POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR ENHANCED BUSINESS PERFORMANCE OF A COMPANY DĚDINA Jiří - DĚDINA ml. Jiří Abstract (AJ) In the last decade, there were an increasing number of companies that voluntarily adopted international environmental management tools and standards for their products, such as the international standard ISO or EMAS. Although the research is developing and analyses the influence of the implementation of the environmental management system on the environment, financial performance, employee productivity etc., there is according to our knowledge no comprehensive overview Therefore we focused on the recherché of international literature and conducted scientific surveys concerning the implementation of the environmental management system into the company and its influence on the business performance. The next objective was to determine which specific types of influence on a company have already been studied, in what intensity and whether this topic is still interesting for a further scientific research Abstrakt (ČJ) V posledním desetiletí roste počet podniků, které dobrovolně přijaly mezinárodní nástroje řízení životního prostředí a normy pro své produkty, jako je například mezinárodní norma ISO nebo EMAS. Přestože rozvíjející se výzkum analyzuje dopad implementace těchto norem podniku na životní prostředí, finanční výkonnost nebo na produktivitu zaměstnanců, není dle našich znalostí o již existujicím empirickém výzkumu žádný ucelený přehled. Proto jsme se v tomto článku zaměřili na rešerši mezinárodní literatury a provedených vědeckých výzkumů týkajících se implementace systému řízení životního prostředí do podniku a její vliv na výkonnost podniku. Dále bylo naším cílem zjistit, jaké konkrétní druhy vlivu na podnik již byly zkoumány, v jaké intenzitě a zda v této tématice ještě existuje prostor pro provádění dalších vědeckých výzkumů. ÚVOD A ZAMĚŘENÍ ČLÁNKU O ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento příspěvek je iniciován na základě interního grantu s názvem Volba vhodné organizační architektury podniku za účelem zvýšení jeho výkonu financovaného Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. V posledním desetiletí rychle přibývá počet podniků, které dobrovolně přijaly systém řízení životního prostředí. Systém environmentálního managementu a ekologické normy byly navrženy jako inovační mechanismy řízení za účelem zlepšení vlivu podniku na životní prostředí (Delmas & Young, 2009). Systém řízení životního prostředí zahrnuje implementaci mezinárodních ekologických norem ISO a EMAS, přišemž obě z nich jsou celosvětově stále více používané (Delmas a Montes-Sancho, 2011; Delmas & Grant, 2010). Více než 1

2 certifikátů ISO bylo vydáno po celém světě, 1 od roku 2007 dosáhl počet podniku s certifikací ISO nebo EMAS 3,9% podíl na trhu v EU. 2 Pojem systém řízení životního prostředí někdy nazývaný také jako systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí nebo systém environmentálního managementu (EMS - Environmental management system) zahrnuje řízení podnikových programů zaměřených na životní prostředí komplexním, systematickým, plánovaným a zdokumentovaným způsobem a dále zahrnuje změny organizační struktury, plánování a zajišťování zdrojů pro rozvoj podniku, implementaci a vytváření politiky v souvislosti s ochranou životního prostředí. Existuje řada vědeckých výzkumů se zaměřením na analýzu různých dopadů zavedení systému řízení životního prostředí do podniku. Zkoumány byly dopady na interní a externí stakeholdery, například dopady na životní prostředí, finanční ukazatele podniku nebo na zaměstnance. Co ale v současnosti chybí, je přehled a komprimovaný souhrn poznatků z již provedených výzkumů. Proto jsme se v našem článku zaměřili na zkoumání a rešerši již provedených výzkumů na téma Implementace systému řízení životního prostředí do podniku a její přínosy pro podnik. Na vliv na podnik je možné nahlížet z různých hledisek, například lze zkoumat vliv na finanční výkon podniku, vliv na environmentální výkon podniku, vliv na produktivitu práce, atd. Smyslem článku je zdůraznit ekonomický smysl zavedení systému řízení životního prostředí do podniku a zpracovat přehled nezávislých výzkumů a jejich výsledků tak, aby bylo možno vyvodit obecné závěry a zhodnotit vliv implementace systému řízení životního prostředí na podnik. Některé vlivy systému řízení životního prostředí na podnik nejsou zřejmé na první pohled a českému managementu jsou tak neznámé. Tento článek významně přispívá tím, že zvyšuje informovanost o použití a efektech systému řízení životního prostředí v podnicích v České republice a doplňuje tak literaturu v tomto oboru. 1 EKOLOGICKÉ NORMY A VLIV NA ENVIRONMENTÁLNÍ A FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKU Vědci se domnívají, že environmentální normy umožnují firmám profitovat z jejich snižování negativního dopadu na životní prostředí díky zlepšení jejich produktivity práce (Ambec & Lanoie, 2008). Většina literatury zkoumá environmentální a finanční výhody plynoucí z přijetí systému řízení životního prostředí (např. Delmas & Montiel, 2009). Byly zjištěny nepřímé důkazy o tom, že aplikace EMS má pozitivní vliv na efektivitu podniku a produktivitu zaměstnanců (Brekke & Nyborg, 2008; Frank, 2003). Například nadnárodní korporace, Dole Food Co, Inc. oznámila, že "hlavní přínosy (z přijetí systémů řízení životního prostředí) byly silná motivace a loajalita zaměstnanců, jež se odrážejí na snížení absence zaměstnanců a vyšší produktivitě." 3 Studium vlivu standardů životního prostředí na produktivitu zaměstnanců je důležité, protože zaměstnanci jsou všeobecně považováni za hlavní faktor při posuzování konkurenční výhody podniku (Grant, 1996; Pfeffer, 1994; Schuler & Jackson, 1987). Na pochopení vztahu mezi podnikovou environmentální výkonností a finanční výkonností bylo zaměřeno mnoho výzkumů od roku 1970 (Orlitsky, Schmidt & Rynes, 2003). V tomto širším kontextu se mnoho vědců zaměřilo na to, zda podniky jsou nebo nejsou finančně odměněny za zlepšení jejich vlivu na životní prostředí. Tvrzení neoklasické mikroekonomie je, že podnikům vzniká z investic do oblasti ochrany životního prostředí jen malý nebo žádný zisk, zatímco příznivci teorie "win-win" tvrdí, že takové investice mohou vytvářet konkurenční výhodu podniku nebo jiné pozitivní dopady (Orsato, 2006). Vědci, kteří se snaží empiricky zkoumat tyto konfliktní teorie, dali vzniknout 1 Internetové stránky ISO: Dole Reports Motivation, Health and Safety, and Productivity Benefits from ISO otevřeno:

3 rozsáhlému souboru literatury, ze kterého vyplývá pozitivní vztah mezi zlepšením vztahu k životnímu prostředí a lepšími finančními výsledky (Margolis & Walsh, 2003; Orlitsky, Schmidt & Rynes, 2003). Ekologické normy mají za cíl zlepšit životní prostředí a vztahy podniku k tržním i netržním subjektům (Delmas & Montiel, 2008). Tyto normy vyžadují aplikaci systémů řízení, které nejsou stanovené zákonem, jsou dobrovolné a mohou podporovat zlepšení vztahu organizace k životnímu prostředí (Darnall, Henriques & Sadorsky 2010; Delmas, 2002). Tyto systémy řízení zahrnují provádění politiky ochrany životního prostředí (Henriques & Sadorsky, 1996), využívání vnitřních hodnotících nástrojů, jako jsou např. srovnávací analýzy, účetní procesy a vyhodnocení (Nash & Ehrenfeld, 1997), stanovení cílů ve vztahu k životnímu prostředí (Hart, 2005), vnitřní a vnější ekologické audity, provádění environmentálního školení zaměstnanců a zavedení plánu pro odměňování a motivaci zaměstnanců v závislosti na tom, jakých výsledků podnik v souvislosti s ochranou životního prostředí dosahuje (Welford, 1998). Přijetí ekologických norem proto vyžaduje značné organizační změny v podniku. V součastné literatuře je možno identifikovat několik mechanismů, ze kterých lze pozorovat závislost přijetí systému řízení životního prostředí do podniku s výkonností podniku. Patří mezi ně snížení nákladů, vnitřní efektivita organizace, lepší pověst podniku a přístup na zelené trhy (Delmas & Montiel, 2009; Porter & Van Der Linde, 1995). Ekologické normy požadují zavedení souboru environmentálních technik a procesů, které zajišťují, že rizika, závazky a dopady jsou správně identifikovány, minimalizovány a řízeny (Darnall, Gallagher, Andrews & Amaral, 2000). Tyto procesy mají snížit riziko spojené s poškozením životního prostředí (Grolleau, Mzoughi, & Thomas, 2007; Delmas, 2001) a snížit náklady na pojištění podniku (Barla, 2007). Ekologické normy mohou také pomoci zvýšit efektivitu podniku zaváděním procesů, které vytvářejí systémy pro shromažďování informací a monitorování vlivu podniku na životní prostředí (Khanna & Anton, 2002), tyto systémy mohou vyvolat přenastavení výrobních procesů (Christmann, 2000), podporovat inovace a zlepšit technologie, které mají pozitivní vliv na efektivitu podniku (Shrivastava, 1995). Ekologické normy mohou dále zlepšit reputaci podniku (např. Konar & Cohen, 2001), a zaujmout ekologicky orientované spotřebitele (Delmas & Montiel, 2009; Anton, Delty & Khanna, 2004; Nakamura, Takahashi & Vertinsky, 2001; Khanna & Damon, 1999). Dosavadní výzkum také ukázal, že zapojení zaměstnanců při implementaci systému environmentálního managementu ISO může vést ke konkurenční výhodě podniku (Delmas, 2001). 2 EKOLOGICKÉ NORMY JSOU SPOJENY S PRODUKTIVITOU PRÁCE Díky přijetí environmentální normy vysílá podnik signál svým vnitřním i vnějším stakeholderům o svém přijatém závazku týkajícím se zlepšení ochrany životního prostředí (Delmas & Montiel, 2009; Delmas, 2002). Proto se zdá být pravděpodobné, že rozhodnutí podniku přijmout závazek v sociální a ekologické otázce svého podnikání by mělo vést k pozitivní pověsti podniku a mělo mít pozitivní vliv na zaměstnance a jejich pracovní postoje. Jak napsali autoři Ambec & Lanoie: Lidé, kteří se cítí být hrdí na společnost, pro kterou pracují, podávají nejen lepší výkon v práci, ale také se stávají posly dobrého jména této společnosti mezi svými přáteli a příbuznými a posilují pozitivní trend dobré pověsti společnosti (Ambec & Lanoie, 2008). Jedním z mechanismů, který spojuje implementaci systému řízení životního prostředí a produktivitu práce, je pozitivní sociální identita, kterou lze odvodit z práce pro zelený podnik. Zaměstnanci se mohou silněji identifikovat s etickou a odpovědnou firmou a tato identifikace se může promítat do chování zaměstnanců, jejich spolupráce (Jones & Hamilton Volpe, 2011; Frank, 2003; Dutton, Dukerich & Harquail, 3

4 1994), zvýšení jejich organizačního vědomí a spolunáležitosti s podnikem (Brammer, Millington & Rayton, 2010; Peterson, 2004). Tato pozitivní identifikace s podnikem zaměstnavatele může vytvořit silnější emocionální vztah mezi zaměstnanci a jejich podnikem, což má za následek zvýšení produktivity práce (Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002; Koh & Boo, 2001; Viswesvaran, Deshpande & Joseph, 1998). Sociální odpovědnost a odpovědnost k životnímu prostředí dělá podnik také více atraktivní pro potenciální zaměstnance (Grolleau, Mzoughi & Pekovic, 2012) šetrnější k životnímu prostředí (Turban, 2000, 1997) a lidé, kteří se rozhodli pracovat pro zelený podnik budou pracovat usilovněji (Brekke & Nyborg, 2008). 3 EKOLOGICKÉ NORMY, ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A PRODUKTIVITA PRÁCE Přijetí ekologické normy vyžaduje investice do vzdělávání zaměstnanců (Khanna & Anton, 2002). Například jeden ze základních požadavků pro certifikaci ISO je poskytnout odpovídající školení zaměstnancům (ISO, 1996), přičemž několik autorů prokázalo, že certifikace ISO je důležitým činitelem úspěchu vzdělávání v rámci organizace (Blunch & Castro, 2007; Ramus & Steger, 2000). Školení je zpravidla poskytováno více než polovině zaměstnanců podniku, některé podniky školí více než 95 % svých zaměstnanců (Corbett & Luca, 2002). Například certifikace ochrany životního prostředí ve firmě Honda vedla k rozvoji programu zaměřeného na vzdělávání prodejců (McManus & Sanders, 2001). Tento typ tréninku umožňuje zaměstnancům lépe identifikovat příležitosti pro prevenci znečištění a umožňuje jim navrhovat doporučení pro podnik (Morrow & Rondinelli, 2002; Rondinelli & Vastag, 2000; Toffel, 2000). Lidský kapitál, nabytý prostřednictvím vzdělávacích aktivit, je jedním z hlavních faktorů výroby (Lynch, 1994). Investice do lidských zdrojů jsou považované za významný zdroj konkurenční výhody, jelikož tyto investice mohou vést k efektivnější práci zaměstnanců (Porter, 1985). Jeden z klíčových nástrojů pro investování do lidských zdrojů je vzdělávání zaměstnanců (Jennings, Cyr & Moore, 1995). Vědci také tvrdí, že vzdělávání je přínosné díky zvýšení specifičnosti lidského kapitálu, který lze obtížně napodobit (Koch & McGrath, 1996). Empirické výzkumy potvrzují tento závěr a dokazují, že vzdělávání je asociováno se zlepšením produktivity práce (Dearden, Reed & Van Reenen, 2006; Conti, 2005; Zwick, 2004; Rennison & Turcotte, 2004; Koch & McGrath, 1996). 4 EKOLOGICKÉ NORMY, MEZILIDSKÉ VZTAHY A PRODUKTIVITA PRÁCE Vědci dokázali, že zavádění systému řízení životního prostředí do podniku mění organizaci podniku tím, že vyžaduje změny v postojích, rolích a odpovědnosti zaměstnanců (Florida & Davidson, 2001; Hart, 1995), které mohou nepřímo ovlivňovat výsledky pracovního výkonu zaměstnanců (Lanfranchi & Pekovic, 2010). Konkrétně environmentální normy jsou spojeny se zlepšením mezilidských vztahů v rámci společnosti, což může zvýšit produktivitu práce. Většina projektů implementace řízení životního prostředí do podniku vyžaduje kombinaci různých typů kompetencí, které lze získat vytvořením týmů složených z lidí z různých oborů (Rothenberg, 2003; Denton, 1999) a podporou spolupráce zaměstnanců z různých hierarchických úrovní a různých zaměření (Oh'Eocha, 2000). Ekologické normy, jako je ISO 14001, prokázaly potenciál překračovat jednotlivé funkční oblasti organizace a schopnost intergrovat myšlenky ochrany životního prostředí napříč celou organizací (Delmas, 2001). Systém řízení životního prostředí také podporuje zaměstnance, aby pracovali v týmech bez ohledu na jejich umístění v rámci organizace (Arimura, Darnall & Katayama, 2011). V důsledku toho jsou mezilidské vztahy a týmová práce považovány za základní prvek systému 4

5 řízení životního prostředí. V odborné literatuře jsou zmiňovány dva hlavní důvody, proč vede zvýšení kontaktu mezi zaměstnanci ke zvýšení produktivity práce. Za prvé: mezilidské kontakty a komunikace mezi zaměstnanci s různými schopnostmi pomáhá zaměstnancům zapojit se do procesu předávání znalostí a to vede k novým inovativním myšlenkám, které zlepšují produktivitu podniku (Hamilton, Nickerson & Hideo, 2003; Mohrman & Novelli, 1985). Za druhé: mezilidské kontakty podporují uspokojení z práce zaměstnanců a jejich motivaci, která vede ke zvýšení produktivity. Práce je společenská aktivita, která je spojena se stejnými sociálními potřebami a reakcemi jako každá jiná součást života, jako jsou například potřeba sounáležitosti, spolupráce, podpory a důvěry (Cohen & Prusak, 2001). Organizace, které podporují mezilidské kontakty mezi svými zaměstnanci a zajišťují lepší pracovní prostředí, vedou tak zaměstnance, aby více pracovali pro podnik, a zvyšují jejich produktivitu, což vede k celkovému zlepšení podnikové produktivity (Batt, 2004; Banker, Field, Schroeder & Sinha, 1996; Huselid, 1995). 5 VLIV IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PRODUKTIVITU ZAMĚSTNANCŮ Zatímco se drtivá většina literatury zaměřuje na dopad ekologických norem na finanční výkonnost podniku a výkon podniku jako celku, jen málo je známo o dopadech environmentálních praktik na pracovní výsledky zaměstnanců, zejména na produktivitu zaměstnanců. Prozkoumaní tohoto aspektu je velmi důležité, zejména pokud vezmeme v úvahu, že produktivita zaměstnanců je zásadní pro výsledek činnosti podniku, který ukazuje na to, do jaké míry je podniková pracovní síla efektivní (Huselid, 1995). Dle našich znalostí existuje jen jedna studie, která se zabývá empirickým výzkumem o tom, jak implementace systému řízení životního prostředí ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Tato studie se specializovala na zkoumání přímého vztahu mezi angažovaností podniku v oblasti životního prostředí (jenž je prokazováno prostřednictvím dobrovolného přijímání ekologických norem) a produktivitou práce jeho zaměstanců. Výzkum byl proveden na základě ankety v 5220 francouzských podnicích, která se dotazovala mezi různými zaměstnanci. Výzkum potvrdil, že zelenější firmy jsou spojeny s vyšší produktivitou práce (Delmas & Pekovic, 2012). Výzkum vztahu mezi aplikací systému řízení životního prostředí a produktivitou práce zahrnuje také zkoumání dvou mechanismů, jejichž prostřednictvím systém řízení životního prostředí ovlivňuje produktivitu práce jedná se o školení zaměstnanců a posilování mezilidských kontaktů v rámci podniku. Existuje několik mechanismů, které propojují přijetí systému řízení životního prostředí a produktivitu práce. Zaměstnanci podniku, který zavedl ekologické normy, mohou projevovat větší oddanost podniku, tyto normy mohou také vést k organizačním změnám, jako třeba více školení a lepší mezilidské kontakty, které mohou rovněž přispět k produktivitě práce (Delmas & Pekovic, 2012). Tato zjištění jsou v souladu se studiemi, které tvrdí, že zapojení podniku do sociálních témat (např. zlepšování vlivu na životní prostředí) zlepšuje obecně pověst podniku, což vede k pozitivním dopadům na vztah zaměstnanců k práci (Brekke & Nyborg, 2008; Peterson, 2004, Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002). Kromě toho je zavádění environmentálních norem spojeno se zvýšeným školením zaměstanaců a posilováním mezilidských kontaktů, což přispívá ke zvýšení produktivity práce. Zvýšená komunikace mezi pracovníky s různými schopnostmi může vést k přenosu znalostí a inovací v podniku (Delmas & Pekovic, 2012). To je v souladu s vědeckou literaturou, která ukazuje, že integrace rozdílných myšlenek a perspektiv umožňuje týmům řešit problémy, využít pákového efektu a je kritickým povzbuzovačem inovací a produktivity (Barczak, Lassk & Milki, 2010; Hamilton & kol., 2003). Bylo také se zjištěno, že lepší mezilidské kontakty mohou vést ke zlepšení pracovního prostředí a zvýšení produktivity (Delmas & Pekovic, 2012). I to je v souladu s literaturou, která tvrdí, že vlastnosti týmů, 5

6 sociální interakce a vztahy zaměstananců ovlivňují výkonnost podniku (Liden, Wayne & Sparrowe, 2000; Parker & Wall, 1998). Tyto výsledky jsou rovněž v souladu s literaturou o fungování vysoce výkonných zaměstanců, u kterých bylo prokázáno zvýšení produktivity práce (Way, 2002; Guthrie, 2001). Zavádění systému řízení životního prostředí (ekologických norem) zlepšuje pracovní postupy a vytváří magický kruh pozitivní interakce mezi podnikem a jeho zaměstnanci. Politici a ekologové zdůrazňují tyto výhody plynoucí z přijímání dobrovolných ekologických norem s cílem povzbudit podniky k jejich přijetí. Tato zjištění naznačují i nové způsoby naplnění Porterovy hypotézy o pozitivním vztahu mezi environmentální politikou podniku a jeho finanční výkonností (Porter, 1995). Ze zjistění vyplývá, že sociální orientace podniku může vést nejen ke zlepšení životního prostředí, ale může také působit jako zlepšující nástroj určený ke zlepšování organizace práce. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Vdobě ekonomické recese a hledání vnitřních podnikových rezerv se může téma ekologie zdát zdánlivě nedůležité. Jak ale vyplývá z výsledků provedených vědeckých výzkumů, aplikací systému řízení životního prostředí lze dosáhnout zvýšení výkonnosti podniku, zvýšení produktivity zaměstnanců a tím ekonomických úspor pro podnik. Většina dostupné literatury se týká makroekonomických vlivů aplikace systémů řízení životního prostředí do podniku například finanční vlivy, marketingové vlivy, vlivy na životní prostředí. Naopak oblast mikroekonomických vlivů byla málo prozkoumána například vliv na zaměstnace, na školení zaměstnanců, na interní komunikaci zaměstnanců, vliv na produktivitu zaměstnanců. Ze závěrů dostupných provedených výzkumů vyplývají pozitivní přínosy pro podnik a převažují nad negativními aspekty zavedení systémů řízení životního prostředí do podniku. Zavedení těchto systémů do podniku lze ve většině případů spojovat se zvýšením výkonnosti podniku. Vědecké výzkumy a publikace zveřejněné v minulých letech, které byly zaměřené na vlivy systémů řízení životního prostředí na podnik, přinesly několik přínosů pro vědu. Prvním z přínosů je odhalení vnitřních mechanismů podniku, které dokazují vazbu mezi přijetím systému řízení životního prostředí a podnikovou výkonností. Některé vědecké články reagují na výzvu vědců otevřít tzv. černou skříňku organizace, aby bylo možno více pochopit organizační změny uvnitř podniku spojené s implementací sytému řízení životního prostředí do podniku (Jackson, Renwick, Jabbour & Müller-Camen, 2011; Delmas & Toffel, 2008). Bylo popsáno a zkoumáno několik mechanismů organizace, které souvisejí se zaváděním sytému řízení životního prostředí a produktivitou práce. Dalším přínosem je integrace teorií jak z oblasti organizačního chování a ekonomie, tak i z oblasti životního prostředí, což potenciálně obohacuje obě oblasti zkoumání. Při zkoumání vědeckých výzkumných prací jsme zjistili omezení provedených výzkumů a oblasti, které ještě nebyly dost prozkoumány. První omezení spočívá v tom, že typické dostupné výzkumy na téma systémů řízení životního prostředí a jejich vlivu jsou zakládány na empirických datech z USA nebo Francie. Použití například české databáze by přineslo novou a potenciálně poučnou perspektivu do diskuze o vztahu mezi podnikovou ochranou životního prostředí a finanční výkonností podniku. Budoucí výzkumy by se mohly zaměřit na podobné výzkumné otázky ale v mezinárodním srovnání, jelikož byly identifikovány institucionální rozdíly v různých státech při implementaci systémů řízení životního prostředí (Delmas & Montes-Sancho, 2011; Delmas & Montiel, 2008). Dalším omezením již provedených výzkumů je časové omezení vypovídací schopnosti výsledku. Vědečtí pracovníci by měli 6

7 ověřit, zda je platnost identifikovaných výsledků v předcházejících výzkumech trvalá i v průběhu budoucích období. Analýzou dat delšího časového období by bylo možné lépe posoudit efekty zavádění systémů řízení životního prostředí. Doposud málo prozkoumanou oblastí je téma přímého vlivu implementace těchto systémů na produktivitu zaměstnanců. Zde je mnoho možností pro pokračování výzkumu. Výzkumníci by se mohli zaměřit na příklad na ověření vlivu implementace systémů řízení životního prostředí na bezpečnost, stres nebo docházku zaměstnanců. Budoucí výzkumy by se mohly zaměřit na posuzení společenské odpovědnosti podniku, oddanosti zaměstnanců pro firmu (organizational citizenship behavior) nebo identifikace zaměstnanců s podnikem (Evans, Davis & Frink, 2011). Na základě našeho zjištění při zkoumání dostupných vědeckých výzkumů lze doporučit a považovat za smyslupné provádění dalších výzkumů především v problematice odhalování mechanismů vlivu implementace systémů řízení životního prostředí na zaměstnance a výkonnost podniku. Jsme přesvědčeni o tom, že existuje ještě velký prostor pro další identifikaci a testování podobných mechanismů v podniku a doplnění literatury o znalosti o organizačních změnách v podniku souvisejících s aplikací systému řízení životního prostředí do podniku. Použitá literatura 1. AMBEC, S.; LANOIE, P When and why does it pay to be green. Academy of Management Perspective: 2008, 23, s ANTON, W. R. Q.; DELTAS, G.; KHANNA, M Incentives for environmental self-regulation and implications for environmental performance. Journal of Environmental Economics and Management: 2004, 48, s BARCZAK, G.; LASSK, F.; MULKI, J Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. Creativity & Innovation Management: 2010, 19 (4), s BARLA, P ISO certification and environmental performance in Quebec s pulp and paper industry. Journal of Environmental Economics and Management: 2007, 53(3), s BLUNCH, N. H.; CASTRO, P Enterprise-level training in developing countries - do international standards matter? International Journal of Training and Development: 2007, 11 (4), s BRAMMER, S.; MILLINGTON, A.; RAYTON, B The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment. International Journal of Human Resource Management: 2010, 18(10), s BREKKE, K. A.; NYBORG, K Attracting responsible employees: Green production as labor market screening. Resource and Energy Economics: 2008, 30(4), s CHRISTMANN, P Effects of best practices of environmental management on cost advantage: The role of complementary assets. Academy of Management Journal: 2000, 43(4), s CONTI, G Training, productivity and wages in Italy. Labor Economics: 2005, 12, s CORBETT, C. J.; LUCA, A Global survey on ISO 9000 and ISO 14000: Summary of findings. nepublikovaný spis, The Anderson School, University of California at Los Angeles, Los Angeles, California DARNALL, N.; GALLAGHER, D. R.; ANDREWS, R. N. L., a kol Environmental management systems: Opportunities for improved environmental and business strategy? Environmental QualityManagement: 2000, 9(3), s

8 12. DARNALL, N.; HENRIQUES, I.; SADORSKY, P Adopting proactive environmental practices: The influence of stakeholders and firm size. Journal of Management Studies: 2010, 47(6), s DEARDEN, L.; REED, H.; VAN REENEN, J The impact of training on productivity and wages: Evidence from British panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics: 2006, 68(4), s DELMAS, M The diffusion of environmental management standards in Europe and in the United States: An institutional perspective. Policy Sciences: 2002, 35(1), s DELMAS, M.; GRANT, L Eco-labeling strategies and price-premium: The wine industry puzzle. Business & Society. On-line: DELMAS, M.; MONTES-SANCHO, M An institutional perspective on the diffusion of international management system standards: The case of the environmental management standard ISO Business Ethics Quarterly: 2011, 21(1), s DELMAS, M.; MONTIEL, I The diffusion of voluntary international management standards: Responsible care, ISO 9000 and ISO in the chemical industry. Policy Studies Journal: 2008, 36(1), s DELMAS, M.; MONTIEL, I Greening the supply chain: When is customer pressure effective? Journal of Economics and Management Strategy: 2009, 18(1), s DELMAS, M.; TOFFEL, M Organizational responses to environmental demands: Opening the Black Box. Strategic Management Journal: 2008, 29(10), s DELMAS, M.; YOUNG, O Governance for the environment. New perspectives. Edited volume. Cambridge, MA: Cambridge University Press DELMAS, M.; PEKOVIC, S Environmental standards and labor productivity. Understanding the mechanisms that sustain sustainability. Journal of Organizational Behavior: 2012, 34, s DUTTON, J. E.; DUKERICH, J. M.; HARQUAIL, C. V Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly: 1994, 39, s FRANK, R. H What price the moral high ground? Ethical dilemmas in competitive environments. Princeton, NJ: Princeton University Press GRANT, R. M Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal: 1996, 17 (spec. vydání), s GROLLEAU, G.; MZOUGHI, N.; THOMAS, A What drives agrifood firms to register for an environmental management system? European Review of Agriculture Economic: 2007, 34, s GUTHRIE, J High-involvement work practices, turnover, and productivity: Evidence from New Zealand. Academy of Management Journal: 2001, 44(1), s HAMILTON, B. H.; NICKERSON, J. A.; HIDEO, O Team incentives and worker heterogeneity: An empirical analysis of the impact of teams on productivity and participation. Journal of Political Economy: 2003, 111(3), s HENRIQUES, I.; SADORSKY, P The determinants of an environmentally responsive firm: An empirical approach. Journal of Environmental Economics and Management: 1996, 30, s HESS, D.; ROGOVSKY, N.; DUNFEE, T The next wave of corporate community involvement: Corporate social initiatives. California Management Review: 2002, 44(2), s JACKSON, S. E.; RENWICK, D. W. S.; JABBOUR, C. J. C.; MULLER-CAMEN, M State-of-the-art and future directions for green human resource management: 8

9 Introduction to the special issue. Zeitschrift für Personalforschung (German Journal of Research in Human Resource Management), 2011, 25(2), s JENNINGS, P. D.; CYR, D.; MOORE, L. F Human resource management on the Pacific Rim: An integration. In L. F. Moore, & P. D. Jennings (Eds.), Human resource management on the Pacific Rim: Institutions, practices, and attitudes (s ). Berlin: de Gruyter JONES, C.; HAMILTON VOLPE, E Organizational identification: Extending our understanding of social identities through social networks. Journal of Organizational Behavior: 2011, 32, s KHANNA, M.; ANTON, W. R Corporate environmental management: Regulatory and market-based incentives. Land Economics: 2002, 78(4), s KHANNA, M., & DAMON, L. A EPA s voluntary 33/50 program: Impact on toxic releases and economic performance of firms. Journal of Environmental Economics and Management: 1999, 37(1), s KOCH, M. J.; MCGRATH, R. G Improving labor productivity: Human resource management policies do matter. Strategic Management Journal: 1996, 17(5), s KOH, H. C.; BOO, E. H. Y. The link between organizational ethics and job satisfaction: A study of managers in Singapore. Journal of Business Ethics: 2001, 29, s KONAR, S.; COHEN, M. A Does the market value environmental performance? The Review of Economics and Statistics: 2001, 83(2), s LIDEN, R. C.; WAYNE, S. J.; SPARROWE, R. T The examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied Psychology: 2000, 85, s LYNCH, L. M Training and the Private Sector, NBER Comparative Labor Market Series. Chicago, IL: University of Chicago Press MARGOLIS, J.; WALSH, J Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly: 2003, 48(2), s MCMANUS, M.; SANDERS, L Integrating an environmental management system into a business and operating culture: The real value of an EMS. Pollution Engineering: 2001, 33(5), s MORROW, D.; RONDINELLI, D. A Adopting environmental management systems: Motivations and results of ISO and EMAS certification. European Management Journal: 2002, 20(2), s NAKAMURA, M.; TAKAHASHI, T.; VERTINSKY, I Why Japanese firms choose to certify: A study of managerial responses to environmental issues. Journal of Environmental Economics and Management: 2001, 42, s NASH, J.; EHRENFELD, J Codes of environmental management practice: Assessing their potential as tools for change. Annual Review of Energy and Environment: 1997, 22, s ORLITSKY, M.; SCHMIDT, F.; RYNES, S Corporate social and financial performance: A metaanalysis. Organization Studies: 2003, 24, s ORSATO, R. J Competitive environmental strategies:when does it pay to be green? California Management Review: 2006, 48(2), s PARKER, S. K.; WALL, T. D Job and work design: Organizing work to promote well-being and effectiveness. San Francisco, CA: Sage PETERSON, D. K The relationship between perceptions of corporate citizenship and organizational commitment. Business & Society: 2004, 43, s PORTER, M. E Competitive advantage. New York, NY: The Free Press

10 50. PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives: 1995, 9(4), s RAMUS, C. A.; STEGER, U The roles of supervisory behaviors and environmental policy in employee ecoinitiatives at leading edge European companies. Academy of Management Journal: 2000, 43, s RENNISON, L. W.; TURCOTTE, J Productivity and wages: Measuring the effect of human capital and technology use from linked employer employee data. Working paper. Department of Finance, Economic and Fiscal Policy Branch. Canada, No RONDINELLI, D.; VASTAG, G Panacea, common sense, or just a label? The value of ISO environmental management systems. European Management Journal: 2000, 18(5), s SHRIVASTAVA, P Environmental technologies and competitive advantage. Strategic Management Journal: 1995, 16, s TOFFEL, M Anticipating greener supply chain demands: One Singapore company s journey to ISO In R. Hillary (Ed.), ISO 14001: Case studies and practical experiences. Sheffield: Greenleaf Publishing TURBAN, D. B.; GREENING, D. W Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. Academy of Management Journal: 1997, 40, s VISWESVARAN, C.; DESHPANDE, S. P.; JOSEPH, J Job satisfaction as a function of top management support for ethical behaviour. Journal of Business Ethics: 1998, 17, s WAY, S. A High performance work systems and intermediate indicators of firm performance within the US small business sector. Journal of Management: 2002, 28(6), s WELFORD, R Corporate environmental management 1. London: Earthscan Publications. 60. ZWICK, T Employee participation and productivity. Labor Economics, 2004, 11, s Kontaktné údaje Jiří Dědina, ml., Ph.D. Vysoká škola Karlovy Vary T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Česká republika Jiří Dědina, doc. Ing. CSc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého Jihlava Česká republika 10

11 11

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI Eva ŠTĚPÁNKOVÁ 1 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI Abstract: This paper deals with environmental management, with an emphasis on exploring the influence of this concept in the organization.

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 92-97 ISSN 1335-0285 ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI Jana Petráková RMT VZ, a. s., Dělnická

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Formování základů strategického myšlení

Formování základů strategického myšlení Formování základů strategického myšlení Shaping basis of strategic thinking Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. E-mail: jpalan@bivs.cz Cíl Představit dva systémově procesní přístupy přispívající k formování

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE?

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE? V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE? WHERE TO SEARCH FOR RETURN ON INVESTMENT IN TRAINING AND PERSONAL DEVELOPMENT? Dana Pokorná Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra andragogiky

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe 2013 IBM Corporation 1 Social Media vs Social Business Veřejné

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

T T. Think Together 2013. Tomáš Martínek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2013. Tomáš Martínek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Analýza nabídky na trhu práce v České republice prostřednictvím

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PIVOVARŮ V DIGITÁLNÍ EKONOMICE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES FOR BREWERIES IN DIGITAL ECONOMY

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PIVOVARŮ V DIGITÁLNÍ EKONOMICE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES FOR BREWERIES IN DIGITAL ECONOMY NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PIVOVARŮ V DIGITÁLNÍ EKONOMICE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES FOR BREWERIES IN DIGITAL ECONOMY Pavel Žufan Anotace Příspěvek, který je součástí řešení post-doktorandského grantu uděleného

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Adam Hazdra Jihomoravské inovační centrum Klubový večer WebTop100 4.4.2013 Adam Hazdra 6+ years of Market Research and Innovation Startup Consultant,

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru Řízení projektu a rizik vývoje softwaru 3. dubna 2013 Zbyněk Šlosar Lektor Zbyněk Šlosar Project Manager @ Unicorn Systems Energetika, Telco, Bankovnictví, Odpadové hospodářství Zakázkový vývoj software,

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

Analýza konkurenčního prostředí jako nástroj strategického managementu. An Analysis of the Competitive Environment as a Strategic Management Tool

Analýza konkurenčního prostředí jako nástroj strategického managementu. An Analysis of the Competitive Environment as a Strategic Management Tool Analýza konkurenčního prostředí jako nástroj strategického managementu An Analysis of the Competitive Environment as a Strategic Management Tool Josef Kubík Abstract. Purpose of the article: The competitive

Více

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti ADRESA KONTAKTY Peter Staško Brno +420 775 654 331 Praxe 08/2007 - dosud Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti FOREAST Agency s.r.o. poradenská společnost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ J. Hron Katedra řízení, PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Nové přístupy k řízení národního hospodářství jsou charakteristické i novými metodologickými

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Marcel Pikhart Klíčová slova: interkulturní management, mezinárodní obchod, obchodní komunikace, jazykové

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu)

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu) Číslo 3 Ročník II. 2013 PODNIKÁNÍ ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Dušan Kučera, Ivo Formánek (podklad pro finální ediční přípravu) KLÍČOVÁ SLOVA Projektové řízení, projektové

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více