Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY PSYCHOLOGICKÁ PÉČE OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: Vedoucí práce: Mgr. Naďa Kravcivová Mgr. Ludmila Jakovcová Olomouc 2012

2 Vysoká škola: Palackého univerzita Olomouc Fakulta: filosofická Katedra : psychologie Školní rok: 2011/ 2012 ABSTRAKT ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE Jméno: Mgr. Naďa Kravcivová Konzultant: Mgr. Ludmila Jakovcová Počet stran: 2 Oponent: Název práce: Psychologická péče obětem dopravních nehod Abstrakt závěrečné práce: Práce pojednává o psychologické pomoci obětem dopravních nehod jak z hlediska teoretického, tak uvádí i praktické zkušenosti z ordinace klinického psychologa. V jednotlivých kapitolách se věnuje jak teorii dopravních nehod, tak popisuje průběh terapeutického procesu. Dále je uveden praktický přístup k obětem dopravních nehod, ať již k viníkovi nehody, pozůstalým nebo přímým účastníkům nehod. Lze konstatovat, že pro zmírnění následků dopravních nehod je vhodná jak speciální průprava pracovníků integrovaného záchranného systému, tak dobře fungující a kooperující složky státního i nestátního sektoru,včetně péče psychologické. Klíčová slova: dopravní nehoda oběti dopravních nehod psychoterapie složky IZS krizová intervence příklady z praxe

3 University: Palacký University of Olomouc Faculty: Philosophy Department: Psychology School Year: 2011/ 2012 FINAL THESIS THEME POSTGRADUAL STUDY OF TRAFFIC PSYCHOLOGY Name: Mgr. Naďa Kravcivová Tutor: Mgr. Ludmila Jakovcová No. of pages: 2 Revised by: Title of the work: Psychological Aid to the Victims of Traffic Accidents Final Thesis Theme: The Final Thesis focus is on the aid to the victims of traffic accident from the theoretical point of view; the real life experience of the clinic psychologist is also included. In its particular chapters the thesis describes the theory of traffic accident as well as depicts the course of psychological treatment. Specific approach to the victims of traffic accidents (i.e. offenders, heirs, survivors) is further discussed. We can say that for the mitigate the effects of traffic accidents is suitable both special training of staff of the integrated rescue system and well-functioning and co-operating components of state and private sectors, including psychological care. Keywords: Traffic Accidents Victims of the Traffic Accident Psychotherapy Police, Emergency, Firemen Crises intervention Real life experience

4 Poděkování patří Ludmile Jakovcové za cenné rady. Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny řádně citovala a uvedla. V Zákupech, 27.května

5

6 OBSAH ÚVOD TEORIE DOPRAVNÍCH NEHOD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY CHYBNÉHO JEDNÁNÍ FYZIKÁLNÍ FAKTOTRY VE VZTAHU K RISKOVÁNÍ Rychlost a brzdná dráha Projíždění zatáček Brzdění Energie Náchylnost k nehodám PŮSOBENÍ SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYTÉMU, JEJICH SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA V OBLASTI NEHOD ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍ NEHODY Poškození účastníci Když zahyne blízký Prožívání PSYCHOTERAPIE Krizová intervence OSOBNÍ ZKUŠENOST V PÉČI O ÚČASTNÍKY DOPRAVNÍCH NEHOD DISKUZE SOUHRN ZÁVĚR SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY... 39

7 ÚVOD Ve své praxi se setkávám jak s lidmi, kteří dopravní nehodu způsobili, tak s lidmi, kterým při nehodě zemřel blízký člověk. To je důvod, proč bych se tomuto tématu ráda věnovala podrobněji. Nejprve bych popsala teorii dopravních nehod. Dále se zaměřím na oblast lidí, kteří do styku s těmito lidmi přicházejí úplně jako první, tedy záchranáře, hasiče a policii, jak jsou tito připravování teoreticky na tyto události. Popsala bych, jak je péče o postižené zajišťována u nás obecně, připomenu konkrétní pomoc, týkající se mého, tedy Libereckého kraje. V závěru bych se věnovala klientům z mé praxe, jak jsem postupovala v některých případech. V médiích je dopravní nehodovosti v poslední době věnována velká publicita, nejen z důvodů nárůstu dopravních nehod obecně, ale zejména z důvodů preventivních, tedy zaměření se na ty faktory, které mohou pomoci nehodovost snížit. Vzpomeňme například z nedávné doby na kampaň v televizi Nemyslíš, zaplatíš, která se krátkými filmovými spoty zaměřila na nejrizikovější faktory nehod. spot např. sleduje mladé lidi, odjíždějící z restaurace (cíleno na užívání alkoholu), dále skupina svatebčanů, užívající si kouření marihuany, nebo velmi silný zážitek poskytl spot o nepoužívání bezpečnostních pásů mladé rodiny, nemusíme si zapínat pásy, je to jenom kousek, kde zemře kojenec. V současné době se spoty již nevysílají, kolem vysílání proběhla masivní diskuze o vysílaném čase, neboť spoty byly zařazeny do vysílání až po 22. hodině z důvodů nevhodnosti obsahového ztvárnění pro děti. Otázku, proč by děti nemohly vidět následky nehod, nyní ponechme stranou. Do jaké míry tato kampaň byla koncipována efektivně (podobné kampaně běžely např. ve Velké Británii a Austrálii, kde spoty běžely v médiích bez časového omezení), se zřejmě ukáže v dlouhodobém horizontu. Nejnovější statistické výstupy o nehodovosti MD za rok 2010 sice pokles nehod vykazují, nicméně u kompetentních profesí zůstává prostor pro psychologickou péči o oběti dopravních nehod nadále. 4

8 1 TEORIE DOPRAVNÍCH NEHOD Dopravní nehoda je událost, při níž vznikne smrt nebo zranění anebo škoda na věcech v přímé souvislosti s dopravním provozem. Dopravní nehoda vzniká v důsledku okolností, obvykle náhlých a nepředvídatelných, které porušily správný a bezpečný chod dopravy. Obecně lze konstatovat, že lidé mají tendence k podceňování nebezpečí dopravních nehod. Nejsou schopni si uvědomovat veškerá nebezpečí, jež dopravní provoz s sebou přináší. V rámci rizika jízdy autem, jsou přítomny dva hlavní fenomény, a to prakticky univerzální akceptace značně vysokého rizika a pasivita, s níž jsou přijímána bezpečnostní opatření. Je známo, že mezinárodní rozdíly ve statistikách dopravní nehodovosti jsou v přímé souvislosti s bezpečnostními opatřeními, které jednotlivé státy pokládají za potřebná a smysluplná v silničním provozu. Například ve Finsku se ukázalo, jako v jedné z prvních zemí, že v automobilové dopravě může dojít ke snížení rizika nehodovosti, zejména vlivem povinného používání bezpečnostních pásů, snížení nejvyšší dovolené rychlosti a výrazným zvýšením pokut za požití alkoholu za volantem. Díky těmto opatřením mohlo dojít v průběhu pěti let k poklesu o polovinu smrtelných dopravních nehod, zatímco ve stejném sledovaném období ve Velké Británii a Německu se počet nehod změnil velmi málo. Dále je rizikovost jízdy autem podmíněna věkem a pohlavím, muži jsou účastníky nehod procentuálně 2x až 3x více, než ženy. Věk účastníků nehod je také důležitý, lidé nad 65 let se relativně zřídka podílejí na smrtelných nehodách, na rozdíl od řidičů do 20 let. Nejvyšší míra nehodovosti je dlouhodobě sledována ve věkové kategorii let. Nejvyšší riziko smrtelného zranění je u mladistvých motocyklistů, nejmenší u chodců do 60 let. Naopak u starších chodců nad 60 let se zvyšuje riziko úmrtí trojnásobně, u řidičů ve věku let je riziko pětinásobné od průměru. V noci dochází k většímu počtu nehod, v pátek a sobotu rovněž dochází k většímu počtu nehod, než v jiné dny. 5

9 Dopravní bezpečnost je závislá na: 1) výkonových možnostech člověka (jeho dopravní způsobilost), jež zahrnují charakterové vlastnosti, jako je zodpovědnost v dopravních situacích, dále připravenost, jež zahrnuje znalosti a zkušenosti. Dále také tělesné, smyslové a duševní předpoklady. 2) požadavcích dopravy, zahrnující: druh účasti v dopravě, dopravní situaci, dopravní předpisy, jiné faktory jako je konstrukce dopravního prostředku, atd. Podstatným faktorem, jež má vliv na bezpečnost silničního provozu, je lidské chování, přičemž pro nehody platí určité charakteristiky: 1) nehody jsou důsledkem nepředvídaných událostí 2) nehoda má svůj vlastní příběh 3) ne všechny nehodové situace vedou k nehodám 4) někdy vedou k nehodám i zdánlivě banální situace Nehodový děj řidič prostředí manévry, rychlost, polohy vozidel a objektů konfliktní situace úhybná akce bez nehody nehoda bez zranění zranění Obr. 1: Nehodový děj (viz [18]) 6

10 1.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍČINY CHYBNÉHO JEDNÁNÍ Z psychologického hlediska je významný přehled nejdůležitějších příčin chybných výkonů, neboli nehodového jednání: 1) nedostatek znalostí 2) porušený zdravotní tělesný stav včetně nedostatků smyslových orgánů 3) nedostatek úsudkových schopností 4) nedostatek zručnosti, pohybových dovedností, resp. nedostatek zkušenosti a předvídání 5) nedostatky v osobnostních vlastnostech 6) přechodné stavy: a. únava z předcházející činnosti resp. z nevyspání, která zmizí po odpočinku b. okénko ve vědomí, přechodné útlumové stavy aktivní pozornosti nebo některých jejích složek bez únavy c. přechodné emoce z rodinných, společenských a jiných důvodů, absorbujících pozornost 7) alkohol a jiné drogy 8) chronické či akutní abnormální duševní stavy neurózy 9) činnost v časové zátěži K postižení nehodového děje nestačí jen statistické údaje, každá nehoda, jež se stane, je vždy v něčem odlišná. Z hlediska psychických procesů plyne nutnost podrobnějšího rozboru, spočívající v nepřiměřeném vnímání, rozhodování a jednání. Nepozornost jako taková je uváděna v některých statistikách jako jedna z nejčastějších a nejzávažnějších příčin nehod. Z tohoto důvodu je proto nutné se nepozorností či různými druhy pozornosti zabývat. Český řidič nesmí užít alkoholické nápoje před jízdou, během jízdy a po nehodě. Nesmíme řídit vozidlo, pokud jsme užili alkohol. Trestní zákon stanoví s porušením této povinnosti různé druhy postihů, jež jsou dále spojeny např. s ublížením na zdraví z nedbalosti, významný rozdíl nastává, je-li způsobena těžká újma na zdraví, atd. Pravděpodobnost nehody se zvyšuje s přibývající koncentrací alkoholu v krvi. 7

11 Tab. 1: Následky projevující se při zvýšené hladiny alkoholu v krvi Hladina alkoholu v krvi (promile) Následky 0,5 až 1 podnapilost 1 až 2 mírný až střední stupeň opilosti 2 až 3 těžký stupeň opilosti 3 a více akutní otrava alkoholem V praxi je důležité vědět, že i lehká podnapilost je nebezpečná. Řidič více riskuje, zvyšuje rychlost a odvažuje se nesprávně předjíždět, což jsou hlavní příčiny dopravních nehod. U řidiče, jež požil alkohol, nutno počítat s delším reakčním časem, další faktory, jež vliv požití alkoholu ovlivňují, jsou např. zda řidič požil alkohol nalačno, je-li nemocen, unaven, duševně rozladěn, atd. Organismus se zbavuje alkoholu fyziologicky, viz tabulka. Tab. 2: Příklad vylučování alkoholu po konzumaci Množství alkoholu Přep. na čistý líh Přep. na promile Doba potřebná k vyloučení a znovunabytí způsobilosti (v hod.) 1 litr 7 piva 20 0,4 3 4 ½ litru 12 piva 20 0,4 3 4 ½ dcl destilátu 20 0,4 3-4 ¼ litru vína 20 0,

12 Odborníci dlouhodobě prosazují nekompromisní stanovisko, že nejbezpečnější je žádný alkohol před řízením vozidla. (viz [2]) Používání různých farmak, např. stimulancia, barbituráty, antifobika, antihistaminika, sulfonamidy, atd. může být při řízení nebezpečné, což si spousta lidí neuvědomuje. Vzestup spotřeby léků jako důsledek zátěží, kterým je soudobý jedinec vystaven, vede k větší míře nutnosti věnovat této problematice pozornost. Na krabičkách různých léků je dopravní značka jiná nebezpečí, což znamená, že tento lék může navodit pokles pozornosti, ospalosti, atd. Týká se to zejména těch lidí, kteří se léčí ambulantně bez přerušení zaměstnání a jejichž práce vyžaduje zvýšenou soustředěnou pozornost. Je také zapotřebí pamatovat na fakt, že již příčina, proč osoba lék používá, může být sama o sobě indispozicí, která může zvýšit riziko nehod, přičemž současné užití několika farmak dohromady může prohloubit nežádoucí účinky. Zvláště pak nebezpečná je kombinace některých farmak a alkoholu, kdy tato kombinace se může zesilovat v nepředvídatelné míře. Rizikové jednání Zvláštní pozornost zasluhuje v daném kontextu tendence řidiče k rizikovému jednání. Je evidentní, že činnost řidiče obsahuje možný náboj konfliktu dvou tendencí: dosažení cíle (výkonu, uspokojení nějaké potřeby) a dosažení bezpečnosti. Různí lidé volí různou míru, v dané situaci, rizikovosti akce. Přitom je zde závislost na vztahu mezi obecnou mírou a strukturou jejich osobnostních faktorů, podmiňujících stupeň rizikovosti v chování na straně jedné a specifickým komplexem těch osobnostních rysů, jež daný typ situace svoji povahou jedince mobilizuje, na straně druhé. V každém typu těchto situací lze postihnout určitou optimální hladinu tendence k riziku. Při této riskovací tendenci jde o hledání nejvýhodnějšího vztahu mezi předpoklady daného subjektu k řešení situace a jeho volbou akce k jejímu adekvátnímu řešení. Rizikovost volby je nejen objektivní, ale i subjektivní kategorií. Tatáž volba v téže situaci může u každého jedince znamenat jinou hladinu přijetí rizika (riskantnost volby) a tudíž svědčí o jiné tendenci k rizikovému chování. To proto, že jde o vztah mezi subjektivními předpoklady k řešení situace a volbou akce. 9

13 Z hlediska interakce řidiče a komplexního prostředí při silničním provozu lze považovat za nezbytné pro typizování intervenujících osobnostních struktur hodnotit: kdo se potencionálně nejčastěji dostává do rizikových situací (tzn. kdo je svými osobnostními vlastnostmi nositelem přeměny možnosti vzniku rizikové situace ve skutečnosti), dále kdo psychicky selhává, jestliže se v aktualizované rizikové situaci z různých příčin octne a kdo je naopak schopen rizikové situace lépe řešit. Mikšík a kol. (1990) předpokládá, že jedinci, kteří mají sklon dostávat sebe či jiné účastníky provozu do rizikových situací a nejsou schopni řešit tyto situace vhodným systémem adaptivního chování, nemusí nutně představovat osobnostně homogenní soubor. Jejich sklony k takovému chování mohou mít velmi různé osobnostní zdroje (malý pocit zodpovědnosti vůči druhým, nedostatečně rozvinutá schopnost anticipace a predikce, vyhledávání situačního vzrušení a sklony k dobrodružnosti, sociální exhibice, nereálná sebejistota, nebo naopak kompenzace pocitu méněcennosti, atd.) Druhou základní hypotézou při hledání intervenující struktury osobnostních proměnných tvoří předpoklad, že není přímá, lineární závislost mezi sklonem k rizikovému chování a bezpečností silničního provozu v tom smyslu, že nízké hodnoty prvého by zabezpečovaly pozitivní výsledek druhého. Spíše lze předpokládat, že je žádoucí určitá míra schopnosti reálné anticipace vývoje situace a způsobu jejího řešení. Obě krajní tendence na kontinuu rizikovosti volby jsou pak neadekvátním subjektivním faktorem. Uvedená struktura osobnostních rysů je jednou z determinant neadekvátního chování v silničním provozu. I takové jevy, které vystupují jako klíčové ukazatele bezprostředních příčin nehod (alkoholismus, nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na nebezpečných místech, řízení ve stavu opilosti či velké únavy, požití psychofarmak, atd.) se vážou na osobnostní strukturu toho, kdo je potencionálním a v daném případě aktuálním nositelem rizika (kdo se napije alkoholu před jízdou, kdo se chová agresivně, kdo volí akci neúměrnou schopnostem, apod.) 10

14 1.2 FYZIKÁLNÍ FAKTOTRY VE VZTAHU K RISKOVÁNÍ Rychlost a brzdná dráha Rychlost je dráha vykonaná za jednotku času, je měřena v km/h či m/s. Od objevení a rozpoznání nebezpečí nebo signálu k rozhodnutí a jednání potřebujeme určitý čas. V závislosti na řidiči a dopravní situaci trvá tento průběh reakce nejčastěji 1 2 sec. Během této doby řidič ujede určitou dráhu, např. při reakční době 1,5 s rychlosti 50 km/h se jedná o vzdálenost 21 m, teprve pak začíná brzdění Projíždění zatáček Při projíždění zatáčky vzniká odstředivá síla, která je tím větší, čím vyšší je rychlost a menší poloměr zatáčky. Jestliže je odstředivá síla větší než třecí síla, dostane se vozidlo do smyku. Pro bezpečný průjezd zatáčkou jsou důležitá zejména tato pravidla: 1) včasné přibrždění před zatáčkou 2) přizpůsobení rychlosti v zatáčce jejím poměrům (poloměr zatáčky, stav vozovky) Brzdění Brzdná dráha se skládá z doby reakce a doby brzdění. Reakční doba bývá udávána 1 s. Brzdná dráha je závislá zejména na rychlosti vozidla a na stavu vozovky. Čím vyšší rychlost a horší stav vozovky, tím je brzdná dráha delší. Tam, kde zůstane vozidlo jedoucí rychlostí 50km/h stát v klidu na místě, má vozidlo, jehož řidič reagoval na stejném místě, ale jel rychlostí 60km/h., stále rychlost 43 km/h. Pokud by byl vozidlem zachycen chodec, je pravděpodobné, že by utrpěl těžká zranění. Brzdná dráha je určena především dvěma faktory: 1) rychlostí, dvojnásobná rychlost znamená čtyřnásobnou brzdnou dráhu 2) stavem vozovky, za mokra je brzdná dráha přibližně dvakrát tak dlouhá jako na suché vozovce. Při sněhu a náledí se může prodloužit na čtyř až osminásobek dráhy. 11

15 1.2.4 Energie V každém pohybujícím se tělese je uložena určitá energie, stoupá kvadraticky s přibývající rychlostí. Při nárazu spoluurčuje následky nehody také právě tato nakumulovaná energie. Při kolizích klesá pravděpodobnost přežití s přibývající rychlostí: - pro chodce při rychlosti nárazu vyšší než 30 km/h - pro připoutané řidiče při rychlosti nárazu vyšší než 80 km/h, pokud řidič nepoužil bezpečnostní pás, leží tato hranice mnohem níže Náchylnost k nehodám Je vhodné, jak z hlediska praktického, tak teoretického, klasifikovat rozdíly mezi lidmi do tří skupin: - stálé individuální charakteristiky - vývojové faktory - přechodně proměnlivé faktory Stálými charakteristikami se míní vrozená nebo v dětství nabytá struktura chování, tělesný typ, intelektová kapacita, senzorická a psychomotorická kapacita a struktura osobnosti. Tyto faktory zůstávají s ohledem na pracovní nehody konstantní, bez ohledu na pracovní věk. Jejich proměnlivost není významná nebo bereme v úvahu jen jejich konstantní složku. Každý jednotlivec má svou relativně stálou úroveň. Vývojové faktory jsou nejčastěji spojeny s věkem osoby, kde věk má vliv na fyziologické a psychologické změny a jejich prostřednictvím i na pravděpodobnost nehody. Rozdílná četnost a charakteristika nehod u osob rozdílného věku je známa. Kromě těchto bezprostředně na věku závislých faktorů je zde mnoho proměnlivých a ovlivnitelných faktorů patřících k této skupině. Jako nejdůležitější se jeví výchova k zodpovědnosti a svědomitosti, výcvik dovedností a zkušenosti. Vliv znalostí, pracovních návyků a postojů na nehodovost je v zásadě jasný. 12

16 Přechodně proměnlivé faktory jsou nepravidelně a rychle se měnící charakteristiky jako je krátkodobá nemoc a únava, účinek farmak a dočasné stavy deprese a rozčilení. Tyto faktory mohou za určitých okolností zvýšit pravděpodobnost nehody, i když určitá osoba patří do kategorie bezpečných u obou předchozích skupin. Vliv individuálních rozdílů a příčiny nehod v určitém čase je kombinovanou výslednicí těchto podskupin. Náchylnost k nehodám, neboli tendence k nehodám či nehodová dispozice, vyjadřuje relativní neschopnost člověka vyhovět požadavkům dopravní situace, které jsou náročné na fyzickou, duševní a sociální připravenost k řešení dopravních úkolů. Pro podrobnou analýzu nehod je důležitý úplný popis nehodového děje. Problémem je tzv. řetěz příčin, kdy každá příčina je výsledkem působení jiné nebo jiných příčin a ty mají opět své příčiny. Je otázkou, až k jakým příčinám se má při analýze docházet. Je třeba rozhodnout, který článek řetězu měl bezprostřední vliv na bezprostřední vznik specifické situace, tj. situace, v níž dojde k velmi nebezpečné kombinaci podmínek a okolností. Jestliže chceme porozumět nehodě, musíme znát předchozí chování a prožívání dotyčného. Nehodové údaje jsou často jen záznamy o výsledcích konání. Podrobnější sledování a rozbor příčin nehod je však žádoucí, aby se mohla přesněji předvídat rizika a účinněji jim předcházet. Pozornost je ale nutné věnovat také rozboru následků nehod, včetně traumat, která jsou spojen s nehodami. 13

17 2 PŮSOBENÍ SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYTÉMU, JEJICH SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA V OBLASTI NEHOD V integrovaném záchranném systému (IZS) v naší republice probíhají speciální školící akce, jež jsou zaměřeny na komplexní psychosociální pomoc nejen v rámci dopravních nehod, ale i v případech hromadných katastrof, přírodních katastrof, povodní, příp. válek, atd. Ministerstvo vnitra pořádá výcvik nejen odborníků na duševní zdraví, tedy psychologů, ale i pracovníků Hasičského záchranného sboru, tak i Policie ČR. Cílem je seznámit účastníky s posledními výzkumy a nejlepší praxí podloženou vědeckými důkazy, jež se týkají podpory duševního zdraví u lidí zasaženými mimořádnými událostmi. Jak ukázala praxe z nedávných let, máme na mysli povodně, zejména v roce 2002, není tato oblast ošetřena natolik, aby žádoucí pomoc fungovala efektivně. Proto účastníci těchto seminářů dostávají komplexní informace zejména z těchto oblastí : - psychosociální odolnost - úvod do traumatické stresové reakce a poruchy - časná intervence po traumatické události - screening a informování zasažených osob - hodnocení a plánování léčby pro psychicky traumatizované osoby - psychologická péče posttraumatické stresové poruchy PTSP - farmakologická péče PTSP - intervence na úrovni komunity - syndrom PTSP - zármutek - děti a rodina - pracovníci záchranného systému Jedná se o výcvik lektorů, kteří budou ve své praxi a při vzdělávání dalších profesionálů implementovat získané vědomosti dalším pracovníkům té které konkrétní složky IZS. Pokud se týká psychologů v Hasičském záchranném sboru, ti mají stanovenu konkrétní obsahovou náplň práce na jednotlivých psychologických pracovištích v rámci svých regionů. 14

18 Psychologická pracoviště HZS plní zejména tyto úkoly: a. poskytují preventivní psychologické služby hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť psychicky náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, event. při zásahu selhali, popř. způsobili dopravní nehodu b. provádí odbornou přípravu velitelů jednotek k poskytování primární pomoci hasičům po traumatizujícím zážitku po zásahu c. poskytují sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů (zkoumají sociální klima pracovišť, provádějí expertní činnost, vedou školení a odborné kurzy zaměřené na zvyšování sociální kompetence řídících a výkonných příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR) d. poskytují v adekvátním rozsahu poradenské služby zaměstnancům, v případě potřeby i jejich rodinným příslušníkům, přitom mohou spolupracovat se speciálními pracovišti (ped. psych. poradny, manželské a předmanželské poradny, psychoterapeutické služby, apod.), v součinnosti s lékaři posuzují změny pracovní způsobilosti e. provádějí psycholog. vyšetření uchazečů o přijetí do služebního, příp. pracovního poměru, spolupracují při vytváření regionálního systému náborové a výběrové činnosti f. podle zadání služebního funkcionáře posuzují osobnostní způsobilost při zařazování zaměstnanců do řídících funkcí a u uchazečů o vyslání ke studiu g. spolupracují při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou intervenci h. podílejí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů (včetně dobrovolných pracovníků) ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu Cílem všech složek integrovaného záchranného systému, jejich přípravy, je efektivní koordinace při jakémkoli zásahu u dopravní nehody či dalších neštěstích. Jistě také není od věci si připomenout Deklaraci psychosociálních práv, jež byla přijata na Světovém kongresu urgentní medicíny a medicíny katastrof, konaného v květnu 2009 v Kanadě. 15

19 Bylo rozhodnuto, že : 1) každý, včetně záchranářů, přeživších, rodin, v širším kontextu komunit zasažených všemi typy přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, včetně válek, má právo na integrovanou, holistickou, psychosociální /PS / podporu, intervence a trénink trvalejšího charakteru které respektují různorodost, kulturu a pohlaví 2) je profesionální odpovědností psychosociálních lídrů (tzn. těch, kdo mají přednostní přístup ke znalostem a pochopení PS principů a konceptů), aby proaktivně oslovovali a působili na osoby, které odpovídají za tvorbu politik v bezpečnostní a zdravotní oblasti a to tím způsobem aby byly PS principy a trénink tvořivě a flexibilně integrovány a zahrnovány do všech aspektů plánování kvalifikace lidských zdrojů pro reakci na mimořádné události i pro fázi nápravy škod a zotavení3. vzhledem ke zvyšující se četnosti a působení katastrof, rizik, hrozeb a globálních konfliktů je naléhavé a společensky závazné, aby PS programy a politiky tvořivě a flexibilně zahrnovány do všech úrovní státních i nestátních programů se zřetelem k jedinečné povaze každé katastrof 3) je nezbytné mobilizovat lokální zdroje a zvyšovat výkonnost a schopnosti u jednotlivců, rodin a komunit a propojovat tyto lokální zdroje s týmy záchranářů a s týmy, které působí v období náprav škod a zotavení a to v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu 4) odpovědností záchranářů, pracovníků krizového řízení a managerů je spolupracovat s tiskem, sociálně odpovědnými žurnalisty a médii při prezentování a informování o přesných zprávách a jejich aktualizací a dále integrovat a zapojovat média smysluplným a přínosným způsobem 5) je nutné, aby vlády uznaly důležitost a dbaly na zajištění časného PS vzdělávání a podpory studentům a pedagogům základních, středních a vyšších škol. Vůdčí osoby komunit, učitelé, osoby odpovědné za rozhodování, vysocí představitelé veřejné správy a církví musí být oprávněni zabezpečit účinné, na důkazech založené PS intervence, které zahrnují i analýzy dlouhodobých přínosů, včetně ekonomických. tyto základní prvky musí být zahrnuty v krizovém plánování, připravenosti, reakci i fázi zotavení. 6) PS plánování má být podložené fakty, má být multidimenzionální, koordinované a integrované. Podobně PS management musí být flexibilní, 16

20 adaptivní, aktivně spolupracující a schopný a ochotný k mezioborové a přeshraniční spolupráci. 7) V průběhu celého časového kontinua katastrofy musí PS podpora oceňovat a respektovat lidskou důstojnost a lidská práva zasažených populací a záchranářů. 8) Je důležité, aby WADEM / Mezinárodní psychosociální pracovní skupina Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof/, jeho členové a přívrženci v celém světě, zařazovali otázky podpory psychosociálního zdraví při katastrofách do všech aspektů přednemocniční a postkatastrofické urgentní medicíny. 9) Je důležité, aby bylo více prostředků a podpory investováno do PS výzkumu a průzkumu, aby bylo zajištěno, že programy, politiky, přednemocniční a postnemocniční intervence a přijímaná rozhodnutí jsou založeny na důkazech a podloženy fakty. (dokument z veřejně přístupné části MV ČR) V tomto kontextu má jak MV ČR, tak i Hasičský záchranný sbor, ve svých dokumentech a předpisech jasně stanovená závazná pravidla pro vzdělávání a poskytování psychosociální péče a to na všech úrovních. Jak MV, tak Hasičský záchranný sbor má ve svých řadách psychology, kteří dále koordinují poskytování PS péče v konkrétních případech, včetně dalšího vzdělávání. 17

21 3 ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍ NEHODY Oblastí, kam vliv dopravní nehody dopadá, je v širším kontextu hodně. Potencionálním účastníkem psychologické ponehodové péče jsou poškození účastníci, dále ti, co nehodu zavinili, způsobili, rodina a její sociální okolí, zaměstnavatelé a v neposlední řadě i nemocnice, pojišťovny a sociální zařízení. 3.1 Poškození účastníci Popis závažných psychických problémů, jež se mohou objevit v souvislosti s dopravní nehodou: - pocity nechápání té hrozné události - vtíravé otázky typu proč právě já? - strach z vlastního duševního zhroucení - obava ze zranění nebo smrti jiných zúčastněných - ztráta sebedůvěry - ostych požádat a využít pomoc - pocity nedostatečnosti (pocity, že člověk nic nedokáže, nezmůže, nic neví a nic nezvládá) - strach ze ztráty vlastních tělesných funkcí nebo částí těla - pocity viny - strach z výtek a výčitek zavinění - existenční obavy (strach ze ztráty pracovního místa) - strach z omezení v dalším vlastním životě - obavy z odvrácení se ostatních / strach ze ztráty sociálních vztahů ú - obava z trestu - ztráta důvěry v okolní svět - ztráta důvěry v lidi - stav stálé pohotovosti (v důsledku pociťovaného možného ohrožení) - tvorba životních lží pro ochranu vlastní integrity - sebevražedné pokusy - zármutek ve vztahu k blízkým osobám 18

22 Tyto stavy mohou být dále, mimo jiné, doprovázeny: - dotírajícími myšlenkami a představami (vtíravé obrazy událostí) - dušností - srdečními a oběhovými poruchami - poruchami příjmu potravy - žaludečními a střevními potížemi - poruchami spánku - znovuoživení jiných životních problémů - děsivými sny a představami - výpadky ve vnímání v bdělém stavu - impotencí (frigiditou) Možné následky kritických životních událostí mohou být krátkodobé nebo i dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří například akutní reakce na stres, která může sama v průběhu dní odeznít. Dlouhodobé. posttraumatická stresová porucha se může upevnit, může vést např. k pracovní neschopnosti, vyhýbání se sociálním kontaktům, dále např. k vyhýbání se řízení automobilu (řízení nebo i jízdě v tom dopravním prostředku, ve kterém jel účastník nehody, nebo které se na nehodě podílelo), neustálé postonávání a tělesné poruchy se mohou stát chronickými, výrazná pasivita nebo hyperaktivita. Jak je již zmíněno výše, složky IZS mají ve svých standardech zavedenu i psychosociální pomoc pro účastníky dopravních nehod. Stručné rady a pokyny jsou zformulovány v letácích: Když zahyne blízký, dále Prožili jsme dopravní nehodu, jak dál? a preventivní leták Než se stane vážná dopravní nehoda. Tento leták by měl mít ale název Když se stane vážná dopravní nehoda. Tento materiál radí účastníkům dopravní nehody, a to jak tomu, kdo je poškozen, tak i tomu, kdo nehodu způsobil. 19

23 Materiál radí, jak se zachovat bezprostředně po nehodě, např. pokud je zde více lidí, rozdělením úkolů. Je důležité v první řadě zapnout výstražná světla, obléci reflexní vestu a postavíme v dostatečně bezpečné vzdálenosti výstražný trojúhelník. Je potřebné odvést nezraněné či málo zraněné mimo vozovku, na bezpečné místo. Je třeba se pokusit o vyproštění zraněných, hrozí nebezpečí, že auto začne hořet Poskytneme první pomoc a voláme 112, případně rychlou záchrannou službu, policii, hasiče. Oznámíme, kde jsme, co se stalo, zeptáme se, co dělat dál, nezavěšujeme, dispečer řekne, jak postupovat. Pokud je možné, je třeba zajistit si další svědky nehody. Účastníci nehody nesmí odjet z místa nehody do příjezdu policie, vozidlo necháme na místě, pokud ho musíme přemístit, je nutné původní polohu zdokumentovat, nejlépe fotografií. Po příjezdu záchranných složek máme povinnost na výzvu policie předložit osobní doklady, podrobit se dechové zkoušce, příp. lékařské prohlídce. Událostí můžeme být otřesení, proto můžeme vypovídat i později. Při popisu průběhu nehody se soustředíme na ta fakta, která víme s jistotou. Po sepsání protokolu si jej řádně pročteme, zeptáme se na nejasnosti a pak teprve podepisujeme. Zasahujících se optáme, kam zavezli raněné, zda můžeme nějak pomoci, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky. Pokud jsou nejasnosti kolem vozidla, zavoláme asistenční službu své pojišťovny a zeptáme se např. na podmínky odtahu, kdo co bude platit. Při pokračujících zdravotních obtížích zajdeme k lékaři, uchováme si veškerou dokumentaci (účtenky, zdravotní zprávy, fotografie, atd.). Jako poškození máme právo na náhradu vzniklé škody na zdraví i majetku, tedy i na náhradu vynaložených výdajů spojených s právním zastupováním. V případě, že viník z místa nehody ujel a je neznámý, mají poškození nárok na náhradu některých škod na České kanceláři pojistitelů. Poškozenými jsou i pozůstalí po zemřelém při dopravní nehodě (děti, rodiče, manžel/ka, sourozenci, blízké osoby žijící se společné domácnosti). Viníci nehody si hradí právní pomoc ze svých prostředků. 20

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog PhDr. Matúš Šucha, PhD. Katedra psychologie FF UP Olomouc Obsah 1. Definice a rozsah problému 2. Prevalence 3. Rizikové skupiny, situace (expozice) 4. Opatření

Více

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8)

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) PhDr. Štěpán Vymětal oddělení bezpečnostních hrozeb a KŘ, odbor bezpečnostní politiky MV WADEM Konference:

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Projekt : Asistence lidem s disabilitou při katastrofách Evropská síť pro psychosociální krizové řízení European Network for Psychosocial Crisis

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více