MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Studijní opora Tento projekt je spolufinancov{n Evropským soci{lním fondem a st{tním rozpočtem České republiky

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ TEXTOVÝ EDITOR Autor: RNDr. Mojmír Stloukal Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancov{n Evropským soci{lním fondem a st{tním rozpočtem České republiky

3 Tato publikace je spolufinancov{na Evropským soci{lním fondem a st{tním rozpočtem České republiky v r{mci projektu Zkvalitňujeme cestu k pozn{ní, registrovaného pod číslem CZ.1.07/1.1.02/ Vydala VOŠ ekonomick{ a zdravotnick{ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, Boskovice v roce Ž{dn{ č{st tohoto materi{lu nesmí být použita jinak, než jak povoluje licenční ujedn{ní CC BY-NC-ND 3.0: Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko Dílo smíte šířit za těchto podmínek: Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla (viz platný text licence: Informace o autorských pr{vech a ochranných zn{mk{ch Všechny obchodní n{zvy a ochranné zn{mky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Ochranné zn{mky nebo registrované ochranné zn{mky zmiňované v tomto dokumentu jsou uv{děny pouze pro informační a výukové účely. Tento projekt je spolufinancov{n Evropským soci{lním fondem a st{tním rozpočtem České republiky

4 Obsah ÚVOD... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 8 POUŽITÉ IKONY ÚVOD A VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Test vstupních předpokladů Shrnutí POUŽITÍ TEXTOVÉHO EDITORU Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí VÝBĚR TEXTU A ÚPRAVY Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí FORM[TOV[NÍ TEXTU Rozsah Cíl / 59

5 Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí STYLY Rozsah Cíl Pr{ce se styly použití a úprava předdefinovaných stylů, použití n{stroje pro kopírov{ní stylu Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí TABULKY Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí GRAFICKÉ OBJEKTY Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí HROMADN[ KORESPONDENCE Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí PŘÍPRAVA TISKOVÝCH VÝSTUPŮ Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky / 59

6 Úkol Shrnutí NĚCO NAVÍC Rozsah Cíl Pomůcky Obsah výuky Úkol Shrnutí Z[VĚR / 59

7 Úvod Cílem této studijní opory je provést studenty studiem e-learningu, který obsahuje nejen znalosti nezbytné pro složení dílčí zkoušky ECDL z modulu číslo 3 textový editor ve verzi 5. Tento text není učebnicí, pouze doporučuje postup probír{ní jednotlivých témat, upozorňuje na důležité poznatky, případně je i doplňuje. V jednotlivých kapitol{ch jsou uvedeny pokyny pro studium některých e- learningových kapitol a jsou přid{ny informace, které jsem považoval za důležité při studiu problematiky pr{ce s textovým editorem. Důvodem je to, že zvl{dnutí textového editoru, to není jen získ{ní certifik{tu ECDL. Souč{stí testov{ní ECDL například nejsou typografick{ pravidla, j{ jsem považoval za prospěšné zahrnout do tohoto textu alespoň ta z{kladní. Úspěšné složení zkoušky z tohoto modulu může být započít{no jako jedna ze čtyř zkoušek, které musí z{jemce o certifik{t ECDL START během tří roků úspěšně vykonat. V textu nejsou pops{ny přesné postupy. N{vody kam kliknout jsou obsaženy v jednotlivých e-learningových kapitol{ch studijního materi{lu od firmy Gopas. Obr{zky, které jsou v textu obsaženy, jsou vytvořeny v textovém editoru Word Při pr{ci v jiném textovém editoru budou dialogov{ okna vypadat jinak a čten{ř si musí obr{zky modifikovat pro daný textový editor. V deseti číslovaných kapitol{ch projdete z{klady textového editoru Word. Za těmito deseti kapitolami je ještě kapitola s n{zvem Něco navíc, kter{ v{s provede i dalšími kapitolami e-learnigového systému od firmy Gopas. Znalosti obsažené v těchto kapitol{ch nejsou nezbytně nutné pro zvl{dnutí dílčí zkoušky ECDL, nicméně v{m umožní lépe a efektivněji použít textový editor ve vaší praxi. Všechny lekce mají stejnou strukturu a jsou koncipov{ny tak, že můžete každou lekci z tohoto materi{lu vytisknout a použít ji samostatně. 7 / 59

8 Vstupní předpoklady Tento text předpokl{d{, že čten{ř ovl{d{ z{kladní obsluhu počítače a m{ představu o oblastech použití textových editorů. Ten, kdo bude studovat tento text, měl by umět spustit počítač, úspěšně se do počítače přihl{sit a měl by umět spouštět aplikace. Měl by umět pracovat s myší a s kl{vesnicí. Student by měl ovl{dat pr{ci se složkami a se soubory. Měl by umět vytvořit zadanou adres{řovou strukturu, kopírovat a přesouvat soubory, případně měnit jejich n{zev. Vzhledem k tomu, že výuka probíh{ prostřednictvím e-learningových kurzů v prostředí internetového prohlížeče, tak je nutn{ alespoň z{kladní znalost pr{ce s internetovým prohlížečem. Pokud tušíte, že můžete mít v některé z uvedených oblastí mezery, tak si danou problematiku dostudujte. Pokud budete mít v některé z uvedených oblastí mezery, tak to není pro studium toho textu neřešitelný problém. Pouze si zkomplikujete studium a budete se muset více soustředit na to jak provést daný úkol místo toho, abyste sledovali, proč danou operaci prov{díte. 8 / 59

9 Použité ikony Shrnutí Úkol Odkaz do sítě (v textu je zdůrazněn šedým podkladem) 9 / 59

10 Kapitola 1 Úvod a vstupní diagnostika 1 Úvod a vstupní diagnostika Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této lekci byste se měli dovědět obsah celého kurzu, jeho strukturu, konvence používané v tomto textu. Souč{stí této lekce je i test znalostí, jehož úkolem není vyzkoušet a ozn{mkovat. Čten{ř by se měl zamyslet nad dovednostmi a znalostmi, které získal v předchozím studiu výpočetní techniky a případné mezery ve znalostech doplnit. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Jednotlivé lekce a jejich stručný obsah: Úvod, vstupní diagnostika Cíl a obsah modulu, zjištění vstupní úrovně znalostí a dovedností uchazečů. Zajištění, aby všichni studenti měli z{kladní vědomosti nutné pro úspěšné absolvov{ní kurzu. 10 / 59

11 Kapitola 1 Úvod a vstupní diagnostika Použití textového editoru Spuštění textového editoru, vytvoření nového dokumentu, uložení dokumentu, úprava prostředí editoru, použití n{povědy. Tvorba textového dokumentu Z{pis textu v různých režimech zobrazení, vkl{d{ní speci{lních znaků, vkl{d{ní, maz{ní a přepisov{ní textu. Výběr textu a úpravy Výběr č{stí textu pomocí myši i kl{vesnice, vyhled{v{ní a nahrazov{ní textu. Kopírov{ní a přesunov{ní textu uvnitř dokumentu i mezi dokumenty. Form{tov{ní textu Form{tov{ní textu, dělení slov. Form{tov{ní odstavců vytvoření a zrušení odstavce, zalomení ř{dku, form{tov{ní odstavce. Odr{žky a číslov{ní, seznamy. Styly Pr{ce se styly použití a úprava předdefinovaných stylů, použití n{stroje pro kopírov{ní stylu. Tabulky Vytv{ření tabulek a jejich form{tov{ní. Grafické objekty Pr{ce s grafickými objekty jejich vkl{d{ní, vybír{ní, umístění v dokumentu, změna velikosti a obték{ní. 11 / 59

12 Kapitola 1 Úvod a vstupní diagnostika Hromadn{ korespondence Vytvoření hlavního dokumentu, získ{ní zdroje dat. Vkl{d{ní slučovacích polí. Slučov{ní dokumentů, volba výstupu. Příprava tiskových výstupů Form{t str{nky, okraje, konce str{nek, z{hlaví a z{patí, číslov{ní dokumentu. Kontrola pravopisu, n{hled dokumentu před tiskem a tisk dokumentu. Test vstupních předpokladů Pojmy pro otestov{ní z{kladních znalostí výpočetní techniky: Ovl{d{ní počítače pomocí myši i kl{vesnice (přepín{ní mezi běžícími okny, lok{lní menu, n{pověda, spr{va médií, organizace dat na disku, složky, soubory, přípony souborů, kopírov{ní, přesouv{ní, maz{ní a přejmenov{ní souborů). Postup testov{ní: Spuštění aplikace a pr{ce s okny Průzkumník Windows Pr{ce s kl{vesnicí všechny znaky (včetně diakritiky i přehl{sky, speci{lní znaky (zavin{č, ampersand, plot ), kapit{lek Otevřít více oken (průzkumník, pozn{mkový blok, kalkulačka a WordPad). Ve WordPadu napsat text: Příliš žluťoučký kůň úpěl ď{belské ódy. PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL Ď[BELSKÉ ÓDY. Tím si studenti prověří zad{v{ní českých znaků z kl{vesnice. Tento dokument by student měl uložit na vybrané médium (lok{lní pevný disk, flash disk nebo síťový disk) do složky \ECDL\Textový editor\lekce1. N{zev souboru bude Test českých 12 / 59

13 Kapitola 1 Úvod a vstupní diagnostika znaků. Stejný text zapíše student i do pozn{mkového bloku. K tomuto textu doplní na nový ř{dek informace o autorovi Jiří Böhm, Dokument uloží do stejné složky, jako předchozí a nazve jej Test pozn{mkového bloku. Do textu ve wordpadu doplní hodnotu odmocniny ze dvou zaokrouhlenou na šest desetinných míst a dokument uloží do téže složky a nazve soubor Test s odmocninou. Na stejném médiu ve složce ECDL vytvoří student složku z{loha a v ní dvě podsložky Pozn{mkový blok a WordPad. Do složky Pozn{mkový blok přesune soubor vytvořený v pozn{mkovém bloku a do složky WordPad zkopíruje soubory vytvořené ve WordPadu. N{zvy souborů doplní zleva textem Z{loha - a soubor s uloženou hodnotou odmocniny ze dvou doplní na konci textem ze dvou. Shrnutí Při pr{ci s textovým editorem je nezbytně nutné udržet si přehled o tom, se kterým souborem pr{vě pracuji, na kterém médiu je uložen soubor, se kterým pracuji. Z{roveň musí autor textu ovl{dat pr{ci se z{znamovými médii. Musí umět soubory kopírovat, mazat i přejmenovat. 13 / 59

14 Kapitola 2 Použití textového editoru 2 Použití textového editoru Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl Cílem lekce je vysvětlit principy spouštění textového editoru různými způsoby, otevření dokumentů v prostředí textového editoru a uzavření dokumentu. Absolvent bude vědět, jak vytvořit nový dokument s použitím šablony. Obsahem lekce je i informace o ukl{d{ní souborů na konkrétní místo v počítači a informace o exportu dokumentu do různých form{tů a informace o využitelnosti některých běžně používaných form{tů dokumentů. Z{roveň se student naučí, jak pracovat s více dokumenty a jak upravovat informace o dokumentu. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Typy textových dokumentů Textové dokumenty jsou ukl{d{ny do souborů na vhodn{ paměťov{ média Zpravidla jeden dokument je uložen do jednoho souboru (ale existují výjimky). Určení médií a pojmenov{ní souborů jsou z{vislé na operačním systému. Přípona souboru je d{na textovým editorem. Různé přípony u textových dokumentů slouží pro identifikaci textového editoru, který m{ být použit pro úpravu daného 14 / 59

15 Kapitola 2 Použití textového editoru dokumentu. Každý textový editor ukl{d{ dokumenty ve specifickém tvaru. Proto se důrazně nedoporučuje měnit příponu dokumentu ručně, nebo editoru vnutit příponu souboru. Pokud to uděl{me, je velk{ pravděpodobnost, že se dostaneme do problémů při příštím otevír{ní dokumentu. V současné době je velmi zřeteln{ snaha o ukl{d{ní souborů ve tvaru XML (různě zabaleného, s několika pomocnými soubory a podobně). Příkladem může být v současné době form{t souborů s příponou DOCX, který je nativním (upřednostňovaným) form{tem textového editoru Word Starší verze tohoto textového editoru používají form{t s příponou DOC. Pokud chcete mít velkou jistotu, že textový dokument, který potřebujete přenést na jiný počítač, půjde na jiném počítači otevřít, pak můžete použít form{t RTF. Tento form{t sice nepatří k nejnovějším, zato je však dost univerz{lní a podporuje ho většina současných textových editorů i starší editory. Jednou z nevýhod tohoto form{tu je jejich velikost. Soubory uložené v tomto form{tu mají značnou velikost. Z přípon, které jsou v současnosti použív{ny textovými editory, je vhodné jmenovat ještě příponu ODT, kterou použív{ k ukl{d{ní textových dokumentů freewarový produkt OpenOffice. Pokud v{m budou pro tvorbu textového dokumentu dostačovat omezené prostředky programu WordPad, který je standardní souč{stí systému Windows, pak bude uložen v souboru s příponou WPD. Velmi užitečným form{tem, o kterém se v tomto textu zmíním, bude form{t prostého textu. Pokud uvidíte soubor s příponou TXT, pak se jedn{ pr{vě o sobor s prostým textem. Takový dokument obsahuje pouze znaky, nelze do něj uložit ž{dné informace například o form{tov{ní textu ani obr{zky. Tyto soubory vypadají jako m{lo užitečné, ale jejich kouzlo spočív{ v univerz{lnosti jejich použití. Pokud potřebujete zaručeně předat textový dokument, pak použijte tvar prostého textu se znaky do ASCII kódu 127 (aby neobsahoval znaky z n{rodních sad), který je 15 / 59

16 Kapitola 2 Použití textového editoru opravdu univerz{lní a nez{vislý na operačním systému i na platformě (je čitelný i na počítačích MAC). Nelze se nezmínit o form{tu s příponou PDF (portable document format). Jde o typ souborů, které obsahují libovolné dokumenty včetně form{tov{ní a grafiky. Jejich obrovskou výhodou je fakt, že jsou přenositelné (portable) mezi počítači, mezi operačními systémy i mezi platformami. Tento typ dokumentu je podobně univerz{lní jako soubory s příponou TXT. Hlavní nevýhodou je však fakt, že soubory PDF nejsou určeny pro editaci. Jsou určeny pro přenos hotových dokumentů, které již nemají být měněny. V současné době se objevují i různé typy formul{řů, které jsou založeny na form{tu PDF a které můžeme na počítači vyplnit, uložit z nich data a podobně. Prim{rně jsou však tyto dokumenty určeny především pro přenos dokumentů mezi počítači. Spuštění editoru Textový editor lze spustit různým způsobem. Z{leží na druhu editoru a způsobu jeho instalace. Univerz{lním postupem je použití nabídky Start, vyhled{ní skupiny, ve které je z{stupce textového editoru a kliknutí na ikoně odpovídající hledanému textovému editoru. V případě programu WordPad posupujeme přes nabídku Start/Všechny programy/příslušenství a tam již nalezneme ikonu textového editoru WordPad. Obdobně bychom mohli posupovat v případě textového editoru Word. Jeho z{stupce bude ve skupině Microsoft Office. Další možností je použití z{stupce programu, který může být na ploše, nebo v nabídce pro rychlé spuštění. Textový editor se n{m také otevře při kliknutí (nebo dvojitém kliknutí z{leží na umístění a na operačním systému) na ikonu dokumentu, který je asociov{n s příslušným textovým editorem. 16 / 59

17 Kapitola 2 Použití textového editoru U programu Word může být jednou z posledních možností (pokud nemůžeme najít z{stupce programu) zad{ní n{zvu programového souboru Winword do příkazového ř{dku. Šablony Po spuštění textového editoru se objeví okno editoru s pr{zdným dokumentem (pokud jsme spustili textový editor přímo) nebo s dokumentem, na který jsme kliknuli a který byl s textovým editorem asociov{n. V obou případech můžeme pro tvorbu nového dokumentu použít volbu Nový, kter{ je přístupn{ po rozbalení nabídky pod tlačítkem Office. Pro rychlé vytvoření dokumentu můžeme použít šablonu. Šablona je ve své podstatě dokument, který obsahuje z{kladní stavební prvky vytv{řeného dokumentu. V šabloně může být i č{st textu a může obsahovat předdefinované styly. Použití šablon urychlí tvorbu dokumentu, protože šablona může obsahovat text, který pouze upravíme a navíc nemusíme přemýšlet nad tvorbou stylů, protože jsou souč{stí šablony. Obsahem šablony může být i z{hlaví a z{patí a společně s předdefinovanými styly umožní sjednocení vzhledu našich dokumentů. V e-learningovém materi{lu k textovému editoru si projděte kapitolu Šablony. Uložení dokumentu Hotový dokument můžete uložit pro jeho pozdější použití. Uložením dokumentu zajistíte jeho přenos z paměti RAM do jiného úložiště. Tak zabezpečíte dostupnost dokumentu např. pro případ výpadku nap{jení nebo pro případ hav{rie počítače. Pro uložení dokumentu v textovém editoru Word stiskněte tlačítko Office a vyberte nabídku Uložit. Nejjednodušší situace nastane, pokud ukl{d{te soubor, který již byl jednou uložen a vy jste jej pouze upravovali. V tom případě se editor na nic nezept{, pouze uloží současnou podobu dokumentu. Jin{ situace nastane v případě, že ukl{d{te nově vytvořený dokument. V tom případě se otevře okno, ve kterém 17 / 59

18 Kapitola 2 Použití textového editoru můžete určit, kam, pod jakým n{zvem a s jakými vlastnostmi se soubor uloží. Výchozí umístění souborů může být ovlivněno operačním systémem nebo nastavením textového editoru. V tomto okně můžete proch{zet všemi dostupnými úložištěmi (lok{lními i síťovými disky a složkami). Můžete také se složkami pracovat podle potřeby mazat je, vytv{řet nové, kopírovat je, přesouvat nebo je přejmenov{vat. Můžete také zvolit další možnosti, které jsou při ukl{d{ní souboru dostupné. Jedna z nejdůležitějších voleb je volba typu souboru. Vždy je doporučeno, abyste použili typ souboru, který v{m editor nabízí. Tato volba obvykle zabezpečí uložení všech nastavení provedených v textu a zabezpečí jeho budoucí bezproblémové otevření. Pokud změníte typ souboru, tak se může st{t, že při uložení souboru přijdete o některé vlastnosti dokumentu. Pokud m{te soubor uložen v nativním form{tu editoru (ve form{tu, který je výchozím pro v{š textový editor), tak můžete zjistit, že dokument potřebujete exportovat do jiného typu souboru (například z důvodu přenosu dokumentu na jiný počítač do jiného editoru). Před exportem raději vždy souboru uložte v nativním form{tu, abyste nepřišli o některé jeho vlastnosti a poté dokument exportujte! Poté můžete v textovém editoru Word použít tlačítko Office a vybrat volbu Uložit jako. Otevře se v{m okno stejné jako v případě prvního ukl{d{ní dokumentu, pouze jméno souboru už bude vyplněné a editor v{m nabídne úložiště, ve kterém je aktu{lní dokument uložen. Poté můžete změnit úložiště, vybrat typ souboru, případně změnit jméno souboru a nastavit vlastnosti ukl{daného souboru. Určitě se vyplatí připomenout v tomto místě význam souborů ve form{tu RTF, které zajistí přenositelnost do velkého množství textových editorů. 18 / 59

19 Kapitola 2 Použití textového editoru Obr{zek 1: Textový editor Word uložení dokumentu v jiném form{tu Podrobněji se můžete s ukl{d{ním dokumentů sezn{mit v e-learningové kapitole Uložení souboru v různých form{tech Pr{ce s více okny Při pr{ci s delším textovým dokumentem určitě přijde vhod možnost rozdělit si pracovní plochu editoru a v každé č{sti pracovní plochy si zobrazit jinou č{st textového dokumentu. V tomto zobrazení se můžete například v jedné č{sti podívat na osnovu dokumentu a ve druhé č{sti rozvíjet myšlenky vyj{dřené osnovou. Jak dokument rozdělit do více oken a jak s okny pracovat? 19 / 59

20 Kapitola 2 Použití textového editoru Obr{zek 2: Rozdělení jednoho dokumentu do dvou oken Podívejte se do e-learningu do č{sti věnované textovému editoru a prostudujte si kapitolu Pr{ce s okny dokumentu. V případě, že narazíte na problém, ve kterém musíte pracovat s několika různými dokumenty, tak m{me několik možností. První z nich je vytištění některých dokumentů, pr{ce na jejich papírové podobě a pozdější přepis zpět do elektronické podoby. Tím se však připravíme o možnosti, které n{m nabízí editace více dokumentů přímo v prostředí textového editoru (například možnost kopírov{ní textu pomocí schr{nky). Informace o tom, jak otevřít více souborů ve více oknech získ{te v kapitole Pr{ce s dokumentem a okny pro více dokumentů. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Šablony 20 / 59

21 Kapitola 2 Použití textového editoru Uložení souboru v různých form{tech Pr{ce s okny dokumentu Pr{ce s dokumentem a okny pro více dokumentů Shrnutí Textový editor je počítačový systém pro zpracov{ní textových dokumentů. Různé textové editory ukl{dají data v různých form{tech. Ve většině případů je možné typ souboru odhadnout podle přípony souboru. Při vytv{ření nového textového dokumentu musíte nejprve spustit zvolený textový editor. Při tvorbě nového dokumentu můžete s výhodou použít šablony. Během pr{ce na dokumentu je vhodné dokument průběžně ukl{dat. Při pr{ci na jednom dokumentu nebo na více dokumentech často oceníte možnost pracovat s více okny. 21 / 59

22 Kapitola 3 Tvorba textového dokumentu 3 Tvorba textového dokumentu Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl Cílem této lekce je vysvětlit způsob z{pisu textu při různých režimech zobrazení. Z{roveň si řekneme, jak zad{vat běžný text i speci{lní znaky. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Z{pis textu Pro z{kladní pr{ci s dokumentem si v e-learningu projděte kapitolu Z{pis textu. V této kapitole jste si prošli opravdu jen ty z{kladní možnosti pr{ce s textem v textovém editoru. Pro maz{ní textu můžete použít i kl{vesu Backspace (na kl{vesnici je většinou nad kl{vesou Enter v alfanumerické č{sti. Býv{ označena pr{vě textem Backspace nebo jen šipkou doleva pozor nezaměňujte ji s kl{vesou pro pohyb kurzoru). Kl{vesa Delete maže znaky vpravo od kurzoru, kl{vesa Backspace maže znaky vlevo od kurzoru. V textovém editoru napište kousek textu, kurzor umístěte doprostřed některého slova a vyzkoušejte různý účinek obou kl{ves. 22 / 59

23 Kapitola 3 Tvorba textového dokumentu Na zač{tku e-learningové lekce bylo zapnuto tlačítko pro zobrazení netisknutelných znaků. Pak se na obrazovce objevují všechny znaky textu i znaky využité pro form{tov{ní dokumentu. Tyto znaky mohou během psaní dokumentu působit rušivě (například i mezery se zobrazují jako tečky). Proto můžete tento režim kdykoli vypnou a podle potřeby zase zapnout. Nemusíte mít obavy znaky pro form{tov{ní dokumentu patří mezi netisknutelné znaky, a proto se při tisku nikdy neobjeví. Časem zjistíte, že režim se zapnutými netisknutelnými znaky je velmi výhodný při úprav{ch dokumentu a při jeho form{tov{ní. Jen v tomto režimu lehce zjistíte, jestli je mezera vyrobena pomocí více mezer za sebou, nebo pomocí tabel{toru. Také lehce najdete dvě mezery za sebou (to je typografick{ chyba). A také snadno zjistíte, jestli je mezera před nadpisem vytvořena spr{vně, nebo jestli je vytvořena pomocí dvou odř{dkov{ní (což je nespr{vné a může to způsobovat problémy). Z{pis symbolů a značek Během pr{ce s dokumenty zjistíte, že na kl{vesnici nejsou všechny znaky, které potřebujete do textu zapsat. Projděte si e-learningovou kapitolu Pr{ce se symboly. V této kapitole jste se naučili, jak vkl{dat inici{ly, případně jak vložit znaky, které nejsou na kl{vesnici. Dobře si také zapamatujte vkl{d{ní speci{lních znaků v e- learningu bylo také zmíněno. 23 / 59

24 Kapitola 3 Tvorba textového dokumentu Obr{zek 3: Okno pro vkl{d{ní speci{lních znaků Tyto znaky jsou důležité pro spr{vné form{tov{ní dokumentu a dost často se bez nich neobejdeme při běžném z{pisu textu. Hodně speci{lních znaků za n{s vkl{d{ textový editor, ale přece jenom například pevn{ mezera je symbolem, který musí autor textu vložit většinou s{m. Konkrétně pevn{ mezera m{ tu vlastnost, že editor v jejím místě nemůže zalomit ř{dek. Když píšeme text, tak se nestar{me o jeho rozložení do ř{dků. Editor s{m rozdělí text tam, kde uzn{ za vhodné. Jako místo pro rozdělení ř{dků použije mezeru. Editor předpokl{d{, že tam, kde je mezera, lze rozdělit ř{dek. Ale to nemusí být pravda. Když napíšu, že hmotnost dodané suroviny je přes 13 kg, tak je vše v poř{dku, dokud se číselný údaj s jednotkou nedostanou na konec ř{dku. Pak editor může rozdělit ř{dek mezi číslem a jednotkou. To by však byla chyba. Číseln{ hodnota a jednotka musí být u sebe na jednom ř{dku. Elegantní možností, jak to zařídit je pr{vě pevn{ mezera vložen{ mezi číslici a jednotku. Napíšeme číslo 13 a za ně vložíme ze speci{lních znaků pevnou mezeru (pokud nevíte jak, tak si znovu projděte e-learningovou kapitolu Pr{ce se symboly ) a poté zapište jednotky. Po čase si jistě zapamatujete i kl{vesovou zkratku, kter{ je uvedena v kartě Speci{lní 24 / 59

25 Kapitola 3 Tvorba textového dokumentu znaky. Vyzkoušejte, jak se chov{ pevn{ mezera a obyčejn{ mezislovní mezera na konci ř{dku. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e-- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Z{pis textu Pr{ce se symboly Shrnutí V této lekci jste si vyzkoušeli zad{v{ní textu v různých režimech zobrazení. Popsali jsme si, jak vložit i znaky, které nejsou na kl{vesnici. Uk{zali jsme si důležitost některých symbolů pro form{tov{ní textu. 25 / 59

26 Kapitola 4 Výběr textu a úpravy 4 Výběr textu a úpravy Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této lekci se naučíte, jak vybrat č{sti textu pomocí myši i kl{vesnice, jak vyhled{vat a nahrazovat text. Uk{žeme si kopírov{ní a přesunov{ní textu uvnitř dokumentu i mezi dokumenty. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Pokud už umíte zapsat text, pak se určitě dostanete do situace, kdy budete potřebovat například změnit slovosled, přesunout odstavec a podobně. Samozřejmě, že tato situace je řešiteln{ už nyní. Slovo nebo odstavec na špatném místě vymažete a příslušnou č{st textu napíšete na spr{vné místo. Jenomže tato technika je velmi nepraktick{ (s výjimkou situací, kdy si potřebujete procvičit psaní na kl{vesnici). Daleko efektivněji lze tuto situaci vyřešit tak, že příslušnou č{st textu označíme a poté ji přesuneme na nové místo. Přesunout můžeme pomocí schr{nky, nebo přímo pomocí myši. 26 / 59

27 Kapitola 4 Výběr textu a úpravy Výběr č{sti textu Prostudujte si e-learningovou kapitolu Techniky pro výběr textu, ve které se naučíte označovat požadovanou č{st dokumentu. Tuto důležitou dovednost využijete i později, při form{tov{ní textu. Přesun a kopírov{ní č{stí textu Tato kapitola se však zabýv{ kopírov{ním a přesunem textu uvnitř dokumentu nebo i mezi dokumenty. Jak prov{dět tuto operaci si prostudujte v e-learningové kapitole Přesuny a kopírov{ní textu. Vyhled{ní a nahrazení v textu Během úprav dokumentu se můžete dostat do situace, kdy hled{te místo v dokumentu, které obsahuje nějakou zvolenou fr{zi. Například v pr{ci o automobilech víte, že v ní byla pas{ž o elektromobilech. Potřebujete tuto č{st najít. První variantou je přečtení celé pr{ce. Textový editor m{ n{stroje pro vyhled{ní zvoleného textu v dokumentu. Obr{zek 4: Vyhled{v{ní a nahrazení - vyhled{vat a nahrazovat lze i zvl{štní znaky 27 / 59

28 Kapitola 4 Výběr textu a úpravy Často se st{v{, že dostanete do ruky dokument, ve kterém autor na mnoha místech zkomolil jeden a tentýž výraz. To se může st{t každému a je problém, jak tuto chybu napravit. První možnosti by bylo nalezení špatně napsaných slov a jejich ruční oprava. Textový editor však umí i tuto situaci řešit. Více informací o postupech jak řešit tyto úlohy najdete v e-learningové kapitole Vyhled{v{ní v dokumentu. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Techniky pro výběr textu Přesuny a kopírov{ní textu Vyhled{v{ní v dokumentu Shrnutí Po prostudov{ní této kapitoly víte, jak označit zvolenou č{st textu, jak text kopírovat nebo přesouvat a umíte v dokumentu najít zvolený text, případně nahradit zvolený text jiným textem. 28 / 59

29 Kapitola 5 Form{tov{ní textu 5 Form{tov{ní textu Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této kapitole se zaměříme na změny vzhledu textu. Budeme se zabývat form{tov{ní textu a dělením slov. Budeme form{tovat celé odstavce a naučíme se používat odr{žky, číslov{ní a seznamy. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Během tvorby textového dokumentu je třeba db{t na to, aby se čten{ř v textu snadno orientoval. K tomu použijeme zvýraznění č{stí textu (nadpisů nebo důležitých pojmů) a členění textu ve svislém nebo ve vodorovném směru. Ve svislém směru dělíme text na odstavce, které obsahují č{st textu, kter{ spolu logicky souvisí. Č{sti dokumentu mohou být odděleny nadpisy a podnadpisy více úrovní. Navíc celé odstavce mohou být zvýrazněny různými grafickými symboly (například ohraničením, stínov{ním, oddělením čarami nebo svislou čarou vedle odstavce). Členění ve vodorovném směru je použív{no především v různých seznamech a výčtech nebo v tabulk{ch. 29 / 59

30 Kapitola 5 Form{tov{ní textu Změna vlastností písma Pokud potřebujete změnit vlastnosti písma v č{sti dokumentu, tak si prostudujte e- learningovou kapitolu Form{tov{ní znaků. Po prostudov{ní této kapitoly už víte, jak upravit písmo v kterékoli č{sti dokumentu. Na tomto místě je nutné připomenout jedno důležité úsloví: Méně je někdy více. Obr{zek 5: U označené č{sti textu se zobrazí jednoduch{ nabídka pro změnu form{tov{ní textu Při psaní dokumentu zvažte, k čemu m{ dokument sloužit. Jestliže vytv{říte vzorník písma a potřebujete uk{zat možnosti textového editoru, tak se můžete hodně odv{zat a použít spoustu druhů písma a grafických efektů. I v případě, že vytv{říte pozv{nku na maškarní ples, tak můžete popustit uzdu své fantazii a použít spoustu grafických efektů. Pozor, v případě let{ku už byste měli být opatrnější ve výběru druhů písma plak{t by měl obsahovat maxim{lně dva druhy písma. Jin{ situace nastane v případě, že vytv{říte seriózní dokument (refer{t, slohov{ pr{ce, ročníkov{ pr{ce, pr{ce SOČ a podobně). V těchto dokumentech je nejdůležitější text a jeho myšlenkový obsah. Grafick{ str{nka dokumentu m{ pomoci čten{ři ke snadnější orientaci v dokumentu a ke snadnějšímu pochopení obsahu 30 / 59

31 Kapitola 5 Form{tov{ní textu dokumentu. Na titulní str{nce je povoleno téměř vše, ale ve vlastní pr{ci už je potřeba respektovat jist{ typografick{ pravidla. Dokument by měl být ps{n jedním druhem písma. Už jeho výběr může být problém. V případě delšího textu se doporučuje použít patkové písmo. To je písmo, u kterého jsou tahy znaků zakončeny ozdobnou patkou. Příkladem může být tento text, který je ps{n písmem Palatino Linotype. Pokud se pozorně podív{te na tento text (případně si jej zvětšíte), tak si můžete všimnout například zakončení písmen m nebo n. Pro porovn{ní: - patkové písmo: m, n - bezpatkové písmo: m, n Patky u znaků však nejsou jen na ozdobu. V delším textu pom{hají patky vytv{řet kresbu ř{dku a pro oči je méně n{ročné proch{zení ř{dku. I výběr vhodného písma daného druhu může být problém. Písma jsou většinou vytv{řena v anglosaském prostředí, které nepoužív{ diakritiku (h{čky, č{rky, přehl{sky a podobně). Pro středoevropské prostředí se písma doplňují o znaky s diakritikou. Jenomže ne vždy úspěšně. Zkusme se zamyslet, jestli může č{rka nebo h{ček u znaku ovlivnit jeho šířku. Věřím, že usoudíte, že písmeno by mělo mít vždy stejnou šířku ať je s diakritickým znaménkem nebo ne. Takže si můžete otestovat například tak, že pod sebe napíšete slova stan a šť{va a text si zvětšíte. Kupodivu u běžně používaných písem Arial, Times New Roman je mezera za písmenkem ť vetší než za písmenem t. 31 / 59

32 Kapitola 5 Form{tov{ní textu Obr{zek 6: Rozdíl v lokalizaci písma Times New Roman a Palatino Linotype To je způsobeno dodatečnou a ne zcela podařenou lokalizací těchto písem do češtiny. Pokud vyzkoušíte jin{ písma Bookman Old Style, Georgia nebo Palatino Linotype tak je tato chyba nepatrn{ nebo ž{dn{. Výběr písma je důležitý z hlediska snadné čitelnosti textu. Jakékoli narušení souvislosti textu například i jenom větší mezera mezi slovy, nebo dokonce ve slově způsobí to, že oči letící při četbě po ř{dku se na tomto místě pozdrží a to způsobuje zhoršení čitelnosti a rychlejší únavu čten{ře. Proto bychom měli v delším dokumentu pozorně dodržovat z{kladní pravidla pro tvorbu dokumentu a měli bychom být střídmí při použív{ní grafických efektů pro zvýrazňov{ní č{stí textu. Změna vzhledu odstavce Jak form{tovat celé odstavce a měnit jejich vlastnost? Prostudujte si e-learningovou kapitolu Form{tov{ní odstavců. Po studiu této kapitoly už víte, jak upravit vzhled odstavce. Je dobré upozornit, že v současnosti se preferuje blokov{ úprava textu. To znamen{, že veškerý text by měl být zapisov{n od levého okraje. V tom případě 32 / 59

33 Kapitola 5 Form{tov{ní textu se oddělov{ní odstavců neprov{dí pomocí odsazení prvního ř{dku, ale použije se svislé odsazení zvětšení mezery před nebo za odstavcem. Obr{zek 7: Form{tov{ní odstavce Pro informaci jak členit text ve vodorovném směru si prostudujte e-learningovou kapitolu Pr{ce s tabul{tory. Od této chvíle už víte, jak v textu použít zarovn{v{ní ve vodorovném směru. Pro tento druh zarovn{ní už nemusíte používat mezerník. 33 / 59

34 Kapitola 5 Form{tov{ní textu Obr{zek 8: Okno pro přesnou manipulaci s tabel{tory K z{kladním typografickým pravidlům, kter{ byste měli v delším textu dodržovat, patří to, že nesmíte používat mezerním vícekr{t za sebou (vždy jen jedna mezera). Podobně nesmíte používat odř{dkov{ní (kl{vesu Enter) vícekr{t za sebou. Můžete zvětšit mezery před odstavcem nebo za odstavcem. Pokud tato pravidla nedodržíte například na titulní straně, tak se nic neděje. Ale pokud je nedodržíte v delším dokumentu tak se v{s může tížit svědomí, ale hlavně se v{m může textový editor pomstít tím, že si s textem bude dělat, co chce. Pokud tedy vy chcete ovl{dat svůj dokument, tak je dobré předchozí pravidla dodržovat. Další n{zev e-learningové kapitoly Ohraničení a stínov{ní hovoří za vše. V této kapitole se naučíte zvýrazňovat vybrané odstavce nebo č{sti textu. Prostudujte si ji. E-learningov{ kapitola Odr{žky a číslované seznamy v{s naučí, jak vytv{řet seznamy číslované i s odr{žkami, jak měnit druh odr{žek ale i jak očíslovat např. nadpisy. 34 / 59

35 Kapitola 5 Form{tov{ní textu Řízení toku textu Poslední e-learningov{ kapitola v této lekci Řízení toku textu v{m poradí, jak upravit vlastnosti dokumentu, aby jeho rozdělení na str{nky odpovídalo vašim představ{m. Po jejím prostudov{ní už tedy nebudete odk{z{ni na to, co v{m automaticky nabízí textový editor, ale budete moci sami ovlivnit, jak se editor zachov{ k vašemu textu a jak rozdělí v{š dokument na str{nky. O to snadněji se v{m bude dodržovat pravidlo o použití kl{vesy Enter vždy jen jednou a to na konci odstavce nebo za výčtem. Obr{zek 9: Nastavení toku textu Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Form{tov{ní textu Form{tov{ní odstavců 35 / 59

36 Kapitola 5 Form{tov{ní textu Pr{ce s tabul{tory Ohraničení a stínov{ní Odr{žky a číslované seznamy Řízení toku textu Otevřete si některý svůj vlastní vytvořený dokument a zvažte, jak lépe a efektivněji naform{tovat text podle pravidel, kter{ jste nastudovali v této lekci. Shrnutí Po prostudov{ní této lekce zn{te další typografick{ pravidla, kter{ v{s na první pohled omezují při tvorbě dokumentu. Pokud jste však pozorně kapitolu prostudovali, tak víte, jak tato omezení obejít jak spr{vně form{tovat dokument, aby byl maxim{lně přívětivý pro čten{ře a aby jeho tvorba byla co nejjednodušší. Pokud budete tato pravidla porušovat, a s textovým editorem zach{zet podobně jako s psacím strojem, tak se téměř nic neděje. Vaše pr{ce bude o něco komplikovanější, textový editor v{s bude hůře poslouchat, ale nakonec téměř dos{hnete svého. Veliké problémy mohou nastat v okamžiku, kdy do textu budete potřebovat něco doplnit, zvětšit nadpisy, změnit ř{dkov{ní a podobně. Pak si znovu musíte projít všemi problémy s form{tov{ním dokumentu. Když dodržíte pravidla, tak jak{koli úprava dokumentu bude jednoduch{ a zvl{dnete ji často bez větších obtíží. 36 / 59

37 Kapitola 6 Styly 6 Styly Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl Pr{ce se styly použití a úprava předdefinovaných stylů, použití n{stroje pro kopírov{ní stylu. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Pr{ce se styly je další úrovní pr{ce s textovým editorem. Styly umožňují velmi efektivně ovlivňovat vzhled dokumentů. Ve stylu může být definov{no nejen použité písmo, ale i vzhled odstavců, tok textu, začlenění textu do obsahu dokumentu a mnoho dalších vlastností. Proč použít styly Pokud jsou v dokumentu vhodně definov{ny styly, tak je velmi snadné prov{dět změny i ve velmi rozs{hlém dokumentu. Pokud potřebujete ve svém dokumentu například změnit okraje, tak se může jednat o velmi n{ročný úkol. Dokument musíte projít, zkontrolovat umístění nadpisů, znovu vytvořit obsah. V případě dlouhého dokumentu se může tato činnost prot{hnout na několik hodin. 37 / 59

38 Kapitola 6 Styly Jestliže použijete styly, tak takov{to úprava může být hotova během několika minut. I kdyby dokument měl několik set stran, tak se doba nijak zvl{šť neprodlouží. Prostudujte si e-learningovou kapitolu Styly. Obr{zek 10: Okno pro pr{ci se styly V tomto místě je také vhodné zopakovat si všechny doposud získané znalosti o úprav{ch vzhledu dokumentu. Tyto vlastnosti lze nastavovat samostatně a z{roveň lze tyto vlastnosti nastavit ve vlastnostech stylů. Z{roveň si připomeňte pravidla z předchozí kapitoly, protože při automatizaci úprav vzhledu dokumentu získ{vají tato pravidla na důležitosti. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro toto téma: Styly 38 / 59

39 Kapitola 6 Styly Vezměte si některý svůj dlouhý dokument, který obsahuje více úrovní nadpisů. Pokud takový dokument nem{te, tak se obraťte na vyučujícího, ten v{m takový dokument poskytne. V dlouhém dokumentu aplikujte styly a pokuste se využít jejich vlastností pro efektivní form{tov{ní dokumentu. Shrnutí Pr{ce se styly pom{h{ oddělit obsahovou č{st, kterou vytv{ří autor textu od jeho vizu{lní podoby. Autor se tedy může více soustředit na to, co píše a nemusí se soustředit jaký písmem, jakou velikostí písma, jak zarovnat a podobně. Poté, co je text naps{n a jsou na něj aplikov{ny styly je možné přistoupit ke grafické úpravě dokumentu. Styly představují velmi silný n{stroj pro úpravu dokumentů. Vyžadují však dodržov{ní jistých pravidel při tvorbě textu. Odměnou za dodržení těchto pravidel pak je jednoduché, rychlé a efektivní form{tov{ní dokumentu. 39 / 59

40 Kapitola 7 Tabulky 7 Tabulky Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl Po prostudov{ní této kapitoly budete vědět, jak vytv{řet tabulky a jak je form{tovat. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Při zpracov{ní faktografických údajů, při vytv{ření formul{řů, ale i při dalších příležitostech vznik{ potřeba použít tabulku. Tabulka je č{st dokumentu, v níž je informace svisle i vodorovně členěna na jednotlivé buňky tabulky. Tabulka by měla mít svůj n{zev a měla by být sama o sobě (i bez okolního textu) srozumiteln{. Ke srozumitelnosti by měl přispět nadpis tabulky, text v z{hlaví ř{dků a sloupců i případné vysvětlivky pod tabulkou. Tabulky v textovém editoru pro i proti Je pravdou, že textový editor je vhodný pro vytv{ření pouze tabulek, které nevyžadují vnitřní prov{zanost nebo výpočty. Pro tyto účely jsou daleko vhodnější tabulkové editory, které jsou specialisty na tvorbu tabulek. Tvorba tabulek je v těchto 40 / 59

41 Kapitola 7 Tabulky programech jednodušší a tyto programy umožňují vz{jemné prov{z{ní několika tabulek a zpracov{ní údajů uložených v tabulk{ch. Proč tedy vytv{řet tabulky v prostředí textového editoru? Důvodem pro tuto volbu může být fakt, že pracujete ve zn{mém prostředí a nemusíte se učit obsluhovat další program. Druhým důvodem může být i to, že tabulkový editor nem{te k dispozici. I přes tyto výhody je vhodné zamyslet se nad použitím specializovaného tabulkového editoru. Obr{zek 11: Tabulka vytvořen{ v textovém editoru Kdy použít pro tvorbu tabulek specializovaný program tabulkový editor? Především tehdy, když v tabulce potřebujete opakovaně prov{dět výpočty. Tabulkový editor může spočítat různé statistické údaje, v tabulk{ch můžete prov{dět vědecké výpočty i pracovat s textem. Vzorce v tabulkovém editoru se přizpůsobí zadaným hodnot{m. Pokud například uděl{te ve vstupních datech překlep a zad{te chybnou hodnotu, tak se po změně údaje na spr{vný přepočítají a vy m{te okamžitě k dispozici spr{vné statistické výsledky. Jiným příkladem může být tabulka prezentující údaje za letošní kalend{řní rok. Pokud tuto tabulku použijete v příštím 41 / 59

42 Kapitola 7 Tabulky roce, tak pouze změníte vstupní údaje a tabulkový editor v{m automaticky přepočít{ souhrnné údaje, upraví grafy a podobně. Tvorba tabulek a jejich form{tov{ní I přes uvedené je možné konstatovat, že tvorba tabulek v prostředí textového editoru m{ své místo. Abyste se dozvěděli, jak tabulky vytv{řet, prostudujte si e- learningovou kapitolu Tvorba tabulek. Aby tabulky byly dostatečně vypovídající a přehledné, je vhodné umět upravovat jejich vzhled. Tyto informace získ{te po prostudov{ní e-learningové kapitoly Form{tov{ní tabulek. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Tvorba tabulek Form{tov{ní tabulek Použijte některý ze svých dokumentů a vložte do něj vybranou tabulku (nebo její č{st ze statistické ročenky Českého statistického úřadu. Shrnutí V této kapitole jste se dočetli několik rad, které by v{m mohly pomoci při rozhodov{ní kdy vytv{řet tabulku v textovém editoru a kdy použít tabulkový editor. Ve dvou e-learningových lekcích jste se dozvěděli, jak tabulku vytv{řet a jak upravovat vzhled tabulky. 42 / 59

43 Kapitola 8 Grafické objekty 8 Grafické objekty Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této lekci se naučíte, jak pracovat s grafickými objekty. Jak je vložit do dokumentu, jak je vybrat, jak nastavit jejich umístění a velikost a jak nastavit jejich chov{ní vůči okolnímu textu obték{ní. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Pokud potřebujete do dokumentu doplnit grafiku, tak musíte použít speci{lní postupy a nabídky textového editoru. Grafika v textu může vhodně doplnit text, může také zvýšit přehlednost textu a také může zvýraznit požadované č{sti textu. Prostudujte si e-learningovou kapitolu Kreslení a pr{ce s grafickými objekty, ve které se dozvíte, jak vložit do textu obr{zek, nebo jednoduchou grafiku. 43 / 59

44 Kapitola 8 Grafické objekty Obr{zek 12: Vkl{d{ní grafických objektů - tvarů Je zřejmé, že pouhé vložení grafického objektu do textového dokumentu nestačí. Ještě je potřeba objekt vhodně umístit, případně nastavit jeho vlastnosti tak, aby se choval podle našich představ. Jak nastavit různé vlastnosti obték{ní obr{zku, jak případně obr{zek upravit přímo v textovém editoru a jak využít kliparty to vše se dozvíte v e-learningové kapitole Grafika v dokumentech. S objekty a grafika v textu je jedním z objektů, které lze do textu vložit lze prov{dět řadu operací. Důležitými pojmy v pr{ci s objekty je vkl{d{ní a propojov{ní objektů. Prostudujte si e-learningovou kapitolu Propojov{ní a vkl{d{ní objektů, v níž je na příkladu tabulky z tabulkového editoru (vzpomeňte na kapitolu Tabulky ) uk{z{no vložení objektu a propojení objektu. V této lekci se sice pracuje s objektem z tabulkového editoru, ale pokud budete pracovat s grafickými objekty, tak je princip stejný. Když budeme hovořit obecně o objektech, tak objektem v textovém editoru je zjednodušeně řečeno vše, co není text. Objektem tedy může být matematický vzorec, textové pole, WordArt a podobně. I s těmito objekty se pracuje podobně jako s grafickými objekty, lze u nich definovat pozici v textu a řadu 44 / 59

45 Kapitola 8 Grafické objekty dalších vlastností. Naopak některé vlastnosti (prostorové efekty, natočení a jiné) můžou u některých typů objektů chybět. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Kreslení a pr{ce s grafickými objekty Grafika v dokumentech Propojov{ní a vkl{d{ní objektů Do některého ze svých dokumentů vložte grafický objekt vytvoření prostřednictvím WordArtu a nastavte jeho parametry. Pokud narazíte na problém, prostudujte n{povědu a pokud řešení nenajdete tam, tak problém konzultujte s vyučujícím. Shrnutí Tato kapitola v{m vysvětlila, jak vložit grafické objekty. Také byste měli vědět, jak nastavit některé vlastnosti grafických objektů. Kromě vlastností grafických objektů zn{te rozdíl mezi propojením objektu a vložením objektu. 45 / 59

46 Kapitola 9 Hromadn{ korespondence 9 Hromadn{ korespondence Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této lekci se naučíte, jak pracovat s hromadnou korespondencí. Naučíte se vytv{řet hlavní dokument a propojit jej se zdrojem dat. Naučíte se vkl{dat slučovací pole, v n{hledu si prohlédnout výsledek i odeslat jej na tisk{rnu. Z{roveň se naučíte filtrovat slučovan{ data i vytv{řet nový zdroj dat. Z{roveň zjistíte, že n{stroje hromadné korespondence se dají využít nejen ke tvorbě dopisů, ale že jejich využití je mnohem všestrannější. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Principem hromadné korespondence je propojení dvou souborů. Jeden ze souborů obsahuje slučovací pole místo, na které se doplňují údaje. Údaje jsou do slučovacích polí doplňov{na z druhého souboru ze zdroje dat. Zdrojem dat může být tabulka, soubor z tabulkového editoru, datab{zový soubor a podobně. Podstatné je, že pokud m{me zdroj dat (například datab{zi z{kazníků), tak můžeme pro všechny z{kazníky vytvořit dopis s obchodní nabídkou. Když změníme adresu firmy, tak můžeme stejným z{kazníkům poslat tuto informaci. No a ještě můžeme (třeba jenom 46 / 59

47 Kapitola 9 Hromadn{ korespondence některým) poslat pozv{nku na prezentaci nového výrobku. To vše bez toho, abychom museli znovu zad{vat kontaktní informace o všech z{kaznících. Podobně můžeme informaci o změně adresy poslat i našim dodavatelům, aby si mohli upravit fakturační adresu (to ale musíme mít datab{zi dodavatelů). Obr{zek 13: První krok při tvorbě hromadné korespondence Propojení formul{řového dopisu a zdroje dat Prostudujte si e-learningovou kapitolu Formul{řový dopis v hromadné korespondenci. V ní jste se dozvěděli, jak propojit formul{řový dopis se souborem s daty. Z{roveň už víte, jak do formul{řového dopisu vložit slučovací pole a také víte, jak zobrazit n{hled na výsledné dokumenty a jak sloučený dokument vytisknout. V praxi se st{v{, že potřebujete zdroj dat upravit, filtrovat nebo seřadit. To vše se dozvíte během studia e-learningové kapitoly Pr{ce se zdrojem dat v hromadné korespondenci. Po prostudov{ní této lekce už víte i to, jak vytvořit nový seznam kontaktů (soubor s daty, kter{ se doplní do formul{řového dopisu). 47 / 59

48 Kapitola 9 Hromadn{ korespondence Ob{lky a štítky Pokud už m{me dopisy, tak je bude nutné vložit do ob{lek a poslat. K tomu, abychom na ob{lce měli adresu příjemce, můžeme použít dva postupy. Buď potiskneme ob{lky, nebo adresy vytiskneme na samolepící štítky a ty pak nalepíme na ob{lky. Obě tyto možnosti proberete v e-learningové kapitole Ob{lky a štítky v hromadné korespondenci. Další využití hromadné korespondence Hromadnou korespondenci nemusíte používat pouze k vytv{ření dopisů, potisku ob{lek a podobně. Další možnost využití zjistíte při studiu e-learningové kapitoly Katalog. Předpokl{d{m, že nyní si dok{žete představit i další využití hromadné korespondence, které ve skutečnosti s korespondencí nemusí mít nic společného. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. Projděte si úkoly pro tato témata: Formul{řový dopis v hromadné korespondenci Pr{ce se zdrojem dat v hromadné korespondenci Ob{lky a štítky v hromadné korespondenci Katalog Vytvořte pozv{nku na blížící se vhodnou ud{lost a pomocí hromadné korespondence ji pošlete pěti různým adres{tům. 48 / 59

49 Kapitola 9 Hromadn{ korespondence Shrnutí Hromadn{ korespondence je velmi silný n{stroj. Její využití je nejenom v kancel{ři pro zasíl{ní informací více adres{tům, ale lze ji využít mnohem všestrannější. Nyní víte, jak založit formul{řový soubor, jak jej propojit se souborem s daty. Z{roveň víte, jak data vytvořit, filtrovat a třídit. V neposlední řadě m{te i inspiraci, jak využít n{stroje hromadné korespondence i jinak, než pro vytv{ření dopisů. 49 / 59

50 Kapitola 10 Příprava tiskových výstupů 10 Příprava tiskových výstupů Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl Poslední lekce tohoto modulu v{s sezn{mí s tím, jak nastavit form{t str{nky, okraje, konce str{nek, z{hlaví a z{patí a číslov{ní dokumentu. Naučíte se taky zkontrolovat pravopis dokumentu, podívat se, jak vypad{ před tiskem a dokument vytisknout. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky V tomto modulu jsme se už naučili nastavovat vlastnosti jednotlivých znaků, odstavců i využívat možností stylů. V první č{sti této kapitoly se naučíte nastavovat vlastnosti větších celků dokumentu str{nek. Vlastnosti str{nky Abyste měli přehled o z{kladních vlastnostech str{nek dokumentu, prostudujte si e- learningovou kapitolu Nastavení str{nky. Po jejím prostudov{ní už víte, jak nastavit velikost str{nky a okraje. 50 / 59

51 Kapitola 10 Příprava tiskových výstupů Obr{zek 14: Nastavov{ní vlastností str{nky Jenomže velikost str{nky a okraje nejsou jedinou vlastností dokumentu. Prostudujte si e-learningovou kapitolu Z{hlaví a z{patí. Pokud jste pozorně sledovali výklad, tak už víte, co je z{hlaví a z{patí a jak je můžete použít. Tisk Posledním úkolem při pr{ci s dokumentem býv{ jeho vytištění. Tisk je možný buď na běžné tisk{rně, kter{ produkuje výstup na papír, nebo na tisk{rně, kter{ produkuje PDF soubory. Tato tisk{rna není skutečnou tisk{rnou, ale je často jenom programem, který je v počítači instalov{n. Takový program (ke stažení jsou i freewarové produkty), se potom nabízí v seznamu tisk{ren a umožňuje tisk nejen z textového editoru, ale z libovolných aplikací instalovaných v systému. Pokud u počítače není připojen{ tisk{rna, tak tisk do PDF souboru může být jediným způsobem, jak si tisk vyzkoušet. Vytvořený PDF soubor pak můžete dodat ke skutečnému tisku. O výhod{ch PDF form{tu jste si mohli přečíst v kapitole Pr{ce s textovým editorem. 51 / 59

52 Kapitola 10 Příprava tiskových výstupů Prostudujte si e-learningovou kapitolu Tisk dokumentu, abyste se sezn{mili s postupy a možnostmi při tisku dokumentu. Obr{zek 15: Okno s nastavením vlastností tisku Musíte si být vědomi, že jednotlivé volby a nastavení se mohou lišit v z{vislosti na použité tisk{rně. Vřele doporučuji, abyste si zapamatovali postupy, při kterých si dokument před tiskem zobrazíte v celku, protože před vytištěním můžete odhalit řadu chyb, kterých jste si předtím nevšimli a teprve poté provést vlastní tisk. Důvody mohou být ekonomické i ekologické. Úkol Projděte si cvičení, kter{ jsou u jednotlivých e-learningových kapitol. Pokud m{te se zvl{dnutím některého úkolu problém, tak si znovu projděte příslušnou e- learningovou kapitolu, nebo se zeptejte vyučujícího. 52 / 59

53 Kapitola 10 Příprava tiskových výstupů Projděte si úkoly pro tato témata: Nastavení str{nky Z{hlaví a z{patí Tisk dokumentu Shrnutí Po studiu této kapitoly a souvisejících e-learningových kapitol víte, jak nastavit glob{lní vlastnosti dokumentu, které se týkají jeho vzhledu. Víte, jak nastavit velikost papíru a okraje str{nky. Umíte použít z{hlaví a z{patí dokumentu. Umíte zkontrolovat dokument před tiskem a před vytištěním odhalit případné chyby a doladit vzhled dokumentu. To v budoucnu přispěje k tomu, aby vaše pr{ce byla ekonomick{ i ekologick{. Nebudete vyr{bět hory zbytečně str{nek potištěných špatnou verzí dokumentu, ale chyby v dokumentu odhalíte už před tiskem. V neposlední řadě budete umět hotový dokument i vytisknout. 53 / 59

54 Něco navíc Něco navíc Rozsah Pro studium této lekce se předpokl{d{ 90 minut. Cíl V této lekci jsou uvedeny poznatky, které nejsou souč{stí testu ECDL, ale znalosti, které jsou v nich obsaženy v{m, pomůžou s prací s textovým editorem. Pomůcky - PC s instalovaným textovým editorem pro každého studenta, - PC s instalovaným textovým editorem a s dataprojektorem pro učitele, - on-line nebo off-line přístup k výukovým kurzům ECDL firmy Gopas. Obsah výuky Jak jsem již uvedl v úvodu tohoto dokumentu, tak v této kapitole jsou zahrnuty e- learningové kapitoly, které jsou zahrnuty ve výukovém materi{lu firmy Gopas a nebyly zmíněny v předchozích lekcích. Obsah těchto kapitol není nutný pro zvl{dnutí testu ECDL z modulu textový editor. Jde o informace, které vhodně doplní znalosti získané studiem předchozích kapitol a umožní lépe zvl{dnout pr{ci s textovým editorem. Principy pr{ce s editorem Z{kladní principy pr{ce s textovým editorem Word najdete v e-learningové kapitole Úvod do pr{ce s Wordem. V této kapitole najdete informace užitečné při spuštění textového editoru a principy ovl{d{ní tohoto editoru ve verzi / 59

55 Něco navíc E-learningov{ kapitola Z{kladní nastavení Wordu obsahuje postupy pro nastavení chov{ní textového editoru Word. Tato nastavení ovlivňují pr{ci s textovým editorem nebo i nastavení textového dokumentu, který je pr{vě zpracov{v{n. Obr{zek 16: Okno pro nastavení vlastností editoru Běžný uživatel si rozhodně nemůže zapamatovat všechny postupy a uložení jednotlivých voleb. Pro tyto případy je k dispozici rozs{hl{ n{pověda systému Word. K dispozici je nejen n{pověda uložen{ v počítači při instalaci textového editoru, ale i on-line n{pověda, kter{ se neust{le vyvíjí. Podrobnější informace najdete v e- learningové kapitole Pr{ce s n{povědou. Během psaní textu může vaši pr{ci velmi usnadnit spr{vné nastavení n{strojů, které automatizují některé korekce během psaní. Naopak nespr{vné nastavení korekčních n{strojů pr{ci velmi ztěžuje. Proto si prostudujte e-learningovou kapitolu Použití automatických oprav a korekčních n{strojů. Jak jste si mohli všimnout, tak spr{vné nastavení těchto korekčních n{strojů v{m usnadní dodržov{ní některých typografických pravidel (například pevn{ mezera za některými předložkami). Při zpracov{ní a z{věrečné finalizaci dokumentu v{m mohou pomoci informace z e- learningové kapitoly Úprava vícestr{nkového dokumentu. Tato kapitola v{m 55 / 59

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE TŘÍDNÍ KNIHA ROZVRH A ABSENCE JAN PŘÍVARA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlašuji, že jsem maturitní pr{ci vypracoval samostatně a použil jsem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Program KARAS verze 8.0

Program KARAS verze 8.0 Program KARAS verze 8.0 Návod pro tisk hromadné korespondence (Obálky a štítky) HROMADNÁ KORESPONDENCE V PROGRAMU KARAS... 2 ÚVOD... 2 Jak zjistím verzi MS Office?... 2 Odlišnosti v přípravě tisku obálek,

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více