Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu"

Transkript

1 Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu A) Monopol teoretická východiska Nedokonalá konkurence: představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující který může ovlivnit tržní cenu. V rámci NDK na straně nabídky rozlišujeme tři typy tržní struktury: monopol, oligopol, monopolní konkurence. Monopol představuje protipól dokonalé konkurence. Charakteristické znaky monopolu: Činnost jediného výrobce v odvětví (nebo dvou firem-duopol) Diferenciace produktu jediná firma vyrábějící produkt, ke kterému neexistují substituty. Firmy jsou cenovými tvůrci (price makers) záporný sklon křivky poptávky Existují bariéry vstupu do odvětví zejména náklady, které vznikají firmám v případě jejich vstupu do odvětví, Nedokonalé informace mají dvojí podobu. Především by výrobci měli mít stejný přístup a možnost využití nových poznatků, čemuž např. brání patentová ochrana, ale i utajování postupů výrobci. Významná je informační asymetrie mezi kupujíc a prodávajíc ohledně vlastností prodáv. produktu. Zde může výrobce těžit z malé schopnosti kupujícího rozeznat kvalitu a parametry kupov. produktu. Totožnost individuální a tržní poptávkové křivky (d a D) Příčiny vzniku nedokonalé konkurence - existence tržní síly firem (monopolní síla) firma může ovlivňovat cenu svých produktů a stanovit ji na úrovni přesahující mezní náklady, dává firmě postavení cenového tvůrce. Stupeň monopolní síly je možné vyjádř. pomocí Lenerova indexu (identický s převrácenou elasticitou poptávky): P MC I L P Lenerův index může nabývat hodnoty v intervalu od 0 do 1. Pro DK dosahuje hodnoty 0. Pro NDK dosahuje kladných hodnot s tím, že čím více se blíže 1 tím větší je monopolní síla dané firmy. Vznik tržní síly podporuje: o výlučné vlastnictví VF: know-how tak umožní firmě získat tržní sílu o rostoucí výnosy z rozsahu: s rostoucím objemem výroby průměrné náklady klesají o patenty, licence a koncese: vládní restrikce o nedokonalé informace: omezení stejného přístupu na trh či informační nedokonalost mezi poptávajícími a nabízejícími. Vládní restrikce mají několik forem. Nejstarší formou je udělení oprávnění - licence na urč. produkci výrobků a služeb omezenému počtu subjektů(třeba jen jednomu), např. licence na provoz. železniční dopravy. Dále zásahy státu do cenového systému (např. stanovení cenových stropů) a konečně právní ochrana patentů, která poskyt. držiteli patentu výhodu před ostatními výrobci. Monopol - nejkrajnější podoba NDK. Tržní struktura, založená na existenci tržní síly, která mu umožňuje, na rozdíl od DK, i v dlouhém období maximalizovat ekonomický zisk. Monopol dokáže trvale maximalizovat rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Touto výhodou je nemožnost vstupu konkurence do odvětví. Tato nemožnost je dána buď přírodními podm. (přirozený monopol), nebo jsou tyto podmínky vytvořeny státem (udělení výhradní licence nebo právní ochrana). - Duopol podle některých ekonomů je součástí monopolu. 2 firmy v odvětví. - 1 fa v odvětví, zisk v krátkém i dlouhém období, nemůže stanovit libovolně vysokou cenu, je omezen poptávkou. Nemůže být ztrátový v dlouhém období = odchází z trhu (museli by ho dotovat nebo provádět cenovou diskriminaci). Čistý monopol nabídkový monopol představující jediného výrobce v daném odvětví, který produkuje výrobek nemající žádné blízké substituty (mobil pevná, Skype, telef. budky) Přirozený monopol jediný výrobce produkující na straně nabídky, pro kterého je charakteristická klesající křivka průměrných dld nákladů vysoké úspory z rozsahu. Větš. se vyskytuje v investičně náročných odvětvích, kde tak vznikají technické bariéry vstupu do odvětví (byly by vysoké náklady při vstupu do odvětví). Poptávku může uspokojovat jedna firma s nižšími AC, než kdyby bylo v odvětví více menších firem. Monopson typ monopolu působící na straně poptávky, tzn. že firma ovlivňuje ceny vstupů. Tržní struktura, kdy na trhu existuje jeden kupující (např. firma co šije policejní stejnokroje jen pro policii). Síla monopsonu je v tom, že kupující je schopen ovlivnit cenu ve svůj prospěch, což dovoluje kupujícímu kupovat za nižší cenu než je cena dokonalé

2 Ing. Eliška Galambicová 2 konkurence. V postavení monopsonu mohou být např. firmy, které jsou výlučnými odběrateli specifické produkce, nejčastěji součástí, které samy nevyrábějí. S monopsonem se setkáme rovněž na trhu práce. Pokud se setká monopol a monopson dojde k bilaterálnímu monopolu. B) Volba výstupu a stanovení ceny monopolem Při volbě výstupu vychází také monopol ze zlatého pravidla MR = MC, tj. maximalizace zisku. Rozdílem oproti dokonalé konkurenci je klesající poptávková křivka, která mění grafické znázornění příjmů. Aby monopol prodal dodatečnou jednotku produkce, snižuje cenu nejen poslední jednoty, ale všech jednotek. Mezní příjem MR klesá rychleji než cena (P). Optimální produkt (stejně jako u DK) zjistíme: analýzou celkových veličin analýzou jednotkových veličin Chování monopolu v krátkém a dlouhém obd. nevykazuje podstatné rozdíly, i když v dlouhém období má monopol větší možnosti jak reagovat na existenci ztrát nebo zisků. Fce celkového příjmu je odvozena z klesající poptávkové křivky. Fce LTC odráží nejdříve rostoucí a pak klesající výnosy z rozsahu. Optimální produkce monopolu bude Q*, protože při jeho výrobě dosahuje nejvyššího převisu TR nad TC. Při tomto výstupu se MR = MC to je nutnou podmínkou maximalizace zisku. Kdyby monopol vyráběl trošku méně než Q* projevilo by se to v poklesu zisku, protože pokles příjmů plynoucí z omezení výroby (MR) by byl větší než pokles nákladů (MC), kdyby chtěl vyrábět víc než Q* taky by to snížilo zisk, protože dodatečné náklady by byly větší než dodatečné příjmy. Z toho plyne další podstatný rys chování monopolu: že optimální Q není zpravidla vyráběna s minimálními AC minimum křivky AC leží vpravo od optimálního výstupu. Stanovení ceny monopolem - po stanovení optimálního výstupu je potřeba stanovit cenu, za kterou bude firma tento optim. výstup prodávat. - není pravdou, že monopol si může určit libovolně vysokou cenu své produkce. Tato cena je dána ochotou poptávajících tuto cenu zaplatit. Monopol tak musí brát v úvahu poptávkovou křivku. P > MR = MC. Stanovení rovnovážné ceny: cena bude vyšší než mezní náklady na produkci, ale ne vyšší než poptávaná cena: P > MC = MR!!!!! Na rozdíl od DK. v příp monopolu individ poptávková křivka klesá, přičemž křivka mezních příjmů klesá rychleji. Jak je stanovena cena, za níž je dosahováno rovnováhy monopolu? Protože monopol je jediným výrobcem v odvětví má možnost cenu stanovit sám, ale nemůže stanovit cenu jakkoliv vysoko. Musí, s ohledem na klesající poptávkovou křivku, stanovit cenu tak, aby ji kupující byl ochoten akceptovat. V příp. rovnovážné ceny pak platí, že P > MC. Pro maximalizaci zisku tedy monopol volí objem produkce tak, že současně platí, že P > MC = MR.

3 Ing. Eliška Galambicová 3 Chování monopolu je ekonomicky racionální. Z pohledu spotřebitele tomu tak není. Na obr 1 je patrné, že křivka LMC protíná poptávkou křivku d výše vpravo od bodu od průsečíku MR a LMC. To ukazuje na ochotu kupujících koupit větší rozsah produkce, než je monopolem nabízen = existence monopolu je pro spotřebitele nevýhodná. Chování monopolu lze shrnout následovně: ceny, za které monopol realizuje jsou vyšší než ceny dokonalé konkurence, monopol nevyrábí s nejnižšími náklady (při min. LAC), monopol, z důvodu dosažení zisku, má tendenci omezovat nabídku a tím snižuje spotřebu. Zjednodušeně řečeno: monopol vyrábí méně než může, za ceny vyšší než musí. Nevýhody monopolu: - monopol produkuje menší objemy produkce menší množství produkce - při dané poptávce má proto vyšší ceny - produkuje málo a prodává dráž Profit spotřebitele např. z přirozeného monopolu. Monopol má větší zisky a může je dávat do výzkumu. Z pravidla převrácené elasticity plyne, že rozdíl mezi P a MC je ovlivněn s e PD po produkci monopolu a to nepřímo úměrně, tzn: monopol by měl vyrábět jen tak velký výstup, kterému odpovídá elastická část poptávkové křivky (e PD < -1), pokud by vyráběl výstup spojeý s neelastickou poptávkou, znamenalo by to záporný MR. čím elastičtější bude poptávka, tím menší bude převis P nad MC. Pravidlo převrácené elasticity upravíme do tvaru, který přímo umožňuje vyj. ceny: MC P 1 1 e PD Tvorba cen přirážkou - v reálných podm. se často setkáváme, že manažeři vycházejí z průměrných veličin. Východiskem úvah těchto manažerů je zjištění AC obvyklé velikosti výstupu. Cena pak vznikne tak, že k takto zjištěným AC je přičtena zisková přirážka (m): m = (P AC) / AC protože firma vyrábí dld optimální výstup, tedy s min. LAC, fce AC je ve svém minimu protínána zdola rostoucí křivkou MC, v bodě minima LAC pak platí LMC = LAC, potom: m = (P MC)/MC a protože platí zlaté pravidlo maximalizace zisku (MR = MC), pak také m = (P MR)/MR konečnou úpravou platí obrácený vztah mezi cenovou přirážkou a elasticitou poptávky po daném statku: 1 m 1 e PD C) Monopolní zisk Velikost zisku monopolu může zjistit jako: rozdíl mezi TR a TC v bodě optima, vynásobením jednotkového zisku a optimálního výstupu, tj. (AR AC)Q*, nebo z grafického vyjádření Monopol může vykazovat zisk, nulový zisk nebo ztrátu (ztrátu může vykazovat pouze v krátkém období, v dlouhém odchází z trhu). Monopol může zisk realizovat i v dlouhém období, tzn., že na rozdíl od DK se zde neprojevuje tendence k nulovému ekonomickému zisku. To je důsledkem překážek vstupu do odvětví. Monopolní renta: někteří autoři chápou monopolní zisk jako monopolní rentu, kdy zisk je výnosem z faktoru, který je zdrojem monopolní síly. Představuje částku, kterou by byl někdo ochoten zaplatit za pronájem daného faktoru. Pokud monopol realizuje ztrátu v krátkém období, řídí se principy jako DK firma: ztrátu bude minimalizovat pokračování ve výrobě za předpokladu, že je P > AVC.

4 Ing. Eliška Galambicová 4 R/j Aqua, C/jAqua monopol realizuje nulový zisk: = 0,00 CZK R/j Aqua, C/jAqua LMC monopol dosahuje ztrátu: = ,34 CZK LMC LAC LAC AR 16,74 = LAC 16,74 E LAC 16,26 AR 13,28 ztráta E C E R MR 6,17 = LMC 6,17 MR = LMC 6,09 6,09 0 Q 3897,16 MR AR = d Q minerální voda 0 Q 4081,14 MR AR = d Q minerální voda D) Křivka nabídky v podmínkách monopolu Křivku nabídky monopolu nejsme schopni zkonstruovat. Nejsme totiž schopni vyjádřit vztah mezi P a Q. Za stejnou cenu může monopol nabízet různé množství Q, a také stejné množství Q může nabízet za různou cenu P. E) Typy cenových diskriminací Protože monopol disponuje určitou monopolní silou, umožňuje mu to používat v cenové strategii cenovou diskriminaci. Cílem cenové diskriminace je získat přebytek spotřebilele a přeměnit ho na dodatečný zisk firmy. Podstatou cenové diskrim. je stanovení rozdílných cen stejných výrobků, aniž by k tomu vedly nákladové důvody. Rozlišujeme cenovou diskriminaci prvního, druhého a třetího stupně. Diskriminace prvního stupně firma stanoví každému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za každou koupenou jednotku - tzv. vymíněná cena. Mizí tak přebytek spotřebitele, přebírá ho monopol. V praxi je jen abstrakcí, protože firma nezná maximální cenu, kterou je ochoten každý ze spotřebitelů zaplatit a kdyby se jich ptala, tak by spotřebitelé účelově lhali, aby cena byla co nejnižší. Př. lékař může nabídnout sníženou sazbu pacientovi s nižším důchodem a vyšší sazbu za stejný úkon pacientovi s vyšším důchodem. Diskriminace druhého stupně spočívá ve stanovení různých P za různá kumulovaná množství daného statku, tj. diskriminace v závislosti na prodaném množství. Monopol rozdělí vyrobené zboží na tzv. bloky, za které stanoví různé ceny. Cenu prvního bloku stanoví na nejvyšší úrovni a postupně snižuje. Tím odebírá části přebytků jednotlivých spotřebitelů (odvětví dopravy vody, ele. energie určité množství stanoví za vyšší cenu, po tomto odebraném množství je cena nižší a pak ještě nižší). Množstevní slevy v konečném důsledku pozitivní dopad na spotřebitele. Diskriminace třetího stupně je podobná CD1, protože taky diskriminuje podle spotřebitelů. Její podstatou je rozdělení spotřebitelů na dvě nebo více skupin, z nichž každá má svou vlastní optávkou křivku. Musí být splněny tyto podmínky: musí existovat kritérium rozdělení spotřebitelů do různých skupin, třeba odlišné vnímání ceny není možný prodej mezi spotřebiteli protože by spotřebitelé nakupovali levněji a prodávali dráž. Př. kino v podobě slevy pro studenty na dopolední představení, letecká společnost, atd. Firma se rozhoduje, jak daný výstup rozdělí mezi skupinami spotřebitelů, stačí aby MR1 = MR2 (není-li, přesouvá produkci z jedné skupiny do druhé). MR z prodeje každé skupině je stejně velký jako MC, MR1,2 = MC (není-li splněno, zvýšením produkce zvýší zisk, to ovšem povede k poklesu ceny u obou skupin spotřebitelů, tím by MR klesl a vyrovnal MC. První a třetí diskriminace je podle spotřebitelů. Druhá diskriminace je podle výrobků. Další formy cenové diskriminace: - diskriminaci v čase: v různém čase jsou spotřebitelům rozděleným do skupin podle toho jak vnímají cenu, stanovené různé ceny. Př. uvádění technologických novinek (spotřebitelé platí více fanatici a běžní mobily, PC). - diskriminaci ve špičkách: ve špičkách jsou ceny zvyšovány z důvodu kapacitního omezení (internet přes den byl dříve dražší, než večer a v noci, nebo elektřina noční proud). Není uplatňována podmínka MR1,2 = MC. F) Efektivnost monopolu Ve srovnání s DK má monopol vyšší cenu a menší výstup. Tento negativní vliv monopolu je vyjadřován v kategorii přebytek výrobce a přebytek spotřebitele. Ve všech tržních strukturách NDK dochází k projevům neefektivnosti, a to jak výrobní tak alokační. Neefektivnost je stav, kdy výrobci v nedokonalé konkurenci vyrábí méně než by mohli a za vyšších cen.

5 Ing. Eliška Galambicová 5 Výrobní efektivnost nutí výrobce, aby vyráběli rozsah produkce, při kterém jsou minimalizovány dld průměrné náklady. Kriteriem výrobní efektivnosti jsou min. LAC. Monopol, oligopol i monopolní konkurence jsou výrobně neefektivní. Alokační efektivnost znamená, že je vyrobeno jen to množství produkce, které je poptáváno. Kritériem alokační efektivnosti je podmínka vyrovnání mezních nákladů s prostředky, které jsou kupující ochotní vydat na koupi dodatečné produkce. MC se nerovnají D, jako je tomu v příp. dokonalé konkur., kdy platí MC = MR = D. Monopol, oligopol i monopolní konkurence jsou alokačně neefektivní. Existují rozdíly mezi tím, kolik by spotřebitelé byli ochotní za zboží vydat a kolik skutečně zaplatí tzv. přebytek spotřebitele. Vedle toho existuje i přebytek výrobců, což je rozdíl mezi částkou, za kterou jsou výrobci ochotni prodat a částkou za kterou skutečně prodají. Na obrázku níže je znázorněn přebytek spotřebitele a přebytek výrobce v podmínkách dokonalé konkurence a v podmínkách monopolu. Na nedokonale konkurenčním trhu dochází ke ztrátě spotřebitelského přebytku. Náklady mrtvé váhy produkce, která nebyla vzhledem k podmínkám nedokonalé konkurence vyrobena projev neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů. Ze situace na prvním obr. je patrné, že rovnováha na trhu je dána bodem, kde se protíná křivka nabídky s křivkou poptávky (bod EDK). V podm. monopolu je rovnováha dána průsečíkem LMCM a MRM. V důsledku toho se posouvá produkované množství z bodu QDK do bodu QM a cena se zvyšuje na PE;M. Tím dochází k zvýšení přebytku výrobce na úkor přebytku spotřebitele a navíc vznikají náklady mrtvé váhy, spojené s produkcí, která nebyla vyrobena. Existence nákladů mrtvé váhy je projevem neefektivnosti nedokonale konkurenčních trhů. Regulace monopolu (v otázkách není, ale dle doc. můžeme být dotázáni) - vymezenými kontrakty (např. na odběr zboží, které nechci, když nakupuji u této firmy zboží, které chci) - kartelové dohody - kořistnická teorie monopol je regulován, ale není (politické aspekty) - jevová nákladová křivka průměrné náklady jsou uměle nafukovány, protože se ví, že regulace probíhá pomocí regulace průměrných nákladů Protimonopolní regulace antimonopolní opatření: zákonné normy (Úřad na ochranu hosp. soutěže) legislativní nástroje postihující zneužívání výhod plynoucích z monopolního postavení. Zákaz vázaného prodeje, cenové diskriminace, zákaz kartelových dohod nebo fúzí) cenová regulace - stanovení ceny, kterou musí monopolní firma respektovat. Ta je obvykle stanov. na úrovni průměrných nákladů, tj. na průsečíku křivky LAC s poptávkovou křivku d. Monopol tak ztrácí možnost realizovat monopolní zisk a realizuje pouze normální zisk. Ještě lepší je možnost stanovit cenu na úrovni průsečíku křivky LMC a poptávkové křivky d. V tomto příp. dochází při poklesu ceny i k podstatnému zvýšení produkce (viz obr. č. 8-2). Je sporným nástrojem. Jednak může firmu demotivovat v její činnosti, jednak je problematické stanovování AC či MC dané firmy. Ta pochopitelně nemá velký zájem na poskytování potřebných údajů. Všechny tyto způsoby regulace jsou úspěšné pouze částečně a po určitou dobu. Jedinými účinnými nástroji v potlač. monopolu jsou buď otevření trhu tzn. odstranění bariér vstupu, jedná-li se o národní monopol, nebo technologický pokrok, který poskytne vhodný substitut za produkci monopolu (viz linkový telefon a jeho národní monopolní provozovatel versus nástup provozovatelů sítí mobilních telefonů).

6 Ing. Eliška Galambicová 6 Státnicové otázky jsou zpracovány dle přednášek: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Obrázky jsou převzaty z přednášek: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie 1. Fungování trhu a konkurence (nabídka a poptávka na trhu zboží a služeb, rovnovážná a tržní cena, formování rovnováhy na trhu, vliv změny nabídky a poptávky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti EKONOMIE Podklady pro výuku Bakalářské studium 2014 Kapitola 1: Ekonomické principy, základní kategorie Ekonomie Ekonomie se zabývá hospodářským životem společnosti. Za oblasti tohoto hospodářského života

Více

1. Úvod do studia ekonomické teorie

1. Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN,

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie 2. semestr Ing. Janotka, CSc. 1. Druhy podniků členění podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy 2. Pojem podnikání, podnik. Cíle podniku produkční,

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NABÍDKA, POPTÁVKA A ŽIVOT

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Inovace a marketing. 1. Invence inovace. Proč jsou inovace pro podnik důležité? Jaká je definice inovací? 1.1. Jak inovace dělíme?

Inovace a marketing. 1. Invence inovace. Proč jsou inovace pro podnik důležité? Jaká je definice inovací? 1.1. Jak inovace dělíme? Inovace a marketing 1. Invence inovace Proč jsou inovace pro podnik důležité? Umožní podniku dosáhnout výhodnějšího postavení v porovnání s konkurencí. Jak toho podnik dosáhne? Tak, že se rozšíří pro podnik

Více

11 Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu

11 Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu 11 Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu 11.1 Charakteristické rysy oligopolu Oligopol je tržní struktura, která se od dosud charakterizovaných struktur liší zejména malým počtem firem a poměrně

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Chování spotřebitele a formování poptávky Vzdělávací cíl: Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika 13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika Úvod S mezinárodním obchodem jsme se již setkali několikrát v předcházejících kapitolách. Mezinárodní obchod v podobě čistého exportu jsme zabudovali

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky

Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky (s důrazem na ekonomickou teorii) Michal Kulig (červenec 2000) ÚVOD... 4 1 ŘÍSTUP HLAVNÍHO PROUDU... 6 1.1 DOKONALÁ KONKURENCE... 6 1.2 MONOPOL... 8

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I)

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I) 3 Poptávka 3.1 Individuální poptávka V předcházející kapitole jsme se zabývali rozhodováním spotřebitele, který maximalizuje užitek při daném rozpočtovém omezení. Určením optimální kombinace statků jsme

Více