Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Macte animo, generose homo, sic itur ad astra"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo, generose homo, sic itur ad astra (Ke hvězdám tě provázíme) Gymnázium Duhovka, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého studia Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje školy Gymnázium Duhovka, s.r.o. Zřizovatel: Právnická osoba Gymnázium Duhovka, s.r.o. Sídlo: Boleslavova 1/250, Praha 4 Statutární zástupci: IZO: IČO: Ing.Tomáš Janeček Mgr.Miroslava Kurková Obor vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: K/81 Denní forma vzdělávání Ředitel školy: Dr. phil. Henning Schlegel Zástupce ředitele školy: Mgr.Jaroslava Šedivá Koordinátoři tvorby ŠVP: PhDr. Richard Šubrt, CSc., Mgr. Věra Jurčáková Tel Webové stránky: Platnost dokumentu: od Školská rada projednala a schválila ŠVP dne Č.j. 274/2008 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/554/2011 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/504/2012 V Praze dne Dr. phil. Henning Schlegel v.r. Podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy Škola provozuje dvě školní budovy v Praze 4 a Praze 6. V obou případech je umístěna ve školním areálu, v kterém působí společně s dalšími typy škol školami základními, školou speciální a základní školou při velvyslanectví Polské republiky. Obě školní budovy jsou stranou dopravního ruchu a jsou velmi dobře dostupné městskou dopravou i z okrajových částí na východě a západě Prahy. Pro obě budovy uplatňujeme shodnou filozofii vzdělávání a také formálně se jedná o jednu školu Velikost školy Pro počet žáků ve třídě jsme si stanovili horní hranici 20 studentů, pro klíčové předměty (český jazyk, matematika) jsou některé třídy na nižším stupni dále děleny. Cizí jazyky se učí ve skupinách s maximalně 15 studenty. I do budoucnosti počítáme s paralelní existencí čtyřletého a osmiletého gymnázia a paralelními třídami v každém ročníku Vybavení školy Každá budova školy je umístěna ve školním areálu, který tvoří školní budovy a školní hřiště. Pojetí materiálního prostředí má poskytnout studentům možnost příjemného a zdravého studia. Nabízí také prostor a možnosti pro přípravu do školy a trávení volného času. V obou budovách jsou počítačové učebny a školní knihovny se studovnou. Většina učeben je trvale vybavena počítači a na ně navazující technikou, ve všech je pak možno využít techniku mobilní notebooky připojené na školní počítačovou síť, dataprojektory atd. Stravování zajišťuje v obou budovách školní jídelna nebo výdejna obědů a školní bufety, které jsou provozovány v režimu zdravé výživy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je kombinací zkušených pracovníků, kteří působí na škole od jejího vzniku, střední generace a mladých pracovníků. Základním požadavkem na pracovníky je vysoká vzdělanost, pro kterou považujeme absolvování vysoké školy za základ. Proto naleznete mezi našimi pedagogy absolventy více vysokých škol, pracovníky s vědeckými tituly či pracovníky, kteří procházejí systém doktorandské vědecké přípravy. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů. V učitelském sboru působí průměrně 50% mužů a 50% žen. Průměrný věk učitelů je 36 let Průřezové projekty Podpora rozvoje osobnosti dospívajícího Vzhledem k všeobecnému zaměření školního programu a dlouhodobě převažující orientaci zájmů studentů na humanitní obory si gymnázium určilo jako základní průřezový projekt Podporu rozvoje osobnosti dospívajícího, který se dále člení do tří dílčích projektů. - Projekt vědění který spočívá v podpoře rozvoje vědomostí a dovedností vědomosti získávat. Seznámí se základy dílčích věd, zásadami vědeckého myšlení a vědeckým poznávacím aparátem. Tato část je součástí každodenní pedagogické práce. Naplňuje se především volbou pedagogických metod s důrazem na vlastní aktivitu studentů a obsahem osnov předmětů, především pak ZSV a matematiky. - Projekt aktivita projekt se realizuje systémem aktivní podpory rozvoje osobnosti ve smyslu podpory prvků stability a aktivity osobnosti. Naplňuje se na nižším stupni v rámci předmětů dramatická výchova a občanská výchova, na vyšším stupni formou volitelných předmětů psychologie a semináře Osz. Dále pak v kurzech a projektech pořádaných školou. - Projekt zdraví se realizuje v činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Je opět 4

5 provázán s vyučovanými předměty a doplňován informacemi o podstatě negativních společenských jevů formou besed a řízených diskusí, exkurzí či her. Škola se zaměřuje především na oblast užívání nikotinu, alkoholu, drog a dalších moderních závislostí (gamblerství atd.). Druhou část pak tvoří aktivity seznamující studenty s principy zdravého životního stylu vycházejících z teorie trvale udržitelného rozvoje Mezinárodní projekty V současné době (po ukončení mezinárodního projektu Učíme se spolu, jehož organizátorem byla naše škola v letech ) udržujeme spolupráci partnerských škol zejména z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska a Holandska na bázi vzájemných návštěv a pořádání sportovních a kulturních soutěží. Dále pořádá škola každoročně poznávací a projektový týden ve Velké Británii, USA, Francii, ve Španělsku, v Německu nebo Rakousku Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada a Klub rodičů Školská rada byla zřízena v roce 2006 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Rada je tvořena dvěma zástupci učitelů, dvěma zástupci zřizovatele a dvěma zástupci rodičů nezletilých a zletilých žáků. Od školního roku 2007/2008 pracuje při škole Klub rodičů, jehož smyslem je urychlit vzájemnou informovanost mezi rodiči a školou, využít možnosti a podporu rodičů při realizaci celoškolských projektů a pomoc při organizaci doprovodných školních akcí Poradenská podpora školy Na škole působí psycholog, který vede některé projekty podpory rozvoje osobnosti dospívajícího, zajišťuje přijímací řízení, poradenství pro studenty s problémy a spolupráci s odbornými poradenskými pracovišti. V rámci každého projektu primární prevence je naší prioritou rozvíjet u studentů cenné klíčové kompetence. Formou nejrůznějších aktivit se snažíme žáky motivovat, posilovat jejich sebevědomí, tím zvyšovat jejich výkonnost a zároveň je vést k dobrým vzájemným vztahům, ohleduplnosti a toleranci. Při projektech se snažíme studentům ukázat směr, kterým se mají vydat a podpořit je v jejich budoucím snažení hlavně tím, že se věnujeme každému studentovi zvlášť a následně samozřejmě i celé skupině. Důraz klademe na jednotlivce jako fungujícího člena sociální skupiny, proto se věnujeme hlavně těmto tématům sociální interakce, komunikace, pozice a role ve skupině, atmosféra a vztahy ve skupině, schopnost skupiny řešit problémy a spolupracovat. V programech primární prevence věnujeme velkou pozornost následujícím kompetencím : Kompetence komunikativní - studenti jsou podporováni v tom, aby projevovali své myšlenky a názory, vyjadřovali se souvisle - studenti jsou vedeni k toleranci poslouchají názory spolužáků a reagují na ně - učitelé/lektoři předkládají i dostatečné množství informací, literatury a materiálů k jednotlivým tématickým celkům studenti se učí daným textům porozumět a diskutovat na určité téma - studenti dostávají prostor i k vyjádření svých emocí, názorů, postojů a učí se neverbálně vyjadřovat svoji aktuální náladu - umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života - studenti se učí, jak adekvátně reagovat na stres, neúspěch nebo kritiku Kompetence kooperativní - studenti se učí respektovat myšlenky spolužáků, hodnotit je a přicházet s novými podněty do diskuse 5

6 - vedeme studenty k tomu, aby uměli sledovat společný cíl a dohodnout se na nejvhodnějším řešení možných vzniklých problému - v rámci kooperativních preventivních programů se studenti ve vzájemné interakci od svých vrstevníků učí postojům, dovednostem a hodnotám, rovněž vrstevníci poskytují modely, jak se učit sebekontrole Kompetence kreativní - rozvíjíme u studentů schopnosti pro efektivní práci studenti se učí rovnoměrně rozdělovat práci a zapojit všechny členy skupiny - odpoutáváme studenty od rigidních řešení a vedeme je ke tvořivosti - podporujeme studenty při obhajování vlastních stanovisek a vedeme je k aktivnímu naslouchání Kompetence k řešení problémů - připravujeme studenty, aby byli schopní v plném rozsahu převzít odpovědnost a spoluodpovědnost za své řešení konfliktu - studenti se učí pojmenovat problém a určit všechny příčiny, které ke vzniku problému vedly - studenti se učí zpracovávat informace, plánovat možnosti řešení, dokumentovat a shrnovat výsledky práce - podporujeme zdravé sebevědomí studentů, tím, že každému dáváme prostor vyjádřit názor na daný problém - studenti se učí uspořádat problémy do menších, snadněji řešitelných celků - vedeme studenti k tomu, aby uměli svůj postup prezentovat, porovnat s postupy ostatních spolužáků a tím získat nejlepší variantu - studenti umí vyhodnotit důsledky svého řešení, popř.dopady tohoto řešení na další členy společnosti Kompetence sociální a personální - dáváme studentům podněty k rozvoji intrapersonální a interpersonální inteligence - podporujeme studenty při řešení mezilidských problémů - studenti využívají své komunikativní dovednosti k vytváření kvalitních vztahů a k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - učíme studenty citlivosti k náladám a reakcím druhých lidí, klademe důraz na rozvoj emocionální inteligence - vedeme je k práci v týmu a spolupráci, diskusi s ostatními, obhajobě svého stanoviska - studenti si uvědomují své pocity, myšlenky, důvody svého chování a uvažují nad tím, co dělají a čemu se učí - rozvíjíme u studentů úctu a ohleduplnost při jednání s druhými lidmi, vedeme je k tomu, že v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají - podporujeme sebevědomí a sebedůvěru studentů K utváření klíčových kompetencí v programech primární prevence budou využívání následující výchovně vzdělávací strategie. Prima : Drogová prevence a podpora zdravého životního stylu : Brainstorming na téma kouření - Proč je dobré být zdráv? Proč je dobré nekouřit? Čím chci být a jak mi v tom pomůže zdravý způsob života? - rozvoj komunikace, sociálních dovedností, schopnosti řešit problémy a kreativity - studenti mají možnost vyjádřit svůj názor na dané téma při diskusi, umí vyjádřit nesouhlas s ostatními a respektují názor druhých 6

7 - studenti pracují ve skupinách, učí se jak spolupracovat, rozdělit si role v týmu a dohodnout se na určité formě řešení daného problému - vedeme studenty k zamyšlení nad zdravým životním stylem a podporujeme kladné stránky osobnosti - studenti se učí jednu z efektivních metod řešení problémů, rozvíjejí navzájem své nápady Sekunda : Drogová prevence : aktivita Místa si vymění - seznamovací forma hry, poté doplnění o drogovou tématiku negativní důsledky drog, skupinová aktivitavyužívá zákonitostí skupinové dynamiky - rozvoj kompetencí k řešení problémů, sociálních kompetencí, komunikace - studenti se učí, jak rychle vyřešit dané problémy a jak je později obhájit a podložit fakty - vedeme studenty k tomu, aby vyslechli názor ostatních, uměli ho zhodnotit, popřípadě doplnit o další nápady a podněty Tercie : Drogová prevence a rozvoj osobnosti : aktivita Dosahování životních cílů - cílem aktivity je pomoci studentům nacházet a uskutečňovat hodnotné cíle neslučitelné se zneužíváním psychoaktivních látek - rozvoj sociálních dovedností, kreativity, řešení problémů, komunikace - pomáháme studentům zamyslet se nad tím, čeho chtějí v životě dosáhnout a nad tím, jak je možné těchto cílů dosáhnout - vedeme studenty k tomu, aby si uvědomili proč děláme některé věci/činy a jaké má toto naše konání důsledky - studenti se učí, jak si zvolit správné a přiměřené cíle, které budou prospěšné, jak pro rozvoj jejich osobnosti, tak pro vztahy uvnitř skupiny/společnosti Kvarta : Rozvoj osobnosti : aktivita Můj životní sen - lze propojit i s tématy drogové prevence rozvoj komunikace a kooperace - vedeme studenty k aktivnímu naslouchání - podporujeme studenty ve formování jejich představ a cílů pro blízkou budoucnost - učíme studenty, jak efektivně předat dalším lidem informace získané od partnera Na škole působí výchovný poradce a metodik prevence, který se řídí dle vyhlášky 72 ze dne Zastává též funkci poradce profesionální orientace. Zvláštní péče je věnována zejména žákům primy (adaptační kurzy) a maturantům (informace o možnostech pomaturitního studia a přípravy ke zkouškám, profesní testy, přihlášky na VŠ). 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Gymnázium Duhovka patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání a výchovy. Cílem je vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Ve své aktivitě klade velký důraz na propojení výchovné a vzdělávací složky. Za prioritu pokládá podporu formování postojů ke vzdělání, podporu aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Koncept rozvoje vědomostí je orientován na úspěšné složení závěrečné maturitní zkoušky a především pak na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Průběh osmiletého studijního cyklu lze proto pojímat jako cyklus roky. Poslední dva roky studia charakterizuje vysoký podíl volitelných předmětů dle zájmu a profesní orientace studenta. Další cíl školního působení spatřujeme v budování pozitivního vztahu k jiným národům a rasám, celoživotnímu seberozvoji a otevřenosti k změnám a novému poznání Úvod studia Od roku 1991 organizuje škola pro žáky primy adaptační kurz, ve kterém se žáci navzájem poznávají, získávají informace o nárocích studia na střední školu. Tento blok je také využíván jako první fáze preventivních programů. Pro nastupující studenty, ale i ostatní studenty pořádá škola od roku 2006 Letní školu, která slouží k prohloubení a doplnění znalostí v základních předmětech. Během studia absolvují žáci v primě a kvintě lyžařský, jedenkrát za studium jazykový kurz. Opakovaně v průběhu studia se žáci účastní týdne zážitkové pedagogiky Závěr studia Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, tomu odpovídá i učební plán s vysokým množstvím volitelných předmětů Cizí jazyky Z cizích jazyků studují všichni žáci povinně angličtinu, druhý a evtl. třetí cizí jazyk si mohou zvolit. Studenti osmiletého studia přibírají druhý jazyk v sekundě. Pro výuku cizích jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Studenti, kteří naplní povinné osnovy jazyka dříve, pokračují v dalším studiu jazyka dle speciálního programu, který ve výuce anglického jazyka směřuje ke složení FCE zkoušek. Preferovaným druhým jazykem je německý jazyk, v kterém škola pro vybrané studenty organizuje ve spolupráci s Goethe Institut mezinárodně uznávané zkoušky Motivace k výkonu Škola pořádá po studenty kvarty malé maturity. Škola má vypracován stipendijní řád a studenty k dobrým studijním výsledkům motivuje také organizováním školních soutěží, účastí ve vědeckých soutěžích a zahraničními pobyty Profil absolventa Gymnázia Duhovka ŠVP GD nabízí studentům školy akademické vzdělání, podporu rozvoje vědomostí a zejména dovedností. Směruje absolventa na samostatný a aktivní postoj k životu, podporuje na výkon orientovanou osobnost s vyzrálým sociálním cítěním, osobnost otevřenou změnám a zdravému životnímu stylu. Absolventi GD pokračují ve své naprosté většině v pomaturitním studiu na univerzitách, vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Dále najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních nebo cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící na těchto pozicích: pracovník pohostinství a hotelového provozu, pracovník cestovního ruchu, průvodce, pracovník informačního centra. 8

9 Klíčové kompetence Odborné kompetence - kognitivní Absolvent byl veden tak, aby - odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálně své životní i profesní cíle - dodržoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických sil a byl si vědom důsledků nezdravého životního stylu - vyjadřoval se a vystupoval v souladu s morálními principy a se zásadami společenského chování - vážil si hodnot lidské práce, neničil hodnoty, ale pečoval o ně - jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, dodržoval zákony a respektoval práva a osobnost druhých lidí Absolvent - je připravený komunikovat nejméně ve dvou cizích jazycích - je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla - vykonává a organizuje ubytovací, stravovací a informační služby a služby cestovního ruchu - pracuje s informačními technologiemi při poskytování služeb - orientuje se v gastronomických činnostech, technologiích a servisu - organizuje i ekonomicky zajišťuje setkání a různé gastronomické akce - ovládá zásady bezpečnosti práce, ochrany, zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany - orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách v hotelnictví a ve službách cestovního ruchu - uplatňuje principy managementu a marketingu - zvládá vedení podnikové a administrativní dokumentace Odborné kompetence - afektivní Absolvent byl veden tak, aby - uplatňoval zásady podnikatelské etiky a vystupoval profesionálně - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomoval si význam dalšího vzdělávání a sledoval nové trendy v různých oborech, dovedl identifikovat běžné problémy, hledal způsoby řešení i v oblasti interpersonální - jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy - usiloval o nejvyšší kvalitu práce jako významného nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání na Gymnáziu Duhovka: Kompetence k učení Učitel: motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. rozvíjí tuto kompetenci častým zařazováním práce s odbornými časopisy, literaturou a internetem přímo v hodinách. vede žáky k samostatnosti při vytváření referátů, prezentací atd. zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných poznatků v okolí. ke konci vyučovací hodiny pravidelně shrne a utřídí probrané učivo s přihlédnutím k domácí přípravě. zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť (např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci, místopis, dějepisná data a pojmy atd.). při hodnocení žákova výkonu zdůrazňuje především pozitivní postřehy. doporučuje žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba nových knih a odborných časopisů), hovoří s nimi o nově nabytých informacích, popř. jejich využívání v probírané látce. 9

10 Kompetence k řešení problémů Učitel: vyžaduje po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol. vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, fyziky v zeměpise, českého jazyka v cizích jazycích atd. podporuje žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. k ověřování výsledku. vede žáka k využívání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce. se snaží potlačovat frontální výuku aktivizujícími metodami. Kompetence komunikativní Učitel: často zařazuje samostatná vystoupení žáků referáty, recitace, soutěže. chce po žácích věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy atd. při práci s textem vede žáky k rozlišování informací podstatných, zavádějících apod. rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost s aktuálními problémy. vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací podporuje vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje. Kompetence sociální a personální Učitel: využívá v hodinách skupinovou práci a podporuje řešení úloh v malých skupinkách. podporuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni k tomu, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. vyhledává a podporuje talenty pomocí školních nebo celostátních soutěží. vede žáky k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků. často zařazuje do výuky samostatná vystoupení, např. referáty, recitace, soutěží apod. klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. vyžaduje dodržování stanovených pravidel, např. řádu učeben apod. prezentuje osobní zájem o vyučovaný obor. Kompetence občanské Učitel: umožňuje žákům vyjadřovat se k základním otázkám života školy. využívá ve výuce řízené diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy. Kompetence pracovní Učitel: důsledně kontroluje plnění uložených úkolů. pravidelně využívá domácí přípravu ve vyučovacích hodinách. zařazuje práci s technikou a různými materiály laboratorní cvičení, výtvarné práce atd. podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. umožňuje žákům prezentovat jejich výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza atd.). seznamuje žáky se světem práce exkurze, besedy s odborníky atd. nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity. při práci ve skupinách vede žáky ke společnému hledání efektivního řešení problému. zařazuje aktivity, které umožní sledovat vlivy lidské činnosti na okolí (exkurze, výlety atd.). 10

11 Začlenění průřezových témat Některé tématické okruhy průřezových témat jsou integrovány do učebních osnov vyučovacích předmětů. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, kterými jsou použity pro naplnění očekávaných výstupů, ke kterým jsou přiřazeny. V následujícím výčtu jsou uvedeny tématické okruhy jednotlivých průřezových témat. Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí Já jako zdroj informací Český jazyk a literatura prima Komunikační slohová výchova Český jazyk prima, sekunda Vztah k jiným národnostní skupinám Zeměpis - prima až kvarta Poznání a rozvoj vlastní osobnosti Dějepis prima až oktáva Literární komunikace Český jazyk a literatura kvinta Osobnost Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta, septima, oktáva Psychické jevy Občanský a společenskovědní základ kvinta Prezentace svého já Německý jazyk, Španělský jazyk tercie Poznávání a rozvoj vlastní osobnost, sociální komunikace zpracování dotazníků - Matematika (statistika), IVT kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima, oktáva Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní rozvoj člověka Výtvarná výchova - prima až sexta Dodržování hodnot a pravidel Tělesná výchova - prima až oktáva Organizace práce, práce v laboratoři Chemie, Fyzika kvinta až septima, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Komunikace, obhajoba vlastního názoru Chemie, Fyzika, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický kvinta až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Početní přesnost, význam geometrické interpretace, význam zkoušky při řešení rovnic a slovních úloh, dovednost matematizace reálných situací Matematika kvinta až oktáva Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů práce v hodinách IVT, Matematika kvinta až oktáva Psychohygiena Práva a povinnosti občanů a své sebehodnocení Občanská výchova kvarta Kreativita Různé vyjádření krásna svého okolí Výtvarná výchova prima sexta Prosazení nápadů při projektové práci Německý jazyk tercie Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy, respektování, empatie všechny předměty prima až oktáva Mezilidské vztahy Český jazyk prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích, sociální útvary Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva Sociální struktura Občanský a společenskovědní základ kvinta Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, sdělování verbální a neverbální Český jazyk, anglický jazyk prima až kvarta Konverzační obraty Německý jazyk tercie až kvinta, Anglický jazyk prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis septima Kooperace a kompetence Dodržování pravidel Tělesná výchova, anglický jazyk prima až oktáva Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci všechny předměty prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích Občanský a společenskovědní. základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva, Anglický jazyk oktáva Spolupráce a soutěž, sociální komunikace práce v hodinách IVT kvinta až oktáva Řešení problému a rozhodovací dovednosti Přesnost při rýsování, rozvíjení prostorové představivosti, řešení problémů Matematika prima až oktáva Tvorba rozhodovacích dovedností Tělesná výchova prima až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva 11

12 Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů chování všechny předměty prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis kvinta až septima Volba budoucího povolání, jak uspět při přijímacím pohovoru Anglický jazyk kvinta Výchova demokratického občana Demokratické vztahy ve škole a v životě, škola jako model otevřeného partnerství Občanská výchova prima, sekunda Význam vzdělání, rozdíly k přístupu ke vzdělání mezi pohlavími Anglický, Španělský jazyk kvinta, septima Občanská společnost Demokratické principy a hodnoty v každodenním životě Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický prima až kvarta, kvinta až oktáva Občan, občanská společnost a stát Listina základních práv a svobod Občanská výchova prima kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Ústava občansko a spol. základ sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima kvarta Základní listina práv a svobod, práva a povinnosti občanů Dějepis kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Spolková republika Německo Německý jazyk kvinta a sexta Formy participace občanů v politickém životě Volební systémy, samospráva Občanská výchova, Občanský a společenskovědní. základ prima a sekunda, sexta; Seminář anglického jazyka oktáva Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ sekunda, sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima až sekunda, kvarta Fungování demokracie, význam ústavy Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Morálka všedního dne Drogy ve sportu, hodnota úspěchu Anglický jazyk, Španělský jazyk, Tělesná výchova kvinta až oktáva Etika Občanský a společenskovědní. základ septima Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Globalizace kolem nás Občanská výchova kvarta, Občanský a společenskovědní základ oktáva, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Španělsko a jeho krásy Španělský jazyk - tercie a kvarta Německy mluvící země Německý jazyk tercie Spojené království a jeho krásy Anglický jazyk, Seminář anglického jazyka oktáva Objevujeme Evropu a svět Frankofonie, gastronomie, svátky oslavy gesta a postoje v různých zemích, móda pozdravy Francouzský jazyk tercie až oktáva Poznáváme německé země a zvyky Německý jazyk tercie až kvarta Madrid a jeho zvyky Španělský jazyk kvinta Andalusie a flamenco Španělský jazyk kvinta Španělská a latinskoamerická gastronomie Španělský jazyk sexta Podnebí ve Španělsku a Latinské Americe Španělský jazyk sexta Rozšíření španělského jazyka ve světě Španělský jazyk sexta Poznáváme německé země a jejich módu, gastronomii, chování a zvyky Německý jazyk tercie až kvinta Světová ekonomika Občanský a společenskovědní základ oktáva Spojené státy americké Seminář anglického jazyka oktáva Jsme Evropané Evropské kulturní stavby a památky Výtvarná výchova prima až sekunda 12

13 Seznamování s jednotlivými národy Evropy a světa Zeměpis prima až septima Klíčové mezníky evropské historie Dějepis tercie až kvinta Kořeny a zdroje evropské civilizace Dějepis tercie, kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický septima a oktáva Anglické zvyky a zvláštnosti Anglický jazyk prima až oktáva Jsme Evropané Český jazyk prima až oktáva Vánoční koledy Španělska Španělský jazyk kvinta Evropská unie Občanský a společenskovědní základ sexta Česká republika a EU Anglický jazyk oktáva Multikulturní výchova Kulturní diference Zvyky a jejich historie Španělský jazyk tercie a kvarta, Seminář anglického jazyka oktáva Základní problémy sociokulturních rozdílů, stereotypy ve vnímání člověka, kulturní rozdíly Anglický jazyk kvinta až oktáva Různé způsoby života, odlišné vnímání světa Dějepis sekunda Sociální procesy Občanský a společenskovědní základ kvinta Popis španělské a české rodiny Španělský jazyk kvinta Bydlení ve Španělsku Španělský jazyk kvinta Tradice, zvyky a obyčeje německy mluvících zemí Německý jazyk tercie až kvinta Lidské vztahy Demokratický občan Občanská výchova kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický - septima a oktáva Osobnost Občanský a společenskovědní základ kvinta Mezilidské vztahy Občanský a společenskovědní základ kvinta Národní a světová náboženství Občanský a společenskovědní. základ septima Etnický původ Tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého Občanská výchova, Český jazyk a literatura prima až oktáva Rasismus, diskriminace, šikana, předsudky ve společnosti Občanská výchova - prima až kvarta Projevy rasové nesnášenlivosti, jejich rozpoznání; rovnocennost všech etnických skupin Dějepis tercie až oktáva Multikulturalita Vztahy mezi obyvatelstvem Zeměpis prima až septima Integrace a tolerance národnostních menšin Německý jazyk tercie až oktáva Environmentální výchova Ekosystém Význam bakterií a sinic z ekologického hlediska Biologie kvinta, oktáva Význam fotosyntézy Biologie kvinta, oktáva Význam mechorostů a kapraďorostů v ekosystému Biologie kvinta Význam lesů a ekologické souvislost Biologie kvinta, oktáva Význam hub a lišejníků z ekologického hlediska Biologie prima, kvinta Význam řas ve vodním ekosystému Biologie prima, kvinta Lišejníky jako bioindikátory a pionýrské organismy Biologie kvinta, oktáva Přírodní prostředí fyziogeografická sféra Zeměpis kvinta až septima Fytogeografické a zoogeografické členění Země Přírodovědný seminář septima, oktáva Základní podmínky života Ovlivnění růstu rostlin Biologie kvinta Kyselé deště a jejich vliv na les Biologie, Chemie sekunda, kvinta, oktáva Znečišťování vody Chemie kvinta až septima Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ohrožené rostlinné druhy Biologie kvinta, oktáva Chránění živočichové Biologie prima, sexta, oktáva 13

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více