KARUSELOVÉ PODVODY U DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY SE ZAMĚŘENÍM NA TRH S POHONNÝMI HMOTAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARUSELOVÉ PODVODY U DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY SE ZAMĚŘENÍM NA TRH S POHONNÝMI HMOTAMI"

Transkript

1 KARUSELOVÉ PODVODY U DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY SE ZAMĚŘENÍM NA TRH S POHONNÝMI HMOTAMI Pavel Semerád, Lucie Bartůňková, Michal Semerád ÚVOD Hospodářská kriminalita se v posledních letech stává fenoménem, který nejenže negativním způsobem ovlivňuje inkaso daně, ale současně velmi významným způsobem deformuje tržní prostředí. Jestliže některý subjekt získá nestandardní výhodu, potom mu lze konkurovat, v lepším případě, pouze snížením vlastních marží. Zpravidla však začíná boj o přežití firmy s vírou, že tomu stát a jeho regulátoři nebudou přihlížet a zasáhnou. Předmětem našeho zkoumání je daň z přidané hodnoty (dále též DPH ) a daňové úniky, které s ní souvisí. V posledních desetiletích dochází výraznému nárůstu systematických podvodů k této dani [11],[12]. Přestože kreativita plátců daně je opravdu bezmezná [9], jako největší problém lze definovat kolotočové nebo též karuselové podvody. Ve své nejjednodušší podobě jsou využity řetězce plátců daně v rámci několika členských států, čímž bývají zneužity základní principy intrakomunitárních obchodů (do řetězce mohou být zahrnutí i plátci ze třetích zemí). Evropská komise [2] mechanismus popsala na obrázku č. 1. Princip je prostý. Předmět zdanitelného plnění osvobozený v jednom státě je prodán v jiném státě, aniž by byla odvedena DPH. Tím, že první subjekt na území nezdaněného státu postupuje předem s úmyslem podvodu, může si dovolit prodávat předmět zdanitelného plnění pod cenou, kterou již nemohou nabídnout ostatní účastníci na trhu. Obr. 1: Příklad karuselového podvodu Zdroj: Evropská komise [2] Členské státy se potýkají s podvody u různých komodit. Jako příklad lze uvést šrot, emisní povolenky, mléko, obilí, kulatina, sluneční brýle nebo pohonné hmoty. Právě poslední z náhodného výčtu působí problémy v České republice. Dle odhadů Ministerstva financí České republiky by mělo docházet k podvodům v rozmezí 4-8 mld. Kč ročně, přičemž státy odkud bývalo zboží dodáno je Německo a Rakousko (viz např. operace s krycím názvem LINZ ). Pohonnými hmotami (dále též PHM ) je pro účely tohoto článku rozuměn pouze automobilový benzín a motorová nafta. 1 CÍL A METODIKA Cílem tohoto článku je na základě analýzy trhu s PHM v České republice identifikovat hlavní problémy vznikající karuselovými podvody a neodvedením DPH některým z plátců. Na základě těchto zjištění je dílčím cílem zhodnotit některá zákonná opatření, která byla přijata, příp. se jejich přijetí připravuje. V rámci článku byly využity standardní metody, které umožnily objektivní a systematický kvantitativní i kvalitativní popis dané problematiky. Pro naplnění cíle příspěvku proto byly využity metody analýzy, komparace a deskripce.

2 2 DAŇOVÉ PODVODY A ZMĚNY ZÁKONŮ 2.1 KARUSELOVÉ PODVODY U POHONNÝCH HMOT Jedná-li se o podvody u DPH, potom není příliš účelné rozlišovat mezi komoditami. Každá se může stát předmětem podvodu. Podvodníci se přesouvají mezi jednotlivými státy a mění předměty zdanitelného plnění v závislosti na aktuálních podmínkách. Jako příklad lze uvést železný šrot, u kterého jednotlivé členské státy postupně zavádí přenesenou daňovou povinnost (viz Maďarsko, Česká republika a další). Jako společné rysy autoři článku označují: rychlou obrátkovost (předmět zdanitelného plnění je snadno a rychle prodejný), obtížnou identifikovatelnost (předmět zdanitelného plnění nelze jednoduše rozlišit od jiného kusu, litru, aj.) snadná přemístitelnost nízká hodnota předmět zdanitelného plnění není v režimu přenesené daňové povinnosti tzv. reverse charge mechanismu, protože je jen velmi obtížné u takové komodity udělat daňový únik. Pohonné hmoty nejsou výjimkou, a proto jsou změny nejen daňových zákonů motivovány právě hledáním řešení. Česká republika neúspěšně v letech 2010 a 2011 žádala Evropskou Komisi o možnost uplatňovat přenesenou daňovou povinnost u PHM. Tato však byla odmítnuta. V roce 2013 však dochází v Evropské unii k obrovskému tlaku na potlačování podvodu a byl schválený mechanismus rychlé reakce, který dokonce změnil Směrnici Rady 2006/112/ES [7] o společném systému daně z přidané hodnoty. Členské státy by tak měly mít možnost upravit právní základ. Působnost byla omezena na rozsáhlé a nenadále podvody ve specifických odvětvích, a kterým nelze zabránit současnými kontrolními prostředky a následkem by byly nenapravitelné ztráty. Česká republika by tak mohla zavést přenesenou daňovou povinnost snadněji než dříve, avšak toho zatím nevyužila. 2.2 ZMĚNY ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY O tom, jak velký a především dlouhodobý problém jsou daňové úniky u pohonných hmot, svědčí také tiskové zprávy Policie České republiky a Celní správy. Jednou ze známých kauz byla kauza LINZ, ve které zasahovalo 300 policistů a celníků. Pachatelé měli nakupovat v letech 2007 až 2009 od zahraničních firem pohonné hmoty. Z těch však nebyla odváděna DPH nebo byla odváděna jen v minimální výši. Předpokládá se škoda ve výši 1 mld. Kč [5]. O tom, že se nejedná o ojedinělý případ, svědčí další případ. V roce 2009 mělo docházet ke krácení DPH v souvislosti s nákupem a prodejem PHM. DPH měla být zkrácena o více než 431 milionů korun [6]. Princip byl vždy totožný. Jednalo se o seskupení firem (plátců daně), kdy předem určený subjekt, který neodvedl daň. Prodej PHM není zasažen podvody pouze u DPH. Např. tým MIX ukazuje propojenost mezi podvody na dani z přidané hodnoty a spotřební daně. Pachatelé měli nejméně od listopadu 2008 do března 2009 dovážet pohonné hmoty z Polska a ze Slovenska, přičemž je vykazovali jako minerální oleje. Mělo se jednat o cca 1 mil. litrů, čímž mělo dojít k celkové škodě 11 mil. Kč [1]. Takovéto chování způsobuje velké problémy. Vezmeme-li v úvahu fakt, že na každém litru tyto firmy machinacemi vydělají např. 4 Kč (DPH může činit i více. Při prodejní ceně 34 Kč je dokonce 5,78 Kč), mohou si dovolit prodávat levněji než ostatní konkurence. Tento nerovný boj však nelze dlouhodobě vyhrát a do boje o záchranu poctivých firem musí vyrazit stát. Zákonodárci v dubnu 2011 novelou zákona o DPH zavedli nástroj 109 Ručení za nezaplacenou daň, který přímo definuje, za jakých podmínek přechází ručení za daň z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění. Každým rokem dochází k rozšiřování tohoto opatření. V současné době je těchto podmínek pět. Mimo těch zcela obecných jako je vědomost o účasti na podvodu, anebo případů, kdy byla úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, vychází toto ručení právě do boje s daňovými úniky u PHM. 109 definuje, že ručení přichází na příjemce také v případě, že nakoupí pohonné hmoty od neregistrovaného distributora pohonných hmot. Zákon o pohonných hmotách [13] definuje distributora pohonných hmot jako osobu, která prodává pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici ( 2 písm. j. zákona o pohonných hmotách). Postupně došlo k dalším úpravám zákona. Jedná se např. o 109a Zvláštní způsob zajištění daně, který dává příjemci zdanitelného plnění možnost odvést DPH za svého poskytovatele a vyhnout se

3 pozdějším sankcím. Změna v délce zdaňovacího období přinesla úpravu pro nově registrující se plátce, kteří musí mít povinně nejprve měsíční období a teprve po splnění podmínek mohou požádat o změnu na čtvrtletní. 106a Nespolehlivý plátce lze chápat jako doplnění 109, protože je-li poskytovatel zdanitelného plnění zveřejněn jako nespolehlivý plátce i zde dochází k přechodu ručení ( 109 odst. 3). [13] 2.3 ZMĚNY ZÁKONA O POHONNÝCH HMOTÁCH Velmi rozporuplně je přijímána novela zákona o pohonných hmotách, která jako jednu z diskutovaných změn zavádí distributorům povinnost složit kauce anebo získat bankovní záruku ve výši 20 mil. Kč. Přestože mnohá uskupení prosazovala různé výše, zákon byl schválen v předkládané výši. Společenství čerpacích stanic navrhovalo jako max. výši 10 mil. Kč [10]. Přestože došlo také k požadavkům na zástupce a na jejich bezúhonnost, jsou právě kauce nejpalčivějším problémem. Položíme-li si otázku, kdo vlastně může vytvořit daňový únik ve výši 20 mil. Kč, potom to zcela jistě nebude plátce uskutečňující svá zdanitelná plnění pouze v tuzemsku. V teoretické rovině by při marži 0,04 Kč musel prodat 500 mil. litrů, což představuje více než 500 cisteren denně o kapacitě litrů. Naopak jedná-li se o plátce pořizujícího pohonné hmoty, postačí při srovnatelné výši pouhých 6 cisteren o stejné kapacitě denně za podmínky, že DPH činí 4 Kč. Právě tato disproporce vyvolává tlak na úpravu této novely a přizpůsobit ji cíleně na některé distributory po vzoru Estonska (více též Kaspar [3]). 3 ZHODNOCENÍ ZÁKONNÝCH OPATŘENÍ Na jedné straně hodnocení je roční ztráta u DPH ve výši 4-8mld. Kč a na druhé straně stojí řada poctivých distributorů, kterým může každá změna způsobit omezení až znemožnění vlastního podnikání. Otázkou tak je, kde je hranice restrikcí a jak účinná tato opatření jsou. Zákonná opatření u DPH jdou postupnými kroky k omezování prostoru trhu za cenu přenesení nezaplacené daně na jiný subjekt. Toto je zcela legitimním nástrojem dle Směrnice Rady 2006/112/ES [7],[8], na základě které mají členské státy tuto možnost. Způsob jakým ale docházelo k výkladu zákona, mohl způsobovat nejistotu na straně příjemců zdanitelného plnění. Semerád a Semerád [4] upozorňovali na problém, jak se mohl příjemce dozvědět, že byl součástí podvodného řetězce a stejně tak mohl být v nejistotě poskytovatel zdanitelného plnění v případě tvrzení příjemce, že využil 109a Zvláštní způsob zajištění daně. Z pohledu zákona o pohonných hmotách, jak již bylo uvedeno, vznikají disproporce mezi velkými a malými distributory. Přestože jejich definice v zákoně není, lze předpokládat, že většina malých distributorů ukončí svoji živnost, protože nebudou schopni splnit zákonnou podmínku. Na základě vlastního šetření autorů banky (Komerční banka, Česká spořitelna, UniCredit Bank, Sberbank) požadují přibližně 2% p.a. za poskytnutí bankovní garance a dále požadují určitou výši zajištění např. nemovitostmi. 2% p.a. představují dodatečný náklad 400 tisíc Kč, což je pro mnohé distributory likvidující. Dle našeho názoru by proto stát měl přijít s úpravou, která by např. formou dovozových licencí uchránila na trhu ty poctivé a od potenciálních rizikových plátců by mohl vybrat kauci i ve vyšší výši. ZÁVĚR Dochází-li k omezování podnikání ať již formou dodatečných bariér nebo jiných opatření, vždy je otázkou efektivita těchto řešení. Karuselové podvody patří v celé Evropské unii k obrovským problémům, které jsou řešeny na nejvyšší úrovni. Úspěchem bylo prosazení mechanismu rychlé reakce, který umožňuje státům účinněji bojovat s podvody. V České republice je obrovským problémem vyčísleným na několik miliard ročně obchod s pohonnými hmotami. Bylo by neobjektivní, odsoudit novely zákonů. Zákonodárci museli najít alternativní řešení, které by mohlo nahradit neúspěšnou žádost o přenesenou daňovou povinnost. Přesto by zejména schválená výše kauce měla být přehodnocena. Existuje-li účinnější řešení ve formě přenesené daňové povinnosti, potom nechť je ho využito. Jestliže je znám způsob, jakým dochází ke krácení, lze identifikovat předměty zdanitelného plnění, potom by to mělo být samozřejmostí. Teprve tehdy může dojít k odstranění bariér a nerovností na trhu, způsobené možná nevědomky zákonodárci.

4 PODĚKOVÁNÍ Tento článek vznikl za finanční podpory projektu IGA č. 8/2013 Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s názvem Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní. LITERATURA [1] BARTÁK, J., SKŘEPEK, R. Další daňové úniky v souvislosti s PHM. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.policie.cz/clanek/dalsi-danove-uniky-v-souvislosti-s-phm.aspx>. [2] Evropská komise. Omezení karuselových podvodu s DPH. [online] [cit ]. Dostupné z: < https://www.euroskop.cz/8439/14280/clanek/omezeni-karuselovych-podvodu-sdph/> [3] KASPAR, L. VAT Fraud and the Fight against It in Estonia: Laws and the Practice of the Administrative Law Chamber of the Supreme Court. Juridica International XVIII/2011. p [4] SEMERÁD, P., SEMERÁD, M. Aplikace změn zákona o dani z přidané hodnoty na prodej pohonných hmot v České republice. [CD-ROM]. In Sborník příspěvků V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná s ISBN [5] SKŘEPEK, R. Operace LINZ. [online] [cit ]. Dostupné z: < [6] SKŘEPEK, R. Policisté odhalili další neplatiče daní při obchodech s pohonnými hmotami. [online] [cit ]. Dostupné z: < [7] Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. [8] Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. [9] SOPKOVÁ, E., RAŠKOVSKÁ, K. Daňové úniky v oblasti dane z pridanej hodnoty v podmienkach Slovenskej republiky. Acta academica karviniensia č. 1. s [10] Společenství čerpacích stanic České republiky. Tisková zpráva Společenství čerpacích stanic. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.scs.cz/kcms_data/soubory/tiskova_zprava_scs-kauce_pro_distributory_phm.pdf >. [11] ŠEMETA, A. Editorial Future of VAT. EC Tax Review I. s [12] TUMPEL, M., WURM, G. Extension of the Reverse-Charge Mechanism: A Possible Solution to Combat Tax Fraud and Tax Evasion in the Common VAT System in the European Union? in Lang, M. et al.: Te Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World. Kluwer s ISBN [13] Zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů [14] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Adresa autorů: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní, Ing. Lucie Bartůňková, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní, Bc. et Bc. Michal Semerád, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta,

5 CAROUSEL FRAUDS IN VALUE ADDED TAX ON THE FUEL MARKET Pavel Semerád, Lucie Bartůňková, Michal Semerád Abstract This article deals with the problem of carousel frauds. Their size is estimated at CZK 4-8 billion per year only in the Czech Republic. The aim is to identify on the basis of analysis main problems on the market and to evaluate legal measures. Mainly amendments to the Act on Value Added Tax and the Act on Fuels are discussed. The acts have caused or can cause unnecessary financial and administrative burdens on distributors. That is why it is recommended to use a new adopted measure Quick reaction mechanism or to modify current burdens on distributors in order to cause the least restrictions on their business. Key words amendments, Czech Republic, fuels, tax evasion JEL Classification H20, H26

ExFoS 2012. Expert Forensic Science. sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství

ExFoS 2012. Expert Forensic Science. sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství ExFoS 2012 Expert Forensic Science sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství Název: ExFoS 2012 (Expert Forensic Science) sborník příspěvků Sestavil: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském řetězci

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském řetězci VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Doktorská disertační práce: Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském řetězci Autor: Ing. Veronika

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu Věstník NKÚ, kontrolní závěry 255 14/17 Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

Zdanění spotřeby v České republice

Zdanění spotřeby v České republice Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno) březen 2015 CETA Centrum ekonomických a tržních analýz IPPS Institut pro politiku a společnost Text byl vypracován na základě

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

DŮSLEDKY IMPLEMENTACE SMĚRNICE MiFID PRO JEDNÁNÍ OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU KE KLIENTŮM

DŮSLEDKY IMPLEMENTACE SMĚRNICE MiFID PRO JEDNÁNÍ OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU KE KLIENTŮM DŮSLEDKY IMPLEMENTACE SMĚRNICE MiFID PRO JEDNÁNÍ OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU KE KLIENTŮM Lucie Meixnerová Klíčová slova: Směrnice o trzích finančních nástrojů - nazývána MiFID, neprofesionální

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)...

Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)... DANĚ A FINANCE OBSAH Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (JUDr. Radim Boháč Ph.D.)... 3 Kritický pohled na důchodovou reformu (JUDr.

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více