POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 POUŽITÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR ENHANCED BUSINESS PERFORMANCE OF A COMPANY DĚDINA Jiří - DĚDINA ml. Jiří Abstract (AJ) In the last decade, there were an increasing number of companies that voluntarily adopted international environmental management tools and standards for their products, such as the international standard ISO or EMAS. Although the research is developing and analyses the influence of the implementation of the environmental management system on the environment, financial performance, employee productivity etc., there is according to our knowledge no comprehensive overview Therefore we focused on the recherché of international literature and conducted scientific surveys concerning the implementation of the environmental management system into the company and its influence on the business performance. The next objective was to determine which specific types of influence on a company have already been studied, in what intensity and whether this topic is still interesting for a further scientific research Abstrakt (ČJ) V posledním desetiletí roste počet podniků, které dobrovolně přijaly mezinárodní nástroje řízení životního prostředí a normy pro své produkty, jako je například mezinárodní norma ISO nebo EMAS. Přestože rozvíjející se výzkum analyzuje dopad implementace těchto norem podniku na životní prostředí, finanční výkonnost nebo na produktivitu zaměstnanců, není dle našich znalostí o již existujicím empirickém výzkumu žádný ucelený přehled. Proto jsme se v tomto článku zaměřili na rešerši mezinárodní literatury a provedených vědeckých výzkumů týkajících se implementace systému řízení životního prostředí do podniku a její vliv na výkonnost podniku. Dále bylo naším cílem zjistit, jaké konkrétní druhy vlivu na podnik již byly zkoumány, v jaké intenzitě a zda v této tématice ještě existuje prostor pro provádění dalších vědeckých výzkumů. ÚVOD A ZAMĚŘENÍ ČLÁNKU O ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento příspěvek je iniciován na základě interního grantu s názvem Volba vhodné organizační architektury podniku za účelem zvýšení jeho výkonu financovaného Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. V posledním desetiletí rychle přibývá počet podniků, které dobrovolně přijaly systém řízení životního prostředí. Systém environmentálního managementu a ekologické normy byly navrženy jako inovační mechanismy řízení za účelem zlepšení vlivu podniku na životní prostředí (Delmas & Young, 2009). Systém řízení životního prostředí zahrnuje implementaci mezinárodních ekologických norem ISO a EMAS, přišemž obě z nich jsou celosvětově stále více používané (Delmas a Montes-Sancho, 2011; Delmas & Grant, 2010). Více než 1

2 certifikátů ISO bylo vydáno po celém světě, 1 od roku 2007 dosáhl počet podniku s certifikací ISO nebo EMAS 3,9% podíl na trhu v EU. 2 Pojem systém řízení životního prostředí někdy nazývaný také jako systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí nebo systém environmentálního managementu (EMS - Environmental management system) zahrnuje řízení podnikových programů zaměřených na životní prostředí komplexním, systematickým, plánovaným a zdokumentovaným způsobem a dále zahrnuje změny organizační struktury, plánování a zajišťování zdrojů pro rozvoj podniku, implementaci a vytváření politiky v souvislosti s ochranou životního prostředí. Existuje řada vědeckých výzkumů se zaměřením na analýzu různých dopadů zavedení systému řízení životního prostředí do podniku. Zkoumány byly dopady na interní a externí stakeholdery, například dopady na životní prostředí, finanční ukazatele podniku nebo na zaměstnance. Co ale v současnosti chybí, je přehled a komprimovaný souhrn poznatků z již provedených výzkumů. Proto jsme se v našem článku zaměřili na zkoumání a rešerši již provedených výzkumů na téma Implementace systému řízení životního prostředí do podniku a její přínosy pro podnik. Na vliv na podnik je možné nahlížet z různých hledisek, například lze zkoumat vliv na finanční výkon podniku, vliv na environmentální výkon podniku, vliv na produktivitu práce, atd. Smyslem článku je zdůraznit ekonomický smysl zavedení systému řízení životního prostředí do podniku a zpracovat přehled nezávislých výzkumů a jejich výsledků tak, aby bylo možno vyvodit obecné závěry a zhodnotit vliv implementace systému řízení životního prostředí na podnik. Některé vlivy systému řízení životního prostředí na podnik nejsou zřejmé na první pohled a českému managementu jsou tak neznámé. Tento článek významně přispívá tím, že zvyšuje informovanost o použití a efektech systému řízení životního prostředí v podnicích v České republice a doplňuje tak literaturu v tomto oboru. 1 EKOLOGICKÉ NORMY A VLIV NA ENVIRONMENTÁLNÍ A FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKU Vědci se domnívají, že environmentální normy umožnují firmám profitovat z jejich snižování negativního dopadu na životní prostředí díky zlepšení jejich produktivity práce (Ambec & Lanoie, 2008). Většina literatury zkoumá environmentální a finanční výhody plynoucí z přijetí systému řízení životního prostředí (např. Delmas & Montiel, 2009). Byly zjištěny nepřímé důkazy o tom, že aplikace EMS má pozitivní vliv na efektivitu podniku a produktivitu zaměstnanců (Brekke & Nyborg, 2008; Frank, 2003). Například nadnárodní korporace, Dole Food Co, Inc. oznámila, že "hlavní přínosy (z přijetí systémů řízení životního prostředí) byly silná motivace a loajalita zaměstnanců, jež se odrážejí na snížení absence zaměstnanců a vyšší produktivitě." 3 Studium vlivu standardů životního prostředí na produktivitu zaměstnanců je důležité, protože zaměstnanci jsou všeobecně považováni za hlavní faktor při posuzování konkurenční výhody podniku (Grant, 1996; Pfeffer, 1994; Schuler & Jackson, 1987). Na pochopení vztahu mezi podnikovou environmentální výkonností a finanční výkonností bylo zaměřeno mnoho výzkumů od roku 1970 (Orlitsky, Schmidt & Rynes, 2003). V tomto širším kontextu se mnoho vědců zaměřilo na to, zda podniky jsou nebo nejsou finančně odměněny za zlepšení jejich vlivu na životní prostředí. Tvrzení neoklasické mikroekonomie je, že podnikům vzniká z investic do oblasti ochrany životního prostředí jen malý nebo žádný zisk, zatímco příznivci teorie "win-win" tvrdí, že takové investice mohou vytvářet konkurenční výhodu podniku nebo jiné pozitivní dopady (Orsato, 2006). Vědci, kteří se snaží empiricky zkoumat tyto konfliktní teorie, dali vzniknout 1 Internetové stránky ISO: Dole Reports Motivation, Health and Safety, and Productivity Benefits from ISO otevřeno:

3 rozsáhlému souboru literatury, ze kterého vyplývá pozitivní vztah mezi zlepšením vztahu k životnímu prostředí a lepšími finančními výsledky (Margolis & Walsh, 2003; Orlitsky, Schmidt & Rynes, 2003). Ekologické normy mají za cíl zlepšit životní prostředí a vztahy podniku k tržním i netržním subjektům (Delmas & Montiel, 2008). Tyto normy vyžadují aplikaci systémů řízení, které nejsou stanovené zákonem, jsou dobrovolné a mohou podporovat zlepšení vztahu organizace k životnímu prostředí (Darnall, Henriques & Sadorsky 2010; Delmas, 2002). Tyto systémy řízení zahrnují provádění politiky ochrany životního prostředí (Henriques & Sadorsky, 1996), využívání vnitřních hodnotících nástrojů, jako jsou např. srovnávací analýzy, účetní procesy a vyhodnocení (Nash & Ehrenfeld, 1997), stanovení cílů ve vztahu k životnímu prostředí (Hart, 2005), vnitřní a vnější ekologické audity, provádění environmentálního školení zaměstnanců a zavedení plánu pro odměňování a motivaci zaměstnanců v závislosti na tom, jakých výsledků podnik v souvislosti s ochranou životního prostředí dosahuje (Welford, 1998). Přijetí ekologických norem proto vyžaduje značné organizační změny v podniku. V součastné literatuře je možno identifikovat několik mechanismů, ze kterých lze pozorovat závislost přijetí systému řízení životního prostředí do podniku s výkonností podniku. Patří mezi ně snížení nákladů, vnitřní efektivita organizace, lepší pověst podniku a přístup na zelené trhy (Delmas & Montiel, 2009; Porter & Van Der Linde, 1995). Ekologické normy požadují zavedení souboru environmentálních technik a procesů, které zajišťují, že rizika, závazky a dopady jsou správně identifikovány, minimalizovány a řízeny (Darnall, Gallagher, Andrews & Amaral, 2000). Tyto procesy mají snížit riziko spojené s poškozením životního prostředí (Grolleau, Mzoughi, & Thomas, 2007; Delmas, 2001) a snížit náklady na pojištění podniku (Barla, 2007). Ekologické normy mohou také pomoci zvýšit efektivitu podniku zaváděním procesů, které vytvářejí systémy pro shromažďování informací a monitorování vlivu podniku na životní prostředí (Khanna & Anton, 2002), tyto systémy mohou vyvolat přenastavení výrobních procesů (Christmann, 2000), podporovat inovace a zlepšit technologie, které mají pozitivní vliv na efektivitu podniku (Shrivastava, 1995). Ekologické normy mohou dále zlepšit reputaci podniku (např. Konar & Cohen, 2001), a zaujmout ekologicky orientované spotřebitele (Delmas & Montiel, 2009; Anton, Delty & Khanna, 2004; Nakamura, Takahashi & Vertinsky, 2001; Khanna & Damon, 1999). Dosavadní výzkum také ukázal, že zapojení zaměstnanců při implementaci systému environmentálního managementu ISO může vést ke konkurenční výhodě podniku (Delmas, 2001). 2 EKOLOGICKÉ NORMY JSOU SPOJENY S PRODUKTIVITOU PRÁCE Díky přijetí environmentální normy vysílá podnik signál svým vnitřním i vnějším stakeholderům o svém přijatém závazku týkajícím se zlepšení ochrany životního prostředí (Delmas & Montiel, 2009; Delmas, 2002). Proto se zdá být pravděpodobné, že rozhodnutí podniku přijmout závazek v sociální a ekologické otázce svého podnikání by mělo vést k pozitivní pověsti podniku a mělo mít pozitivní vliv na zaměstnance a jejich pracovní postoje. Jak napsali autoři Ambec & Lanoie: Lidé, kteří se cítí být hrdí na společnost, pro kterou pracují, podávají nejen lepší výkon v práci, ale také se stávají posly dobrého jména této společnosti mezi svými přáteli a příbuznými a posilují pozitivní trend dobré pověsti společnosti (Ambec & Lanoie, 2008). Jedním z mechanismů, který spojuje implementaci systému řízení životního prostředí a produktivitu práce, je pozitivní sociální identita, kterou lze odvodit z práce pro zelený podnik. Zaměstnanci se mohou silněji identifikovat s etickou a odpovědnou firmou a tato identifikace se může promítat do chování zaměstnanců, jejich spolupráce (Jones & Hamilton Volpe, 2011; Frank, 2003; Dutton, Dukerich & Harquail, 3

4 1994), zvýšení jejich organizačního vědomí a spolunáležitosti s podnikem (Brammer, Millington & Rayton, 2010; Peterson, 2004). Tato pozitivní identifikace s podnikem zaměstnavatele může vytvořit silnější emocionální vztah mezi zaměstnanci a jejich podnikem, což má za následek zvýšení produktivity práce (Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002; Koh & Boo, 2001; Viswesvaran, Deshpande & Joseph, 1998). Sociální odpovědnost a odpovědnost k životnímu prostředí dělá podnik také více atraktivní pro potenciální zaměstnance (Grolleau, Mzoughi & Pekovic, 2012) šetrnější k životnímu prostředí (Turban, 2000, 1997) a lidé, kteří se rozhodli pracovat pro zelený podnik budou pracovat usilovněji (Brekke & Nyborg, 2008). 3 EKOLOGICKÉ NORMY, ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A PRODUKTIVITA PRÁCE Přijetí ekologické normy vyžaduje investice do vzdělávání zaměstnanců (Khanna & Anton, 2002). Například jeden ze základních požadavků pro certifikaci ISO je poskytnout odpovídající školení zaměstnancům (ISO, 1996), přičemž několik autorů prokázalo, že certifikace ISO je důležitým činitelem úspěchu vzdělávání v rámci organizace (Blunch & Castro, 2007; Ramus & Steger, 2000). Školení je zpravidla poskytováno více než polovině zaměstnanců podniku, některé podniky školí více než 95 % svých zaměstnanců (Corbett & Luca, 2002). Například certifikace ochrany životního prostředí ve firmě Honda vedla k rozvoji programu zaměřeného na vzdělávání prodejců (McManus & Sanders, 2001). Tento typ tréninku umožňuje zaměstnancům lépe identifikovat příležitosti pro prevenci znečištění a umožňuje jim navrhovat doporučení pro podnik (Morrow & Rondinelli, 2002; Rondinelli & Vastag, 2000; Toffel, 2000). Lidský kapitál, nabytý prostřednictvím vzdělávacích aktivit, je jedním z hlavních faktorů výroby (Lynch, 1994). Investice do lidských zdrojů jsou považované za významný zdroj konkurenční výhody, jelikož tyto investice mohou vést k efektivnější práci zaměstnanců (Porter, 1985). Jeden z klíčových nástrojů pro investování do lidských zdrojů je vzdělávání zaměstnanců (Jennings, Cyr & Moore, 1995). Vědci také tvrdí, že vzdělávání je přínosné díky zvýšení specifičnosti lidského kapitálu, který lze obtížně napodobit (Koch & McGrath, 1996). Empirické výzkumy potvrzují tento závěr a dokazují, že vzdělávání je asociováno se zlepšením produktivity práce (Dearden, Reed & Van Reenen, 2006; Conti, 2005; Zwick, 2004; Rennison & Turcotte, 2004; Koch & McGrath, 1996). 4 EKOLOGICKÉ NORMY, MEZILIDSKÉ VZTAHY A PRODUKTIVITA PRÁCE Vědci dokázali, že zavádění systému řízení životního prostředí do podniku mění organizaci podniku tím, že vyžaduje změny v postojích, rolích a odpovědnosti zaměstnanců (Florida & Davidson, 2001; Hart, 1995), které mohou nepřímo ovlivňovat výsledky pracovního výkonu zaměstnanců (Lanfranchi & Pekovic, 2010). Konkrétně environmentální normy jsou spojeny se zlepšením mezilidských vztahů v rámci společnosti, což může zvýšit produktivitu práce. Většina projektů implementace řízení životního prostředí do podniku vyžaduje kombinaci různých typů kompetencí, které lze získat vytvořením týmů složených z lidí z různých oborů (Rothenberg, 2003; Denton, 1999) a podporou spolupráce zaměstnanců z různých hierarchických úrovní a různých zaměření (Oh'Eocha, 2000). Ekologické normy, jako je ISO 14001, prokázaly potenciál překračovat jednotlivé funkční oblasti organizace a schopnost intergrovat myšlenky ochrany životního prostředí napříč celou organizací (Delmas, 2001). Systém řízení životního prostředí také podporuje zaměstnance, aby pracovali v týmech bez ohledu na jejich umístění v rámci organizace (Arimura, Darnall & Katayama, 2011). V důsledku toho jsou mezilidské vztahy a týmová práce považovány za základní prvek systému 4

5 řízení životního prostředí. V odborné literatuře jsou zmiňovány dva hlavní důvody, proč vede zvýšení kontaktu mezi zaměstnanci ke zvýšení produktivity práce. Za prvé: mezilidské kontakty a komunikace mezi zaměstnanci s různými schopnostmi pomáhá zaměstnancům zapojit se do procesu předávání znalostí a to vede k novým inovativním myšlenkám, které zlepšují produktivitu podniku (Hamilton, Nickerson & Hideo, 2003; Mohrman & Novelli, 1985). Za druhé: mezilidské kontakty podporují uspokojení z práce zaměstnanců a jejich motivaci, která vede ke zvýšení produktivity. Práce je společenská aktivita, která je spojena se stejnými sociálními potřebami a reakcemi jako každá jiná součást života, jako jsou například potřeba sounáležitosti, spolupráce, podpory a důvěry (Cohen & Prusak, 2001). Organizace, které podporují mezilidské kontakty mezi svými zaměstnanci a zajišťují lepší pracovní prostředí, vedou tak zaměstnance, aby více pracovali pro podnik, a zvyšují jejich produktivitu, což vede k celkovému zlepšení podnikové produktivity (Batt, 2004; Banker, Field, Schroeder & Sinha, 1996; Huselid, 1995). 5 VLIV IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PRODUKTIVITU ZAMĚSTNANCŮ Zatímco se drtivá většina literatury zaměřuje na dopad ekologických norem na finanční výkonnost podniku a výkon podniku jako celku, jen málo je známo o dopadech environmentálních praktik na pracovní výsledky zaměstnanců, zejména na produktivitu zaměstnanců. Prozkoumaní tohoto aspektu je velmi důležité, zejména pokud vezmeme v úvahu, že produktivita zaměstnanců je zásadní pro výsledek činnosti podniku, který ukazuje na to, do jaké míry je podniková pracovní síla efektivní (Huselid, 1995). Dle našich znalostí existuje jen jedna studie, která se zabývá empirickým výzkumem o tom, jak implementace systému řízení životního prostředí ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Tato studie se specializovala na zkoumání přímého vztahu mezi angažovaností podniku v oblasti životního prostředí (jenž je prokazováno prostřednictvím dobrovolného přijímání ekologických norem) a produktivitou práce jeho zaměstanců. Výzkum byl proveden na základě ankety v 5220 francouzských podnicích, která se dotazovala mezi různými zaměstnanci. Výzkum potvrdil, že zelenější firmy jsou spojeny s vyšší produktivitou práce (Delmas & Pekovic, 2012). Výzkum vztahu mezi aplikací systému řízení životního prostředí a produktivitou práce zahrnuje také zkoumání dvou mechanismů, jejichž prostřednictvím systém řízení životního prostředí ovlivňuje produktivitu práce jedná se o školení zaměstnanců a posilování mezilidských kontaktů v rámci podniku. Existuje několik mechanismů, které propojují přijetí systému řízení životního prostředí a produktivitu práce. Zaměstnanci podniku, který zavedl ekologické normy, mohou projevovat větší oddanost podniku, tyto normy mohou také vést k organizačním změnám, jako třeba více školení a lepší mezilidské kontakty, které mohou rovněž přispět k produktivitě práce (Delmas & Pekovic, 2012). Tato zjištění jsou v souladu se studiemi, které tvrdí, že zapojení podniku do sociálních témat (např. zlepšování vlivu na životní prostředí) zlepšuje obecně pověst podniku, což vede k pozitivním dopadům na vztah zaměstnanců k práci (Brekke & Nyborg, 2008; Peterson, 2004, Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002). Kromě toho je zavádění environmentálních norem spojeno se zvýšeným školením zaměstanaců a posilováním mezilidských kontaktů, což přispívá ke zvýšení produktivity práce. Zvýšená komunikace mezi pracovníky s různými schopnostmi může vést k přenosu znalostí a inovací v podniku (Delmas & Pekovic, 2012). To je v souladu s vědeckou literaturou, která ukazuje, že integrace rozdílných myšlenek a perspektiv umožňuje týmům řešit problémy, využít pákového efektu a je kritickým povzbuzovačem inovací a produktivity (Barczak, Lassk & Milki, 2010; Hamilton & kol., 2003). Bylo také se zjištěno, že lepší mezilidské kontakty mohou vést ke zlepšení pracovního prostředí a zvýšení produktivity (Delmas & Pekovic, 2012). I to je v souladu s literaturou, která tvrdí, že vlastnosti týmů, 5

6 sociální interakce a vztahy zaměstananců ovlivňují výkonnost podniku (Liden, Wayne & Sparrowe, 2000; Parker & Wall, 1998). Tyto výsledky jsou rovněž v souladu s literaturou o fungování vysoce výkonných zaměstanců, u kterých bylo prokázáno zvýšení produktivity práce (Way, 2002; Guthrie, 2001). Zavádění systému řízení životního prostředí (ekologických norem) zlepšuje pracovní postupy a vytváří magický kruh pozitivní interakce mezi podnikem a jeho zaměstnanci. Politici a ekologové zdůrazňují tyto výhody plynoucí z přijímání dobrovolných ekologických norem s cílem povzbudit podniky k jejich přijetí. Tato zjištění naznačují i nové způsoby naplnění Porterovy hypotézy o pozitivním vztahu mezi environmentální politikou podniku a jeho finanční výkonností (Porter, 1995). Ze zjistění vyplývá, že sociální orientace podniku může vést nejen ke zlepšení životního prostředí, ale může také působit jako zlepšující nástroj určený ke zlepšování organizace práce. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Vdobě ekonomické recese a hledání vnitřních podnikových rezerv se může téma ekologie zdát zdánlivě nedůležité. Jak ale vyplývá z výsledků provedených vědeckých výzkumů, aplikací systému řízení životního prostředí lze dosáhnout zvýšení výkonnosti podniku, zvýšení produktivity zaměstnanců a tím ekonomických úspor pro podnik. Většina dostupné literatury se týká makroekonomických vlivů aplikace systémů řízení životního prostředí do podniku například finanční vlivy, marketingové vlivy, vlivy na životní prostředí. Naopak oblast mikroekonomických vlivů byla málo prozkoumána například vliv na zaměstnace, na školení zaměstnanců, na interní komunikaci zaměstnanců, vliv na produktivitu zaměstnanců. Ze závěrů dostupných provedených výzkumů vyplývají pozitivní přínosy pro podnik a převažují nad negativními aspekty zavedení systémů řízení životního prostředí do podniku. Zavedení těchto systémů do podniku lze ve většině případů spojovat se zvýšením výkonnosti podniku. Vědecké výzkumy a publikace zveřejněné v minulých letech, které byly zaměřené na vlivy systémů řízení životního prostředí na podnik, přinesly několik přínosů pro vědu. Prvním z přínosů je odhalení vnitřních mechanismů podniku, které dokazují vazbu mezi přijetím systému řízení životního prostředí a podnikovou výkonností. Některé vědecké články reagují na výzvu vědců otevřít tzv. černou skříňku organizace, aby bylo možno více pochopit organizační změny uvnitř podniku spojené s implementací sytému řízení životního prostředí do podniku (Jackson, Renwick, Jabbour & Müller-Camen, 2011; Delmas & Toffel, 2008). Bylo popsáno a zkoumáno několik mechanismů organizace, které souvisejí se zaváděním sytému řízení životního prostředí a produktivitou práce. Dalším přínosem je integrace teorií jak z oblasti organizačního chování a ekonomie, tak i z oblasti životního prostředí, což potenciálně obohacuje obě oblasti zkoumání. Při zkoumání vědeckých výzkumných prací jsme zjistili omezení provedených výzkumů a oblasti, které ještě nebyly dost prozkoumány. První omezení spočívá v tom, že typické dostupné výzkumy na téma systémů řízení životního prostředí a jejich vlivu jsou zakládány na empirických datech z USA nebo Francie. Použití například české databáze by přineslo novou a potenciálně poučnou perspektivu do diskuze o vztahu mezi podnikovou ochranou životního prostředí a finanční výkonností podniku. Budoucí výzkumy by se mohly zaměřit na podobné výzkumné otázky ale v mezinárodním srovnání, jelikož byly identifikovány institucionální rozdíly v různých státech při implementaci systémů řízení životního prostředí (Delmas & Montes-Sancho, 2011; Delmas & Montiel, 2008). Dalším omezením již provedených výzkumů je časové omezení vypovídací schopnosti výsledku. Vědečtí pracovníci by měli 6

7 ověřit, zda je platnost identifikovaných výsledků v předcházejících výzkumech trvalá i v průběhu budoucích období. Analýzou dat delšího časového období by bylo možné lépe posoudit efekty zavádění systémů řízení životního prostředí. Doposud málo prozkoumanou oblastí je téma přímého vlivu implementace těchto systémů na produktivitu zaměstnanců. Zde je mnoho možností pro pokračování výzkumu. Výzkumníci by se mohli zaměřit na příklad na ověření vlivu implementace systémů řízení životního prostředí na bezpečnost, stres nebo docházku zaměstnanců. Budoucí výzkumy by se mohly zaměřit na posuzení společenské odpovědnosti podniku, oddanosti zaměstnanců pro firmu (organizational citizenship behavior) nebo identifikace zaměstnanců s podnikem (Evans, Davis & Frink, 2011). Na základě našeho zjištění při zkoumání dostupných vědeckých výzkumů lze doporučit a považovat za smyslupné provádění dalších výzkumů především v problematice odhalování mechanismů vlivu implementace systémů řízení životního prostředí na zaměstnance a výkonnost podniku. Jsme přesvědčeni o tom, že existuje ještě velký prostor pro další identifikaci a testování podobných mechanismů v podniku a doplnění literatury o znalosti o organizačních změnách v podniku souvisejících s aplikací systému řízení životního prostředí do podniku. Použitá literatura 1. AMBEC, S.; LANOIE, P When and why does it pay to be green. Academy of Management Perspective: 2008, 23, s ANTON, W. R. Q.; DELTAS, G.; KHANNA, M Incentives for environmental self-regulation and implications for environmental performance. Journal of Environmental Economics and Management: 2004, 48, s BARCZAK, G.; LASSK, F.; MULKI, J Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. Creativity & Innovation Management: 2010, 19 (4), s BARLA, P ISO certification and environmental performance in Quebec s pulp and paper industry. Journal of Environmental Economics and Management: 2007, 53(3), s BLUNCH, N. H.; CASTRO, P Enterprise-level training in developing countries - do international standards matter? International Journal of Training and Development: 2007, 11 (4), s BRAMMER, S.; MILLINGTON, A.; RAYTON, B The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment. International Journal of Human Resource Management: 2010, 18(10), s BREKKE, K. A.; NYBORG, K Attracting responsible employees: Green production as labor market screening. Resource and Energy Economics: 2008, 30(4), s CHRISTMANN, P Effects of best practices of environmental management on cost advantage: The role of complementary assets. Academy of Management Journal: 2000, 43(4), s CONTI, G Training, productivity and wages in Italy. Labor Economics: 2005, 12, s CORBETT, C. J.; LUCA, A Global survey on ISO 9000 and ISO 14000: Summary of findings. nepublikovaný spis, The Anderson School, University of California at Los Angeles, Los Angeles, California DARNALL, N.; GALLAGHER, D. R.; ANDREWS, R. N. L., a kol Environmental management systems: Opportunities for improved environmental and business strategy? Environmental QualityManagement: 2000, 9(3), s

8 12. DARNALL, N.; HENRIQUES, I.; SADORSKY, P Adopting proactive environmental practices: The influence of stakeholders and firm size. Journal of Management Studies: 2010, 47(6), s DEARDEN, L.; REED, H.; VAN REENEN, J The impact of training on productivity and wages: Evidence from British panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics: 2006, 68(4), s DELMAS, M The diffusion of environmental management standards in Europe and in the United States: An institutional perspective. Policy Sciences: 2002, 35(1), s DELMAS, M.; GRANT, L Eco-labeling strategies and price-premium: The wine industry puzzle. Business & Society. On-line: DELMAS, M.; MONTES-SANCHO, M An institutional perspective on the diffusion of international management system standards: The case of the environmental management standard ISO Business Ethics Quarterly: 2011, 21(1), s DELMAS, M.; MONTIEL, I The diffusion of voluntary international management standards: Responsible care, ISO 9000 and ISO in the chemical industry. Policy Studies Journal: 2008, 36(1), s DELMAS, M.; MONTIEL, I Greening the supply chain: When is customer pressure effective? Journal of Economics and Management Strategy: 2009, 18(1), s DELMAS, M.; TOFFEL, M Organizational responses to environmental demands: Opening the Black Box. Strategic Management Journal: 2008, 29(10), s DELMAS, M.; YOUNG, O Governance for the environment. New perspectives. Edited volume. Cambridge, MA: Cambridge University Press DELMAS, M.; PEKOVIC, S Environmental standards and labor productivity. Understanding the mechanisms that sustain sustainability. Journal of Organizational Behavior: 2012, 34, s DUTTON, J. E.; DUKERICH, J. M.; HARQUAIL, C. V Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly: 1994, 39, s FRANK, R. H What price the moral high ground? Ethical dilemmas in competitive environments. Princeton, NJ: Princeton University Press GRANT, R. M Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal: 1996, 17 (spec. vydání), s GROLLEAU, G.; MZOUGHI, N.; THOMAS, A What drives agrifood firms to register for an environmental management system? European Review of Agriculture Economic: 2007, 34, s GUTHRIE, J High-involvement work practices, turnover, and productivity: Evidence from New Zealand. Academy of Management Journal: 2001, 44(1), s HAMILTON, B. H.; NICKERSON, J. A.; HIDEO, O Team incentives and worker heterogeneity: An empirical analysis of the impact of teams on productivity and participation. Journal of Political Economy: 2003, 111(3), s HENRIQUES, I.; SADORSKY, P The determinants of an environmentally responsive firm: An empirical approach. Journal of Environmental Economics and Management: 1996, 30, s HESS, D.; ROGOVSKY, N.; DUNFEE, T The next wave of corporate community involvement: Corporate social initiatives. California Management Review: 2002, 44(2), s JACKSON, S. E.; RENWICK, D. W. S.; JABBOUR, C. J. C.; MULLER-CAMEN, M State-of-the-art and future directions for green human resource management: 8

9 Introduction to the special issue. Zeitschrift für Personalforschung (German Journal of Research in Human Resource Management), 2011, 25(2), s JENNINGS, P. D.; CYR, D.; MOORE, L. F Human resource management on the Pacific Rim: An integration. In L. F. Moore, & P. D. Jennings (Eds.), Human resource management on the Pacific Rim: Institutions, practices, and attitudes (s ). Berlin: de Gruyter JONES, C.; HAMILTON VOLPE, E Organizational identification: Extending our understanding of social identities through social networks. Journal of Organizational Behavior: 2011, 32, s KHANNA, M.; ANTON, W. R Corporate environmental management: Regulatory and market-based incentives. Land Economics: 2002, 78(4), s KHANNA, M., & DAMON, L. A EPA s voluntary 33/50 program: Impact on toxic releases and economic performance of firms. Journal of Environmental Economics and Management: 1999, 37(1), s KOCH, M. J.; MCGRATH, R. G Improving labor productivity: Human resource management policies do matter. Strategic Management Journal: 1996, 17(5), s KOH, H. C.; BOO, E. H. Y. The link between organizational ethics and job satisfaction: A study of managers in Singapore. Journal of Business Ethics: 2001, 29, s KONAR, S.; COHEN, M. A Does the market value environmental performance? The Review of Economics and Statistics: 2001, 83(2), s LIDEN, R. C.; WAYNE, S. J.; SPARROWE, R. T The examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied Psychology: 2000, 85, s LYNCH, L. M Training and the Private Sector, NBER Comparative Labor Market Series. Chicago, IL: University of Chicago Press MARGOLIS, J.; WALSH, J Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly: 2003, 48(2), s MCMANUS, M.; SANDERS, L Integrating an environmental management system into a business and operating culture: The real value of an EMS. Pollution Engineering: 2001, 33(5), s MORROW, D.; RONDINELLI, D. A Adopting environmental management systems: Motivations and results of ISO and EMAS certification. European Management Journal: 2002, 20(2), s NAKAMURA, M.; TAKAHASHI, T.; VERTINSKY, I Why Japanese firms choose to certify: A study of managerial responses to environmental issues. Journal of Environmental Economics and Management: 2001, 42, s NASH, J.; EHRENFELD, J Codes of environmental management practice: Assessing their potential as tools for change. Annual Review of Energy and Environment: 1997, 22, s ORLITSKY, M.; SCHMIDT, F.; RYNES, S Corporate social and financial performance: A metaanalysis. Organization Studies: 2003, 24, s ORSATO, R. J Competitive environmental strategies:when does it pay to be green? California Management Review: 2006, 48(2), s PARKER, S. K.; WALL, T. D Job and work design: Organizing work to promote well-being and effectiveness. San Francisco, CA: Sage PETERSON, D. K The relationship between perceptions of corporate citizenship and organizational commitment. Business & Society: 2004, 43, s PORTER, M. E Competitive advantage. New York, NY: The Free Press

10 50. PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives: 1995, 9(4), s RAMUS, C. A.; STEGER, U The roles of supervisory behaviors and environmental policy in employee ecoinitiatives at leading edge European companies. Academy of Management Journal: 2000, 43, s RENNISON, L. W.; TURCOTTE, J Productivity and wages: Measuring the effect of human capital and technology use from linked employer employee data. Working paper. Department of Finance, Economic and Fiscal Policy Branch. Canada, No RONDINELLI, D.; VASTAG, G Panacea, common sense, or just a label? The value of ISO environmental management systems. European Management Journal: 2000, 18(5), s SHRIVASTAVA, P Environmental technologies and competitive advantage. Strategic Management Journal: 1995, 16, s TOFFEL, M Anticipating greener supply chain demands: One Singapore company s journey to ISO In R. Hillary (Ed.), ISO 14001: Case studies and practical experiences. Sheffield: Greenleaf Publishing TURBAN, D. B.; GREENING, D. W Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. Academy of Management Journal: 1997, 40, s VISWESVARAN, C.; DESHPANDE, S. P.; JOSEPH, J Job satisfaction as a function of top management support for ethical behaviour. Journal of Business Ethics: 1998, 17, s WAY, S. A High performance work systems and intermediate indicators of firm performance within the US small business sector. Journal of Management: 2002, 28(6), s WELFORD, R Corporate environmental management 1. London: Earthscan Publications. 60. ZWICK, T Employee participation and productivity. Labor Economics, 2004, 11, s Kontaktné údaje Jiří Dědina, ml., Ph.D. Vysoká škola Karlovy Vary T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Česká republika Jiří Dědina, doc. Ing. CSc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého Jihlava Česká republika 10

11 11

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ PERSONNEL SELECTION AND ASSESSMENT...

UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ PERSONNEL SELECTION AND ASSESSMENT... Obsah anglických názvů hesel UVEDENÍ DO PSYCHOLOGIE PRÁCE WORK PSYCHOLOGY: THE INTRODUCTION 11 Fitting the Job to the Man... 12 Fitting the Man to the Job... 13 Peer-Reviewed Journals in Work Psychology...

Více

Michael Eugene Porter *1947

Michael Eugene Porter *1947 Michael Eugene Porter *1947 Život a přínos M. E. Portera V r. 1947 se narodil ve městě Ann Arbor ve státě Michigan V r. 1969 získal bakalářský titul na univerzitě v Princetonu V r. 1971 promoval na Obchodní

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Náklady a přínosy firemní diverzity

Náklady a přínosy firemní diverzity Náklady a přínosy firemní diverzity Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI Eva ŠTĚPÁNKOVÁ 1 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A JEHO PŘÍNOSY ORGANIZACI Abstract: This paper deals with environmental management, with an emphasis on exploring the influence of this concept in the organization.

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Formování základů strategického myšlení

Formování základů strategického myšlení Formování základů strategického myšlení Shaping basis of strategic thinking Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. E-mail: jpalan@bivs.cz Cíl Představit dva systémově procesní přístupy přispívající k formování

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost pacvon@tc.cz

Více

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Otázky 1.

Více

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky ČESKÁ ZEMĚDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval: Daniel Nývlt

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků Barbora Benešová Katedra anglického jazyka, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni Petra Vallin Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, UK v Praze

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích

Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích Aleš Borej HR Director MAKRO Cash & Carry ČR METRO Cash & Carry Slovakia Osnova Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích - Adaptace - Empowerment

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Společenské vědy v programu Horizon 2020 aktuální situace

Společenské vědy v programu Horizon 2020 aktuální situace Společenské vědy v programu Horizon 2020 aktuální situace Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy Národní kontakt pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Michal Pazour, alteruje Vlastimil Růžička Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020 Technologické

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Charakteristika studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP Název studijního předmětu Udržitelnost v podnikání / Sustainability in Business Typ předmětu volitelný doporučený 3./Z ročník / semestr Rozsah

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

, Praha. rozpočty programů v mld , Praha

, Praha. rozpočty programů v mld , Praha 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES PRO VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A DEMONSTRACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zdeňka ŠUSTÁKOVÁ Technologické centrum AV ČR sustakova@tc.cz RÁMCOVÉ PROGRAMY ES Počátek účasti ČR Vstup ČR do EU

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více