Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu"

Transkript

1 Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu A) Monopol teoretická východiska Nedokonalá konkurence: představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující který může ovlivnit tržní cenu. V rámci NDK na straně nabídky rozlišujeme tři typy tržní struktury: monopol, oligopol, monopolní konkurence. Monopol představuje protipól dokonalé konkurence. Charakteristické znaky monopolu: Činnost jediného výrobce v odvětví (nebo dvou firem-duopol) Diferenciace produktu jediná firma vyrábějící produkt, ke kterému neexistují substituty. Firmy jsou cenovými tvůrci (price makers) záporný sklon křivky poptávky Existují bariéry vstupu do odvětví zejména náklady, které vznikají firmám v případě jejich vstupu do odvětví, Nedokonalé informace mají dvojí podobu. Především by výrobci měli mít stejný přístup a možnost využití nových poznatků, čemuž např. brání patentová ochrana, ale i utajování postupů výrobci. Významná je informační asymetrie mezi kupujíc a prodávajíc ohledně vlastností prodáv. produktu. Zde může výrobce těžit z malé schopnosti kupujícího rozeznat kvalitu a parametry kupov. produktu. Totožnost individuální a tržní poptávkové křivky (d a D) Příčiny vzniku nedokonalé konkurence - existence tržní síly firem (monopolní síla) firma může ovlivňovat cenu svých produktů a stanovit ji na úrovni přesahující mezní náklady, dává firmě postavení cenového tvůrce. Stupeň monopolní síly je možné vyjádř. pomocí Lenerova indexu (identický s převrácenou elasticitou poptávky): P MC I L P Lenerův index může nabývat hodnoty v intervalu od 0 do 1. Pro DK dosahuje hodnoty 0. Pro NDK dosahuje kladných hodnot s tím, že čím více se blíže 1 tím větší je monopolní síla dané firmy. Vznik tržní síly podporuje: o výlučné vlastnictví VF: know-how tak umožní firmě získat tržní sílu o rostoucí výnosy z rozsahu: s rostoucím objemem výroby průměrné náklady klesají o patenty, licence a koncese: vládní restrikce o nedokonalé informace: omezení stejného přístupu na trh či informační nedokonalost mezi poptávajícími a nabízejícími. Vládní restrikce mají několik forem. Nejstarší formou je udělení oprávnění - licence na urč. produkci výrobků a služeb omezenému počtu subjektů(třeba jen jednomu), např. licence na provoz. železniční dopravy. Dále zásahy státu do cenového systému (např. stanovení cenových stropů) a konečně právní ochrana patentů, která poskyt. držiteli patentu výhodu před ostatními výrobci. Monopol - nejkrajnější podoba NDK. Tržní struktura, založená na existenci tržní síly, která mu umožňuje, na rozdíl od DK, i v dlouhém období maximalizovat ekonomický zisk. Monopol dokáže trvale maximalizovat rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Touto výhodou je nemožnost vstupu konkurence do odvětví. Tato nemožnost je dána buď přírodními podm. (přirozený monopol), nebo jsou tyto podmínky vytvořeny státem (udělení výhradní licence nebo právní ochrana). - Duopol podle některých ekonomů je součástí monopolu. 2 firmy v odvětví. - 1 fa v odvětví, zisk v krátkém i dlouhém období, nemůže stanovit libovolně vysokou cenu, je omezen poptávkou. Nemůže být ztrátový v dlouhém období = odchází z trhu (museli by ho dotovat nebo provádět cenovou diskriminaci). Čistý monopol nabídkový monopol představující jediného výrobce v daném odvětví, který produkuje výrobek nemající žádné blízké substituty (mobil pevná, Skype, telef. budky) Přirozený monopol jediný výrobce produkující na straně nabídky, pro kterého je charakteristická klesající křivka průměrných dld nákladů vysoké úspory z rozsahu. Větš. se vyskytuje v investičně náročných odvětvích, kde tak vznikají technické bariéry vstupu do odvětví (byly by vysoké náklady při vstupu do odvětví). Poptávku může uspokojovat jedna firma s nižšími AC, než kdyby bylo v odvětví více menších firem. Monopson typ monopolu působící na straně poptávky, tzn. že firma ovlivňuje ceny vstupů. Tržní struktura, kdy na trhu existuje jeden kupující (např. firma co šije policejní stejnokroje jen pro policii). Síla monopsonu je v tom, že kupující je schopen ovlivnit cenu ve svůj prospěch, což dovoluje kupujícímu kupovat za nižší cenu než je cena dokonalé

2 Ing. Eliška Galambicová 2 konkurence. V postavení monopsonu mohou být např. firmy, které jsou výlučnými odběrateli specifické produkce, nejčastěji součástí, které samy nevyrábějí. S monopsonem se setkáme rovněž na trhu práce. Pokud se setká monopol a monopson dojde k bilaterálnímu monopolu. B) Volba výstupu a stanovení ceny monopolem Při volbě výstupu vychází také monopol ze zlatého pravidla MR = MC, tj. maximalizace zisku. Rozdílem oproti dokonalé konkurenci je klesající poptávková křivka, která mění grafické znázornění příjmů. Aby monopol prodal dodatečnou jednotku produkce, snižuje cenu nejen poslední jednoty, ale všech jednotek. Mezní příjem MR klesá rychleji než cena (P). Optimální produkt (stejně jako u DK) zjistíme: analýzou celkových veličin analýzou jednotkových veličin Chování monopolu v krátkém a dlouhém obd. nevykazuje podstatné rozdíly, i když v dlouhém období má monopol větší možnosti jak reagovat na existenci ztrát nebo zisků. Fce celkového příjmu je odvozena z klesající poptávkové křivky. Fce LTC odráží nejdříve rostoucí a pak klesající výnosy z rozsahu. Optimální produkce monopolu bude Q*, protože při jeho výrobě dosahuje nejvyššího převisu TR nad TC. Při tomto výstupu se MR = MC to je nutnou podmínkou maximalizace zisku. Kdyby monopol vyráběl trošku méně než Q* projevilo by se to v poklesu zisku, protože pokles příjmů plynoucí z omezení výroby (MR) by byl větší než pokles nákladů (MC), kdyby chtěl vyrábět víc než Q* taky by to snížilo zisk, protože dodatečné náklady by byly větší než dodatečné příjmy. Z toho plyne další podstatný rys chování monopolu: že optimální Q není zpravidla vyráběna s minimálními AC minimum křivky AC leží vpravo od optimálního výstupu. Stanovení ceny monopolem - po stanovení optimálního výstupu je potřeba stanovit cenu, za kterou bude firma tento optim. výstup prodávat. - není pravdou, že monopol si může určit libovolně vysokou cenu své produkce. Tato cena je dána ochotou poptávajících tuto cenu zaplatit. Monopol tak musí brát v úvahu poptávkovou křivku. P > MR = MC. Stanovení rovnovážné ceny: cena bude vyšší než mezní náklady na produkci, ale ne vyšší než poptávaná cena: P > MC = MR!!!!! Na rozdíl od DK. v příp monopolu individ poptávková křivka klesá, přičemž křivka mezních příjmů klesá rychleji. Jak je stanovena cena, za níž je dosahováno rovnováhy monopolu? Protože monopol je jediným výrobcem v odvětví má možnost cenu stanovit sám, ale nemůže stanovit cenu jakkoliv vysoko. Musí, s ohledem na klesající poptávkovou křivku, stanovit cenu tak, aby ji kupující byl ochoten akceptovat. V příp. rovnovážné ceny pak platí, že P > MC. Pro maximalizaci zisku tedy monopol volí objem produkce tak, že současně platí, že P > MC = MR.

3 Ing. Eliška Galambicová 3 Chování monopolu je ekonomicky racionální. Z pohledu spotřebitele tomu tak není. Na obr 1 je patrné, že křivka LMC protíná poptávkou křivku d výše vpravo od bodu od průsečíku MR a LMC. To ukazuje na ochotu kupujících koupit větší rozsah produkce, než je monopolem nabízen = existence monopolu je pro spotřebitele nevýhodná. Chování monopolu lze shrnout následovně: ceny, za které monopol realizuje jsou vyšší než ceny dokonalé konkurence, monopol nevyrábí s nejnižšími náklady (při min. LAC), monopol, z důvodu dosažení zisku, má tendenci omezovat nabídku a tím snižuje spotřebu. Zjednodušeně řečeno: monopol vyrábí méně než může, za ceny vyšší než musí. Nevýhody monopolu: - monopol produkuje menší objemy produkce menší množství produkce - při dané poptávce má proto vyšší ceny - produkuje málo a prodává dráž Profit spotřebitele např. z přirozeného monopolu. Monopol má větší zisky a může je dávat do výzkumu. Z pravidla převrácené elasticity plyne, že rozdíl mezi P a MC je ovlivněn s e PD po produkci monopolu a to nepřímo úměrně, tzn: monopol by měl vyrábět jen tak velký výstup, kterému odpovídá elastická část poptávkové křivky (e PD < -1), pokud by vyráběl výstup spojeý s neelastickou poptávkou, znamenalo by to záporný MR. čím elastičtější bude poptávka, tím menší bude převis P nad MC. Pravidlo převrácené elasticity upravíme do tvaru, který přímo umožňuje vyj. ceny: MC P 1 1 e PD Tvorba cen přirážkou - v reálných podm. se často setkáváme, že manažeři vycházejí z průměrných veličin. Východiskem úvah těchto manažerů je zjištění AC obvyklé velikosti výstupu. Cena pak vznikne tak, že k takto zjištěným AC je přičtena zisková přirážka (m): m = (P AC) / AC protože firma vyrábí dld optimální výstup, tedy s min. LAC, fce AC je ve svém minimu protínána zdola rostoucí křivkou MC, v bodě minima LAC pak platí LMC = LAC, potom: m = (P MC)/MC a protože platí zlaté pravidlo maximalizace zisku (MR = MC), pak také m = (P MR)/MR konečnou úpravou platí obrácený vztah mezi cenovou přirážkou a elasticitou poptávky po daném statku: 1 m 1 e PD C) Monopolní zisk Velikost zisku monopolu může zjistit jako: rozdíl mezi TR a TC v bodě optima, vynásobením jednotkového zisku a optimálního výstupu, tj. (AR AC)Q*, nebo z grafického vyjádření Monopol může vykazovat zisk, nulový zisk nebo ztrátu (ztrátu může vykazovat pouze v krátkém období, v dlouhém odchází z trhu). Monopol může zisk realizovat i v dlouhém období, tzn., že na rozdíl od DK se zde neprojevuje tendence k nulovému ekonomickému zisku. To je důsledkem překážek vstupu do odvětví. Monopolní renta: někteří autoři chápou monopolní zisk jako monopolní rentu, kdy zisk je výnosem z faktoru, který je zdrojem monopolní síly. Představuje částku, kterou by byl někdo ochoten zaplatit za pronájem daného faktoru. Pokud monopol realizuje ztrátu v krátkém období, řídí se principy jako DK firma: ztrátu bude minimalizovat pokračování ve výrobě za předpokladu, že je P > AVC.

4 Ing. Eliška Galambicová 4 R/j Aqua, C/jAqua monopol realizuje nulový zisk: = 0,00 CZK R/j Aqua, C/jAqua LMC monopol dosahuje ztrátu: = ,34 CZK LMC LAC LAC AR 16,74 = LAC 16,74 E LAC 16,26 AR 13,28 ztráta E C E R MR 6,17 = LMC 6,17 MR = LMC 6,09 6,09 0 Q 3897,16 MR AR = d Q minerální voda 0 Q 4081,14 MR AR = d Q minerální voda D) Křivka nabídky v podmínkách monopolu Křivku nabídky monopolu nejsme schopni zkonstruovat. Nejsme totiž schopni vyjádřit vztah mezi P a Q. Za stejnou cenu může monopol nabízet různé množství Q, a také stejné množství Q může nabízet za různou cenu P. E) Typy cenových diskriminací Protože monopol disponuje určitou monopolní silou, umožňuje mu to používat v cenové strategii cenovou diskriminaci. Cílem cenové diskriminace je získat přebytek spotřebilele a přeměnit ho na dodatečný zisk firmy. Podstatou cenové diskrim. je stanovení rozdílných cen stejných výrobků, aniž by k tomu vedly nákladové důvody. Rozlišujeme cenovou diskriminaci prvního, druhého a třetího stupně. Diskriminace prvního stupně firma stanoví každému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za každou koupenou jednotku - tzv. vymíněná cena. Mizí tak přebytek spotřebitele, přebírá ho monopol. V praxi je jen abstrakcí, protože firma nezná maximální cenu, kterou je ochoten každý ze spotřebitelů zaplatit a kdyby se jich ptala, tak by spotřebitelé účelově lhali, aby cena byla co nejnižší. Př. lékař může nabídnout sníženou sazbu pacientovi s nižším důchodem a vyšší sazbu za stejný úkon pacientovi s vyšším důchodem. Diskriminace druhého stupně spočívá ve stanovení různých P za různá kumulovaná množství daného statku, tj. diskriminace v závislosti na prodaném množství. Monopol rozdělí vyrobené zboží na tzv. bloky, za které stanoví různé ceny. Cenu prvního bloku stanoví na nejvyšší úrovni a postupně snižuje. Tím odebírá části přebytků jednotlivých spotřebitelů (odvětví dopravy vody, ele. energie určité množství stanoví za vyšší cenu, po tomto odebraném množství je cena nižší a pak ještě nižší). Množstevní slevy v konečném důsledku pozitivní dopad na spotřebitele. Diskriminace třetího stupně je podobná CD1, protože taky diskriminuje podle spotřebitelů. Její podstatou je rozdělení spotřebitelů na dvě nebo více skupin, z nichž každá má svou vlastní optávkou křivku. Musí být splněny tyto podmínky: musí existovat kritérium rozdělení spotřebitelů do různých skupin, třeba odlišné vnímání ceny není možný prodej mezi spotřebiteli protože by spotřebitelé nakupovali levněji a prodávali dráž. Př. kino v podobě slevy pro studenty na dopolední představení, letecká společnost, atd. Firma se rozhoduje, jak daný výstup rozdělí mezi skupinami spotřebitelů, stačí aby MR1 = MR2 (není-li, přesouvá produkci z jedné skupiny do druhé). MR z prodeje každé skupině je stejně velký jako MC, MR1,2 = MC (není-li splněno, zvýšením produkce zvýší zisk, to ovšem povede k poklesu ceny u obou skupin spotřebitelů, tím by MR klesl a vyrovnal MC. První a třetí diskriminace je podle spotřebitelů. Druhá diskriminace je podle výrobků. Další formy cenové diskriminace: - diskriminaci v čase: v různém čase jsou spotřebitelům rozděleným do skupin podle toho jak vnímají cenu, stanovené různé ceny. Př. uvádění technologických novinek (spotřebitelé platí více fanatici a běžní mobily, PC). - diskriminaci ve špičkách: ve špičkách jsou ceny zvyšovány z důvodu kapacitního omezení (internet přes den byl dříve dražší, než večer a v noci, nebo elektřina noční proud). Není uplatňována podmínka MR1,2 = MC. F) Efektivnost monopolu Ve srovnání s DK má monopol vyšší cenu a menší výstup. Tento negativní vliv monopolu je vyjadřován v kategorii přebytek výrobce a přebytek spotřebitele. Ve všech tržních strukturách NDK dochází k projevům neefektivnosti, a to jak výrobní tak alokační. Neefektivnost je stav, kdy výrobci v nedokonalé konkurenci vyrábí méně než by mohli a za vyšších cen.

5 Ing. Eliška Galambicová 5 Výrobní efektivnost nutí výrobce, aby vyráběli rozsah produkce, při kterém jsou minimalizovány dld průměrné náklady. Kriteriem výrobní efektivnosti jsou min. LAC. Monopol, oligopol i monopolní konkurence jsou výrobně neefektivní. Alokační efektivnost znamená, že je vyrobeno jen to množství produkce, které je poptáváno. Kritériem alokační efektivnosti je podmínka vyrovnání mezních nákladů s prostředky, které jsou kupující ochotní vydat na koupi dodatečné produkce. MC se nerovnají D, jako je tomu v příp. dokonalé konkur., kdy platí MC = MR = D. Monopol, oligopol i monopolní konkurence jsou alokačně neefektivní. Existují rozdíly mezi tím, kolik by spotřebitelé byli ochotní za zboží vydat a kolik skutečně zaplatí tzv. přebytek spotřebitele. Vedle toho existuje i přebytek výrobců, což je rozdíl mezi částkou, za kterou jsou výrobci ochotni prodat a částkou za kterou skutečně prodají. Na obrázku níže je znázorněn přebytek spotřebitele a přebytek výrobce v podmínkách dokonalé konkurence a v podmínkách monopolu. Na nedokonale konkurenčním trhu dochází ke ztrátě spotřebitelského přebytku. Náklady mrtvé váhy produkce, která nebyla vzhledem k podmínkám nedokonalé konkurence vyrobena projev neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů. Ze situace na prvním obr. je patrné, že rovnováha na trhu je dána bodem, kde se protíná křivka nabídky s křivkou poptávky (bod EDK). V podm. monopolu je rovnováha dána průsečíkem LMCM a MRM. V důsledku toho se posouvá produkované množství z bodu QDK do bodu QM a cena se zvyšuje na PE;M. Tím dochází k zvýšení přebytku výrobce na úkor přebytku spotřebitele a navíc vznikají náklady mrtvé váhy, spojené s produkcí, která nebyla vyrobena. Existence nákladů mrtvé váhy je projevem neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů. Regulace monopolu (v otázkách není, ale dle doc. můžeme být dotázáni) - vymezenými kontrakty (např. na odběr zboží, které nechci, když nakupuji u této firmy zboží, které chci) - kartelové dohody - kořistnická teorie monopol je regulován, ale není (politické aspekty) - jevová nákladová křivka průměrné náklady jsou uměle nafukovány, protože se ví, že regulace probíhá pomocí regulace průměrných nákladů Protimonopolní regulace antimonopolní opatření: zákonné normy (Úřad na ochranu hosp. soutěže) legislativní nástroje postihující zneužívání výhod plynoucích z monopolního postavení. Zákaz vázaného prodeje, cenové diskriminace, zákaz kartelových dohod nebo fúzí) cenová regulace - stanovení ceny, kterou musí monopolní firma respektovat. Ta je obvykle stanov. na úrovni průměrných nákladů, tj. na průsečíku křivky LAC s poptávkovou křivku d. Monopol tak ztrácí možnost realizovat monopolní zisk a realizuje pouze normální zisk. Ještě lepší je možnost stanovit cenu na úrovni průsečíku křivky LMC a poptávkové křivky d. V tomto příp. dochází při poklesu ceny i k podstatnému zvýšení produkce (viz obr. č. 8-2). Je sporným nástrojem. Jednak může firmu demotivovat v její činnosti, jednak je problematické stanovování AC či MC dané firmy. Ta pochopitelně nemá velký zájem na poskytování potřebných údajů. Všechny tyto způsoby regulace jsou úspěšné pouze částečně a po určitou dobu. Jedinými účinnými nástroji v potlač. monopolu jsou buď otevření trhu tzn. odstranění bariér vstupu, jedná-li se o národní monopol, nebo technologický pokrok, který poskytne vhodný substitut za produkci monopolu (viz linkový telefon a jeho národní monopolní provozovatel versus nástup provozovatelů sítí mobilních telefonů).

6 Ing. Eliška Galambicová 6 Státnicové otázky jsou zpracovány dle přednášek: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Obrázky jsou převzaty z přednášek: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence 8. Monopolistická konkurence Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence Literatura Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 10, str. 291

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence Rozdíl DK a NK v cenové tvorbě.

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Charakteristika oligopolu

Charakteristika oligopolu Oligopol Charakteristika oligopolu Oligopol v ekonomice převažuje - základní rysy: malý počet firem - činnost několika firem v odvětví vyráběný produkt může být homogenní (čistý oligopol) nebo heterogenní

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální.

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální. Monopolistická konkurence charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR efektivnost monopolistické konkurence model rozmístění při výrobkové diferenciaci Charakteristika monopolistické konkurence nejjemnější

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 8 8. FIRMA V DOKONALÉ A NEDOKONALÉ KONKURENCI PŘÍKLAD Č. 1 Definujte rovnováhu spotřebitele, rovnováhu firmy a tržní rovnováhu

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Tržní síly nabídky a poptávky

Tržní síly nabídky a poptávky Tržní síly nabídky a poptávky Motivace Dělba práce zvyšuje bohatství. Zároveň vytváří vzájemnou závislost a potřebu koordinovat hospodářství. Ve svobodném světě však hospodářství nikdo neřídí a nekoordinuje

Více

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC řešení opakování

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-12 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů Konkurence Konkurence Ing. Pavlína Štréglová Pilíř tržního mechanismu, hnací motor trhu Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu. 1 2 Konkurence dle subjektů 1. Konkurence mezi

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-13 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek

Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek Podstata přebytku spotřebitele Rozdíl mezi tím, za co je ochoten a schopen danou jednotku statku koupit a za co ji kupuje.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ceny v ekonomii a v životě

Ceny v ekonomii a v životě 2 JAK FUNGUJE TRH Ceny v ekonomii a v životě Dospělí si potrpí na číslice. Řeknete-li dospělému: Viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny muškáty a na střeše holuby, nedovede si ho představit.

Více

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie Obsah Předmluva autora... VII Oddíl A Metoda a předmět ekonomie 1. Jaká věda je ekonomie?... 3 1.1 Pozitivní věda... 3 1.2 Vize a model v ekonomii... 5 1.3 Ekonomie věda o lidském jednání... 7 1.4 Racionalita

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

OLIGOPOL.

OLIGOPOL. OLIGOPOL CHARAKTERISTICKÉ RYSY OLIGOPOLU Malý počet firem a vysoký stupeň vzájemné závislosti při rozhodování (ceně, množství, kvalitě atd.) Firma musí předvídat reakci svých konkurentů na svá vlastní

Více

a, c, d Mikroekonomie Tržní rovnováha Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Příklad 1 Řešení Řešení Příklad

a, c, d Mikroekonomie Tržní rovnováha Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Příklad 1 Řešení Řešení Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Tržní rovnováha Příklad 1 Poptávka je dána funkcí Q = 25 P a nabídka tabulkou: Varianta a b c d Cena 5 10 15 20 Množství 5 15

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce.

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. 5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. Teorie spotřebitele x teorie firmy 5.1.1 Teorie spotřebitele Ekonomie zkoumá preference mezi statky. Nezkoumá je ale přímo, nýbrž

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 () 1 / 39 Na této přednášce se dozvíte jaká jsou omezení

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci 3. Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci 4. Dlouhodobá rovnováha v

1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci 3. Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci 4. Dlouhodobá rovnováha v Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 4 cvičení kap. 6 a 7 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Obsah A. 1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více