SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011"

Transkript

1 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní text pro studující Bc. a NMgr. studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií včetně obou příloh. V tomto dokumentu se uvádějí změny v novelizaci původní normy, doplnění údajů, na které se studenti ptají, a upozornění na nejčastější chyby v závěrečných pracích. 1 Volba tématu, vedoucího a názvu závěrečné práce 1.1 Volba tématu Student(ka) volí téma své závěrečné práce z nabídek přednášejících nebo méně často předkládá návrh vlastního tématu ke schválení vedení školy. V prvním případě je volba tématu spojena s vedením toho učitele, který toto téma nabízí 1, ve druhém případě může student navrhnout vedoucího práce podle vlastního výběru. Vhodnost vedoucího posuzuje výhradně vedení školy 2. Pokud student nezíská vedoucího práce, přiděluje mu ho vedení školy. 1.2 Název práce Téma práce je podstatně širší pojem než název práce, který sice z tématu vychází, ale zužuje je a blíže specifikuje. Volba názvu je důležitá proto, aby student netápal a měl od začátku jasno, o čem má práce pojednávat. Stejně tak je třeba, aby v tomtéž měli jasno i čtenáři 3. Příkladem tématu je Drogová závislost, zúžení problému pro název práce je např. Srovnání frekvence užívání kanabisových drog v průběhu posledních 20 let v ČR, nebo Účast sociálního pracovníka na prevenci AIDS u drogově závislých v naší zemi. 1.3 Zadání závěrečné práce Toto by mělo obsahovat už správný název práce, její cíl (stačí jednou jasnou větou), osnovu práce formálně uvedenou podle předepsaných pravidel, ve výzkumném šetření pak stručné sdělení, jakou metodikou bude prováděno (např. kvantitativní nebo kvalitativní zkoumání), o kolik zkoumaných osob zhruba půjde. U případného dotazníku pak ukázka několika otázek 4. 1 Pokud však učitel už má naplněnou kapacitu svých časových možností, může vedení odmítnout. 2 Pokud se návrh týká osoby, která dosud závěrečné práce nevedla, požaduje škola odborný životopis. 3 Obecně platí, že čím je název konkrétnější, tím je pro studenta jednodušší splnit požadavky na závěrečnou práci. 4 Vedení může Zadání vrátit k přepracování jako nedostačující, proto je vhodné, aby mu vedoucí věnoval pozornost už v této fázi. 1

2 2 Vypracovávání závěrečné práce 2.1 Komunikace studenta s vedoucím práce Na začátku vedení práce je třeba domluvit způsob komunikace s vedoucím práce a časový harmonogram postupu psaní práce. S vedoucím závěrečné práce je možno komunikovat elektronicky nebo na konzultacích 5. Student je povinen respektovat jeho kritiku a pokyny a dodržet domluvené termíny. Pokud student zásadně nedodržuje pokyny vedoucího, má tento právo v krajním případě oznámit situaci vedení školy a další vedení tohoto studenta odmítnout se všemi důsledky pro studenta. Doporučuje se zachovat si větší časovou rezervu. Pokud student(ka) vyhledá svého vedoucího pozdě 6, má tento právo rozhodnout o pozdějším standardním datu obhajoby. 2.2 Změna názvu práce nebo jejího tématu O změnu tématu práce, zároveň tím často i o změnu vedoucího, musí student(ka) požádat nejpozději tři měsíce u bakalářské práce a čtyři měsíce u diplomové práce před jejím požadovaným odevzdáním studijnímu oddělení školy. Původní vedoucí práce může odmítnout její vedení při změně tématu. Pokud půjde jen o pozměnění názvu práce (jeho zkrácení, zúžení nebo bližší specifikaci), zůstává to pouze na dohodě studenta s vedoucím práce, ale je třeba na to upozornit studijní oddělení při odevzdávání práce, aby se výpis názvu do protokolu shodoval s jeho změnou Členění práce Osnova práce se může v průběhu podrobného zpracování jejího předmětu proti osnově v Zadání měnit se souhlasem vedoucího práce. Práce je rozčleněna na úvod, kapitoly včetně podkapitol a závěr. Úvod a závěr se nečíslují. Číslování kapitol a podkapitol je možné výhradně arabskými čísly v desetinné soustavě, nepřipouštějí se římská čísla ani písmena. Za posledním číslem se nedělá tečka. Tedy: 1 Název kapitoly 1.1 Název podkapitoly prvního řádu Název podkapitoly druhého řádu atd. Není přehledné členit podkapitoly na více než třetího řádu tj student však může volit i méně složité členění na podkapitoly pouze prvního řádu. Jednotlivé úrovně mají být odlišeny písmem a to postupně podle úrovní od většího k menšímu 8. Úvod a Závěr je vhodné nadepisovat stejným písmem jako hlavní kapitoly. Název kapitol a podkapitol je na novém řádku a nedělá se za ním tečka. Každá hlavní kapitola je na nové stránce a 2-3 odrazy odshora podle jejich šíře. Podkapitoly jsou na stejné 5 Způsob určuje vedoucí práce podle svých časových možností. Student je povinen se mu přizpůsobit. 6 O tom, kdy je pro něho pozdě, rozhoduje vedoucí práce, měl by však respektovat předchozí dohodu se studentem. 7 Studijní oddělení má totiž právo převzít původní název práce ze Zadání, pokud se mu nedostane upozornění. 8 Např. lze doporučit nadpis hlavní kapitoly velkým písmem 16 Times New, podkapitolu prvního řádu malou 16, podkapitolu 2. řádu malou 14, podkapitolu 3. řádu malou 14 a kurzívou. 2

3 stránce s mírně větší mezerou nad nimi, než je mezera běžného odstavce. Nadpisy kapitol a podkapitol se zásadně nepodtrhávají. Délka jedné kapitoly by měla být několikastránková, nejméně však 3 stránky. Není přípustné, aby byla jedna kapitola na jednu stránku. V takovém případě je třeba kapitoly spojit do podkapitol pod příslušným názvem. Úvod a Závěr, které nejsou číslovány, jsou kratší: stačí kolem 2 stránek. Názvy kapitol a podkapitol mají odpovídat jejich obsahu, v němž se student(ka) nemá odchylovat do oblastí mimo jejich název. Student(ka) má dodržovat předepsaný počet stránek závěrečné práce, nepřekračovat jej, neboť překročení svědčí o tom, že název práce byl zvolen příliš široký, nebo student(ka) není schop(en, na) vést své myšlenky souvislým, určeným směrem. 2.4 Označování vlastních názorů v práci V práci musí být zřetelně odlišeno, co je názorem autorů a co názorem vlastním. Je možno psát o sobě ve třetí osobě, tedy: Autor této práce se domnívá Autor této práce je toho názoru, že... Zejména v závěru je třeba používat tohoto způsobu, nebo jinak: Tato práce pojednává o... V textu je možno použít první osoby: Podle mého názoru. Jsem téhož názoru jako autor.. I když vídáváme v diplomových pracích používání plurálu, je to nelogické, protože práce má být samostatně vypracována autor(em/kou). Plurálu by bylo možno použít, pokud by student(ka) poukazoval(a) na nějakou dřívější společnou práci nebo společné zkušenosti. 2.5 Obecné pokyny pro práci s odbornou literaturou Student(ka) má prostudovat pro bakalářskou práci kolem odborných publikací, u magisterských prací nejméně od 25 výše 9. Uváděné literární prameny musejí prokazatelně souviset s tématem práce Pravidla pro uvádění zdrojů Nepřekročitelnou zásadou je, že je nezbytné uvádět vždy zdroje, odkud student(ka) čerpal(a) údaje, o nichž píše. V práci musí být jasně rozlišitelné, kdo co píše nebo říká, tedy na jedné straně citovaný autor, na druhé straně autor(ka) závěrečné práce student(ka). Odkazy na publikace autorů, které student přečetl, se v průběhu práce uvádějí buď v textu nebo pod čarou, dále však vždy i vzadu v přehledu literatury. Student(ka) si může zvolit, zda chce citovat v textu nebo pod čarou, ale pak musí dodržet tuto volbu v průběhu celé práce. V textu se doporučuje citovat podle harvardského způsobu tj. autor, rok vydání publikace, případně stránka (viz ukázky níže), pod čarou lze použít citaci s uvedením autora, názvu práce, roku a stránkou. Vynechává se ISBN nebo ISSN (je to uvedeno vzadu v literatuře, 9 Mohou to být monografie, jednotlivé kapitoly z monografií, články v časopisech, závěrečné práce, internetové citace, odborné konference, zpracovávanému předmětu odpovídající TV pořady. 3

4 dvojí uvádění je zbytečné) 10. I pod čarou lze však zvolit kratší harvardský způsob citace. Zde je na vedoucím práce, jaký rozsah citací bude preferovat 11. Odkazy musejí být uváděny tak, aby je bylo možno vždy dohledat, to je hlavní zásada Přímá citace a parafrázování Obsah uváděné citace může být přímý nebo nepřímý. Přímý způsob je doslovný a musí být uveden v uvozovkách, lze (a též v některých dokumentech na internetu se doporučuje) použít při něm i kurzívu (není to povinné, ale přehlednější), zcela bezpodmínečně se musí u přímé citace uvést i stránka. Avšak i s přímou citací je možno pracovat např. tím, že se zkrátí, vynechají se části, které nejsou pro tuto část práce podstatné, vynechání částí se pak vyznačí třemi tečkami. Přímá citace nemá být nikdy dlouhá, proto se takto postupuje. Přímé citace nemají být příliš časté a mají se omezovat jen na to, kde by vyjádření vlastními slovy nebylo dost výstižné. V žádném případě nesmí přímá citace přebírat banality, které jsou zcela evidentní a i naprostému laikovi jasné. Parafrázování znamená, že student(ka) vypráví vlastními slovy to, o čem píše autor 12. Při parafrázování se nesmí opisovat. Student(ka) zde dokazuje, že rozumí tomu, o čem píše. U parafrázování se také odkazuje na autora, který myšlenku vyslovil. Pokud jde o jednotlivé tvrzení uvedené v rozsáhlé monografii např. na jedné stránce, měla by i zde být příslušná stránka uvedena kvůli možnosti dohledání. Jiná je situace, pokud se povšechně konstatuje to, co prolíná celou knihou, např. že autor je daseinsanalytik nebo provádí systemickou psychoterapii. Pokud student(ka) uvádí vlastní názor a chce jej podepřít o tvrzení autora, lze do závorky nebo pod čáru před jménem napsat viz nebo srov., podobně jako chce-li upozornit na shodné tvrzení ještě jiného autora, než toho, o němž se zmiňuje. Tato slova však není nutné používat neustále, u každého odkazu, např. při parafrázování Zvláštnosti některých citací V textu nebo pod čarou se uvádějí dva autoři, jejich příjmení jsou spojena spojkou a. Pokud je více autorů např. tři, uvádí se v textu (případně i pod čarou) jen první autor a přidává se aj. nebo u cizích publikací et al., jména ostatních spoluautorů jsou v tomto dodatku obsažena 13. Výjimkou však je, pokud na úvodní stránce knihy je uveden jeden nebo dva autoři a k tomu a kol. Pak neměníme takto uvedený údaj na aj. V každém jiném případě se však a kol. nepoužívá. Nově je zavedeno, že pokud je uvedena jako autor organizace píše se její název jako autora také velkým písmem (např. UNICEF, rok) Podrobné uvedení všech povinných prvků je v Seznamu literatury. 11 Znovu je nutno zdůraznit, že u volitelných způsobů citací je nutno dodržet v celé práci jednou zvolený způsob. 12 Věty autorů bývají mnohdy šroubované, je zcela jasné, že to není vyjádření studenta, tedy je třeba použít běžné, srozumitelnější řeči a změnit stylizaci. 13 Je to rozdíl proti uvádění v zadu v Seznamu literatury, kde se uvádějí tři až čtyři autoři, teprve pak aj. 14 Všimněte si, že se nedělá tečka před závorkou, ale až za závorkou. 4

5 Norma se nezabývá případy, kdy je odkaz na nějakého autora převzat z jiné publikace, tedy tzv.z druhé ruky. Norma toto vůbec nepředpokládá a na některých školách se to vůbec nepřipouští. Naše škola je ochotna to připustit jen tehdy, kdy jde o autora, který je špatně dostupný nebo nedostupný, např. v historickém kontextu. Pak se používá odkaz (cit.dle.), [uvádí se příjmení autora, odkud to bylo převzato, rok, stránka]. Je možno také už použít v dalším odkazu zkratku c.d. Je však naprosto nepřípustné citovat z druhé ruky běžně dostupného současného autora, v tom případě je nutno vyhledat jeho původní publikaci, tedy (cit.dle ) se musí v závěrečných pracích podstatně omezit. Příjmení autorů, pokud jsou v přímé spojitosti s uvedením roku vydání publikace, je možno psát v textu nebo pod čarou velkým písmem, nikoliv však, kde je v nějaké další souvislosti pouze jméno, to znamená odkaz byl uveden již dříve (a nadále se uvádí jen jméno autora bez údaje roku). Taktéž se nepíše velkým písmem jméno převzatého autora. Nikdy se nesmí dávat do kulaté závorky za převzatým autorem rok vydání jeho knihy, kterou student(ka) nečetl(a). Uvádí se to např.takto: Jesenský už v r říkal, že. (cit. dle ŠMILAUERA, 1954, s. 64). Další příklad: Kadeřábek říká, že. (cit. dle NEDOMY, rok, s ). U převzatých autorů by měla být vždy uvedena stránka, protože bez věcného nebo jmenného rejstříku to v publikaci nelze dohledat. Odmítáme citaci (Kadeřábek In: Nedoma, rok) obvykle ještě bez stránky Vlastní překlad student(a/ky) Student si sám překládá cizojazyčnou publikaci. Může přeložené převyprávět vlastními slovy, nebo může i zde použít přesný překlad jako přímou citaci (samozřejmě s respektováním všech pravidel českého jazyka a nikoliv překlad otrocký). Takový překlad dá také do uvozovek, stejně jako přímou citaci z češtiny, ale na konci citátu přidá do hranatých závorek [vlastní překlad autor(a/ky) této práce]. 3 Bibliografické odkazy a citace v dokumentech dle ČSN ISO 690 ( ) platné od dubna Jména citovaných autorů v Seznamu literatury Proti minulým instrukcím nejsou změny v interpunkci citací 16, ve psaní příjmení velkým písmem v Seznamu literatury 17, ve psaní názvu publikace nebo názvu časopisu kurzívou, ve psaní místa vydání, nakladatele, roku i identifikačního čísla. Rozdíl je v tom, že se uvádějí celá křestní jména malým písmem, ne pouze iniciála. Pokud jsou dvě křestní jména, uvádí se první celé a druhé zkratkou. 15 Škola má právo si určit způsob citování tam, kde to norma přesně nevymezuje. 16 Připomenutí: za interpunkčním znaménkem je vždy mezera. 17 V textu nebo pod čarou si může student(ka) zvolit psaní příjmení autorů buď velkým nebo malým písmem, pak však zavedený způsob už podržet. 5

6 Změna je také v tom, že případná další dvě jména se mají uvádět v pořadí: křestní jméno a příjmení, v původním pořadí bylo příjmení křestní jméno u všech příjmení, v novém dokumentu se uvádí jen u prvního jména (kvůli abecednímu zařazení). Student(ka) si však zde může zvolit jedno nebo druhé, ale pak už se toho musí držet v celém dokumentu. Jméno posledního autora je připojeno spojkou a. V této normě jsou v Seznamu literatury uvedeni příjmením a jménem první čtyři autoři (dříve to byli tři). Pokud je uvedena jako autor písemnosti korporace, píše se podle této normy její název velkým písmem 18. Není-li autor známý, může se napsat Anon. 3.2 Uvádění názvu knihy Název publikace za jménem autora se též píše kurzívou jako v minulé verzi, stejně tak se s dřívější verzí shoduje uvedení jedné kapitoly ze souborné knihy pod jménem jejího autora. Tam se kurzívou název kapitoly nepíše, ale píše se jí až název celé knihy, v níž je kapitola zařazena. Pokud se cituje encyklopedie, pravidla nebo konference, píše se kurzívou. Např. Encyklopedia Britannica, Pravidla českého pravopisu, International Conference on Scietific Information. Název se má psát stejně, jak je na obálce nebo úvodní stránce, podnázev není povinný, alternativní název se volí podle důležitosti. 3.3 Vydání První vydání se nepíše. Další vydání je možno psát jako např. 2. rožš. a přepr. vyd., u angl. citací např. 3rd ed., revided, tedy se uvádějí zkratkou případné změny ve vydání tak, jak jsou uvedeny v knize. 3.4 Jméno překladatele Příjmení překladatele nebo vedlejšího tvůrce (např.režiséra u filmu) se píše velkým písmem to je změna proti minulému. Např. Přeložil Jiří SVOBODA. Revised by A.C.LAWS. Tato jména se píší až za název díla. 3.5 Místo vydání je povinné. Píše se město, nikoliv stát. Pokud by mohlo dojít k záměně místa vydání, které je totéž ve více státech, píše se vedle města vydání stát, provincie, země nebo kraj do hranaté závorky, stejně tak, pokud nelze očekávat, že by se obecně vědělo, do kterého státu málo známé místo vydání patří. Nikdy se nepíše název místa velkým písmem. 18 Např. UNICEF nebo IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. 6

7 3.6 Nakladatel se nikdy nepíše velkým písmem, i když se sám tak prezentuje, pouze zkratky nakladatelství se píší velkým písmem. U jména nakladatele se nikdy nepíše nakladatelství, Publishing, a synové s.r.o., ale Press nebo Tisk se píše a nevynechává. Pokud je adjektivum a nakladatelství, pak se v češtině píše např. Psychoanalytické nakladatelství, ale např. Státní pedagogické nakladatelství se píše zkratkou SPN. 3.7 Kapitola ze souborné publikace Kapitola ze souborné publikace se píše stejně jako v předchozím vydání normy, ale za In je dvojtečka, dříve bylo In bez interpunkce. Např. DROZD, M. Práce s tělem v psychoterapii In: VYBÍRAL, Z. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010, s ISBN Počet stran a názvy edic Počet stran je údaj nepovinný. Nikdy se nepíše u slovníků a encyklopedií, tam se píší stránky, s nimiž se pracovalo, stejně tak při uvedení stránek od-do při kapitolách ze souborné publikace. Pokud je označena v knize edice a svazek, je jejich uvedení nezbytné. Uvádí se za identifikačním číslem. Např. ISBN.. Edice Svit, sv Uvádění časopisu Časopis má kromě běžného způsobu citace ještě další možný způsob. Např. SOKOL, P. Barcelona a Real fotbal jako politika. Reflex. 2012, roč. 23, č. 18, s. 26. ISSN Druhá možnost:.. Reflex (18), s. 26. ISSN Název časopisu se zde píše kurzívou, název článku normálně Identifikační číslo V Seznamu literatury se vždy uvádí ISBN, ISSN, ISMN nebo, co je jako identifikační údaj v knize uvedeno 20. Identifikační číslo je povinný údaj, ač to někteří odborníci neradi uvádějí. Podle identifikačního čísla lze však příslušnou publikaci okamžitě a jednoznačně nalézt na internetu, proto je to účelné. 19 Můžeme se setkat také s tím, že za názvem časopisu je město, kde časopis vychází, tedy zde: Reflex. Praha, 2012 nebo dokonce i vydavatel, tedy Reflex. Praha: Ringier axel springer CZ, Lze si volit některý z těchto způsobů, ale je nutno jej opět dodržet v celé práci. 20 Připomínám, že identifikační číslo se neuvádí, pokud student(ka) zvolil(a) na přání vedoucího práce rozšířený způsob citování pod čarou, je to vymezeno výhradně do Seznamu literatury- 7

8 3.11 Závěrečná práce na vysoké škole Diplomová nebo bakalářská práce JANDA, P. Rituály v různých kulturách. Praha, Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra kulturní antropologie. Vedoucí diplomové práce: Josef Heller. Dostupné z.. Diplomová práce vydaná jako publikace SLABIHOUDEK, J. Pokroky ve vývoji umělé inteligence. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Katedra kybernetiky, ISBN.. Dostupné také z: Uvádění zákona Zákon se uvádí takto: ČESKO. Zákon č.11 ze dne 22.dubna 1998 o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z : 1998/sb pdf Uvádění filmu a televizního pořadu Příklad uvádění filmu: Inception [film]. Directed by Christofer NOLAN. USA: Warner Bross Puctures, Příklad rozhovoru v TV. PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:30. Další příklad: Události. TV, ČT24, 16.května 2012, 19: Internetové citace Typ nosiče u elektronických zdrojů Stejně jako dříve, je povinný typ nosiče v hranaté závorce [online], [CD], [DVD], [Braillovo písmo] a další Způsob citací z internetu Záleží na tom, zda jde o monografii, která vyšla knižně, časopis mající ISSN, článek na webové stránce, stránka webového portálu. Je nutno upozornit na to, že v internetové citaci umístěné za literaturou musí být vždy datum citování. U monografie vycházející knižně a dostupné elektronicky se píše její obvyklá knižní citace a za čísly ISBN po tečce se doplňuje Dostupné z., kde je internetová adresa. U kapitoly z monografie vyšlé knižně i elektronicky je stejný postup jako u kapitoly knižní a dodává se také internetová adresa. 8

9 U časopisu vycházejícího písemně i elektronicky se postupuje také jako u psaného časopisu, za ISSN je internetová adresa. Elektronická monografie (ebook, webové sídlo, webový portál) Prvky obecně: PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST KE ZDROJOVÉMU DOKUMENTU. Název [druh nosiče]. Místo vydání: Nakladatel/vydavatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice a číslování. Standardní číslo. Dostupnost a přístup Příklady uvádění internetových zdrojů Časopis vycházející zároveň i v písemné podobě KRAMULOVÁ, Daniela. Pěstoun musí mít talent. Psychologie dnes. 2012, roč. 17, č. 9, s. 6. ISSN Dostupné z:.. Článek na webové stránce (autor není známý): Štítná žláza ovlivňuje zdraví a srdce. In: Doktorka.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: Citace z Wikipedie Vyhledaný pojem 21. In: Wikipedia: The free encyklopedia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation , last modified on [cit ]. Dostupné z: Stránka webového portálu WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Primární odpovědnost instituce (jméno autora neuvedeno) ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2006 [cit ] Dostupné z: Příspěvek do webového sídla KANT, Michel. China blocks Linkedin ramps up Internet censorhip. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit ]. Dostupné z: Diplomová práce v elektronické podobě PECILA, Josef. Sociální problémy společensky vyřazených skupin obyvatelstva [online]. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra., Vedoucí práce:.. Dostupné z:.. 21 Vyhledaný pojem znamená název informace, pod kterým byl údaj ve Wikipedii nalezen. 9

10 Seriálová publikace na internetu VITHOVÁ, Vladimíra. Sociální funkce knihovny v české společnosti. Auspicia. Praha: Národní knihovna, 2005, roč.2, č. 6, s Dostupné z: Uvádění internetových citací v textu Internetové zdroje se uvádějí podle základní volby buď v textu nebo pod čarou. V textu se uvádějí stejným způsobem jako literatura tj. nejlépe podle harvardského způsobu: autor, rok, nebo instituce, která má primární odpovědnost, a rok, nebo název článku a rok (pokud je bez autora). Pod čarou se může uvádět podrobnější internetová citace, ale bez internetové adresy, to znamená nikoliv Dostupné z.. 4 Doplňující informace 4.1 Chybění údajů Pokud není název jasný, dává se upřesnění do hranaté závorky. Např. Statistical digest of the war [ ], protože zde není zřejmé, ze které války. Do hranaté závorky se rozepisují také zkratky a překlady názvů. Pokud název chybí, uvádí se nějaký populární název, nebo název se k obsahu vztahující v hranatých závorkách. Např. Bez názvu [Dáma se psem]. [Fotografie]. V případě, že některý údaj se dohledal jinde než v citovaném dokumentu, dává se do hranaté závorky [rok]. Totéž pokud je nějaký údaj zjevně chybný, dá se vedle tohoto chybného údaje správný údaj do hranaté závorky. U chybících a nezjistitelných údajů se píše: Při neznámém místě vydání [s. l.], je to latinské sine loco, nebo česky [b. m.] bez místa, za obojí dvojtečka jako po zaznamenání místa. Při neznámém nakladateli [s. n.] latinsky sine nomine, nebo česky [b. n.] bez nakladatele, při neznámém roku vydání [s. a.] sine anno, nebo česky [b. r.]. Uvádí se za čárkou, kde má být rok. Student si může vybrat psát tyto zkratky buď latinsky nebo česky, ale pak to zachovat v celé práci. 4.2 Práce autora převzatého z jiné publikace se do seznamu literatury nepíše, ale musí tam být celá citace knihy toho autora, ve které byla zmínka o převzatém autorovi. Tato zmínka musí být v publikaci, na kterou se v textu odkazuje, pro případného zájemce dostupná, tedy musí být uvedena stránka. Novelizace normy zdůrazňuje, že bibliografická citace musí jednoznačně indentifikovat citovaný dokument a musí být co nejpřesnější. Proto by se měla častěji uvádět stránka. 5 Přílohy Stránkování příloh nepokračuje, ale začíná od jedné. Za literaturou může být stránka nadepsaná pouze Příloha nebo Přílohy velkým písmem. Na další stránce pak první příloha, která může být označena římským číslem, tedy Příloha č. I. Pokud je příloh více, římská čísla 10

11 pokračují. Znění dotazníku se dává do příloh, nikoli celé do textu. Patří tam také obrázky, stejně tak ukázky různých dokumentů, které neprokazují vlastní tvůrčí práci student(a, ky). Upozornění na závěr Studenti musejí věnovat stejnou pozornost i formální stránce práce, nejen jejímu obsahu. Pokud bude práce nedostatečná po stránce gramatické, stylistické či po stránce předepsané úpravy, nebo při vyloženě špatných citacích, i když bude obsah dobrý, nebude uznána. Všechny literární prameny, na které je odkazováno v textu, musejí být uvedeny i v seznamu literatury a naopak nemohou být v seznamu literatury uváděny práce, o nichž není v textu zmínka. Pokud by vedoucí práce nebo oponent takový nedostatek zjistil, je nezbytné, aby toto ve svém posudku vyznačil - a student musí počítat s tím, že práce nebude uznána. Odkazy musejí být úplné, aby bylo možno příslušné tvrzení vždy dohledat, proto má být uvedena stránka, např. u publikací, kde není věcný nebo jmenný rejstřík, z něhož by bylo možné najít příslušnou stránku. Přímé citace je nutno používat omezeně, nikoliv jednu za druhou na téže stránce a musejí být v uvozovkách, doporučuje se i kurzíva. Parafrázování musí být uvedeno vlastními slovy, tedy nikoliv opisovat doslovně od autora. Opisování bez uvedení autora je trestné a je možno studenta vyloučit ze studia pro podvod. Předložení závěrečné práce jejímu vedoucímu na poslední chvíli spolu s nerespektováním způsobu citací podle platné normy a pokynů školy vzbuzuje podezření, že student(ka) samostatně nepracoval(a). V každém případě při nedodržení pokynů školy nebude práce uznána. Odkazy na převzaté autory z jiné publikace se mají používat jedině při nedostupnosti originální publikace. Při nerespektování tohoto pokynu bude snížena známka. Podrobnější ukázky uvádění pramenů jsou v Příloze č. 2 z roku V této příloze je také uvedeno, které dřívější způsoby uvádění literatury se v evropském prostoru stále připouštějí, aniž se považují za chybu, např. uvádění křestních jmen iniciálami. Poděkování: Za obětavé konzultace ke změnám v normě děkujeme paní PhDr. Evě Bratkové, PhD. LITERATURA BERNÁTOVÁ,Olga a Jan SKÚPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1.dubna Brno,

12 BRATKOVÁ, Eva. Metody citování a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. Dostupné z ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Interpretace aktualizované normy ČNS ISO 690 platné od 1.dubna Posl. revize Vytvořeno v rámci projektu e.citace. Dostupné z: THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM. How to cite Reference. Information Services. c2012 [cit ]. Dostupné z: 12

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán Předmluva k prvnímu českému vydání 0 Úvod 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronické písemné práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papír 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Norma ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997 krátká forma bibliografického záznamu k čemu slouží? identifikace dokumentu

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY 4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY V písemných pracích se bohatě využívá odborné literatury. Při tom však nesmíme zapomínat, že existují autorská práva a že tudíž jsme povinni

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací CITOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH DOKUMENTŮ Brno 2014 Citování podle normy ČSN ISO 690 Pro citování dokumentů platí v současnosti (od března 2011) Česká technická norma ČSN

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik

Více

Pravidla pro psaní maturitní seminární práce

Pravidla pro psaní maturitní seminární práce Pravidla pro psaní maturitní seminární práce Vypracovaly: Mgr. Ivana Fojtíková Ing. Martina Bolfová V Bojkovicích dne 1. 9. 2016 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní členění práce a její obsahová stránka... 5

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: závěry a poznámky, literatura a citace 1) Závěry a doporučení 2) Poznámky a odkazy 3) Seznam literatury a citace Závěry a doporučení - závěr vychází z jádra

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy 10. Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, ze dne 14. října 2016 kterým se upravuje formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie Pokyny pro zpracování BP - Optometrie 1. Rozsah a požadavky 25 35 stran, tzn. 45.000 63.000 znaků včetně mezer Formát A4 (tisk pouze na 1 stranu listu) Velikost písma 12 (nejčastěji Times New Roman) Řádkování

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek (nezapočítává se do číslování stran) Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce Boskovice 2015 Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více