ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS"

Transkript

1 !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS

2 !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek, napr klad: Nezab yv am se az moc t m, jak vypad am? Je neco spatn eho na sextov an? Pod vejte se tak e na videa Co r kaj tvoji vrstevn ci Zdrav y zivotn styl a Kdo je opravdov y pr tel?. (Najdete pod CO R IK A BIBLE > MLAD I LID E) 3 POZORUJEME SVET 4 CO R IK A BIBLE Spiritismus 10 INTERVIEW Biotechnolog vysvetluje, proc ve r v Boha 12 OK ENKO DO MINULOSTI Konstantin 14 PRO RODINY Kdyz je vase dosp vaj c dcera ve stresu 16 D ILO N AHODY? Svet elkuj c org an svetlu sky D ETI r Pre ct ete si kreslen e biblick e pr b ehy. Pomoc ruzn ych aktivit pomozte sv ym detem l epe poznat biblick e postavy a pochopit mor aln z asady. (Najdete pod CO R IK A BIBLE > D ETI) Vol. 95, No. 2 / Monthly / CZECH Vych az v 99 jazyc ch, v celkov em n akladu v ytisk u. Tato publikace nen ur cena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov e biblick evzd el avac cinnosti, kter a je podporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P sma Prekladu nov eho sveta (se studijn mi pozn amkami). Tisk a vyd av an : Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. M ate z ajem o dals informace neboobezplatn estudiumbible? Navstivte str anky nebo napiste na pr slusnou adresu. SVEDKOV E JEHOVOVI: CESK A REPUBLIKA: PO BOX 90, Praha 9, SLOVENSKO: P. O. Box 2, Bratislava 34 Upln y seznam adres najdete na

3 POZORUJEME SV ET SPOJEN E ST ATY Kur ak stoj soukrom eho zamestna- vatele rocn e [v prum eru] o dolaru v c nez nekur ak, p se se v listu The New York Times. Z dat shrom a zd en ych vedci z Ohio State University vyplynulo, že tyto dodatecn e n aklady byly zapr cin eny kur ack ymi pauzami, vys s mi n aklady na zdravotn p e ci a cast ej s mi absencemi. Dals m faktorem byla niz s produktivita pr ace, pravdepo- dobne zpusoben a abstinencn mi pr znaky spojen ymi se z avislost na nikotinu. IT ALIE Rozd ly mezi t m, co duchovn i ve r c r kaj a co cin, mezi slovem a zpusobem života, podkop av a duv eryhodnost c rkve. (papez Frantisek) MALAJSIE Malajsijsk e u rady odhalily ve dvou z asilk ach mahagonu 24 tun paso- van e slonoviny v c nez slo- n ch klu. Podle ochr anc u pr rody se jednalo o vubec nejvet s zabaven e mnozstv slonoviny. Z asilky sme rovaly z Toga do C ny. Pacient: Robin Hammond/Panos Pictures; pape z Franti sek: Alessandro Bianchi/AFP/Getty Images; kly: REUTERS/Bazuki Muhammad AFRIKA Svetov a zdravotnick a organizace ve sv e zpr av e z roku 2012 uvedla, že pr cinou 63 procent vsech umrt byly infekcn nemoci, zejm ena HIV/AIDS, prujmov a onemocnen, mal arie, tuberkul oza a tak e detsk e nemoci. AUSTR ALIE Mezi detmi si z skaly oblibu aplikace pro chytr e telefony a pro dals zar zen, kter e simuluj hazardn hry. Nekter e napodobuj hry z kasin, ale je jednodus s v nich vyhr avat. Zpr ava vydan a vl adou upozornuje, že pouz v an m takov ych aplikac se hazardn hran u det mu ze st at ne c m be zn ym a mu ze v est k tomu, že se z nich v budoucnu stanou gambleri. 3

4 CO R IK A BIBLE SPIRITISMUS SPIRITISMUS Je spatn e sna zit se komunikovat s mrtv ymi? Neobracejte se k spiritistick ym m edi m...,abyste se jimi neznecistili. 3. Mojz sova 19:31 CO R IKAJ I LID E Lid e se pochopitelne chtej ujistit, že nekdo, kdo jim byl drah y a zemrel, netrp. R kaj : Proc se s n m nespojit prostrednictv m spiritistick eho m edia? Mozn a by mi pomohlo zodpoved et nevyre sen e ot azky a z skat vnitrn klid. CO R IK A BIBLE Ve staroveku bylo be zn e, že se lid e pokouseli komunikovat s mrtv ymi, a Bible se k t eto ot azce vyjadruje jasne. Napr klad v Z akon e, kter y dal Buh Jehova izraelsk emu n arodu, je naps ano: Nemel by se v tobe naj t nikdo...,kdo se rad se spiritistick ym m ediem nebo... kdo se dotazuje mrtv ych. Kazd y, kdo tyto veci del a, je totiz ne c m odporn ym Jehovovi. (5. Mojz so- va 18:10 12) V Bibli se tak e p se, že ti, kdo praktikuj spiritismus v jak ekoli jeho podobe, nezded Boz kr alovstv. (Gala anum 5:19 21) r Odpovedi na dals biblick e ot azky najdete na

5 CO R IKAJ I LID E Mnoz zast avaj n azor, že lid e, kter zemreli, v ne- jak e forme zij d al. Proto se s nimi snaz nav azat spojen, moz- n a aby od nich z skali nejak e informace nebo si je usm rili a meli od nich klid. CO R IK A BIBLE Ziv si... uvedomuj, že zemrou; ale pokud jde o mrtv e, ti si neuvedomuj naprosto nic... Jiz zanikla jejich l aska i jejich nen avist i jejich z arlivost [kter e c tili, kdyz byli nazivu]. (Kazatel 9:5, 6) Bible uc, že mrtv jsou zkr atka mrtv. Nemohou prem y slet, pracovat, a uz vubec ne uct vat Boha. Mrtv nemohou chv aliti Jahve, ani kdo v tich y sestoupil hrob, p se se v Žalmu 115:17 (P smo svat e Star eho Z akona, Heger). Mohou mrtv ovliv novat ziv e? Ziv si...uvedomuj, že zemrou; ale pokud jde o mrtv e, ti si neuvedomuj naprosto nic. Kazatel 9:5 CO R IKAJ I LID E Nekte r tvrd, že spiritistick a m edia dok a zou odhalit informace, kter e by krome mrtv ych mohla zn at jenom rodina nebo pr atel e. CO R IK A BIBLE Ve 28. kapitole 1. Samuelovy se p se, jak never- n y kr al Saul porusil Boz pr kaz nedotazovat se spiritistick ych m e- di. Obr atil se na jistou ženu, kter a takov ym m ediem byla. Vypadalo to, že komunikuje s mrtv ym prorokem Samuelem. Opravdu ale nav azala spojen s n m? Ne. Ve skutecnosti komunikovala s podvodn kem s nek ym, kdo se za mrtv eho Samuela vyd aval. T m podvodn kem byl zl y duch, spojenec otce lzi, tedy Satana. (Jan 8:44) Proc zl duchov e neboli d emoni propaguj n azor, že ti, kdo zemreli, zij d al? Jejich c lem je ocernit Boha a zpochybnit jeho psan e Slovo,Bibli. (2. Timoteovi 3:16) Meli bychom na z aklad e t eto úvahy doj t k z av eru, že mrtv nemaj z adnou nadeji? Vubec ne! Bible slibuje, že ti, kdo obrazne re ceno sp ve smrti, budou v budoucnu opet privedeni k životu. (Jan 11:11 13; Skutky 24:15) Do t e doby mu zeme čerpat ut echu z toho, že nasi bl zc nijak netrp. Sedm a kapitola knihy Co Bible doopravdy r k a? m a n azev Skutecn a nadeje pro nase bl zk e, kter zemreli. Mu zete si ji pre c st na str ank ach jw.org. Nen snad pravda, že spiritistick a m edia obcas sdel presn e podrobnosti? Mel by se snad [ clov ek] obracet na mrtv e ve prospech ziv ych? Izaj a s8:19 Probuďte se! únor

6 I T EMA HLAVN Kdybych tak mel v c času! Kolikr at jste to uz řekli? Pokud jde o čas, v urcit em smyslu jsme na tom vsichni stejne. Vlivn a bohat ho nemaj o nic v c nez nev yznamn a chud. Nav c ani bohat, ani chud si ho nemohou naset rit. Jakmile je pryc, je pryc navzdy. Je proto rozumn e čas dobre vyuz vat. Jak? Uvazujte o cty rech strategi ch, kter e mnoha lidem pomohly investovat čas moudre. JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS Strategie č. 1: Mejte v zivot e r ad Stanovte si priority. Bible rad, abychom se ujis ovali o dule zit ej s ch vecech. (Filipanum 1:10) Napiste si seznam ukol u, kter e jsou dule zit e, nal ehav e nebo oboj. Mej- te na mysli, že to, co je dule zit e napr klad nakoupit potraviny na vece ri, nemus b yt nutne nal ehav e. A to, co se zd a b yt nal ehav e treba stihnout zac atek obl ben eho po- řadu, nemus b yt dule zit e. Dals informace najdete v cl anku 20 tipu, jak z skat v c času v Probuďte se! z dubna Myslete dopredu. Otupil-li se nejak y železn y n astroj a nekdo nenabrousil jeho os- tr, pak bude vynakl adat svou vlastn zivotn energii, r k a Bible v Kazateli 10:10 a dod a- v a: Pouz t moudrost k usp echu je tedy v y- hodn e. Jak si mu zete obrazne re ceno nabrousit ostr? T m, že budete pl anovat. D ky tomu vyuzijete svuj čas nejefektivneji. Odlozte nebo zruste nedule zit e činnosti, kter e v am v podstate jenom berou čas a energii. Pokud zjist te, že m ate k dispozici nejak y čas nav c, protoze jste svou pr aci stihli ude- lat dr v, zacn ete s úkoly, kter e jste si napl anovali na pozdeji. Kdyz mysl te dopredu, jste produktivnej s, podobne jako moudr y muz, kter y si nabrousil ostr sv eho n astroje. Zjednoduste si život. Naucte se r kat ne, kdyz jde o veci, kter e jsou nedule zit e nebo kter e v as vlastne jen okr adaj o čas. Pr lis mnoho aktivit a akc v as dostane do zbytec- n eho stresu a priprav o radost.

7 Strategie č. 2: D avejte si pozor na zlod eje času Ot alen a nerozhodnost. Kdo d av a pozor na v tr, nebude zas evat semeno; a kdo se d v a na oblaka, nebude skl zet. (Kazatel 11:4) Ot alen je zlodej času a v ykonnosti. Zemed elec, kter y cek a na ide aln pod- m nky, mozn a nikdy nezaseje ani nesklid. Podobne by se n am mohlo st at, že kvuli životn m nejistot am budeme nerozhodn. Ne- bo bychom mohli z skat pocit, že se nemu- žeme rozhodnout, dokud nebudeme m t vesker e dostupn e informace. Pochopitelne že dule zit a rozhodnut si zaslouz shrom a z- dit fakta a prem y slet o nich. Chytr y uvazuje o sv ych kroc ch, p se se v Pr slov ch 14:15. Realita je ale takov a, že urcit a nejistota je spojena s mnoha rozhodnut mi. (Kazatel 11:6) Perfekcionismus. Moudrost shora [neboli od Boha] je...rozumn a, p se se v Jakubovi 3:17. D avat si laťku vysoko je samozrej- me chv alyhodn e. Nekdy na sebe ale m ame tak vysok e n aroky, že se v podstate nemu- žeme vyhnout zklam an, nebo dokonce neuspechu. Napr klad clov ek, kter y se uc ciz jazyk, se mus sm rit s t m, že bude delat chyby, protoze jenom tak se z nich pouc. Perfekcionistu bude ale nejsp s j mat N EKOLIK ZAJ IMAV YCH C ISEL hruza z toho, že řekne neco spatn e, coz je pr stup, kter y mu bude br anit v pokroku. Je mnohem leps necekat od sebe pr lis. Moudrost je u skromn ych, p se se v Pr slov ch 11:2. Krome toho skromn a pokorn lid e se neberou pr lis v a zn e a dok a zou se sami sobe zasm at. ZA VECI NEPLAT ITE PENEZI. PLAT ITE ZA NE ČASEM. (psycholog Charles Spezzano) 50,2 HODINY Čas, kter y be zn y zamestnanec v Kanade str av kazd y t yden činnostmi souvisej c mi s prac. Vyplynulo to z pruzkumu proveden eho mezi zamestnanci. 242 MINUT Čas, kter y ve Spojen em kr alovstv lid e stars ctyr let str avili prum ern e kazd y den v roce 2011 sledov an m televize. 8 MINUT Čas, kter y otcov e v Indii kazd y den venuj tomu, aby si pov dali se sv ymi detmi. Pracuj c matky si s detmi pov daj asi 11 minut a matky v dom acnosti ne v c nez 30 minut. Probuďte se! únor

8 Strategie č. 3: Buďte vyrovnan a realisti ct Najdete rovnov ahu mezi prac a odpočinkem. Leps je hrst odpocinku nez dvojit a hrst tvrd e pr ace a honba za vetrem. (Kazatel 4:6) Workoholici si často nevychutnaj odmenu za svou tvrdou pr aci. Jednoduse jim na to nezb yv a čas ani energie. Naproti tomu l n lid e si vol dvojitou hrst odpocinku, a tak vz acn y čas promarn. Bible n as vyb z k vyrovnan emu pohledu: Tvrde pracuj a uzij si odmenu. Radovat se z v ysledk u tvrd e pr ace je Boz dar. (Kazatel 5:19) Neset rete na sp anku. V pokoji si lehnu a budu sp at, řekl jeden z pisatelu Bible. ( Zalm 4:8) Vet sina dospel ych potrebuje asi osm hodin sp anku, aby byli po fyzick e, citov e i dusevn str ance v kondici. Sp anek je dobr a casov a investice, protoze podporuje schopnost ucit se. Zlepsuje totiz pame, a kdyz jsme vyspan, dok a zeme se l epe soustredit. Nedostatek sp anku naopak t eto schopnosti br an a vede k tomu, že del ame chyby a jsme podr a zd en. D avejte si realistick e c le. Leps je to, co vid m a z sk am, nez to, co je pouhou touhou m eho srdce. (Kazatel 6:9, Slovo na cestu) Rozumn y clov ek se nenech a ovl adat sv ymi touhami, zejm ena temi, kter e jsou nerealistick e nebo kter e nen mozn e uspokojit. Ned a se proto zl akat promyslenou reklamou nebo snadnou puj ckou. Naopak se uc b yt spokojen y s t m, co je pro nej dosaziteln e. KOLIK ČASU V AS TO BUDE ST AT? Nez si neco koup te, prepo c tejte pene zn hodnotu t e veci na čas, kter y by v am zabralo na ni vydelat. Pak uvid te, zda v am to por ad stoj za to, doporucuje ve sv e knize What to Do Between Birth and Death psycholog CharlesSpezzano.

9 Strategie č. 4: Zvolte si spr avn e hodnoty Prem y slejte o sv ych hodnot ach. Podle toho, jak e m ate hodnoty, posuzujete, co je dobr e, dule zit e a co m a smysl. Pokud by v a s život byl s pem, pak by vase hodnoty rozhodly o tom, kter ym smerem polet. Dobr e hodnoty v am tedy pomohou stanovit si spr avn e priority a co nejl epe vyuz t kaz- dou hodinu a den vaseho života. Kde mu zete takov e hodnoty naj t? Hodne lid se obra- c k Bibli, protoze zjistili, že obsahuje vys s moudrost. (Pr slov 2:6, 7) Mejte na prvn m m st e l asku. L aska je dokonal ym poutem jednoty, p se se v Kolosanum 3:14. Bez l asky, predev s m bez l asky v rodine, nemu zeme b yt doopravdy šťastn a citove vyrovnan. Lid e, kter tento fakt ignoruj, napr klad t m, že se hon za pene- zi a kari erou, vlastne investuj do nest est. Existuj tedy p adn e duvody, proc je po- dle Bible l aska tou nejdule zit ej s hodnotou. Zminuje se o n na stovk ach m st. (1. Korin- anum 13:1 3; 1. Jana 4:8) Udelejte si čas na pozn av an Boha. Geoff mel miluj c ženu, dve s astn e deti, dobr e pr atele a uspokojuj c pr aci z achran a re. Často ale na vlastn oci videl, jak lid e trp a um raj. Takhle mel život vypadat? ptal se. Pak si pre cetl nejak e publikace od sved- ku Jehovov ych a nasel odpovedi, kter e d a- valy smysl. To, co se dozved el, řekl manzelce a detem a i je to zaujalo. Cel a rodina zacala studovat Bibli, coz obohatilo jejich život a pomohlo jim investovat čas mnohem moudreji. Z skali tak e n adhernou nadeji na ve cn y život ve svet e, kde uz z adn a marnost ani tr a- pen nebudou. (Zjeven 21:3, 4) Geoffuv pr beh pripom n a slova Jez se Krista: S astn jsou ti, kdo si uvedomuj svou duchovn potrebu. (Matous 5:3) Byli byste ochotn udelat si trochu času, abyste poznali Boha a tuto potrebu uspokojili? Z sk ate moudrost, d ky kter e budete umet co nejl epe vyuz t nejen kazd y den, ale i cel y svuj život. To v am z adn a jin a investice neumozn! CO JE PRO V AS D ULE ZIT E? RODINA PR ACE VZD EL AN I P R ATEL E POMOC DRUH YM N ABO ZENSTV I VOLN Y ČAS ZDRAV I Probuďte se! únor

10 INTERVIEW HANS KRISTIAN KOTLAR Biotechnolog vysv etluje, pro c v e r v Boha Dr. Hans Kristian Kotlar zah ajil svou vedeckou dr ahu v roce 1978 na Norsk e radiologick e klinice, kde se venoval v yzkumu rakoviny a lidsk eho imunitn ho syst emu. V t e dobe se tak e zacal zaj mat o puvod života. Redaktor časopisu Probuďte se! mu polozil nekolik ot azek ohledne jeho profese a v ry. Jak jste se snazil naj t odpovedi na ot azky t ykaj c se puvodu a smyslu života? Muj otec byl katol k a matka protestantka. N abo zenstv pro ne ale zas tak dule zit e nebylo. J a jsem behem dosp v an uvažoval o smyslu života a četl knihy o buddhismu, hinduismu a isl amu. Dokonce jsem prosil Boha, aby mi pomohl naj t pravdu. Do sedmdes at ych let20. stolet doslo v oblasti molekul arn biologie k nekolika u zasn ym objevum a j a si r kal, jestli n am to nepomu ze naj t odpove na to, jak vznikl život. Fascinovaly me mechanismy uvnitr ziv ych bunek, a tak jsem se rozhodl, že budu studovat biotechnologii. Podot yk am, že vet sina m ych profesoru tvrdila, že život se vyv jel pr rodn mi procesy, a j a jsem tomu ve ril. Proc jste se zacal zaj mat o Bibli? Jednou k n am pri sli dva sved- kov e Jehovovi. Presto ze byli pr - jemn, zareagoval jsem hrube a řekl jim, že nem am z ajem. Zaslechla to moje žena. To od tebe nebylo laskav e, Hansi Kristiane, řekla. O smysl života ses vzdycky zaj mal. Mela pravdu a j a se zastydel. Be zel jsem tedy za nimi. Kdyz jsme si pov dali, řekl jsem jim, že bych r ad ved el, jestli si Bible a veda neodporuj. Co v am odpoved eli? Uk azali mi, co Bible r k a o zdroji energie, kter a je ve vesm ru zjevn a. Pre cetli mi biblick y text, kde se p se: Vysoko pozvedne- te oci a vizte. Kdo stvoril tyto ve- ci?...kvuli hojnosti dynamick e energie, a protoze je tak e siln y v moci, ani jedna z nich nechyb. 1 Toto tvrzen me zaujalo. Zd alo se mi tak e rozumn e, že

11 V yzkum, na kter em jsem pracoval, me dovedl k z av eru, že život je d lem inteligentn ho stvoritele. pouze inteligentn zdroj energie by mohl st at za t m, že jeve vesm ru r ad. Zmenil se v a s pohled na evoluci? Postupne jsem si zacal uvedo- movat, že ty ruzn e varianty evo- lucn teorie nestoj na pevn em vedeck em z aklad e. V podstate to jsou historky vymyslen e proto, aby se vysvetlilo, jak mohla vzniknout pozoruhodn a konstrukcn resen v ziv ych organismech, aniz by v tom hr ala roli nejak a inteligence. Pr kladem mu ze b yt imunitn syst em. C m v c jsem ho zkoumal, t m v c jsem si uvedomoval, jak je slozi- t y a jak dobre funguje. V yzkum, na kter em jsem pracoval, me tedy dovedl k z av eru, že život je d lem inteligentn ho stvoritele. V čem je imunitn syst em tak pozoruhodn y? Imunitn syst em je vlastne uzasn y soubor mechanismu vytvoren ych tak, aby n as chr anily pred širokou sk alou patogenu, vcetn e bakteri a viru. Tyto mechanismy mu zeme rozdelit do dvou vz ajemn e se doplnuj c ch syst em u. Kdyz mikroby proniknou do tela, prvn syst em zah a- j útok v r adu hodin. Druh y zareaguje za nekolik dn, ale dok a ze ucinn eji zas ahnout konkr etn vetrelce. M a tak e dobrou pame, takze kdyz se urcit y vetrelec objev znovu o nekolik let pozdeji, setk a se s rychlou reakc. Imunitn syst em pracuje tak dobre, že si často ani neuve- dom me, že jsme byli infikov ani a že se nase telo s infekc vypor adalo. Ohromuj c je i zpusob, jak ym dok a ze rozlisit cizorod e l atky od tech stovek typu bunek, ze kter ych je tvoreno nase telo. Co se stane, kdyz se nejak y mikrob dostane do tela? Mikroby do tela proklouznou d y- chac mi cestami, urogenit aln m traktem, pokozkou nebo v j dle. Kdyz je imunitn syst em objev, spust sled reakc, na kter ych se pod l des tky presn e uzpu- soben ych b lkovin. Kazd a sloz- ka t eto kask ady aktivuje tu n asleduj c a zesiluje tak protiútok. Nad t mto procesem zu- st av a rozum st at. Řekl byste tedy, že vedeck e poznatky pos lily vasi v ru v Boha? Urcit e. U cinnost a dumyslnost naseho imunitn ho syst emu sved c o moudr em a miluj c m stvoriteli. R ad bych dodal, že ve- da pos lila tak e moji duv eru v Bibli. Napr klad v Pr slov ch 17:22 se p se, že srdce, kter e je radostn e, pusob dobro jako l ek. Vedci zjistili, že dusevn rozpolozen m a vliv na n a s imunitn syst em. Kupr kladu stres mu ze imunitn reakci oslabovat. Mnoho lid, se kter ymi se dost av ate do kontaktu, v Boha neve r. Proc to tak je? Z ruzn ych duvod u. Nekte r, coz platilo i o mne, proste prijali za sv e to, co se kdysi ucili. Mozn a se domn vaj, žeevoluce jepodlozena vedeck ymi dukazy. Jin o vzniku života pr lis neprem y s- l, a to je škoda. Řekl bych, že by si meli kl ast v c ot azek. Proc jste se stal jedn m ze svedk u Jehovov ych? Pritahovala me jejich pohostinnost a v ra v to, že Stvoritel pro n as chyst a leps budoucnost. 2 Takov a v ra je zalozen a na faktech a logick ych argumentech, a ne na m ytech nebo spekulac ch Izaj a s 40:26 2. Zjeven 21:3, 4 3. Hebrejcum 11:1 Probuďte se! únor

12 OK ENKO DO MINULOSTI KONSTANTIN KONSTANTIN Konstantin byl prvn r msk y c sar, kter y se hl asil ke kres anstv. V yznamn e t m ovlivnil svetov e dejiny. Prijal toto dr ve pron asledovan e n abo zenstv a otevrel cestu k tomu, aby se z nej zformovaly kres ansk e c rkve. Z takzvan eho kres anstv se tak stal nejsilnej s spolecensk y a politick y činitel, jak y kdy ovlivnil chod dejin, p se se v The Encyclopædia Britannica. N EKOLIK FAKT U ) V roce 306 n. l. se Konstantin stal c sarem z apadn c asti R msk e r se a v letech 324 az 337 byl jedin ym vl adcem cel e R msk e r se. ) Prohlasoval, že ve snu nebo ve viden dostal ujist en, že Buh kres an u mu pomu ze v bitve. ) Po jednom v tezstv, kter e pripsal Bohu, okamzit e nar dil, aby do ruky jeho sochy stoj c na nejnavst evovan ej s m m ste v R me bylo um steno kop v podobe kr ze. (historik Paul Keresztes) ) Podrzel si pohansk y titul pontifex maximus neboli nejvys s knez a povazoval se za absolutn ho vl adce nad vsemi n abo zenstv mi ve sv e r si. P ROC byste se meli o tohoto starovek eho r msk eho c sare zaj mat? Pokud m ate bl zko ke kres anstv, meli byste ved et, že Konstantinovy politick e a n abo zensk e intriky ovlivnily nauky a praktiky mnoha c rkv, coz je patrn e az dodnes. Pod vejme se, jak k tomu doslo. C IRKVE LEGALIZOVAL A N ASLEDN E VYUZIL V roce 313 n. l. vl adl Konstantin nad z apadn c ast R msk e r se, zat mco Licinius a Maximinus vl adli na v ychod e. Konstantin spolu s Liciniem udelili n abo zenskou svobodu vsem, vcetn e kres an u. Konstantin kres anstv chr anil, protoze byl presv ed cen, že toto n abo zenstv mu ze jeho r si sjednotit. Kdyz zjistil, že c rkve jsou rozdeleny kvuli sporum, zde- sil se. Chtel je sjednotit, a tak usiloval o to, aby byla ustanovena a pak prosazov ana prav a doktr na. Aby si biskupov e z skali jeho pr ze n, museli pristoupit na n abo zensk e kompromisy a ti, kter to udelali, byli zprost eni dane a z skali st edr eho patrona. Historik Charles Freeman řekl: Pri- jmout spr avnou verzi kres ansk e doktr ny umoznilo ne- jen pr stup do nebe, ale rovne z k obrovsk emu bohatstv To, že Konstantin byl upr mn ym kres anem, b yv a zpochybnov ano. C astecn e je to proto, že zjevne delal ústupky pohansk ym kultum, a to dokonce v pozdn m obdob sv e vl ady, uv ad ucenec Raymond Van Dam. Kim Kirby/age fotostock; s pov e ren m York Civic Trust (socha r Philip Jackson)

13 C rkev z skala ochr ance, ale tak e p ana. Historik A.H.M. Jones a vlivu na zemi. Duchovn se tedy stali mocn ymi osobnostmi ve svetsk ych z ale zitostech. C rkev z skala ochr ance, ale tak e p ana, r k a historik A.H.M. Jones. JAK YM BYL KRES TANEM? Konstantinovo spojenectv s biskupy vedlo k tomu, že vzniklo n abo zenstv, jehoz nauky byly c aste cn e kres- ansk e a c aste cn e pohansk e. Ste z to mohlo b yt jinak, protoze c sar usiloval o n abo zensk y pluralismus a vubec mu neslo o nalezen n abo zensk e pravdy. Byl to prece vl adce pohansk e r se! Chtel se zavde cit obema t abor um, a tak zauj mal postoj vedom e nejednoznacnosti ve sv ych skutc ch a vl adnut obecne, napsal jeden historik. Konstantin sice o sobe tvrdil, že je zast ancem kres an- stv, ale st ale se pridr zoval pohanstv. Napr klad se veno- val astrologii a ve st en, coz jsou praktiky, kter e Bible odsuzuje. (5. Mojz sova 18:10 12) Na Konstantinove oblouku v R me je zpodobnen, jak obetuje pohansk ym bozstv um. Nad ale prokazoval čest slunecn mu bohu t m, že ho nechal zobrazovat na minc ch a prosazoval jeho kult. V pozdej s m obdob sv eho života dokonce povolil jednomu mal emu mestu v Umbrii v It alii, aby jemu a jeho rodine postavili chr am a ustanovili kneze, kter by tam slouzili. Jako kres an se dal pokrt t az na smrteln e posteli v roce 337 n. l. Mnoz ucenci se domn vaj, že s t m ot a- lel proto, aby si udrzel politickou podporu od kres ansk ych i pohansk ych slozek sv e r se. Zpusob jeho života a jeho pozdn krest vzbuzuj pochybnosti o upr mnosti jeho v ry v Krista. Jedna vec je ale jist a. C rkev, kterou zlegalizoval, se stala mocn ym politick ym a n abo zensk ym subjektem, kter y se t mto obr atil z ady ke Kristu a podal ruku sve- tu. Jez s o sv ych n asledovn c ch řekl: Nejsou c ast sveta, stejne jako j a nejsem c ast sveta. (Jan 17:14) Z t eto c rkve, kter a tehdy uz svetsk a byla, vzeslo bezpocet n abo- zensk ych denominac. Co z toho vseho vypl yv a? Ucen nejak e c rkve bychom nemeli prij mat automaticky, ale sp se je prozkoumat ve svetle biblick ych nauk. (1. Jana 4:1) Konstantinuv oblouk pripom naj c jeho v t ezstv v bitve Dobr y c sar dokonce i dobr y kres an si nutne musel vybrat mezi ztr atou nebe a ztr atou moci. Konstantin, kter y se pr av e dostal na trun, se v z adn em pr pade ani nespokojil s moc, kterou mel, ani nehodlal skoncovat s hr - chy, bez nichz nebylo mozn e si ji udrzet. Richard Rubenstein, profesor, kter y se zab yv a soci aln mi a n abo zensk ymi konflikty To, že byl Konstantin kres- ťanem prinejmen s m na sklon- ku života, nelze zpochybnit, pokud ovsem clov ek neposuzuje kvalitu jeho kres ansk e v ry. Paul Keresztes, profesor klasick e literatury a historie Probuďte se! únor

14 PRO RODINY V YCHOVA D ET I Kdyz je vase dosp vaj c dcera ve stresu PROBL EM Vase dcera si ste zuje, že je ve stresu. Ve trin acti? r k ate si a neve r cn e krout te hlavou. Vzdy ani nemu ze ved et, co to stres je! Nez j ale neco takov eho řeknete, pre ct ete si o ne- kolika duvodech, proc mu ze b yt pro dosp vaj c d vku život n aro cn y. PROC TO TAK JE Telesn e zmeny. D vky v puberte se rychlevyv j, a tak kdyz je nekter a oproti sv ym vrstevn k um napred nebo pozadu, mu ze to pro ni b yt zdrojem velk e úzkosti. Byla jsem jednou z prvn ch holek ve tr d e, kter e uz musely nosit podprsenku, a byla jsem z toho nesv a, r k a Anna, kter e je teď 20. Kdyz jsem se srovn avala s ostatn ma holkama, pripadala jsem si divn a, jako nejak y mutant. Emocion aln zmeny. Sedmn actilet a Karen vzpom n a: Deptalo me, že jsem neved ela, proc jsem pres den tak s astn a a pak cel y vecer probrec m. Nech apala jsem, co se se mnou deje. Mela jsem pocit, že svoje emoce nedok a zu m tpod kontrolou. Zac atek menstruacn ho cyklu. Mamka me na to sice pripravovala, ale kdyz jsem mes cky dostala poprv e, úplne me to zaskocilo, r k a Kathleen. Nekolikr at denne jsem se sprchovala, protoze jsem por ad mela pocit, že jsem spinav a. Krome toho si me moji tri stars br achov e nemilosrdne dob rali. Nev m, jak pri sli na to, že cel e to martyrium behem menstruace je k sm chu. Tlak vrstevn k u. Marie, kter e je teď 18, vzpom n a: Kdyz mi bylo mezi 12 a 14, byl tlak spoluz ak u fakt siln y. Byli zl na kazd eho, kdo se odlisoval. A 14let a Anita r k a: Pro holku v m em veku je dule zit e m t pocit, že ji druz berou, a kdyz ten pocit nem a, drt ji to. Jm ena v tomto cl anku byla zm en ena. r Dal s u zite cn e informace pro rodiny najdete na

15 CO MU ZETE DELAT Povzbuzujte dceru, aby o stresu mluvila. Mozn a se nejdr v zdr ah a mluvit, ale buďte trpeliv a jednejte podle biblick e rady: Clov ek m a b yt rychl y k slysen, pomal y k mluven. (Jakub 1:19) Nezlehcujte duvody, proc je ve stresu. Pamatujte na to, že nem a takov e zivotn zkusenosti jako vy, a proto stresy, kter e proz v a, nem a s c m srovnat, natoz aby se s nimi umela vyrovn avat. (Biblick a z asada: R man um 15:1) Nepret e zujte ji mnoha mimoskoln mi aktivitami. Podle knihy Teach Your Children Well mlad lid e, kter maj pr li s nabit y casov y pl an, casto vykazuj zn amky stresu zejm ena fyzick e zn amky, jako je bolest hlavy nebo bri- cha. (Biblick a z asada: Filipanum 1:9, 10) Dbejte na to, aby mela dostatek odpocinku. Sp anek je často to prvn, co dosp vaj c zanedb avaj. Pokud bude vaše dcera m alo sp at, jej dusevn schopnosti budou oslaben e, coz plat i o schopnosti vyrovn avat se se stresem. (Biblick a z asada: Kazatel 4:6) Pomozte j naj t zpusoby, jak stres zm rnit. Nekter ym d vk am pom ah a cvicen. Bible r k a, že telesn e cvicen je... prospe sn e. (1. Timoteovi 4:8) Jin e d vky si vedou den k. Kdyz jsem byla mlads, vzpom n a 22let a Brittany, zapisovala jsem si probl emy, se kter ymi jsem si neved ela rady. Pom ahalo mi to vyznat se ve sv ych pocitech a pak pro me bylo jednodus s probl em vyre sit nebo ho proste hodit za hlavu. D avejte dobr y pr klad. Jak se se stresem vyrovn av ate vy? Nakl ad ate si toho na sebe v c, nez mu zete zvl adnout, a pak s l te, kdyz to nest h ate? St av a se v am, že se kvuli pr aci upln e vycerp ate a že nem ate čas na dule zit ej s veci v zivot e? Ve Filipanum 4:5 se p se: Ať se se rozumnost stane zn amou. Pamatujte, že vase dosp vaj c d t e v as pozoruje a uc se od v as jak to dobr e, tak to spatn e. BIBLICK E TEXTY My...,kter jsme siln, meli bychom n est slabosti tech, kdo nejsou siln. ( R man um 15:1) [Ujis ujte se] o dule zit ej s ch vecech. (Filipanum 1:9, 10) Leps je hrst odpocinku nez dvojit a hrst tvrd e pr ace a honba za vetrem. (Kazatel 4:6) T AT UV PR IKLAD Muj t ata je hodne zamestnan y človek, vypr av Laura, ale i tak je por ad pozitivn. Kdyz se objev neja- k y probl em, jeho prvn reakce b yv a: Co s t m provedeme? nebo Jak to nejl p vyre sit? Často r k a: Zivot se z 10 procent skl ad a z toho, co se stane, a z 90 procent z toho, jak na to clov ek reaguje. T ata nen dokonal y nekdy se dostane do stresu. Nikdy ale nedovol, aby ho ne- jak y probl em prev alcoval. Je pro me skvel ym vzorem v tom, jak stres zvl adat. Probuďte se! únor

16 D ILO N AHODY? Svet elkuj c org an svetlu sky Naklopen e šupinky Sv etlu ska: Gail Shumway/Photographer s Choice/Getty Images; šupinky: Optics Express S VET ELKUJ IC I org an jednoho druhu svetlu sky rodu Photuris je pokryt y šupinkami, kter e v yrazne zvysuj jas svetla, jez tento hmyz produkuje. Zaj mav e informace: Vedci zjistili, že drobn e šupinky na povrchu svet elkuj c ho zadecku tvor zvlne- nou strukturu podobnou prekr yvaj c m se stre sn m task am. Jsou na- klopen e tak, že jeden konec je o tri mikrometry v y s nez ten druh y o m en e nez jednu dvacetinu tlous - ky lidsk eho vlasu. D ky tomuto ne- patrn emu naklopen z a r svet elkuj c org an t em e r o 50 procent jasneji, nez kdyby šupinky tvorily rovn y povrch. Mohlo by toto konstrukcn re sen zv y sit u cinnost sv tiv ych diod (LED), kter e se pouz vaj v elektronick ych zar zen ch? Aby na tuto ot azku vedci z skali odpove, vytvorili na diod ach vlnit y povrch podobaj c se povrchu svet elkuj c ho org anu svetlu sky. Co zjistili?diody vyzarovaly az o 55 procent v c svet- la. Dr. Annick Bayov a r k a: Nejdu- lezit ej s str ankou t eto pr ace je, že z n pozn av ame, jak moc se toho mu zeme naucit z pecliv eho pozorov an pr rody. Co si o tom mysl te? Je svet elkuj c zadecek svetlu sky rodu Pho- turis v ysledkem evoluce, nebo d - lem inteligentn ho stvoritele? Vedci nezkoumali vsechny druhy svetlu sek tohoto rodu. n o Toto i predchoz c sla časopisu zdarma ke stazen p Bible online asi v 50 jazyc ch Navstivte nebo nact ete QR k od g14 02-B

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY !"#2 LEDEN 2014 JEDINECN E WEBOV E STR ANKY HLAVN I T EMA JEDINE CN E WEBOV E STR ANKY!"#2 V TOMTO C ISLE 7 POZORUJEME SVET 8 INTERVIEW Mikrobiolozka vysvetluje, proc ve r ı v Boha 10 PRO RODINY Jak odol

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. LEDNA 2014 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. BREZNA Uct ıvejme Jehovu, Kr ale ve cnosti STRANA 7 P ISN E: 106, 46 10. 16. BREZNA 100 let vl ady Jez ıse Krista

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun,

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun, Obsah Úvod 9 Základní cykly 10 Nejstarší kalendáře 12 Starověká Čína 14 Starověká Indie 16 Sumer a Babylon 18 Starověký Egypt 20 Paměť uchovaná v kovu 22 Římský kalendář 24 Jiný svět 26 Dochované rukopisy

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e HRMARKETING 15 nejlepších Chytrých rad v roce 20 + 420 774 988 140 sales@chytry-nabor.cz Rok 2015 rokem lidských zdroj. Rok 2015 m žeme sm le nazvat

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby

Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby Příklad možnosti využití studentů k provádění evaluace v zařízeních poskytujících sociální služby Zdroj: HALL, I., HALL, D. Evaluation and Social Research, Introducing Small-Scale Practice. Palgrave Macmillan.

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová

METODICKÉ LISTY. Zpracovala : PaedDr.. Ilona Baarová METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech) reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: ČJ KV Název metodického

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE CJ1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 22 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ZMENILA SVET I 1. UNORA 2014 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 135, No. 3 Semimonthly CZECH TENTO

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdy (ne)testovat web oční kamerou

Kdy (ne)testovat web oční kamerou Kdy (ne)testovat web oční kamerou VYDÁNO DNE: 8. 6. 2010 Propracované moderní technické zařízení a úžasně vypadající výstupy to jsou, dle mého názoru, dva nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou do

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_18 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Pracovní

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek

Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek Téma Zdravé sebevědomí a komunikace Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek 1. Žák pojmenuje, z čeho se skládá sebevědomí Cíle aktivity 2. Žák si uvědomí rozdíl hodnot zdravého a nezdravého

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Chaldejská Numerologie 3. lekce

Chaldejská Numerologie 3. lekce Chaldejská Numerologie 3. lekce Čísla: 2 11 20 29 38 47 Přiřazení k Abecedě Planetám TAROTU Cyklům (Měsíce Roky Mentální Etapy Přiřazené Cykly) Schopnosti Zdraví Vztahy Práce Číslo 2 => Číslo PRVNÍ úrovně

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

1 3Statistika I (KMI/PSTAT)

1 3Statistika I (KMI/PSTAT) 1 3Statistika I (KMI/PSTAT) Cvi 0 0en prvn aneb Suma 0 0n symbolika, vod do popisn statistiky Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 17 1 3Obsah hodiny Po dne 0 8n hodin byste m li b 0 5t schopni: spr vn pou 0 6

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Ceník služeb Relax Mobil platný od

Ceník služeb Relax Mobil platný od Ceník služeb Relax Mobil platný od 1. 5. 2016 TARIFY... 2 VYCHYTÁVKY K TARIFŮM... 2 VOLÁNÍ, SMS A MMS... 2 INTERNET V MOBILU... 2 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 3 ROAMING... 4 TARIFIKACE ROAMING... 4 OSTATNÍ

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené -

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - nebo pláč. To když se mu něco nelíbí nebo pokud jej

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Výhled. místo lesa NÁVŠTĚVA

Výhled. místo lesa NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Výhled místo lesa V současných rodinných domech je časté propojení kuchyňského, jídelního a obytného prostoru, velká okna a terasové dveře spojující interiér s exteriérem, moderní technické vybavení.

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

Dotazník k diplomové práci Vnímání televizní reklamy adolescenty

Dotazník k diplomové práci Vnímání televizní reklamy adolescenty Dotazník k diplomové práci Vnímání televizní reklamy adolescenty 1) Jaká televizní reklama ti nejvíce utkvěla v paměti? (Uveď, prosím, značku výrobku či služby, které reklama propaguje. Pokud si vzpomeneš,

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více