Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám Kontrola plnění usnesení RM 3. Kontrola plnění usnesení ZM 4. Hospodaření Města Kojetín za rok závěrečný účet 5. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden Zpráva o stavu pohledávek města k Příspěvky na činnost občanským sdružením, církvím a neziskovým organizacím 8. Podmínky a možnosti vyhlášení veřejné sbírky Města Kojetín 9. Organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací 10. Organizační zajištění zasedání ZM 11. Zpráva o požadavcích na jízdní řády ČSAD a ČD 2002/ Žádost o úhradu nákladů na opravu střešní konstrukce a krovů panelového domu, Sladovní Správa pohřebiště v Kojetíně a v Kovalovicích, nájemné za hrobová místa včetně služeb 14. Pronájem nebytových prostor 15. Pronájem obecních bytů 16. Informace o právech a povinnostech spojených s nájmem bytu podle obč. zákoníku a předpisů s nimi souvisejících 17.Informace o probíhajících soudních sporech 18. Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor zdravotnické záchranné službě Přerov 19. Připomínky k OZV č. 4/ Výběrové řízení k poskytnutí půjček FRB a PFRB 21. Umístění automatu na svíčky v areálu hřbitova v Kojetíně 22. Převod zem. pozemků z ČR - správce Pozemkový fond, do majetku města 23. Nakládání s majetkem města 24. Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 25/A. Zpráva z kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace 25/B. Zpráva z kontroly užívání nebytových prostor 25/C Zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února 25/D. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci - MěKS Kojetín 25/E. Úprava platů zaměstnanců Města Kojetín od /F. Žádost o vyjádření k záměru odkoupení nemovitosti č.p. 82, nám. Míru, Kojetín 25/G. Ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín, Smlouva o výpůjčce č /H. Sdružení obcí Střední Moravy se sídlem v Prostějově 25/CH.Žádost základních škol a zvláštní školy v Kojetíně o udělení souhlasu k umístění fototermického zařízení na objektech škol

2 2. Kontrola plnění usnesení RM R 1101/03-02 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetín. 3. Kontrola plnění usnesení ZM (tisk R/654) R 1102/03-02 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetín. 4. Hospodaření Města Kojetín za rok závěrečný účet (tisk R/655) R 1103/03-02 bere na vědomí a. závěrečný účet města - hospodaření za rok Města Kojetín 2. Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace 3. Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace 4. Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace 5. Městského domu dětí a mládeže Kojetín, okresu Přerov b. předběžnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok 2001 c. zprávu o zadluženosti města Kojetín ke dni , předloží závěrečný účet - hospodaření města Kojetín za rok 2001 ke schválení zastupitelstvu města dne 19. března 2002, včetně závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden 2002 (tisk R/655/A) R 1104/03-02 bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtového provizoria Města Kojetín na období leden 2002 dle tisku R/655/A,

3 předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria ke schválení zastupitelstvu města dne 19. března Zpráva o stavu pohledávek města k (tisk R/656) R 1105/03-02 bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek města Kojetín k , předloží zprávu o stavu pohledávek města k projednání zastupitelstvu města dne 19. března Příspěvky na činnost občanským sdružením, církvím a neziskovým organizacím (tisk R/657) R 1106/03-02 souhlasí s návrhem na poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým občanským sdružením a nezisk. organizacím z rozpočtu města na rok 2002 a doporučuje ZM schválit finanční příspěvky z rozpočtu města na rok 2002 následovně TJ Slavoj Kojetín ,- TJ Sokol Kojetín ,- TJ Sokol Kovalovice ,- TJ Ingstav Kojetín ,- Vodní skauti Kojetín ,- Autoklub Kojetín, odd. BMX Klub golfových borců Kojetín 1.500,- Junák Kojetín ,- Zvláštní škola Kojetín, odd. stolního tenisu 5.000,- Kynologický klub Kojetín 2.500,- Hasičský sbor Kojetín ,- Hasičský sbor Popůvky ,- Český zahrádkářský svaz Kojetín 2.500,- Svaz včelařů Kojetín 2.500,- Český svaz chovatelů ZO Kojetín 2.500,- Církev československá husitská Kojetín Římskokatolická farnost Kojetín 5.000,- Charita Kojetín ,- Středisko ranné péče Olomouc 4.000,- Soukromá ZŠ Acorn s & John s school s.r.o ,- Speciální MŠ Acorn s & John s school s.r.o ,-

4 8. Podmínky a možnosti vyhlášení veřejné sbírky Města Kojetín (tisk R/658) R 1107/03-02 bere na vědomí informaci o možnostech a podmínkách vyhlášení veřejné sbírky Městem Kojetín, ukládá odboru VVŠK realizovat anketu ve městě na téma veřejná sbírka a o výsledcích informovat RM 05/02, předloží ZM 06/2002 návrh a podmínky na vyhlášení veřejné sbírky ve městě. 9. Organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací (tisk R/659) R 1108/03-02 schvaluje organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací Města Kojetín, ve znění k : Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, ukládá odboru VVŠK předložit RM 04/02 organizační předpisy související s provozem příspěvkových organizací: Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace Městský dům dětí a mládeže Kojetín, okres Přerov. 10. Organizační zajištění zasedání ZM (tisk R/660) R 1109/03-02 schvaluje organizační zajištění zastupitelstva města dne Zpráva o požadavcích na jízdní řády ČSAD a ČD 2002/2003 (tisk R/661) R 1110/03-02 bere na vědomí předloženou zprávu o požadavcích na jízdní řády 2002/2003,

5 ukládá odboru VŽPD projednat s OkÚ Přerov a dopravcem možnost změny autobusové linky Luhačovice - Praha č , spoj č. 1,3,10,12,14 tak, aby zastavovala i v zastávce "Kojetín, nám." a informoval o výsledku RM 05/ Žádost o úhradu nákladů na opravu střešní konstrukce a krovů panelového domu, Sladovní 339 (tisk R/662) R 1111/03-02 nesouhlasí s úhradou nákladů ve výši ,20 Kč na opravu střechy domu čp. 339 ve Sladovní ul., ukládá odboru MIM doplnit údaje pro jednání ZM o termínu vzniklé škody, předloží ZM k projednání. 13. Správa pohřebiště v Kojetíně a v Kovalovicích, nájemné za hrobová místa včetně služeb (tisk R/663) R 1112/03-02 souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o správě pohřebišť v Kojetíně a v Kovalovicích s firmou TECHNIS Kojetín spol. s r.o., ukládá vedoucí FO zahrnout částku ,- Kč za správu hřbitova za rok 2002 do rozpočtového opatření, předloží návrh na rozpočtové opatření ZM k projednání, zplnomocňuje firmu TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 638, IČO: k tomu, aby uzavírala nájemní smlouvy o nájmu hrobových a urnových míst v souladu s podmínkami stanovenými mandátní smlouvou, Řádem veřejného pohřebiště města Kojetín a usnesením RM stanovuje s účinností od nájem za hrobové a urnové místo ve výši 5,- Kč za m2/rok pro pohřebiště Kojetín a Kovalovice cenu za služby spojené s nájmem ve výši 60 Kč/rok za hrobové a urnové místo pro pohřebiště Kojetín a Kovalovice, Smlouvy o nájmu hrobových míst budou uzavírány na dobu stanovenou dle hydrogeologického průzkumu uvedenou v Řádu veřejného pohřebiště jako doba tlecí.

6 14. Pronájem nebytových prostor (tisk R/664) R 1113/03-02 schvaluje pronájem nebytových prostor - garáže č. 223 v areálu Polikliniky Kojetín (po MUDr. Procházkové) panu Jozefu Mravcovi, bytem Sladovní 460, Kojetín, Kojetín I - Město s účinností od , roční nájemné 8.400,- Kč pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 64 v Husově ul., Kojetín I - Město (po První novinové společnosti a.s. Ostrava a MUDr. Küchlerové) nájemci Technis Kojetín spol. s r.o. za účelem přemístění jídelny a výdejny stravy z budovy č.p. 8 na Masarykově nám., Kojetín I - Město, ukládá ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín předložit radě města smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi MěKS Kojetín a Technis Kojetín spol. s r.o., souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v budově čp. 8 na Masarykově nám., Kojetín I - Město s nájemcem Technis Kojetín spol. s r.o. dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k nebytovým prostorám v budově č.p. 64 v Husově ul. 64, Kojetín I - Město, neschvaluje prodloužení bezplatného užívání garáží ve dvorním traktu domu č.p. 54 na Masarykově nám., Kojetín I - Město stávajícím uživatelům garáže č. 45, uživatelé Alois a Julie Zlámalovi, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 garáže č. 46, uživatelka Marii Jurtíková, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 garáže č. 47, uživatelé Vladimír a Anna Lajdovi, bytem Kojetín I - Město, Masarykovo nám. 54 a stanoví roční nájemné za užívání nebytových prostor ve výši 5.400,- Kč s účinností od , ukládá odboru MIM předat nebytové prostory - garáže - na Masarykově nám. 54 do správy spol. Technis Kojetín, s r.o. zabezpečit uzavření nájemních smluv mezi nájemníky a společností Technis Kojetín s r.o. 15. Pronájem obecních bytů (tisk R/665) R 1114/03-02

7 schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, 1+0, I. kat, v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I - Město (po p. Lučanovi) manželům Antonínu a Marii Važanským, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Dudíkova 989 pronájem obecního bytu č. 11, 1+0, I. kat., v DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I - Město (po pí Roubalové) paní Marii Křižanové, bytem Kojetín, Kojetín III Kovalovice 56 pronájem obecního bytu č. 4, 1+1, 1. kat., v DPS St. Masara 1355, Kojetín I - Město (po p. Šteflovičovi) manželům Vincenci a Jolaně Jánošíkovým se synem Jurajem bytem Kojetín, Kojetín I - Město, Družstevní Informace o právech a povinnostech spojených s nájmem bytu podle obč. zákoníku a předpisů s nimi souvisejících (tisk R/666) R 1115/03-02 bere na vědomí informace o právech a povinnostech vlastníků a nájemníků, vyplývajících z nájmu bytu, ukládá společnosti Technis Kojetín s. r.o. a ostatním správcům obecních bytů dodržovat v praxi nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí ustanovení občanského zákoníku a zveřejnit v bytových domech informace o povinnostech vlastníků a nájemníků ve vztahu k správě a údržbě bytů. 17.Informace o probíhajících soudních sporech (tisk R/667) R 1116/03-02 bere na vědomí informaci o probíhajících soudních sporech, vedených Městem Kojetín. 18. Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor zdravotnické záchranné službě Přerov (tisk R/668) R 1117/03-02 schvaluje prominutí základního nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín nájemci - Zdravotnické záchranné službě Přerov, Dvořákova č s účinností od ,

8 kromě stávajících plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor a nájemného za nebytové prostory - garáž, ukládá správci Hospodářské správy Polikliniky Kojetín ve spolupráci s odborem MIM zpracovat dodatek ke smlouvě o nájmu, ve kterém budou upraveny podmínky nájmu obdobně jako v ostatních městech okresu Přerov. 19. Připomínky k OZV č. 4/2001 (tisk R/669) R 1118/03-02 bere na vědomí informaci týkající se připomínky komise ŽP k obsahu OZV č. 4/2001, ukládá odboru MIM provést kontrolu staveb, na které se vztahuje poplatková povinnost pro objekty určené nebo sloužící k rekreaci a předložit výsledky kontroly RM 05/ Výběrové řízení k poskytnutí půjček FRB a PFRB (tisk R/670) R 1119/03-02 bere na vědomí: předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení v roce 2001, předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků v Povodňového fondu rozvoje bydlení v roce 2001, souhlasí: s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 1/1999, ve znění OZV č.4/2000 následujícím žadatelům: o Podaný Oldřich, bytem Kojetín I-Město, Husova ,- Kč o Bosák Michal a Tomaníková Marcela, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč o Vojáčková Jiřina, bytem Brno, Vojanova 3652/ ,- Kč o Stojaník Dalibor, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z r. 1998) o Cafourek Jaroslav a Jana, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč s poskytnutím půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/2000 následujícím žadatelům: o Oláh Dušan a Nataša, bytem Kojetín I-Město, Pořadí ,- Kč o Fidra František a Marie, bytem Kojetín I-Město, Sadová ,- Kč o Navrátil Stanislav a Pavla, bytem Kojetín I-Město, Tyršova ,- Kč (vč. zástavy)

9 o Město Kojetín, Masarykovo n. 20-1, ,- Kč o Solář Vladimír a Petra, bytem Kojetín I-Město, Olomoucká ,- Kč o Vrba Milan a Radka, bytem Kojetín I-Město, Tvorovská ,- Kč o Zedníček Martin a Jarmila, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Bosák Michal a Tomaníková Marcela, bytem Kojetín I-Město, Masarykovo n ,- Kč o Drbal Karel, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Navrátil Roman a Trnková Jitka, bytem Kojetín I-Město, PH 148, Chropyně, Fučíkova ,- Kč o Oulehlová Věra, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč(vč. zástavy) o Zapletal Karel a Jana, bytem Kojetín I-Město, Tržní n ,- Kč (vč. dodatku k zástavě ,- Kč z r. 2001) o Složil František, bytem Kojetín I-Město, Tržní n ,- Kč o Kalous Václav a Marie, bytem Kojetín I-Město, Sladovní ,- Kč o Hrušák František a Vladimíra, bytem Kojetín I-Město, Sv.Čecha ,- Kč o Skřipcová Petra a Židlíková Zdeňka, bytem Kojetín III-Kovalovice ,- Kč o Vysloužilová Renata, bytem Kojetín I-Město, PH ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z r. 1999) o Horný Robert a Jana, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč(vč. zástavy) o Šimek Jindřich a Jindřiška, bytem Kojetín II-Popůvky ,- Kč o Dvořák Ivo, bytem Kojetín I-Město, Polní ,- Kč o Jurman Daniel, bytem Kojetín I-Město, Dr.E.Beneše ,- Kč ukládá: odboru MIM uzavírat smlouvy o půjčce pouze v případě, že žadatelé o půjčku doloží všechny potřebné doklady a město nebude mít vůči nim žádnou pohledávku, odboru MIM před uzavřením smlouvy o půjčce, uzavřít zástavní smlouvu k nemovitosti, na kterou bude čerpána půjčka od ,- Kč výše, předloží výše uvedený návrh zastupitelstvu města. 21. Umístění automatu na svíčky v areálu hřbitova v Kojetíně (tisk R/671) R 1120/03-02 souhlasí s umístěním prodejního automatu na svíčky na hřbitově v Kojetíně fy PEGAS - Internationál s.r.o., Masarykovo nám. 62, Konice, za podmínek sjednaných ve smlouvě o výpůjčce pozemku, schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Kojetín a fy PEGAS - Internationál s.r.o., Masarykovo nám. 62, Konice.

10 22. Převod zem. pozemků z ČR - správce Pozemkový fond, do majetku města (tisk R/672) R 1121/03-02 souhlasí s úplatným převodem zemědělských pozemků z majetku ČR, správce Pozemkový fond, list vlastnictví do majetku města Kojetín na LV 10001, dle zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění a zákona číslo 229/1991 Sb., v platném znění; jedná se o pozemky v k.ú. Kojetín, parc. číslo 366/2 - trvalý travní porost, louka, PK 736/1 - orná půda, nesouhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 434/1 a 2497/1, ukládá MIM opatřit podrobnější informace o parcelách sousedících se stav. parcelou č. 2497/1, T: 04/02, předloží ZM k projednání a schválení. 23. Nakládání s majetkem města (tisk R/673) R 1122/ souhlasí s prodejem části pozemku par. č zahrada v k.ú. Kovalovice u Kojetína, cca 80 m2, manželům Josefu a Emilii Oštádalovým, bytem Kojetín III - Kovalovice 42 za 10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení, 2. souhlasí s prodejem rodinného domu na ul. Pořadí čp. 77, pozemek p.č. 95/1 - stavební, v k.ú. Kojetín manželům Tiboru a Emilii Jarábkovým, bytem Kojetín I - Město, ul. Pořadí 77 za 5.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti. Důvodem nižší ceny, než je v místě obvyklá, je špatný stav budovy, kdy oprava bude technicky i finančně velmi náročná. ( Je nutné provést izolaci proti zemní vlhkosti, odstranění promáčeného hliněného zdiva a vyzdění novým zdivem z pálených cihel, rozsáhlá oprava krovu, výměna krytiny a výměnu všech prvků s krátkodobou životností), předloží výše uvedené ZM k projednání a schválení, 3. souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 633/1 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín o výměře 40 m2 firmou PRAMEN 7 plus s.r.o. k se zveřejněním pronájmu části pozemku p.č. 633/1 - ostatní plocha, v k.ú. Kojetín.

11 24. Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2002 (tisk R/ 674) R 1123/03-02 schvaluje a) zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku PO ve městě b) plán preventivně výchovné činnosti na úseku PO ve městě na rok Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 25/A. Zpráva z kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace R 1124/03-02 bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly provedené na Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace, schvaluje návrh na opatření k výsledkům kontroly provedené na ZŠ nám. Míru 83, Kojetín dle pověření starosty č. 1/ /B. Zpráva z kontroly užívání nebytových prostor R 1125/03-02 bere na vědomí zprávu o provedené kontrole užívání nebytových prostor - Kojetín, Kojetín III - Kovalovice č.p. 62, ukládá odboru MIM zajistit prostřednictvím správce budovy záruční opravy okapů a svodů dešťové vody na budově č.p. 62 Kojetín III - Kovalovice. 25/C Zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února R 1126/03-02 bere na vědomí zápisy z komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce února 2002.

12 25/D. Usměrňování prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci - MěKS Kojetín R 1127/03-02 usměrňuje v souladu s 5 odst. b) Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., výši finančních prostředků na platy v rámci schváleného rozpočtu MěKS Kojetín pro rok 2002, podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy, ukládá ředitelce MěKS zabezpečit v roce 2002 hospodaření s finančními prostředky na platy v souladu s Nařízením vlády č. 447/2002Sb. 25/E. Úprava platů zaměstnanců Města Kojetín od R 1128/03-02 schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 67/2002 Sb., úpravu platů vedoucích odborů MěÚ Kojetín a vedoucích pracovníků organizačních složek Města Kojetín a příspěvkové organizace MěKS dle předloženého návrhu s účinností od souhlasí s navýšením osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu a zvláštních orgánů města pro rok 2002 o částku ,- Kč, ukládá vedoucí FO zapracovat tuto částku do RO č. 1/2002 s tím, že výdaje budou pokryty z rozpočtových příjmů, předloží návrh změny rozpočtu ZM ke schválení. 25/F. Žádost o vyjádření k záměru odkoupení nemovitosti č.p. 82, nám. Míru, Kojetín R 1129/03-02 projednala žádost Jindřicha a Zdeňka Krčmařových o vydání podpůrného stanovistka města k záměru odkoupení nemovitosti - domu č.p. 82 na náměstí Míru v Kojetíně, vzhledem k tomu, že se jedná o podporu drobného a středního podnikání na území města, ukládá starostovi zpracovat kladné a podpůrné stanovisko města do /G. Ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín, Smlouva o výpůjčce č. 72 R 1130/03-02

13 schvaluje ukončení platnosti dohody mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín ve věci užívání objektu, základních prostředků, DKP a spotřebního materiálu požární zbrojnice v Kojetíně, Kroměřížská č. 202 uzavření smlouvy o výpůjčce č. 72 mezi HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín ve věci užívání nebytových prostor. 25/H. Sdružení obcí Střední Moravy se sídlem v Prostějově R 1131/03-02 bere na vědomí změnu textu Zakladatelské listiny a stanov Sdružení obcí Střední Morava, předloží ZM 03/02 ke schválení. 25/CH.Žádost základních škol a zvláštní školy v Kojetíně o udělení souhlasu k umístění fototermického zařízení na objektech škol R 1132/03-02 souhlasí s umístěním fototermického zařízení na objektu Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvkové organizace, Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace a Zvláštní školy Kojetín, okres Přerov. Zápis provedla: Hana Rohová V Kojetíně dne Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í R 1167/04-09

U S N E S E N Í R 1167/04-09 U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 22. dubna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012. U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 5. září 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Organizační zajištění zasedání

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů REVENGE (tisk R/889)

U S N E S E N Í. 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů REVENGE (tisk R/889) U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. února 2014, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více