskytování sociálních služeb pro rok 2010 zajištění finanční podpory ze strany MPSV a MHMP na udržení existenčních podmínek a materiálního zázemí v centru denních služeb pro činnosti a sociální služby byl částečně splněn. Podmínky pro realizaci tohoto projektu mají zásadní význam a jeho naplnění bylo pokrylo kolem 65%. Vzhledem k tomu, že v centru pracujeme také se skupinou neslyšících dětí a mládeže s kombinovanými vadami, bylo proto zapotřebí zajistit odborné asistenční pomoci z ústavního zařízení, kde organizace sídlí. Pracujeme též s problémovou skupinou neslyšící mládeže, která se projevuje s nepravidelnými poruchami v chování, záškoláctvím, aj., a to si vyžaduje zvolení vhodných terapeutických prostředků a disciplín jako je psychodrama, pohovory, arteterapie, muzikoterapie a psychologické hry, které povedou ke zvládnutí a uspokojení sociálních potřeb těchto skupin a jednotlivců. K lepší naplněnosti cílů projektu bychom v tomto případě uvítali posílení dalšího odborného personálu (psycholog, terapeut, aj.), což si vyžádá navýšení finančních prostředků. Největším problémem našeho občanského sdružení bylo oproti předchozím letům nedostatečné pokrytí finančních prostředků na sociálního pracovníka z dotace MPSV na 0,5 úvazek. V organizaci pracoval v r.2010 jeden pracovník na DPČ na 0,3 přepočtený počet a 2 pracovníky na DPP. Uvedený počet pracovníků byl pro zachování přiměřené úrovně služeb a činnosti při 50% nižší dotaci MPSV než v r.2009 nedostačující. Vzhledem k náročnosti agendy poskytování služeb neslyšícím klientům bychom uvítali navýšení dotace pro sociálního pracovníka zaměstnaného na plný úvazek. Předností našich projektů realizovaných v r.2010 je, že s jejich realizaci máme dlouhodobé bohaté zkušeností. Naše služby realizujeme v domácích podmínkách centra, kde je ideální skloubení služeb a činnosti s klientem. Většina našich programů se realizuje pravidelně v měsíčních intervalech i opakovaně a našim hodnotícím kritériem je spokojenost klientů a uspokojení jejich sociálních potřeb. Odbornou kvalifikaci pracovníků přímé péče je potřeba zvyšovat formou školení, různých seminářů, aj. Problematika sluchově postižených dětí a mládeže není tak úplně srozumitelná ve většině institucí, kam naše klienty posíláme 8

9 s vyřizováním své osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledků naší práce. Obdobný projekt je plánován i v roce 2011 se zaměřením na centrum denních služeb a tlumočnické služby. Působnost našeho zařízení na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje počítá nadále s finanční s podporou od MPSV, MHMP a MČ pro Prahu 5. Projekt se dlouhodobě zaměřuje na činnosti v oblasti sociálních služeb a péče o neslyšící děti a mládež, což je během 16-ti let existence občanského sdružení SKNEDAM velmi potřebné a důležité v souvislosti se vzrůstající složitosti nároků na život ve společnosti a sociálních vazeb na patologii negativních jevů. Realizované projekty hodnotíme jako úspěšné. SKNEDAM zabezpečuje služby pro ZP - neslyšící dětí a mládež již více než 15 let. Jeho cílem bylo poskytování služeb a péče o hluchotou postižené mladé spoluobčany, které by jiné státní instituce jen stěží zajistily. Kvalita projektu se projevuje v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje potřeby neslyšících klientů a poskytuje jim sociální a tlumočnické služby i společenské zázemí centra denních služeb. Součástí hodnocení kvality a kvantity jsou i požadavky efektivnosti nákladů zde uvedené tabulky vynaložených na zabezpečení činnosti centra a služeb. Hospodaření o.s. SKNEDAM a zaúčtování realizovaných projektů probíhalo podle zákona o účetnictví. Každoročně jsou prováděny u nás kontroly příslušnými kontrolními institucemi (VZP, PSSZ, FÚ, aj.) a celkové zaúčtování kalendářního roku 2009 prováděla dodavatelská firma On-line-účetnictví. Tímto rozložením finančních zdrojů se nám dařilo zajistit činnost center denních služeb pro neslyšící a ostatní sluchově postižené, centra pro koordinaci sociálně právních a tlumočnických služeb a klientského centra pro styk s veřejností. Z hlediska míry naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 65 % splnění. Náklady v Kč Výnosy v Kč Mzdy, OON, pojistné Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Energie, nájemné Hlavní město Praha Materiálové náklady DDHIM Městská část Praha Kancelářské potřeby a materiál sponzorské dary, drobní dárci 9 459,50 Telekomunikační poplatky úroky banka 4,09 Poštovné 520 Pojištění ( krádež, soc.služby) Nemateriální náklady ( DNIM) Opravy a údržba Cestovné 0 Poplatky banka Ostatní služby, školení, kurzy Celkem Celkem ,59 9

10 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Ke dni dosáhl stav pořízeného a zhodnoceného majetku od vzniku občanského sdružení SKNEDAM k uvedenému datu kolem cca 240 tis. Kč. Veškerý majetek je umístěn v sídle občanského sdružení a pojištěn. Ke dni nemá občanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a na vlastní činnost (správu) organizace Náklady Zajištění Celkem Sociální služby Vlastní činnost. centra denních služeb. Mzdové náklady - DPČ ,- 0, ,- Mzdové náklady OON 8.800,- 0, ,- Zákonné pojištění ,- 0, ,- Pojištění Čs.poj.a.s. 0, , ,- Energie, pronájem 0, , ,- Telekomunikační popl , , ,- Poštovné 0,- 520,- 520,- Opravy a údržba 0, , ,- Materiální náklady DDHIM , , ,- Mat.náklady běžný materiál , , ,- Kancelářské potřeby 2.554, , ,- Cestovné 0,- 0, - 0,- Ostatní služby 120,- 499,- 619,- Školení, ekonom.služby 3.600,- 0, ,- Poplatky banka 0, , ,- Materiální náklady DNIM 0, , ,- Celkem , , ,- Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění funkce sociálních služeb představuji 58% vynaložených finančních prostředků. Vlastní činnost ku prospěchu činnostem souvisejících s těmito službami a dalšími aktivitami představuje 42% z celkovému objemu pořízených nákladů. 10

11 Skutečně čerpané náklady v r.2010 Převod hotovosti ze dne ,00 Kč - Kč Příjmy ,00 Kč ,00 Kč Výdaje ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek ke dni ,00 Kč ,00 Kč Skutečně čerpané náklady v r.2010 Převod z účtu ze dne ,82 Kč - Kč Příjmy celkem ,41 Kč ,59 Kč Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek ke dni ,41 Kč 1 100,59 Kč Celkem příjmy (hotovost + účet) ,41 Kč ,59 Kč Celkem výdaje (hotovost + účet) ,00 Kč ,00 Kč Celkem zůstatek (hotovost a účet) ,41 Kč ,41 Kč Zůstatek ke dni celkem : ,00 Hlavní činnost Přehled dárců za rok 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Pha ,- Magistrát hl.m., Mariánské nám. Praha 1, ,- Městská část Praha 5, nám.14.října 4, Praha ,- Drobní dárci 7.000,- Celkem hlavní činnost ,- Organizace zaslala 2 zásadní projekty na různé nadace na nadaci ČEZ a na NROS na projekt Pomozte dětem, které nebyly schváleny. Bylo zasláno několik žádostí o příspěvky, ale vzhledem k ekonomické krizi ve společnosti nebylo možné získat patřičné prostředky na základní rozvoj organizace. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže vyjadřuje uvedeným poskytovatelům a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti. 11

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy 2006 7 Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 7 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení 3. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou

Více

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace: Číslo žádosti Poznámka Číslo smlouvy Rozsah projektu Informace o organizaci - vyplní žadatel Základní informace Název organizace * IČ * Forma právní subjektivity

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012 ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Setkáváme se opět po roce u výroční zprávy, ve které Vás budeme informovat o všech aktivitách, které jsme uskutečnili v loňském roce a nebylo toho zrovna málo díky našim sponzorům.

Více

Městská část Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš Městská část Praha-Libuš Podklady pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 2020 1. Demografický vývoj v městské části do roku 2025 s důrazem na věkové

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-478/11-E. Základní škola speciální Bystré. Zámecká 1, 569 92 Bystré

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-478/11-E. Základní škola speciální Bystré. Zámecká 1, 569 92 Bystré Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-478/11-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola speciální Bystré Zámecká 1, 569 92 Bystré IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2014 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 282/09-01 Název školy: Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30 Adresa: Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 - Troja Identifikátor:

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-196/08-13 Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova 43, 779 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: Tyrše a Fügnera 7, Svitavy 568 02 IČ: 27923151 Svitavy 23. 5. 2014 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Regionální sektorová dohoda v Plzeňském kraji NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Regionální sektorová dohoda v Plzeňském kraji NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL Regionální sektorová dohoda v Plzeňském kraji NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL Základní informace o projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 PLZEŇ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ

ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ ÕĠIJ ÜÿtĨċĠĂĨċĠÜĴÜÿÏõĨ Ġõûõÿ øõīķ º ĠĂgÿtĨĹċĠ]Ĵ ĨĹ ĨĠĂ Ĩİĺĺĥ Vznik 16.7.2003 Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: 16.7.2003 VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: 185503930/0300 Statutární

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název organizace: Adresa: Za Poštou 110 698 01 Veselí nad Moravou Telefon/fax/mob: 518 322 449 / 606 663 004, 601 666 689, 723 617 072 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz IČO: 29365007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-385/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Soukromý dětský domov s. r. o. Sídlo 675 03 Budišov Holeje

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 IČO: 26 72 77 65 e-mail: praha@tyflocentrum.cz www.tyflocentrum.cz/praha Výroční zpráva za rok 2003 Společnost TyfloCentrum Praha, o. p. s. byla

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více