SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011"

Transkript

1 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní text pro studující Bc. a NMgr. studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií včetně obou příloh. V tomto dokumentu se uvádějí změny v novelizaci původní normy, doplnění údajů, na které se studenti ptají, a upozornění na nejčastější chyby v závěrečných pracích. 1 Volba tématu, vedoucího a názvu závěrečné práce 1.1 Volba tématu Student(ka) volí téma své závěrečné práce z nabídek přednášejících nebo méně často předkládá návrh vlastního tématu ke schválení vedení školy. V prvním případě je volba tématu spojena s vedením toho učitele, který toto téma nabízí 1, ve druhém případě může student navrhnout vedoucího práce podle vlastního výběru. Vhodnost vedoucího posuzuje výhradně vedení školy 2. Pokud student nezíská vedoucího práce, přiděluje mu ho vedení školy. 1.2 Název práce Téma práce je podstatně širší pojem než název práce, který sice z tématu vychází, ale zužuje je a blíže specifikuje. Volba názvu je důležitá proto, aby student netápal a měl od začátku jasno, o čem má práce pojednávat. Stejně tak je třeba, aby v tomtéž měli jasno i čtenáři 3. Příkladem tématu je Drogová závislost, zúžení problému pro název práce je např. Srovnání frekvence užívání kanabisových drog v průběhu posledních 20 let v ČR, nebo Účast sociálního pracovníka na prevenci AIDS u drogově závislých v naší zemi. 1.3 Zadání závěrečné práce Toto by mělo obsahovat už správný název práce, její cíl (stačí jednou jasnou větou), osnovu práce formálně uvedenou podle předepsaných pravidel, ve výzkumném šetření pak stručné sdělení, jakou metodikou bude prováděno (např. kvantitativní nebo kvalitativní zkoumání), o kolik zkoumaných osob zhruba půjde. U případného dotazníku pak ukázka několika otázek 4. 1 Pokud však učitel už má naplněnou kapacitu svých časových možností, může vedení odmítnout. 2 Pokud se návrh týká osoby, která dosud závěrečné práce nevedla, požaduje škola odborný životopis. 3 Obecně platí, že čím je název konkrétnější, tím je pro studenta jednodušší splnit požadavky na závěrečnou práci. 4 Vedení může Zadání vrátit k přepracování jako nedostačující, proto je vhodné, aby mu vedoucí věnoval pozornost už v této fázi. 1

2 2 Vypracovávání závěrečné práce 2.1 Komunikace studenta s vedoucím práce Na začátku vedení práce je třeba domluvit způsob komunikace s vedoucím práce a časový harmonogram postupu psaní práce. S vedoucím závěrečné práce je možno komunikovat elektronicky nebo na konzultacích 5. Student je povinen respektovat jeho kritiku a pokyny a dodržet domluvené termíny. Pokud student zásadně nedodržuje pokyny vedoucího, má tento právo v krajním případě oznámit situaci vedení školy a další vedení tohoto studenta odmítnout se všemi důsledky pro studenta. Doporučuje se zachovat si větší časovou rezervu. Pokud student(ka) vyhledá svého vedoucího pozdě 6, má tento právo rozhodnout o pozdějším standardním datu obhajoby. 2.2 Změna názvu práce nebo jejího tématu O změnu tématu práce, zároveň tím často i o změnu vedoucího, musí student(ka) požádat nejpozději tři měsíce u bakalářské práce a čtyři měsíce u diplomové práce před jejím požadovaným odevzdáním studijnímu oddělení školy. Původní vedoucí práce může odmítnout její vedení při změně tématu. Pokud půjde jen o pozměnění názvu práce (jeho zkrácení, zúžení nebo bližší specifikaci), zůstává to pouze na dohodě studenta s vedoucím práce, ale je třeba na to upozornit studijní oddělení při odevzdávání práce, aby se výpis názvu do protokolu shodoval s jeho změnou Členění práce Osnova práce se může v průběhu podrobného zpracování jejího předmětu proti osnově v Zadání měnit se souhlasem vedoucího práce. Práce je rozčleněna na úvod, kapitoly včetně podkapitol a závěr. Úvod a závěr se nečíslují. Číslování kapitol a podkapitol je možné výhradně arabskými čísly v desetinné soustavě, nepřipouštějí se římská čísla ani písmena. Za posledním číslem se nedělá tečka. Tedy: 1 Název kapitoly 1.1 Název podkapitoly prvního řádu Název podkapitoly druhého řádu atd. Není přehledné členit podkapitoly na více než třetího řádu tj student však může volit i méně složité členění na podkapitoly pouze prvního řádu. Jednotlivé úrovně mají být odlišeny písmem a to postupně podle úrovní od většího k menšímu 8. Úvod a Závěr je vhodné nadepisovat stejným písmem jako hlavní kapitoly. Název kapitol a podkapitol je na novém řádku a nedělá se za ním tečka. Každá hlavní kapitola je na nové stránce a 2-3 odrazy odshora podle jejich šíře. Podkapitoly jsou na stejné 5 Způsob určuje vedoucí práce podle svých časových možností. Student je povinen se mu přizpůsobit. 6 O tom, kdy je pro něho pozdě, rozhoduje vedoucí práce, měl by však respektovat předchozí dohodu se studentem. 7 Studijní oddělení má totiž právo převzít původní název práce ze Zadání, pokud se mu nedostane upozornění. 8 Např. lze doporučit nadpis hlavní kapitoly velkým písmem 16 Times New, podkapitolu prvního řádu malou 16, podkapitolu 2. řádu malou 14, podkapitolu 3. řádu malou 14 a kurzívou. 2

3 stránce s mírně větší mezerou nad nimi, než je mezera běžného odstavce. Nadpisy kapitol a podkapitol se zásadně nepodtrhávají. Délka jedné kapitoly by měla být několikastránková, nejméně však 3 stránky. Není přípustné, aby byla jedna kapitola na jednu stránku. V takovém případě je třeba kapitoly spojit do podkapitol pod příslušným názvem. Úvod a Závěr, které nejsou číslovány, jsou kratší: stačí kolem 2 stránek. Názvy kapitol a podkapitol mají odpovídat jejich obsahu, v němž se student(ka) nemá odchylovat do oblastí mimo jejich název. Student(ka) má dodržovat předepsaný počet stránek závěrečné práce, nepřekračovat jej, neboť překročení svědčí o tom, že název práce byl zvolen příliš široký, nebo student(ka) není schop(en, na) vést své myšlenky souvislým, určeným směrem. 2.4 Označování vlastních názorů v práci V práci musí být zřetelně odlišeno, co je názorem autorů a co názorem vlastním. Je možno psát o sobě ve třetí osobě, tedy: Autor této práce se domnívá Autor této práce je toho názoru, že... Zejména v závěru je třeba používat tohoto způsobu, nebo jinak: Tato práce pojednává o... V textu je možno použít první osoby: Podle mého názoru. Jsem téhož názoru jako autor.. I když vídáváme v diplomových pracích používání plurálu, je to nelogické, protože práce má být samostatně vypracována autor(em/kou). Plurálu by bylo možno použít, pokud by student(ka) poukazoval(a) na nějakou dřívější společnou práci nebo společné zkušenosti. 2.5 Obecné pokyny pro práci s odbornou literaturou Student(ka) má prostudovat pro bakalářskou práci kolem odborných publikací, u magisterských prací nejméně od 25 výše 9. Uváděné literární prameny musejí prokazatelně souviset s tématem práce Pravidla pro uvádění zdrojů Nepřekročitelnou zásadou je, že je nezbytné uvádět vždy zdroje, odkud student(ka) čerpal(a) údaje, o nichž píše. V práci musí být jasně rozlišitelné, kdo co píše nebo říká, tedy na jedné straně citovaný autor, na druhé straně autor(ka) závěrečné práce student(ka). Odkazy na publikace autorů, které student přečetl, se v průběhu práce uvádějí buď v textu nebo pod čarou, dále však vždy i vzadu v přehledu literatury. Student(ka) si může zvolit, zda chce citovat v textu nebo pod čarou, ale pak musí dodržet tuto volbu v průběhu celé práce. V textu se doporučuje citovat podle harvardského způsobu tj. autor, rok vydání publikace, případně stránka (viz ukázky níže), pod čarou lze použít citaci s uvedením autora, názvu práce, roku a stránkou. Vynechává se ISBN nebo ISSN (je to uvedeno vzadu v literatuře, 9 Mohou to být monografie, jednotlivé kapitoly z monografií, články v časopisech, závěrečné práce, internetové citace, odborné konference, zpracovávanému předmětu odpovídající TV pořady. 3

4 dvojí uvádění je zbytečné) 10. I pod čarou lze však zvolit kratší harvardský způsob citace. Zde je na vedoucím práce, jaký rozsah citací bude preferovat 11. Odkazy musejí být uváděny tak, aby je bylo možno vždy dohledat, to je hlavní zásada Přímá citace a parafrázování Obsah uváděné citace může být přímý nebo nepřímý. Přímý způsob je doslovný a musí být uveden v uvozovkách, lze (a též v některých dokumentech na internetu se doporučuje) použít při něm i kurzívu (není to povinné, ale přehlednější), zcela bezpodmínečně se musí u přímé citace uvést i stránka. Avšak i s přímou citací je možno pracovat např. tím, že se zkrátí, vynechají se části, které nejsou pro tuto část práce podstatné, vynechání částí se pak vyznačí třemi tečkami. Přímá citace nemá být nikdy dlouhá, proto se takto postupuje. Přímé citace nemají být příliš časté a mají se omezovat jen na to, kde by vyjádření vlastními slovy nebylo dost výstižné. V žádném případě nesmí přímá citace přebírat banality, které jsou zcela evidentní a i naprostému laikovi jasné. Parafrázování znamená, že student(ka) vypráví vlastními slovy to, o čem píše autor 12. Při parafrázování se nesmí opisovat. Student(ka) zde dokazuje, že rozumí tomu, o čem píše. U parafrázování se také odkazuje na autora, který myšlenku vyslovil. Pokud jde o jednotlivé tvrzení uvedené v rozsáhlé monografii např. na jedné stránce, měla by i zde být příslušná stránka uvedena kvůli možnosti dohledání. Jiná je situace, pokud se povšechně konstatuje to, co prolíná celou knihou, např. že autor je daseinsanalytik nebo provádí systemickou psychoterapii. Pokud student(ka) uvádí vlastní názor a chce jej podepřít o tvrzení autora, lze do závorky nebo pod čáru před jménem napsat viz nebo srov., podobně jako chce-li upozornit na shodné tvrzení ještě jiného autora, než toho, o němž se zmiňuje. Tato slova však není nutné používat neustále, u každého odkazu, např. při parafrázování Zvláštnosti některých citací V textu nebo pod čarou se uvádějí dva autoři, jejich příjmení jsou spojena spojkou a. Pokud je více autorů např. tři, uvádí se v textu (případně i pod čarou) jen první autor a přidává se aj. nebo u cizích publikací et al., jména ostatních spoluautorů jsou v tomto dodatku obsažena 13. Výjimkou však je, pokud na úvodní stránce knihy je uveden jeden nebo dva autoři a k tomu a kol. Pak neměníme takto uvedený údaj na aj. V každém jiném případě se však a kol. nepoužívá. Nově je zavedeno, že pokud je uvedena jako autor organizace píše se její název jako autora také velkým písmem (např. UNICEF, rok) Podrobné uvedení všech povinných prvků je v Seznamu literatury. 11 Znovu je nutno zdůraznit, že u volitelných způsobů citací je nutno dodržet v celé práci jednou zvolený způsob. 12 Věty autorů bývají mnohdy šroubované, je zcela jasné, že to není vyjádření studenta, tedy je třeba použít běžné, srozumitelnější řeči a změnit stylizaci. 13 Je to rozdíl proti uvádění v zadu v Seznamu literatury, kde se uvádějí tři až čtyři autoři, teprve pak aj. 14 Všimněte si, že se nedělá tečka před závorkou, ale až za závorkou. 4

5 Norma se nezabývá případy, kdy je odkaz na nějakého autora převzat z jiné publikace, tedy tzv.z druhé ruky. Norma toto vůbec nepředpokládá a na některých školách se to vůbec nepřipouští. Naše škola je ochotna to připustit jen tehdy, kdy jde o autora, který je špatně dostupný nebo nedostupný, např. v historickém kontextu. Pak se používá odkaz (cit.dle.), [uvádí se příjmení autora, odkud to bylo převzato, rok, stránka]. Je možno také už použít v dalším odkazu zkratku c.d. Je však naprosto nepřípustné citovat z druhé ruky běžně dostupného současného autora, v tom případě je nutno vyhledat jeho původní publikaci, tedy (cit.dle ) se musí v závěrečných pracích podstatně omezit. Příjmení autorů, pokud jsou v přímé spojitosti s uvedením roku vydání publikace, je možno psát v textu nebo pod čarou velkým písmem, nikoliv však, kde je v nějaké další souvislosti pouze jméno, to znamená odkaz byl uveden již dříve (a nadále se uvádí jen jméno autora bez údaje roku). Taktéž se nepíše velkým písmem jméno převzatého autora. Nikdy se nesmí dávat do kulaté závorky za převzatým autorem rok vydání jeho knihy, kterou student(ka) nečetl(a). Uvádí se to např.takto: Jesenský už v r říkal, že. (cit. dle ŠMILAUERA, 1954, s. 64). Další příklad: Kadeřábek říká, že. (cit. dle NEDOMY, rok, s ). U převzatých autorů by měla být vždy uvedena stránka, protože bez věcného nebo jmenného rejstříku to v publikaci nelze dohledat. Odmítáme citaci (Kadeřábek In: Nedoma, rok) obvykle ještě bez stránky Vlastní překlad student(a/ky) Student si sám překládá cizojazyčnou publikaci. Může přeložené převyprávět vlastními slovy, nebo může i zde použít přesný překlad jako přímou citaci (samozřejmě s respektováním všech pravidel českého jazyka a nikoliv překlad otrocký). Takový překlad dá také do uvozovek, stejně jako přímou citaci z češtiny, ale na konci citátu přidá do hranatých závorek [vlastní překlad autor(a/ky) této práce]. 3 Bibliografické odkazy a citace v dokumentech dle ČSN ISO 690 ( ) platné od dubna Jména citovaných autorů v Seznamu literatury Proti minulým instrukcím nejsou změny v interpunkci citací 16, ve psaní příjmení velkým písmem v Seznamu literatury 17, ve psaní názvu publikace nebo názvu časopisu kurzívou, ve psaní místa vydání, nakladatele, roku i identifikačního čísla. Rozdíl je v tom, že se uvádějí celá křestní jména malým písmem, ne pouze iniciála. Pokud jsou dvě křestní jména, uvádí se první celé a druhé zkratkou. 15 Škola má právo si určit způsob citování tam, kde to norma přesně nevymezuje. 16 Připomenutí: za interpunkčním znaménkem je vždy mezera. 17 V textu nebo pod čarou si může student(ka) zvolit psaní příjmení autorů buď velkým nebo malým písmem, pak však zavedený způsob už podržet. 5

6 Změna je také v tom, že případná další dvě jména se mají uvádět v pořadí: křestní jméno a příjmení, v původním pořadí bylo příjmení křestní jméno u všech příjmení, v novém dokumentu se uvádí jen u prvního jména (kvůli abecednímu zařazení). Student(ka) si však zde může zvolit jedno nebo druhé, ale pak už se toho musí držet v celém dokumentu. Jméno posledního autora je připojeno spojkou a. V této normě jsou v Seznamu literatury uvedeni příjmením a jménem první čtyři autoři (dříve to byli tři). Pokud je uvedena jako autor písemnosti korporace, píše se podle této normy její název velkým písmem 18. Není-li autor známý, může se napsat Anon. 3.2 Uvádění názvu knihy Název publikace za jménem autora se též píše kurzívou jako v minulé verzi, stejně tak se s dřívější verzí shoduje uvedení jedné kapitoly ze souborné knihy pod jménem jejího autora. Tam se kurzívou název kapitoly nepíše, ale píše se jí až název celé knihy, v níž je kapitola zařazena. Pokud se cituje encyklopedie, pravidla nebo konference, píše se kurzívou. Např. Encyklopedia Britannica, Pravidla českého pravopisu, International Conference on Scietific Information. Název se má psát stejně, jak je na obálce nebo úvodní stránce, podnázev není povinný, alternativní název se volí podle důležitosti. 3.3 Vydání První vydání se nepíše. Další vydání je možno psát jako např. 2. rožš. a přepr. vyd., u angl. citací např. 3rd ed., revided, tedy se uvádějí zkratkou případné změny ve vydání tak, jak jsou uvedeny v knize. 3.4 Jméno překladatele Příjmení překladatele nebo vedlejšího tvůrce (např.režiséra u filmu) se píše velkým písmem to je změna proti minulému. Např. Přeložil Jiří SVOBODA. Revised by A.C.LAWS. Tato jména se píší až za název díla. 3.5 Místo vydání je povinné. Píše se město, nikoliv stát. Pokud by mohlo dojít k záměně místa vydání, které je totéž ve více státech, píše se vedle města vydání stát, provincie, země nebo kraj do hranaté závorky, stejně tak, pokud nelze očekávat, že by se obecně vědělo, do kterého státu málo známé místo vydání patří. Nikdy se nepíše název místa velkým písmem. 18 Např. UNICEF nebo IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. 6

7 3.6 Nakladatel se nikdy nepíše velkým písmem, i když se sám tak prezentuje, pouze zkratky nakladatelství se píší velkým písmem. U jména nakladatele se nikdy nepíše nakladatelství, Publishing, a synové s.r.o., ale Press nebo Tisk se píše a nevynechává. Pokud je adjektivum a nakladatelství, pak se v češtině píše např. Psychoanalytické nakladatelství, ale např. Státní pedagogické nakladatelství se píše zkratkou SPN. 3.7 Kapitola ze souborné publikace Kapitola ze souborné publikace se píše stejně jako v předchozím vydání normy, ale za In je dvojtečka, dříve bylo In bez interpunkce. Např. DROZD, M. Práce s tělem v psychoterapii In: VYBÍRAL, Z. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010, s ISBN Počet stran a názvy edic Počet stran je údaj nepovinný. Nikdy se nepíše u slovníků a encyklopedií, tam se píší stránky, s nimiž se pracovalo, stejně tak při uvedení stránek od-do při kapitolách ze souborné publikace. Pokud je označena v knize edice a svazek, je jejich uvedení nezbytné. Uvádí se za identifikačním číslem. Např. ISBN.. Edice Svit, sv Uvádění časopisu Časopis má kromě běžného způsobu citace ještě další možný způsob. Např. SOKOL, P. Barcelona a Real fotbal jako politika. Reflex. 2012, roč. 23, č. 18, s. 26. ISSN Druhá možnost:.. Reflex (18), s. 26. ISSN Název časopisu se zde píše kurzívou, název článku normálně Identifikační číslo V Seznamu literatury se vždy uvádí ISBN, ISSN, ISMN nebo, co je jako identifikační údaj v knize uvedeno 20. Identifikační číslo je povinný údaj, ač to někteří odborníci neradi uvádějí. Podle identifikačního čísla lze však příslušnou publikaci okamžitě a jednoznačně nalézt na internetu, proto je to účelné. 19 Můžeme se setkat také s tím, že za názvem časopisu je město, kde časopis vychází, tedy zde: Reflex. Praha, 2012 nebo dokonce i vydavatel, tedy Reflex. Praha: Ringier axel springer CZ, Lze si volit některý z těchto způsobů, ale je nutno jej opět dodržet v celé práci. 20 Připomínám, že identifikační číslo se neuvádí, pokud student(ka) zvolil(a) na přání vedoucího práce rozšířený způsob citování pod čarou, je to vymezeno výhradně do Seznamu literatury- 7

8 3.11 Závěrečná práce na vysoké škole Diplomová nebo bakalářská práce JANDA, P. Rituály v různých kulturách. Praha, Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra kulturní antropologie. Vedoucí diplomové práce: Josef Heller. Dostupné z.. Diplomová práce vydaná jako publikace SLABIHOUDEK, J. Pokroky ve vývoji umělé inteligence. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Katedra kybernetiky, ISBN.. Dostupné také z: Uvádění zákona Zákon se uvádí takto: ČESKO. Zákon č.11 ze dne 22.dubna 1998 o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z : /sb pdf Uvádění filmu a televizního pořadu Příklad uvádění filmu: Inception [film]. Directed by Christofer NOLAN. USA: Warner Bross Puctures, Příklad rozhovoru v TV. PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:30. Další příklad: Události. TV, ČT24, 16.května 2012, 19: Internetové citace Typ nosiče u elektronických zdrojů Stejně jako dříve, je povinný typ nosiče v hranaté závorce [online], [CD], [DVD], [Braillovo písmo] a další Způsob citací z internetu Záleží na tom, zda jde o monografii, která vyšla knižně, časopis mající ISSN, článek na webové stránce, stránka webového portálu. Je nutno upozornit na to, že v internetové citaci umístěné za literaturou musí být vždy datum citování. U monografie vycházející knižně a dostupné elektronicky se píše její obvyklá knižní citace a za čísly ISBN po tečce se doplňuje Dostupné z., kde je internetová adresa. U kapitoly z monografie vyšlé knižně i elektronicky je stejný postup jako u kapitoly knižní a dodává se také internetová adresa. 8

9 U časopisu vycházejícího písemně i elektronicky se postupuje také jako u psaného časopisu, za ISSN je internetová adresa. Elektronická monografie (ebook, webové sídlo, webový portál) Prvky obecně: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST KE ZDROJOVÉMU DOKUMENTU. Název [druh nosiče]. Místo vydání: Nakladatel/vydavatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice a číslování. Standardní číslo. Dostupnost a přístup Příklady uvádění internetových zdrojů Časopis vycházející zároveň i v písemné podobě KRAMULOVÁ, Daniela. Pěstoun musí mít talent. Psychologie dnes. 2012, roč. 17, č. 9, s. 6. ISSN Dostupné z:.. Článek na webové stránce (autor není známý): Štítná žláza ovlivňuje zdraví a srdce. In: Doktorka.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: Citace z Wikipedie Vyhledaný pojem 21. In: Wikipedia: The free encyklopedia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation , last modified on [cit ]. Dostupné z: Stránka webového portálu WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Primární odpovědnost instituce (jméno autora neuvedeno) ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2006 [cit ] Dostupné z: Příspěvek do webového sídla KANT, Michel. China blocks Linkedin ramps up Internet censorhip. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit ]. Dostupné z: Diplomová práce v elektronické podobě PECILA, Josef. Sociální problémy společensky vyřazených skupin obyvatelstva [online]. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra., Vedoucí práce:.. Dostupné z:.. 21 Vyhledaný pojem znamená název informace, pod kterým byl údaj ve Wikipedii nalezen. 9

10 Seriálová publikace na internetu VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v české společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč.2, č. 6, s Dostupné z: Uvádění internetových citací v textu Internetové zdroje se uvádějí podle základní volby buď v textu nebo pod čarou. V textu se uvádějí stejným způsobem jako literatura tj. nejlépe podle harvardského způsobu: autor, rok, nebo instituce, která má primární odpovědnost, a rok, nebo název článku a rok (pokud je bez autora). Pod čarou se může uvádět podrobnější internetová citace, ale bez internetové adresy, to znamená nikoliv Dostupné z.. 4 Doplňující informace 4.1 Chybění údajů Pokud není název jasný, dává se upřesnění do hranaté závorky. Např. Statistical digest of the war [ ], protože zde není zřejmé, ze které války. Do hranaté závorky se rozepisují také zkratky a překlady názvů. Pokud název chybí, uvádí se nějaký populární název, nebo název se k obsahu vztahující v hranatých závorkách. Např. Bez názvu [Dáma se psem]. [Fotografie]. V případě, že některý údaj se dohledal jinde než v citovaném dokumentu, dává se do hranaté závorky [rok]. Totéž pokud je nějaký údaj zjevně chybný, dá se vedle tohoto chybného údaje správný údaj do hranaté závorky. U chybících a nezjistitelných údajů se píše: Při neznámém místě vydání [s. l.], je to latinské sine loco, nebo česky [b. m.] bez místa, za obojí dvojtečka jako po zaznamenání místa. Při neznámém nakladateli [s. n.] latinsky sine nomine, nebo česky [b. n.] bez nakladatele, při neznámém roku vydání [s. a.] sine anno, nebo česky [b. r.]. Uvádí se za čárkou, kde má být rok. Student si může vybrat psát tyto zkratky buď latinsky nebo česky, ale pak to zachovat v celé práci. 4.2 Práce autora převzatého z jiné publikace se do seznamu literatury nepíše, ale musí tam být celá citace knihy toho autora, ve které byla zmínka o převzatém autorovi. Tato zmínka musí být v publikaci, na kterou se v textu odkazuje, pro případného zájemce dostupná, tedy musí být uvedena stránka. Novelizace normy zdůrazňuje, že bibliografická citace musí jednoznačně indentifikovat citovaný dokument a musí být co nejpřesnější. Proto by se měla častěji uvádět stránka. 5 Přílohy Stránkování příloh nepokračuje, ale začíná od jedné. Za literaturou může být stránka nadepsaná pouze Příloha nebo Přílohy velkým písmem. Na další stránce pak první příloha, která může být označena římským číslem, tedy Příloha č. I. Pokud je příloh více, římská čísla 10

11 pokračují. Znění dotazníku se dává do příloh, nikoli celé do textu. Patří tam také obrázky, stejně tak ukázky různých dokumentů, které neprokazují vlastní tvůrčí práci student(a, ky). Upozornění na závěr Studenti musejí věnovat stejnou pozornost i formální stránce práce, nejen jejímu obsahu. Pokud bude práce nedostatečná po stránce gramatické, stylistické či po stránce předepsané úpravy, nebo při vyloženě špatných citacích, i když bude obsah dobrý, nebude uznána. Všechny literární prameny, na které je odkazováno v textu, musejí být uvedeny i v seznamu literatury a naopak nemohou být v seznamu literatury uváděny práce, o nichž není v textu zmínka. Pokud by vedoucí práce nebo oponent takový nedostatek zjistil, je nezbytné, aby toto ve svém posudku vyznačil - a student musí počítat s tím, že práce nebude uznána. Odkazy musejí být úplné, aby bylo možno příslušné tvrzení vždy dohledat, proto má být uvedena stránka, např. u publikací, kde není věcný nebo jmenný rejstřík, z něhož by bylo možné najít příslušnou stránku. Přímé citace je nutno používat omezeně, nikoliv jednu za druhou na téže stránce a musejí být v uvozovkách, doporučuje se i kurzíva. Parafrázování musí být uvedeno vlastními slovy, tedy nikoliv opisovat doslovně od autora. Opisování bez uvedení autora je trestné a je možno studenta vyloučit ze studia pro podvod. Předložení závěrečné práce jejímu vedoucímu na poslední chvíli spolu s nerespektováním způsobu citací podle platné normy a pokynů školy vzbuzuje podezření, že student(ka) samostatně nepracoval(a). V každém případě při nedodržení pokynů školy nebude práce uznána. Odkazy na převzaté autory z jiné publikace se mají používat jedině při nedostupnosti originální publikace. Při nerespektování tohoto pokynu bude snížena známka. Podrobnější ukázky uvádění pramenů jsou v Příloze č. 2 z roku V této příloze je také uvedeno, které dřívější způsoby uvádění literatury se v evropském prostoru stále připouštějí, aniž se považují za chybu, např. uvádění křestních jmen iniciálami. Poděkování: Za obětavé konzultace ke změnám v normě děkujeme paní PhDr. Evě Bratkové, PhD. LITERATURA BERNÁTOVÁ,Olga a Jan SKÚPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1.dubna Brno,

12 BRATKOVÁ, Eva. Metody citování a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. Dostupné z ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Interpretace aktualizované normy ČNS ISO 690 platné od 1.dubna Posl. revize Vytvořeno v rámci projektu e.citace. Dostupné z: THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM. How to cite Reference. Information Services. c2012 [cit ]. Dostupné z: 12

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Citační norma a její uplatňování

Citační norma a její uplatňování Citační norma a její uplatňování Na všechny pouţité, převzaté myšlenky, texty, obrázky, tabulky, čísla, členění,. by měly být důsledně uváděny v textu práce odkazy Úroveň práce autora se zdroji odborných

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Bibliografické citace dokumentů

Bibliografické citace dokumentů Bibliografické citace dokumentů V dnešní době se prakticky žádný studijní text neobejde bez přehledu informačních pramenů, ze kterých bylo při jeho tvorbě čerpáno, tedy tzv. bibliografických citací. Do

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: Osnova práce Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Teoretická východiska/ přehled řešené problematiky

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

PhDr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

PhDr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP PhDr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ Členění kapitol Všechny kapitoly uvedené nadpisem 1. řádu musí vždy začínat na nové, samostatné stránce! I v případě,

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Úprava odborné maturitní práce

Úprava odborné maturitní práce OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové Úprava odborné maturitní práce Hradec Králové srpen 2013 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1 POČET PRACÍ A ROZSAH... 2 2 TITULNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690

Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340 se sídlem Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz www.sbrez.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Maturitní práce z HST a ČJ

Maturitní práce z HST a ČJ Maturitní práce z HST a ČJ Téma maturitní práce si student(ka) vybírá na základě okruhů, které vypisují jednotliví vyučující. Seznam všech tematických okruhů bude uveřejněn na www.gjk.cz do 30. září. Studenti

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.. Užitečné odkazy Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, 614 00 Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/29.08.2014 Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více