Řešení zahraničních pohledávek a minimalizace jejich vzniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení zahraničních pohledávek a minimalizace jejich vzniku"

Transkript

1 Řešení zahraničních pohledávek a minimalizace jejich vzniku Ing. Roman Polma DC GROUP, spol. s r.o. TCM GROUP International Praha

2 Mezinárodní prvek v závazkovém vztahu Prevence vzniku problematických pohledávek Mimosoudnířešení zahraničních pohledávek Mimosoudní řešení pohledávek příklady z praxe Aspekty soudního řešení zahraničních pohledávek Soudní řešení pohledávek příklady z praxe 2

3 V subjektu (místo podnikání, sídlo, pobyt nebo bydliště na území různých států) osoby české a zahraniční V předmětu závazkového vztahu (např. předmětem kupní smlouvy bude nemovitost v Portugalsku nebo akcie švédské obchodní společnosti) V právní skutečnosti musí jít o důležitou právní skutečnost, která musí nastat v zahraničí (např. uzavření smlouvy v zahraničí nebo škoda, která vznikne v zahraničí)

4 je vždy levnější než následné řešení problému Základem prevence je dobře uzavřená smlouva dostatek relevantních informací o obchodním partnerovi a systematická práce s relevantními informacemi

5 Výběr potenciálních zákazníků Prověřování a monitorování ekonomických subjektů Řešení pohledávek Obchodní úsek Credit Risk Inkasní oddělení

6 Obchodní úsek - Výběr potenciálních zákazníků

7 Credit risk management Prověřování a monitorování obch. partnerů Obecná doporučení: Navštivte odběratele v jeho sídle, Promluvte si s jeho zaměstnanci, S odběrateli, Podívejte se na jeho internetové stránky, Nahlédněte do obchodního a živnostenského rejstříku - v zahraničí informace téměř vždy placená. -ČR a SR jsou se svým zdarma, on-line rejstříkem téměř světovou výjimkou. Limity: onákladné a často nereálné praktikovat osobní návštěvy potenciálních odběratelů. oz takového terénního průzkumu lze získat pouze omezené informace, které samy o sobě nemohou stačit pro kvalitním rozhodování.

8 Credit risk management Prověřování a monitorování obch. partnerů KREDITNÍ INFORMACE

9 Jak se chrání nejúspěšnější firmy na trhu? Vícestupňové rozhodování Řízení kreditního rizika (scoringový systém) Smluvní zajištění Pojištění

10 Jak se chrání nejúspěšnější firmy na trhu? Interní informace 60% - Platební historie - Informace od obchodníků - Změny v managementu SKORINGOVÝ SYSTÉM Externí informace 40% Informační agentury -Obchodní rejstřík -Insolvenční rejstřík -ARES Koupit informaci je levnější, než ji vyrobit vlastními prostředky. -Dluhy na zdravotním pojištění -Exekuce -Katastr nemovitostí -Vazby mezi subjekty -Inkasní zkušenosti -Účetní závěrky atd.

11 Po všech možných prověřeních a jednáních o podmínkách obchodu přichází na řadu konkrétní smluvní podmínky. Rozhodné právo (obligační statut) - Může jím být soubor přímých norem určitého státu vycházejících z mezinárodních smluv, právních předpisů EU a vnitrostátních předpisů určitého státu. - Přímé normy se aplikují vždy přednostně před jinými právními normami.

12 Volba práva = shodný projev vůle účastníků určitého právního vztahu, že jejich vztah se bude řídit určitým právním řádem (tzv. Prorogační doložka) Smlouva se řídí právem zvoleným stranami při splnění těchto podmínek: -Musí být výslovná nebo musí vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení smlouvy anebo z okolností případu -Může být učiněna pro celou smlouvu nebo její část -Může být stranami kdykoli změněna -Strany nejsou při volbě práva omezeny pouze na právo členských států EU, ale mohou si zvolit i právo nečlenského státu.

13 Způsob zajištěnípohledávky významněovlivňuje úspěšnost inkasa v budoucnu. Zajišťovací instrumenty Zástavní právo, zadržovací právo, vlastnické doložky, rozhodčí doložky, směnky, notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, smluvnípokuty, ručení, bankovnízáruka, zajišťovací převod práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, jistota, dokumentárníakreditiv, dokumentárníinkaso, smluvní záloha, pojištění pohledávky, faktoring, forfaiting, atd.

14 Pojištění pohledávky Zajištění pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratelů lze pojistit a dělá se to především pokud jde o pohledávku ze zahraničního obchodu. Pohledávka v zahraniční je vždy vzhledem k neznalosti práva, jazyka, místních podmínek apod. hůře vymahatelná. Nejznámějšími pojišťovnami, které toto pojištění nabízejí, jsou u nás EGAP, Euler Hermes, Atradius, Kupeg, Coface. Hlavním důvodem pro sjednání pojištění je především jeho schopnost eliminovat nebo alespoň snížit riziko na únosnou míru. Pojištěný "vymění" riziko vzniku škody velkého rozsahu, za jistotu placení pojistného, jehož hodnota představuje zlomek hodnoty škody. Pojištění pohledávek patří k nákladnějším způsobům prevence.

15 S ohledem na proexportní charakter české ekonomiky je výhodou pro mnoho věřitelů příslušnost předních českých inkasních agentur k velkým mezinárodním společnostem. Podmínky vymáhání: A) pouze provize z úspěšně vymožených pohledávek B) kombinace provize a poplatku předem za převzetí pohledávky k řešení, za jednotlivé upomínky, osobní výjezdy, apod.

16 Podklady: Mandátní smlouva Plná moc Dokumenty k pohledávce (smlouva, objednávka, potvrzený dodací list, faktura, uznání dluhu, směnka, atd.) Faktory ovlivňující úspěšnost vymáhání: Včasnost předávání pohledávek k řešení, Způsob zajištění pohledávky Přítomnost inkasní agentury v dané zemi znalost prostředí

17 Metody inkasních agentur Písemné upomínání Telefonní upomínání operátoři, specialisté, UPOMAT SMS, y Osobní inkaso: Stále častěji se uskutečňují návštěvy dlužníků nejen v sídle či místě podnikání dlužníka, ale také na adresách statutárů. Fotky. Kontinuální průběh - Dlužník se nenechá vychladnout. Dlužník musí vidět, že vše co se řekne nebo napíše, se pak také zrealizuje.

18 Zastupuji DC GROUP, spol. s r.o., která je od roku 2006 akcionářem nejrozsáhlejší světové inkasní sítě TCM GROUP International (www.tcmgroup.com). TCM GROUP International byla založena v roce 1987 v Belgii. Dnes disponuje inkasními specialisty ve více než 150 zemích. Žádné platby předem, pouze provize z úspěšně vymožených pohledávek Do cca 3-6 měsíců víme, na čem jsme zda dlužník ne/komunikuje, zda je reálná šance pohledávku vymoci. Úspěšnost řešení zahraničních pohledávek je cca poloviční oproti úspěšnosti v ČR. Předáváme reporty 1x měsíčně, přeložené do českého jazyka Vymáhá se většinou na účet TCM, což je výhodné pro věřitele především při nízkých splátkách po delší dobu vysoké bankovní poplatky, což se vymáháním na účet TCM eliminuje. Někdy vymáháme i na účet věřitele, pokud to požaduje.

19 Kanada když dlužník si nepřeje být kontaktován, tak již nemůžeme posílat další upomínky a stupňovat nátlak tady můžeme již jen žalovat Arabský svět když je Ramadán, tak existuje pouze Aláh, žádné závazky v tuto dobu dlužníky nezajímají Afrika směnka je promlčena po 6 letech Problémové země: Indie, Čína, kvaziprosperující Asie (kromě Japonska), tam se ztrácejí peníze. První 1-3 menší zakázky platí bez problému, získají si důvěru dodavatele a při první větší zakázce nezaplatí, sbalí firmu a vypaří se Afrika i v JAR teď jsou docela problémy s některými pohledávkami Naopak Balkán funguje docela dobře, neboť např. pro Albánce je největší potupa, když mají neuhrazené závazky. Nicméně jsou velmi nevybíraví, jak si opatřit peněžní prostředky pro úhradu svých závazků.

20 Původní zadání z USA k mimosoudnímu vymáhání pohledávky vůči českému dlužníkovi: český dlužník US věřitel - banka Po prostudování dostupných podkladů (především ová komunikace) je skutečnost trochu složitější:

21 USA -ČR US banka požaduje po českém dlužníkovi úhradu závazku, který měl český dlužník ovšem původně vůči jinému US věřiteli. US banka zřejmě pojistila původnímu US věřiteli pohledávku, nebo jí odkoupila (chybí jakýkoliv doklad o změně věřitele na US banku). Navíc z podkladů vyplývá, že český dlužník se pokusil o zápočet jiné vlastní pohledávky vůči původnímu US věřiteli. Nicméně to proběhlo již v době, kdy původní US věřitel (i dlužník) byl již v konkurzu. Tudíž zápočet pohledávky je z hlediska US Law neplatný a český dlužník (i věřitel) je nadále dlužníkem US banky. Jelikož se český dlužník (i věřitel) o zápočet pokusil, tak zřejmě je pohledávka vůči původnímu US věřiteli (i dlužníkovi) oprávněná. Ovšem český dlužník (i věřitel) po našem kontaktování toto rozporuje. Tvrdí, že zápočet pohledávky byl oprávněný, tudíž jsme tento případ předali k řešení soudní cestou. Americkému věřiteli jsme poskytli kontakt na českého advokáta, který je bude zastupovat, neboť soudní řízení bude probíhat v ČR.

22 ČR JAR Český exportér dodal kámen do JAR. Zajistil se dokumentárním inkasem u JAR banky. Zboží bylo doručeno. JAR banka vydala dokumenty dovozci oproti konfirmovaným směnkám. Směnky jsou nyní již po splatnosti. Dovozce tvrdí, že žádné zboží nedostal. Banka odmítá potvrdit nám jako 3.straně, na základě jakých dokladů přijala směnky od odběratele, na základě kterých odběrateli doklady ke zboží vydala. (odvolává se na obchodní tajemství) My jsme požadovali dodací list od přepravní společnosti, která se chvíli vymlouvala a pak sdělila, že sklad s archivovanými dokumenty vyhořel. Věřiteli jsme doporučili toto žalovat a po dohodě s věřitelem jsme případ předali advokátovi v JAR k řešení soudní cestou.

23 PRAVIDLA URČOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI V EU tzv. Brusel I = nařízení EK k ochraně věřitelů v rámci EU reguluje dva okruhy otázek: 1) stanovení mezinárodní pravomoci soudůčlenských států EU, 2) uznání a výkon rozhodnutí soudů jednoho členského státu v jiném členském státě Obecně je výkon rozhodnutí upraven v každém státě jinak. Když už se podaří dosáhnout příznivého rozhodnutí soudu, tak jeho vymahatelnost se v každé zemi může lišit. Např. v ČR do r.2001 nebyli soudní exekutoři. existuje snaha o sjednocení legislativy v oblasti ochrany věřitelů před neplatiči, ale praxe za dobrými úmysly v nařízení EK ještě dosti pokulhává (viz. zkušenosti TCM GROUP v závěrečných příkladech).

24 Prorogační doložka (institut mezinárodního práva soukromého) Ve smlouvách by se mělo uvádět, podle jakého práva (které země) se budou řešit případné spory - TCM ze svých zkušeností z mezinárodních soudních sporů doporučuje stavět podmínky na právu země odběratele (např. Evropský platební rozkaz platí jen v Evropě)

25 POZOR NA PROMLČECÍ LHŮTY! -Značně se liší i v rámci členských zemí EU. Např. v Holandsku se závazky z obchodních styků promlčují již po 2 letech -Liší se jak délkou promlčení, tak i dnem, odkdy se lhůta počítá (od data splatnosti faktury x od dodání zboží, atd.) -Existuje např. i zvláštní promlčecí lhůta pro náhradu škody v mezistátní dopravě dle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě - promlčecí doba 1 rok a u úmyslně způsobené škody 3 roky (u vnitrostátní 4 roky)

26 Např. vřecku neexistuje elektronický centrální katastr nemovitostí, tak jak jej známe včr, což komplikuje jak zajištění pohledávek, tak výkon soudního rozhodnutí Např. ve Švýcarsku nemůže český advokát zastupovat u soudu, musí to být v některých zemích nebo dokonce v některých kantonech místní advokát.

27 Rakousko (TCM AUSTRIA) blížilo se promlčení pohledávky dle rakouského práva (3 roky), záměr: podat žalobu k rakouskému soudu. Věřitel: česká společnost, Dlužník: rakouská společnost Náš rakouský partner z TCM Austria nás informoval o tom, jaký bude pravděpodobný scénář, pokud bude uplatněn nárok českého věřitele před rakouským soudem :

28 Rakousko (TCM AUSTRIA) Rakouský soud vyjádří svou nepříslušnost a odkáže na příslušný soud včr. Po vydání rozhodnutí je třeba jej daným soudem označit jako Evropské rozhodnutí následně pak podat k příslušnému rakouskému soudu návrh na uznání. V Rakousku je promlčecí lhůta 3 letá a lhůta běží již od okamžiku dodání/předání zboží, nikoliv od data splatnosti faktury! V tomto konkrétním případě to znamenalo, že pohledávka již byla dle rakouského práva promlčena (byť zbýval do 3 let od data splatnosti faktury zhruba týden) dle českého práva sice nebyla pohledávka promlčena, ale pokud by náš soud o této pohledávce rozhodl ve prospěch věřitele a následně by se podal návrh na uznání v Rakousku, rakouský soud by věc pravděpodobně zamítl s námitkou promlčení. Je třeba velké obezřetnosti u délky promlčecích lhůt a počátků jejich běhu

29 Zkušenosti TCM v Evropě: Italský klient I. (vymáhání v Německu + Maďarsku): V době, kdy ještě v Itálii nebyla pobočka TCM, rakouští kolegové zprostředkovaně vymáhali pohledávky pro italskou společnost v Německu a v Maďarsku. V Německu se jim ve spolupráci s Německou inkasní agenturou (člen TCM) podařilo dluh vymoci mimosoudně, v Maďarsku byl maďarským členem TCM doporučen právník k podání žaloby, po zvládnutí nezbytné administrativy však byla žaloba 2x odmítnuta maďarským soudem. Ten se odkazoval na svoji nepříslušnost s tím, že příslušnost má soud v místě sídla Žalobce a poté, co bude ve věci rozhodnuto, Žalobce může italským soudem označit jako Evropské rozhodnutí a věc dále předat příslušnému maďarskému soudu, který již rozhoduje dle vlastního uvážení (tudíž může x nemusí nárok uznat). V tomto případě věc dopadla tak, že klient utratil velkou část peněz za náklady vymáhání a v konečné fázi se nic nevymohlo.

30 Zkušenosti TCM v Evropě: Italský klient II. (vymáhání v Rakousku) Italská inkasní agentura (člen TCM) předala rakouskému členovi TCM případ italského věřitele, který chtěl přihlásit pohledávku do insolvence probíhající u rakouského soudu vůči svému rakouskému dlužníkovi. Svůj nárok uplatňoval po 3 leté rakouské promlčecí lhůtě, ale před uplynutím 5leté italské. Italští právníci argumentovali tím, že v tomto případě by mělo být aplikováno Italské právo, nicméně rakouský soud tento nárok zamítl s tím, že v tomto řízení jsou všichni účastníci řízení staveni na roveň a žádný nemůže být zvýhodňován, byť se zahraniční osoba řídí dle jiného práva (v tomto případě je tedy opět promlčecí lhůta 3 roky bez výjimek).

31 Je potřeba klást velký důraz na prevenci. V případě vzniku problematické pohledávky jířešit především včas a nejlépe prostřednictvím profesionálních inkasních agentur, které mají zastoupení v zemích vašich dlužníků.

32 Děkuji za pozornost. 32

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Kontaktní osoby v KUPEG

Kontaktní osoby v KUPEG PŘÍRUČKA KLIENTA Kontaktní osoby v KUPEG Jméno Kontakt Account manager Underwriter Likvidace a vymáhání Specialista vymáhání KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu:

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu: Obalka_str_1 14.2.2008 9:24 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008 Z obsahu: Marek, K. Uzavírání obchodněprávních

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ Michaela Bonková Lenka Bergmannová PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ OBSAH Úvod 1 I. kapitola Smluvní vztahy aneb podepsat

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín Tato publikace byla zpracována na základě zkušeností a dat projektu Budoucnost bez dluhů protidluhové poradenství, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146. Projekt byl realizován prostřednictvím spolufinancování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více