Buddhismus. Historický přehled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddhismus. Historický přehled"

Transkript

1 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk nazývaný Buddha byl reálnou postavou, která žila a zemřela kdysi před začátkem našeho letopočtem, ale přesné datum jeho narození a smrti se určuje jen obtížně. Současné bádání hovoří o tom, že Buddha žil v severní Indii někdy v pátém století před Kristem. Nejspíše se jmenoval Siddhártha Gautama (v sanskrtu) nebo Siddhátta Gotama (v pálijštině, v níž jsou napsána mnohá raná buddhistická díla). Buddhismus je vnější označení náboženství, které jeho vyznavači často označují prostě Dharma (pálijsky Dhamma). Toto slovo znamená nauku i to, jak se věci mají. Právě proto, že Siddhártha Gautama objevil, jak se věci mají, a učil o tom, stal se Buddhou. Je proto na místě upozornění, že zatímco v západních diskusích se často zdůrazňuje význam zakladatele buddhismu (bezpochyby po vzoru vazby mezi Kristem a křesťanstvím), buddhisté kladou důraz spíše na to, co učil. Buddhisté považují za samozřejmé, že musíme začínat naukou. Učení vede k pochopení, jak se věci skutečně mají, a tudíž k radikálnímu přehodnocení vlastního života. Buddha se probral k této pravdě a učil ji. Není v tom jedinečný, poněvadž jiní se probudili již před ním a po něm se probudí ještě mnozí, mnozí další. Kdo byl Buddha? Začínat životním příběhem Buddhy je naše, západní tradice. Ovšem i když zde začneme, nesmíme životní příběh chápat jako historický fakt. Lze důvodně předpokládat, že Siddhártha Gautama skutečně žil. V očích svých následovníků dosáhl nejvyššího možného pochopení skutečnosti, dospěl k poznání, které je skutečnou svobodou. Historické zázemí zbytku vyprávění můžeme jen těžko posoudit. V některých případech je krajně nepravděpodobné, že se popisované události skutečně staly. Avšak sám buddhismus se vždy více zajímal o to, jak Buddhův životní příběh ilustruje buddhistické nauky, než o jeho historickou pravdivost. Siddhártha Gautama se údajně narodil jako princ a vyrůstal v pře-

2 189 pychu, aniž by si kdy uvědomil nepříjemné stránky života zejména stáří, nemoci a smrt. Oženil se a měl syna. Poznání stáří, nemocí a smrti jím však natolik otřáslo, že se vzdal svého královského světa i rodiny. Siddhártha se vydal na cestu v Indii tehdy ani nyní nikoli neobvyklou putujícího hledače. Hledal nejzazší pravdu, která by vedla k naprostému osvobození od utrpení. Siddhártha vedl tvrdý život meditace, studia a asketismu. Skromné porce jídla získával z milodarů. Nakonec však dosáhl, pohroužen do sebe v hluboké meditaci, pravdy, kterou hledal. Dospěl k náhledu, jak to skutečně je. Tato pravda jej osvobodila. Stal se Probuzeným, tj. Buddhou. Shromáždil kolem sebe skupinu učedníků a na svých cestách severní Indií učil všechny, kteří chtěli naslouchat. Nakonec v požehnaném věku zemřel. Avšak smrt pro něj nic neznamenala. Osvobodil se totiž od smrti, stejně jako se osvobodil od všech ostatních forem nepříjemnosti, nedokonalosti a zmaru. A po smrti? O Buddhovi po smrti už není co vykládat. tů naše nevědomost: nepochopení, jak věci skutečně jsou. Všichni žijeme své životy z této perspektivy selhávajícího poznání. Základním ohledem tohoto nepochopení je přehlížení skutečnosti, že všechno v naší zkušenosti je ze své podstaty pomíjivé. Všechny věci se mění, a ze všeho nejvíce my sami. Utrpení vyplývá z toho, že se ve svých zkušenostech a ve svých životech snažíme zastavit věci, aby se nerozpadly a nepřestaly být; samozřejmě nemůžeme uspět. Musíme se naučit nechat věci být, ale musíme Hlava Buddhovy sochy ve Waikaloa na Havaji v USA. HISTORICKÝ PŘEHLED Co učil? Celý příběh Buddhova života vypráví o věcech, které vypadají jinak, než jaké jsou. Buddha učil, že vidět věci tak, jak jsou, je cesta k překonání všech nepříjemností, nedokonalosti a zmaru. To vše lze souhrnně označit jako dukkha (v pálijštině) či duhkha (v sanskrtu), což doslova znamená bolest či utrpení. Buddha učil, že pokud pohlédneme do hloubky, uvidíme, že naše životy jsou tak či onak od základu dukkha. Buddha se nezajímal o problém Boha; a buddhistická tradice je zajedno v tom, že stvořitelský Bůh, jak ho pojímá například křesťanství, zkrátka neexistuje. Důvodem utrpení je podle buddhis- je nechat být na velmi hluboké úrovni, jinak zůstaneme zmateni a utrpení bude trvat donekonečna. V buddhistickém pojetí se skládáme z proudu vědomí a s ním spjatými mentálními obsahy, jako jsou pocity a záměry, a z těla, které se rovněž neustále mění. Další údajně neměnný prvek zvaný já (pálijsky attá, v sanskrtu átman) už není nezbytný. Vlastně by jeho předpoklad mohl vést k nebezpečné formě sebestřednosti, k naprostému opaku nechávání být. Buddhistic-

3 BUDDHISMUS 190 ká tradice proto učí o ne-já (pálijsky anátta, v sanskrtu anátman). Po smrti tělo přestává existovat, avšak věčně plynoucí nepřetržité vědomí se svým mentálním doprovodem trvá dál a jakoby si vytáčí další tělo podle dobrých nebo špatných skutků člověka (karma). Takové převtělení znamená, že člověk je opět vystaven utrpení (stáří, nemoci, smrti atd.). Tento proces skončí pouze tehdy, pokud necháme věci být na nejhlubší možné rovině, jíž dosáhneme meditací. Toto nechání být pramení z nahlédnutí věcí, jak skutečně jsou, a z naprostého převrácení téměř instinktivních a frenetických vzorců zachytávání věcí. Toto opadnutí buddhisté nazývají osvícení (pálijsky nibbána, v sanskrtu nirvána). Klášterní tradice a doktrinální školy V Buddhově vizi cesty směrem vpřed hrál ústřední roli řád mnichů a jeptišek žijících z almužen, kteří svým odříkáním vyjadřují přijatý závazek radikální přeměny, které je nám všem třeba. Tento řád je znám jako sangha. Spolu s kláštery vznikly klášterní předpisy usměrňující chování příslušníků sanghy a podporující mír a harmonii nezbytné ke sledování Buddhovy cesty. Buddha si nestanovil žádného nástupce. Údajně pravil, že jeho následovníkem má být nauka, dharma. Po jeho smrti se ovšem začaly objevovat neshody. Původně se týkaly klášterních regulí. Spory se braly velmi vážně. Pokud nebylo možné spor vyřešit, mniši, kteří byli v menšině, museli odejít. Vytvořili pak své vlastní skupiny s odlišným souborem klášterních pravidel. Postupně tak vznikla řada různých klášterních tradic. Nejznámější a jediná raně buddhistická indická tradice, která přežila až dodnes, je učení starších (théraváda), v současnosti přítomná například na Srí Lance, v Thajsku, v Kambodži a v Myanmaru (v Barmě). Schizma (sanghabhéda) se technicky vzato týká klášterních pravidel, nikoli doktrinálních neshod. Spory o nauku jsou méně vážné. V průběhu času však vznikly i různé doktrinální pozice, v některých případech sledované určitými školami. Příkladem může být škola (či školy) známá jako pudgalavada ( nauka pudgaly ). Předmětem sporu tu byla osoba (pudgala). Její stoupenci tvrdili, že ačkoli Buddha učil ne-já, přesto existuje cosi (byť je obtížné říci, co to je) zvané pudgala, něco, co je v určitém smyslu skutečně v nás. Odpůrci namítali, že tato pudgala je převlečené já, takže její přijetí znamená odklon od ústředního bodu Buddhova učení. Další diskuse se týkaly toho, kým nebo čím Buddha přesně byl. Někteří říkali, že Buddha je ve skutečnosti mnohem výjimečnější, než se zdá. Ačkoli se například zdá, že učí, ve skutečnosti neustále medituje. Nepotřebuje spát, vyprazdňovat se ani jíst. Dělá tak pouze proto, aby jednal v souladu se světským očekáváním. Jak se Buddhovi následovníci snažili uvést jeho učení do praxe a jasně je vysvětlit ostatním, dostávalo se v raném (ale i pozdějším) buddhismus na pořad dne mnoho podobných témat. Rovněž se diskutovalo o poměrném významu praktikování dharmy pro dosažení osobního osvobození od veškerého utrpení v protikladu k soucitnému učení druhých. Co je mahájánový buddhismus? Chceme-li pochopit rané buddhistické dějiny, musíme odlišovat doktrinální spory a diskuse (tedy doktrinální školy) od disharmonie týkající se chování a schizmatu (různé klášterní tradice). Ještě další

4 191 fenomén, jenž se objevuje v literatuře zhruba od prvního století našeho letopočtu, je vnitřní vývoj v rámci buddhismu, vzrůst mahájány ( velké vůz nebo snad vůz vedoucí k Velkému ). Mahájánový buddhismus není doktrinální škola; v rámci mahájány existuje mnoho škol. Navíc ji musíme odlišovat od klášterní tradice. Neexistuje žádný správný, porovnatelný soubor mahájánových klášterních regulí (vinaja). Například indičtí mniši zastávající mahájánovou perspektivu budou žít v souladu s kterýmkoli souborem již existujících klášterních pravidel. Občas je najdeme v klášterech spolu s mnichy, kteří mahájánovou perspektivu nezastávají. Nemá proto smysl hovořit o dvou buddhistických školách, théravádské a mahájánové. Théraváda je klášterní tradice. Mahájána nikoli. Teoreticky vzato by mohl existovat théravádský stoupenec mahájány. Je to proto, že mahájánu lze nejlépe chápat jako vizi, o níž jediné celý buddhismus vlastně vypovídá. Mahájána se poprvé objevuje ve spisech známých jako mahájánové sútry, které si (což je diskutabilní) nárokují být slovy samotného Buddhy. Klíčové je, že se tu postupně objevuje rozlišení mezi osvobozením od všeho utrpení (jinými slovy osvícením) a skutečným bytím Buddhou. Buddha je z duchovního hlediska více než jen osvobozený od svého vlastního utrpení. Buddha je rovněž dokonale soucitný. Být Buddhou je proto lepší než být prostě osvícený. Platí to nejenom kvůli Buddhově velkému soucitu, ale i kvůli mnoha podivuhodným, ba zázračným schopnostem, které Buddha má, aby pomáhal druhým. Ti, kteří míří k nejvyššímu cíli, by tudíž neměli usilovat jen o své vlastní osvobození od utrpení a znovuzrození. Měli by se spíše zapřísáhnout, že půjdou dlouhou cestou k buddhovství. Touto cestou je třeba jít přes mnohá zrození, záměrně přijímat průvodní utrpení, aby člověk nakonec byl schopen coby Buddha lépe pomáhat druhým. Řečeno ve zkratce, mahájána je cesta těch, kteří se snaží stát dokonalými buddhy. Činí tak pro dobro všech cítících bytostí (všech bytostí majících vědomí). Lidé, kteří se zavázali k této cestě, jsou známi Buddhističtí mniši při ranním sbírání almužny v Kyaiktiyo, Mynmar (v Burmě). HISTORICKÝ PŘEHLED

5 192 Buddhističtí novicové pomáhají při tvorbě mandaly čili posvátného kruhu v Bhútánu. jako bódhisattvové (slovo nejspíš původně označuje ty, kteří jsou schopni probuzení ). Buddhistické texty velmi podrobně popisují stadia cesty, jimiž musí bódhisattva projít, aby se nakonec stal Buddhou. V průběhu času mahájána rovněž podrobněji promyslela, čím je Buddha nadřazen tomu, kdo pouze ukončil vlastní utrpení: dále se zde rozvíjí představa, že Buddha je ve skutečnosti mnohem víc, než se zdá. Dokonce i jeho smrt byla jen představením, které mělo podat obratné poučení o pomíjivosti. Podle mahájánového buddhismu Buddha, vlastně nekonečné množství Buddhů, stále existuje, žijí ve vyšší rovině (v čistých zemích ). Odtud jsou svým velkým soucitem spojeným se zázračnými schopnostmi schopni a ochotni pomáhat těm, kteří je potřebují. Směřují k nim bódhisattvové, kteří jsou rovněž plni soucitu a pomáhají ostatním. Někteří z těchto Buddhů a nebeských bódhisattvů mají jména, například Avalókitéššvara, jenž je údajně přímo vtělením soucitu, nebo Maňdžušrí, vtělení moudrosti a vnitřního zření. Rozšíření buddhismu za hranice Indie Pro dějiny buddhismu v Indii měla značný význam konverze velkého vládce Ašóky (třetí století před Kristem). Náboženství tak získalo důležitý vládní patronát, ačkoli badatelé dnes opouštějí názor, že se Ašóka pokusil udělat z buddhismu státní náboženství. Od Ašókových dob se buddhismus začal šířit. BUDDHISMUS

6 193 Podle tradice v této době dorazil na Srí Lanku, následně se rozšířil do jihovýchodní Asie. V prvních stoletích našeho letopočtu pak toto náboženství dospělo středoasijskými obchodními cestami do Číny, rozšířilo se do Koreje a dalších zemí jižní Asie a v šestém století našeho letopočtu zasáhlo Japonsko. Z různých směrů, včetně Indie a Číny, přišlo do Tibetu. V Indii však z různých důvodů, kterým dodnes plně nerozumíme (zčásti snad kvůli vzestupu zbožných teistických forem hinduismu a kvůli islámskému vlivu) buddhismus nakonec upadl. Od čtrnáctého století v Indii přestal existovat. V posledních stoletích znovu oživl a v současnosti získává globální dimenzi. Patrně neznámějším současným buddhistou je tibetský dalajlama, držitel Nobelovy ceny míru, a opoziční barmský vůdce Aung San Suu Kyi. Je běžné, nicméně však zavádějící hovořit o buddhismu například v Číně, Japonsku a Tibetu jako o mahájánovém v protikladu k théravádskému buddhismu kupříkladu jihovýchodní Asie. Zopakujme, že nejde o srovnatelné fenomény. Řada mahájánových spisů se však dostala do Číny, Japonska a Tibetu, kde získaly nezpochybnitelnou autoritu. Na rozdíl od jihovýchodní Asie můžete u buddhistů v těchto zemích očekávat, že budou mahájánovou vizi považovat za shrnutí svých nejvyšších a nejzazších snah. Pro východoasijský buddhismus je zvláště charakteristická tradice známá jako japonský zen. Zen (samo slovo má úzký vztah k meditaci ) je proslulý důrazem na přímé, neverbální, intuitivní zření vyjadřované uměleckými formami (např. malbou), ale i humorem a šokovými postupy, jimiž se má dosáhnout probuzení. Tato probuzená přirozenost Buddhy je již přítomna v každém z nás, jenom si ji musíme uvědomit. V japonském buddhismu je významná také Šinranova tradice (třinácté století našeho letopočtu). Podle Šinrana probudit se do stavu Buddhy přesahuje schopnosti neosvícených lidí. Pouze pokud přestaneme spoléhat sami na sebe a svěříme se spásné Buddhově schopnosti, může se projevit již osvícená Buddhova přirozenost (Buddha tu má jméno Amitábha). Podle této nauky se lidé musejí zcela vzdát i toho nejjemnějšího egoismu, který je podněcuje k domněnce, že mohou dosáhnout duchovně cenných věcí včetně osvícení vlastními silami. Být mnichem, ba dokonce meditovat, je v posledku bezvýznamné; takové rozptylování je možným zdrojem egoismu. Co znamená tantra (a vadžrajána)? Poslední významný výdobytek, o němž se musíme zmínit, je tantra. Buddhisté od samého počátku v souladu se svým širším okolím uznávali magii. Magie přináší žádoucí výsledky na základě manipulace se skrytými silami, obvykle prostřednictvím rituálních pomůcek, jako jsou posvátné kruhy (mandaly), slabiky se zvláštní mocí (mantry), vizualizace atd. Stejně jako výuku mohou laická společenství žádat od buddhistických mnichů a jeptišek magické rituály pro dobrou úrodu, kvůli zdraví, dětem atp. Ačkoli používání této techniky není hlavní zájem buddhistů, její náležitost (jako aktu péče) a účinnost se nikdy nezpochybňovala. Velmi záhy začaly vznikat buddhistické rituální texty. V některých kruzích se tyto texty, často nazývané tantry, kontroverzně připisovaly samotnému Buddhovi. Podobně kontroverzní (zhruba od sedmého století našeho letopočtu nebo dříve) byl vývoj určitých Nenávist nikdy neuhasí další nenávist; nenávist uhasí jedině opak nenávisti. Takový je Věčný Zákon. Dhammapada, v. 5 HISTORICKÝ PŘEHLED

7 BUDDHISMUS 194 Nikdo ať nikoho neklame a nikým neopovrhuje, ať už kýmkoli a kdekoli. Nikdo ať nikomu ubližuje pro svou zlobu či zášť Nechť celý svět prostoupí myšlenky bezmezné lásky: nahoře, dole i napříč, bez jakýchkoli překážek, bez nenávisti a záště. Z Méttásutty, Sutty o milující laskavosti, Sutta Nipata, verše 6 a 8 tanter, které člověku, který je bude pravidelně používat, slibují možnost stát se Buddhou. Aby se jich člověk naučil používat, musel projít tajným zasvěcením a nekriticky vyznávat svého učitele (guru). Ještě spornější však byly tantry hovořící o možnosti dosáhnout tohoto nejvyššího cíle používáním a nakládáním s jemným psychofyzickým tělem, která údajně máme všichni v sobě. V tomto kontextu bylo zvláště mocnou technikou rituální využití sexuálního styku. A poněvadž probuzený Buddha je mimo světský zmatek a popletenost, doporučuje se nejenom (jakožto výraz probuzené přirozenosti lidství) sexuální aktivita po způsobu, který překračuje uznávané společenské normy, ale i další zvláštní chování, které neosvícené nutně překvapí. Tento vývoj, často spojovaný s výrazem vadžrajána ( diamantové vozidlo, cesta blesku ), přinesl i literární žánr detailně popisující překvapivé výkony probuzených tantrických osob s magickou mocí (siddhů). Je pochopitelné, že tyto věci byly a jsou krajně sporné. Musíme dodat, že během času se dostaly pod ortodoxnější, zejména klášterní kontrolu, takže problematičtější stránky tantrického buddhismu byly zkroceny a začleněny do širšího mahájánového duchovního kontextu soucítění a moudrosti. Právě v této formě dnes tantry najdeme v nejrozšířenější a nejproslulejší podobě v tibetském buddhismu. Posvátné spisy PAUL WILLIAMS Buddha sám nic nenapsal. Prostě učil. Někdy líčil svou vizi světa, hovořil o místě člověka ve světě a o duchovní a mravní cestě ke svobodě nakonec k naprostému osvobození od nedokonalosti, zmaru a utrpení. Jindy urovnával spory mezi svými následovníky a stanovoval nejlepší způsob života, který by vedl k dosažení dokonalé svobody. Podle buddhistické tradice se záhy po Buddhově smrti sešli mniši, kteří dosáhli cíle osvícení (pálijsky nibbána, v sanskrtu nirvána), aby přednesli, co si zapamatovali z Buddhových promluv. Byl to první buddhistický koncil. V literatuře se často uvádí, že v klasické době proběhly takové koncily tři, ale všechny buddhistické tradice uznávají jen dva. Důraz byl od počátku kladen na paměť a přednes; stejnou metodou se tradují například základní spisy hinduismu, védy. Ústní tradování V prvních stoletích se tedy buddhistické texty předávaly spíše ústní než písemnou formou; zčásti se tím vysvětluje důraz na ústní přenos od učitele k žákovi. Různé mnišské skupiny se zaměřovaly na různé texty nebo sbírky textů a navzdory tomu, co bychom očekávali, se ústní předávání ve skupinách ukázalo jako velmi účinná metoda zachování Buddhových slov. Byla přinejmenším stejně přesná jako písemný zápis, poněvadž interpolace dodatečného a zřejmě sporného materiálu stejně jako vynechávky jsou v případě

8 195 skupinové recitace daleko obtížnější. Někdo by si jich ihned všimnul. Podle jedné buddhistické tradice byly spisy poprvé zapsány v prvním století před Kristem. Za rozhodnutím pro psanou formu stál nejspíše zčásti strach, že by se v době společenského a politického útlaku mohly nauky navždy ztratit, pokud by zemřelo příliš mnoho významných mnichů, ať už pro nemoc, kvůli válce nebo hladomoru. Takový osud zřejmě potkal některé džinistické spisy. Buddhistický kánon Texty přednesené na prvním buddhistickém koncilu tvoří základ kánonu. Dělí se na: sútry (pálijsky sútty), obecné Buddhovy promluvy a někdy i nauky jeho následovníků; texty vinaja, týkající se struktury a disciplíny klášterního řádu. Během doby přibyl další oddíl, abhidharma (snad vyšší či přesnější nauka ). Tato část sestává převážně z prací promyšleně popisujících, jak vypadá psychofyzický svět, pokud jej nahlíží osvícený člověk tak, jak věci skutečně jsou, nikoli v běžném neosvíceném pohledu. Kanonické texty abhidharmy nejspíše pocházejí z doby po Buddhově smrti, ale tím či oním způsobem si nárokují jeho autorství. Zmíněné tři oddíly společně vytvářejí Tři koše (pálijsky Tipitaka, v sanskrtu Tripitaka), které se dále dělí. Například v pálijském kánonu (viz níže) se koš súter dělí na čtyři oddíly (a jednu dodatkovou sekci) známé jako nikája. Nejznámější z nich je zřejmě Sbírka dlouhých promluv (Digha nikája). Trvalo několik století, než byl kánon uzavřen, takže k němu nebylo možné přidávat (přinejmenším teoreticky) žádná další díla, která by si mohla nárokovat, že pocházejí přímo od Buddhy. Měli bychom též dodat, že některé buddhistické texty mají autoritu kanonických spisů, ale technicky vzato vůbec nejsou součástí kánonu (například klášterní regule, dosud pravidelně přednášené klášterními mnichy a jeptiškami). Detail muže s voly ze Sútry minulé a přítomné karmy. Být upnut k určitému názoru a dívat se spatra na jiné názory jako na podřadné mudrci to nazývají spoutaností. Sutta Nipata POSVÁTNÉ SPISY

9 196 BUDDHISMUS Buddhistický mnich čte text v indickém Ladakhu. Různé verze Podle tradice Buddha výslovně doporučoval zachování a tradování svých nauk v místních jazycích, nikoli v sanskrtu, celoindickém jazyce vzdělanců. Buddhistické spisy jsou tedy od počátku psány množstvím jazykům a existuje celá řada překladů. Během utváření buddhistických klášterních tradic a doktrinálních škol navíc vznikly poněkud odlišné verze kánonu. Často byly psány různými indickými jazyky. V dnešních dnech je srovnávací studium různých kanonických verzí zjevně totožných textů plodnou oblastí bádání. Spisy potřebují určité autoritativní těleso, které je v průběhu staletí uchovává a předává. V buddhismu, zejména v indickém světě, jím vždy byl klášterní řád (sangha). Jak jsme se již zmínili v předchozí kapitole, jediná klášterní tradice, která přežila od počátku až do dnešních dnů, je cesta starších (théraváda). V souladu s tím je kánon thérávády jedinou verzí, která se dochovala v úplnosti a v původním starověkém indickém jazyce. Tato verze je známa jako Pálijský kánon, poněvadž je napsána v jazyce pálí. I přes své stáří a nedocenitelný význam je však Pálijský kánon pouze jedním z řady buddhistických kánonů, které existovaly ve starověkých dobách. Dochovala se také jednotlivá kanonická díla nebo sbírky textů (buďto v jiných indických jazycích, nebo ve starověkých překladech, například do čínštiny nebo tibetštiny), které byly součástí buddhistické misionářské činnosti. Postupem času a s větším důrazem na psané než ústní tradování začaly určité buddhistické tradice a školy v Indii uchovávat své spisy v sanskrtu. Z tohoto důvodu se buddhistické termíny často uvádějí jak v pálijské, tak v sanskrtské podobě. Obvykle jsou velmi podobné: například nibbána (v pálijštině) a nirvána (v sanskrtu). Jak se buddhismus šířil po Indii, ukazovalo se jako smysluplnější používat jeden jazyk než v různých oblastech spoléhat na různé překlady. Všichni vzdělaní lidé do jisté míry ovládali sanskrt a mnich s textem v sanskrtu jej mohl vzít kamkoli, aniž by jej musel překládat. To, co spis říká, mohl

10 méně vzdělaným lidem vyložit v místním jazyce. Tento přechod k sanskrtu jasně vidíme v případě největšího postkanonického písemného vývoje, u mahájánových súter. Na řadě raných mahájánových súter je znát, že byly přeloženy z jiných indických jazyků, než ve kterých zřejmě byly původně napsány. Apokryfní spisy: mahájánové sútry a tantry Nejstarší doklady, z nichž víme o mahájánovém buddhismu, jsou jeho spisy. Písemné podloží mahájány je dokonce starší než archeologické doklady o stoupencích mahájány! Mahájánové sútry jsou apokryfní a jejich ideje často působí nově a radikálně. I když si nárokují Buddhovo autorství, autorita těchto apokryfních súter se v buddhismu často zpochybňuje a je pravda, že dochované verze těchto súter nemohou být tak staré. Někdo se může domnívat, že určité prvky přinejmenším některých starých mahájánových súter pocházejí z vnuknutí, meditačních vizí a zjevení, jejichž původcem je sám Buddha, který je stále dostupný na jakési vyšší rovině. Ačkoli mohou existovat pokusy doplnit nějaké takové sútry, nejsou součástí jakéhokoli oficiálního kánonu zachovávaného identifikovatelnou indickou klášterní tradicí. Apokryfní sútry nevznikly pouze v Indii. Existuje například celá řada apokryfních súter složených v Číně, které Indie v klasické době neznala. Dokonce i dnes vznikají v oblastech obvykle spojovaných s mahájánovým buddhismem (například v klášterně théravádském světě Srí Lanky) apokryfní buddhistické sútry, jež mají pocházet ze zvláštního typu zjevení; místní hlavní buddhistické klášterní řády je však zjevně neuznávají za kanonické. Tvrdí se, že samotné počátky a přežití mahájány jakožto hnutí vyžadovaly existenci psané formy. Náboženství často vytvářejí kontroverzní texty, které si nárokují, že jsou to autentická nebo vnuknutá slova jejich zakladatelů. Tato díla však mizí, pokud se jich neujmou náboženští entuziasté. V buddhismu kanonická díla uchovává a budoucím generacím traduje instituce sangha. Sangha však zřejmě neuchovávala apokryfní texty, určitě ne texty podobné raným mahájánovým sútrám, často kritickým vůči existující klášterní hierarchii. Dokud se tedy kánon předával ústně, bylo zcela nemožné uchovat významně nové perspektivy, jako je mahájána, které si nárokují Buddhovu autoritu. Právě jejich zapsání proto umožnilo zachovat a předávat apokryfní texty a jejich perspektivy. Psaný text může přežít, existuje-li někdo stačí jeden člověk, kdo jej chce uschovat. Další významný korpus apokryfní, písemné literatury, která si nárokuje Buddhovu autoritu, jsou tantry. Tantry jsou texty spjaté s rituální magií. Jejich počátky v buddhismu (najdeme je rovněž v hinduismu a džinismu) jsou nejasné a nejstarší tantry jsou zcela jistě o několik století pozdější než první mahájánové sútry. Je to velmi rozsáhlá literatura. Provádění rituálů podle těchto textů, k nimž patří techniky na dosažení osvícení jakož i daleko světštější magické aktivity, předpokládá zasvěcení, pevné vedení učitelem (guru) a slib mlčenlivosti. V tantrických textech se používají například magické diagramy, slabiky se zvláštní mocí (mantry) a vizualizace. Tantry se spojovaly s mahájánou, v některých případech se do ní i začleňovaly (zejména v Tibetu); poslední výzkumy však dokládají existenci tantrické literatury v zemích, jako je 197 POSVÁTNÉ SPISY

11 BUDDHISMUS 198 Požádán několika občany Kalamy o to, aby je vedl, Buddha řekl: Nenechte se vést zprávami, tradicemi ani pověstmi. Nenechte se vést autoritou náboženských textů ani pouhou logikou či odvozováním ani uvažováním o jevech Pokud však, Kalamejští, sami víte, že některé věci jsou necelé (akusala) a chybné a špatné, pak jich zanechte A pokud sami víte, že některé jsou celé (kusala) a dobré, pak je přijměte a následujte je. Anguttara Nikája II, Myanma (Barma) nebo Kambodža, které se s mahájánovými perspektivami obvykle nespojují. Exegetická pojednání Kromě spisů (ať už těch přijímaných za kanonické, nebo těch zpochybňovaných a většinou považovaných za apokryfní) najdeme v buddhistické literatuře také ohromné množství exegetických pojednání, obvykle souhrnně označovaných za šástry. Vytvořili je velcí učenci buddhistické tradice, aby osvětlili obtížná témata, nebo aby obhájili své pojetí proti soupeřům a alternativním výkladům; v některých případech, jako je Abhidharmakóša, mají sloužit jako velké kritické kompendium buddhistické nauky a cesty. Taková exegetická pojednání vznikla ve všech zemích, kde se buddhismus usadil, a mají mimořádný význam pro studium dějin buddhistické nauky. Věrouka ELIZABETH J. HARRIS Buddhův žák Malunkjaputta si stěžoval, že jeho učitel nezodpovídá některé nejdůležitější životní otázky. Je svět věčný? Je duše totožná s tělem? A tak dál. Buddha odpověděl příběhem: Jednoho muže zasáhl šíp pomazaný jedem. Jeho přátelé a příbuzní k němu přivedli lékaře. Zraněný řekl: Nedovolím lékaři, aby ze mě vytáhl šíp, dokud se nedozvím, jestli muž, který mě zranil, byl šlechtic, bráhman, obchodník nebo dělník. Nenechám ho, aby ze mě vyndal šíp, dokud nepoznám jméno a klan muže, který mě zranil dokud se nedozvím, zda byl vysoký nebo malý dokud nezjistím, zda luk, z něhož střílel, byl malý nebo velký dokud nepoznám, zda jeho tětiva byla z lýka, z rákosu, ze šlach nebo z třísel Muž se to nedozvěděl a zemřel. ZKRÁCENO Z KULAMALUNKAJSKÉ SÚTTY, ČÁSTI MAHÁJÁNA NIKÁJA PÁLIJSKÉHO KÁNONU Stejně se povede těm, dodal Buddha, kteří trvají na tom, že musejí znát odpovědi na spekulativní otázky o přirozenosti reality dříve, než začnou vést svatý život. Takové otázky totiž nijak nepomáhají k dosažení skutečného cíle, jímž je skončení utrpení. Toto podobenství ukazuje k jádru buddhismu. Buddhismus není ani tak souborem přesvědčení, ale spíše cestou, jež vede od utrpení k jeho konci, od nevědomosti k soucitu a k moudrosti. První Buddhovo pozvání těm, kteří si přáli jej následovat jako mniší nebo jeptišky v pátém století před

12 199 Kristem, znělo: Přijďte a žijte svatý život, abyste učinili přítrž utrpení. Jediné buddhistické krédo je tudíž následující: Hledám útočiště u Buddhy, Hledám útočiště v dhamma, Hledám útočiště v sangha (buddhistická komunita). To jsou tři klenoty či tři drahokamy. Buddhistou je každý, komu se staly jádrem života. Dhamma (v pálí; v sanskrtu dharma) je to, k čemu se Buddha probudil při svém osvícení a co učil následujících čtyřicet let. Slovo doslova znamená to, co je stanoveno. Pro buddhisty je to pravda o povaze existence, pravda, která podpírá kosmos, pravda, kterou učili všichni Buddhové. Odhaluje, jak se věci mají. V různých buddhistických školách se dhamma vyjadřuje různými způsoby. Existují však prvky všem školám společné. Svatý život Buddhistův zbožný život znamená určitý způsob vidění reality a specifický způsob jednání. Způsob vidění začíná spíše zkušeností než metafyzikou: zkušeností, že život je vykloubený, vadný, neuspokojivý, plný utrpení, a uvědoměním si, že jedním z důvodů je pomíjivost všech věcí. Jsme odděleni od těch, které milujeme. Ztrácíme sílu. Stárneme, churavíme a umíráme. Vše, co chováme v lásce, pomíjí: mládí, síla, majetek, vztahy. Buddhismus hovoří o třech určujících charakteristikách existence: pomíjivost (pálijsky anicca, v sanskrtu anitja), neuspokojivost (pálijsky dukkha, v sanskrtu duhkha) a ne-já (pálijsky anátta, v sanskrtu anátman). Rys ne-já uvidíme, aplikujeme-li koncept pomíjivosti na já. Stejně jako ve vnějším světě vše v našich tělech a myslích se mění. Vše je podmíněné. Neexistuje žádné neměnné já, duše či ego. Mahájánoví buddhisté používají slova prázdnota. Všechny věci včetně já jsou ve své podstatě prázdné. Zde začíná buddhistické pojetí existence, ale u těchto zjištění nekončí. Buddha hovořil o tom, že utrpení či neuspokojivost života nejsou nahodilé ani nezměnitelné. Stejně jako všechny ostatní fenomény mají svou příčinu, a pokud tuto příčinu odstraníme, utrpení nevznikne. Buddha stanovil jako příčinu touhu : sebestředné toužení po smyslových rozkoších a životě samém. Pokud odstraníme tuto touhu, utrpení přestane, aby dalo prostor osvobození nibbány (v sanskrtu nirvány). Toto pojetí tvoří první tři ze čtyř ušlechtilých pravd: ušlechtilá pravda dukkhy: v jádru existence tkví nedokonalost a neuspokojivost; ušlechtilá pravda o počátku dukkhy: příčinou je touha či žízeň (pálijsky tanha, v sanskrtu tršná), žízeň po smyslových rozkoších, žízeň po pokračování existence a žízeň po zničení; ušlechtilá pravda o skončení dukkhy: utrpení lze ukončit na základě zákona příčiny a účinku (zničíme-li žízeň, dukkha nevznikne); ušlechtilá pravda o cestě ke skončení dukkhy: Osmidílná cesta (viz níže). V buddhistickému pohledu je tedy svět nemocný, pohlcený žíznivostí, a vládne v něm dukkha, protože lidé nevidí dhammu, pravdu o skutečnosti. Je to svět, v němž jsou lidé zajatci duševního vězení, které si Ať už může nepřítel ublížit nepříteli jakkoli nebo nenávistník tomu, koho nenávidí špatně zaměřená mysl uškodí samotnému člověku ještě více. Dhammapada, v. 42 VĚROUKA

13 BUDDHISMUS 200 Malba buddhistického kola života. Uprostřed je prase, pták nebo kohout a had, kteří symbolizují nevědomost, připoutanost nebo nenasytnost a odpor či nenávist. Další kruh zobrazuje lidi, kteří díky svým dobrým skutkům kráčí vzhůru (bílá cesta), nebo kvůli svým špatným činům klesají dolů (černá cesta). Šest oddílů dalšího kruhu zobrazuje šest říší, do nichž se člověk může narodit (viz str. 202). Dvanáct úseků vnějšího kruhu symbolizuje stadia, jejichž prostřednictvím dochází znovu a znovu k zrození podle zákona příčiny a účinku, jenž započíná nevědomostí. Celý kruh drží Pán smrti. V jednom rohu ukazuje Buddha k nebi, čímž naznačuje, že z tohoto kruhu vede cesta ven. sami vyrobili. Je to však také svět, ve kterém na každého čeká osvobození, pokud změní způsob pohledu na svět a bude pracovat na osvobození od žízně, která je u kořenů nevědomosti a projevuje se v hněvu a nenávisti. Cesta k osvobození Ušlechtilé pravdy jsou domovem, do kterého v buddhismu patří vše ostatní. Součástí čtyř ušlechtilých pravd je ušlechtilá osmidílná cesta, cesta k ukončení utrpení: pravý názor; pravé rozhodnutí; pravá řeč; pravé jednání; pravé živobytí;

14 pravé snažení; pravá bdělost; pravé soustředění či meditace. Často se omezuje pouze na tři kategorie: mravnost (pálijsky i v sanskrtu šíla), soustředění či meditaci (pálijsky i v sanskrtu samádhi) a moudrosti (pálijsky panna, v sanskrtu pradžňá). Někdy se cituje tento verš z Dhammapady, z textu známého a oblíbeného po celém buddhistickém světě: Vystříhat se zlého, konat dobro, očišťovat vlastní mysl; toť učení probuzených. DHAMAPADA, V. 183 Mravnost Mravnost je podložím buddhistické cesty. Zahrnuje vystříhání se zlého, konání dobra. Bez mravní kázně nelze žít svatý život. Většina laických buddhistů staví do středu svých životů pět následujících předpisů: neubližovat žádným živým bytostem; nebrat, cos nedostal; vystříhat se cizoložství; neříkat nepravdu; nepřijímat nic, co zamlžuje nebo opájí mysl (např. drogy a alkohol). Mnozí buddhisté by podotkli, že tyto předpisy nehovoří jen o tom, co se dělat nemá, ale mají i pozitivní stránku. Závazek neubližovat znamená projevovat laskavost a soucit. Závazek nebrat, cos nedostal, znamená uznávat hodnotu a důstojnost ostatních lidí, což platí i pro zákaz cizoložství. Neříkat nepravdu znamená pěstit vlastní poctivost a integritu. Starověký text théravádové tradice Méttásutta popisuje laskavost následujícím způsobem: Stejně jako matka, jež vlastního syna, jediné své dítě, brání životem, nechť (člověk) vůči všem tvorům nitro otevře dokořán. Jeden způsob, jak to lze dělat, je meditovat o dobrotivosti. První krok je představit si, že jste obklopeni laskavostí. Pak se tato dobrotivost, občas představovaná jako bílé, teplé světlo, šíří dál a dál do vnějšího světa. Nejprve si meditující přivede na mysl ty, jež jsou mu drazí. Pak tento okruh rozšiřuje a nakonec dospěje i k těm, které rád nemá nebo je dokonce nenávidí. Tato transformační praktika ovlivňuje buddhistovo každodenní jednání. V očích buddhistů je mravnost spojena se zákonem jednání, zákonem karmy (v sanskrtu, pálijsky kamma), podle kterého mravné jednání nese dobré ovoce, špatné jednání zkažené plody. Neznamená to, že buddhistická mravnost je ze své podstaty sobecká. Spíše se má za to, že vlastní já a druzí jsou vzájemně spojeni. To, co je dobré pro druhé, je dobré i pro mne. Co by člověk neudělal sobě, neměl by činit druhým. Meditace Účelem meditace je očištění mysli. Meditace se váže k jádru Buddhova poselství: příčina naší nemoci tkví v žíznivosti, ve třech nezdravých kořenech nenasytnosti, nenávisti a sebeklamu. Jelikož tuto žíznivost plodí naše mysli a srdce, je podle buddhismu jediná cesta k vymícení žízně práce s vlastní myslí a srdcem. Buddhismus sice nabízí celou řadu meditačních metod, ale můžeme je shrnout do dvou hlav- 201 VĚROUKA

15 BUDDHISMUS 202 Mnich meditující v japonském chrámu v Macušima. Mniši, lze spatřit bytosti, které se dokážou osvobodit od utrpení tělesných nemocí na jeden rok, na dva roky, na tři, čtyři, pět, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát let, bytosti, které se dokážou osvobodit od tělesné nemoci i na sto let. Tyto bytosti však lze jen stěží nalézt ve světě, který se dokáže osvobodit od duchovní nemoci pouze na okamžik, a zachrání pouze ty, kteří v sobě zničili ásavy ( porušení jako je nevědomost). Anguttara Nikája II, 143 ních praktik: meditace poklidného prodlévání (pálijsky i v sanskrtu šamatha) a meditace zvláštního vhledu (pálijsky vipassaná, v sanskrtu vipašjaná). Meditace poklidného prodlévání není zvláštností buddhismu. Při této metodě se používá určitý předmět, na nějž se mysl soustředí a dosahuje jednoty. Nejoblíbenějším meditačním objektem je dech. Někteří buddhisté sledují, jak vzduch vchází a vychází z nosních dírek; jiní sledují vzdouvání a pokles břicha. Meditující sedí s narovnanými zády. V některých tradicích má zavřené oči, v jiných je má zčásti otevřené. Pokud se mysl odpoutá od předmětu, vrací se zpět, jemně a mimovolně, k dechu. Podle tradice existuje dalších čtyřicet meditačních objektů, které lze pod vedením učitele zvolit. Tento typ meditace může vést k meditačnímu pohroužení či džhána (dhjána), k vybroušenému stavu mentálního a duchovního uvědomění. Vipassaná znamená jasně vidět : jasně vidět tělo a mysl. Je to unikum buddhismu, jež nemá nic společného se změněnými stavy vědomí. Jeho cílem je přímé ověření dhammy sledováním těla a mysli. K dosažení tohoto cíle vznikly v buddhistické tradici mnohé postupy. Jednou z široce používaných metod je pouhá pozornost či nezáměrné vědomí, jistá forma dbalosti zdůrazňující přítomný okamžik. Cokoli člověku vytane na mysl, stává se předmětem meditace, pozornosti. Může to být sympatie nebo odpor vůči vnějšímu zvuku. Může to být pocit bolesti v nohou. Může jít o pocity nenávisti, závisti či lásky. Nic se nehodnotí jako dobré nebo špatné. Na ničem se nelpí. Všemu se přihlíží a nechává se to odejít. Pozoruje se pomíjivost a nejá. Vidíme tu nenasytnost, nenávist a klam i to, co způsobují. Každá meditace je objevnou výpravou, jak funguje mysl a tělo. Buddhisté věří, že meditací lze vymítit a překonat nenasytnost, nenávist, klam či nevědomost. Pro klam (pálijsky móha) je ústřední přesvědčení, že máme neměnné já či ego, která bychom měli klást do středu všech věcí, ochraňovat je, podporovat a hýčkat. Meditace odhaluje, že většina věcí, které považujeme za já naše pocity, myšlenky, bolesti je pomíjivá a prázdná. Cíl Buddhismus zdůrazňuje, že život po smrti sice existuje, ale není nejzazším cílem náboženské praxe. Nejčastěji se používá pojem znovuzrození. Buddhisté mu dávají přednost před převtělením, poněvadž nevěří v existenci neměnné duše, která by se převtělovala, nýbrž v neustále proměnlivý proces příčiny a účinku. Po smrti vždy znovu přichází znovuzrození, dokud se nevymítí nenasytnost, nenávist a klam. V théravádském buddhismu se člověk může narodit v jedné z pěti říší: (1) v peklech, (2) ve zvířecím světě, (3) v říši hladových duchů, (4) mezi lidmi a (5) v říši bohů. Mahájánoví buddhisté přidávají ještě jednu nebeskou sféru: (6) říši polobohů. S každou sférou je spjata určitá emoce nebo charakteristika. Vlastně jsou to stejně tak stavy mysli jako sféry bytí. Člověk, kterého zachvátí nenávist nebo vztek, v jistém smyslu prodlévá v pekle. Cílem buddhistovy cesty je překročit všechny tyto říše a dosáhnout nirvány tím, že vymítí nenasytnost, nenávist a klam. Některým buddhistům připadá tento cíl nedosažitelný. Vystačí si znovuzrozením v nebeské říši (naplňováním pěti předpisů a dobročinnou laska-

16 203 VĚROUKA

17 BUDDHISMUS 204 vostí). Jiní trvají na tom, že nirvány lze dosáhnout již v tomto životě. Ať už je dosažitelná teď nebo ve vzdálené budoucnosti, všichni buddhisté o ní hovoří s radostí a úžasem. Nirvána znamená konec utrpení a znovuzrození. Nastává ve chvíli, kdy vyhasne plamen touhy. Jde o nejvyšší etický stav, který však přesahuje lidské etické představy. Charakterizuje jej moudrost a soucit, které však předčí cokoli, co si neosvícený člověk dokáže představit. Je to absolutní bezpečí a blaho. Je to osvobození. Mahájánoví buddhisté spojují nirvánu s uvědoměním si své buddhovské přirozenosti. Théravádoví buddhisté hovoří o dosažení stavu arhata. Zůstává otevřené, co se po smrti děje s lidmi, kteří si uvědomili svou buddhovskou přirozenost nebo se stali arhaty. Texty hovoří o tom, že tento stav přesahuje možnosti lidské řeči. Někteří buddhisté mahájánové tradice mají ještě další cíl: osvobodit všechny bytosti. Tito lidé skládají to, co je známo jako bódhisattvova přísaha, a usilují o dosažení osvícení nejen kvůli sobě samým, ale kvůli všem bytostem. Tento slib se někdy pojímá jako závazek zůstat v říši neustálého znovuzrození, dokud se neosvobodí všechny bytosti. Rodina a společnost ELIZABETH J. HARRIS Buddhova výzva původně zněla: Přijďte a žijte svatý život, abyste učinili přítrž utrpení. Někteří z těch, kteří ji zaslechli, opustili domov a rodiny, aby se stali celibátními mnichy a jeptiškami (pálijsky bhikkhu a bhikkhuní, v sanskrtu bhikšu a bhikšuní). Jiní se svými rodinami zůstali jako laičtí stoupenci. Obě skupiny se jasně oddělily, jak to souhrnně vyjadřuje verš z pálijského kánonu (viz Buddhis-

18 mus: Posvátné spisy ) o pávovi a labuti. Čtverá společnost Jednoduše řečeno, lidé bez zodpovědnosti k rodinám měli spět přímo a rychle k nirváně, poněvadž se dokážou snadněji osvobodit od závazků a od sympatií a antipatií s nimi spojených. Laici šli pomalejší cestou, nuceni k hromadění majetku a zneklidňováni starostmi o přežití. To však neznamená, že by byli bezvýznamní nebo nemohli dosáhnout vyšších stupňů náboženské čistoty. V kanonických textech najdeme množství příkladů silných, vysoce duchovních laiků. Starý buddhismus hovořil o čtveré společnosti, o mniších, jeptiškách, laických mužích a laických ženách, a o jejich vzájemné provázanosti: mniši a jeptišky svou obživou a dalšími potřebami záviseli na laicích; zasvěcenci učili laiky dhammu (pálijsky, v sanskrtu dharmu), a laici tak získávali pole pro získání zásluh (pálijsky puňňa, v sanskrtu punja). Koncept zásluh se odvozuje od zákona jednání (pálijsky kamma, v sanskrtu karma), podle nějž má dobré jednání dobré důsledky (viz Buddhismus: Věrouka ). Mniši a jeptišky jsou polem pro zisk 205 Páv s modrým hrdlem, který letí nebem, nikdy nedosáhne rychlosti labutě. Podobně se hospodář nikdy nepřiblíží mnichovi, jenž získal kvality mudrce meditujícího stranou v džungli. Sutta Nipata, v. 221 RODINA A SPOLEČNOST Wat Phrá Singh, největší a nejvýznamnější chrám v Chiang Mai. Menší budova nalevo je nejdůležitější svatyní chrámu, Phrá Wiharn Lai Kam, v níž najdeme Phrá Singh Buddhu.

19 206 BUDDHISMUS Mladá žena zavěšuje zvonečky nad sochu Buddhy v Sule Padoga v Rangoonu, Myanmar (Burma). Stejně jako matka chrání své jediné dítě s nasazením vlastního života, právě tak rozvíjej své nekonečné srdce vůči všem bytostem. Z Rozpravy o milující laskavosti, Sutta Nipata, v. 149 zásluh, poněvadž zajišťují dobré důsledky všem, kteří k nim jsou velkorysí. Tento systém čtyř tříd dosud existuje v mnoha asijských zemích s buddhistickou většinou. Řád jeptišek v některých zemích vymizel, například na Srí Lance a v Myanmaru (v Barmě), ale buddhistické ženy jej v posledních desetiletích obnovují. Ve dvacátém století vznikla buddhistická hnutí, ve kterých řád mnichů či jeptišek není. Platí to například pro Riššó koseikai a Sóka gakkai v Japonsku a pro Přátele západního buddhistického řádu ve Velké Británii. Posledně zmíněné hnutí nicméně rozlišuje mezi členy dharmacari a dharmacarini, muži a ženy sledující dharmu a přáteli. Dodnes platí, že většina buddhistů působí v rámci systému, který jasně rozlišuje mezi těmi, kteří se zřekli rodinných vazeb, a mezi laiky. Nutno říci, že srovnáváme-li různé buddhistické společnosti mezi sebou, vidíme, že jsou ohromně různorodé. Buddhismus při svém rozšíření z Indie zapustil kořeny v rozdílných kulturách. Například čínský a japonský buddhismus působí z kulturního hlediska velmi odlišně od buddhismu na Srí Lance. V současné době způsobuje další změny globalizace a vzestup buddhismu na Západě; buddhismus se přizpůsobuje, inovuje a v některých případech slevuje. Proto je obtížné hovořit obecně o rodině a společnosti. Rodina Rodina má ve všech buddhistických komunitách velký význam. Ve většině tradičních buddhistických společnostech je ovšem sňatek světská záležitost. Patří do sekulárního světa a probíhá bez účasti náboženských činitelů. Neskládají se žádné sliby před Bohem, poněvadž buddhismus není teistickým náboženstvím v přísném slova smyslu. Ze stejného důvodu byl v některých buddhistických společnostech, alespoň před obdobím evropské civilizace, i rozvod přímočarou, světskou záležitostí, která dávala ženám práva, o nichž evropské ženy té doby mohly jen snít. Pod vlivem kolonialismu, křesťanství a globalizace se věci změnily. Některé buddhistické nevěsty na Srí Lance se dnes například oblékají

20 207 bíle, tedy v barvě tradičně spojované s pohřby a neplodností. Během obřadu se pějí náboženské verše a někdy jsou přítomni mniši. A rozvod je mnohem obtížnější. Děti se vítají s radostí. Ačkoli si buddhisté uvědomují, že na lásku a rodičovské vazby je třeba mnoho vynaložit cenu a že způsobují bolest (dukkha), všechny buddhistické školy vnímají rodičovství pozitivně. Na základě buddhistické víry v znovuzrození se k dětem přistupuje tak, že přišly na svět se svou historií. Nejsou vlastnictvím rodičů, poněvadž mají vlastní předešlé životy. Navíc vládne přesvědčení, že život je ohromně vzácný, představuje příležitost k duchovnímu rozvoji, kterou nesmíme promarnit. Zejména v tibetském buddhismu je vnímání vzácnosti života součástí náboženské praxe. Podle jednoho starověkého théravádského textu, Sigalovada sutta, se rodinné vztahy mají řídit vzájemným souborem povinností, jenž působí téměř jako moderní koncept lidských práv. Ženy mají projevovat pohostinnost vůči široké rodině, věrnost, starat se o věci, které přinesl jejich muž, a dovedně plnit své povinnosti. Muži jim mají na oplátku projevovat úctu, zdvořilost a věrnost a obdarovávat je ozdobami, jako je oblečení a šperky. Sloužící mají dobře plnit svou práci a vstávat před svými zaměstnavateli, avšak zaměstnavatelé mají svým zaměstnancům dávat práci podle jejich síly, starat se o ně v době nemoci, dávat jim jídlo a mzdu a umožnit jim, aby odešli. Od doby sepsání tohoto spisu se časy změnily, avšak základní ideály jsou nadále v buddhistických rodinách i v širší společnosti zejména v théravádských zemích vlivné. Společnost Tradiční buddhistický obraz státu představuje vládu monarchy, jenž se řídí dhammou a radami klášterní sanghy (komunity) a zajišťuje společenský blahobyt moudrým systémem zákonů a ekonomickou spravedlností; zajišťuje například, aby chudí měli prostředky k obživě. Šíření demokratických modelů tento obraz pozměnilo, avšak v některých zemích klášterní sangha dodnes chápe sebe sama jako státního rádce. Je ovšem možné tvrdit, že buddhismus vždy nabízel demokratický model klášterní sanghu, inspirovanou snad některými republikánštějšími modely vlády v Buddhově vlastní společnosti. Dnešní buddhismus působí v rámci různých politických modelů. Podle jedné stereotypní představy podněcuje buddhismus člověka k ústupu ze společnosti kvůli svému důrazu na ne-vázanost. Takový názor je zavádějící: buddhistická nevázanost znamená zřeknutí se všeho, co ve společnosti vytváří zmatek: sobectví, nenasytnosti, zlosti, násilí a závisti. Nemá nic společného s nedostatkem soucitu nebo s apatií. Ve skutečnosti může buddhismus nabídnout světu důraz na soucit a dobrosrdečnou laskavost, které zavládnou, opanujeme-li a překonáme-li nenasytnost a nenávist, závist a řevnivost. Jedním z prvních kroků na této cestě je schopnost soucítit s ostatními: Všichni se chvějí před násilím; všem je život drahý. Srovnáš-li se sebou ostatní, neměl bys zabít ani zapříčinit, aby zabíjeli jiní. DHAMAPADA, V. 130 Těm v říši, kteří obdělávají půdu a chovají dobytek, nechť Vaše Veličenstvo rozdává obilí a krmivo; těm, kteří obchodují, kapitál; a lidé, kteří jsou ve státních službách, ať dostanou náležitou mzdu. Rada králi, který se potýkal s nezákonností; Kutadanta Sutta, Digha Nikája I, 135 RODINA A SPOLEČNOST

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Není tu žádný strom Bódhi; Bez omezení je zářné zrcadlo; Kde by mohl zůstat prach od chvíle, kdy je vše prázdné?

Není tu žádný strom Bódhi; Bez omezení je zářné zrcadlo; Kde by mohl zůstat prach od chvíle, kdy je vše prázdné? V Zenu bylo běžnou praxí zaznamenávání postřehů ve formě krátkých veršů na kousek papíru nebo kousek bambusu. Autoři je potom zavěšovali na ze či strom, často anonymně. Nyní se toto v Japonsku již stalo

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Mám dojem, že je to. protože si myslím,

Mám dojem, že je to. protože si myslím, Hrozné trápení Mám dojem, že je to že je to dobrý příběh, když vidím, že jsi vzdálen v podzimním předvečeru, přestože se usmívám, nekonečně mi chybíš. Zná někdo tu píseň? Ano, Mistryně. Ano. Proč nemluvíš,

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více