Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY PSYCHOLOGICKÁ PÉČE OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: Vedoucí práce: Mgr. Naďa Kravcivová Mgr. Ludmila Jakovcová Olomouc 2012

2 Vysoká škola: Palackého univerzita Olomouc Fakulta: filosofická Katedra : psychologie Školní rok: 2011/ 2012 ABSTRAKT ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE Jméno: Mgr. Naďa Kravcivová Konzultant: Mgr. Ludmila Jakovcová Počet stran: 2 Oponent: Název práce: Psychologická péče obětem dopravních nehod Abstrakt závěrečné práce: Práce pojednává o psychologické pomoci obětem dopravních nehod jak z hlediska teoretického, tak uvádí i praktické zkušenosti z ordinace klinického psychologa. V jednotlivých kapitolách se věnuje jak teorii dopravních nehod, tak popisuje průběh terapeutického procesu. Dále je uveden praktický přístup k obětem dopravních nehod, ať již k viníkovi nehody, pozůstalým nebo přímým účastníkům nehod. Lze konstatovat, že pro zmírnění následků dopravních nehod je vhodná jak speciální průprava pracovníků integrovaného záchranného systému, tak dobře fungující a kooperující složky státního i nestátního sektoru,včetně péče psychologické. Klíčová slova: dopravní nehoda oběti dopravních nehod psychoterapie složky IZS krizová intervence příklady z praxe

3 University: Palacký University of Olomouc Faculty: Philosophy Department: Psychology School Year: 2011/ 2012 FINAL THESIS THEME POSTGRADUAL STUDY OF TRAFFIC PSYCHOLOGY Name: Mgr. Naďa Kravcivová Tutor: Mgr. Ludmila Jakovcová No. of pages: 2 Revised by: Title of the work: Psychological Aid to the Victims of Traffic Accidents Final Thesis Theme: The Final Thesis focus is on the aid to the victims of traffic accident from the theoretical point of view; the real life experience of the clinic psychologist is also included. In its particular chapters the thesis describes the theory of traffic accident as well as depicts the course of psychological treatment. Specific approach to the victims of traffic accidents (i.e. offenders, heirs, survivors) is further discussed. We can say that for the mitigate the effects of traffic accidents is suitable both special training of staff of the integrated rescue system and well-functioning and co-operating components of state and private sectors, including psychological care. Keywords: Traffic Accidents Victims of the Traffic Accident Psychotherapy Police, Emergency, Firemen Crises intervention Real life experience

4 Poděkování patří Ludmile Jakovcové za cenné rady. Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny řádně citovala a uvedla. V Zákupech, 27.května

5

6 OBSAH ÚVOD TEORIE DOPRAVNÍCH NEHOD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY CHYBNÉHO JEDNÁNÍ FYZIKÁLNÍ FAKTOTRY VE VZTAHU K RISKOVÁNÍ Rychlost a brzdná dráha Projíždění zatáček Brzdění Energie Náchylnost k nehodám PŮSOBENÍ SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYTÉMU, JEJICH SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA V OBLASTI NEHOD ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍ NEHODY Poškození účastníci Když zahyne blízký Prožívání PSYCHOTERAPIE Krizová intervence OSOBNÍ ZKUŠENOST V PÉČI O ÚČASTNÍKY DOPRAVNÍCH NEHOD DISKUZE SOUHRN ZÁVĚR SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY... 39

7 ÚVOD Ve své praxi se setkávám jak s lidmi, kteří dopravní nehodu způsobili, tak s lidmi, kterým při nehodě zemřel blízký člověk. To je důvod, proč bych se tomuto tématu ráda věnovala podrobněji. Nejprve bych popsala teorii dopravních nehod. Dále se zaměřím na oblast lidí, kteří do styku s těmito lidmi přicházejí úplně jako první, tedy záchranáře, hasiče a policii, jak jsou tito připravování teoreticky na tyto události. Popsala bych, jak je péče o postižené zajišťována u nás obecně, připomenu konkrétní pomoc, týkající se mého, tedy Libereckého kraje. V závěru bych se věnovala klientům z mé praxe, jak jsem postupovala v některých případech. V médiích je dopravní nehodovosti v poslední době věnována velká publicita, nejen z důvodů nárůstu dopravních nehod obecně, ale zejména z důvodů preventivních, tedy zaměření se na ty faktory, které mohou pomoci nehodovost snížit. Vzpomeňme například z nedávné doby na kampaň v televizi Nemyslíš, zaplatíš, která se krátkými filmovými spoty zaměřila na nejrizikovější faktory nehod. spot např. sleduje mladé lidi, odjíždějící z restaurace (cíleno na užívání alkoholu), dále skupina svatebčanů, užívající si kouření marihuany, nebo velmi silný zážitek poskytl spot o nepoužívání bezpečnostních pásů mladé rodiny, nemusíme si zapínat pásy, je to jenom kousek, kde zemře kojenec. V současné době se spoty již nevysílají, kolem vysílání proběhla masivní diskuze o vysílaném čase, neboť spoty byly zařazeny do vysílání až po 22. hodině z důvodů nevhodnosti obsahového ztvárnění pro děti. Otázku, proč by děti nemohly vidět následky nehod, nyní ponechme stranou. Do jaké míry tato kampaň byla koncipována efektivně (podobné kampaně běžely např. ve Velké Británii a Austrálii, kde spoty běžely v médiích bez časového omezení), se zřejmě ukáže v dlouhodobém horizontu. Nejnovější statistické výstupy o nehodovosti MD za rok 2010 sice pokles nehod vykazují, nicméně u kompetentních profesí zůstává prostor pro psychologickou péči o oběti dopravních nehod nadále. 4

8 1 TEORIE DOPRAVNÍCH NEHOD Dopravní nehoda je událost, při níž vznikne smrt nebo zranění anebo škoda na věcech v přímé souvislosti s dopravním provozem. Dopravní nehoda vzniká v důsledku okolností, obvykle náhlých a nepředvídatelných, které porušily správný a bezpečný chod dopravy. Obecně lze konstatovat, že lidé mají tendence k podceňování nebezpečí dopravních nehod. Nejsou schopni si uvědomovat veškerá nebezpečí, jež dopravní provoz s sebou přináší. V rámci rizika jízdy autem, jsou přítomny dva hlavní fenomény, a to prakticky univerzální akceptace značně vysokého rizika a pasivita, s níž jsou přijímána bezpečnostní opatření. Je známo, že mezinárodní rozdíly ve statistikách dopravní nehodovosti jsou v přímé souvislosti s bezpečnostními opatřeními, které jednotlivé státy pokládají za potřebná a smysluplná v silničním provozu. Například ve Finsku se ukázalo, jako v jedné z prvních zemí, že v automobilové dopravě může dojít ke snížení rizika nehodovosti, zejména vlivem povinného používání bezpečnostních pásů, snížení nejvyšší dovolené rychlosti a výrazným zvýšením pokut za požití alkoholu za volantem. Díky těmto opatřením mohlo dojít v průběhu pěti let k poklesu o polovinu smrtelných dopravních nehod, zatímco ve stejném sledovaném období ve Velké Británii a Německu se počet nehod změnil velmi málo. Dále je rizikovost jízdy autem podmíněna věkem a pohlavím, muži jsou účastníky nehod procentuálně 2x až 3x více, než ženy. Věk účastníků nehod je také důležitý, lidé nad 65 let se relativně zřídka podílejí na smrtelných nehodách, na rozdíl od řidičů do 20 let. Nejvyšší míra nehodovosti je dlouhodobě sledována ve věkové kategorii let. Nejvyšší riziko smrtelného zranění je u mladistvých motocyklistů, nejmenší u chodců do 60 let. Naopak u starších chodců nad 60 let se zvyšuje riziko úmrtí trojnásobně, u řidičů ve věku let je riziko pětinásobné od průměru. V noci dochází k většímu počtu nehod, v pátek a sobotu rovněž dochází k většímu počtu nehod, než v jiné dny. 5

9 Dopravní bezpečnost je závislá na: 1) výkonových možnostech člověka (jeho dopravní způsobilost), jež zahrnují charakterové vlastnosti, jako je zodpovědnost v dopravních situacích, dále připravenost, jež zahrnuje znalosti a zkušenosti. Dále také tělesné, smyslové a duševní předpoklady. 2) požadavcích dopravy, zahrnující: druh účasti v dopravě, dopravní situaci, dopravní předpisy, jiné faktory jako je konstrukce dopravního prostředku, atd. Podstatným faktorem, jež má vliv na bezpečnost silničního provozu, je lidské chování, přičemž pro nehody platí určité charakteristiky: 1) nehody jsou důsledkem nepředvídaných událostí 2) nehoda má svůj vlastní příběh 3) ne všechny nehodové situace vedou k nehodám 4) někdy vedou k nehodám i zdánlivě banální situace Nehodový děj řidič prostředí manévry, rychlost, polohy vozidel a objektů konfliktní situace úhybná akce bez nehody nehoda bez zranění zranění Obr. 1: Nehodový děj (viz [18]) 6

10 1.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY CHYBNÉHO JEDNÁNÍ Z psychologického hlediska je významný přehled nejdůležitějších příčin chybných výkonů, neboli nehodového jednání: 1) nedostatek znalostí 2) porušený zdravotní tělesný stav včetně nedostatků smyslových orgánů 3) nedostatek úsudkových schopností 4) nedostatek zručnosti, pohybových dovedností, resp. nedostatek zkušenosti a předvídání 5) nedostatky v osobnostních vlastnostech 6) přechodné stavy: a. únava z předcházející činnosti resp. z nevyspání, která zmizí po odpočinku b. okénko ve vědomí, přechodné útlumové stavy aktivní pozornosti nebo některých jejích složek bez únavy c. přechodné emoce z rodinných, společenských a jiných důvodů, absorbujících pozornost 7) alkohol a jiné drogy 8) chronické či akutní abnormální duševní stavy neurózy 9) činnost v časové zátěži K postižení nehodového děje nestačí jen statistické údaje, každá nehoda, jež se stane, je vždy v něčem odlišná. Z hlediska psychických procesů plyne nutnost podrobnějšího rozboru, spočívající v nepřiměřeném vnímání, rozhodování a jednání. Nepozornost jako taková je uváděna v některých statistikách jako jedna z nejčastějších a nejzávažnějších příčin nehod. Z tohoto důvodu je proto nutné se nepozorností či různými druhy pozornosti zabývat. Český řidič nesmí užít alkoholické nápoje před jízdou, během jízdy a po nehodě. Nesmíme řídit vozidlo, pokud jsme užili alkohol. Trestní zákon stanoví s porušením této povinnosti různé druhy postihů, jež jsou dále spojeny např. s ublížením na zdraví z nedbalosti, významný rozdíl nastává, je-li způsobena těžká újma na zdraví, atd. Pravděpodobnost nehody se zvyšuje s přibývající koncentrací alkoholu v krvi. 7

11 Tab. 1: Následky projevující se při zvýšené hladiny alkoholu v krvi Hladina alkoholu v krvi (promile) Následky 0,5 až 1 podnapilost 1 až 2 mírný až střední stupeň opilosti 2 až 3 těžký stupeň opilosti 3 a více akutní otrava alkoholem V praxi je důležité vědět, že i lehká podnapilost je nebezpečná. Řidič více riskuje, zvyšuje rychlost a odvažuje se nesprávně předjíždět, což jsou hlavní příčiny dopravních nehod. U řidiče, jež požil alkohol, nutno počítat s delším reakčním časem, další faktory, jež vliv požití alkoholu ovlivňují, jsou např. zda řidič požil alkohol nalačno, je-li nemocen, unaven, duševně rozladěn, atd. Organismus se zbavuje alkoholu fyziologicky, viz tabulka. Tab. 2: Příklad vylučování alkoholu po konzumaci Množství alkoholu Přep. na čistý líh Přep. na promile Doba potřebná k vyloučení a znovunabytí způsobilosti (v hod.) 1 litr 7 piva 20 0,4 3 4 ½ litru 12 piva 20 0,4 3 4 ½ dcl destilátu 20 0,4 3-4 ¼ litru vína 20 0,

12 Odborníci dlouhodobě prosazují nekompromisní stanovisko, že nejbezpečnější je žádný alkohol před řízením vozidla. (viz [2]) Používání různých farmak, např. stimulancia, barbituráty, antifobika, antihistaminika, sulfonamidy, atd. může být při řízení nebezpečné, což si spousta lidí neuvědomuje. Vzestup spotřeby léků jako důsledek zátěží, kterým je soudobý jedinec vystaven, vede k větší míře nutnosti věnovat této problematice pozornost. Na krabičkách různých léků je dopravní značka jiná nebezpečí, což znamená, že tento lék může navodit pokles pozornosti, ospalosti, atd. Týká se to zejména těch lidí, kteří se léčí ambulantně bez přerušení zaměstnání a jejichž práce vyžaduje zvýšenou soustředěnou pozornost. Je také zapotřebí pamatovat na fakt, že již příčina, proč osoba lék používá, může být sama o sobě indispozicí, která může zvýšit riziko nehod, přičemž současné užití několika farmak dohromady může prohloubit nežádoucí účinky. Zvláště pak nebezpečná je kombinace některých farmak a alkoholu, kdy tato kombinace se může zesilovat v nepředvídatelné míře. Rizikové jednání Zvláštní pozornost zasluhuje v daném kontextu tendence řidiče k rizikovému jednání. Je evidentní, že činnost řidiče obsahuje možný náboj konfliktu dvou tendencí: dosažení cíle (výkonu, uspokojení nějaké potřeby) a dosažení bezpečnosti. Různí lidé volí různou míru, v dané situaci, rizikovosti akce. Přitom je zde závislost na vztahu mezi obecnou mírou a strukturou jejich osobnostních faktorů, podmiňujících stupeň rizikovosti v chování na straně jedné a specifickým komplexem těch osobnostních rysů, jež daný typ situace svoji povahou jedince mobilizuje, na straně druhé. V každém typu těchto situací lze postihnout určitou optimální hladinu tendence k riziku. Při této riskovací tendenci jde o hledání nejvýhodnějšího vztahu mezi předpoklady daného subjektu k řešení situace a jeho volbou akce k jejímu adekvátnímu řešení. Rizikovost volby je nejen objektivní, ale i subjektivní kategorií. Tatáž volba v téže situaci může u každého jedince znamenat jinou hladinu přijetí rizika (riskantnost volby) a tudíž svědčí o jiné tendenci k rizikovému chování. To proto, že jde o vztah mezi subjektivními předpoklady k řešení situace a volbou akce. 9

13 Z hlediska interakce řidiče a komplexního prostředí při silničním provozu lze považovat za nezbytné pro typizování intervenujících osobnostních struktur hodnotit: kdo se potencionálně nejčastěji dostává do rizikových situací (tzn. kdo je svými osobnostními vlastnostmi nositelem přeměny možnosti vzniku rizikové situace ve skutečnosti), dále kdo psychicky selhává, jestliže se v aktualizované rizikové situaci z různých příčin octne a kdo je naopak schopen rizikové situace lépe řešit. Mikšík a kol. (1990) předpokládá, že jedinci, kteří mají sklon dostávat sebe či jiné účastníky provozu do rizikových situací a nejsou schopni řešit tyto situace vhodným systémem adaptivního chování, nemusí nutně představovat osobnostně homogenní soubor. Jejich sklony k takovému chování mohou mít velmi různé osobnostní zdroje (malý pocit zodpovědnosti vůči druhým, nedostatečně rozvinutá schopnost anticipace a predikce, vyhledávání situačního vzrušení a sklony k dobrodružnosti, sociální exhibice, nereálná sebejistota, nebo naopak kompenzace pocitu méněcennosti, atd.) Druhou základní hypotézou při hledání intervenující struktury osobnostních proměnných tvoří předpoklad, že není přímá, lineární závislost mezi sklonem k rizikovému chování a bezpečností silničního provozu v tom smyslu, že nízké hodnoty prvého by zabezpečovaly pozitivní výsledek druhého. Spíše lze předpokládat, že je žádoucí určitá míra schopnosti reálné anticipace vývoje situace a způsobu jejího řešení. Obě krajní tendence na kontinuu rizikovosti volby jsou pak neadekvátním subjektivním faktorem. Uvedená struktura osobnostních rysů je jednou z determinant neadekvátního chování v silničním provozu. I takové jevy, které vystupují jako klíčové ukazatele bezprostředních příčin nehod (alkoholismus, nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na nebezpečných místech, řízení ve stavu opilosti či velké únavy, požití psychofarmak, atd.) se vážou na osobnostní strukturu toho, kdo je potencionálním a v daném případě aktuálním nositelem rizika (kdo se napije alkoholu před jízdou, kdo se chová agresivně, kdo volí akci neúměrnou schopnostem, apod.) 10

14 1.2 FYZIKÁLNÍ FAKTOTRY VE VZTAHU K RISKOVÁNÍ Rychlost a brzdná dráha Rychlost je dráha vykonaná za jednotku času, je měřena v km/h či m/s. Od objevení a rozpoznání nebezpečí nebo signálu k rozhodnutí a jednání potřebujeme určitý čas. V závislosti na řidiči a dopravní situaci trvá tento průběh reakce nejčastěji 1 2 sec. Během této doby řidič ujede určitou dráhu, např. při reakční době 1,5 s rychlosti 50 km/h se jedná o vzdálenost 21 m, teprve pak začíná brzdění Projíždění zatáček Při projíždění zatáčky vzniká odstředivá síla, která je tím větší, čím vyšší je rychlost a menší poloměr zatáčky. Jestliže je odstředivá síla větší než třecí síla, dostane se vozidlo do smyku. Pro bezpečný průjezd zatáčkou jsou důležitá zejména tato pravidla: 1) včasné přibrždění před zatáčkou 2) přizpůsobení rychlosti v zatáčce jejím poměrům (poloměr zatáčky, stav vozovky) Brzdění Brzdná dráha se skládá z doby reakce a doby brzdění. Reakční doba bývá udávána 1 s. Brzdná dráha je závislá zejména na rychlosti vozidla a na stavu vozovky. Čím vyšší rychlost a horší stav vozovky, tím je brzdná dráha delší. Tam, kde zůstane vozidlo jedoucí rychlostí 50km/h stát v klidu na místě, má vozidlo, jehož řidič reagoval na stejném místě, ale jel rychlostí 60km/h., stále rychlost 43 km/h. Pokud by byl vozidlem zachycen chodec, je pravděpodobné, že by utrpěl těžká zranění. Brzdná dráha je určena především dvěma faktory: 1) rychlostí, dvojnásobná rychlost znamená čtyřnásobnou brzdnou dráhu 2) stavem vozovky, za mokra je brzdná dráha přibližně dvakrát tak dlouhá jako na suché vozovce. Při sněhu a náledí se může prodloužit na čtyř až osminásobek dráhy. 11

15 1.2.4 Energie V každém pohybujícím se tělese je uložena určitá energie, stoupá kvadraticky s přibývající rychlostí. Při nárazu spoluurčuje následky nehody také právě tato nakumulovaná energie. Při kolizích klesá pravděpodobnost přežití s přibývající rychlostí: - pro chodce při rychlosti nárazu vyšší než 30 km/h - pro připoutané řidiče při rychlosti nárazu vyšší než 80 km/h, pokud řidič nepoužil bezpečnostní pás, leží tato hranice mnohem níže Náchylnost k nehodám Je vhodné, jak z hlediska praktického, tak teoretického, klasifikovat rozdíly mezi lidmi do tří skupin: - stálé individuální charakteristiky - vývojové faktory - přechodně proměnlivé faktory Stálými charakteristikami se míní vrozená nebo v dětství nabytá struktura chování, tělesný typ, intelektová kapacita, senzorická a psychomotorická kapacita a struktura osobnosti. Tyto faktory zůstávají s ohledem na pracovní nehody konstantní, bez ohledu na pracovní věk. Jejich proměnlivost není významná nebo bereme v úvahu jen jejich konstantní složku. Každý jednotlivec má svou relativně stálou úroveň. Vývojové faktory jsou nejčastěji spojeny s věkem osoby, kde věk má vliv na fyziologické a psychologické změny a jejich prostřednictvím i na pravděpodobnost nehody. Rozdílná četnost a charakteristika nehod u osob rozdílného věku je známa. Kromě těchto bezprostředně na věku závislých faktorů je zde mnoho proměnlivých a ovlivnitelných faktorů patřících k této skupině. Jako nejdůležitější se jeví výchova k zodpovědnosti a svědomitosti, výcvik dovedností a zkušenosti. Vliv znalostí, pracovních návyků a postojů na nehodovost je v zásadě jasný. 12

16 Přechodně proměnlivé faktory jsou nepravidelně a rychle se měnící charakteristiky jako je krátkodobá nemoc a únava, účinek farmak a dočasné stavy deprese a rozčilení. Tyto faktory mohou za určitých okolností zvýšit pravděpodobnost nehody, i když určitá osoba patří do kategorie bezpečných u obou předchozích skupin. Vliv individuálních rozdílů a příčiny nehod v určitém čase je kombinovanou výslednicí těchto podskupin. Náchylnost k nehodám, neboli tendence k nehodám či nehodová dispozice, vyjadřuje relativní neschopnost člověka vyhovět požadavkům dopravní situace, které jsou náročné na fyzickou, duševní a sociální připravenost k řešení dopravních úkolů. Pro podrobnou analýzu nehod je důležitý úplný popis nehodového děje. Problémem je tzv. řetěz příčin, kdy každá příčina je výsledkem působení jiné nebo jiných příčin a ty mají opět své příčiny. Je otázkou, až k jakým příčinám se má při analýze docházet. Je třeba rozhodnout, který článek řetězu měl bezprostřední vliv na bezprostřední vznik specifické situace, tj. situace, v níž dojde k velmi nebezpečné kombinaci podmínek a okolností. Jestliže chceme porozumět nehodě, musíme znát předchozí chování a prožívání dotyčného. Nehodové údaje jsou často jen záznamy o výsledcích konání. Podrobnější sledování a rozbor příčin nehod je však žádoucí, aby se mohla přesněji předvídat rizika a účinněji jim předcházet. Pozornost je ale nutné věnovat také rozboru následků nehod, včetně traumat, která jsou spojen s nehodami. 13

17 2 PŮSOBENÍ SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYTÉMU, JEJICH SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA V OBLASTI NEHOD V integrovaném záchranném systému (IZS) v naší republice probíhají speciální školící akce, jež jsou zaměřeny na komplexní psychosociální pomoc nejen v rámci dopravních nehod, ale i v případech hromadných katastrof, přírodních katastrof, povodní, příp. válek, atd. Ministerstvo vnitra pořádá výcvik nejen odborníků na duševní zdraví, tedy psychologů, ale i pracovníků Hasičského záchranného sboru, tak i Policie ČR. Cílem je seznámit účastníky s posledními výzkumy a nejlepší praxí podloženou vědeckými důkazy, jež se týkají podpory duševního zdraví u lidí zasaženými mimořádnými událostmi. Jak ukázala praxe z nedávných let, máme na mysli povodně, zejména v roce 2002, není tato oblast ošetřena natolik, aby žádoucí pomoc fungovala efektivně. Proto účastníci těchto seminářů dostávají komplexní informace zejména z těchto oblastí : - psychosociální odolnost - úvod do traumatické stresové reakce a poruchy - časná intervence po traumatické události - screening a informování zasažených osob - hodnocení a plánování léčby pro psychicky traumatizované osoby - psychologická péče posttraumatické stresové poruchy PTSP - farmakologická péče PTSP - intervence na úrovni komunity - syndrom PTSP - zármutek - děti a rodina - pracovníci záchranného systému Jedná se o výcvik lektorů, kteří budou ve své praxi a při vzdělávání dalších profesionálů implementovat získané vědomosti dalším pracovníkům té které konkrétní složky IZS. Pokud se týká psychologů v Hasičském záchranném sboru, ti mají stanovenu konkrétní obsahovou náplň práce na jednotlivých psychologických pracovištích v rámci svých regionů. 14

18 Psychologická pracoviště HZS plní zejména tyto úkoly: a. poskytují preventivní psychologické služby hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť psychicky náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, event. při zásahu selhali, popř. způsobili dopravní nehodu b. provádí odbornou přípravu velitelů jednotek k poskytování primární pomoci hasičům po traumatizujícím zážitku po zásahu c. poskytují sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů (zkoumají sociální klima pracovišť, provádějí expertní činnost, vedou školení a odborné kurzy zaměřené na zvyšování sociální kompetence řídících a výkonných příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR) d. poskytují v adekvátním rozsahu poradenské služby zaměstnancům, v případě potřeby i jejich rodinným příslušníkům, přitom mohou spolupracovat se speciálními pracovišti (ped. psych. poradny, manželské a předmanželské poradny, psychoterapeutické služby, apod.), v součinnosti s lékaři posuzují změny pracovní způsobilosti e. provádějí psycholog. vyšetření uchazečů o přijetí do služebního, příp. pracovního poměru, spolupracují při vytváření regionálního systému náborové a výběrové činnosti f. podle zadání služebního funkcionáře posuzují osobnostní způsobilost při zařazování zaměstnanců do řídících funkcí a u uchazečů o vyslání ke studiu g. spolupracují při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou intervenci h. podílejí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů (včetně dobrovolných pracovníků) ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu Cílem všech složek integrovaného záchranného systému, jejich přípravy, je efektivní koordinace při jakémkoli zásahu u dopravní nehody či dalších neštěstích. Jistě také není od věci si připomenout Deklaraci psychosociálních práv, jež byla přijata na Světovém kongresu urgentní medicíny a medicíny katastrof, konaného v květnu 2009 v Kanadě. 15

19 Bylo rozhodnuto, že : 1) každý, včetně záchranářů, přeživších, rodin, v širším kontextu komunit zasažených všemi typy přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, včetně válek, má právo na integrovanou, holistickou, psychosociální /PS / podporu, intervence a trénink trvalejšího charakteru které respektují různorodost, kulturu a pohlaví 2) je profesionální odpovědností psychosociálních lídrů (tzn. těch, kdo mají přednostní přístup ke znalostem a pochopení PS principů a konceptů), aby proaktivně oslovovali a působili na osoby, které odpovídají za tvorbu politik v bezpečnostní a zdravotní oblasti a to tím způsobem aby byly PS principy a trénink tvořivě a flexibilně integrovány a zahrnovány do všech aspektů plánování kvalifikace lidských zdrojů pro reakci na mimořádné události i pro fázi nápravy škod a zotavení3. vzhledem ke zvyšující se četnosti a působení katastrof, rizik, hrozeb a globálních konfliktů je naléhavé a společensky závazné, aby PS programy a politiky tvořivě a flexibilně zahrnovány do všech úrovní státních i nestátních programů se zřetelem k jedinečné povaze každé katastrof 3) je nezbytné mobilizovat lokální zdroje a zvyšovat výkonnost a schopnosti u jednotlivců, rodin a komunit a propojovat tyto lokální zdroje s týmy záchranářů a s týmy, které působí v období náprav škod a zotavení a to v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu 4) odpovědností záchranářů, pracovníků krizového řízení a managerů je spolupracovat s tiskem, sociálně odpovědnými žurnalisty a médii při prezentování a informování o přesných zprávách a jejich aktualizací a dále integrovat a zapojovat média smysluplným a přínosným způsobem 5) je nutné, aby vlády uznaly důležitost a dbaly na zajištění časného PS vzdělávání a podpory studentům a pedagogům základních, středních a vyšších škol. Vůdčí osoby komunit, učitelé, osoby odpovědné za rozhodování, vysocí představitelé veřejné správy a církví musí být oprávněni zabezpečit účinné, na důkazech založené PS intervence, které zahrnují i analýzy dlouhodobých přínosů, včetně ekonomických. tyto základní prvky musí být zahrnuty v krizovém plánování, připravenosti, reakci i fázi zotavení. 6) PS plánování má být podložené fakty, má být multidimenzionální, koordinované a integrované. Podobně PS management musí být flexibilní, 16

20 adaptivní, aktivně spolupracující a schopný a ochotný k mezioborové a přeshraniční spolupráci. 7) V průběhu celého časového kontinua katastrofy musí PS podpora oceňovat a respektovat lidskou důstojnost a lidská práva zasažených populací a záchranářů. 8) Je důležité, aby WADEM / Mezinárodní psychosociální pracovní skupina Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof/, jeho členové a přívrženci v celém světě, zařazovali otázky podpory psychosociálního zdraví při katastrofách do všech aspektů přednemocniční a postkatastrofické urgentní medicíny. 9) Je důležité, aby bylo více prostředků a podpory investováno do PS výzkumu a průzkumu, aby bylo zajištěno, že programy, politiky, přednemocniční a postnemocniční intervence a přijímaná rozhodnutí jsou založeny na důkazech a podloženy fakty. (dokument z veřejně přístupné části MV ČR) V tomto kontextu má jak MV ČR, tak i Hasičský záchranný sbor, ve svých dokumentech a předpisech jasně stanovená závazná pravidla pro vzdělávání a poskytování psychosociální péče a to na všech úrovních. Jak MV, tak Hasičský záchranný sbor má ve svých řadách psychology, kteří dále koordinují poskytování PS péče v konkrétních případech, včetně dalšího vzdělávání. 17

21 3 ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍ NEHODY Oblastí, kam vliv dopravní nehody dopadá, je v širším kontextu hodně. Potencionálním účastníkem psychologické ponehodové péče jsou poškození účastníci, dále ti, co nehodu zavinili, způsobili, rodina a její sociální okolí, zaměstnavatelé a v neposlední řadě i nemocnice, pojišťovny a sociální zařízení. 3.1 Poškození účastníci Popis závažných psychických problémů, jež se mohou objevit v souvislosti s dopravní nehodou: - pocity nechápání té hrozné události - vtíravé otázky typu proč právě já? - strach z vlastního duševního zhroucení - obava ze zranění nebo smrti jiných zúčastněných - ztráta sebedůvěry - ostych požádat a využít pomoc - pocity nedostatečnosti (pocity, že člověk nic nedokáže, nezmůže, nic neví a nic nezvládá) - strach ze ztráty vlastních tělesných funkcí nebo částí těla - pocity viny - strach z výtek a výčitek zavinění - existenční obavy (strach ze ztráty pracovního místa) - strach z omezení v dalším vlastním životě - obavy z odvrácení se ostatních / strach ze ztráty sociálních vztahů ú - obava z trestu - ztráta důvěry v okolní svět - ztráta důvěry v lidi - stav stálé pohotovosti (v důsledku pociťovaného možného ohrožení) - tvorba životních lží pro ochranu vlastní integrity - sebevražedné pokusy - zármutek ve vztahu k blízkým osobám 18

22 Tyto stavy mohou být dále, mimo jiné, doprovázeny: - dotírajícími myšlenkami a představami (vtíravé obrazy událostí) - dušností - srdečními a oběhovými poruchami - poruchami příjmu potravy - žaludečními a střevními potížemi - poruchami spánku - znovuoživení jiných životních problémů - děsivými sny a představami - výpadky ve vnímání v bdělém stavu - impotencí (frigiditou) Možné následky kritických životních událostí mohou být krátkodobé nebo i dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří například akutní reakce na stres, která může sama v průběhu dní odeznít. Dlouhodobé. posttraumatická stresová porucha se může upevnit, může vést např. k pracovní neschopnosti, vyhýbání se sociálním kontaktům, dále např. k vyhýbání se řízení automobilu (řízení nebo i jízdě v tom dopravním prostředku, ve kterém jel účastník nehody, nebo které se na nehodě podílelo), neustálé postonávání a tělesné poruchy se mohou stát chronickými, výrazná pasivita nebo hyperaktivita. Jak je již zmíněno výše, složky IZS mají ve svých standardech zavedenu i psychosociální pomoc pro účastníky dopravních nehod. Stručné rady a pokyny jsou zformulovány v letácích: Když zahyne blízký, dále Prožili jsme dopravní nehodu, jak dál? a preventivní leták Než se stane vážná dopravní nehoda. Tento leták by měl mít ale název Když se stane vážná dopravní nehoda. Tento materiál radí účastníkům dopravní nehody, a to jak tomu, kdo je poškozen, tak i tomu, kdo nehodu způsobil. 19

23 Materiál radí, jak se zachovat bezprostředně po nehodě, např. pokud je zde více lidí, rozdělením úkolů. Je důležité v první řadě zapnout výstražná světla, obléci reflexní vestu a postavíme v dostatečně bezpečné vzdálenosti výstražný trojúhelník. Je potřebné odvést nezraněné či málo zraněné mimo vozovku, na bezpečné místo. Je třeba se pokusit o vyproštění zraněných, hrozí nebezpečí, že auto začne hořet Poskytneme první pomoc a voláme 112, případně rychlou záchrannou službu, policii, hasiče. Oznámíme, kde jsme, co se stalo, zeptáme se, co dělat dál, nezavěšujeme, dispečer řekne, jak postupovat. Pokud je možné, je třeba zajistit si další svědky nehody. Účastníci nehody nesmí odjet z místa nehody do příjezdu policie, vozidlo necháme na místě, pokud ho musíme přemístit, je nutné původní polohu zdokumentovat, nejlépe fotografií. Po příjezdu záchranných složek máme povinnost na výzvu policie předložit osobní doklady, podrobit se dechové zkoušce, příp. lékařské prohlídce. Událostí můžeme být otřesení, proto můžeme vypovídat i později. Při popisu průběhu nehody se soustředíme na ta fakta, která víme s jistotou. Po sepsání protokolu si jej řádně pročteme, zeptáme se na nejasnosti a pak teprve podepisujeme. Zasahujících se optáme, kam zavezli raněné, zda můžeme nějak pomoci, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky. Pokud jsou nejasnosti kolem vozidla, zavoláme asistenční službu své pojišťovny a zeptáme se např. na podmínky odtahu, kdo co bude platit. Při pokračujících zdravotních obtížích zajdeme k lékaři, uchováme si veškerou dokumentaci (účtenky, zdravotní zprávy, fotografie, atd.). Jako poškození máme právo na náhradu vzniklé škody na zdraví i majetku, tedy i na náhradu vynaložených výdajů spojených s právním zastupováním. V případě, že viník z místa nehody ujel a je neznámý, mají poškození nárok na náhradu některých škod na České kanceláři pojistitelů. Poškozenými jsou i pozůstalí po zemřelém při dopravní nehodě (děti, rodiče, manžel/ka, sourozenci, blízké osoby žijící se společné domácnosti). Viníci nehody si hradí právní pomoc ze svých prostředků. 20

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Jak dál? Prožili jsme dopravní nehodu. Co dělat po dopravní nehodě. Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné.

Jak dál? Prožili jsme dopravní nehodu. Co dělat po dopravní nehodě. Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné. FORMA A Prožili jsme dopravní nehodu Jak dál? Co dělat po dopravní nehodě Informace a praktická vodítka pro účastníky poškozené i viníky, svědky a příbuzné. Nečekané události, jako jsou dopravní nehody,

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog PhDr. Matúš Šucha, PhD. Katedra psychologie FF UP Olomouc Obsah 1. Definice a rozsah problému 2. Prevalence 3. Rizikové skupiny, situace (expozice) 4. Opatření

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015)

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) plk. Mgr. Martina Wolf Čapková MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Seminář Aktuální trendy

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8)

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) PhDr. Štěpán Vymětal oddělení bezpečnostních hrozeb a KŘ, odbor bezpečnostní politiky MV WADEM Konference:

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Dopravní nehody Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Za dopravní nehodu je obecně považován střet dvou

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Poděkování patří šéfredaktorovi časopisu Rescue report Radku Kislingerovi, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému České republiky, všem, kteří se podíleli

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Mag. Bettina Schützhofer

Mag. Bettina Schützhofer Dopravní psychologie v Rakousku 25.02.2014 Mag. Bettina Schützhofer Právní základ v Rakousku Zákon o řidičských průkazech Nařízení o zdraví 1997 (FSG-GV) GV) Zákon o řidičských průkazech Nařízení o doškolování

Více

Testovat ano či ne? PPRCH

Testovat ano či ne? PPRCH Testovat ano či ne? PPRCH Praha 3.12. 2012 PhDr. Jana Zapletalová Ano či ne? ANO škola má být primárně bezpečným prostředím má eliminovat (znemožnit) užívání i prodej návykových látek má tedy naplňovat

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY možnosti psychosociální podpory zasahujícím profesionálům INFORMACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A ZASAHUJÍCÍ PERSONÁL Mgr. Michal Zelenka

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více