Centrum andragogiky, s.r.o. Úvod - Mravouka r Etika a morálka. Definice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum andragogiky, s.r.o. Úvod - Mravouka r. 1922. Etika a morálka. Definice"

Transkript

1 ETIKA v rámci vzdělávání Úvod - Mravouka r Mravnost toť povahová vlastnost člověkovy bytosti: zásadovost, spořádanost všech člověkových projevů v myšlení, řeči i skutcích, harmonie teoretických mravních zásad se skutečným jednáním důsledným a stejným ve všech okolnostech, činový výraz celého nitra slovem: charakternost J.Eisel Citát ze Sbírky spisů pedagogických NAUKA OBČANSKÁ MRAVOUKA ve škole národní (Josef Černý) z r A Definice Etika a morálka Etika jako vědní disciplína se snaží o hledání a nalezení správného jednání, snaží se o nalezení toho, co máme činit na základě svého rozumového vhledu a tedy v souladu se svým myšlením. A. Rich Etika je filozofickou disciplínou o správném způsobu života, která se snaží nalézt a zdůvodnit společné základy na nichž stojí morálka. Slovo etika je odvozeno od řeckého slova ethos, což znamená zvyk nebo způsob. Etikou v praxi rozumíme morální chování a rozhodování v etických problémech. Ačkoli se pojem etika a morálka často a volně zaměňují, je mezi nimi rozdíl. Etika odpovídá veřejně stanoveným a formálním okruhům pravidel a hodnot, kde morálkou jsou principy a hodnoty, ke kterým je jedinec osobně vázán. Etika zahrnuje hodnoty nebo normy společnosti, které mají převládat v chování lidí, které určují správnost nebo nesprávnost jejich chování. Lidský život a morálka Dáváme úplatky Smysl lidského života je více spjatý s morálkou. Všichni máme mnohem více společného jako lidé, než jako zaměstnanci v různých profesích. Naše lidskost nás spojuje a naše zaměstnání nás rozděluje. Morální zásady nám řeknou, jak se máme chovat jako lidé. Češi si bohužel zvykli na úplatky. Přes 41 procent Čechů dalo ve svém životě někdy úplatek. Třetina obyvatel souhlasí s výrokem, že kdo může, ale nebere úplatky, zbytečně škodí sobě i své rodině. Vyplývá to z ankety agentury GfK.

2 Důvěra Je korupce problém? Drtivá většina lidí má za největší problém České republiky korupci. Zhruba jen třetina Čechů si však myslí, že se s ní vláda Petra Nečase upřímně snaží vést boj. Kabinet má důvěru jen čtvrtiny obyvatel, že se mu podaří míru úplatkářství v zemi snížit. Vyplývá to z prosincového průzkumu společnosti STEM. Lze s ním souhlasit? Co s etikou? Stát obrovskou část bohatství odjímá těm, kteří ho vytvořili, a používá ho na úplatky těm, kteří mu na oplátku dávají zdání legitimity," prohlásil někdejší předseda vlády. Stát omezuje normální tržní ekonomiku i lidskou svobodu mimo jiné nespravedlivými dotačními systémy. "Podnikatelé mají dvě možnosti, buď se přizpůsobí a místo volného trhu vsadí na kšefty se státem, veřejné zakázky, subvence, dotace a nejrůznější incentivy (hmotné i nehmotné stimulační pobídky, které vyvolávají nebo zesilují motivaci), nebo s vládou bojují, někdy i za cenu šedé ekonomiky,"řekl Topolánek. ETIKA patří k základním morálním hodnotám, jež byly tradičně spojovány s podnikáním a také i výchovou a vzděláváním. V posledních letech orientovaných na růst produktivity hrozilo nebezpečí, že etika a další morální hodnoty pomalu vymizí. Co o sobě víme? Etika ve vzdělávání Jaké jsou hodnoty uznávané zaměstnanci, manažery a lídry? Jsou poctiví, transparentní Komunikují otevřeně? a čestní? Umějí vytvořit prostředí podporující etické chování? atd. Etika ve vzdělávání je chápána jako proces zjišťování, resp. kladení otázek o tom, co je eticky správné nebo nesprávné, ale i jako způsob chování, který poskytuje příklady pro jiné o správnosti či nesprávnosti jednotlivých činů. Etika ve vzdělávání jako způsob myšlení se zaměřuje na dva hlavní cíle: Vyjasnit a přesně určit etickou dimenzi rozhodování Formovat i potvrdit etické principy. Etika ve vzdělávání je v podstatě etické vedení založené na dialogu, jehož obsahem je proces posouvání dopadu jednotlivých aktivit na vyšší etickou úroveň.

3 ETIKA ve vzdělávání Etika ve vzdělávání V otázce - cílů V oblasti sociálního rozměru etiky V oblasti rozvoje pozitivních citů V otázce vzorů a jejich volby V tématu odpovědnost V tématu morální složka osobnosti Etika ve vzdělávání je odrazem lidských dispozic myšlení a chování. Etika ve vzdělávání působí na lidské vědomí i podvědomí a v obojím se také projevuje. Etika ve vzdělávání je kvalitativní veličinou, kterou nelze exaktně vyjádřit nebo kvantifikovat. Etika ve vzdělávání je produktem minulých činností a současně faktorem činností budoucích. Hodnoty ve vzdělávání Jak zdokonalit etické chování Hodnoty stále platné je třeba neustále připomínat a kultivovat podle současných podmínek: - ohleduplnost - slušnost - poctivost - kvalita - hrdost nad vykonanou prací - služba druhému a celé společnosti - ohled na budoucí generace Tři způsoby, jak udržet a zdokonalit etické chování: přijetí písemných pravidel a zejména kodexů etiky; vzdělávání v etice, při nástupu do zaměstnání a další školení při zaměstnání; vliv modelové role a situací v pracovních činnostech nebo v procesu vzdělávání a výchovy. Přístupy ke zlepšování etického klima Výchovný styl Dva přístupy, jak zlepšovat etické klima: 1.být sám přesvědčen a přesvědčovat partnery o správnosti a nutnosti jednat eticky (tzv. spirituální přístup); 2.zavádět různé nástroje a koncepty, pomocí kterých lze etické klima v rámci vzdělávání zlepšit. Vytvořme výchovné společenství Připisujme příčiny dění kolem, vlastnímu chování i chování ostatních lidí Využívejme Induktivní disciplínu (výchova metodou důsledků) Akceptujme účastníky vzdělávací akce Vybízejme k prosociálnosti Stanovme jasná pravidla Odměňujme a tresty používejme opatrně Vytvářejme pozitivní a radostnou atmosféru

4 Etika a firemní kultura Vyvstává jasná souvislost mezi úspěšností firmy a vnitřní atmosférou. Jedná se o souvislost mezi úspěšností firmy a její vnitřní kulturou. Vzájemná podmíněnost je bezesporu dostatečně pádným důvodem zabývat se firemní kulturou. Podnikatelská etika Podnikatelská etika jako oblast výzkumu je definována na interakci etiky a podnikání. V celém svém rozsahu zkoumá morální opodstatnění ekonomických systémů. Lze ji definovat jako pokus o zjišťování odpovědnosti a etických závazků profesionálních podnikatelů. Zaměřuje se spíše na lidi než na samotné problémy a její primární otázkou je, jak se mají jednotlivci při plnění etických požadavků svých pracovních aktivit chovat. Investice do etického chování Model 5 příčin selhávání týmu Vedení firem spolu s realizátory vzdělávání mají vést a řídit ostatní k dosažení cílů včetně vlivu na etické rozhodování. Jestliže jsou zaměstnanci, kteří se chovají eticky, odměněni, budou se takto chovat i nadále. Naopak, pokud nebudou odměněni je málo pravděpodobné, že ho budou opakovat. Činnosti závislé na výkonu jsou nejúčinnější, pokud budou stimulovány podporou etického chování. Obecně se dá říci, že investice do etického vedení se vrátí dvojnásob. Důraz na etiku je tedy dobrou investicí jak pro celkovou výkonnost firmy, tak pro rozvoj osobnosti. HROZBY NARUŠENÍ INTEGRITY NEETICKÉ JEDNÁNÍ oslabují růst produktivity, zvyšují personální náklady spojené s vysokou fluktuací a náborem uměle navyšují délku pracovních procesů a časy pracovních operací zvyšuje míru absencí a nemocnosti podílí se na stoupající chybovosti vytváří neopodstatněný tlak na zvýšení vázanosti lidského kapitálu zamezují využití kreativního potenciálu oslabují inovační a zlepšovací procesy snižují ochotu k přesčasům podílí se na snížení spokojenosti zákazníků snižují výkonnost celých týmů zvyšuje potenciál zaměstnanců k podvodům snižuje míru loajality vůči organizaci a nadřízeným přispívá k výskytu zaměstnaneckých krádeží zvyšuje ztráty způsobené pracovním šlendriánem snižuje ochotu akceptovat a dodržovat předpisy a normy organizace nahrává k úniku důvěrných informací stoupá ohrožení sociopatologickými jevy jako jsou např. drogy, alkoholismus, gamblerství, násilí, kouření, šikana podporuje úmyslná škodní jednání používá manipulativní jednání, atd.

5 Chování kompaktního týmu Cíle ve vzdělávání - 4 E Navzájem si důvěřují. Zapojují se do otevřených diskuzí. Loajálně přistupují k přijatým rozhodnutím a plánům, berou je za své. Navzájem se dohánějí k zodpovědnosti za plnění úkolů a cílů. Soustřeďují se na dosažení kolektivních výsledků. Máme k dispozici studie vycházející z poznání nutnosti zakotvit do cílů vzdělávání následující aspekty označovanéčtyřmi E: Economy (ekonomičnost,hospodárnost), Effectiveness (efektivnost, účinnost), Efficiency (efektivita, výkonnost) Ethic - ETIKA. Odpovědnost manažerů Principy V podnikání platí úzká vazba mezi etikou a ostatními tradičními hodnotami, zejména odpovědností: není-li chování manažera nebo zástupce společnosti odpovědné, lze je stěží označit za etické. Principy stanovují: Etické standardy musí být jasné. Etické standardy musí být zakotveny v interních normách. Zaměstnanci nebo účastníci školení, tréninků, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit musí mít k dispozici etické vedení. Zaměstnanci a účastnici vzdělávacích a rozvojových aktivit musí znát své práva a povinnosti, jsou-li obviněni z nesprávného postupu. Mechanismy odpovědnosti První přístup Společnosti musí disponovat adekvátními mechanismy odpovědnosti. Musí být stanoveny vhodné postupy a sankce za nesprávné chování. Z dotazníkového průzkumu, bylo zjištěno, že existují dva zásadní přístupy, jimiž se firmy snaží zdokonalit etické chování svých zaměstnanců. První přístup se orientuje na přísné dodržování správních postupů, kontrolních mechanismů a detailních pravidel, která stanoví, čeho se má zaměstnanec vystříhat, co má dělat a jak to má dělat. (tento přístup je nazýván compliancebased ethics management )

6 Druhý přístup Příklad z Anglie Druhý přístup, založený na aspiracích, spoléhá na motivaci a spíše podněcuje dobré chování, než aby trestal chyby a nedostatky. (nazývá se integrity-based ethics management ) Svůj etický kodex mají všechny rozhodovací orgány ve Velké Británii. The Standards Board for England. Ten prošetřuje oznámení o porušení etického kodexu a v případě, že se porušení prokáže, může např. zastupitele potrestat odvoláním z jeho funkcí a dokonce i pozastavením výkonu mandátu a znemožněním kandidovat v komunálních volbách, to vše až na dobu pěti let. Měření etických rizik Etické rozhodování Etická rizika lze měřit průzkumy mezi zaměstnanci, rozhovory s cílovými skupinami a použitím klíčových indikátorů. Etický problém týká se jednotlivce, odpověď jednoduchá - ano/ne, existuje 1 správnéřešení. Etické dilema (složitější) neexistuje 1 optimálnířešení. Rozhodování mezi menším zlem. Etický problém Je možné jej lehce pojmenovat. Nezapadá do kontextu, stojí mimo specifickou situaci. Existuje všeobecná shoda, že problém je etický. Vyjadřuje nároky jednotlivého stakeholdera. Vztahuje se na jednu správnou a nesprávnou hodnotu. Předpokládá, že jednotlivci, když chtějí, mohou udělat správnou věc. Etické dilema Je obtížné jej pojmenovat. Je zasazeno do specifické situace. Neexistuje názorová shoda na to, zda případ je nebo není etického charakteru. Vyjadřuje nároky více - často si konkurujících - stakeholderů. Vztahuje se na více - často si konkurujících - hodnot. Předpokládá, že jednotlivci chtějí udělat správnou věc, ale nevědí, která to je, nebo tuto správnou věc nejsou schopni udělat.

7 Etické problémy v manažerské praxi Problém přizpůsobit se požadavkům nadřízených, které jsou v rozporu s morálním kodexem firmy i obecnou morálkou. Morální problémy plynoucí z enormního pracovního vytížení v zaměstnání na úkor vlastního soukromí a odpovědnosti vůči rodině a výchově svých dětí. Absence jasně stanovených kriterií v odměňování, která by vyloučila libovůli ze strany nadřízených. Obecná tendence všech uvnitř firmy vyhýbat se odpovědnosti za konkrétní rozhodnutí. Požadavek loajality vůči firmě i v případech, které jsou evidentně morálním prohřeškem vůči zákazníkovi, obchodnímu partnerovi, veřejnosti, životnímu prostředí atd. Absence nestrannosti při přijímání a propouštění zaměstnanců a v přístupu k podřízeným s ohledem na jejich rasu, náboženství, pohlaví a politické přesvědčení. Absence morální podpory vedoucích pracovníků v situacích, kdy momentálníčinnost není plně úspěšná. Promíjení nízké kvality práce u některých zaměstnanců, pramenící z osobních vazeb a sympatií ze strany nadřízených pracovníků. Zkreslování a manipulace s fakty k ospravedlnění účelových rozhodnutí. Co je smyslem a významem Etického kodexu? Co je smyslem a významem Etického kodexu? Smyslem etického kodexu je upravit chování zaměstnanců vůči všem zaměstnancům, vůči firmě, spolupracovníkům, zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti. Etický kodex vnitřním předpisem, který zpřísňuje a doplňuje zákonné a jiné právní normy. Význam Etického kodexu spočívá především v tom, že jasněříká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše společnost staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna. PORUŠOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU Na co bychom neměli zapomenout U p o z o r n ě n í! Opakované nedodržování hodnot Etického kodexu je posuzováno obdobně jako trvalé porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci dle paragrafu 52 písm. g) zákoníku práce. Je třeba, abychom věřili ve skrytý lidský potencionál. Chováme-li se k někomu jako k člověku, kterým je, zůstane tím, čím je. Chováte-li se k němu jako k člověku, kterým by mohl být, stane se tím, čím by mohl být. Když někomu dáme jasně najevo, že mu důvěřujeme, pracujeme s ním, radíme se, otevíráme mu možnosti, povzbuzujeme ho - stává se lepším a dosahuje lepších výsledků. Vzdělávání jako služba Smysl etiky ve vzdělávání Od vzdělávacích institucí očekáváme, že budou odpovědné, otevřené, transparentní, získají si důvěru veřejnosti, budou se snažit o integritu (mezi slovy a činy), o vnímavost k potřebám a že vzdělávání budou brát jako poslání. Především hledat nová východiska (často nová a netradiční), prolomit stereotypy v myšlení a chování. Spolupráci mezi vzdělávací a praktickou sférou postavit na základě vzájemného dialogu, důvěry a odstraňovat rozpor mezi teorií a praxí.

8 Poznámka K o n e c Etika ve vzdělávání přináší výzvu k osobní etické odpovědnosti a k osobnímu přesvědčení o její důležitosti a nezbytnosti. V etice vzdělávání nelze spatřovat pouze jeho materiální přínos, ale také jeho službu člověku a zákazníkovi, což vede ke zvýšení užitku pro celou společnost. Závěr: Etiké jednání nám pomáhá získávat i udržet dobré zaměstnance. Ti pak přispívají k růstu kvality poskytovaných služeb a tím jsou pro nás i významnou konkurenční výhodou. Dotazy?

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Olga Penzová Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec zaměstnavatel) Bakalářská práce 2014 Etika hotelového řetězce se

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více