Buddhismus. Historický přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddhismus. Historický přehled"

Transkript

1 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk nazývaný Buddha byl reálnou postavou, která žila a zemřela kdysi před začátkem našeho letopočtem, ale přesné datum jeho narození a smrti se určuje jen obtížně. Současné bádání hovoří o tom, že Buddha žil v severní Indii někdy v pátém století před Kristem. Nejspíše se jmenoval Siddhártha Gautama (v sanskrtu) nebo Siddhátta Gotama (v pálijštině, v níž jsou napsána mnohá raná buddhistická díla). Buddhismus je vnější označení náboženství, které jeho vyznavači často označují prostě Dharma (pálijsky Dhamma). Toto slovo znamená nauku i to, jak se věci mají. Právě proto, že Siddhártha Gautama objevil, jak se věci mají, a učil o tom, stal se Buddhou. Je proto na místě upozornění, že zatímco v západních diskusích se často zdůrazňuje význam zakladatele buddhismu (bezpochyby po vzoru vazby mezi Kristem a křesťanstvím), buddhisté kladou důraz spíše na to, co učil. Buddhisté považují za samozřejmé, že musíme začínat naukou. Učení vede k pochopení, jak se věci skutečně mají, a tudíž k radikálnímu přehodnocení vlastního života. Buddha se probral k této pravdě a učil ji. Není v tom jedinečný, poněvadž jiní se probudili již před ním a po něm se probudí ještě mnozí, mnozí další. Kdo byl Buddha? Začínat životním příběhem Buddhy je naše, západní tradice. Ovšem i když zde začneme, nesmíme životní příběh chápat jako historický fakt. Lze důvodně předpokládat, že Siddhártha Gautama skutečně žil. V očích svých následovníků dosáhl nejvyššího možného pochopení skutečnosti, dospěl k poznání, které je skutečnou svobodou. Historické zázemí zbytku vyprávění můžeme jen těžko posoudit. V některých případech je krajně nepravděpodobné, že se popisované události skutečně staly. Avšak sám buddhismus se vždy více zajímal o to, jak Buddhův životní příběh ilustruje buddhistické nauky, než o jeho historickou pravdivost. Siddhártha Gautama se údajně narodil jako princ a vyrůstal v pře-

2 189 pychu, aniž by si kdy uvědomil nepříjemné stránky života zejména stáří, nemoci a smrt. Oženil se a měl syna. Poznání stáří, nemocí a smrti jím však natolik otřáslo, že se vzdal svého královského světa i rodiny. Siddhártha se vydal na cestu v Indii tehdy ani nyní nikoli neobvyklou putujícího hledače. Hledal nejzazší pravdu, která by vedla k naprostému osvobození od utrpení. Siddhártha vedl tvrdý život meditace, studia a asketismu. Skromné porce jídla získával z milodarů. Nakonec však dosáhl, pohroužen do sebe v hluboké meditaci, pravdy, kterou hledal. Dospěl k náhledu, jak to skutečně je. Tato pravda jej osvobodila. Stal se Probuzeným, tj. Buddhou. Shromáždil kolem sebe skupinu učedníků a na svých cestách severní Indií učil všechny, kteří chtěli naslouchat. Nakonec v požehnaném věku zemřel. Avšak smrt pro něj nic neznamenala. Osvobodil se totiž od smrti, stejně jako se osvobodil od všech ostatních forem nepříjemnosti, nedokonalosti a zmaru. A po smrti? O Buddhovi po smrti už není co vykládat. tů naše nevědomost: nepochopení, jak věci skutečně jsou. Všichni žijeme své životy z této perspektivy selhávajícího poznání. Základním ohledem tohoto nepochopení je přehlížení skutečnosti, že všechno v naší zkušenosti je ze své podstaty pomíjivé. Všechny věci se mění, a ze všeho nejvíce my sami. Utrpení vyplývá z toho, že se ve svých zkušenostech a ve svých životech snažíme zastavit věci, aby se nerozpadly a nepřestaly být; samozřejmě nemůžeme uspět. Musíme se naučit nechat věci být, ale musíme Hlava Buddhovy sochy ve Waikaloa na Havaji v USA. HISTORICKÝ PŘEHLED Co učil? Celý příběh Buddhova života vypráví o věcech, které vypadají jinak, než jaké jsou. Buddha učil, že vidět věci tak, jak jsou, je cesta k překonání všech nepříjemností, nedokonalosti a zmaru. To vše lze souhrnně označit jako dukkha (v pálijštině) či duhkha (v sanskrtu), což doslova znamená bolest či utrpení. Buddha učil, že pokud pohlédneme do hloubky, uvidíme, že naše životy jsou tak či onak od základu dukkha. Buddha se nezajímal o problém Boha; a buddhistická tradice je zajedno v tom, že stvořitelský Bůh, jak ho pojímá například křesťanství, zkrátka neexistuje. Důvodem utrpení je podle buddhis- je nechat být na velmi hluboké úrovni, jinak zůstaneme zmateni a utrpení bude trvat donekonečna. V buddhistickém pojetí se skládáme z proudu vědomí a s ním spjatými mentálními obsahy, jako jsou pocity a záměry, a z těla, které se rovněž neustále mění. Další údajně neměnný prvek zvaný já (pálijsky attá, v sanskrtu átman) už není nezbytný. Vlastně by jeho předpoklad mohl vést k nebezpečné formě sebestřednosti, k naprostému opaku nechávání být. Buddhistic-

3 BUDDHISMUS 190 ká tradice proto učí o ne-já (pálijsky anátta, v sanskrtu anátman). Po smrti tělo přestává existovat, avšak věčně plynoucí nepřetržité vědomí se svým mentálním doprovodem trvá dál a jakoby si vytáčí další tělo podle dobrých nebo špatných skutků člověka (karma). Takové převtělení znamená, že člověk je opět vystaven utrpení (stáří, nemoci, smrti atd.). Tento proces skončí pouze tehdy, pokud necháme věci být na nejhlubší možné rovině, jíž dosáhneme meditací. Toto nechání být pramení z nahlédnutí věcí, jak skutečně jsou, a z naprostého převrácení téměř instinktivních a frenetických vzorců zachytávání věcí. Toto opadnutí buddhisté nazývají osvícení (pálijsky nibbána, v sanskrtu nirvána). Klášterní tradice a doktrinální školy V Buddhově vizi cesty směrem vpřed hrál ústřední roli řád mnichů a jeptišek žijících z almužen, kteří svým odříkáním vyjadřují přijatý závazek radikální přeměny, které je nám všem třeba. Tento řád je znám jako sangha. Spolu s kláštery vznikly klášterní předpisy usměrňující chování příslušníků sanghy a podporující mír a harmonii nezbytné ke sledování Buddhovy cesty. Buddha si nestanovil žádného nástupce. Údajně pravil, že jeho následovníkem má být nauka, dharma. Po jeho smrti se ovšem začaly objevovat neshody. Původně se týkaly klášterních regulí. Spory se braly velmi vážně. Pokud nebylo možné spor vyřešit, mniši, kteří byli v menšině, museli odejít. Vytvořili pak své vlastní skupiny s odlišným souborem klášterních pravidel. Postupně tak vznikla řada různých klášterních tradic. Nejznámější a jediná raně buddhistická indická tradice, která přežila až dodnes, je učení starších (théraváda), v současnosti přítomná například na Srí Lance, v Thajsku, v Kambodži a v Myanmaru (v Barmě). Schizma (sanghabhéda) se technicky vzato týká klášterních pravidel, nikoli doktrinálních neshod. Spory o nauku jsou méně vážné. V průběhu času však vznikly i různé doktrinální pozice, v některých případech sledované určitými školami. Příkladem může být škola (či školy) známá jako pudgalavada ( nauka pudgaly ). Předmětem sporu tu byla osoba (pudgala). Její stoupenci tvrdili, že ačkoli Buddha učil ne-já, přesto existuje cosi (byť je obtížné říci, co to je) zvané pudgala, něco, co je v určitém smyslu skutečně v nás. Odpůrci namítali, že tato pudgala je převlečené já, takže její přijetí znamená odklon od ústředního bodu Buddhova učení. Další diskuse se týkaly toho, kým nebo čím Buddha přesně byl. Někteří říkali, že Buddha je ve skutečnosti mnohem výjimečnější, než se zdá. Ačkoli se například zdá, že učí, ve skutečnosti neustále medituje. Nepotřebuje spát, vyprazdňovat se ani jíst. Dělá tak pouze proto, aby jednal v souladu se světským očekáváním. Jak se Buddhovi následovníci snažili uvést jeho učení do praxe a jasně je vysvětlit ostatním, dostávalo se v raném (ale i pozdějším) buddhismus na pořad dne mnoho podobných témat. Rovněž se diskutovalo o poměrném významu praktikování dharmy pro dosažení osobního osvobození od veškerého utrpení v protikladu k soucitnému učení druhých. Co je mahájánový buddhismus? Chceme-li pochopit rané buddhistické dějiny, musíme odlišovat doktrinální spory a diskuse (tedy doktrinální školy) od disharmonie týkající se chování a schizmatu (různé klášterní tradice). Ještě další

4 191 fenomén, jenž se objevuje v literatuře zhruba od prvního století našeho letopočtu, je vnitřní vývoj v rámci buddhismu, vzrůst mahájány ( velké vůz nebo snad vůz vedoucí k Velkému ). Mahájánový buddhismus není doktrinální škola; v rámci mahájány existuje mnoho škol. Navíc ji musíme odlišovat od klášterní tradice. Neexistuje žádný správný, porovnatelný soubor mahájánových klášterních regulí (vinaja). Například indičtí mniši zastávající mahájánovou perspektivu budou žít v souladu s kterýmkoli souborem již existujících klášterních pravidel. Občas je najdeme v klášterech spolu s mnichy, kteří mahájánovou perspektivu nezastávají. Nemá proto smysl hovořit o dvou buddhistických školách, théravádské a mahájánové. Théraváda je klášterní tradice. Mahájána nikoli. Teoreticky vzato by mohl existovat théravádský stoupenec mahájány. Je to proto, že mahájánu lze nejlépe chápat jako vizi, o níž jediné celý buddhismus vlastně vypovídá. Mahájána se poprvé objevuje ve spisech známých jako mahájánové sútry, které si (což je diskutabilní) nárokují být slovy samotného Buddhy. Klíčové je, že se tu postupně objevuje rozlišení mezi osvobozením od všeho utrpení (jinými slovy osvícením) a skutečným bytím Buddhou. Buddha je z duchovního hlediska více než jen osvobozený od svého vlastního utrpení. Buddha je rovněž dokonale soucitný. Být Buddhou je proto lepší než být prostě osvícený. Platí to nejenom kvůli Buddhově velkému soucitu, ale i kvůli mnoha podivuhodným, ba zázračným schopnostem, které Buddha má, aby pomáhal druhým. Ti, kteří míří k nejvyššímu cíli, by tudíž neměli usilovat jen o své vlastní osvobození od utrpení a znovuzrození. Měli by se spíše zapřísáhnout, že půjdou dlouhou cestou k buddhovství. Touto cestou je třeba jít přes mnohá zrození, záměrně přijímat průvodní utrpení, aby člověk nakonec byl schopen coby Buddha lépe pomáhat druhým. Řečeno ve zkratce, mahájána je cesta těch, kteří se snaží stát dokonalými buddhy. Činí tak pro dobro všech cítících bytostí (všech bytostí majících vědomí). Lidé, kteří se zavázali k této cestě, jsou známi Buddhističtí mniši při ranním sbírání almužny v Kyaiktiyo, Mynmar (v Burmě). HISTORICKÝ PŘEHLED

5 192 Buddhističtí novicové pomáhají při tvorbě mandaly čili posvátného kruhu v Bhútánu. jako bódhisattvové (slovo nejspíš původně označuje ty, kteří jsou schopni probuzení ). Buddhistické texty velmi podrobně popisují stadia cesty, jimiž musí bódhisattva projít, aby se nakonec stal Buddhou. V průběhu času mahájána rovněž podrobněji promyslela, čím je Buddha nadřazen tomu, kdo pouze ukončil vlastní utrpení: dále se zde rozvíjí představa, že Buddha je ve skutečnosti mnohem víc, než se zdá. Dokonce i jeho smrt byla jen představením, které mělo podat obratné poučení o pomíjivosti. Podle mahájánového buddhismu Buddha, vlastně nekonečné množství Buddhů, stále existuje, žijí ve vyšší rovině (v čistých zemích ). Odtud jsou svým velkým soucitem spojeným se zázračnými schopnostmi schopni a ochotni pomáhat těm, kteří je potřebují. Směřují k nim bódhisattvové, kteří jsou rovněž plni soucitu a pomáhají ostatním. Někteří z těchto Buddhů a nebeských bódhisattvů mají jména, například Avalókitéššvara, jenž je údajně přímo vtělením soucitu, nebo Maňdžušrí, vtělení moudrosti a vnitřního zření. Rozšíření buddhismu za hranice Indie Pro dějiny buddhismu v Indii měla značný význam konverze velkého vládce Ašóky (třetí století před Kristem). Náboženství tak získalo důležitý vládní patronát, ačkoli badatelé dnes opouštějí názor, že se Ašóka pokusil udělat z buddhismu státní náboženství. Od Ašókových dob se buddhismus začal šířit. BUDDHISMUS

6 193 Podle tradice v této době dorazil na Srí Lanku, následně se rozšířil do jihovýchodní Asie. V prvních stoletích našeho letopočtu pak toto náboženství dospělo středoasijskými obchodními cestami do Číny, rozšířilo se do Koreje a dalších zemí jižní Asie a v šestém století našeho letopočtu zasáhlo Japonsko. Z různých směrů, včetně Indie a Číny, přišlo do Tibetu. V Indii však z různých důvodů, kterým dodnes plně nerozumíme (zčásti snad kvůli vzestupu zbožných teistických forem hinduismu a kvůli islámskému vlivu) buddhismus nakonec upadl. Od čtrnáctého století v Indii přestal existovat. V posledních stoletích znovu oživl a v současnosti získává globální dimenzi. Patrně neznámějším současným buddhistou je tibetský dalajlama, držitel Nobelovy ceny míru, a opoziční barmský vůdce Aung San Suu Kyi. Je běžné, nicméně však zavádějící hovořit o buddhismu například v Číně, Japonsku a Tibetu jako o mahájánovém v protikladu k théravádskému buddhismu kupříkladu jihovýchodní Asie. Zopakujme, že nejde o srovnatelné fenomény. Řada mahájánových spisů se však dostala do Číny, Japonska a Tibetu, kde získaly nezpochybnitelnou autoritu. Na rozdíl od jihovýchodní Asie můžete u buddhistů v těchto zemích očekávat, že budou mahájánovou vizi považovat za shrnutí svých nejvyšších a nejzazších snah. Pro východoasijský buddhismus je zvláště charakteristická tradice známá jako japonský zen. Zen (samo slovo má úzký vztah k meditaci ) je proslulý důrazem na přímé, neverbální, intuitivní zření vyjadřované uměleckými formami (např. malbou), ale i humorem a šokovými postupy, jimiž se má dosáhnout probuzení. Tato probuzená přirozenost Buddhy je již přítomna v každém z nás, jenom si ji musíme uvědomit. V japonském buddhismu je významná také Šinranova tradice (třinácté století našeho letopočtu). Podle Šinrana probudit se do stavu Buddhy přesahuje schopnosti neosvícených lidí. Pouze pokud přestaneme spoléhat sami na sebe a svěříme se spásné Buddhově schopnosti, může se projevit již osvícená Buddhova přirozenost (Buddha tu má jméno Amitábha). Podle této nauky se lidé musejí zcela vzdát i toho nejjemnějšího egoismu, který je podněcuje k domněnce, že mohou dosáhnout duchovně cenných věcí včetně osvícení vlastními silami. Být mnichem, ba dokonce meditovat, je v posledku bezvýznamné; takové rozptylování je možným zdrojem egoismu. Co znamená tantra (a vadžrajána)? Poslední významný výdobytek, o němž se musíme zmínit, je tantra. Buddhisté od samého počátku v souladu se svým širším okolím uznávali magii. Magie přináší žádoucí výsledky na základě manipulace se skrytými silami, obvykle prostřednictvím rituálních pomůcek, jako jsou posvátné kruhy (mandaly), slabiky se zvláštní mocí (mantry), vizualizace atd. Stejně jako výuku mohou laická společenství žádat od buddhistických mnichů a jeptišek magické rituály pro dobrou úrodu, kvůli zdraví, dětem atp. Ačkoli používání této techniky není hlavní zájem buddhistů, její náležitost (jako aktu péče) a účinnost se nikdy nezpochybňovala. Velmi záhy začaly vznikat buddhistické rituální texty. V některých kruzích se tyto texty, často nazývané tantry, kontroverzně připisovaly samotnému Buddhovi. Podobně kontroverzní (zhruba od sedmého století našeho letopočtu nebo dříve) byl vývoj určitých Nenávist nikdy neuhasí další nenávist; nenávist uhasí jedině opak nenávisti. Takový je Věčný Zákon. Dhammapada, v. 5 HISTORICKÝ PŘEHLED

7 BUDDHISMUS 194 Nikdo ať nikoho neklame a nikým neopovrhuje, ať už kýmkoli a kdekoli. Nikdo ať nikomu ubližuje pro svou zlobu či zášť Nechť celý svět prostoupí myšlenky bezmezné lásky: nahoře, dole i napříč, bez jakýchkoli překážek, bez nenávisti a záště. Z Méttásutty, Sutty o milující laskavosti, Sutta Nipata, verše 6 a 8 tanter, které člověku, který je bude pravidelně používat, slibují možnost stát se Buddhou. Aby se jich člověk naučil používat, musel projít tajným zasvěcením a nekriticky vyznávat svého učitele (guru). Ještě spornější však byly tantry hovořící o možnosti dosáhnout tohoto nejvyššího cíle používáním a nakládáním s jemným psychofyzickým tělem, která údajně máme všichni v sobě. V tomto kontextu bylo zvláště mocnou technikou rituální využití sexuálního styku. A poněvadž probuzený Buddha je mimo světský zmatek a popletenost, doporučuje se nejenom (jakožto výraz probuzené přirozenosti lidství) sexuální aktivita po způsobu, který překračuje uznávané společenské normy, ale i další zvláštní chování, které neosvícené nutně překvapí. Tento vývoj, často spojovaný s výrazem vadžrajána ( diamantové vozidlo, cesta blesku ), přinesl i literární žánr detailně popisující překvapivé výkony probuzených tantrických osob s magickou mocí (siddhů). Je pochopitelné, že tyto věci byly a jsou krajně sporné. Musíme dodat, že během času se dostaly pod ortodoxnější, zejména klášterní kontrolu, takže problematičtější stránky tantrického buddhismu byly zkroceny a začleněny do širšího mahájánového duchovního kontextu soucítění a moudrosti. Právě v této formě dnes tantry najdeme v nejrozšířenější a nejproslulejší podobě v tibetském buddhismu. Posvátné spisy PAUL WILLIAMS Buddha sám nic nenapsal. Prostě učil. Někdy líčil svou vizi světa, hovořil o místě člověka ve světě a o duchovní a mravní cestě ke svobodě nakonec k naprostému osvobození od nedokonalosti, zmaru a utrpení. Jindy urovnával spory mezi svými následovníky a stanovoval nejlepší způsob života, který by vedl k dosažení dokonalé svobody. Podle buddhistické tradice se záhy po Buddhově smrti sešli mniši, kteří dosáhli cíle osvícení (pálijsky nibbána, v sanskrtu nirvána), aby přednesli, co si zapamatovali z Buddhových promluv. Byl to první buddhistický koncil. V literatuře se často uvádí, že v klasické době proběhly takové koncily tři, ale všechny buddhistické tradice uznávají jen dva. Důraz byl od počátku kladen na paměť a přednes; stejnou metodou se tradují například základní spisy hinduismu, védy. Ústní tradování V prvních stoletích se tedy buddhistické texty předávaly spíše ústní než písemnou formou; zčásti se tím vysvětluje důraz na ústní přenos od učitele k žákovi. Různé mnišské skupiny se zaměřovaly na různé texty nebo sbírky textů a navzdory tomu, co bychom očekávali, se ústní předávání ve skupinách ukázalo jako velmi účinná metoda zachování Buddhových slov. Byla přinejmenším stejně přesná jako písemný zápis, poněvadž interpolace dodatečného a zřejmě sporného materiálu stejně jako vynechávky jsou v případě

8 195 skupinové recitace daleko obtížnější. Někdo by si jich ihned všimnul. Podle jedné buddhistické tradice byly spisy poprvé zapsány v prvním století před Kristem. Za rozhodnutím pro psanou formu stál nejspíše zčásti strach, že by se v době společenského a politického útlaku mohly nauky navždy ztratit, pokud by zemřelo příliš mnoho významných mnichů, ať už pro nemoc, kvůli válce nebo hladomoru. Takový osud zřejmě potkal některé džinistické spisy. Buddhistický kánon Texty přednesené na prvním buddhistickém koncilu tvoří základ kánonu. Dělí se na: sútry (pálijsky sútty), obecné Buddhovy promluvy a někdy i nauky jeho následovníků; texty vinaja, týkající se struktury a disciplíny klášterního řádu. Během doby přibyl další oddíl, abhidharma (snad vyšší či přesnější nauka ). Tato část sestává převážně z prací promyšleně popisujících, jak vypadá psychofyzický svět, pokud jej nahlíží osvícený člověk tak, jak věci skutečně jsou, nikoli v běžném neosvíceném pohledu. Kanonické texty abhidharmy nejspíše pocházejí z doby po Buddhově smrti, ale tím či oním způsobem si nárokují jeho autorství. Zmíněné tři oddíly společně vytvářejí Tři koše (pálijsky Tipitaka, v sanskrtu Tripitaka), které se dále dělí. Například v pálijském kánonu (viz níže) se koš súter dělí na čtyři oddíly (a jednu dodatkovou sekci) známé jako nikája. Nejznámější z nich je zřejmě Sbírka dlouhých promluv (Digha nikája). Trvalo několik století, než byl kánon uzavřen, takže k němu nebylo možné přidávat (přinejmenším teoreticky) žádná další díla, která by si mohla nárokovat, že pocházejí přímo od Buddhy. Měli bychom též dodat, že některé buddhistické texty mají autoritu kanonických spisů, ale technicky vzato vůbec nejsou součástí kánonu (například klášterní regule, dosud pravidelně přednášené klášterními mnichy a jeptiškami). Detail muže s voly ze Sútry minulé a přítomné karmy. Být upnut k určitému názoru a dívat se spatra na jiné názory jako na podřadné mudrci to nazývají spoutaností. Sutta Nipata POSVÁTNÉ SPISY

9 196 BUDDHISMUS Buddhistický mnich čte text v indickém Ladakhu. Různé verze Podle tradice Buddha výslovně doporučoval zachování a tradování svých nauk v místních jazycích, nikoli v sanskrtu, celoindickém jazyce vzdělanců. Buddhistické spisy jsou tedy od počátku psány množstvím jazykům a existuje celá řada překladů. Během utváření buddhistických klášterních tradic a doktrinálních škol navíc vznikly poněkud odlišné verze kánonu. Často byly psány různými indickými jazyky. V dnešních dnech je srovnávací studium různých kanonických verzí zjevně totožných textů plodnou oblastí bádání. Spisy potřebují určité autoritativní těleso, které je v průběhu staletí uchovává a předává. V buddhismu, zejména v indickém světě, jím vždy byl klášterní řád (sangha). Jak jsme se již zmínili v předchozí kapitole, jediná klášterní tradice, která přežila od počátku až do dnešních dnů, je cesta starších (théraváda). V souladu s tím je kánon thérávády jedinou verzí, která se dochovala v úplnosti a v původním starověkém indickém jazyce. Tato verze je známa jako Pálijský kánon, poněvadž je napsána v jazyce pálí. I přes své stáří a nedocenitelný význam je však Pálijský kánon pouze jedním z řady buddhistických kánonů, které existovaly ve starověkých dobách. Dochovala se také jednotlivá kanonická díla nebo sbírky textů (buďto v jiných indických jazycích, nebo ve starověkých překladech, například do čínštiny nebo tibetštiny), které byly součástí buddhistické misionářské činnosti. Postupem času a s větším důrazem na psané než ústní tradování začaly určité buddhistické tradice a školy v Indii uchovávat své spisy v sanskrtu. Z tohoto důvodu se buddhistické termíny často uvádějí jak v pálijské, tak v sanskrtské podobě. Obvykle jsou velmi podobné: například nibbána (v pálijštině) a nirvána (v sanskrtu). Jak se buddhismus šířil po Indii, ukazovalo se jako smysluplnější používat jeden jazyk než v různých oblastech spoléhat na různé překlady. Všichni vzdělaní lidé do jisté míry ovládali sanskrt a mnich s textem v sanskrtu jej mohl vzít kamkoli, aniž by jej musel překládat. To, co spis říká, mohl

10 méně vzdělaným lidem vyložit v místním jazyce. Tento přechod k sanskrtu jasně vidíme v případě největšího postkanonického písemného vývoje, u mahájánových súter. Na řadě raných mahájánových súter je znát, že byly přeloženy z jiných indických jazyků, než ve kterých zřejmě byly původně napsány. Apokryfní spisy: mahájánové sútry a tantry Nejstarší doklady, z nichž víme o mahájánovém buddhismu, jsou jeho spisy. Písemné podloží mahájány je dokonce starší než archeologické doklady o stoupencích mahájány! Mahájánové sútry jsou apokryfní a jejich ideje často působí nově a radikálně. I když si nárokují Buddhovo autorství, autorita těchto apokryfních súter se v buddhismu často zpochybňuje a je pravda, že dochované verze těchto súter nemohou být tak staré. Někdo se může domnívat, že určité prvky přinejmenším některých starých mahájánových súter pocházejí z vnuknutí, meditačních vizí a zjevení, jejichž původcem je sám Buddha, který je stále dostupný na jakési vyšší rovině. Ačkoli mohou existovat pokusy doplnit nějaké takové sútry, nejsou součástí jakéhokoli oficiálního kánonu zachovávaného identifikovatelnou indickou klášterní tradicí. Apokryfní sútry nevznikly pouze v Indii. Existuje například celá řada apokryfních súter složených v Číně, které Indie v klasické době neznala. Dokonce i dnes vznikají v oblastech obvykle spojovaných s mahájánovým buddhismem (například v klášterně théravádském světě Srí Lanky) apokryfní buddhistické sútry, jež mají pocházet ze zvláštního typu zjevení; místní hlavní buddhistické klášterní řády je však zjevně neuznávají za kanonické. Tvrdí se, že samotné počátky a přežití mahájány jakožto hnutí vyžadovaly existenci psané formy. Náboženství často vytvářejí kontroverzní texty, které si nárokují, že jsou to autentická nebo vnuknutá slova jejich zakladatelů. Tato díla však mizí, pokud se jich neujmou náboženští entuziasté. V buddhismu kanonická díla uchovává a budoucím generacím traduje instituce sangha. Sangha však zřejmě neuchovávala apokryfní texty, určitě ne texty podobné raným mahájánovým sútrám, často kritickým vůči existující klášterní hierarchii. Dokud se tedy kánon předával ústně, bylo zcela nemožné uchovat významně nové perspektivy, jako je mahájána, které si nárokují Buddhovu autoritu. Právě jejich zapsání proto umožnilo zachovat a předávat apokryfní texty a jejich perspektivy. Psaný text může přežít, existuje-li někdo stačí jeden člověk, kdo jej chce uschovat. Další významný korpus apokryfní, písemné literatury, která si nárokuje Buddhovu autoritu, jsou tantry. Tantry jsou texty spjaté s rituální magií. Jejich počátky v buddhismu (najdeme je rovněž v hinduismu a džinismu) jsou nejasné a nejstarší tantry jsou zcela jistě o několik století pozdější než první mahájánové sútry. Je to velmi rozsáhlá literatura. Provádění rituálů podle těchto textů, k nimž patří techniky na dosažení osvícení jakož i daleko světštější magické aktivity, předpokládá zasvěcení, pevné vedení učitelem (guru) a slib mlčenlivosti. V tantrických textech se používají například magické diagramy, slabiky se zvláštní mocí (mantry) a vizualizace. Tantry se spojovaly s mahájánou, v některých případech se do ní i začleňovaly (zejména v Tibetu); poslední výzkumy však dokládají existenci tantrické literatury v zemích, jako je 197 POSVÁTNÉ SPISY

11 BUDDHISMUS 198 Požádán několika občany Kalamy o to, aby je vedl, Buddha řekl: Nenechte se vést zprávami, tradicemi ani pověstmi. Nenechte se vést autoritou náboženských textů ani pouhou logikou či odvozováním ani uvažováním o jevech Pokud však, Kalamejští, sami víte, že některé věci jsou necelé (akusala) a chybné a špatné, pak jich zanechte A pokud sami víte, že některé jsou celé (kusala) a dobré, pak je přijměte a následujte je. Anguttara Nikája II, Myanma (Barma) nebo Kambodža, které se s mahájánovými perspektivami obvykle nespojují. Exegetická pojednání Kromě spisů (ať už těch přijímaných za kanonické, nebo těch zpochybňovaných a většinou považovaných za apokryfní) najdeme v buddhistické literatuře také ohromné množství exegetických pojednání, obvykle souhrnně označovaných za šástry. Vytvořili je velcí učenci buddhistické tradice, aby osvětlili obtížná témata, nebo aby obhájili své pojetí proti soupeřům a alternativním výkladům; v některých případech, jako je Abhidharmakóša, mají sloužit jako velké kritické kompendium buddhistické nauky a cesty. Taková exegetická pojednání vznikla ve všech zemích, kde se buddhismus usadil, a mají mimořádný význam pro studium dějin buddhistické nauky. Věrouka ELIZABETH J. HARRIS Buddhův žák Malunkjaputta si stěžoval, že jeho učitel nezodpovídá některé nejdůležitější životní otázky. Je svět věčný? Je duše totožná s tělem? A tak dál. Buddha odpověděl příběhem: Jednoho muže zasáhl šíp pomazaný jedem. Jeho přátelé a příbuzní k němu přivedli lékaře. Zraněný řekl: Nedovolím lékaři, aby ze mě vytáhl šíp, dokud se nedozvím, jestli muž, který mě zranil, byl šlechtic, bráhman, obchodník nebo dělník. Nenechám ho, aby ze mě vyndal šíp, dokud nepoznám jméno a klan muže, který mě zranil dokud se nedozvím, zda byl vysoký nebo malý dokud nezjistím, zda luk, z něhož střílel, byl malý nebo velký dokud nepoznám, zda jeho tětiva byla z lýka, z rákosu, ze šlach nebo z třísel Muž se to nedozvěděl a zemřel. ZKRÁCENO Z KULAMALUNKAJSKÉ SÚTTY, ČÁSTI MAHÁJÁNA NIKÁJA PÁLIJSKÉHO KÁNONU Stejně se povede těm, dodal Buddha, kteří trvají na tom, že musejí znát odpovědi na spekulativní otázky o přirozenosti reality dříve, než začnou vést svatý život. Takové otázky totiž nijak nepomáhají k dosažení skutečného cíle, jímž je skončení utrpení. Toto podobenství ukazuje k jádru buddhismu. Buddhismus není ani tak souborem přesvědčení, ale spíše cestou, jež vede od utrpení k jeho konci, od nevědomosti k soucitu a k moudrosti. První Buddhovo pozvání těm, kteří si přáli jej následovat jako mniší nebo jeptišky v pátém století před

12 199 Kristem, znělo: Přijďte a žijte svatý život, abyste učinili přítrž utrpení. Jediné buddhistické krédo je tudíž následující: Hledám útočiště u Buddhy, Hledám útočiště v dhamma, Hledám útočiště v sangha (buddhistická komunita). To jsou tři klenoty či tři drahokamy. Buddhistou je každý, komu se staly jádrem života. Dhamma (v pálí; v sanskrtu dharma) je to, k čemu se Buddha probudil při svém osvícení a co učil následujících čtyřicet let. Slovo doslova znamená to, co je stanoveno. Pro buddhisty je to pravda o povaze existence, pravda, která podpírá kosmos, pravda, kterou učili všichni Buddhové. Odhaluje, jak se věci mají. V různých buddhistických školách se dhamma vyjadřuje různými způsoby. Existují však prvky všem školám společné. Svatý život Buddhistův zbožný život znamená určitý způsob vidění reality a specifický způsob jednání. Způsob vidění začíná spíše zkušeností než metafyzikou: zkušeností, že život je vykloubený, vadný, neuspokojivý, plný utrpení, a uvědoměním si, že jedním z důvodů je pomíjivost všech věcí. Jsme odděleni od těch, které milujeme. Ztrácíme sílu. Stárneme, churavíme a umíráme. Vše, co chováme v lásce, pomíjí: mládí, síla, majetek, vztahy. Buddhismus hovoří o třech určujících charakteristikách existence: pomíjivost (pálijsky anicca, v sanskrtu anitja), neuspokojivost (pálijsky dukkha, v sanskrtu duhkha) a ne-já (pálijsky anátta, v sanskrtu anátman). Rys ne-já uvidíme, aplikujeme-li koncept pomíjivosti na já. Stejně jako ve vnějším světě vše v našich tělech a myslích se mění. Vše je podmíněné. Neexistuje žádné neměnné já, duše či ego. Mahájánoví buddhisté používají slova prázdnota. Všechny věci včetně já jsou ve své podstatě prázdné. Zde začíná buddhistické pojetí existence, ale u těchto zjištění nekončí. Buddha hovořil o tom, že utrpení či neuspokojivost života nejsou nahodilé ani nezměnitelné. Stejně jako všechny ostatní fenomény mají svou příčinu, a pokud tuto příčinu odstraníme, utrpení nevznikne. Buddha stanovil jako příčinu touhu : sebestředné toužení po smyslových rozkoších a životě samém. Pokud odstraníme tuto touhu, utrpení přestane, aby dalo prostor osvobození nibbány (v sanskrtu nirvány). Toto pojetí tvoří první tři ze čtyř ušlechtilých pravd: ušlechtilá pravda dukkhy: v jádru existence tkví nedokonalost a neuspokojivost; ušlechtilá pravda o počátku dukkhy: příčinou je touha či žízeň (pálijsky tanha, v sanskrtu tršná), žízeň po smyslových rozkoších, žízeň po pokračování existence a žízeň po zničení; ušlechtilá pravda o skončení dukkhy: utrpení lze ukončit na základě zákona příčiny a účinku (zničíme-li žízeň, dukkha nevznikne); ušlechtilá pravda o cestě ke skončení dukkhy: Osmidílná cesta (viz níže). V buddhistickému pohledu je tedy svět nemocný, pohlcený žíznivostí, a vládne v něm dukkha, protože lidé nevidí dhammu, pravdu o skutečnosti. Je to svět, v němž jsou lidé zajatci duševního vězení, které si Ať už může nepřítel ublížit nepříteli jakkoli nebo nenávistník tomu, koho nenávidí špatně zaměřená mysl uškodí samotnému člověku ještě více. Dhammapada, v. 42 VĚROUKA

13 BUDDHISMUS 200 Malba buddhistického kola života. Uprostřed je prase, pták nebo kohout a had, kteří symbolizují nevědomost, připoutanost nebo nenasytnost a odpor či nenávist. Další kruh zobrazuje lidi, kteří díky svým dobrým skutkům kráčí vzhůru (bílá cesta), nebo kvůli svým špatným činům klesají dolů (černá cesta). Šest oddílů dalšího kruhu zobrazuje šest říší, do nichž se člověk může narodit (viz str. 202). Dvanáct úseků vnějšího kruhu symbolizuje stadia, jejichž prostřednictvím dochází znovu a znovu k zrození podle zákona příčiny a účinku, jenž započíná nevědomostí. Celý kruh drží Pán smrti. V jednom rohu ukazuje Buddha k nebi, čímž naznačuje, že z tohoto kruhu vede cesta ven. sami vyrobili. Je to však také svět, ve kterém na každého čeká osvobození, pokud změní způsob pohledu na svět a bude pracovat na osvobození od žízně, která je u kořenů nevědomosti a projevuje se v hněvu a nenávisti. Cesta k osvobození Ušlechtilé pravdy jsou domovem, do kterého v buddhismu patří vše ostatní. Součástí čtyř ušlechtilých pravd je ušlechtilá osmidílná cesta, cesta k ukončení utrpení: pravý názor; pravé rozhodnutí; pravá řeč; pravé jednání; pravé živobytí;

14 pravé snažení; pravá bdělost; pravé soustředění či meditace. Často se omezuje pouze na tři kategorie: mravnost (pálijsky i v sanskrtu šíla), soustředění či meditaci (pálijsky i v sanskrtu samádhi) a moudrosti (pálijsky panna, v sanskrtu pradžňá). Někdy se cituje tento verš z Dhammapady, z textu známého a oblíbeného po celém buddhistickém světě: Vystříhat se zlého, konat dobro, očišťovat vlastní mysl; toť učení probuzených. DHAMAPADA, V. 183 Mravnost Mravnost je podložím buddhistické cesty. Zahrnuje vystříhání se zlého, konání dobra. Bez mravní kázně nelze žít svatý život. Většina laických buddhistů staví do středu svých životů pět následujících předpisů: neubližovat žádným živým bytostem; nebrat, cos nedostal; vystříhat se cizoložství; neříkat nepravdu; nepřijímat nic, co zamlžuje nebo opájí mysl (např. drogy a alkohol). Mnozí buddhisté by podotkli, že tyto předpisy nehovoří jen o tom, co se dělat nemá, ale mají i pozitivní stránku. Závazek neubližovat znamená projevovat laskavost a soucit. Závazek nebrat, cos nedostal, znamená uznávat hodnotu a důstojnost ostatních lidí, což platí i pro zákaz cizoložství. Neříkat nepravdu znamená pěstit vlastní poctivost a integritu. Starověký text théravádové tradice Méttásutta popisuje laskavost následujícím způsobem: Stejně jako matka, jež vlastního syna, jediné své dítě, brání životem, nechť (člověk) vůči všem tvorům nitro otevře dokořán. Jeden způsob, jak to lze dělat, je meditovat o dobrotivosti. První krok je představit si, že jste obklopeni laskavostí. Pak se tato dobrotivost, občas představovaná jako bílé, teplé světlo, šíří dál a dál do vnějšího světa. Nejprve si meditující přivede na mysl ty, jež jsou mu drazí. Pak tento okruh rozšiřuje a nakonec dospěje i k těm, které rád nemá nebo je dokonce nenávidí. Tato transformační praktika ovlivňuje buddhistovo každodenní jednání. V očích buddhistů je mravnost spojena se zákonem jednání, zákonem karmy (v sanskrtu, pálijsky kamma), podle kterého mravné jednání nese dobré ovoce, špatné jednání zkažené plody. Neznamená to, že buddhistická mravnost je ze své podstaty sobecká. Spíše se má za to, že vlastní já a druzí jsou vzájemně spojeni. To, co je dobré pro druhé, je dobré i pro mne. Co by člověk neudělal sobě, neměl by činit druhým. Meditace Účelem meditace je očištění mysli. Meditace se váže k jádru Buddhova poselství: příčina naší nemoci tkví v žíznivosti, ve třech nezdravých kořenech nenasytnosti, nenávisti a sebeklamu. Jelikož tuto žíznivost plodí naše mysli a srdce, je podle buddhismu jediná cesta k vymícení žízně práce s vlastní myslí a srdcem. Buddhismus sice nabízí celou řadu meditačních metod, ale můžeme je shrnout do dvou hlav- 201 VĚROUKA

15 BUDDHISMUS 202 Mnich meditující v japonském chrámu v Macušima. Mniši, lze spatřit bytosti, které se dokážou osvobodit od utrpení tělesných nemocí na jeden rok, na dva roky, na tři, čtyři, pět, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát let, bytosti, které se dokážou osvobodit od tělesné nemoci i na sto let. Tyto bytosti však lze jen stěží nalézt ve světě, který se dokáže osvobodit od duchovní nemoci pouze na okamžik, a zachrání pouze ty, kteří v sobě zničili ásavy ( porušení jako je nevědomost). Anguttara Nikája II, 143 ních praktik: meditace poklidného prodlévání (pálijsky i v sanskrtu šamatha) a meditace zvláštního vhledu (pálijsky vipassaná, v sanskrtu vipašjaná). Meditace poklidného prodlévání není zvláštností buddhismu. Při této metodě se používá určitý předmět, na nějž se mysl soustředí a dosahuje jednoty. Nejoblíbenějším meditačním objektem je dech. Někteří buddhisté sledují, jak vzduch vchází a vychází z nosních dírek; jiní sledují vzdouvání a pokles břicha. Meditující sedí s narovnanými zády. V některých tradicích má zavřené oči, v jiných je má zčásti otevřené. Pokud se mysl odpoutá od předmětu, vrací se zpět, jemně a mimovolně, k dechu. Podle tradice existuje dalších čtyřicet meditačních objektů, které lze pod vedením učitele zvolit. Tento typ meditace může vést k meditačnímu pohroužení či džhána (dhjána), k vybroušenému stavu mentálního a duchovního uvědomění. Vipassaná znamená jasně vidět : jasně vidět tělo a mysl. Je to unikum buddhismu, jež nemá nic společného se změněnými stavy vědomí. Jeho cílem je přímé ověření dhammy sledováním těla a mysli. K dosažení tohoto cíle vznikly v buddhistické tradici mnohé postupy. Jednou z široce používaných metod je pouhá pozornost či nezáměrné vědomí, jistá forma dbalosti zdůrazňující přítomný okamžik. Cokoli člověku vytane na mysl, stává se předmětem meditace, pozornosti. Může to být sympatie nebo odpor vůči vnějšímu zvuku. Může to být pocit bolesti v nohou. Může jít o pocity nenávisti, závisti či lásky. Nic se nehodnotí jako dobré nebo špatné. Na ničem se nelpí. Všemu se přihlíží a nechává se to odejít. Pozoruje se pomíjivost a nejá. Vidíme tu nenasytnost, nenávist a klam i to, co způsobují. Každá meditace je objevnou výpravou, jak funguje mysl a tělo. Buddhisté věří, že meditací lze vymítit a překonat nenasytnost, nenávist, klam či nevědomost. Pro klam (pálijsky móha) je ústřední přesvědčení, že máme neměnné já či ego, která bychom měli klást do středu všech věcí, ochraňovat je, podporovat a hýčkat. Meditace odhaluje, že většina věcí, které považujeme za já naše pocity, myšlenky, bolesti je pomíjivá a prázdná. Cíl Buddhismus zdůrazňuje, že život po smrti sice existuje, ale není nejzazším cílem náboženské praxe. Nejčastěji se používá pojem znovuzrození. Buddhisté mu dávají přednost před převtělením, poněvadž nevěří v existenci neměnné duše, která by se převtělovala, nýbrž v neustále proměnlivý proces příčiny a účinku. Po smrti vždy znovu přichází znovuzrození, dokud se nevymítí nenasytnost, nenávist a klam. V théravádském buddhismu se člověk může narodit v jedné z pěti říší: (1) v peklech, (2) ve zvířecím světě, (3) v říši hladových duchů, (4) mezi lidmi a (5) v říši bohů. Mahájánoví buddhisté přidávají ještě jednu nebeskou sféru: (6) říši polobohů. S každou sférou je spjata určitá emoce nebo charakteristika. Vlastně jsou to stejně tak stavy mysli jako sféry bytí. Člověk, kterého zachvátí nenávist nebo vztek, v jistém smyslu prodlévá v pekle. Cílem buddhistovy cesty je překročit všechny tyto říše a dosáhnout nirvány tím, že vymítí nenasytnost, nenávist a klam. Některým buddhistům připadá tento cíl nedosažitelný. Vystačí si znovuzrozením v nebeské říši (naplňováním pěti předpisů a dobročinnou laska-

16 203 VĚROUKA

17 BUDDHISMUS 204 vostí). Jiní trvají na tom, že nirvány lze dosáhnout již v tomto životě. Ať už je dosažitelná teď nebo ve vzdálené budoucnosti, všichni buddhisté o ní hovoří s radostí a úžasem. Nirvána znamená konec utrpení a znovuzrození. Nastává ve chvíli, kdy vyhasne plamen touhy. Jde o nejvyšší etický stav, který však přesahuje lidské etické představy. Charakterizuje jej moudrost a soucit, které však předčí cokoli, co si neosvícený člověk dokáže představit. Je to absolutní bezpečí a blaho. Je to osvobození. Mahájánoví buddhisté spojují nirvánu s uvědoměním si své buddhovské přirozenosti. Théravádoví buddhisté hovoří o dosažení stavu arhata. Zůstává otevřené, co se po smrti děje s lidmi, kteří si uvědomili svou buddhovskou přirozenost nebo se stali arhaty. Texty hovoří o tom, že tento stav přesahuje možnosti lidské řeči. Někteří buddhisté mahájánové tradice mají ještě další cíl: osvobodit všechny bytosti. Tito lidé skládají to, co je známo jako bódhisattvova přísaha, a usilují o dosažení osvícení nejen kvůli sobě samým, ale kvůli všem bytostem. Tento slib se někdy pojímá jako závazek zůstat v říši neustálého znovuzrození, dokud se neosvobodí všechny bytosti. Rodina a společnost ELIZABETH J. HARRIS Buddhova výzva původně zněla: Přijďte a žijte svatý život, abyste učinili přítrž utrpení. Někteří z těch, kteří ji zaslechli, opustili domov a rodiny, aby se stali celibátními mnichy a jeptiškami (pálijsky bhikkhu a bhikkhuní, v sanskrtu bhikšu a bhikšuní). Jiní se svými rodinami zůstali jako laičtí stoupenci. Obě skupiny se jasně oddělily, jak to souhrnně vyjadřuje verš z pálijského kánonu (viz Buddhis-

18 mus: Posvátné spisy ) o pávovi a labuti. Čtverá společnost Jednoduše řečeno, lidé bez zodpovědnosti k rodinám měli spět přímo a rychle k nirváně, poněvadž se dokážou snadněji osvobodit od závazků a od sympatií a antipatií s nimi spojených. Laici šli pomalejší cestou, nuceni k hromadění majetku a zneklidňováni starostmi o přežití. To však neznamená, že by byli bezvýznamní nebo nemohli dosáhnout vyšších stupňů náboženské čistoty. V kanonických textech najdeme množství příkladů silných, vysoce duchovních laiků. Starý buddhismus hovořil o čtveré společnosti, o mniších, jeptiškách, laických mužích a laických ženách, a o jejich vzájemné provázanosti: mniši a jeptišky svou obživou a dalšími potřebami záviseli na laicích; zasvěcenci učili laiky dhammu (pálijsky, v sanskrtu dharmu), a laici tak získávali pole pro získání zásluh (pálijsky puňňa, v sanskrtu punja). Koncept zásluh se odvozuje od zákona jednání (pálijsky kamma, v sanskrtu karma), podle nějž má dobré jednání dobré důsledky (viz Buddhismus: Věrouka ). Mniši a jeptišky jsou polem pro zisk 205 Páv s modrým hrdlem, který letí nebem, nikdy nedosáhne rychlosti labutě. Podobně se hospodář nikdy nepřiblíží mnichovi, jenž získal kvality mudrce meditujícího stranou v džungli. Sutta Nipata, v. 221 RODINA A SPOLEČNOST Wat Phrá Singh, největší a nejvýznamnější chrám v Chiang Mai. Menší budova nalevo je nejdůležitější svatyní chrámu, Phrá Wiharn Lai Kam, v níž najdeme Phrá Singh Buddhu.

19 206 BUDDHISMUS Mladá žena zavěšuje zvonečky nad sochu Buddhy v Sule Padoga v Rangoonu, Myanmar (Burma). Stejně jako matka chrání své jediné dítě s nasazením vlastního života, právě tak rozvíjej své nekonečné srdce vůči všem bytostem. Z Rozpravy o milující laskavosti, Sutta Nipata, v. 149 zásluh, poněvadž zajišťují dobré důsledky všem, kteří k nim jsou velkorysí. Tento systém čtyř tříd dosud existuje v mnoha asijských zemích s buddhistickou většinou. Řád jeptišek v některých zemích vymizel, například na Srí Lance a v Myanmaru (v Barmě), ale buddhistické ženy jej v posledních desetiletích obnovují. Ve dvacátém století vznikla buddhistická hnutí, ve kterých řád mnichů či jeptišek není. Platí to například pro Riššó koseikai a Sóka gakkai v Japonsku a pro Přátele západního buddhistického řádu ve Velké Británii. Posledně zmíněné hnutí nicméně rozlišuje mezi členy dharmacari a dharmacarini, muži a ženy sledující dharmu a přáteli. Dodnes platí, že většina buddhistů působí v rámci systému, který jasně rozlišuje mezi těmi, kteří se zřekli rodinných vazeb, a mezi laiky. Nutno říci, že srovnáváme-li různé buddhistické společnosti mezi sebou, vidíme, že jsou ohromně různorodé. Buddhismus při svém rozšíření z Indie zapustil kořeny v rozdílných kulturách. Například čínský a japonský buddhismus působí z kulturního hlediska velmi odlišně od buddhismu na Srí Lance. V současné době způsobuje další změny globalizace a vzestup buddhismu na Západě; buddhismus se přizpůsobuje, inovuje a v některých případech slevuje. Proto je obtížné hovořit obecně o rodině a společnosti. Rodina Rodina má ve všech buddhistických komunitách velký význam. Ve většině tradičních buddhistických společnostech je ovšem sňatek světská záležitost. Patří do sekulárního světa a probíhá bez účasti náboženských činitelů. Neskládají se žádné sliby před Bohem, poněvadž buddhismus není teistickým náboženstvím v přísném slova smyslu. Ze stejného důvodu byl v některých buddhistických společnostech, alespoň před obdobím evropské civilizace, i rozvod přímočarou, světskou záležitostí, která dávala ženám práva, o nichž evropské ženy té doby mohly jen snít. Pod vlivem kolonialismu, křesťanství a globalizace se věci změnily. Některé buddhistické nevěsty na Srí Lance se dnes například oblékají

20 207 bíle, tedy v barvě tradičně spojované s pohřby a neplodností. Během obřadu se pějí náboženské verše a někdy jsou přítomni mniši. A rozvod je mnohem obtížnější. Děti se vítají s radostí. Ačkoli si buddhisté uvědomují, že na lásku a rodičovské vazby je třeba mnoho vynaložit cenu a že způsobují bolest (dukkha), všechny buddhistické školy vnímají rodičovství pozitivně. Na základě buddhistické víry v znovuzrození se k dětem přistupuje tak, že přišly na svět se svou historií. Nejsou vlastnictvím rodičů, poněvadž mají vlastní předešlé životy. Navíc vládne přesvědčení, že život je ohromně vzácný, představuje příležitost k duchovnímu rozvoji, kterou nesmíme promarnit. Zejména v tibetském buddhismu je vnímání vzácnosti života součástí náboženské praxe. Podle jednoho starověkého théravádského textu, Sigalovada sutta, se rodinné vztahy mají řídit vzájemným souborem povinností, jenž působí téměř jako moderní koncept lidských práv. Ženy mají projevovat pohostinnost vůči široké rodině, věrnost, starat se o věci, které přinesl jejich muž, a dovedně plnit své povinnosti. Muži jim mají na oplátku projevovat úctu, zdvořilost a věrnost a obdarovávat je ozdobami, jako je oblečení a šperky. Sloužící mají dobře plnit svou práci a vstávat před svými zaměstnavateli, avšak zaměstnavatelé mají svým zaměstnancům dávat práci podle jejich síly, starat se o ně v době nemoci, dávat jim jídlo a mzdu a umožnit jim, aby odešli. Od doby sepsání tohoto spisu se časy změnily, avšak základní ideály jsou nadále v buddhistických rodinách i v širší společnosti zejména v théravádských zemích vlivné. Společnost Tradiční buddhistický obraz státu představuje vládu monarchy, jenž se řídí dhammou a radami klášterní sanghy (komunity) a zajišťuje společenský blahobyt moudrým systémem zákonů a ekonomickou spravedlností; zajišťuje například, aby chudí měli prostředky k obživě. Šíření demokratických modelů tento obraz pozměnilo, avšak v některých zemích klášterní sangha dodnes chápe sebe sama jako státního rádce. Je ovšem možné tvrdit, že buddhismus vždy nabízel demokratický model klášterní sanghu, inspirovanou snad některými republikánštějšími modely vlády v Buddhově vlastní společnosti. Dnešní buddhismus působí v rámci různých politických modelů. Podle jedné stereotypní představy podněcuje buddhismus člověka k ústupu ze společnosti kvůli svému důrazu na ne-vázanost. Takový názor je zavádějící: buddhistická nevázanost znamená zřeknutí se všeho, co ve společnosti vytváří zmatek: sobectví, nenasytnosti, zlosti, násilí a závisti. Nemá nic společného s nedostatkem soucitu nebo s apatií. Ve skutečnosti může buddhismus nabídnout světu důraz na soucit a dobrosrdečnou laskavost, které zavládnou, opanujeme-li a překonáme-li nenasytnost a nenávist, závist a řevnivost. Jedním z prvních kroků na této cestě je schopnost soucítit s ostatními: Všichni se chvějí před násilím; všem je život drahý. Srovnáš-li se sebou ostatní, neměl bys zabít ani zapříčinit, aby zabíjeli jiní. DHAMAPADA, V. 130 Těm v říši, kteří obdělávají půdu a chovají dobytek, nechť Vaše Veličenstvo rozdává obilí a krmivo; těm, kteří obchodují, kapitál; a lidé, kteří jsou ve státních službách, ať dostanou náležitou mzdu. Rada králi, který se potýkal s nezákonností; Kutadanta Sutta, Digha Nikája I, 135 RODINA A SPOLEČNOST

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 5 9 2 9 Šrí Dattátreja Avadhuta

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Příručka pro učitele Dharmy

Příručka pro učitele Dharmy Příručka pro učitele Dharmy ÚVOD Tato příručka je věnována zenovému mistru Seung Sahnovi. Je to poklona jeho učení, poklona jeho neúnavnému úsilí pomoci nám uvidět cestu a následně pomáhat ostatním. Jako

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Magdaléna Hylenová Třída: 3. C Datum: 16. 2. 2017 1. Náboženství BUDDHISMUS a) Obecná charakteristika tématu Je to moderní souhrnný

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

Zápas o nezávislost země a její modernizaci (1851 1910) 41 Vláda krále Mongkuta/Rámy IV. (1851 1868) 41 Mongkutův Siam se otevírá Západu 42 Král

Zápas o nezávislost země a její modernizaci (1851 1910) 41 Vláda krále Mongkuta/Rámy IV. (1851 1868) 41 Mongkutův Siam se otevírá Západu 42 Král Obsah Úvodem: název země 8 Přepis thajských termínů a jmen 9 Thajsko od nejstarších dob po vznik říše Ajuthaja (1351) 10 Nejstarší osídlení 10 Prehistorie 10 Říše Fu -nan a malajské státy na jihu Thajska

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení.

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení. Mnozí vyznavači východních učení se domnívají, že o buddhismu už víme všechno a že veškeré důležité texty vyšly v překladu do všech světových jazyků. A přece tomu tak není. Učení o tom, jak si počínat

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha OTÁZKY A ODPOVĚDI Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005 Óm Šrí Paramátmane Namaha Dnes ráno se mě jeden z vás ptal na jméno Šankaráčarja. Slíbil jsem mu, že odpovím na satsangu. Hledající se někde

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus Filozofie,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více