Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám Kontrola plnění usnesení RM 3. Kontrola plnění usnesení ZM 4. Hospodaření Města Kojetín za rok závěrečný účet 5. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden Zpráva o stavu pohledávek města k Příspěvky na činnost občanským sdružením, církvím a neziskovým organizacím 8. Podmínky a možnosti vyhlášení veřejné sbírky Města Kojetín 9. Organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací 10. Organizační zajištění zasedání ZM 11. Zpráva o požadavcích na jízdní řády ČSAD a ČD 2002/ Žádost o úhradu nákladů na opravu střešní konstrukce a krovů panelového domu, Sladovní Správa pohřebiště v Kojetíně a v Kovalovicích, nájemné za hrobová místa včetně služeb 14. Pronájem nebytových prostor 15. Pronájem obecních bytů 16. Informace o právech a povinnostech spojených s nájmem bytu podle obč. zákoníku a předpisů s nimi souvisejících 17.Informace o probíhajících soudních sporech 18. Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor zdravotnické záchranné službě Přerov 19. Připomínky k OZV č. 4/ Výběrové řízení k poskytnutí půjček FRB a PFRB 21. Umístění automatu na svíčky v areálu hřbitova v Kojetíně 22. Převod zem. pozemků z ČR - správce Pozemkový fond, do majetku města 23. Nakládání s majetkem města 24. Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 25/A. Zpráva z kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace 25/B. Zpráva z kontroly užívání nebytových prostor 25/C Zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února 25/D. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci - MěKS Kojetín 25/E. Úprava platů zaměstnanců Města Kojetín od /F. Žádost o vyjádření k záměru odkoupení nemovitosti č.p. 82, nám. Míru, Kojetín 25/G. Ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín, Smlouva o výpůjčce č /H. Sdružení obcí Střední Moravy se sídlem v Prostějově 25/CH.Žádost základních škol a zvláštní školy v Kojetíně o udělení souhlasu k umístění fototermického zařízení na objektech škol

2 2. Kontrola plnění usnesení RM R 1101/03-02 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetín. 3. Kontrola plnění usnesení ZM (tisk R/654) R 1102/03-02 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetín. 4. Hospodaření Města Kojetín za rok závěrečný účet (tisk R/655) R 1103/03-02 bere na vědomí a. závěrečný účet města - hospodaření za rok Města Kojetín 2. Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace 3. Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace 4. Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace 5. Městského domu dětí a mládeže Kojetín, okresu Přerov b. předběžnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok 2001 c. zprávu o zadluženosti města Kojetín ke dni , předloží závěrečný účet - hospodaření města Kojetín za rok 2001 ke schválení zastupitelstvu města dne 19. března 2002, včetně závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden 2002 (tisk R/655/A) R 1104/03-02 bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden 2002 dle tisku R/655/A,

3 předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria ke schválení zastupitelstvu města dne 19. března Zpráva o stavu pohledávek města k (tisk R/656) R 1105/03-02 bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek města Kojetín k , předloží zprávu o stavu pohledávek města k projednání zastupitelstvu města dne 19. března Příspěvky na činnost občanským sdružením, církvím a neziskovým organizacím (tisk R/657) R 1106/03-02 souhlasí s návrhem na poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým občanským sdružením a nezisk. organizacím z rozpočtu města na rok 2002 a doporučuje ZM schválit finanční příspěvky z rozpočtu města na rok 2002 následovně TJ Slavoj Kojetín ,- TJ Sokol Kojetín ,- TJ Sokol Kovalovice ,- TJ Ingstav Kojetín ,- Vodní skauti Kojetín ,- Autoklub Kojetín, odd. BMX Klub golfových borců Kojetín 1.500,- Junák Kojetín ,- Zvláštní škola Kojetín, odd. stolního tenisu 5.000,- Kynologický klub Kojetín 2.500,- Hasičský sbor Kojetín ,- Hasičský sbor Popůvky ,- Český zahrádkářský svaz Kojetín 2.500,- Svaz včelařů Kojetín 2.500,- Český svaz chovatelů ZO Kojetín 2.500,- Církev československá husitská Kojetín Římskokatolická farnost Kojetín 5.000,- Charita Kojetín ,- Středisko ranné péče Olomouc 4.000,- Soukromá ZŠ Acorn s & John s school s.r.o ,- Speciální MŠ Acorn s & John s school s.r.o ,-

4 8. Podmínky a možnosti vyhlášení veřejné sbírky Města Kojetín (tisk R/658) R 1107/03-02 bere na vědomí informaci o možnostech a podmínkách vyhlášení veřejné sbírky Městem Kojetín, ukládá odboru VVŠK realizovat anketu ve městě na téma veřejná sbírka a o výsledcích informovat RM 05/02, předloží ZM 06/2002 návrh a podmínky na vyhlášení veřejné sbírky ve městě. 9. Organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací (tisk R/659) R 1108/03-02 schvaluje organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací Města Kojetín, ve znění k : Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, ukládá odboru VVŠK předložit RM 04/02 organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací: Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace Městský dům dětí a mládeže Kojetín, okres Přerov. 10. Organizační zajištění zasedání ZM (tisk R/660) R 1109/03-02 schvaluje organizační zajištění zastupitelstva města dne Zpráva o požadavcích na jízdní řády ČSAD a ČD 2002/2003 (tisk R/661) R 1110/03-02 bere na vědomí předloženou zprávu o požadavcích na jízdní řády 2002/2003,

5 ukládá odboru VŽPD projednat s OkÚ Přerov a dopravcem možnost změny autobusové linky Luhačovice - Praha č , spoj č. 1,3,10,12,14 tak, aby zastavovala i v zastávce "Kojetín, nám." a informoval o výsledku RM 05/ Žádost o úhradu nákladů na opravu střešní konstrukce a krovů panelového domu, Sladovní 339 (tisk R/662) R 1111/03-02 nesouhlasí s úhradou nákladů ve výši ,20 Kč na opravu střechy domu čp. 339 ve Sladovní ul., ukládá odboru MIM doplnit údaje pro jednání ZM o termínu vzniklé škody, předloží ZM k projednání. 13. Správa pohřebiště v Kojetíně a v Kovalovicích, nájemné za hrobová místa včetně služeb (tisk R/663) R 1112/03-02 souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o správě pohřebišť v Kojetíně a v Kovalovicích s firmou TECHNIS Kojetín spol. s r.o., ukládá vedoucí FO zahrnout částku ,- Kč za správu hřbitova za rok 2002 do rozpočtového opatření, předloží návrh na rozpočtové opatření ZM k projednání, zplnomocňuje firmu TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 638, IČO: k tomu, aby uzavírala nájemní smlouvy o nájmu hrobových a urnových míst v souladu s podmínkami stanovenými mandátní smlouvou, Řádem veřejného pohřebiště města Kojetín a usnesením RM stanovuje s účinností od nájem za hrobové a urnové místo ve výši 5,- Kč za m2/rok pro pohřebiště Kojetín a Kovalovice cenu za služby spojené s nájmem ve výši 60 Kč/rok za hrobové a urnové místo pro pohřebiště Kojetín a Kovalovice, Smlouvy o nájmu hrobových míst budou uzavírány na dobu stanovenou dle hydrogeologického průzkumu uvedenou v Řádu veřejného pohřebiště jako doba tlecí.

6 14. Pronájem nebytových prostor (tisk R/664) R 1113/03-02 schvaluje pronájem nebytových prostor - garáže č. 223 v areálu Polikliniky Kojetín (po MUDr. Procházkové) panu Jozefu Mravcovi, bytem Sladovní 460, Kojetín, Kojetín I - Město s účinností od , roční nájemné 8.400,- Kč pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 64 v Husově ul., Kojetín I - Město (po První novinové společnosti a.s. Ostrava a MUDr. Küchlerové) nájemci Technis Kojetín spol. s r.o. za účelem přemístění jídelny a výdejny stravy z budovy č.p. 8 na Masarykově nám., Kojetín I - Město, ukládá ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín předložit radě města smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi MěKS Kojetín a Technis Kojetín spol. s r.o., souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v budově čp. 8 na Masarykově nám., Kojetín I - Město s nájemcem Technis Kojetín spol. s r.o. dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k nebytovým prostorám v budově č.p. 64 v Husově ul. 64, Kojetín I - Město, neschvaluje prodloužení bezplatného užívání garáží ve dvorním traktu domu č.p. 54 na Masarykově nám., Kojetín I - Město stávajícím uživatelům garáže č. 45, uživatelé Alois a Julie Zlámalovi, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 garáže č. 46, uživatelka Marii Jurtíková, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 garáže č. 47, uživatelé Vladimír a Anna Lajdovi, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 a stanoví roční nájemné za užívání nebytových prostor ve výši 5.400,- Kč s účinností od , ukládá odboru MIM předat nebytové prostory - garáže - na Masarykově nám. 54 do správy spol. Technis Kojetín, s r.o. zabezpečit uzavření nájemních smluv mezi nájemníky a společností Technis Kojetín s r.o. 15. Pronájem obecních bytů (tisk R/665) R 1114/03-02

7 schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, 1+0, I. kat, v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I - Město (po p. Lučanovi) manželům Antonínu a Marii Važanským, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Dudíkova 989 pronájem obecního bytu č. 11, 1+0, I. kat., v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I - Město (po pí Roubalové) paní Marii Křižanové, bytem Kojetín, Kojetín III Kovalovice 56 pronájem obecního bytu č. 4, 1+1, 1. kat., v DPS St. Masara 1355, Kojetín I - Město (po p. Šteflovičovi) manželům Vincenci a Jolaně Jánošíkovým se synem Jurajem bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Družstevní Informace o právech a povinnostech spojených s nájmem bytu podle obč. zákoníku a předpisů s nimi souvisejících (tisk R/666) R 1115/03-02 bere na vědomí informace o právech a povinnostech vlastníků a nájemníků, vyplývajících z nájmu bytu, ukládá společnosti Technis Kojetín s. r.o. a ostatním správcům obecních bytů dodržovat v praxi nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí ustanovení občanského zákoníku a zveřejnit v bytových domech informace o povinnostech vlastníků a nájemníků ve vztahu k správě a údržbě bytů. 17.Informace o probíhajících soudních sporech (tisk R/667) R 1116/03-02 bere na vědomí informaci o probíhajících soudních sporech, vedených Městem Kojetín. 18. Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor zdravotnické záchranné službě Přerov (tisk R/668) R 1117/03-02 schvaluje prominutí základního nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín nájemci - Zdravotnické záchranné službě Přerov, Dvořákova č s účinností od ,

8 kromě stávajících plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor a nájemného za nebytové prostory - garáž, ukládá správci Hospodářské správy Polikliniky Kojetín ve spolupráci s odborem MIM zpracovat dodatek ke smlouvě o nájmu, ve kterém budou upraveny podmínky nájmu obdobně jako v ostatních městech okresu Přerov. 19. Připomínky k OZV č. 4/2001 (tisk R/669) R 1118/03-02 bere na vědomí informaci týkající se připomínky komise ŽP k obsahu OZV č. 4/2001, ukládá odboru MIM provést kontrolu staveb, na které se vztahuje poplatková povinnost pro objekty určené nebo sloužící k rekreaci a předložit výsledky kontroly RM 05/ Výběrové řízení k poskytnutí půjček FRB a PFRB (tisk R/670) R 1119/03-02 bere na vědomí: předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení v roce 2001, předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků v Povodňového fondu rozvoje bydlení v roce 2001, souhlasí: s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 1/1999, ve znění OZV č.4/2000 následujícím žadatelům: o Podaný Oldřich, bytem Kojetín I-Město, Husova ,- Kč o Bosák Michal a Tomaníková Marcela, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč o Vojáčková Jiřina, bytem Brno, Vojanova 3652/ ,- Kč o Stojaník Dalibor, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z r. 1998) o Cafourek Jaroslav a Jana, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč s poskytnutím půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/2000 následujícím žadatelům: o Oláh Dušan a Nataša, bytem Kojetín I-Město, Pořadí ,- Kč o Fidra František a Marie, bytem Kojetín I-Město, Sadová ,- Kč o Navrátil Stanislav a Pavla, bytem Kojetín I-Město, Tyršova ,- Kč (vč. zástavy)

9 o Město Kojetín, Masarykovo n. 20-1, ,- Kč o Solář Vladimír a Petra, bytem Kojetín I-Město, Olomoucká ,- Kč o Vrba Milan a Radka, bytem Kojetín I-Město, Tvorovská ,- Kč o Zedníček Martin a Jarmila, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Bosák Michal a Tomaníková Marcela, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč o Drbal Karel, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Navrátil Roman a Trnková Jitka, bytem Kojetín I-Město, PH 148, Chropyně, Fučíkova ,- Kč o Oulehlová Věra, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč(vč. zástavy) o Zapletal Karel a Jana, bytem Kojetín I-Město, Tržní n ,- Kč (vč. dodatku k zástavě ,- Kč z r. 2001) o Složil František, bytem Kojetín I-Město, Tržní n ,- Kč o Kalous Václav a Marie, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Hrušák František a Vladimíra, bytem Kojetín I-Město, Sv.Čecha ,- Kč o Skřipcová Petra a Židlíková Zdeňka, bytem Kojetín III-Kovalovice ,- Kč o Vysloužilová Renata, bytem Kojetín I-Město, PH ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z r. 1999) o Horný Robert a Jana, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč(vč. zástavy) o Šimek Jindřich a Jindřiška, bytem Kojetín II-Popůvky ,- Kč o Dvořák Ivo, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč o Jurman Daniel, bytem Kojetín I-Město, Dr.E.Beneše ,- Kč ukládá: odboru MIM uzavírat smlouvy o půjčce pouze v případě, že žadatelé o půjčku doloží všechny potřebné doklady a město nebude mít vůči nim žádnou pohledávku, odboru MIM před uzavřením smlouvy o půjčce, uzavřít zástavní smlouvu k nemovitosti, na kterou bude čerpána půjčka od ,- Kč výše, předloží výše uvedený návrh zastupitelstvu města. 21. Umístění automatu na svíčky v areálu hřbitova v Kojetíně (tisk R/671) R 1120/03-02 souhlasí s umístěním prodejního automatu na svíčky na hřbitově v Kojetíně fy PEGAS - Internationál s.r.o., Masarykovo nám. 62, Konice, za podmínek sjednaných ve smlouvě o výpůjčce pozemku, schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Kojetín a fy PEGAS - Internationál s.r.o., Masarykovo nám. 62, Konice.

10 22. Převod zem. pozemků z ČR - správce Pozemkový fond, do majetku města (tisk R/672) R 1121/03-02 souhlasí s úplatným převodem zemědělských pozemků z majetku ČR, správce Pozemkový fond, list vlastnictví do majetku města Kojetín na LV 10001, dle zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění a zákona číslo 229/1991 Sb., v platném znění; jedná se o pozemky v k.ú. Kojetín, parc. číslo 366/2 - trvalý travní porost, louka, PK 736/1 - orná půda, nesouhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 434/1 a 2497/1, ukládá MIM opatřit podrobnější informace o parcelách sousedících se stav. parcelou č. 2497/1, T: 04/02, předloží ZM k projednání a schválení. 23. Nakládání s majetkem města (tisk R/673) R 1122/ souhlasí s prodejem části pozemku par. č zahrada v k.ú. Kovalovice u Kojetína, cca 80 m2, manželům Josefu a Emilii Oštádalovým, bytem Kojetín III - Kovalovice 42 za 10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení, 2. souhlasí s prodejem rodinného domu na ul. Pořadí čp. 77, pozemek p.č. 95/1 - stavební, v k.ú. Kojetín manželům Tiboru a Emilii Jarábkovým, bytem Kojetín I - Město, ul. Pořadí 77 za 5.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti. Důvodem nižší ceny, než je v místě obvyklá, je špatný stav budovy, kdy oprava bude technicky i finančně velmi náročná. ( Je nutné provést izolaci proti zemní vlhkosti, odstranění promáčeného hliněného zdiva a vyzdění novým zdivem z pálených cihel, rozsáhlá oprava krovu, výměna krytiny a výměnu všech prvků s krátkodobou životností), předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení, 3. souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 633/1 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín o výměře 40 m2 firmou PRAMEN 7 plus s.r.o. k se zveřejněním pronájmu části pozemku p.č. 633/1 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín.

11 24. Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2002 (tisk R/ 674) R 1123/03-02 schvaluje a) zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku PO ve městě b) plán preventivně výchovné činnosti na úseku PO ve městě na rok Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 25/A. Zpráva z kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace R 1124/03-02 bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace, schvaluje návrh na opatření k výsledkům kontroly provedené na ZŠ nám. Míru 83, Kojetín dle pověření starosty č. 1/ /B. Zpráva z kontroly užívání nebytových prostor R 1125/03-02 bere na vědomí zprávu o provedené kontrole užívání nebytových prostor - Kojetín, Kojetín III - Kovalovice č.p. 62, ukládá odboru MIM zajistit prostřednictvím správce budovy záruční opravy okapů a svodů dešťové vody na budově č.p. 62 Kojetín III - Kovalovice. 25/C Zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února R 1126/03-02 bere na vědomí zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února 2002.

12 25/D. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci - MěKS Kojetín R 1127/03-02 usměrňuje v souladu s 5 odst. b) Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., výši finančních prostředků na platy v rámci schváleného rozpočtu MěKS Kojetín pro rok 2002, podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy, ukládá ředitelce MěKS zabezpečit v roce 2002 hospodaření s finančními prostředky na platy v souladu s Nařízením vlády č. 447/2002Sb. 25/E. Úprava platů zaměstnanců Města Kojetín od R 1128/03-02 schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 67/2002 Sb., úpravu platů vedoucích odborů MěÚ Kojetín a vedoucích pracovníků organizačních složek Města Kojetín a příspěvkové organizace MěKS dle předloženého návrhu s účinností od souhlasí s navýšením osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu a zvláštních orgánů města pro rok 2002 o částku ,- Kč, ukládá vedoucí FO zapracovat tuto částku do RO č. 1/2002 s tím, že výdaje budou pokryty z rozpočtových příjmů, předloží návrh změny rozpočtu ZM ke schválení. 25/F. Žádost o vyjádření k záměru odkoupení nemovitosti č.p. 82, nám. Míru, Kojetín R 1129/03-02 projednala žádost Jindřicha a Zdeňka Krčmařových o vydání podpůrného stanovistka města k záměru odkoupení nemovitosti - domu č.p. 82 na náměstí Míru v Kojetíně, vzhledem k tomu, že se jedná o podporu drobného a středního podnikání na území města, ukládá starostovi zpracovat kladné a podpůrné stanovisko města do /G. Ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín, Smlouva o výpůjčce č. 72 R 1130/03-02

13 schvaluje ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín ve věci užívání objektu, základních prostředků, DKP a spotřebního materiálu požární zbrojnice v Kojetíně, Kroměřížská č. 202 uzavření smlouvy o výpůjčce č. 72 mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín ve věci užívání nebytových prostor. 25/H. Sdružení obcí Střední Moravy se sídlem v Prostějově R 1131/03-02 bere na vědomí změnu textu Zakladatelské listiny a stanov Sdružení obcí Střední Morava, předloží ZM 03/02 ke schválení. 25/CH.Žádost základních škol a zvláštní školy v Kojetíně o udělení souhlasu k umístění fototermického zařízení na objektech škol R 1132/03-02 souhlasí s umístěním fototermického zařízení na objektu Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace, Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace a Zvláštní školy Kojetín, okres Přerov. Zápis provedla: Hana Rohová V Kojetíně dne Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta