13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu"

Transkript

1 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci (domácnosti) nabídku daného vstupu, zatímco firmy přicházejí na tento trh jako poptávající. Poptávka po daném vstupu je tzv. odvozenou poptávkou. Je odvozena z poptávky po statku, který je s pomocí daného vstupu vyráběn. Firmy maximalizující zisk hrají určitou integrující úlohu: dochází v nich ke spojení (kontaktu) jednotlivců poptávajících určitý statek s jednotlivci schopnými zapojením výrobního faktoru, jehož jsou vlastníky, tento statek vyrábět. Pokud nikdo daný statek nepožaduje, firma nikoho nenajme a nebude tento statek vyrábět Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů Na trhu výrobních faktorů existuje zlaté pravidlo maximalizace zisku v modifikované podobě. Při analýze chování firmy rozhodující se o optimálním výstupu jsme předpokládali, že zisk je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, přičemž jak příjmy, tak náklady souvisely bezprostředně s objemem výroby. Předpokládali jsme tedy π(q) = TR(Q) TC(Q) Nutnou podmínkou maximalizace zisku jsme formulovali jako Z 5. kapitoly víme, že výstup firmy je determinován vstupy, které firma zapojuje do výroby. Vztah mezi výstupem a vstupy lze popsat produkční funkcí Q = ƒ(k, L). Na základě těchto souvislostí je možno zisk firmy vyjádřit jako funkci zapojovaných vstupů: π(k,l) = TR(K,L) TC(K,L) (13.1) Problémem firmy přicházející jako poptávající na trh výrobních faktorů a maximalizující zisk je najmout jejich optimální množství. V rámci našich předpokladů to znamená zapojit do výroby takové množství práce a kapitálu, které jí umožní realizovat její cíl, tj. maximální zisk. Nutné podmínky maximalizace zisku jsou v tomto případě: (13.2) (13.3)

2 (13.4) (13.5) Tyto nutné podmínky maximalizace zisku můžeme interpretovat následujícím způsobem: firma maximalizující zisk by měla kupovat dodatečné jednotky daného vstupu tak dlouho, dokud se nevyrovnají dodatečné náklady na jednu jednotku vstupu s dodatečným příjmem, který tato jednotka svým fungováním přinese. Podmínky druhého řádu pro maximalizaci zisku Podmínky druhého řádu pro maximalizaci zisku při nájmu výrobních faktorů jsou poněkud složitější, než když jsme vycházeli z funkční závislosti mezi ziskem a výstupem viz (8.3). Nyní předpokládáme dvě proměnné funkce zisku (K a L). Postačujícími podmínkami maximalizace zisku jsou pak záporné hodnoty druhé parciální derivace funkce zisku podle daného vstupu: Nyní se od podmínek maximalizace zisku na trhu výrobních faktorů přesuneme k vymezení jednotlivých veličin. Ty můžeme rozdělit na dvě skupiny: na příjmové veličiny a na nákladové veličiny Příjmové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů Do příjmových veličin patří příjem z mezního produktu daného výrobního faktoru a příjem z průměrného produktu daného vstupu. Příjem z mezního produktu (Marginal Revenue Product, MRP) daného vstupu lze obecně definovat jako změnu celkového příjmu, způsobenou změnou objemu daného výrobního faktoru o jednotku. Jinými slovy, je to dodatečný příjem, který realizuje firma prodejem produktu, jenž vytvořila dodatečná jednotka vstupu. Protože bereme v úvahu dva používané vstupy, můžeme rozlišit: Příjem z mezního produktu kapitálu (MRP K ) jako změnu celkového příjmu způsobenou změnou objemu použitého kapitálu o jednotku. Formálně můžeme příjem z mezního produktu kapitálu vyjádřit několika způsoby: kde MR A = mezní příjem firmy z prodeje dodatečné jednotky výrobku A, tj. (δtr/δq A ); MP K = mezní produkt kapitálu, tj. (δq A /δk). Příjem z mezního produktu práce (MRP L ) představuje změnu celkového příjmu způsobenou změnou objemu použité práce o jednotku. Formální výraz je obdobný jako u příjmu z mezního produktu kapitálu:

3 kde MR A = mezní příjem realizovaný firmou prodejem dodatečného množství výrobků A, tj. (δtr/δq A ); MP L = mezní produkt práce, tj. (δq A /δl). Příjem z průměrného produktu (Average Revenue Product, ARP) je obecně příjem na jednotku zapojeného výrobního faktoru. Pro faktory kapitál a práce jej můžeme specifikovat: Příjem z průměrného produktu kapitálu (ARP K ) je příjem firmy připadající na jednotku použitého kapitálu. Formálně kde P A = cena výrobku A; Q A = výstup A; AP K = průměrný produkt kapitálu. Příjem z průměrného produktu práce (ARP L ) je příjem firmy připadající na jednotku použité práce. Formálně kde AP L = průměrný produkt práce Nákladové veličiny v analýze trhu výrobních faktorů Podobně jako u příjmových veličin budeme pro potřeby naší další analýzy definovat mezní a průměrné nákladové veličiny. Mezní náklady na faktor (Marginal Factor Cost, MFC) představují změnu celkových nákladů firmy způsobenou tím, že firma najala dodatečnou jednotku daného výrobního faktoru. Pro námi uvažované vstupy, práci a kapitál, dostaneme tyto veličiny: Mezní náklady na faktor kapitálu (MFC K ) definované jako dodatečné náklady, které firmě vznikly zapojením dodatečné jednotky kapitálu. Formálně: Mezní náklady na faktor práce (MFC L ) představují změnu celkových nákladů firmy způsobenou změnou objemu použité práce o jednotku. Formálně: Protože víme, že celkové náklady na práci jsou součinem jejího používaného množství a mzdové sazby, vztah upravíme takto: (13.6)

4 Poznámka: Takto upravený výraz pro mezní náklady na faktor práce má podstatný význam pro analýzu trhu práce, jak uvidíme později. Jde o to, že v sobě obsahuje směrnici individuální nabídky práce (δw/δl). Pokud existuje na trhu práce dokonalá konkurence, potom jakákoliv firma přicházející na tento trh jako poptávající kupuje každou dodatečnou jednotku práce za konstantní mzdovou sazbu w. To znamená, že její dodatečné náklady na práci jsou při rostoucím zapojování práce konstantní a rovnají se výši mzdové sazby. To se projeví v grafickém znázornění, kdy je tato lineární funkce nabídky práce znázorněna jako vodorovná přímka, tzn. její směrnice je nulová. V takovém případě platí, že MFC L = w. Pokud by existovala na trhu práce nedokonalá konkurence, firma by za každou dodatečnou jednotku práce platila vyšší mzdovou sazbu w. Funkce nabídky práce by byla rostoucí, tzn. že by její směrnice byla pozitivní. Z výrazu (13.6) je zřejmé, že za těchto podmínek by platilo MFC L > w. Průměrné náklady na faktor (Average Factor Cost, AFC) jsou náklady připadající na jednotku daného faktoru. Opět je budeme specifikovat pro dva předpokládané vstupy práce a kapitálu. Průměrné náklady na faktor kapitálu (AFC K ) jsou náklady na jednotku kapitálu zapojeného do výroby. Můžeme je vyjádřit jako kde r je cena kapitálu. Průměrné náklady na faktor práce (AFC L ) jsou náklady na jednotku práce použité ve výrobě. Formálně kde w je cena práce. MATEMATICKÝ DODATEK Maximalizace zisku a minimalizace nákladů Nutné podmínky v sobě implicitně obsahují minimalizaci nákladů. Vyjádřeme zisk jako π(k,l) = P Q TC(Q) = P ƒ(k,l) (r K + w L) Potom budeme formulovat nutné podmínky jako (13.7) (13.8) Takto formulované podmínky prvního řádu v sobě obsahují skutečnost, že MRTS = w/r.

5 SHRNUTÍ 1. Na trhu vstupů přicházejí jednotlivci jako nabízející, firmy jako poptávající. 2. Poptávka po vstupu je odvozená z poptávky po finálním statku, který je použitím daného vstupu vyráběn. 3. Firma poptává optimální množství daného vstupu, tj. množství umožňující jí maximalizovat zisk. 4. Zisk firmy, která přichází na trh vstupů jako poptávající, je funkcí používaných vstupů. 5. Nutnou podmínkou maximalizace zisku firmy je, aby nakupovala dodatečné jednotky daného vstupu tak dlouho, dokud se nevyrovnají dodatečné náklady na jednotku vstupu s dodatečným příjmem, který tato jednotka svým fungováním přinese. 6. Příjem z mezního produktu daného vstupu představuje změnu celkového příjmu firmy, způsobenou změnou objemu tohoto vstupu o jednotku. 7. Příjem z průměrného produktu daného vstupu je příjem na jednotku vstupu použitého ve výrobě. 8. Mezní náklady na faktor představují změnu celkových nákladů firmy spojenou s nájmem dodatečné jednotky vstupu. 9. Průměrné náklady na faktor jsou náklady na jednotku daného vstupu. Důležité pojmy odvozená poptávka maximalizace zisku při nákupu vstupů příjem z mezního produktu vstupu příjem z průměrného produktu mezní náklady na faktor průměrné náklady na faktor Kontrolní otázky 1. Vysvětlete, proč na trhu vstupů existuje zlaté pravidlo maximalizace zisku v modifikované podobě. 2. Porovnejte rozdíl mezi postačujícími podmínkami maximalizace zisku při volbě optimálního výstupu firmy a při volbě optimálního množství vstupů. 3. Uveďte rozdíl mezi pojmy mezní příjem a příjem z mezního produktu. 4. Definujte pojem mezní náklady a mezní náklady na faktor. 5. Vysvětlete význam směrnice individuální nabídky práce, která je součástí definice mezních nákladů na práci. Ano/ne Když se změní poptávka po výrobku firmy, změní se také poptávka této firmy po výrobních faktorech. Když je MP výrobního faktoru klesající, musí být klesající také příjem z mezního fyzického produktu. Obsahem zákona klesajících výnosů je, že čím méně dělníků je zaměstnaných, tím větší bude celkový produkt, který mohou vytvořit v daný okamžik za ceteris paribus. Tržní poptávka po finálním výrobku klesá z variabilního výrobního faktoru. V případě, kdy kupující nemá tržní sílu k ovlivnění ceny, určuje skutečnou cenu výrobního faktoru pouze MRP. Všechny výrobní faktory s vysoce neelastickou nabídkou získávají ekonomickou rentu.

6 1) Ano 2) Ano 3) Ne 4) Ne 5) Ne 6) Ano Doplňovačky Platba za služby výrobního faktoru s fixní nabídkou se nazývá... S růstem jednotek výrobního faktoru zapojených do výroby (při konstantním množství ostatních vstupů) klesá mezní produktivita tohoto faktoru v souladu se Nutnou podmínkou maximalizace ekonomického zisku při nájmu výrobního faktoru je rovnost. Pokud známe MR a MP, můžeme pro každý výrobní faktor vypočítat.. Jestliže cenová elasticita nabídky daného výrobního faktoru bude nulová, potom veškeré důchody z vlastnictví tohoto faktoru budou mít podobu.... Pro firmu na dokonale konkurenčním trhu výrobního faktoru platí, že ovlivnit cenu výrobního faktoru. Cena výrobního faktoru je dokonale konkurenční firmě diktována.. 1) Ekonomická renta 2) zákonem klesajících výnosů 3) MRP = MFC 4) MRP 5) ekonomické renty 6) nemůže 7) trhem Úkol Zdůvodněte, proč bude firma v krátkém období zvyšovat množství najímaného výrobního faktoru, dokud ARP VF nebude menší nebo roven ceně výrobního faktoru P VF. Pokud je ARP VF > P VF, firma dosahuje kladného ekonomického zisku, popřípadě ztráty, ale stále ještě má dostatečně vysoké příjmy (TR) na to, aby s nimi uhradila nejen náklady na variabilní výrobní faktor (VC), ale i část fixních nákladů (FC). Když ARP VF =P VF, potom je celkový příjem z výrobního faktoru (TR) roven variabilním nákladům (TR = VC) a firma uzavírá výrobu, neboť má stejnou ztrátu, jako kdyby nevyráběla. V podstatě jde o vliv situace firmy při prodeji její produkce (na trhu statků a služeb) na její postavení na trhu výrobního faktoru (resp. o odraz bodu uzavření firmy na trhu výrobků a služeb). Úkol a) Vysvětlete, co mají společného a čím se liší MR a MRP. Vysvětlete vztah mezi nimi. b) Vysvětlete rozdíl mezi MC a MFC. c) Jakým způsobem ovlivní změna konkurenčních podmínek na trhu výrobního faktoru veličiny MC a MFC (resp. vysvětlete rozdíl mezi MC a MFC v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence)?

7 d) Vysvětlete rozdíl mezi MRP v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence na trhu produkce. Úkol a) V obou případech jde o změnu TR.MR je změna TR vyvolaná změnou Q, zatímco MRP je změna TR vyvolána změnou L. Jejich vztah určuje rovnice MRP =MR * MP. b) V obou případech jde o změnu TC, ale MC =dtc/dq a MFC = dtc/dl. c) Na rozdíl od MC, které nejsou typem konkurence na trhu výrobního faktoru ovlivněny, MFC typem konkurence na trhu výrobního faktoru ovlivněny jsou, a to následuje způsobem: - v případě dokonalé konkurence MFC = w; - v případě nedokonalé konkurence MFC rostou společně s růstem zaměstnanosti: aby firma mohla najmout další jednotku práce, musí zaplatit vyšší mzdovou sazbu. Dříve najaté jednotky práce byly najaty za nižší w. Jestliže však firma najme dodatečnou jednotkou práce za vyšší w, musí i dříve najatým jednotkám práce zaplatit tuto vyšší w, a tím firmě vzniká dodatečný náklad na nájem dodatečné jednotky práce tj. náklad na mezní fyzický produkt práce. d) obecně (dokonalá i nedokonalá konkurence) platí MRP = MR * MP, v dokonalé konkurenci MR = P, tzn., že platí MRP = P * MP. MRP je příjem z mezního produktu, resp. příjem z dodatečně najaté jednotky výrobního faktoru, tj. dodatečně najatá jednotka výrobního faktoru vyrobila dodatečnou produkci (MP), tuto produkci prodá na trhu výrobků a služeb a obdrží dodatečný příjem (MR), kterým je třeba ohodnotit mezní fyzický produkt (MP) dodatečně jednotky na změnu celkových příjmů firmy, tj. na mezní příjmy (MR). V případě nedokonalé konkurence na trhu statků a služeb nelze zaměňovat MR (mezní příjem z prodané produkce) za P (cena produkce, určující průměrný příjem z každé prodané jednotky, AR), protože se při různém objemu produkce liší. K výpočtu MRP lze v tomto použít pouze MR, protože tak zjistíme veličinu přesně odpovídající smyslu a názvu MRP (viz výše). Vstup A je jediný variabilní vstup, který firma používá k výrobě statku X. firma prodává výrobek X na nedokonale konkurenčním trhu a také vstup A nakupuje na nedokonale konkurenčním trhu. Určete, jaké dopady na používané množství vstupu A budou mít následující skutečnosti. Odlište posun křivky a posun po křivce. a) vzrostla poptávka po výrobku X b) objevil se blízký substitut výrobku X c) zlepšily se technické a technologické parametry fixních vstupů používaných spolu s variabilním vstupem A. d) vzrostla nabídka vstupu A e) jak by se změnily předchozí závěry, pokud bychom uvažovali dokonalou konkurenci na obou trzích? a) Růst A i P A (tj posun v D A v důsledku posunu D X )

8 Úkol b) Pokles A i P A (tj posun v D A ), za předpokladu, že firma nevyrábí i substitut c) Růst A i P A (tj posun v D A v důsledku růstu MP A) d) Růst A a pokles P A (tj posun v D A v důsledku posunu S A ) e) Závěry by se nezměnily Nalezněte k veličinám v levém sloupci správný výraz z pravého sloupce: 1. Celkové náklady (TC) a) P * Q 2. Mezní náklady (MC) b) δtr/ δl 3. Celkové příjmy (TR) c) w * L 4. Mezní příjmy (MR) d) δtc/ δq 5. Příjem z mezních produktů (MRP) e) δtr/ δq 1c, 2d, 3a, 4e, 5b Úkol Rozhodněte, který níže uvedených grafů by mohl představovat: 1. Veličinu MR na dokonale konkurenčním trhu statků a služeb 2. Veličinu MRP, když MP klesá 3. Křivku nabídky práce, když forma nemá tržní sílu k ovlivnění w 4. Křivku poptávky po práci na dokonale konkurenčním trhu práce 5. Křivku poptávky po produkci dokonale konkurenčního odvětví 6. Křivku poptávky po produkci dokonale konkurenční firmy

9 1b, 2c, 3d, 4c, 5a, 6b

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Podniková ekonomika Cenová tvorba set-top boxu k příjmu digitálního televizního vysílání Autor:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více