SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011"

Transkript

1 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní text pro studující Bc. a NMgr. studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií včetně obou příloh. V tomto dokumentu se uvádějí změny v novelizaci původní normy, doplnění údajů, na které se studenti ptají, a upozornění na nejčastější chyby v závěrečných pracích. 1 Volba tématu, vedoucího a názvu závěrečné práce 1.1 Volba tématu Student(ka) volí téma své závěrečné práce z nabídek přednášejících nebo méně často předkládá návrh vlastního tématu ke schválení vedení školy. V prvním případě je volba tématu spojena s vedením toho učitele, který toto téma nabízí 1, ve druhém případě může student navrhnout vedoucího práce podle vlastního výběru. Vhodnost vedoucího posuzuje výhradně vedení školy 2. Pokud student nezíská vedoucího práce, přiděluje mu ho vedení školy. 1.2 Název práce Téma práce je podstatně širší pojem než název práce, který sice z tématu vychází, ale zužuje je a blíže specifikuje. Volba názvu je důležitá proto, aby student netápal a měl od začátku jasno, o čem má práce pojednávat. Stejně tak je třeba, aby v tomtéž měli jasno i čtenáři 3. Příkladem tématu je Drogová závislost, zúžení problému pro název práce je např. Srovnání frekvence užívání kanabisových drog v průběhu posledních 20 let v ČR, nebo Účast sociálního pracovníka na prevenci AIDS u drogově závislých v naší zemi. 1.3 Zadání závěrečné práce Toto by mělo obsahovat už správný název práce, její cíl (stačí jednou jasnou větou), osnovu práce formálně uvedenou podle předepsaných pravidel, ve výzkumném šetření pak stručné sdělení, jakou metodikou bude prováděno (např. kvantitativní nebo kvalitativní zkoumání), o kolik zkoumaných osob zhruba půjde. U případného dotazníku pak ukázka několika otázek 4. 1 Pokud však učitel už má naplněnou kapacitu svých časových možností, může vedení odmítnout. 2 Pokud se návrh týká osoby, která dosud závěrečné práce nevedla, požaduje škola odborný životopis. 3 Obecně platí, že čím je název konkrétnější, tím je pro studenta jednodušší splnit požadavky na závěrečnou práci. 4 Vedení může Zadání vrátit k přepracování jako nedostačující, proto je vhodné, aby mu vedoucí věnoval pozornost už v této fázi. 1

2 2 Vypracovávání závěrečné práce 2.1 Komunikace studenta s vedoucím práce Na začátku vedení práce je třeba domluvit způsob komunikace s vedoucím práce a časový harmonogram postupu psaní práce. S vedoucím závěrečné práce je možno komunikovat elektronicky nebo na konzultacích 5. Student je povinen respektovat jeho kritiku a pokyny a dodržet domluvené termíny. Pokud student zásadně nedodržuje pokyny vedoucího, má tento právo v krajním případě oznámit situaci vedení školy a další vedení tohoto studenta odmítnout se všemi důsledky pro studenta. Doporučuje se zachovat si větší časovou rezervu. Pokud student(ka) vyhledá svého vedoucího pozdě 6, má tento právo rozhodnout o pozdějším standardním datu obhajoby. 2.2 Změna názvu práce nebo jejího tématu O změnu tématu práce, zároveň tím často i o změnu vedoucího, musí student(ka) požádat nejpozději tři měsíce u bakalářské práce a čtyři měsíce u diplomové práce před jejím požadovaným odevzdáním studijnímu oddělení školy. Původní vedoucí práce může odmítnout její vedení při změně tématu. Pokud půjde jen o pozměnění názvu práce (jeho zkrácení, zúžení nebo bližší specifikaci), zůstává to pouze na dohodě studenta s vedoucím práce, ale je třeba na to upozornit studijní oddělení při odevzdávání práce, aby se výpis názvu do protokolu shodoval s jeho změnou Členění práce Osnova práce se může v průběhu podrobného zpracování jejího předmětu proti osnově v Zadání měnit se souhlasem vedoucího práce. Práce je rozčleněna na úvod, kapitoly včetně podkapitol a závěr. Úvod a závěr se nečíslují. Číslování kapitol a podkapitol je možné výhradně arabskými čísly v desetinné soustavě, nepřipouštějí se římská čísla ani písmena. Za posledním číslem se nedělá tečka. Tedy: 1 Název kapitoly 1.1 Název podkapitoly prvního řádu Název podkapitoly druhého řádu atd. Není přehledné členit podkapitoly na více než třetího řádu tj student však může volit i méně složité členění na podkapitoly pouze prvního řádu. Jednotlivé úrovně mají být odlišeny písmem a to postupně podle úrovní od většího k menšímu 8. Úvod a Závěr je vhodné nadepisovat stejným písmem jako hlavní kapitoly. Název kapitol a podkapitol je na novém řádku a nedělá se za ním tečka. Každá hlavní kapitola je na nové stránce a 2-3 odrazy odshora podle jejich šíře. Podkapitoly jsou na stejné 5 Způsob určuje vedoucí práce podle svých časových možností. Student je povinen se mu přizpůsobit. 6 O tom, kdy je pro něho pozdě, rozhoduje vedoucí práce, měl by však respektovat předchozí dohodu se studentem. 7 Studijní oddělení má totiž právo převzít původní název práce ze Zadání, pokud se mu nedostane upozornění. 8 Např. lze doporučit nadpis hlavní kapitoly velkým písmem 16 Times New, podkapitolu prvního řádu malou 16, podkapitolu 2. řádu malou 14, podkapitolu 3. řádu malou 14 a kurzívou. 2

3 stránce s mírně větší mezerou nad nimi, než je mezera běžného odstavce. Nadpisy kapitol a podkapitol se zásadně nepodtrhávají. Délka jedné kapitoly by měla být několikastránková, nejméně však 3 stránky. Není přípustné, aby byla jedna kapitola na jednu stránku. V takovém případě je třeba kapitoly spojit do podkapitol pod příslušným názvem. Úvod a Závěr, které nejsou číslovány, jsou kratší: stačí kolem 2 stránek. Názvy kapitol a podkapitol mají odpovídat jejich obsahu, v němž se student(ka) nemá odchylovat do oblastí mimo jejich název. Student(ka) má dodržovat předepsaný počet stránek závěrečné práce, nepřekračovat jej, neboť překročení svědčí o tom, že název práce byl zvolen příliš široký, nebo student(ka) není schop(en, na) vést své myšlenky souvislým, určeným směrem. 2.4 Označování vlastních názorů v práci V práci musí být zřetelně odlišeno, co je názorem autorů a co názorem vlastním. Je možno psát o sobě ve třetí osobě, tedy: Autor této práce se domnívá Autor této práce je toho názoru, že... Zejména v závěru je třeba používat tohoto způsobu, nebo jinak: Tato práce pojednává o... V textu je možno použít první osoby: Podle mého názoru. Jsem téhož názoru jako autor.. I když vídáváme v diplomových pracích používání plurálu, je to nelogické, protože práce má být samostatně vypracována autor(em/kou). Plurálu by bylo možno použít, pokud by student(ka) poukazoval(a) na nějakou dřívější společnou práci nebo společné zkušenosti. 2.5 Obecné pokyny pro práci s odbornou literaturou Student(ka) má prostudovat pro bakalářskou práci kolem odborných publikací, u magisterských prací nejméně od 25 výše 9. Uváděné literární prameny musejí prokazatelně souviset s tématem práce Pravidla pro uvádění zdrojů Nepřekročitelnou zásadou je, že je nezbytné uvádět vždy zdroje, odkud student(ka) čerpal(a) údaje, o nichž píše. V práci musí být jasně rozlišitelné, kdo co píše nebo říká, tedy na jedné straně citovaný autor, na druhé straně autor(ka) závěrečné práce student(ka). Odkazy na publikace autorů, které student přečetl, se v průběhu práce uvádějí buď v textu nebo pod čarou, dále však vždy i vzadu v přehledu literatury. Student(ka) si může zvolit, zda chce citovat v textu nebo pod čarou, ale pak musí dodržet tuto volbu v průběhu celé práce. V textu se doporučuje citovat podle harvardského způsobu tj. autor, rok vydání publikace, případně stránka (viz ukázky níže), pod čarou lze použít citaci s uvedením autora, názvu práce, roku a stránkou. Vynechává se ISBN nebo ISSN (je to uvedeno vzadu v literatuře, 9 Mohou to být monografie, jednotlivé kapitoly z monografií, články v časopisech, závěrečné práce, internetové citace, odborné konference, zpracovávanému předmětu odpovídající TV pořady. 3

4 dvojí uvádění je zbytečné) 10. I pod čarou lze však zvolit kratší harvardský způsob citace. Zde je na vedoucím práce, jaký rozsah citací bude preferovat 11. Odkazy musejí být uváděny tak, aby je bylo možno vždy dohledat, to je hlavní zásada Přímá citace a parafrázování Obsah uváděné citace může být přímý nebo nepřímý. Přímý způsob je doslovný a musí být uveden v uvozovkách, lze (a též v některých dokumentech na internetu se doporučuje) použít při něm i kurzívu (není to povinné, ale přehlednější), zcela bezpodmínečně se musí u přímé citace uvést i stránka. Avšak i s přímou citací je možno pracovat např. tím, že se zkrátí, vynechají se části, které nejsou pro tuto část práce podstatné, vynechání částí se pak vyznačí třemi tečkami. Přímá citace nemá být nikdy dlouhá, proto se takto postupuje. Přímé citace nemají být příliš časté a mají se omezovat jen na to, kde by vyjádření vlastními slovy nebylo dost výstižné. V žádném případě nesmí přímá citace přebírat banality, které jsou zcela evidentní a i naprostému laikovi jasné. Parafrázování znamená, že student(ka) vypráví vlastními slovy to, o čem píše autor 12. Při parafrázování se nesmí opisovat. Student(ka) zde dokazuje, že rozumí tomu, o čem píše. U parafrázování se také odkazuje na autora, který myšlenku vyslovil. Pokud jde o jednotlivé tvrzení uvedené v rozsáhlé monografii např. na jedné stránce, měla by i zde být příslušná stránka uvedena kvůli možnosti dohledání. Jiná je situace, pokud se povšechně konstatuje to, co prolíná celou knihou, např. že autor je daseinsanalytik nebo provádí systemickou psychoterapii. Pokud student(ka) uvádí vlastní názor a chce jej podepřít o tvrzení autora, lze do závorky nebo pod čáru před jménem napsat viz nebo srov., podobně jako chce-li upozornit na shodné tvrzení ještě jiného autora, než toho, o němž se zmiňuje. Tato slova však není nutné používat neustále, u každého odkazu, např. při parafrázování Zvláštnosti některých citací V textu nebo pod čarou se uvádějí dva autoři, jejich příjmení jsou spojena spojkou a. Pokud je více autorů např. tři, uvádí se v textu (případně i pod čarou) jen první autor a přidává se aj. nebo u cizích publikací et al., jména ostatních spoluautorů jsou v tomto dodatku obsažena 13. Výjimkou však je, pokud na úvodní stránce knihy je uveden jeden nebo dva autoři a k tomu a kol. Pak neměníme takto uvedený údaj na aj. V každém jiném případě se však a kol. nepoužívá. Nově je zavedeno, že pokud je uvedena jako autor organizace píše se její název jako autora také velkým písmem (např. UNICEF, rok) Podrobné uvedení všech povinných prvků je v Seznamu literatury. 11 Znovu je nutno zdůraznit, že u volitelných způsobů citací je nutno dodržet v celé práci jednou zvolený způsob. 12 Věty autorů bývají mnohdy šroubované, je zcela jasné, že to není vyjádření studenta, tedy je třeba použít běžné, srozumitelnější řeči a změnit stylizaci. 13 Je to rozdíl proti uvádění v zadu v Seznamu literatury, kde se uvádějí tři až čtyři autoři, teprve pak aj. 14 Všimněte si, že se nedělá tečka před závorkou, ale až za závorkou. 4

5 Norma se nezabývá případy, kdy je odkaz na nějakého autora převzat z jiné publikace, tedy tzv.z druhé ruky. Norma toto vůbec nepředpokládá a na některých školách se to vůbec nepřipouští. Naše škola je ochotna to připustit jen tehdy, kdy jde o autora, který je špatně dostupný nebo nedostupný, např. v historickém kontextu. Pak se používá odkaz (cit.dle.), [uvádí se příjmení autora, odkud to bylo převzato, rok, stránka]. Je možno také už použít v dalším odkazu zkratku c.d. Je však naprosto nepřípustné citovat z druhé ruky běžně dostupného současného autora, v tom případě je nutno vyhledat jeho původní publikaci, tedy (cit.dle ) se musí v závěrečných pracích podstatně omezit. Příjmení autorů, pokud jsou v přímé spojitosti s uvedením roku vydání publikace, je možno psát v textu nebo pod čarou velkým písmem, nikoliv však, kde je v nějaké další souvislosti pouze jméno, to znamená odkaz byl uveden již dříve (a nadále se uvádí jen jméno autora bez údaje roku). Taktéž se nepíše velkým písmem jméno převzatého autora. Nikdy se nesmí dávat do kulaté závorky za převzatým autorem rok vydání jeho knihy, kterou student(ka) nečetl(a). Uvádí se to např.takto: Jesenský už v r říkal, že. (cit. dle ŠMILAUERA, 1954, s. 64). Další příklad: Kadeřábek říká, že. (cit. dle NEDOMY, rok, s ). U převzatých autorů by měla být vždy uvedena stránka, protože bez věcného nebo jmenného rejstříku to v publikaci nelze dohledat. Odmítáme citaci (Kadeřábek In: Nedoma, rok) obvykle ještě bez stránky Vlastní překlad student(a/ky) Student si sám překládá cizojazyčnou publikaci. Může přeložené převyprávět vlastními slovy, nebo může i zde použít přesný překlad jako přímou citaci (samozřejmě s respektováním všech pravidel českého jazyka a nikoliv překlad otrocký). Takový překlad dá také do uvozovek, stejně jako přímou citaci z češtiny, ale na konci citátu přidá do hranatých závorek [vlastní překlad autor(a/ky) této práce]. 3 Bibliografické odkazy a citace v dokumentech dle ČSN ISO 690 ( ) platné od dubna Jména citovaných autorů v Seznamu literatury Proti minulým instrukcím nejsou změny v interpunkci citací 16, ve psaní příjmení velkým písmem v Seznamu literatury 17, ve psaní názvu publikace nebo názvu časopisu kurzívou, ve psaní místa vydání, nakladatele, roku i identifikačního čísla. Rozdíl je v tom, že se uvádějí celá křestní jména malým písmem, ne pouze iniciála. Pokud jsou dvě křestní jména, uvádí se první celé a druhé zkratkou. 15 Škola má právo si určit způsob citování tam, kde to norma přesně nevymezuje. 16 Připomenutí: za interpunkčním znaménkem je vždy mezera. 17 V textu nebo pod čarou si může student(ka) zvolit psaní příjmení autorů buď velkým nebo malým písmem, pak však zavedený způsob už podržet. 5

6 Změna je také v tom, že případná další dvě jména se mají uvádět v pořadí: křestní jméno a příjmení, v původním pořadí bylo příjmení křestní jméno u všech příjmení, v novém dokumentu se uvádí jen u prvního jména (kvůli abecednímu zařazení). Student(ka) si však zde může zvolit jedno nebo druhé, ale pak už se toho musí držet v celém dokumentu. Jméno posledního autora je připojeno spojkou a. V této normě jsou v Seznamu literatury uvedeni příjmením a jménem první čtyři autoři (dříve to byli tři). Pokud je uvedena jako autor písemnosti korporace, píše se podle této normy její název velkým písmem 18. Není-li autor známý, může se napsat Anon. 3.2 Uvádění názvu knihy Název publikace za jménem autora se též píše kurzívou jako v minulé verzi, stejně tak se s dřívější verzí shoduje uvedení jedné kapitoly ze souborné knihy pod jménem jejího autora. Tam se kurzívou název kapitoly nepíše, ale píše se jí až název celé knihy, v níž je kapitola zařazena. Pokud se cituje encyklopedie, pravidla nebo konference, píše se kurzívou. Např. Encyklopedia Britannica, Pravidla českého pravopisu, International Conference on Scietific Information. Název se má psát stejně, jak je na obálce nebo úvodní stránce, podnázev není povinný, alternativní název se volí podle důležitosti. 3.3 Vydání První vydání se nepíše. Další vydání je možno psát jako např. 2. rožš. a přepr. vyd., u angl. citací např. 3rd ed., revided, tedy se uvádějí zkratkou případné změny ve vydání tak, jak jsou uvedeny v knize. 3.4 Jméno překladatele Příjmení překladatele nebo vedlejšího tvůrce (např.režiséra u filmu) se píše velkým písmem to je změna proti minulému. Např. Přeložil Jiří SVOBODA. Revised by A.C.LAWS. Tato jména se píší až za název díla. 3.5 Místo vydání je povinné. Píše se město, nikoliv stát. Pokud by mohlo dojít k záměně místa vydání, které je totéž ve více státech, píše se vedle města vydání stát, provincie, země nebo kraj do hranaté závorky, stejně tak, pokud nelze očekávat, že by se obecně vědělo, do kterého státu málo známé místo vydání patří. Nikdy se nepíše název místa velkým písmem. 18 Např. UNICEF nebo IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. 6

7 3.6 Nakladatel se nikdy nepíše velkým písmem, i když se sám tak prezentuje, pouze zkratky nakladatelství se píší velkým písmem. U jména nakladatele se nikdy nepíše nakladatelství, Publishing, a synové s.r.o., ale Press nebo Tisk se píše a nevynechává. Pokud je adjektivum a nakladatelství, pak se v češtině píše např. Psychoanalytické nakladatelství, ale např. Státní pedagogické nakladatelství se píše zkratkou SPN. 3.7 Kapitola ze souborné publikace Kapitola ze souborné publikace se píše stejně jako v předchozím vydání normy, ale za In je dvojtečka, dříve bylo In bez interpunkce. Např. DROZD, M. Práce s tělem v psychoterapii In: VYBÍRAL, Z. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010, s ISBN Počet stran a názvy edic Počet stran je údaj nepovinný. Nikdy se nepíše u slovníků a encyklopedií, tam se píší stránky, s nimiž se pracovalo, stejně tak při uvedení stránek od-do při kapitolách ze souborné publikace. Pokud je označena v knize edice a svazek, je jejich uvedení nezbytné. Uvádí se za identifikačním číslem. Např. ISBN.. Edice Svit, sv Uvádění časopisu Časopis má kromě běžného způsobu citace ještě další možný způsob. Např. SOKOL, P. Barcelona a Real fotbal jako politika. Reflex. 2012, roč. 23, č. 18, s. 26. ISSN Druhá možnost:.. Reflex (18), s. 26. ISSN Název časopisu se zde píše kurzívou, název článku normálně Identifikační číslo V Seznamu literatury se vždy uvádí ISBN, ISSN, ISMN nebo, co je jako identifikační údaj v knize uvedeno 20. Identifikační číslo je povinný údaj, ač to někteří odborníci neradi uvádějí. Podle identifikačního čísla lze však příslušnou publikaci okamžitě a jednoznačně nalézt na internetu, proto je to účelné. 19 Můžeme se setkat také s tím, že za názvem časopisu je město, kde časopis vychází, tedy zde: Reflex. Praha, 2012 nebo dokonce i vydavatel, tedy Reflex. Praha: Ringier axel springer CZ, Lze si volit některý z těchto způsobů, ale je nutno jej opět dodržet v celé práci. 20 Připomínám, že identifikační číslo se neuvádí, pokud student(ka) zvolil(a) na přání vedoucího práce rozšířený způsob citování pod čarou, je to vymezeno výhradně do Seznamu literatury- 7

8 3.11 Závěrečná práce na vysoké škole Diplomová nebo bakalářská práce JANDA, P. Rituály v různých kulturách. Praha, Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra kulturní antropologie. Vedoucí diplomové práce: Josef Heller. Dostupné z.. Diplomová práce vydaná jako publikace SLABIHOUDEK, J. Pokroky ve vývoji umělé inteligence. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Katedra kybernetiky, ISBN.. Dostupné také z: Uvádění zákona Zákon se uvádí takto: ČESKO. Zákon č.11 ze dne 22.dubna 1998 o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z : 1998/sb pdf Uvádění filmu a televizního pořadu Příklad uvádění filmu: Inception [film]. Directed by Christofer NOLAN. USA: Warner Bross Puctures, Příklad rozhovoru v TV. PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:30. Další příklad: Události. TV, ČT24, 16.května 2012, 19: Internetové citace Typ nosiče u elektronických zdrojů Stejně jako dříve, je povinný typ nosiče v hranaté závorce [online], [CD], [DVD], [Braillovo písmo] a další Způsob citací z internetu Záleží na tom, zda jde o monografii, která vyšla knižně, časopis mající ISSN, článek na webové stránce, stránka webového portálu. Je nutno upozornit na to, že v internetové citaci umístěné za literaturou musí být vždy datum citování. U monografie vycházející knižně a dostupné elektronicky se píše její obvyklá knižní citace a za čísly ISBN po tečce se doplňuje Dostupné z., kde je internetová adresa. U kapitoly z monografie vyšlé knižně i elektronicky je stejný postup jako u kapitoly knižní a dodává se také internetová adresa. 8

9 U časopisu vycházejícího písemně i elektronicky se postupuje také jako u psaného časopisu, za ISSN je internetová adresa. Elektronická monografie (ebook, webové sídlo, webový portál) Prvky obecně: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST KE ZDROJOVÉMU DOKUMENTU. Název [druh nosiče]. Místo vydání: Nakladatel/vydavatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice a číslování. Standardní číslo. Dostupnost a přístup Příklady uvádění internetových zdrojů Časopis vycházející zároveň i v písemné podobě KRAMULOVÁ, Daniela. Pěstoun musí mít talent. Psychologie dnes. 2012, roč. 17, č. 9, s. 6. ISSN Dostupné z:.. Článek na webové stránce (autor není známý): Štítná žláza ovlivňuje zdraví a srdce. In: Doktorka.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: Citace z Wikipedie Vyhledaný pojem 21. In: Wikipedia: The free encyklopedia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation , last modified on [cit ]. Dostupné z: Stránka webového portálu WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Primární odpovědnost instituce (jméno autora neuvedeno) ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2006 [cit ] Dostupné z: Příspěvek do webového sídla KANT, Michel. China blocks Linkedin ramps up Internet censorhip. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit ]. Dostupné z: Diplomová práce v elektronické podobě PECILA, Josef. Sociální problémy společensky vyřazených skupin obyvatelstva [online]. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra., Vedoucí práce:.. Dostupné z:.. 21 Vyhledaný pojem znamená název informace, pod kterým byl údaj ve Wikipedii nalezen. 9

10 Seriálová publikace na internetu VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v české společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč.2, č. 6, s Dostupné z: Uvádění internetových citací v textu Internetové zdroje se uvádějí podle základní volby buď v textu nebo pod čarou. V textu se uvádějí stejným způsobem jako literatura tj. nejlépe podle harvardského způsobu: autor, rok, nebo instituce, která má primární odpovědnost, a rok, nebo název článku a rok (pokud je bez autora). Pod čarou se může uvádět podrobnější internetová citace, ale bez internetové adresy, to znamená nikoliv Dostupné z.. 4 Doplňující informace 4.1 Chybění údajů Pokud není název jasný, dává se upřesnění do hranaté závorky. Např. Statistical digest of the war [ ], protože zde není zřejmé, ze které války. Do hranaté závorky se rozepisují také zkratky a překlady názvů. Pokud název chybí, uvádí se nějaký populární název, nebo název se k obsahu vztahující v hranatých závorkách. Např. Bez názvu [Dáma se psem]. [Fotografie]. V případě, že některý údaj se dohledal jinde než v citovaném dokumentu, dává se do hranaté závorky [rok]. Totéž pokud je nějaký údaj zjevně chybný, dá se vedle tohoto chybného údaje správný údaj do hranaté závorky. U chybících a nezjistitelných údajů se píše: Při neznámém místě vydání [s. l.], je to latinské sine loco, nebo česky [b. m.] bez místa, za obojí dvojtečka jako po zaznamenání místa. Při neznámém nakladateli [s. n.] latinsky sine nomine, nebo česky [b. n.] bez nakladatele, při neznámém roku vydání [s. a.] sine anno, nebo česky [b. r.]. Uvádí se za čárkou, kde má být rok. Student si může vybrat psát tyto zkratky buď latinsky nebo česky, ale pak to zachovat v celé práci. 4.2 Práce autora převzatého z jiné publikace se do seznamu literatury nepíše, ale musí tam být celá citace knihy toho autora, ve které byla zmínka o převzatém autorovi. Tato zmínka musí být v publikaci, na kterou se v textu odkazuje, pro případného zájemce dostupná, tedy musí být uvedena stránka. Novelizace normy zdůrazňuje, že bibliografická citace musí jednoznačně indentifikovat citovaný dokument a musí být co nejpřesnější. Proto by se měla častěji uvádět stránka. 5 Přílohy Stránkování příloh nepokračuje, ale začíná od jedné. Za literaturou může být stránka nadepsaná pouze Příloha nebo Přílohy velkým písmem. Na další stránce pak první příloha, která může být označena římským číslem, tedy Příloha č. I. Pokud je příloh více, římská čísla 10

11 pokračují. Znění dotazníku se dává do příloh, nikoli celé do textu. Patří tam také obrázky, stejně tak ukázky různých dokumentů, které neprokazují vlastní tvůrčí práci student(a, ky). Upozornění na závěr Studenti musejí věnovat stejnou pozornost i formální stránce práce, nejen jejímu obsahu. Pokud bude práce nedostatečná po stránce gramatické, stylistické či po stránce předepsané úpravy, nebo při vyloženě špatných citacích, i když bude obsah dobrý, nebude uznána. Všechny literární prameny, na které je odkazováno v textu, musejí být uvedeny i v seznamu literatury a naopak nemohou být v seznamu literatury uváděny práce, o nichž není v textu zmínka. Pokud by vedoucí práce nebo oponent takový nedostatek zjistil, je nezbytné, aby toto ve svém posudku vyznačil - a student musí počítat s tím, že práce nebude uznána. Odkazy musejí být úplné, aby bylo možno příslušné tvrzení vždy dohledat, proto má být uvedena stránka, např. u publikací, kde není věcný nebo jmenný rejstřík, z něhož by bylo možné najít příslušnou stránku. Přímé citace je nutno používat omezeně, nikoliv jednu za druhou na téže stránce a musejí být v uvozovkách, doporučuje se i kurzíva. Parafrázování musí být uvedeno vlastními slovy, tedy nikoliv opisovat doslovně od autora. Opisování bez uvedení autora je trestné a je možno studenta vyloučit ze studia pro podvod. Předložení závěrečné práce jejímu vedoucímu na poslední chvíli spolu s nerespektováním způsobu citací podle platné normy a pokynů školy vzbuzuje podezření, že student(ka) samostatně nepracoval(a). V každém případě při nedodržení pokynů školy nebude práce uznána. Odkazy na převzaté autory z jiné publikace se mají používat jedině při nedostupnosti originální publikace. Při nerespektování tohoto pokynu bude snížena známka. Podrobnější ukázky uvádění pramenů jsou v Příloze č. 2 z roku V této příloze je také uvedeno, které dřívější způsoby uvádění literatury se v evropském prostoru stále připouštějí, aniž se považují za chybu, např. uvádění křestních jmen iniciálami. Poděkování: Za obětavé konzultace ke změnám v normě děkujeme paní PhDr. Evě Bratkové, PhD. LITERATURA BERNÁTOVÁ,Olga a Jan SKÚPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1.dubna Brno,

12 BRATKOVÁ, Eva. Metody citování a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. Dostupné z ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Interpretace aktualizované normy ČNS ISO 690 platné od 1.dubna Posl. revize Vytvořeno v rámci projektu e.citace. Dostupné z: THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM. How to cite Reference. Information Services. c2012 [cit ]. Dostupné z: 12

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Jiří Němec, Petra Šedinová leden 2006 Pozn.: Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU v Brně. Dílčí formální,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více