Tutorial k metodickému software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tutorial k metodickému software"

Transkript

1 Tutorial k metodickému software Předmluva Úvodní obrázek Tutorial Vás seznámí s filozofií a novým přístupem ke shromažďování podkladů k vaší expozici nebo výstavě, který můžete využít pro digitalizaci sbírkového fondu a k tvorbě databáze příběhů a kontextů o jednotlivých sbírkových předmětech. Symbolické znázornění předmětu rozloženého podle různých úhlů pohledu Základem je pomocí metodického software vytvoření informačního tezauru, který můžete dále využít nejen pro tvorbu scénáře připravované výstavy nebo expozice, ale též pro doplnění informací a zkvalitnění stávajících expozic, hlavně však pro tvorbu multimediální prezentace různého zaměření. Touto metodou zpracované sbírky jsou připravené pro široké využití v jakékoliv formě prezentace. 1

2 Znázornění informačního tezauru jako truhly, ze které vykukují příklady. Na čele truhly je charakterizovaný předmět. Informační tezaurus vytvořený pomocí metodického software umožní pořádání a tvorbu i jiných muzejních programů (jako jsou např. tématické workshopy, odborné exkurze, tvorba programů pro tématické víkendové pobyty, vydávání tématických elektronických materiálů pro školy podle jejich výukových požadavků, apod.). Pravěký Skazen v Asparnu Navštěvnické centrum NP Thayatal v Rakousku Tutorial Vás provede jednotlivými myšlenkovými kroky a postupem práce, jejímž cílem je přiblížení informačního potenciálu sbírkových předmětů, které tvoří vlastní podstatu kulturního a historického dědictví, do hodnot vnějších přitažlivých a pochopitelných pro běžného návštěvníka muzea. 2

3 Symbolicky znázorněný sb. předmět, skrývající v sobě různé informace (pomůcky, material, lidé) - Český křišťál - baroko 3

4 Úvod Titulní strana úvodu V rámci projektu "Interaktivní expozice v zážitkové turistice jako forma zpřístupnění kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů" byl vyvinut metodický software využitelný pro budování nových interaktivních expozic v oblasti venkovské zážitkové turistiky a pro transformaci stávajících expozic do interaktivní formy, prezentující regionální kulturní dědictví. Logo projektu znázorňující zapojení vícero smyslů Řešitelem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Software vyvinuli pracovníci Katedry aplikované mechaniky z Technické Univerzity v Liberci. 4

5 Logo CpKP Metodice předcházela analýza interaktivity a způsobů interpretace cca 60 muzeí spíše místního městského typu, protože jak naznačuje název výzkumného projektu, cílem je zvýšit turistickou atraktivitu menších muzeí a pomoci tak venkovskému cestovnímu ruchu. Multifaktorové grafy pro analýzu muzeí v ČR a ve světě Součástí softwaru je digitální nápověda - databáze příkladů, jak transformovat vybrané sbírkové předměty, která vznikla z návrhů na transformaci u 20 stálých expozic vytvořených v rámci výzkumného projektu. 5

6 Struktura multimediálního HELPu k Multimediálnímu softwaru Současně bylo cílem najít také finančně a provozně nenáročnou formu transformace expozice, která by od pracovníků muzea nevyžadovala jejich nezbytnou přítomnost a zvýšené nároky na údržbu speciálních didaktických zařízení. Interaktivní expozice železa Ferrum v rakouském Ybbsitzu Protože práce s metodickým softwarem je výsostně intelektuální práce, autoři nepředpokládali okamžitý výsledek a proto je v průběhu práce se softwarem možné kdykoliv dosud vložená data předběžně uložit a vrátit se k práci po nějaké době, např. po získání chybějících dat či po promyšlení dalších kroků nebo způsobů interpretace. 6

7 Hlavní okno s rozbalenou roletkou - uložit jako 7

8 Cíl a filozofie metodického software Úvodní stránka kapitoly Sbírkový fond a jeho doprovodná dokumentace slouží vedle uchovávání, též k prezentaci kulturního a historického dědictví. Ukázka depozitáře, evidence sbírkových předmětů S nástupem informačních technologií ale i možnosti. Metodický software je finální podobě zní vytvářet nové interaktivní formy multimediální obrazovky apod.). a digitalizace se objevují nové požadavky souborem postupů, jak řešit úkol, jenž ve či transformovat stávající expozice do prezentace (videoprůvodce, dotykové 8

9 Vývojový diagram programu Je užitečnou pomůckou pro tvůrce expozic, protože vytváří podmínky pro jiné zpracování sbírkových předmětů, odbornou databázi lze doplnit o další fakta, která přiblíží exponát návštěvníkovi doplněním o takové informace, které budou nejen zdrojem poznání, ale i zážitku. Metodický software je návodem, jak sesbírat a sestavit podklady umožňující zajímavou formou prezentovat kulturní a přírodní dědictví. Ukazuje jaké prezentační nástroje a úhly pohledu zvolit, aby se dosáhla větší dostupnost pro širší spektrum uživatelů. Tím se také zvýší atraktivita muzeí pro kulturní cestovní ruch (kulturní turistiku). Princip rozkládání informací o sbírkovém předmětu, podle různých úhlů pohledu Způsob, jak následně použít metodu informačního tezauru pro jednoduché prezentace nebylo cílem výzkumného projektu, protože na trhu je nepřeberné množství levných či zcela bezplatných softwarů, se kterými průměrný uživatel PC dokáže multimediální interaktivní prezentaci sestavit. Co se ukázalo jako 9

10 obtížné, bylo nabídnout nové postupy pro interpretaci známých informací o sbírkových předmětech. Okna různých programů pro tvorbu multimediálních prezentací V podstatě se jedná o dvě fáze transformace : - v první fázi se podle metodického software zpracovávají stávající informace pro transformaci, které se vážou buď k vytipovanému tématu expozice nebo k expozici již instalované ( obvykle to provádí odborný pracovník znalý dané sbírky či tématu) Práce experta při zkoumání předmětu - Multimediální prezentace o šumavském sklářství ve druhé fázi se získané informace z podkladů, jež jsou výstupem metodického softwaru, transformují do interaktivní formy. Vzniká výstup pro multimediální prezentaci. Tuto formu prezentace provádí např.pedagog nebo PR pracovník. 10

11 Postup zpracování expozic do metodického software Úvodní stránka kapitoly Autor či kurátor vnímá při návrhu výstavy (ať už časově omezené či nikoliv) její celkové vyznění, cíl, strukturu vztahů mezi jednotlivými exponáty, jejich interakci při interpretaci kulturního a historického dědictví. Tyto vztahy mezi sbírkovými předměty a celkové vyznění výstavy se odráží i v úhlu pohledu na doplňkové informace o jednotlivých sbírkových předmětech a expozici jako celku. Expozice o historickém vývoji železa v Návštěvnickém centru Ferrum v rakouském Ybbsitzu 11

12 Grafické schéma vztahů v jednotlivých typech expozic: (a) Exp. víceoborová, (b) Exp. užšího tématu, (c) Exp. typologické řady Proto se metodický software snaží tyto typy vazeb zachovat. Rozděluje expozice, ke kterým uživatel vytváří informační tezaurus do tří základních typů ( viz terminologický slovník). Proto je ve většině případů jedno, jaký typ uživatel zvolí, nicméně je třeba vnímat odlišnosti těchto vazeb a po výběru typu expozice se jich držet. Proto je nutné se nad plánovaným konečným vyzněním multimediální prezentace zamyslet. Praxe možná vyvolá potřebu metodický software v budoucnu modifikovat, aby se za určitých okolností mohlo při naplňování dat mezi typy expozic volně přecházet. Po zkušenostech doporučujeme vybrat ke zpracování do multimediální prezentace takovou expozici či typologickou řadu, která zahrnuje sbírkové předměty, k nimž existuje dostatečné množství dostupných znalostí a rozsah doplňkových faktů a podkladů, aby bylo možné databázi příběhů a kontexty o jednotlivých sbírkových předmětech naplnit. Ukázka videoprůvodců s bohatým sbírkovým materiálem Okno s nápovědou rozměry foto, video V multimediální prezentaci převládají zobrazení, s textem minimálně. Proto je nutné sbírat podklady v náležité kvalitě. se pracuje Pro multimediální prezentaci na dotykové obrazovce musí být: - minimální rozměry fotografie ve formátu jpg, jpeg, png, bmp, tif či videa ve formátu avi, mpeg, wmv, mov o rozměrech 640 x 480 pixelů 12

13 Pro multimediální prezentaci na videoprůvodci mobilního typu jako jsou PDA zařízení, smartmobil, apod. musí být : - minimální rozměry fotografií ve formátu jpg, jpeg, png, bmp, tif či videa ve formátu avi, mpeg, wmv, mov o rozměrech 320 x 240 pixelů. Jak je členěno zpracování expozic v metodickém software Titulní stránka kapitoly Rozhodovací okno podle typu sbírek (CES) Metodický software vychází z podmínek v České republice a nejdříve rozděluje zpracování dat o sbírkových předmětech na část pro vlastníky/správce sbírek ve veřejných muzeí (v tomto software uvedené jako sbírky muzejní povahy), které jsou zpravidla evidované v Centrální evidenci sbírek (ve zkratce CES) podle zákona 122/200 Sbírky o ochraně sbírek muzejní povahy, a na vlastníky 13

14 soukromých sbírek (soukromá osoba, občanská sdružení, školy), jejichž sbírky jsou v tomto software označené jako sbírky nemuzejní povahy. Toto členění jsme zvolili proto, že základní rozdíl mezi těmito sbírkami je v úrovni zpracování sbírkového fondu (soukromí vlastníci zpravidla nevedou výše uvedeným zákonem specifikovanou evidenci sbírkových předmětů a velmi často, zejména u malých muzeí sbírky odborně nezpracovávají). Tento rozdílný přístup k dokumentaci sbírek se následně projevuje i v množství informací o sbírkovém předmětu, které je uživatel schopen při práci na informačním tezauru použít. Ukázky venkovských expozic Sbírky soukromých muzeí slouží obvykle k jiným cílům než sbírky veřejných muzeí. Jejich profil a péče o ně je vždy vázána na vlastníka, mnohdy u menších muzeí není ani základní evidence. Proto je pro tento typ muzeí zpracování dat v části metodického software zjednodušeno. Ukázky veřejných expozic (muzea, zámky) 14

15 V části pro expozice se sbírkami veřejných muzeí je zpracování dat podrobnější. Plošné schéma vztahů mezi sb. predměty podle typu expozic Metodický software pracuje na základě vzájemných vazeb mezi jednotlivými předměty. Jednotlivé typy expozic se liší podle vzájemných vazeb mezi jednotlivými předměty a ve vztahu k expozici jako celku. Jde o přibližně 4 okruhy: - vazby oborové nebo tématické, - vztahy časové, - vztahy k určité lokalitě, - vazby emocionální. Expozice víceoborové Skupiny vystavených sbírkových předmětů charakterizující stejnou lokalitu, ale v určitých případech se lišící v rovině časové (jednotlivé skupiny pochází z jiného časového období), a které se sdružují s ohledem na téma či obor do více skupin, jsme zařadili do typu Expozice víceoborové. Příklad víceoborové expozice, Staré Město 15

16 Vytváříme-li takovou expozici širšího pojetí (jakéhosi nadtématu, např. již mnohokrát zmiňovaná vlastivěda vymezeného regionu, řemesla vybraného historického období, širší expozice techniky, expozice geologie aj.), která je složena z několika samostatných tématických či oborových částí (jakéhosi podtématu, např. v případě řemesel vybraného období dílna ševce, tkalce, obchodníka, hodináře, kamnáře apod., v případě geologie mineralogie, paleontologie, vulkanologie apod.), je důležité vybrat pro každou část expozice to podstatné a charakteristické pro dané téma či obor. U vlastivědných expozic doporučujeme, aby se zaměřila pozornost na specifika dané oblasti ( potřeba odlišení od ostatních stejně zaměřených expozic jiných muzeí), vypíchnout je třeba zajímavost a odlišnost, která jinde není. V případě technických expozic je vyzkoušeno zaměřit se na předměty, které ovlivnily vývoj společnosti, způsobily změny jejího chování či podmínky života, na zajímavosti a kuriozity, apod. Podstatné a charakteristické exponáty tvoří páteř každé expozice a jsou-li přiměřeně doplněny o vhodný doprovodný materiál, což může být i kvalitní multimediální prezentace, je návštěvnický úspěch zaručen. Vazby mezi jednotlivými exponáty vlastivědných expozic mohou být časové (pochází z vymezeného časového období), regionální (pochází z vymezeného regionu/oblasti) či oborové (předměty náleží ke stejnému vědnímu oboru či souvisí se stejným oborem lidské činnosti). Součástí těchto expozic však často bývají také prezentace věnované významným osobnostem daného oboru nebo oblasti (vynálezce, spisovatel, významný starosta, válečník aj.) nebo spolkům, sdružením, organizacím a institucím (např. Sokol, Spolek dobrovolných hasičů, Červený kříž, Skauti, Spolek svobodných dam a další). Exponáty pak spojuje určitá souvislost s danou osobností nebo spolkem či organizací. Zmíněné vazby mezi exponáty se mohou samozřejmě prolínat. Expozice užšího tématu Expozice zpracovávající jedno užší téma, ztvárněné zpravidla do podoby aranžované scény nebo mající charakter pamětní síně, či muzea posledního dne apod. Představují původní atmosféru určitého místa, váží se ke stejné události nebo činnosti. Zde jsou jednotlivé předměty zpravidla spojovány vazbou časovou, tématickou nebo lokální. Typickým příkladem pro vazbu emocionální jsou zachovalé autentické interiéry (např.pracovny a pokoje významných osobností). Tyto expozice řadíme do typu Expozice užšího tématu. 16

17 Muzeum A. Nobela loznice, Karlskoga, Švédsko Vesely kopec tradiční interiér Exp. E. Welzla, Zábřeh Muzeum A. Nobela sekretář, Karlskoga, Švédsko Muzeum A. Nobela prac. stůl, Karlskoga, Švédsko Muzeum A. Kaspara pracovna, Loštice Muzeum V. Priznitze, Jeseník Muzeum A. Nobela herec - socha, Karlskoga, Švédsko Ukázky expozic zařazených do typu Expozice užšího tématu V případě tvorby expozic zaměřených na užší, vymezenější téma chceme zpravidla sbírkové předměty zasadit do vazeb původního prostředí, kde byly používány či kde se vyskytovaly. Sbírkové předměty v takové expozici mají buď vymezení časové (pochází ze stejného období), oborové (jsou vázány na stejný vědní obor nebo obor lidské práce) nebo pocházejí z jedné lokality, případně se toto vymezení prolíná. Podstatné však je vhodným prostorovým ztvárněním a nainstalováním vytvořit patřičnou atmosféru původního prostředí, naznačit vzájemnou souvislost prezentovaných exponátů a jejich roli či funkci v původním prostředí a době. Typologická řada Typologická řada sbírkových předmětů demonstruje např. vývoj tvaru určitého předmětu (válečných seker, skleněných předmětů, keramických nádob) a s tím související změnu užitných a funkčních vlastností v časové linii. Předměty z jiné oblasti mnohdy již tvoří jinou další linii, která může sledovat krajové odlišnosti stejného produktu. Součástí digitálně zpracované typologické řady však nemusí být jen samotné autentické předměty. Pokud některý předmět z vývojové řady již neexistuje, může být nahrazen vhodnou dokumentací (fotografie, nákresy, obrázky, 3D vizualizace apod.). 17

18 Ukázky expozic zařazených do typu expozice - Typologická řada Exp. lesnictví, Úsov Exp. sekyr, Ferrum, Ybbsitz, Rakousko Exp. šumavského skla, Kašp. Hory Exp. starověké keramiky, Briteiros, Portugalsko Exp. šumavského skla, Kašp. Hory Náhrada předmětu nákresem pro výrobu skla, Kašp. Hory Náhrada předmětu 3D vizualizací Rozhodovací okna pro vnitřní hodnoty sb. předmětů Metodický software nabízí popis kulturní, historické a společenské hodnoty sbírkových předmětů nebo skupiny sbírkových předmětů. 18

19 Pateříky - příklad rozkladu sbírkového předmětu podle různých úhlů pohledu Tyto hodnoty jsou natolik proměnné a vzájemně se prolínající, že je pouze na uživateli, jaké příklady do kterého hodnotového typu použije. Zároveň není nutné, aby sbírkové předměty vykazovaly všechny tři hodnoty, protože v časovém horizontu může dojít k přehodnocení, což software umožňuje. Pdf výstup s některými prázdnými řádky Pokud sbírkový předmět či skupina sbírkových předmětů některou hodnotu nevykazuje, políčka formulářového listu zůstanou nevyplněna. 19

20 Rozhodování mezi typem vnitřní hodnoty Autoři programu chápou kulturní hodnotu ve smyslu kulturní úrovně a vývoje společnosti v dané době, kterou předmět reprezentuje. Naopak Společenská hodnota předmětu více poukazuje na společenské vazby a poměry dané doby (např. z hlediska politického, hospodářského či národního). Protože u tvorby tohoto informačního tezauru jde zejména o podklady pro tvorbu příběhu, o zasazení předmětu do určitého kontextu a odlišení kulturní a společenské hodnoty může být problematické, mohou být data vložena jen k jedné z těchto hodnot a je jen na tvůrci prezentace, kterou hodnotu či aspekt upřednostní. O jaké druhy doplňkových či lépe odborníkům známých informací jde a jak je možné je návštěvníkovi představit? Jak zviditelnit vnitřní hodnoty sbírkového předmětu, kvůli kterým byl do sbírky zařazen, zkoumán a patřičně chráněn pro další generace? Představit veřejnosti sbírkový předmět znamená například zasadit jej do jeho původního prostředí, ukázat, jaká byla jeho funkce a k čemu byl určen. Je vhodné nabídnout paralelu mezi minulostí a dneškem. Námi nabízeným postupem prezentace je interpretace formou digitálního příběhu. Ukázky kontextů k vystaveným sbírkovým předmětům Exp. pravěké kuchyně, prehistorický skanzen Heldenberg Ukázka použití pravěkého nástroje, prehistorický skanzen, Heldenberg Foto výroba dřeváku M. Šumavy, Sušice Příběh má velice důvěrný vztah s autenticitou sbírkového předmětu, může jej 20

21 zaktivizovat. Je důležité vybrat různé aspekty tak, aby je bylo možné pospojovat do souvislého příběhu. Pak bude zážitek z prezentace výstižný a působivý. Důvěryhodný a autentický příběh poskytne předmětu a zážitku z něj sociální význam a obsah. Důležité ale je podpořit příběh dostatkem relevantních dat a faktů, protože až jejich množství rozhoduje o vlastní autenticitě příběhu. Nicméně je ale třeba mít na paměti, že konečným hodnotitelem autenticity je návštěvník. Ukázky sb. předmětů s příběhem tajemná ilustrace knihy, zámek M. Hradiště skleněné housle, M. Šumavy, Kašp. Hory skleněný poklad, M. TGM, pobočka Jesenice Magnetická rezonance mozku Znázornění části mozku při čtení Znázornění mozku při poslechu Znázornění mozku při řeci Odborníci na neuromarketing zjistili, že pokud se člověk setká s informací v tištěné podobě, iniciuje se mu analytické centrum mozku. Naproti tomu u informace v audiovizuální podobě je nejaktivnější emocionální a dlouhodobá pamět. To znamená, že člověk tyto informace přijímá mnohem snadněji, případně s pocitem uspokojení a dlouhodobě si je pamatuje. Metodický software lze použít pro zpracování informačního tezauru u expozic stávajících, ale také jako přípravný materiál pro expozice nové, které se vytvářejí. V našem popisu pracujeme s metodou pro expozice stávající. 21

22 Exp. nářadí, Návštěvnické centrum Ferrum, Ybbsitz, Rakousko 3D návrh expozice tortury v Jeseníku Formulářová okna pro vkládání dat Zpracování informačního tezauru u Expozice víceoborové postupuje prostřednictvím popisu kulturní, historické a společenské hodnoty sbírkového předmětu,dále jeho užitných a funkčních vlastností, technologie výroby a pomůcek a materiálu. Tato data se zpracovávají pro každý jednotlivý předmět v rámci jednoho oboru či tématu zvlášť. Výběr sbírkových předmětů pro jednotlivé interpretace Můžeme takto zpracovat všechny sbírky vystavené v expozici a vytvoříme zajímavé tématické celky s jejichž informační hodnotou dokážeme vytvářet pomocí metodického software různé typy prezentací navazujících na obsah dané expozice (využití např. pro školy). 22

23 Naopak zpracování Expozice užšího tématu popisuje nejprve kulturní, historické a společenské hodnoty tohoto užšího tématu/oboru, který expozice prezentuje Popis vnitřních hodnot celku (expozice tradiční světnice) Vybrané předměty, které se budou dále analyzovat a data a až poté přechází k popisu vybraných sbírkových předmětů, které výše popsané hodnoty dokládají (opět jsou zde popisovány užitné a funkční vlastnosti předmětu, technologie výroby, používané pomůcky a materiál, z něhož je předmět vyroben). 23

24 Formulářové okno pro vkládání doplňkových informací a dat. Obdobný postup zpracování je uplatněn u Typologické řady sbírkových předmětů. Zde se však pracuje s celou skupinou sbírkových předmětů propojených časovými a někdy i mimoregionálními vazbami. Sbírka historických střelných_zbraní, NZM Ohrada Struktura vztahů u typologické řady Nejdříve musíme popsat kulturní a společenskou hodnotu, užitné a funkční vlastnosti sbírkových předmětů, zařazených do typologické řady jako celku. 24

25 Postup vkládání dat pro celou typologickou řadu 25

26 Postup vkládání doplňkových informací k jednotlivým sbírkovým předmětům Následuje popis historické hodnoty, technologie výroby, pomůcek a materiálu jednotlivých sbírkových předmětů z typologické řady, jež jsou vystaveny v dané expozici. Oproti předchozím dvěma typům expozic, které při popisu vycházejí z konkrétních sbírek dané expozice, mohou být při zpracování podkladů k typologické řadě objektem popisu i sbírkové předměty odjinud (máme-li v expozici jen několik sbírkových předmětů z této řady) a to z expozic či depozitářů jiných muzeí či institucí (např. hrady, zámky) nebo pouze z dokumentace, pokud předměty již fyzicky neexistují. 26

27 Postup úkonů spojených s exportem dat Transformace jednotlivých typů expozic končí exportem vložených dat do souboru PDF a zkomprimováním příloh do souboru ZIP. Před finálním zkomprimováním softwaru je umožněn náhled na vložená data s možností vrátit se k jejich úpravě v případě zjištění nedostatků. Znázornění databáze informačních tezaurů k. dědictví Takto zpracovaný informační tezaurus jednotlivých sbírkových předmětů i celé výstavy je možné v této digitalizované podobě snadno uložit k již existujícím dokumentům, např. do databáze příběhů o zpracovaném kulturním a historickém dědictví dané oblasti, a lze jej i odeslat zpracovatelům dalších muzejních programů a prezentací (workshopy, semináře) či využít k odborným nebo populárně naučným publikacím. Kdo s metodickým softwarem pracuje Zpracování údajů a příloh do metodického softwaru, tedy práce na první fázi transformace expozic do interaktivní formy, je úkolem pro muzejní pracovníky či vlastníky sbírky, kteří expozici a jí prezentovaná témata a sbírky, z nichž 27

28 čerpají, dobře znají a rozumějí jim, tedy pro tým příslušných odborníků. Stěžejní roli zde má kurátor příslušných sbírek, který s nimi denně pracuje a zná nejlépe jejich kulturní hodnotu a zpravidla zpracovává i samotnou expozici. Je však důležité, aby se na zpracování podkladů do metodického softwaru podíleli také ti, kteří popisovanou expozici spoluvytvářeli, kteří dali expozici konkrétní tvář, podíleli se na její výtvarné podobě (výtvarník, architekt ), kteří mohou doplnit informace zejména k prezentačnímu a interpretačnímu záměru ztvárnění expozice. Lektoři a průvodci, na kterých stojí vlastní interpretace obsahu expozice a kteří se především zabývají zprostředkováním tématu (sdělení) expozice návštěvníkům, mohou doplnit další úhly pohledu na sbírkové předměty či na téma expozice. Restaurátoři a konzervátoři, kteří znají zejména hmotnou podstatu předmětu, mohou tak přispět informacemi k popisu materiálu, z nichž je předmět zhotoven a také objasnit použité technologie a postupy. 28

Návod k ovládání programu PATENT.EXE

Návod k ovládání programu PATENT.EXE Návod k ovládání programu PATENT.EXE Spuštění programu Patent_cz.exe Pro otevření aplikace klikněte na soubor patent_cz.exe. Pro ukládání byl program sestaven jako aplikace typu SDI, to znamená, že jsou

Více

Manuál Podrobný průvodce jednotlivými kroky (okny) metodického softwaru

Manuál Podrobný průvodce jednotlivými kroky (okny) metodického softwaru Manuál Podrobný průvodce jednotlivými kroky (okny) metodického softwaru Titulbní stránka manuálu Kliknutím na soubor muzeo.exe se spustí program metodického software. Spuštění Metodického software 1 Na

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Větrné mlýny na území ČR

Větrné mlýny na území ČR Větrné mlýny na území ČR Jak připravit zážitkové produkty spojené s vodními a větrnými mlýny a zpracováním obilí, příklady z ČR a zahraničí. Ing. Radek Novotný, PhD. 11. 10. 2011 Obsah: 1. Transformace

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Odkaz podmaleb na skle

Odkaz podmaleb na skle Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Projekt realizují: Odkaz podmaleb na skle Realizace projektu: 1. 7. 2017 30. 6. 2020 Náklady projektu: Příprava projektu 3 843,47

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Poutní místa a poutní tradice na jižní Moravě a tvorba pěších tras, venkovských muzeí při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu

Poutní místa a poutní tradice na jižní Moravě a tvorba pěších tras, venkovských muzeí při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu Poutní místa a poutní tradice na jižní Moravě a tvorba pěších tras, venkovských muzeí při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Tradice a inovace

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost , prostor pro společnou historii a současnost Projekt, prostor pro společnou historii a současnost Projekt je zaměřen na vytvoření prostoru pro spolupráci mezi Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy.

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy. Uživatelská příručka [Verzen 1.0, Aktualizace 13.12.2011] Pramet Tools s.r.o., Zdenek Klucka [PRAMET E-katalog uživatelská příručka] On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Nové přístupové služby České televize

Nové přístupové služby České televize Inspo 2011 Nové přístupové služby České televize Ing. Milan Gazdík Česká televize Útvar Hlavního inženýra Televize veřejné služby Motto: Broadcasteři, zejména ze sektoru veřejné služby, hledají možnosti

Více

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více