Tutorial k metodickému software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tutorial k metodickému software"

Transkript

1 Tutorial k metodickému software Předmluva Úvodní obrázek Tutorial Vás seznámí s filozofií a novým přístupem ke shromažďování podkladů k vaší expozici nebo výstavě, který můžete využít pro digitalizaci sbírkového fondu a k tvorbě databáze příběhů a kontextů o jednotlivých sbírkových předmětech. Symbolické znázornění předmětu rozloženého podle různých úhlů pohledu Základem je pomocí metodického software vytvoření informačního tezauru, který můžete dále využít nejen pro tvorbu scénáře připravované výstavy nebo expozice, ale též pro doplnění informací a zkvalitnění stávajících expozic, hlavně však pro tvorbu multimediální prezentace různého zaměření. Touto metodou zpracované sbírky jsou připravené pro široké využití v jakékoliv formě prezentace. 1

2 Znázornění informačního tezauru jako truhly, ze které vykukují příklady. Na čele truhly je charakterizovaný předmět. Informační tezaurus vytvořený pomocí metodického software umožní pořádání a tvorbu i jiných muzejních programů (jako jsou např. tématické workshopy, odborné exkurze, tvorba programů pro tématické víkendové pobyty, vydávání tématických elektronických materiálů pro školy podle jejich výukových požadavků, apod.). Pravěký Skazen v Asparnu Navštěvnické centrum NP Thayatal v Rakousku Tutorial Vás provede jednotlivými myšlenkovými kroky a postupem práce, jejímž cílem je přiblížení informačního potenciálu sbírkových předmětů, které tvoří vlastní podstatu kulturního a historického dědictví, do hodnot vnějších přitažlivých a pochopitelných pro běžného návštěvníka muzea. 2

3 Symbolicky znázorněný sb. předmět, skrývající v sobě různé informace (pomůcky, material, lidé) - Český křišťál - baroko 3

4 Úvod Titulní strana úvodu V rámci projektu "Interaktivní expozice v zážitkové turistice jako forma zpřístupnění kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů" byl vyvinut metodický software využitelný pro budování nových interaktivních expozic v oblasti venkovské zážitkové turistiky a pro transformaci stávajících expozic do interaktivní formy, prezentující regionální kulturní dědictví. Logo projektu znázorňující zapojení vícero smyslů Řešitelem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Software vyvinuli pracovníci Katedry aplikované mechaniky z Technické Univerzity v Liberci. 4

5 Logo CpKP Metodice předcházela analýza interaktivity a způsobů interpretace cca 60 muzeí spíše místního městského typu, protože jak naznačuje název výzkumného projektu, cílem je zvýšit turistickou atraktivitu menších muzeí a pomoci tak venkovskému cestovnímu ruchu. Multifaktorové grafy pro analýzu muzeí v ČR a ve světě Součástí softwaru je digitální nápověda - databáze příkladů, jak transformovat vybrané sbírkové předměty, která vznikla z návrhů na transformaci u 20 stálých expozic vytvořených v rámci výzkumného projektu. 5

6 Struktura multimediálního HELPu k Multimediálnímu softwaru Současně bylo cílem najít také finančně a provozně nenáročnou formu transformace expozice, která by od pracovníků muzea nevyžadovala jejich nezbytnou přítomnost a zvýšené nároky na údržbu speciálních didaktických zařízení. Interaktivní expozice železa Ferrum v rakouském Ybbsitzu Protože práce s metodickým softwarem je výsostně intelektuální práce, autoři nepředpokládali okamžitý výsledek a proto je v průběhu práce se softwarem možné kdykoliv dosud vložená data předběžně uložit a vrátit se k práci po nějaké době, např. po získání chybějících dat či po promyšlení dalších kroků nebo způsobů interpretace. 6

7 Hlavní okno s rozbalenou roletkou - uložit jako 7

8 Cíl a filozofie metodického software Úvodní stránka kapitoly Sbírkový fond a jeho doprovodná dokumentace slouží vedle uchovávání, též k prezentaci kulturního a historického dědictví. Ukázka depozitáře, evidence sbírkových předmětů S nástupem informačních technologií ale i možnosti. Metodický software je finální podobě zní vytvářet nové interaktivní formy multimediální obrazovky apod.). a digitalizace se objevují nové požadavky souborem postupů, jak řešit úkol, jenž ve či transformovat stávající expozice do prezentace (videoprůvodce, dotykové 8

9 Vývojový diagram programu Je užitečnou pomůckou pro tvůrce expozic, protože vytváří podmínky pro jiné zpracování sbírkových předmětů, odbornou databázi lze doplnit o další fakta, která přiblíží exponát návštěvníkovi doplněním o takové informace, které budou nejen zdrojem poznání, ale i zážitku. Metodický software je návodem, jak sesbírat a sestavit podklady umožňující zajímavou formou prezentovat kulturní a přírodní dědictví. Ukazuje jaké prezentační nástroje a úhly pohledu zvolit, aby se dosáhla větší dostupnost pro širší spektrum uživatelů. Tím se také zvýší atraktivita muzeí pro kulturní cestovní ruch (kulturní turistiku). Princip rozkládání informací o sbírkovém předmětu, podle různých úhlů pohledu Způsob, jak následně použít metodu informačního tezauru pro jednoduché prezentace nebylo cílem výzkumného projektu, protože na trhu je nepřeberné množství levných či zcela bezplatných softwarů, se kterými průměrný uživatel PC dokáže multimediální interaktivní prezentaci sestavit. Co se ukázalo jako 9

10 obtížné, bylo nabídnout nové postupy pro interpretaci známých informací o sbírkových předmětech. Okna různých programů pro tvorbu multimediálních prezentací V podstatě se jedná o dvě fáze transformace : - v první fázi se podle metodického software zpracovávají stávající informace pro transformaci, které se vážou buď k vytipovanému tématu expozice nebo k expozici již instalované ( obvykle to provádí odborný pracovník znalý dané sbírky či tématu) Práce experta při zkoumání předmětu - Multimediální prezentace o šumavském sklářství ve druhé fázi se získané informace z podkladů, jež jsou výstupem metodického softwaru, transformují do interaktivní formy. Vzniká výstup pro multimediální prezentaci. Tuto formu prezentace provádí např.pedagog nebo PR pracovník. 10

11 Postup zpracování expozic do metodického software Úvodní stránka kapitoly Autor či kurátor vnímá při návrhu výstavy (ať už časově omezené či nikoliv) její celkové vyznění, cíl, strukturu vztahů mezi jednotlivými exponáty, jejich interakci při interpretaci kulturního a historického dědictví. Tyto vztahy mezi sbírkovými předměty a celkové vyznění výstavy se odráží i v úhlu pohledu na doplňkové informace o jednotlivých sbírkových předmětech a expozici jako celku. Expozice o historickém vývoji železa v Návštěvnickém centru Ferrum v rakouském Ybbsitzu 11

12 Grafické schéma vztahů v jednotlivých typech expozic: (a) Exp. víceoborová, (b) Exp. užšího tématu, (c) Exp. typologické řady Proto se metodický software snaží tyto typy vazeb zachovat. Rozděluje expozice, ke kterým uživatel vytváří informační tezaurus do tří základních typů ( viz terminologický slovník). Proto je ve většině případů jedno, jaký typ uživatel zvolí, nicméně je třeba vnímat odlišnosti těchto vazeb a po výběru typu expozice se jich držet. Proto je nutné se nad plánovaným konečným vyzněním multimediální prezentace zamyslet. Praxe možná vyvolá potřebu metodický software v budoucnu modifikovat, aby se za určitých okolností mohlo při naplňování dat mezi typy expozic volně přecházet. Po zkušenostech doporučujeme vybrat ke zpracování do multimediální prezentace takovou expozici či typologickou řadu, která zahrnuje sbírkové předměty, k nimž existuje dostatečné množství dostupných znalostí a rozsah doplňkových faktů a podkladů, aby bylo možné databázi příběhů a kontexty o jednotlivých sbírkových předmětech naplnit. Ukázka videoprůvodců s bohatým sbírkovým materiálem Okno s nápovědou rozměry foto, video V multimediální prezentaci převládají zobrazení, s textem minimálně. Proto je nutné sbírat podklady v náležité kvalitě. se pracuje Pro multimediální prezentaci na dotykové obrazovce musí být: - minimální rozměry fotografie ve formátu jpg, jpeg, png, bmp, tif či videa ve formátu avi, mpeg, wmv, mov o rozměrech 640 x 480 pixelů 12

13 Pro multimediální prezentaci na videoprůvodci mobilního typu jako jsou PDA zařízení, smartmobil, apod. musí být : - minimální rozměry fotografií ve formátu jpg, jpeg, png, bmp, tif či videa ve formátu avi, mpeg, wmv, mov o rozměrech 320 x 240 pixelů. Jak je členěno zpracování expozic v metodickém software Titulní stránka kapitoly Rozhodovací okno podle typu sbírek (CES) Metodický software vychází z podmínek v České republice a nejdříve rozděluje zpracování dat o sbírkových předmětech na část pro vlastníky/správce sbírek ve veřejných muzeí (v tomto software uvedené jako sbírky muzejní povahy), které jsou zpravidla evidované v Centrální evidenci sbírek (ve zkratce CES) podle zákona 122/200 Sbírky o ochraně sbírek muzejní povahy, a na vlastníky 13

14 soukromých sbírek (soukromá osoba, občanská sdružení, školy), jejichž sbírky jsou v tomto software označené jako sbírky nemuzejní povahy. Toto členění jsme zvolili proto, že základní rozdíl mezi těmito sbírkami je v úrovni zpracování sbírkového fondu (soukromí vlastníci zpravidla nevedou výše uvedeným zákonem specifikovanou evidenci sbírkových předmětů a velmi často, zejména u malých muzeí sbírky odborně nezpracovávají). Tento rozdílný přístup k dokumentaci sbírek se následně projevuje i v množství informací o sbírkovém předmětu, které je uživatel schopen při práci na informačním tezauru použít. Ukázky venkovských expozic Sbírky soukromých muzeí slouží obvykle k jiným cílům než sbírky veřejných muzeí. Jejich profil a péče o ně je vždy vázána na vlastníka, mnohdy u menších muzeí není ani základní evidence. Proto je pro tento typ muzeí zpracování dat v části metodického software zjednodušeno. Ukázky veřejných expozic (muzea, zámky) 14

15 V části pro expozice se sbírkami veřejných muzeí je zpracování dat podrobnější. Plošné schéma vztahů mezi sb. predměty podle typu expozic Metodický software pracuje na základě vzájemných vazeb mezi jednotlivými předměty. Jednotlivé typy expozic se liší podle vzájemných vazeb mezi jednotlivými předměty a ve vztahu k expozici jako celku. Jde o přibližně 4 okruhy: - vazby oborové nebo tématické, - vztahy časové, - vztahy k určité lokalitě, - vazby emocionální. Expozice víceoborové Skupiny vystavených sbírkových předmětů charakterizující stejnou lokalitu, ale v určitých případech se lišící v rovině časové (jednotlivé skupiny pochází z jiného časového období), a které se sdružují s ohledem na téma či obor do více skupin, jsme zařadili do typu Expozice víceoborové. Příklad víceoborové expozice, Staré Město 15

16 Vytváříme-li takovou expozici širšího pojetí (jakéhosi nadtématu, např. již mnohokrát zmiňovaná vlastivěda vymezeného regionu, řemesla vybraného historického období, širší expozice techniky, expozice geologie aj.), která je složena z několika samostatných tématických či oborových částí (jakéhosi podtématu, např. v případě řemesel vybraného období dílna ševce, tkalce, obchodníka, hodináře, kamnáře apod., v případě geologie mineralogie, paleontologie, vulkanologie apod.), je důležité vybrat pro každou část expozice to podstatné a charakteristické pro dané téma či obor. U vlastivědných expozic doporučujeme, aby se zaměřila pozornost na specifika dané oblasti ( potřeba odlišení od ostatních stejně zaměřených expozic jiných muzeí), vypíchnout je třeba zajímavost a odlišnost, která jinde není. V případě technických expozic je vyzkoušeno zaměřit se na předměty, které ovlivnily vývoj společnosti, způsobily změny jejího chování či podmínky života, na zajímavosti a kuriozity, apod. Podstatné a charakteristické exponáty tvoří páteř každé expozice a jsou-li přiměřeně doplněny o vhodný doprovodný materiál, což může být i kvalitní multimediální prezentace, je návštěvnický úspěch zaručen. Vazby mezi jednotlivými exponáty vlastivědných expozic mohou být časové (pochází z vymezeného časového období), regionální (pochází z vymezeného regionu/oblasti) či oborové (předměty náleží ke stejnému vědnímu oboru či souvisí se stejným oborem lidské činnosti). Součástí těchto expozic však často bývají také prezentace věnované významným osobnostem daného oboru nebo oblasti (vynálezce, spisovatel, významný starosta, válečník aj.) nebo spolkům, sdružením, organizacím a institucím (např. Sokol, Spolek dobrovolných hasičů, Červený kříž, Skauti, Spolek svobodných dam a další). Exponáty pak spojuje určitá souvislost s danou osobností nebo spolkem či organizací. Zmíněné vazby mezi exponáty se mohou samozřejmě prolínat. Expozice užšího tématu Expozice zpracovávající jedno užší téma, ztvárněné zpravidla do podoby aranžované scény nebo mající charakter pamětní síně, či muzea posledního dne apod. Představují původní atmosféru určitého místa, váží se ke stejné události nebo činnosti. Zde jsou jednotlivé předměty zpravidla spojovány vazbou časovou, tématickou nebo lokální. Typickým příkladem pro vazbu emocionální jsou zachovalé autentické interiéry (např.pracovny a pokoje významných osobností). Tyto expozice řadíme do typu Expozice užšího tématu. 16

17 Muzeum A. Nobela loznice, Karlskoga, Švédsko Vesely kopec tradiční interiér Exp. E. Welzla, Zábřeh Muzeum A. Nobela sekretář, Karlskoga, Švédsko Muzeum A. Nobela prac. stůl, Karlskoga, Švédsko Muzeum A. Kaspara pracovna, Loštice Muzeum V. Priznitze, Jeseník Muzeum A. Nobela herec - socha, Karlskoga, Švédsko Ukázky expozic zařazených do typu Expozice užšího tématu V případě tvorby expozic zaměřených na užší, vymezenější téma chceme zpravidla sbírkové předměty zasadit do vazeb původního prostředí, kde byly používány či kde se vyskytovaly. Sbírkové předměty v takové expozici mají buď vymezení časové (pochází ze stejného období), oborové (jsou vázány na stejný vědní obor nebo obor lidské práce) nebo pocházejí z jedné lokality, případně se toto vymezení prolíná. Podstatné však je vhodným prostorovým ztvárněním a nainstalováním vytvořit patřičnou atmosféru původního prostředí, naznačit vzájemnou souvislost prezentovaných exponátů a jejich roli či funkci v původním prostředí a době. Typologická řada Typologická řada sbírkových předmětů demonstruje např. vývoj tvaru určitého předmětu (válečných seker, skleněných předmětů, keramických nádob) a s tím související změnu užitných a funkčních vlastností v časové linii. Předměty z jiné oblasti mnohdy již tvoří jinou další linii, která může sledovat krajové odlišnosti stejného produktu. Součástí digitálně zpracované typologické řady však nemusí být jen samotné autentické předměty. Pokud některý předmět z vývojové řady již neexistuje, může být nahrazen vhodnou dokumentací (fotografie, nákresy, obrázky, 3D vizualizace apod.). 17

18 Ukázky expozic zařazených do typu expozice - Typologická řada Exp. lesnictví, Úsov Exp. sekyr, Ferrum, Ybbsitz, Rakousko Exp. šumavského skla, Kašp. Hory Exp. starověké keramiky, Briteiros, Portugalsko Exp. šumavského skla, Kašp. Hory Náhrada předmětu nákresem pro výrobu skla, Kašp. Hory Náhrada předmětu 3D vizualizací Rozhodovací okna pro vnitřní hodnoty sb. předmětů Metodický software nabízí popis kulturní, historické a společenské hodnoty sbírkových předmětů nebo skupiny sbírkových předmětů. 18

19 Pateříky - příklad rozkladu sbírkového předmětu podle různých úhlů pohledu Tyto hodnoty jsou natolik proměnné a vzájemně se prolínající, že je pouze na uživateli, jaké příklady do kterého hodnotového typu použije. Zároveň není nutné, aby sbírkové předměty vykazovaly všechny tři hodnoty, protože v časovém horizontu může dojít k přehodnocení, což software umožňuje. Pdf výstup s některými prázdnými řádky Pokud sbírkový předmět či skupina sbírkových předmětů některou hodnotu nevykazuje, políčka formulářového listu zůstanou nevyplněna. 19

20 Rozhodování mezi typem vnitřní hodnoty Autoři programu chápou kulturní hodnotu ve smyslu kulturní úrovně a vývoje společnosti v dané době, kterou předmět reprezentuje. Naopak Společenská hodnota předmětu více poukazuje na společenské vazby a poměry dané doby (např. z hlediska politického, hospodářského či národního). Protože u tvorby tohoto informačního tezauru jde zejména o podklady pro tvorbu příběhu, o zasazení předmětu do určitého kontextu a odlišení kulturní a společenské hodnoty může být problematické, mohou být data vložena jen k jedné z těchto hodnot a je jen na tvůrci prezentace, kterou hodnotu či aspekt upřednostní. O jaké druhy doplňkových či lépe odborníkům známých informací jde a jak je možné je návštěvníkovi představit? Jak zviditelnit vnitřní hodnoty sbírkového předmětu, kvůli kterým byl do sbírky zařazen, zkoumán a patřičně chráněn pro další generace? Představit veřejnosti sbírkový předmět znamená například zasadit jej do jeho původního prostředí, ukázat, jaká byla jeho funkce a k čemu byl určen. Je vhodné nabídnout paralelu mezi minulostí a dneškem. Námi nabízeným postupem prezentace je interpretace formou digitálního příběhu. Ukázky kontextů k vystaveným sbírkovým předmětům Exp. pravěké kuchyně, prehistorický skanzen Heldenberg Ukázka použití pravěkého nástroje, prehistorický skanzen, Heldenberg Foto výroba dřeváku M. Šumavy, Sušice Příběh má velice důvěrný vztah s autenticitou sbírkového předmětu, může jej 20

21 zaktivizovat. Je důležité vybrat různé aspekty tak, aby je bylo možné pospojovat do souvislého příběhu. Pak bude zážitek z prezentace výstižný a působivý. Důvěryhodný a autentický příběh poskytne předmětu a zážitku z něj sociální význam a obsah. Důležité ale je podpořit příběh dostatkem relevantních dat a faktů, protože až jejich množství rozhoduje o vlastní autenticitě příběhu. Nicméně je ale třeba mít na paměti, že konečným hodnotitelem autenticity je návštěvník. Ukázky sb. předmětů s příběhem tajemná ilustrace knihy, zámek M. Hradiště skleněné housle, M. Šumavy, Kašp. Hory skleněný poklad, M. TGM, pobočka Jesenice Magnetická rezonance mozku Znázornění části mozku při čtení Znázornění mozku při poslechu Znázornění mozku při řeci Odborníci na neuromarketing zjistili, že pokud se člověk setká s informací v tištěné podobě, iniciuje se mu analytické centrum mozku. Naproti tomu u informace v audiovizuální podobě je nejaktivnější emocionální a dlouhodobá pamět. To znamená, že člověk tyto informace přijímá mnohem snadněji, případně s pocitem uspokojení a dlouhodobě si je pamatuje. Metodický software lze použít pro zpracování informačního tezauru u expozic stávajících, ale také jako přípravný materiál pro expozice nové, které se vytvářejí. V našem popisu pracujeme s metodou pro expozice stávající. 21

22 Exp. nářadí, Návštěvnické centrum Ferrum, Ybbsitz, Rakousko 3D návrh expozice tortury v Jeseníku Formulářová okna pro vkládání dat Zpracování informačního tezauru u Expozice víceoborové postupuje prostřednictvím popisu kulturní, historické a společenské hodnoty sbírkového předmětu,dále jeho užitných a funkčních vlastností, technologie výroby a pomůcek a materiálu. Tato data se zpracovávají pro každý jednotlivý předmět v rámci jednoho oboru či tématu zvlášť. Výběr sbírkových předmětů pro jednotlivé interpretace Můžeme takto zpracovat všechny sbírky vystavené v expozici a vytvoříme zajímavé tématické celky s jejichž informační hodnotou dokážeme vytvářet pomocí metodického software různé typy prezentací navazujících na obsah dané expozice (využití např. pro školy). 22

23 Naopak zpracování Expozice užšího tématu popisuje nejprve kulturní, historické a společenské hodnoty tohoto užšího tématu/oboru, který expozice prezentuje Popis vnitřních hodnot celku (expozice tradiční světnice) Vybrané předměty, které se budou dále analyzovat a data a až poté přechází k popisu vybraných sbírkových předmětů, které výše popsané hodnoty dokládají (opět jsou zde popisovány užitné a funkční vlastnosti předmětu, technologie výroby, používané pomůcky a materiál, z něhož je předmět vyroben). 23

24 Formulářové okno pro vkládání doplňkových informací a dat. Obdobný postup zpracování je uplatněn u Typologické řady sbírkových předmětů. Zde se však pracuje s celou skupinou sbírkových předmětů propojených časovými a někdy i mimoregionálními vazbami. Sbírka historických střelných_zbraní, NZM Ohrada Struktura vztahů u typologické řady Nejdříve musíme popsat kulturní a společenskou hodnotu, užitné a funkční vlastnosti sbírkových předmětů, zařazených do typologické řady jako celku. 24

25 Postup vkládání dat pro celou typologickou řadu 25

26 Postup vkládání doplňkových informací k jednotlivým sbírkovým předmětům Následuje popis historické hodnoty, technologie výroby, pomůcek a materiálu jednotlivých sbírkových předmětů z typologické řady, jež jsou vystaveny v dané expozici. Oproti předchozím dvěma typům expozic, které při popisu vycházejí z konkrétních sbírek dané expozice, mohou být při zpracování podkladů k typologické řadě objektem popisu i sbírkové předměty odjinud (máme-li v expozici jen několik sbírkových předmětů z této řady) a to z expozic či depozitářů jiných muzeí či institucí (např. hrady, zámky) nebo pouze z dokumentace, pokud předměty již fyzicky neexistují. 26

27 Postup úkonů spojených s exportem dat Transformace jednotlivých typů expozic končí exportem vložených dat do souboru PDF a zkomprimováním příloh do souboru ZIP. Před finálním zkomprimováním softwaru je umožněn náhled na vložená data s možností vrátit se k jejich úpravě v případě zjištění nedostatků. Znázornění databáze informačních tezaurů k. dědictví Takto zpracovaný informační tezaurus jednotlivých sbírkových předmětů i celé výstavy je možné v této digitalizované podobě snadno uložit k již existujícím dokumentům, např. do databáze příběhů o zpracovaném kulturním a historickém dědictví dané oblasti, a lze jej i odeslat zpracovatelům dalších muzejních programů a prezentací (workshopy, semináře) či využít k odborným nebo populárně naučným publikacím. Kdo s metodickým softwarem pracuje Zpracování údajů a příloh do metodického softwaru, tedy práce na první fázi transformace expozic do interaktivní formy, je úkolem pro muzejní pracovníky či vlastníky sbírky, kteří expozici a jí prezentovaná témata a sbírky, z nichž 27

28 čerpají, dobře znají a rozumějí jim, tedy pro tým příslušných odborníků. Stěžejní roli zde má kurátor příslušných sbírek, který s nimi denně pracuje a zná nejlépe jejich kulturní hodnotu a zpravidla zpracovává i samotnou expozici. Je však důležité, aby se na zpracování podkladů do metodického softwaru podíleli také ti, kteří popisovanou expozici spoluvytvářeli, kteří dali expozici konkrétní tvář, podíleli se na její výtvarné podobě (výtvarník, architekt ), kteří mohou doplnit informace zejména k prezentačnímu a interpretačnímu záměru ztvárnění expozice. Lektoři a průvodci, na kterých stojí vlastní interpretace obsahu expozice a kteří se především zabývají zprostředkováním tématu (sdělení) expozice návštěvníkům, mohou doplnit další úhly pohledu na sbírkové předměty či na téma expozice. Restaurátoři a konzervátoři, kteří znají zejména hmotnou podstatu předmětu, mohou tak přispět informacemi k popisu materiálu, z nichž je předmět zhotoven a také objasnit použité technologie a postupy. 28

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích V Praze dne Vvvv 2013 Č.j.: METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Předložená metodika

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018)

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Uživatelská příručka září 2015 Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Obsah 1. CHARAKTERISTIKA APLIKACE... 3 2. POPIS STRUKTURY APLIKACE... 4 2.1. Popis titulní strany... 4

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Metodická podpora Domům přírody. Tomáš Růžička Michal Medek a spol.

Metodická podpora Domům přírody. Tomáš Růžička Michal Medek a spol. Metodická podpora Domům přírody Tomáš Růžička Michal Medek a spol. Řízení přípravy DP AOPK Praha Metodická pomoc (JAK) Obce Zájmová sdružení Podnikatelé Další možní uživatelé Pověřený pracovník správy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.; Ing. Jan Ručka Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno Úvod

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více