Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Macte animo, generose homo, sic itur ad astra"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo, generose homo, sic itur ad astra (Ke hvězdám tě provázíme) Gymnázium Duhovka, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého studia Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje školy Gymnázium Duhovka, s.r.o. Zřizovatel: Právnická osoba Gymnázium Duhovka, s.r.o. Sídlo: Boleslavova 1/250, Praha 4 Statutární zástupci: IZO: IČO: Ing.Tomáš Janeček Mgr.Miroslava Kurková Obor vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: K/81 Denní forma vzdělávání Ředitel školy: Dr. phil. Henning Schlegel Zástupce ředitele školy: Mgr.Jaroslava Šedivá Koordinátoři tvorby ŠVP: PhDr. Richard Šubrt, CSc., Mgr. Věra Jurčáková Tel Webové stránky: Platnost dokumentu: od Školská rada projednala a schválila ŠVP dne Č.j. 274/2008 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/554/2011 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/504/2012 V Praze dne Dr. phil. Henning Schlegel v.r. Podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy Škola provozuje dvě školní budovy v Praze 4 a Praze 6. V obou případech je umístěna ve školním areálu, v kterém působí společně s dalšími typy škol školami základními, školou speciální a základní školou při velvyslanectví Polské republiky. Obě školní budovy jsou stranou dopravního ruchu a jsou velmi dobře dostupné městskou dopravou i z okrajových částí na východě a západě Prahy. Pro obě budovy uplatňujeme shodnou filozofii vzdělávání a také formálně se jedná o jednu školu Velikost školy Pro počet žáků ve třídě jsme si stanovili horní hranici 20 studentů, pro klíčové předměty (český jazyk, matematika) jsou některé třídy na nižším stupni dále děleny. Cizí jazyky se učí ve skupinách s maximalně 15 studenty. I do budoucnosti počítáme s paralelní existencí čtyřletého a osmiletého gymnázia a paralelními třídami v každém ročníku Vybavení školy Každá budova školy je umístěna ve školním areálu, který tvoří školní budovy a školní hřiště. Pojetí materiálního prostředí má poskytnout studentům možnost příjemného a zdravého studia. Nabízí také prostor a možnosti pro přípravu do školy a trávení volného času. V obou budovách jsou počítačové učebny a školní knihovny se studovnou. Většina učeben je trvale vybavena počítači a na ně navazující technikou, ve všech je pak možno využít techniku mobilní notebooky připojené na školní počítačovou síť, dataprojektory atd. Stravování zajišťuje v obou budovách školní jídelna nebo výdejna obědů a školní bufety, které jsou provozovány v režimu zdravé výživy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je kombinací zkušených pracovníků, kteří působí na škole od jejího vzniku, střední generace a mladých pracovníků. Základním požadavkem na pracovníky je vysoká vzdělanost, pro kterou považujeme absolvování vysoké školy za základ. Proto naleznete mezi našimi pedagogy absolventy více vysokých škol, pracovníky s vědeckými tituly či pracovníky, kteří procházejí systém doktorandské vědecké přípravy. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů. V učitelském sboru působí průměrně 50% mužů a 50% žen. Průměrný věk učitelů je 36 let Průřezové projekty Podpora rozvoje osobnosti dospívajícího Vzhledem k všeobecnému zaměření školního programu a dlouhodobě převažující orientaci zájmů studentů na humanitní obory si gymnázium určilo jako základní průřezový projekt Podporu rozvoje osobnosti dospívajícího, který se dále člení do tří dílčích projektů. - Projekt vědění který spočívá v podpoře rozvoje vědomostí a dovedností vědomosti získávat. Seznámí se základy dílčích věd, zásadami vědeckého myšlení a vědeckým poznávacím aparátem. Tato část je součástí každodenní pedagogické práce. Naplňuje se především volbou pedagogických metod s důrazem na vlastní aktivitu studentů a obsahem osnov předmětů, především pak ZSV a matematiky. - Projekt aktivita projekt se realizuje systémem aktivní podpory rozvoje osobnosti ve smyslu podpory prvků stability a aktivity osobnosti. Naplňuje se na nižším stupni v rámci předmětů dramatická výchova a občanská výchova, na vyšším stupni formou volitelných předmětů psychologie a semináře Osz. Dále pak v kurzech a projektech pořádaných školou. - Projekt zdraví se realizuje v činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Je opět 4

5 provázán s vyučovanými předměty a doplňován informacemi o podstatě negativních společenských jevů formou besed a řízených diskusí, exkurzí či her. Škola se zaměřuje především na oblast užívání nikotinu, alkoholu, drog a dalších moderních závislostí (gamblerství atd.). Druhou část pak tvoří aktivity seznamující studenty s principy zdravého životního stylu vycházejících z teorie trvale udržitelného rozvoje Mezinárodní projekty V současné době (po ukončení mezinárodního projektu Učíme se spolu, jehož organizátorem byla naše škola v letech ) udržujeme spolupráci partnerských škol zejména z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska a Holandska na bázi vzájemných návštěv a pořádání sportovních a kulturních soutěží. Dále pořádá škola každoročně poznávací a projektový týden ve Velké Británii, USA, Francii, ve Španělsku, v Německu nebo Rakousku Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada a Klub rodičů Školská rada byla zřízena v roce 2006 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Rada je tvořena dvěma zástupci učitelů, dvěma zástupci zřizovatele a dvěma zástupci rodičů nezletilých a zletilých žáků. Od školního roku 2007/2008 pracuje při škole Klub rodičů, jehož smyslem je urychlit vzájemnou informovanost mezi rodiči a školou, využít možnosti a podporu rodičů při realizaci celoškolských projektů a pomoc při organizaci doprovodných školních akcí Poradenská podpora školy Na škole působí psycholog, který vede některé projekty podpory rozvoje osobnosti dospívajícího, zajišťuje přijímací řízení, poradenství pro studenty s problémy a spolupráci s odbornými poradenskými pracovišti. V rámci každého projektu primární prevence je naší prioritou rozvíjet u studentů cenné klíčové kompetence. Formou nejrůznějších aktivit se snažíme žáky motivovat, posilovat jejich sebevědomí, tím zvyšovat jejich výkonnost a zároveň je vést k dobrým vzájemným vztahům, ohleduplnosti a toleranci. Při projektech se snažíme studentům ukázat směr, kterým se mají vydat a podpořit je v jejich budoucím snažení hlavně tím, že se věnujeme každému studentovi zvlášť a následně samozřejmě i celé skupině. Důraz klademe na jednotlivce jako fungujícího člena sociální skupiny, proto se věnujeme hlavně těmto tématům sociální interakce, komunikace, pozice a role ve skupině, atmosféra a vztahy ve skupině, schopnost skupiny řešit problémy a spolupracovat. V programech primární prevence věnujeme velkou pozornost následujícím kompetencím : Kompetence komunikativní - studenti jsou podporováni v tom, aby projevovali své myšlenky a názory, vyjadřovali se souvisle - studenti jsou vedeni k toleranci poslouchají názory spolužáků a reagují na ně - učitelé/lektoři předkládají i dostatečné množství informací, literatury a materiálů k jednotlivým tématickým celkům studenti se učí daným textům porozumět a diskutovat na určité téma - studenti dostávají prostor i k vyjádření svých emocí, názorů, postojů a učí se neverbálně vyjadřovat svoji aktuální náladu - umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života - studenti se učí, jak adekvátně reagovat na stres, neúspěch nebo kritiku Kompetence kooperativní - studenti se učí respektovat myšlenky spolužáků, hodnotit je a přicházet s novými podněty do diskuse 5

6 - vedeme studenty k tomu, aby uměli sledovat společný cíl a dohodnout se na nejvhodnějším řešení možných vzniklých problému - v rámci kooperativních preventivních programů se studenti ve vzájemné interakci od svých vrstevníků učí postojům, dovednostem a hodnotám, rovněž vrstevníci poskytují modely, jak se učit sebekontrole Kompetence kreativní - rozvíjíme u studentů schopnosti pro efektivní práci studenti se učí rovnoměrně rozdělovat práci a zapojit všechny členy skupiny - odpoutáváme studenty od rigidních řešení a vedeme je ke tvořivosti - podporujeme studenty při obhajování vlastních stanovisek a vedeme je k aktivnímu naslouchání Kompetence k řešení problémů - připravujeme studenty, aby byli schopní v plném rozsahu převzít odpovědnost a spoluodpovědnost za své řešení konfliktu - studenti se učí pojmenovat problém a určit všechny příčiny, které ke vzniku problému vedly - studenti se učí zpracovávat informace, plánovat možnosti řešení, dokumentovat a shrnovat výsledky práce - podporujeme zdravé sebevědomí studentů, tím, že každému dáváme prostor vyjádřit názor na daný problém - studenti se učí uspořádat problémy do menších, snadněji řešitelných celků - vedeme studenti k tomu, aby uměli svůj postup prezentovat, porovnat s postupy ostatních spolužáků a tím získat nejlepší variantu - studenti umí vyhodnotit důsledky svého řešení, popř.dopady tohoto řešení na další členy společnosti Kompetence sociální a personální - dáváme studentům podněty k rozvoji intrapersonální a interpersonální inteligence - podporujeme studenty při řešení mezilidských problémů - studenti využívají své komunikativní dovednosti k vytváření kvalitních vztahů a k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - učíme studenty citlivosti k náladám a reakcím druhých lidí, klademe důraz na rozvoj emocionální inteligence - vedeme je k práci v týmu a spolupráci, diskusi s ostatními, obhajobě svého stanoviska - studenti si uvědomují své pocity, myšlenky, důvody svého chování a uvažují nad tím, co dělají a čemu se učí - rozvíjíme u studentů úctu a ohleduplnost při jednání s druhými lidmi, vedeme je k tomu, že v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají - podporujeme sebevědomí a sebedůvěru studentů K utváření klíčových kompetencí v programech primární prevence budou využívání následující výchovně vzdělávací strategie. Prima : Drogová prevence a podpora zdravého životního stylu : Brainstorming na téma kouření - Proč je dobré být zdráv? Proč je dobré nekouřit? Čím chci být a jak mi v tom pomůže zdravý způsob života? - rozvoj komunikace, sociálních dovedností, schopnosti řešit problémy a kreativity - studenti mají možnost vyjádřit svůj názor na dané téma při diskusi, umí vyjádřit nesouhlas s ostatními a respektují názor druhých 6

7 - studenti pracují ve skupinách, učí se jak spolupracovat, rozdělit si role v týmu a dohodnout se na určité formě řešení daného problému - vedeme studenty k zamyšlení nad zdravým životním stylem a podporujeme kladné stránky osobnosti - studenti se učí jednu z efektivních metod řešení problémů, rozvíjejí navzájem své nápady Sekunda : Drogová prevence : aktivita Místa si vymění - seznamovací forma hry, poté doplnění o drogovou tématiku negativní důsledky drog, skupinová aktivitavyužívá zákonitostí skupinové dynamiky - rozvoj kompetencí k řešení problémů, sociálních kompetencí, komunikace - studenti se učí, jak rychle vyřešit dané problémy a jak je později obhájit a podložit fakty - vedeme studenty k tomu, aby vyslechli názor ostatních, uměli ho zhodnotit, popřípadě doplnit o další nápady a podněty Tercie : Drogová prevence a rozvoj osobnosti : aktivita Dosahování životních cílů - cílem aktivity je pomoci studentům nacházet a uskutečňovat hodnotné cíle neslučitelné se zneužíváním psychoaktivních látek - rozvoj sociálních dovedností, kreativity, řešení problémů, komunikace - pomáháme studentům zamyslet se nad tím, čeho chtějí v životě dosáhnout a nad tím, jak je možné těchto cílů dosáhnout - vedeme studenty k tomu, aby si uvědomili proč děláme některé věci/činy a jaké má toto naše konání důsledky - studenti se učí, jak si zvolit správné a přiměřené cíle, které budou prospěšné, jak pro rozvoj jejich osobnosti, tak pro vztahy uvnitř skupiny/společnosti Kvarta : Rozvoj osobnosti : aktivita Můj životní sen - lze propojit i s tématy drogové prevence rozvoj komunikace a kooperace - vedeme studenty k aktivnímu naslouchání - podporujeme studenty ve formování jejich představ a cílů pro blízkou budoucnost - učíme studenty, jak efektivně předat dalším lidem informace získané od partnera Na škole působí výchovný poradce a metodik prevence, který se řídí dle vyhlášky 72 ze dne Zastává též funkci poradce profesionální orientace. Zvláštní péče je věnována zejména žákům primy (adaptační kurzy) a maturantům (informace o možnostech pomaturitního studia a přípravy ke zkouškám, profesní testy, přihlášky na VŠ). 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Gymnázium Duhovka patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání a výchovy. Cílem je vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Ve své aktivitě klade velký důraz na propojení výchovné a vzdělávací složky. Za prioritu pokládá podporu formování postojů ke vzdělání, podporu aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Koncept rozvoje vědomostí je orientován na úspěšné složení závěrečné maturitní zkoušky a především pak na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Průběh osmiletého studijního cyklu lze proto pojímat jako cyklus roky. Poslední dva roky studia charakterizuje vysoký podíl volitelných předmětů dle zájmu a profesní orientace studenta. Další cíl školního působení spatřujeme v budování pozitivního vztahu k jiným národům a rasám, celoživotnímu seberozvoji a otevřenosti k změnám a novému poznání Úvod studia Od roku 1991 organizuje škola pro žáky primy adaptační kurz, ve kterém se žáci navzájem poznávají, získávají informace o nárocích studia na střední školu. Tento blok je také využíván jako první fáze preventivních programů. Pro nastupující studenty, ale i ostatní studenty pořádá škola od roku 2006 Letní školu, která slouží k prohloubení a doplnění znalostí v základních předmětech. Během studia absolvují žáci v primě a kvintě lyžařský, jedenkrát za studium jazykový kurz. Opakovaně v průběhu studia se žáci účastní týdne zážitkové pedagogiky Závěr studia Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, tomu odpovídá i učební plán s vysokým množstvím volitelných předmětů Cizí jazyky Z cizích jazyků studují všichni žáci povinně angličtinu, druhý a evtl. třetí cizí jazyk si mohou zvolit. Studenti osmiletého studia přibírají druhý jazyk v sekundě. Pro výuku cizích jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Studenti, kteří naplní povinné osnovy jazyka dříve, pokračují v dalším studiu jazyka dle speciálního programu, který ve výuce anglického jazyka směřuje ke složení FCE zkoušek. Preferovaným druhým jazykem je německý jazyk, v kterém škola pro vybrané studenty organizuje ve spolupráci s Goethe Institut mezinárodně uznávané zkoušky Motivace k výkonu Škola pořádá po studenty kvarty malé maturity. Škola má vypracován stipendijní řád a studenty k dobrým studijním výsledkům motivuje také organizováním školních soutěží, účastí ve vědeckých soutěžích a zahraničními pobyty Profil absolventa Gymnázia Duhovka ŠVP GD nabízí studentům školy akademické vzdělání, podporu rozvoje vědomostí a zejména dovedností. Směruje absolventa na samostatný a aktivní postoj k životu, podporuje na výkon orientovanou osobnost s vyzrálým sociálním cítěním, osobnost otevřenou změnám a zdravému životnímu stylu. Absolventi GD pokračují ve své naprosté většině v pomaturitním studiu na univerzitách, vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Dále najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních nebo cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící na těchto pozicích: pracovník pohostinství a hotelového provozu, pracovník cestovního ruchu, průvodce, pracovník informačního centra. 8

9 Klíčové kompetence Odborné kompetence - kognitivní Absolvent byl veden tak, aby - odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálně své životní i profesní cíle - dodržoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických sil a byl si vědom důsledků nezdravého životního stylu - vyjadřoval se a vystupoval v souladu s morálními principy a se zásadami společenského chování - vážil si hodnot lidské práce, neničil hodnoty, ale pečoval o ně - jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, dodržoval zákony a respektoval práva a osobnost druhých lidí Absolvent - je připravený komunikovat nejméně ve dvou cizích jazycích - je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla - vykonává a organizuje ubytovací, stravovací a informační služby a služby cestovního ruchu - pracuje s informačními technologiemi při poskytování služeb - orientuje se v gastronomických činnostech, technologiích a servisu - organizuje i ekonomicky zajišťuje setkání a různé gastronomické akce - ovládá zásady bezpečnosti práce, ochrany, zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany - orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách v hotelnictví a ve službách cestovního ruchu - uplatňuje principy managementu a marketingu - zvládá vedení podnikové a administrativní dokumentace Odborné kompetence - afektivní Absolvent byl veden tak, aby - uplatňoval zásady podnikatelské etiky a vystupoval profesionálně - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomoval si význam dalšího vzdělávání a sledoval nové trendy v různých oborech, dovedl identifikovat běžné problémy, hledal způsoby řešení i v oblasti interpersonální - jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy - usiloval o nejvyšší kvalitu práce jako významného nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání na Gymnáziu Duhovka: Kompetence k učení Učitel: motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. rozvíjí tuto kompetenci častým zařazováním práce s odbornými časopisy, literaturou a internetem přímo v hodinách. vede žáky k samostatnosti při vytváření referátů, prezentací atd. zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných poznatků v okolí. ke konci vyučovací hodiny pravidelně shrne a utřídí probrané učivo s přihlédnutím k domácí přípravě. zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť (např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci, místopis, dějepisná data a pojmy atd.). při hodnocení žákova výkonu zdůrazňuje především pozitivní postřehy. doporučuje žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba nových knih a odborných časopisů), hovoří s nimi o nově nabytých informacích, popř. jejich využívání v probírané látce. 9

10 Kompetence k řešení problémů Učitel: vyžaduje po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol. vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, fyziky v zeměpise, českého jazyka v cizích jazycích atd. podporuje žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. k ověřování výsledku. vede žáka k využívání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce. se snaží potlačovat frontální výuku aktivizujícími metodami. Kompetence komunikativní Učitel: často zařazuje samostatná vystoupení žáků referáty, recitace, soutěže. chce po žácích věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy atd. při práci s textem vede žáky k rozlišování informací podstatných, zavádějících apod. rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost s aktuálními problémy. vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací podporuje vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje. Kompetence sociální a personální Učitel: využívá v hodinách skupinovou práci a podporuje řešení úloh v malých skupinkách. podporuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni k tomu, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. vyhledává a podporuje talenty pomocí školních nebo celostátních soutěží. vede žáky k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků. často zařazuje do výuky samostatná vystoupení, např. referáty, recitace, soutěží apod. klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. vyžaduje dodržování stanovených pravidel, např. řádu učeben apod. prezentuje osobní zájem o vyučovaný obor. Kompetence občanské Učitel: umožňuje žákům vyjadřovat se k základním otázkám života školy. využívá ve výuce řízené diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy. Kompetence pracovní Učitel: důsledně kontroluje plnění uložených úkolů. pravidelně využívá domácí přípravu ve vyučovacích hodinách. zařazuje práci s technikou a různými materiály laboratorní cvičení, výtvarné práce atd. podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. umožňuje žákům prezentovat jejich výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza atd.). seznamuje žáky se světem práce exkurze, besedy s odborníky atd. nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity. při práci ve skupinách vede žáky ke společnému hledání efektivního řešení problému. zařazuje aktivity, které umožní sledovat vlivy lidské činnosti na okolí (exkurze, výlety atd.). 10

11 Začlenění průřezových témat Některé tématické okruhy průřezových témat jsou integrovány do učebních osnov vyučovacích předmětů. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, kterými jsou použity pro naplnění očekávaných výstupů, ke kterým jsou přiřazeny. V následujícím výčtu jsou uvedeny tématické okruhy jednotlivých průřezových témat. Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí Já jako zdroj informací Český jazyk a literatura prima Komunikační slohová výchova Český jazyk prima, sekunda Vztah k jiným národnostní skupinám Zeměpis - prima až kvarta Poznání a rozvoj vlastní osobnosti Dějepis prima až oktáva Literární komunikace Český jazyk a literatura kvinta Osobnost Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta, septima, oktáva Psychické jevy Občanský a společenskovědní základ kvinta Prezentace svého já Německý jazyk, Španělský jazyk tercie Poznávání a rozvoj vlastní osobnost, sociální komunikace zpracování dotazníků - Matematika (statistika), IVT kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima, oktáva Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní rozvoj člověka Výtvarná výchova - prima až sexta Dodržování hodnot a pravidel Tělesná výchova - prima až oktáva Organizace práce, práce v laboratoři Chemie, Fyzika kvinta až septima, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Komunikace, obhajoba vlastního názoru Chemie, Fyzika, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický kvinta až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Početní přesnost, význam geometrické interpretace, význam zkoušky při řešení rovnic a slovních úloh, dovednost matematizace reálných situací Matematika kvinta až oktáva Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů práce v hodinách IVT, Matematika kvinta až oktáva Psychohygiena Práva a povinnosti občanů a své sebehodnocení Občanská výchova kvarta Kreativita Různé vyjádření krásna svého okolí Výtvarná výchova prima sexta Prosazení nápadů při projektové práci Německý jazyk tercie Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy, respektování, empatie všechny předměty prima až oktáva Mezilidské vztahy Český jazyk prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích, sociální útvary Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva Sociální struktura Občanský a společenskovědní základ kvinta Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, sdělování verbální a neverbální Český jazyk, anglický jazyk prima až kvarta Konverzační obraty Německý jazyk tercie až kvinta, Anglický jazyk prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis septima Kooperace a kompetence Dodržování pravidel Tělesná výchova, anglický jazyk prima až oktáva Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci všechny předměty prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích Občanský a společenskovědní. základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva, Anglický jazyk oktáva Spolupráce a soutěž, sociální komunikace práce v hodinách IVT kvinta až oktáva Řešení problému a rozhodovací dovednosti Přesnost při rýsování, rozvíjení prostorové představivosti, řešení problémů Matematika prima až oktáva Tvorba rozhodovacích dovedností Tělesná výchova prima až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva 11

12 Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů chování všechny předměty prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis kvinta až septima Volba budoucího povolání, jak uspět při přijímacím pohovoru Anglický jazyk kvinta Výchova demokratického občana Demokratické vztahy ve škole a v životě, škola jako model otevřeného partnerství Občanská výchova prima, sekunda Význam vzdělání, rozdíly k přístupu ke vzdělání mezi pohlavími Anglický, Španělský jazyk kvinta, septima Občanská společnost Demokratické principy a hodnoty v každodenním životě Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický prima až kvarta, kvinta až oktáva Občan, občanská společnost a stát Listina základních práv a svobod Občanská výchova prima kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Ústava občansko a spol. základ sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima kvarta Základní listina práv a svobod, práva a povinnosti občanů Dějepis kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Spolková republika Německo Německý jazyk kvinta a sexta Formy participace občanů v politickém životě Volební systémy, samospráva Občanská výchova, Občanský a společenskovědní. základ prima a sekunda, sexta; Seminář anglického jazyka oktáva Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ sekunda, sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima až sekunda, kvarta Fungování demokracie, význam ústavy Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Morálka všedního dne Drogy ve sportu, hodnota úspěchu Anglický jazyk, Španělský jazyk, Tělesná výchova kvinta až oktáva Etika Občanský a společenskovědní. základ septima Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Globalizace kolem nás Občanská výchova kvarta, Občanský a společenskovědní základ oktáva, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Španělsko a jeho krásy Španělský jazyk - tercie a kvarta Německy mluvící země Německý jazyk tercie Spojené království a jeho krásy Anglický jazyk, Seminář anglického jazyka oktáva Objevujeme Evropu a svět Frankofonie, gastronomie, svátky oslavy gesta a postoje v různých zemích, móda pozdravy Francouzský jazyk tercie až oktáva Poznáváme německé země a zvyky Německý jazyk tercie až kvarta Madrid a jeho zvyky Španělský jazyk kvinta Andalusie a flamenco Španělský jazyk kvinta Španělská a latinskoamerická gastronomie Španělský jazyk sexta Podnebí ve Španělsku a Latinské Americe Španělský jazyk sexta Rozšíření španělského jazyka ve světě Španělský jazyk sexta Poznáváme německé země a jejich módu, gastronomii, chování a zvyky Německý jazyk tercie až kvinta Světová ekonomika Občanský a společenskovědní základ oktáva Spojené státy americké Seminář anglického jazyka oktáva Jsme Evropané Evropské kulturní stavby a památky Výtvarná výchova prima až sekunda 12

13 Seznamování s jednotlivými národy Evropy a světa Zeměpis prima až septima Klíčové mezníky evropské historie Dějepis tercie až kvinta Kořeny a zdroje evropské civilizace Dějepis tercie, kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický septima a oktáva Anglické zvyky a zvláštnosti Anglický jazyk prima až oktáva Jsme Evropané Český jazyk prima až oktáva Vánoční koledy Španělska Španělský jazyk kvinta Evropská unie Občanský a společenskovědní základ sexta Česká republika a EU Anglický jazyk oktáva Multikulturní výchova Kulturní diference Zvyky a jejich historie Španělský jazyk tercie a kvarta, Seminář anglického jazyka oktáva Základní problémy sociokulturních rozdílů, stereotypy ve vnímání člověka, kulturní rozdíly Anglický jazyk kvinta až oktáva Různé způsoby života, odlišné vnímání světa Dějepis sekunda Sociální procesy Občanský a společenskovědní základ kvinta Popis španělské a české rodiny Španělský jazyk kvinta Bydlení ve Španělsku Španělský jazyk kvinta Tradice, zvyky a obyčeje německy mluvících zemí Německý jazyk tercie až kvinta Lidské vztahy Demokratický občan Občanská výchova kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický - septima a oktáva Osobnost Občanský a společenskovědní základ kvinta Mezilidské vztahy Občanský a společenskovědní základ kvinta Národní a světová náboženství Občanský a společenskovědní. základ septima Etnický původ Tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého Občanská výchova, Český jazyk a literatura prima až oktáva Rasismus, diskriminace, šikana, předsudky ve společnosti Občanská výchova - prima až kvarta Projevy rasové nesnášenlivosti, jejich rozpoznání; rovnocennost všech etnických skupin Dějepis tercie až oktáva Multikulturalita Vztahy mezi obyvatelstvem Zeměpis prima až septima Integrace a tolerance národnostních menšin Německý jazyk tercie až oktáva Environmentální výchova Ekosystém Význam bakterií a sinic z ekologického hlediska Biologie kvinta, oktáva Význam fotosyntézy Biologie kvinta, oktáva Význam mechorostů a kapraďorostů v ekosystému Biologie kvinta Význam lesů a ekologické souvislost Biologie kvinta, oktáva Význam hub a lišejníků z ekologického hlediska Biologie prima, kvinta Význam řas ve vodním ekosystému Biologie prima, kvinta Lišejníky jako bioindikátory a pionýrské organismy Biologie kvinta, oktáva Přírodní prostředí fyziogeografická sféra Zeměpis kvinta až septima Fytogeografické a zoogeografické členění Země Přírodovědný seminář septima, oktáva Základní podmínky života Ovlivnění růstu rostlin Biologie kvinta Kyselé deště a jejich vliv na les Biologie, Chemie sekunda, kvinta, oktáva Znečišťování vody Chemie kvinta až septima Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ohrožené rostlinné druhy Biologie kvinta, oktáva Chránění živočichové Biologie prima, sexta, oktáva 13

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více