Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo Matematika Profilová část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: Zkušební předmět Praktická zkouška z účetnictví Ekonomika podniku a marketing a management Účetnictví 3 zkoušky forma zkoušky písemná Nepovinné zkoušky: Zkušební předmět Matematika+ Anglický jazyk Německý jazyk forma zkoušky Datum:... ředitel

2 Témata pro zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk anglický jazyk, německý jazyk 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Každodenní život 5. Vzdělávání 6. Volný čas a zábava 7. Mezilidské vztahy 8. Cestování a doprava 9. Zdraví a hygiena 10. Stravování 11. Nakupování 12. Práce a povolání 13. Služby 14. Společnost 15. Zeměpis a příroda Dále pro NJ: 1. Česká republika, Praha 2. Rakousko 3. Německo 4. Švýcarsko 5. Německy mluvící země Dále pro AJ: 1. Anglická a americká literatura 2. Velká Británie, Londýn 3. USA 4. Česká republika Obecná témata vychází z Katalogu požadavků k maturitě z cizího jazyka ze dne dostupném na Projednáno předmětovou komisí dne

3 Témata zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky Účetnictví 1. Daňová evidence Vedení daňové evidence, popis skladby deníku, princip zapisování do deníku a vedení daňové evidence v průběhu roku. 2. Daňová evidence Uzávěrkové operace, roční závěrka, inventarizace, pomocná evidence. 3. Účtování o zásobách způsob A Základní účtování, reklamace, dovoz, aktivace služeb. Výsledkové účty, účet zisků a ztrát. 4. Účtování o zásobách způsob A Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, aktivace materiálu, inventarizace. Účet, pravidlo podvojnosti a souvztažnosti, účtová osnova, syntetická a analytická evidence. 5. Účtování o zásobách způsob B Základní účtování, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, aktivace materiálu, manka a škody. Oceňování zásob. 6. Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem Základní účtování, účtování odpisů, poskytnutí investiční zálohy. Nejdůležitější účetní doklady a náležitosti účetních dokladů. 7. Pořízení stroje nákupem ze zahraničí Základní účtování, vyřazení dlouhodobého majetku prodejem. Oběh účetních dokladů. 8. Finanční leasing Charakteristika leasingu, schéma účtování u nájemce, odkoupení předmětu leasingu. Účetní záznamy a jejich archivace. 9. Dlouhodobý nehmotný majetek Základní účtování software, vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku škody. Inventarizace, druhy inventarizací, kroky při inventarizaci.

4 10. Účtování zřizovacích výdajů Charakteristika zřizovacích výdajů, základní účtování, vyřazením dlouhodobého majetku darováním. Daňový doklad, jeho obsah, rozdíl oproti účetnímu dokladu. 11. Účtování nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků Princip zahrnutí nedokončené výroby do výsledovky, přeměna NV na polotovary a polotovarů na výrobky. Majetek firmy, dvojí pohled na majetek definice aktiv a pasiv. 12. Účtování o zboží Základní účtování, dovoz zboží, zaúčtování inventarizačních rozdílů, snížení hodnoty zásob opravné položky. Popis stálých a oběžných aktiv. 13. Účtování mezd. Podklady pro zaúčtování, souhrn používaných účtů, kompletní účtování mezd. Popis vlastních a cizích zdrojů 14. Finanční účty Hotovostní a bezhotovostní styk, příklady účtování pokladny, záloha z pokladny na nákup v maloobchodě. Základní struktura rozvahy, druhy rozvahy. 15. Ceniny Základní účtování, příklad účtování stravenek, charakteristika bezhotovostního styku, běžný účet, příkazy k úhradě. Koloběh složek oběžného majetku. 16. Účtování na běžném účtu Příklady účtování vybraných bankovních operací, bankovní úvěry, majetkové cenné papíry. Základní změny na rozvahových účtech. 17. Zúčtovací vztahy Charakteristika jednotlivých účtových skupin, základní účtování pohledávek, poskytnuté provozní zálohy. 18. Závazky z obchodního styku Základní účtování, přijaté zálohy, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Účet, jeho podstata a forma. 19. Dohadné položky aktivní a pasivní, účtování kursových rozdílů Základní účtování, popis jejich funkce, příklady užití. Rozpis rozvahy do účtů.

5 20. Časové rozlišení nákladů a výnosů Funkce časového rozlišení, druhy časového rozlišení, základní účtování. Základní změny na výsledkových účtech. 21. Směnky Popis základních pojmů, rozdělení směnek, základní účtování směnek. Funkce účetnictví, účetní zásady. 22. Směnka cizí na vlastní řad Popis směnky, eskont směnky, základní účtování eskontního úvěru. Informační soustava účetní jednotky. 23. Účtování výnosů a nákladů Charakteristika nákladů a výnosů, členění nákladů a výnosů do skupin, struktura hospodářského výsledku. Vytváření a čerpání rezerv na opravy. 24. Účtování hospodářského výsledku Uzávěrka rozvahových a výsledkových účtů, počáteční účet rozvážný, převod hospodářského výsledku, rozdělení hospodářského výsledku. 25. Založení obchodní společnosti Vytváření základního jmění, splácení upsaného vkladu, účtování nesplacené části vkladu. Účet individuálního podnikatele. Projednáno předmětovou komisí dne

6 Ekonomika podniku a marketing a management 1. a) Právní úpravy podnikání, podnikání podle živnostenského zákona. b) Profil manažera obecné zásady práce manažera, styl řídící práce, nedostatky v komunikaci. 2. a) Přehled obchodních společností, kapitálové společnosti, jejich rozdělení a charakteristika. b) Vývoj a současné přístupy managementu. 3. a) Přehled obchodních společností, osobní společnosti, jejich rozdělení a charakteristika. b) Kontrola jako manažerská funkce. 4. a) Družstva a další formy podnikání, neziskové organizace. b) Organizování vytváření organizačních struktur, firemní dokumentace, vrcholové vedení firmy. 5. a) Mzdy a mzdová problematika. b) Komunikace. 6. a) Hospodářská střediska, rozpočty středisek, kalkulace. b) Vedení motivace, stimulace, motivační nástroje, řízení lidských zdrojů. 7. a) Druhy kalkulací, kalkulační vzorce. b) Plánování jako manažerská funkce, komplexní strategické plánování. 8. a) Náklady, výnosy a jejich evidence, hospodářský výsledek. b) Rozhodování rozhodovací proces a jeho členění do etap. 9. a) Výroba, příprava výroby, kapacitní propočty. b) Přehled metod pro podporu rozhodování. 10. a) Zásobovací činnosti, plán zásobování, řízení zásob. b) Management a podnikání vymezení pojmu management, postavení manažera v organizaci, základní manažerské úrovně, základní manažerská funkce. 11. a) Odbytové činnosti prodej. b) Marketinkový mix, propagace. 12. a) Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování, posuzování ekonomické efektivnosti). b) Distribuce, distribuční kanály, velkoobchod. 13. a) Zdroje financování dlouhodobého majetku, leasing, organizační příprava výstavby, odepisování a vyřazování. b) Systémy distribuce, maloobchod, rozdělení rozsahu služeb, formy prodeje.

7 14. a) Struktura národního hospodářství, hodnocení národního hospodářství, národohospodářské ukazatele. b) Metody stanovení ceny, ceny nových výrobků, pravidla pro cenové změny, cenový výzkum. 15. a) Hospodářská politika státu a nástroje hospodářské politiky. b) Cena, charakteristika ceny, cenová politika, cenové cíle. 16. a) Daňová soustava, rozdělení daní a charakteristika přímých daní. b) Výrobková politika, výrobní program, šířka sortimentu, obchodně technické služby. 17. a) Daňová soustava, rozdělení daní a charakteristika nepřímých daní. b) Výrobek, marketingové úrovně, křivka životnosti, životní cyklus výrobku. 18. a) Daň z příjmu fyzických a právnických osob, sociální a zdravotní pojištění. b) Strategické plánování v marketingu, plánovací úrovně a jejich zaměření. 19. a) Bankovní systém, Česká národní banka, komerční banky. b) Cílové trhy a jejich segmentace, základní kriteria segmentace trhu, strategie pokrytí trhu. 20. a) Finanční trhy, nástroje peněžního a kapitálového trhu. b) Historie vývoje marketingu, celkový systém řízení marketingového procesu. 21. a) Burza a burzovní obchody. b) Marketingový výzkum, informační systém, zdroje informací, členění informací. 22. a) Pojišťovnictví, jeho rozdělení, životní pojištění a penzijní připojištění. b) Model spotřebního chování, význam osobních a psychologických faktorů. 23. a) Finanční hospodaření podniku, analýza výsledků hospodaření. b) Veličiny trhu, vnější prostor, SWOT analýza, portfoliová analýza. 24. a) Evropská unie, hlavní mezníky historie, konvergentní kriteria, orgány EU. b) Přehled metod marketingového výzkumu. 25. a) Orientace v daňových přiznáních. b) Marketingová situační analýza, trh a jeho okolí, zákazníci a trhy, konkurence. Projednáno předmětovou komisí dne

8 Praktická zkouška z účetnictví Souvislý účetní příklad viz rozsah k zkoušce z Účetnictví Témata projednána předmětovou komisí dne

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více