Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Macte animo, generose homo, sic itur ad astra"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo, generose homo, sic itur ad astra (Ke hvězdám tě provázíme) Gymnázium Duhovka, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého studia Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje školy Gymnázium Duhovka, s.r.o. Zřizovatel: Právnická osoba Gymnázium Duhovka, s.r.o. Sídlo: Boleslavova 1/250, Praha 4 Statutární zástupci: IZO: IČO: Ing.Tomáš Janeček Mgr.Miroslava Kurková Obor vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: K/81 Denní forma vzdělávání Ředitel školy: Dr. phil. Henning Schlegel Zástupce ředitele školy: Mgr.Jaroslava Šedivá Koordinátoři tvorby ŠVP: PhDr. Richard Šubrt, CSc., Mgr. Věra Jurčáková Tel Webové stránky: Platnost dokumentu: od Školská rada projednala a schválila ŠVP dne Č.j. 274/2008 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/554/2011 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/504/2012 V Praze dne Dr. phil. Henning Schlegel v.r. Podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy Škola provozuje dvě školní budovy v Praze 4 a Praze 6. V obou případech je umístěna ve školním areálu, v kterém působí společně s dalšími typy škol školami základními, školou speciální a základní školou při velvyslanectví Polské republiky. Obě školní budovy jsou stranou dopravního ruchu a jsou velmi dobře dostupné městskou dopravou i z okrajových částí na východě a západě Prahy. Pro obě budovy uplatňujeme shodnou filozofii vzdělávání a také formálně se jedná o jednu školu Velikost školy Pro počet žáků ve třídě jsme si stanovili horní hranici 20 studentů, pro klíčové předměty (český jazyk, matematika) jsou některé třídy na nižším stupni dále děleny. Cizí jazyky se učí ve skupinách s maximalně 15 studenty. I do budoucnosti počítáme s paralelní existencí čtyřletého a osmiletého gymnázia a paralelními třídami v každém ročníku Vybavení školy Každá budova školy je umístěna ve školním areálu, který tvoří školní budovy a školní hřiště. Pojetí materiálního prostředí má poskytnout studentům možnost příjemného a zdravého studia. Nabízí také prostor a možnosti pro přípravu do školy a trávení volného času. V obou budovách jsou počítačové učebny a školní knihovny se studovnou. Většina učeben je trvale vybavena počítači a na ně navazující technikou, ve všech je pak možno využít techniku mobilní notebooky připojené na školní počítačovou síť, dataprojektory atd. Stravování zajišťuje v obou budovách školní jídelna nebo výdejna obědů a školní bufety, které jsou provozovány v režimu zdravé výživy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je kombinací zkušených pracovníků, kteří působí na škole od jejího vzniku, střední generace a mladých pracovníků. Základním požadavkem na pracovníky je vysoká vzdělanost, pro kterou považujeme absolvování vysoké školy za základ. Proto naleznete mezi našimi pedagogy absolventy více vysokých škol, pracovníky s vědeckými tituly či pracovníky, kteří procházejí systém doktorandské vědecké přípravy. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů. V učitelském sboru působí průměrně 50% mužů a 50% žen. Průměrný věk učitelů je 36 let Průřezové projekty Podpora rozvoje osobnosti dospívajícího Vzhledem k všeobecnému zaměření školního programu a dlouhodobě převažující orientaci zájmů studentů na humanitní obory si gymnázium určilo jako základní průřezový projekt Podporu rozvoje osobnosti dospívajícího, který se dále člení do tří dílčích projektů. - Projekt vědění který spočívá v podpoře rozvoje vědomostí a dovedností vědomosti získávat. Seznámí se základy dílčích věd, zásadami vědeckého myšlení a vědeckým poznávacím aparátem. Tato část je součástí každodenní pedagogické práce. Naplňuje se především volbou pedagogických metod s důrazem na vlastní aktivitu studentů a obsahem osnov předmětů, především pak ZSV a matematiky. - Projekt aktivita projekt se realizuje systémem aktivní podpory rozvoje osobnosti ve smyslu podpory prvků stability a aktivity osobnosti. Naplňuje se na nižším stupni v rámci předmětů dramatická výchova a občanská výchova, na vyšším stupni formou volitelných předmětů psychologie a semináře Osz. Dále pak v kurzech a projektech pořádaných školou. - Projekt zdraví se realizuje v činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Je opět 4

5 provázán s vyučovanými předměty a doplňován informacemi o podstatě negativních společenských jevů formou besed a řízených diskusí, exkurzí či her. Škola se zaměřuje především na oblast užívání nikotinu, alkoholu, drog a dalších moderních závislostí (gamblerství atd.). Druhou část pak tvoří aktivity seznamující studenty s principy zdravého životního stylu vycházejících z teorie trvale udržitelného rozvoje Mezinárodní projekty V současné době (po ukončení mezinárodního projektu Učíme se spolu, jehož organizátorem byla naše škola v letech ) udržujeme spolupráci partnerských škol zejména z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska a Holandska na bázi vzájemných návštěv a pořádání sportovních a kulturních soutěží. Dále pořádá škola každoročně poznávací a projektový týden ve Velké Británii, USA, Francii, ve Španělsku, v Německu nebo Rakousku Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada a Klub rodičů Školská rada byla zřízena v roce 2006 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Rada je tvořena dvěma zástupci učitelů, dvěma zástupci zřizovatele a dvěma zástupci rodičů nezletilých a zletilých žáků. Od školního roku 2007/2008 pracuje při škole Klub rodičů, jehož smyslem je urychlit vzájemnou informovanost mezi rodiči a školou, využít možnosti a podporu rodičů při realizaci celoškolských projektů a pomoc při organizaci doprovodných školních akcí Poradenská podpora školy Na škole působí psycholog, který vede některé projekty podpory rozvoje osobnosti dospívajícího, zajišťuje přijímací řízení, poradenství pro studenty s problémy a spolupráci s odbornými poradenskými pracovišti. V rámci každého projektu primární prevence je naší prioritou rozvíjet u studentů cenné klíčové kompetence. Formou nejrůznějších aktivit se snažíme žáky motivovat, posilovat jejich sebevědomí, tím zvyšovat jejich výkonnost a zároveň je vést k dobrým vzájemným vztahům, ohleduplnosti a toleranci. Při projektech se snažíme studentům ukázat směr, kterým se mají vydat a podpořit je v jejich budoucím snažení hlavně tím, že se věnujeme každému studentovi zvlášť a následně samozřejmě i celé skupině. Důraz klademe na jednotlivce jako fungujícího člena sociální skupiny, proto se věnujeme hlavně těmto tématům sociální interakce, komunikace, pozice a role ve skupině, atmosféra a vztahy ve skupině, schopnost skupiny řešit problémy a spolupracovat. V programech primární prevence věnujeme velkou pozornost následujícím kompetencím : Kompetence komunikativní - studenti jsou podporováni v tom, aby projevovali své myšlenky a názory, vyjadřovali se souvisle - studenti jsou vedeni k toleranci poslouchají názory spolužáků a reagují na ně - učitelé/lektoři předkládají i dostatečné množství informací, literatury a materiálů k jednotlivým tématickým celkům studenti se učí daným textům porozumět a diskutovat na určité téma - studenti dostávají prostor i k vyjádření svých emocí, názorů, postojů a učí se neverbálně vyjadřovat svoji aktuální náladu - umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života - studenti se učí, jak adekvátně reagovat na stres, neúspěch nebo kritiku Kompetence kooperativní - studenti se učí respektovat myšlenky spolužáků, hodnotit je a přicházet s novými podněty do diskuse 5

6 - vedeme studenty k tomu, aby uměli sledovat společný cíl a dohodnout se na nejvhodnějším řešení možných vzniklých problému - v rámci kooperativních preventivních programů se studenti ve vzájemné interakci od svých vrstevníků učí postojům, dovednostem a hodnotám, rovněž vrstevníci poskytují modely, jak se učit sebekontrole Kompetence kreativní - rozvíjíme u studentů schopnosti pro efektivní práci studenti se učí rovnoměrně rozdělovat práci a zapojit všechny členy skupiny - odpoutáváme studenty od rigidních řešení a vedeme je ke tvořivosti - podporujeme studenty při obhajování vlastních stanovisek a vedeme je k aktivnímu naslouchání Kompetence k řešení problémů - připravujeme studenty, aby byli schopní v plném rozsahu převzít odpovědnost a spoluodpovědnost za své řešení konfliktu - studenti se učí pojmenovat problém a určit všechny příčiny, které ke vzniku problému vedly - studenti se učí zpracovávat informace, plánovat možnosti řešení, dokumentovat a shrnovat výsledky práce - podporujeme zdravé sebevědomí studentů, tím, že každému dáváme prostor vyjádřit názor na daný problém - studenti se učí uspořádat problémy do menších, snadněji řešitelných celků - vedeme studenti k tomu, aby uměli svůj postup prezentovat, porovnat s postupy ostatních spolužáků a tím získat nejlepší variantu - studenti umí vyhodnotit důsledky svého řešení, popř.dopady tohoto řešení na další členy společnosti Kompetence sociální a personální - dáváme studentům podněty k rozvoji intrapersonální a interpersonální inteligence - podporujeme studenty při řešení mezilidských problémů - studenti využívají své komunikativní dovednosti k vytváření kvalitních vztahů a k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - učíme studenty citlivosti k náladám a reakcím druhých lidí, klademe důraz na rozvoj emocionální inteligence - vedeme je k práci v týmu a spolupráci, diskusi s ostatními, obhajobě svého stanoviska - studenti si uvědomují své pocity, myšlenky, důvody svého chování a uvažují nad tím, co dělají a čemu se učí - rozvíjíme u studentů úctu a ohleduplnost při jednání s druhými lidmi, vedeme je k tomu, že v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají - podporujeme sebevědomí a sebedůvěru studentů K utváření klíčových kompetencí v programech primární prevence budou využívání následující výchovně vzdělávací strategie. Prima : Drogová prevence a podpora zdravého životního stylu : Brainstorming na téma kouření - Proč je dobré být zdráv? Proč je dobré nekouřit? Čím chci být a jak mi v tom pomůže zdravý způsob života? - rozvoj komunikace, sociálních dovedností, schopnosti řešit problémy a kreativity - studenti mají možnost vyjádřit svůj názor na dané téma při diskusi, umí vyjádřit nesouhlas s ostatními a respektují názor druhých 6

7 - studenti pracují ve skupinách, učí se jak spolupracovat, rozdělit si role v týmu a dohodnout se na určité formě řešení daného problému - vedeme studenty k zamyšlení nad zdravým životním stylem a podporujeme kladné stránky osobnosti - studenti se učí jednu z efektivních metod řešení problémů, rozvíjejí navzájem své nápady Sekunda : Drogová prevence : aktivita Místa si vymění - seznamovací forma hry, poté doplnění o drogovou tématiku negativní důsledky drog, skupinová aktivitavyužívá zákonitostí skupinové dynamiky - rozvoj kompetencí k řešení problémů, sociálních kompetencí, komunikace - studenti se učí, jak rychle vyřešit dané problémy a jak je později obhájit a podložit fakty - vedeme studenty k tomu, aby vyslechli názor ostatních, uměli ho zhodnotit, popřípadě doplnit o další nápady a podněty Tercie : Drogová prevence a rozvoj osobnosti : aktivita Dosahování životních cílů - cílem aktivity je pomoci studentům nacházet a uskutečňovat hodnotné cíle neslučitelné se zneužíváním psychoaktivních látek - rozvoj sociálních dovedností, kreativity, řešení problémů, komunikace - pomáháme studentům zamyslet se nad tím, čeho chtějí v životě dosáhnout a nad tím, jak je možné těchto cílů dosáhnout - vedeme studenty k tomu, aby si uvědomili proč děláme některé věci/činy a jaké má toto naše konání důsledky - studenti se učí, jak si zvolit správné a přiměřené cíle, které budou prospěšné, jak pro rozvoj jejich osobnosti, tak pro vztahy uvnitř skupiny/společnosti Kvarta : Rozvoj osobnosti : aktivita Můj životní sen - lze propojit i s tématy drogové prevence rozvoj komunikace a kooperace - vedeme studenty k aktivnímu naslouchání - podporujeme studenty ve formování jejich představ a cílů pro blízkou budoucnost - učíme studenty, jak efektivně předat dalším lidem informace získané od partnera Na škole působí výchovný poradce a metodik prevence, který se řídí dle vyhlášky 72 ze dne Zastává též funkci poradce profesionální orientace. Zvláštní péče je věnována zejména žákům primy (adaptační kurzy) a maturantům (informace o možnostech pomaturitního studia a přípravy ke zkouškám, profesní testy, přihlášky na VŠ). 7

8 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Gymnázium Duhovka patří ke středním školám se specifickým pojetím vzdělávání a výchovy. Cílem je vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Ve své aktivitě klade velký důraz na propojení výchovné a vzdělávací složky. Za prioritu pokládá podporu formování postojů ke vzdělání, podporu aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Koncept rozvoje vědomostí je orientován na úspěšné složení závěrečné maturitní zkoušky a především pak na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Průběh osmiletého studijního cyklu lze proto pojímat jako cyklus roky. Poslední dva roky studia charakterizuje vysoký podíl volitelných předmětů dle zájmu a profesní orientace studenta. Další cíl školního působení spatřujeme v budování pozitivního vztahu k jiným národům a rasám, celoživotnímu seberozvoji a otevřenosti k změnám a novému poznání Úvod studia Od roku 1991 organizuje škola pro žáky primy adaptační kurz, ve kterém se žáci navzájem poznávají, získávají informace o nárocích studia na střední školu. Tento blok je také využíván jako první fáze preventivních programů. Pro nastupující studenty, ale i ostatní studenty pořádá škola od roku 2006 Letní školu, která slouží k prohloubení a doplnění znalostí v základních předmětech. Během studia absolvují žáci v primě a kvintě lyžařský, jedenkrát za studium jazykový kurz. Opakovaně v průběhu studia se žáci účastní týdne zážitkové pedagogiky Závěr studia Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, tomu odpovídá i učební plán s vysokým množstvím volitelných předmětů Cizí jazyky Z cizích jazyků studují všichni žáci povinně angličtinu, druhý a evtl. třetí cizí jazyk si mohou zvolit. Studenti osmiletého studia přibírají druhý jazyk v sekundě. Pro výuku cizích jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Studenti, kteří naplní povinné osnovy jazyka dříve, pokračují v dalším studiu jazyka dle speciálního programu, který ve výuce anglického jazyka směřuje ke složení FCE zkoušek. Preferovaným druhým jazykem je německý jazyk, v kterém škola pro vybrané studenty organizuje ve spolupráci s Goethe Institut mezinárodně uznávané zkoušky Motivace k výkonu Škola pořádá po studenty kvarty malé maturity. Škola má vypracován stipendijní řád a studenty k dobrým studijním výsledkům motivuje také organizováním školních soutěží, účastí ve vědeckých soutěžích a zahraničními pobyty Profil absolventa Gymnázia Duhovka ŠVP GD nabízí studentům školy akademické vzdělání, podporu rozvoje vědomostí a zejména dovedností. Směruje absolventa na samostatný a aktivní postoj k životu, podporuje na výkon orientovanou osobnost s vyzrálým sociálním cítěním, osobnost otevřenou změnám a zdravému životnímu stylu. Absolventi GD pokračují ve své naprosté většině v pomaturitním studiu na univerzitách, vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Dále najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních nebo cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící na těchto pozicích: pracovník pohostinství a hotelového provozu, pracovník cestovního ruchu, průvodce, pracovník informačního centra. 8

9 Klíčové kompetence Odborné kompetence - kognitivní Absolvent byl veden tak, aby - odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálně své životní i profesní cíle - dodržoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických sil a byl si vědom důsledků nezdravého životního stylu - vyjadřoval se a vystupoval v souladu s morálními principy a se zásadami společenského chování - vážil si hodnot lidské práce, neničil hodnoty, ale pečoval o ně - jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, dodržoval zákony a respektoval práva a osobnost druhých lidí Absolvent - je připravený komunikovat nejméně ve dvou cizích jazycích - je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla - vykonává a organizuje ubytovací, stravovací a informační služby a služby cestovního ruchu - pracuje s informačními technologiemi při poskytování služeb - orientuje se v gastronomických činnostech, technologiích a servisu - organizuje i ekonomicky zajišťuje setkání a různé gastronomické akce - ovládá zásady bezpečnosti práce, ochrany, zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany - orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách v hotelnictví a ve službách cestovního ruchu - uplatňuje principy managementu a marketingu - zvládá vedení podnikové a administrativní dokumentace Odborné kompetence - afektivní Absolvent byl veden tak, aby - uplatňoval zásady podnikatelské etiky a vystupoval profesionálně - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomoval si význam dalšího vzdělávání a sledoval nové trendy v různých oborech, dovedl identifikovat běžné problémy, hledal způsoby řešení i v oblasti interpersonální - jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy - usiloval o nejvyšší kvalitu práce jako významného nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání na Gymnáziu Duhovka: Kompetence k učení Učitel: motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. rozvíjí tuto kompetenci častým zařazováním práce s odbornými časopisy, literaturou a internetem přímo v hodinách. vede žáky k samostatnosti při vytváření referátů, prezentací atd. zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných poznatků v okolí. ke konci vyučovací hodiny pravidelně shrne a utřídí probrané učivo s přihlédnutím k domácí přípravě. zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť (např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci, místopis, dějepisná data a pojmy atd.). při hodnocení žákova výkonu zdůrazňuje především pozitivní postřehy. doporučuje žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba nových knih a odborných časopisů), hovoří s nimi o nově nabytých informacích, popř. jejich využívání v probírané látce. 9

10 Kompetence k řešení problémů Učitel: vyžaduje po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol. vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, fyziky v zeměpise, českého jazyka v cizích jazycích atd. podporuje žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. k ověřování výsledku. vede žáka k využívání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce. se snaží potlačovat frontální výuku aktivizujícími metodami. Kompetence komunikativní Učitel: často zařazuje samostatná vystoupení žáků referáty, recitace, soutěže. chce po žácích věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy atd. při práci s textem vede žáky k rozlišování informací podstatných, zavádějících apod. rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost s aktuálními problémy. vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací podporuje vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje. Kompetence sociální a personální Učitel: využívá v hodinách skupinovou práci a podporuje řešení úloh v malých skupinkách. podporuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni k tomu, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. vyhledává a podporuje talenty pomocí školních nebo celostátních soutěží. vede žáky k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků. často zařazuje do výuky samostatná vystoupení, např. referáty, recitace, soutěží apod. klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. vyžaduje dodržování stanovených pravidel, např. řádu učeben apod. prezentuje osobní zájem o vyučovaný obor. Kompetence občanské Učitel: umožňuje žákům vyjadřovat se k základním otázkám života školy. využívá ve výuce řízené diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy. Kompetence pracovní Učitel: důsledně kontroluje plnění uložených úkolů. pravidelně využívá domácí přípravu ve vyučovacích hodinách. zařazuje práci s technikou a různými materiály laboratorní cvičení, výtvarné práce atd. podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. umožňuje žákům prezentovat jejich výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza atd.). seznamuje žáky se světem práce exkurze, besedy s odborníky atd. nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity. při práci ve skupinách vede žáky ke společnému hledání efektivního řešení problému. zařazuje aktivity, které umožní sledovat vlivy lidské činnosti na okolí (exkurze, výlety atd.). 10

11 Začlenění průřezových témat Některé tématické okruhy průřezových témat jsou integrovány do učebních osnov vyučovacích předmětů. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, kterými jsou použity pro naplnění očekávaných výstupů, ke kterým jsou přiřazeny. V následujícím výčtu jsou uvedeny tématické okruhy jednotlivých průřezových témat. Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí Já jako zdroj informací Český jazyk a literatura prima Komunikační slohová výchova Český jazyk prima, sekunda Vztah k jiným národnostní skupinám Zeměpis - prima až kvarta Poznání a rozvoj vlastní osobnosti Dějepis prima až oktáva Literární komunikace Český jazyk a literatura kvinta Osobnost Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta, septima, oktáva Psychické jevy Občanský a společenskovědní základ kvinta Prezentace svého já Německý jazyk, Španělský jazyk tercie Poznávání a rozvoj vlastní osobnost, sociální komunikace zpracování dotazníků - Matematika (statistika), IVT kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima, oktáva Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní rozvoj člověka Výtvarná výchova - prima až sexta Dodržování hodnot a pravidel Tělesná výchova - prima až oktáva Organizace práce, práce v laboratoři Chemie, Fyzika kvinta až septima, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Komunikace, obhajoba vlastního názoru Chemie, Fyzika, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický kvinta až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva Početní přesnost, význam geometrické interpretace, význam zkoušky při řešení rovnic a slovních úloh, dovednost matematizace reálných situací Matematika kvinta až oktáva Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů práce v hodinách IVT, Matematika kvinta až oktáva Psychohygiena Práva a povinnosti občanů a své sebehodnocení Občanská výchova kvarta Kreativita Různé vyjádření krásna svého okolí Výtvarná výchova prima sexta Prosazení nápadů při projektové práci Německý jazyk tercie Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy, respektování, empatie všechny předměty prima až oktáva Mezilidské vztahy Český jazyk prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích, sociální útvary Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva Sociální struktura Občanský a společenskovědní základ kvinta Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, sdělování verbální a neverbální Český jazyk, anglický jazyk prima až kvarta Konverzační obraty Německý jazyk tercie až kvinta, Anglický jazyk prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis septima Kooperace a kompetence Dodržování pravidel Tělesná výchova, anglický jazyk prima až oktáva Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci všechny předměty prima až oktáva Člověk v sociálních vztazích Občanský a společenskovědní. základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický kvinta až oktáva, Anglický jazyk oktáva Spolupráce a soutěž, sociální komunikace práce v hodinách IVT kvinta až oktáva Řešení problému a rozhodovací dovednosti Přesnost při rýsování, rozvíjení prostorové představivosti, řešení problémů Matematika prima až oktáva Tvorba rozhodovacích dovedností Tělesná výchova prima až oktáva, Přírodovědný seminář sexta až oktáva 11

12 Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů chování všechny předměty prima až oktáva Geografické informace a terénní vyučování, geografická kartografie a topografie zeměpis kvinta až septima Volba budoucího povolání, jak uspět při přijímacím pohovoru Anglický jazyk kvinta Výchova demokratického občana Demokratické vztahy ve škole a v životě, škola jako model otevřeného partnerství Občanská výchova prima, sekunda Význam vzdělání, rozdíly k přístupu ke vzdělání mezi pohlavími Anglický, Španělský jazyk kvinta, septima Občanská společnost Demokratické principy a hodnoty v každodenním životě Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický prima až kvarta, kvinta až oktáva Občan, občanská společnost a stát Listina základních práv a svobod Občanská výchova prima kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Ústava občansko a spol. základ sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima kvarta Základní listina práv a svobod, práva a povinnosti občanů Dějepis kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima až oktáva Spolková republika Německo Německý jazyk kvinta a sexta Formy participace občanů v politickém životě Volební systémy, samospráva Občanská výchova, Občanský a společenskovědní. základ prima a sekunda, sexta; Seminář anglického jazyka oktáva Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie Občanská výchova, Občanský a společenskovědní základ sekunda, sexta Základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita Občanská výchova prima až sekunda, kvarta Fungování demokracie, význam ústavy Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Morálka všedního dne Drogy ve sportu, hodnota úspěchu Anglický jazyk, Španělský jazyk, Tělesná výchova kvinta až oktáva Etika Občanský a společenskovědní. základ septima Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Globalizace kolem nás Občanská výchova kvarta, Občanský a společenskovědní základ oktáva, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický septima a oktáva Španělsko a jeho krásy Španělský jazyk - tercie a kvarta Německy mluvící země Německý jazyk tercie Spojené království a jeho krásy Anglický jazyk, Seminář anglického jazyka oktáva Objevujeme Evropu a svět Frankofonie, gastronomie, svátky oslavy gesta a postoje v různých zemích, móda pozdravy Francouzský jazyk tercie až oktáva Poznáváme německé země a zvyky Německý jazyk tercie až kvarta Madrid a jeho zvyky Španělský jazyk kvinta Andalusie a flamenco Španělský jazyk kvinta Španělská a latinskoamerická gastronomie Španělský jazyk sexta Podnebí ve Španělsku a Latinské Americe Španělský jazyk sexta Rozšíření španělského jazyka ve světě Španělský jazyk sexta Poznáváme německé země a jejich módu, gastronomii, chování a zvyky Německý jazyk tercie až kvinta Světová ekonomika Občanský a společenskovědní základ oktáva Spojené státy americké Seminář anglického jazyka oktáva Jsme Evropané Evropské kulturní stavby a památky Výtvarná výchova prima až sekunda 12

13 Seznamování s jednotlivými národy Evropy a světa Zeměpis prima až septima Klíčové mezníky evropské historie Dějepis tercie až kvinta Kořeny a zdroje evropské civilizace Dějepis tercie, kvinta, Seminář dějepisný, Seminář filozofickosociologický septima a oktáva Anglické zvyky a zvláštnosti Anglický jazyk prima až oktáva Jsme Evropané Český jazyk prima až oktáva Vánoční koledy Španělska Španělský jazyk kvinta Evropská unie Občanský a společenskovědní základ sexta Česká republika a EU Anglický jazyk oktáva Multikulturní výchova Kulturní diference Zvyky a jejich historie Španělský jazyk tercie a kvarta, Seminář anglického jazyka oktáva Základní problémy sociokulturních rozdílů, stereotypy ve vnímání člověka, kulturní rozdíly Anglický jazyk kvinta až oktáva Různé způsoby života, odlišné vnímání světa Dějepis sekunda Sociální procesy Občanský a společenskovědní základ kvinta Popis španělské a české rodiny Španělský jazyk kvinta Bydlení ve Španělsku Španělský jazyk kvinta Tradice, zvyky a obyčeje německy mluvících zemí Německý jazyk tercie až kvinta Lidské vztahy Demokratický občan Občanská výchova kvarta, Seminář dějepisný, Seminář filozoficko-sociologický - septima a oktáva Osobnost Občanský a společenskovědní základ kvinta Mezilidské vztahy Občanský a společenskovědní základ kvinta Národní a světová náboženství Občanský a společenskovědní. základ septima Etnický původ Tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého Občanská výchova, Český jazyk a literatura prima až oktáva Rasismus, diskriminace, šikana, předsudky ve společnosti Občanská výchova - prima až kvarta Projevy rasové nesnášenlivosti, jejich rozpoznání; rovnocennost všech etnických skupin Dějepis tercie až oktáva Multikulturalita Vztahy mezi obyvatelstvem Zeměpis prima až septima Integrace a tolerance národnostních menšin Německý jazyk tercie až oktáva Environmentální výchova Ekosystém Význam bakterií a sinic z ekologického hlediska Biologie kvinta, oktáva Význam fotosyntézy Biologie kvinta, oktáva Význam mechorostů a kapraďorostů v ekosystému Biologie kvinta Význam lesů a ekologické souvislost Biologie kvinta, oktáva Význam hub a lišejníků z ekologického hlediska Biologie prima, kvinta Význam řas ve vodním ekosystému Biologie prima, kvinta Lišejníky jako bioindikátory a pionýrské organismy Biologie kvinta, oktáva Přírodní prostředí fyziogeografická sféra Zeměpis kvinta až septima Fytogeografické a zoogeografické členění Země Přírodovědný seminář septima, oktáva Základní podmínky života Ovlivnění růstu rostlin Biologie kvinta Kyselé deště a jejich vliv na les Biologie, Chemie sekunda, kvinta, oktáva Znečišťování vody Chemie kvinta až septima Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ohrožené rostlinné druhy Biologie kvinta, oktáva Chránění živočichové Biologie prima, sexta, oktáva 13

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více