Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II."

Transkript

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015

2 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních řízeních a v procesech, které nemají povahu správního řízení soudní ochrana

3 Výkon ústavně zaručených práv právo na informace právo podílet se na správě věcí veřejných právo petiční právo shromažďovací právo sdružovací (spolčovací)

4 Právo petiční čl. 18 LZPS, z. č. 85/1990 Sb. podání, jehož obsahem je příslušná žádost, návrh nebo stížnost, podané ve veřejném nebo jiném společenském zájmu, když toto podání je podpořeno podpisy více občanů individuálně x společně s jinými veřejný nebo jiný společenský zájem 1 (4) omezení podání petice petiční výbor adresáti petice státní orgány, orgány územní samosprávy povinnost petici přijmout X vyhovět do 5 dnů postoupit nebo do 30 dnů písemně odpovědět není opravný prostředek jednací řády a obdobné předpisy

5 Petice vs. jiná podání X podněty, oznámení, stížnosti v zájmu jednotlivce podnět k veřejnému ochránci práv

6 Náležitosti petice písemnost jméno, příjmení, bydliště toho, kdo ji podává petiční výbor jména, příjmení, bydliště všech členů + osoby oprávněné členy výboru zastupovat petice podporována ostatními adresáty VS: jméno, příjmení, bydliště, podpis

7 Právo shromažďovací čl. 19 LZPS, z. č. 84/1990 Sb. vyjádření postojů a stanovisek, proklamace názorů svolavatel princip oznamovací (výjimky) oznámení účel den a místo, doba zahájení předpokládaný počet účastníků opatření soulad se zákonem práva a povinnosti svolavatele samotných účastníků shromáždění zástupce příslušného úřadu zákaz shromáždění deliktní odpovědnost svolavatele účastníka shromáždění osob na shromáždění nezúčastněných

8 Právo sdružovací (spolčovací) čl. 20 LZPS, z. č. 89/2012 Sb. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob občanská sdružení a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, mezinárodní nevládní organizace zřízené nebo vyvíjející činnost nebo mající sídlo v ČR a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, zvláštních organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích

9 Povinnosti spolků do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ: přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku do dvou let od ode dne nabytí účinnosti NOZ: název spolku musí obsahovat slovo spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s. výjimka z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat (???) od 1. ledna 2014 návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu návrh pouze na formuláři zveřejněném na webu Ministerstva spravedlnosti ( chytrý formulář )

10 Odpovězte na následující otázky: Je nějaký rozdíl mezi založením a vznikem spolku? Jaké jsou náležitosti stanov? Co musí tento dokument obsahovat? Jakou podobu může mít statutární orgán spolku? Jak může zaniknout spolek?

11 Založení a vznik spolku spolek alespoň tři osoby vedené společným zájmem hlavní činnost naplňování a ochrana společných zájmů (nikoliv hospodářská činnost) založení spolku výsledek procesu zakladatelů vznik spolku zápis do veřejného rejstříku fikce (30 dnů) svaz spolek spolků (k uplatňování společného zájmu)

12 Stanovy název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, případně určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, určení statutárního orgánu příp. pobočný spolek jako organizační jednotka spolku

13 statutární orgán Organizace spolku kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda) nejvyšší orgán spolku neurčí-li stanovy něco jiného, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze shromáždění delegátů (spolky svazové povahy) kontrolní komise inkompatibilita rozhodčí komise rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami

14 zrušení soud Zánik spolku vyvíjí zakázanou činnost, vyvíjí hospodářskou a výdělečnou činnost, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit likvidace fúze (sloučení, splynutí) smlouva schválení nejvyšším orgánem spolku rozdělení smlouva

15 Účastenství veřejnosti v procesech konaných v rámci veřejné správy

16 Účast v řízeních subjekty správního řízení správní orgán účastníci řízení

17 Účastníci řízení správní rozhodování o individuálních i skupinových zájmech procesní subjektivita způsobilost být účastníkem (-> právní osobnost) procesní způsobilost schopnost vlastními úkony nabývat práv a povinností v řízení ( svéprávnost)

18 Procesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém osobě zákon přiznává svéprávnost osoby omezené ve svéprávnosti nemají procesní způsobilost v rozsahu tohoto omezení příležitost fyzické osobě, která nemá procesní způsobilost, aby se v průběhu řízení k věci vyjádřila právo správního orgánu účastníkem nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory postup správního orgánu tak, aby byl zjištěn názor nezletilého dítěte ve věci přímo nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte (přítomnost jiné vhodné osoby)

19 Účastníci řízení 27 SŘ (1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. (2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce SŘ (1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci. (2) Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání; ustanovení 41 odst. 6 věty druhé platí obdobně.

20 Práva a povinnosti účastníků řízení jaká jsou práva a povinnosti účastníků řízení?

21 Práva účastníků řízení právo být informován o zahájení řízení právo na přiměřené poučení o svých právech a povinnostech právo navrhovat důkazy právo vyjádřit v řízení své stanovisko právo žádat poskytnutí informací o řízení právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům právo na konzultace s podpůrcem duševní porucha, ale ne omezení svéprávnosti právo nahlížet do spisu právo disponovat žádostí právo požádat o prominutí zmeškání úkonu právo účastnit se ústního jednání právo zvolit si zmocněnce právo na tlumočníka právo namítat podjatost úředních osob právo na doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou právo na vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti na stejnopisu rozhodnutí právo podat proti rozhodnutí odvolání právo vyjádřit se k podaným odvoláním jiných účastníků právo podat proti rozhodnutí žalobu právo dát podnět k provedení přezkumného řízení právo podat žádost o obnovu řízení právo domáhat se ochrany před nečinností správního orgánu právo podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob právo navrhnout výkon rozhodnutí

22 Povinnosti účastníků řízení povinnost neprodleně oznámit skutečnosti, nasvědčující vyloučení úřední osoby pro pochybnosti o nepodjatosti, jakmile se o nich dozvěděl povinnost odstranit nedostatky podání povinnost označit další účastníky řízení, jsou-li žadateli známi povinnost provádět procesní úkony ve stanovených lhůtách povinnost nahradit náklady řízení v zákonem stanoveném rozsahu povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení povinnost předložit listinu potřebnou k provedení důkazu povinnost předložit předmět ohledání nebo strpět ohledání na místě povinnost uvést v čestném prohlášení pravdivé údaje povinnost dostavit se na předvolání ke správnímu orgánu povinnost podřídit se předběžnému opatření povinnost neztěžovat postup řízení povinnost splnit ve lhůtě to, co bylo uloženo pravomocným rozhodnutím, resp. podrobit se nucenému výkonu rozhodnutí povinnost součinnosti

23 Účast v procesech správní řízení plnoprávná účast procesy, které nemají povahu správního řízení: konzultativní účast připomínky, námitky, vyjádření zejména problematika ochrany ŽP EIA, SEA územní plánování havarijní plánování vyhlašování zvláště chráněných území

24 Soudní ochrana práva veřejnosti účastnit se na kontrole veřejné správy

25 Správní soudnictví z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ochrana veřejných subjektivních práv práva, která mají osoby ve vztazích vůči státu a jiným subjektům veřejné správy v normách kogentního charakteru právo adresáta = povinnost subjektu VS krajské soudy, NSS

26 Pravomoc soudů žaloba proti rozhodnutí vydanému v oblasti veřejné správy orgánem veřejné správy ochrana proti nečinnosti správního orgánu ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu kompetenční žaloby záležitosti volební a místního referenda záležitosti politických stran a hnutí zrušení opatření obecné povahy pro rozpor se zákonem

27 Základní informace k řízení návrhové řízení účastníci řízení navrhovatel (žalobce) odpůrce (žalovaný) ti, o nichž to stanoví zákon (SŘS v ustanoveních týkajících se jednotlivých řízení) osoby zúčastněné na řízení

28 Opravné prostředky kasační stížnost obnova řízení

29 Ústavní soudnictví z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu plénum senáty

30 Řízení před Ústavním soudem zahájení řízení návrh účastníci řízení povinnost zastoupení advokátem soudce zpravodaj postoupení věci senátu nebo plénu odmítnutí návrhu ústní jednání rozhodnutí nález (ve věci samé) usnesení

31 Druhy řízení řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony řízení o ústavních stížnostech řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy řízení ve věcech referenda o přistoupení ČR k EU řízení o nezákonnosti postupu při referendu

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Vznik občanského sdružení

Vznik občanského sdružení Občanská sdružení 1002 1003 Díl 2 Občanská sdružení Obsah kapitola 1 Obecné principy...1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení...1003 2.1 Návrh na registraci...1005 2.2 Stanovy...1009 2.3 Proces registrace...1080

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více