STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU"

Transkript

1 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta Tel. čísla (Malta), (ČR) ová adresa Fax č Webové stránky 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Revolvingový úvěr na kreditním účtu. Celková výše spotřebitelského úvěru Maximální úvěrový limit je ,-Kč, ale spotřebitel může mít nižší úvěrový limit, který se stanoví na základě posouzení provedeného Věřitelem. Během doby úvěrové smlouvy může dojít ke změně úvěrového limitu. Podmínky čerpání Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet se jménem zákazníka nebo jiným způsobem. Platba se uskuteční po splnění veškerých předpokladů (identifikace klienta (a případného potvrzení) a přijetí podmínek pro poskytnutí úvěru ze strany zákazníka). Doba trvání spotřebitelského úvěru Smlouva se uzavírá ne dobu neurčitou, ale může být ukončena kteroukoliv ze stran v souladu se standardními podmínkami. Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit následující: Minimální platba, kterou tvoří (a) 12,5 % nesplaceného Úvěru společně s Příslušnými Poplatky, nebo (b) 1.900,-Kč podle toho, která částka je vyšší, do 15 dnů od vystavení faktury. Pokud je celková částka splatná Věřiteli za čerpaný úvěr nižší než 1.900,-Kč, musí být celková splatná částka uhrazena ve výše uvedeném období. Věřitel vystavuje faktury každých třicet dnů, první faktura je vystavena do patnácti dnů od poskytnutí původního Úvěru. Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: (1) náklady na vymáhání dlužných částek; (2) pokuty z prodlení; (3) Příslušné Poplatky a Úvěr a (4) další částky, které Zákazník dluží. Celková částku, kterou je třeba zaplatit Pokud dojde k čerpání částky ,-Kč, Zákazník musí uhradit poplatky a úrok ve výši ,-Kč. Celková částka, kterou Zákazník musí uhradit, je ,-Kč. Pokud dojde k čerpání částky ,-Kč, zákazník musí uhradit poplatky a úrok ve výši ,-Kč. Celková částka, kterou Zákazník musí uhradit, je ,-Kč. Pokud dojde k čerpání částky 5.000,-Kč, zákazník musí uhradit poplatky a úrok ve výši 1.703,-Kč. Celková částka, kterou Zákazník musí uhradit, je 6.703,-Kč. Výše uvedené jsou reprezentativní příklady, které jsou zde uvedeny pro účely srovnání. Výpočty jsou založeny na poplatku za čerpání ve výši 12,5 %, denní úrokové sazbě ve výši 0,2833 % a předpokladu, že zákazník uhradí částku minimální platby v den splatnosti. 3. Náklady spotřebitelského úvěru Úroková sazba nebo případné různé úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, Každé čerpání úvěru je zpoplatněno poplatkem ve výši 12,5 %.

2 STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU vztahují Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Navíc je zde sazba ve výši 0,2833 % za den za čerpání úvěru. Pokud dojde k čerpání částky ve výši ,-Kč, RPSN bude 216,32 %. Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít pojištění úvěru, nebo smlouvu o jiné doplňkové službě Související náklady Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Pokud dojde k čerpání částky ve výši ,-Kč, RPSN bude 225,37 %. Pokud dojde k čerpání částky ve výši 5.000,-Kč, RPSN bude 384,30 %. Výše uvedené jsou reprezentativní příklady, které jsou zde uvedeny pro účely srovnání. Výpočty jsou založeny na poplatku za čerpání ve výši 12,5 %, denní úrokové sazbě ve výši 0,2833 % a předpokladu, že zákazník uhradí částku minimální platby v den splatnosti. Ne. Není relevantní. Změna poplatků může být provedena na základě oznámení zákazníkovi o změně poplatků. Pokud dojde ke zvýšení, tato změna se stane účinnou po uplynutí 10 dnů; pokud dojde ke snížení, tato změna se stane účinnou bezodkladně. Změny budou provedeny pouze v případech, které jsou specifikovány v odstavci 13.4 Standardních Podmínek smlouvy o úvěru. Náklady v případě opožděných plateb Pokud Zákazník neuhradí Částku Minimální Platby zcela do Dne Splatnosti, Věřitel bude oprávněn účtovat Zákazníkovi pokutu z prodlení ve výši 10 % za týden u všech částek po splatnosti; s tím, že minimální pokuta bude ve výši dvě stě padesát korun českých (250,-Kč) za týden nebo její část nebo nejvyšší částka povolená ze zákona, pokud tato částka je nižší než částka, která je uvedena ve Standardních Podmínkách. Pokuta v případě prodlení je splatná v okamžiku jejího vzniku. Pokud je jakákoliv částka v prodlení po dobu 45 dnů, Věřitel může takovou záležitost převést na externí strany, aby zajistily vymáhání, v takovém případě Zákazník odpovídá za úhradu nákladů. 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Ano. Ano. V takovém případě se částka splatného úroku vypočítá v poměru k času, během kterého došlo ke skutečnému využití Úvěru (tzn., který vznikl ke dni splacení). K zamezení pochybností, poplatek za čerpání bude stejný, předčasné splacení výši tohoto poplatku neovlivní. Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem Ano. Věřitel vyrozumí Zákazníka, pokud dojde k zamítnutí úvěru v důsledku vyhledávání v databázi.

3 nebo veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ano. 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění marketingových a finančních služeb vzdáleným způsobem: (a) o věřiteli Registrace Orgán dozoru (b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Právo státu, podle kterého postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a/nebo příslušném soudu Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku na Maltě, registrační číslo je C56251, Společnost má licenci maltského Úřadu pro finanční služby, a to jako úvěrová instituce s číslem licence C Úřad pro finanční služby na Maltě (anglicky: Malta Financial Services Authority) (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta. Toto právo lze využít na základě oznámení doručeného na adresu Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street, Sliema SLM 1551, Malta. Oznámení musí obsahovat alespoň jméno a identifikační číslo Zákazníka, výslovný záměr odstoupit od smlouvy, závazek splatit veškeré částky bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od oznámení, podpis Zákazníka a datum podpisu. Maltské právo, ale jakákoliv ochrana, která je poskytována na základě českého zákona o ochraně spotřebitelů, se bude vztahovat na zákazníky Věřitele. Smlouva o úvěru se řídí právem Maltské republiky, ale i jakákoliv ochrana, která je poskytována na základě českého zákona o ochraně spotřebitelů, se bude vztahovat na zákazníky Věřitele. Zákazník může podat žalobu proti Věřiteli u soudu členského státu EU, ve kterém má Zákazník trvalý pobyt, nebo u maltských soudů. Věřitel může podat žalobu proti Zákazníkovi v členském státě EU, ve kterém má Zákazník sídlo. Obě strany mohou vznést protinárok u soudu, u kterého probíhá řízení ohledně původního nároku. Užívání jazyků (c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu Veškerá dokumentace a komunikace je vedena zároveň v českém a anglickém jazyce. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí, anglická verze je rozhodující. Úřad pro finanční služby na Maltě (anglicky: Malta Financial Services Authority) (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta a/nebo Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, IČO , tel.: , fax: , zelená linka: , a Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, IČO: , tel: a/nebo Kancelář finančního arbitra, Legerova 69/1581, Praha 1 (http://www.finarbitr.cz/cs/).

4 1. Identity and contact details of the creditor/credit intermediary Creditor Ferratum Bank Ltd. Reg No: C Registered address Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta Telephone number(s) (Malta), (Czech Republic) address Fax number Website 2. Description of main characteristics of consumer credit The type of credit Revolving credit facility on credit account The total amount of credit The maximum credit limit is CZK but a customer can have a lower credit limit which is established on the basis of an assessment carried out by the Creditor. The credit limit may be amended during the term of the credit agreement. The conditions governing the drawdown Disbursement is made via bank transfer to an account in the name of the customer or via other means. The disbursement is made as soon as all preconditions are fulfilled (identification of the client (and verification where required) and there is acceptance of the credit terms by the Customer). The duration of the credit agreement The agreement is for an indefinite duration but may be terminated by either party in accordance with the standard terms and conditions. Instalments and, where appropriate, the order in which You will have to make the following payments: instalments will be allocated Payment of the minimum payment amount consisting of (a) 12.5% of the Credit outstanding together with Applicable Fees or (b) 1900 CZK whichever is the higher; within 15 days from when the invoice is issued. When the total amount due to the Creditor for the credit drawn down is less than 1900 CZK the total amount due must be settled within such time period. Invoices are issued by the Creditor every thirty days, with the first invoice being issued fifteen days from when the original Credit is disbursed. Interest or costs shall be allocated in the following manner: (1) any costs of recovery of any amounts due; (2) default penalties; (3) the Applicable Fees and the Credit, and, (4) any other amounts owed by the Customer. The total amount you will have to repay If the amount of 25000CZK is withdrawn, the Customer will have to pay fees and interest amounting to CZK. The total amount the Customer will have to pay is CZK. If the amount of CZK is withdrawn, the customer will have to pay fees and interest amounting to CZK. The total amount the Customer will have to pay is CZK. If the amount of 5000 CZK is withdrawn, the customer will have to pay fees and interest amounting to CZK. The total amount the Customer will have to pay is CZK The above are representative examples and are being presented for comparative purposes. The calculations are based on a drawdown fee of 12.5%; a daily interest rate of 0,2833% and the assumption that the customer will pay the minimum payment amount on the date on which it is due.

5 3. Costs of the credit The borrowing rate or, if applicable, different borrowing rates which apply to the credit agreement Annual Percentage Rate of Charge (APR) Each credit drawn down is subject to a draw down fee of 12.5% Additionally there is an interest rate of 0,2833% per day on the credit drawn down. If the amount of CZK is withdrawn, the APR will be % If the amount of CZK is withdrawn, the APR will be % If the amount of 5000 CZK is withdrawn, the APR will be % Is it compulsory, in order to obtain the credit or to obtain it on the terms and conditions marketed, to take out an insurance policy securing the credit, or another ancillary service contract? Related costs Any other costs deriving from the credit agreement Conditions under which the abovementioned costs related to the credit agreement can be changed Costs in the case of late payments The above are representative examples and are being presented for comparative purposes. The calculations are based on a drawdown fee of 12.5%; a daily interest rate of 0,2833% and the assumption that the customer will pay the minimum payment amount on the date on which it is due. No. N/A The fees can be changed by notifying the customer thereof. In case of increase, the change will gain force after 10 days, in case of decrease the change will gain force immediately. Changes will only be made in the instances specified in clause 13.4 of the Standard Terms of the credit agreement. In case the Customer does not pay the Minimum Payment Amount in full by the Due Date, the Creditor shall be entitled to charge to the Customer a default penalty amounting to 10% per week on all amounts overdue; provided that the minimum penalty shall be of two hundred and fifty Czech Crowns (250 CZK) per week or part thereof or the highest amount allowed by law if this is lower than that stipulated in the Standard Terms. The default penalty amount shall be payable as soon as it arises. If any amount remains overdue for 45 days, the Creditor can refer the matter to external parties for collection and in such a case the Customer is liable to make good the costs. 4. Other important legal aspects Right of withdrawal You have the right to withdraw from the credit agreement within a period of 14 calendar days. Early repayment You have the right to repay the credit early at any time in full or partially. Yes. Yes. In such case, the interest due shall be calculated as a proportion of the time during which the Credit was actually used (i.e. which accrued until the date of repayment). For the avoidance of doubt, the

6 drawdown fee shall be the same and shall not be effected by early repayment. Consultation of a database The creditor must inform you immediately and without charge of the result of a consultation of a database, if a credit application is rejected on the basis of such a consultation. This does not apply if the provision of such information is prohibited by European Community law or is contrary to objectives of public policy or public security. Right to a draft credit agreement You have the right, upon request, to obtain a copy of the draft credit agreement free of charge. This provision does not apply if the creditor is at the time of the request unwilling to proceed to the conclusion of the credit agreement with you. Yes. The Creditor will inform the Customer if a credit is rejected as a result of a consultation with a database. Yes. 5. Additional information in the case of distance marketing of financial services (a) concerning the creditor Registration The supervisory authority (b) concerning the credit agreement Exercise of the right of withdrawal The law taken by the creditor as a basis for the establishment of relations with you before the conclusion of the credit contract Clause stipulating the governing law applicable to the credit agreement and/or the competent court Registered with the Registry of Companies in Malta with registration number C56251, Licensed by the Malta Financial Services Authority as a credit institution with license number C Malta Financial Services Authority (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta. Must be exercised with a signed notice to the address Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street, Sliema SLM 1551, Malta. The notice must include at least the name and identification number of the Customer, an explicit intent to withdraw, the undertaking to repay all amounts without undue delay and no later than thirty (30) running days after giving notification, the signature of the Customer and the date of signing. Maltese law but any protection granted under Czech consumer protection law shall apply to the Creditor s customers. The credit agreement shall be governed by Maltese law, but any protection granted under Czech consumer protection law shall apply to the Creditor s customers. The Customer may only bring proceedings against the Creditor in the courts of the Member State of the European Union where the Customer is domiciled or in the courts of Malta. The Creditor may bring proceedings against the Customer in the Member State of the European Union where the Customer is domiciled. Both parties may bring a counter-claim in the court where the original claim is pending. Language regime (c) concerning redress Existence of and access to out-of-court complaint and redress mechanism All documentation and communication is provided simultaneously in Czech and in English. The English version shall prevail in the case of any conflict between the two versions. Malta Financial Services Authority (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta and/or to the _Czech National Bank Na Příkopě 28, Praha 1, IČO , tel.: , fax:

7 , Green line: , and Czech Trade Inspection, Štěpánská 15, Praha 2, IČO: , tel: and/or Kancelář finančního arbitra, Legerova 69/1581, Praha 1 (http://www.finarbitr.cz/cs/)

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více