ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS"

Transkript

1 !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS

2 !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek, napr klad: Nezab yv am se az moc t m, jak vypad am? Je neco spatn eho na sextov an? Pod vejte se tak e na videa Co r kaj tvoji vrstevn ci Zdrav y zivotn styl a Kdo je opravdov y pr tel?. (Najdete pod CO R IK A BIBLE > MLAD I LID E) 3 POZORUJEME SVET 4 CO R IK A BIBLE Spiritismus 10 INTERVIEW Biotechnolog vysvetluje, proc ve r v Boha 12 OK ENKO DO MINULOSTI Konstantin 14 PRO RODINY Kdyz je vase dosp vaj c dcera ve stresu 16 D ILO N AHODY? Svet elkuj c org an svetlu sky D ETI r Pre ct ete si kreslen e biblick e pr b ehy. Pomoc ruzn ych aktivit pomozte sv ym detem l epe poznat biblick e postavy a pochopit mor aln z asady. (Najdete pod CO R IK A BIBLE > D ETI) Vol. 95, No. 2 / Monthly / CZECH Vych az v 99 jazyc ch, v celkov em n akladu v ytisk u. Tato publikace nen ur cena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov e biblick evzd el avac cinnosti, kter a je podporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P sma Prekladu nov eho sveta (se studijn mi pozn amkami). Tisk a vyd av an : Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. M ate z ajem o dals informace neboobezplatn estudiumbible? Navstivte str anky nebo napiste na pr slusnou adresu. SVEDKOV E JEHOVOVI: CESK A REPUBLIKA: PO BOX 90, Praha 9, SLOVENSKO: P. O. Box 2, Bratislava 34 Upln y seznam adres najdete na

3 POZORUJEME SV ET SPOJEN E ST ATY Kur ak stoj soukrom eho zamestna- vatele rocn e [v prum eru] o dolaru v c nez nekur ak, p se se v listu The New York Times. Z dat shrom a zd en ych vedci z Ohio State University vyplynulo, že tyto dodatecn e n aklady byly zapr cin eny kur ack ymi pauzami, vys s mi n aklady na zdravotn p e ci a cast ej s mi absencemi. Dals m faktorem byla niz s produktivita pr ace, pravdepo- dobne zpusoben a abstinencn mi pr znaky spojen ymi se z avislost na nikotinu. IT ALIE Rozd ly mezi t m, co duchovn i ve r c r kaj a co cin, mezi slovem a zpusobem života, podkop av a duv eryhodnost c rkve. (papez Frantisek) MALAJSIE Malajsijsk e u rady odhalily ve dvou z asilk ach mahagonu 24 tun paso- van e slonoviny v c nez slo- n ch klu. Podle ochr anc u pr rody se jednalo o vubec nejvet s zabaven e mnozstv slonoviny. Z asilky sme rovaly z Toga do C ny. Pacient: Robin Hammond/Panos Pictures; pape z Franti sek: Alessandro Bianchi/AFP/Getty Images; kly: REUTERS/Bazuki Muhammad AFRIKA Svetov a zdravotnick a organizace ve sv e zpr av e z roku 2012 uvedla, že pr cinou 63 procent vsech umrt byly infekcn nemoci, zejm ena HIV/AIDS, prujmov a onemocnen, mal arie, tuberkul oza a tak e detsk e nemoci. AUSTR ALIE Mezi detmi si z skaly oblibu aplikace pro chytr e telefony a pro dals zar zen, kter e simuluj hazardn hry. Nekter e napodobuj hry z kasin, ale je jednodus s v nich vyhr avat. Zpr ava vydan a vl adou upozornuje, že pouz v an m takov ych aplikac se hazardn hran u det mu ze st at ne c m be zn ym a mu ze v est k tomu, že se z nich v budoucnu stanou gambleri. 3

4 CO R IK A BIBLE SPIRITISMUS SPIRITISMUS Je spatn e sna zit se komunikovat s mrtv ymi? Neobracejte se k spiritistick ym m edi m...,abyste se jimi neznecistili. 3. Mojz sova 19:31 CO R IKAJ I LID E Lid e se pochopitelne chtej ujistit, že nekdo, kdo jim byl drah y a zemrel, netrp. R kaj : Proc se s n m nespojit prostrednictv m spiritistick eho m edia? Mozn a by mi pomohlo zodpoved et nevyre sen e ot azky a z skat vnitrn klid. CO R IK A BIBLE Ve staroveku bylo be zn e, že se lid e pokouseli komunikovat s mrtv ymi, a Bible se k t eto ot azce vyjadruje jasne. Napr klad v Z akon e, kter y dal Buh Jehova izraelsk emu n arodu, je naps ano: Nemel by se v tobe naj t nikdo...,kdo se rad se spiritistick ym m ediem nebo... kdo se dotazuje mrtv ych. Kazd y, kdo tyto veci del a, je totiz ne c m odporn ym Jehovovi. (5. Mojz so- va 18:10 12) V Bibli se tak e p se, že ti, kdo praktikuj spiritismus v jak ekoli jeho podobe, nezded Boz kr alovstv. (Gala anum 5:19 21) r Odpovedi na dals biblick e ot azky najdete na

5 CO R IKAJ I LID E Mnoz zast avaj n azor, že lid e, kter zemreli, v ne- jak e forme zij d al. Proto se s nimi snaz nav azat spojen, moz- n a aby od nich z skali nejak e informace nebo si je usm rili a meli od nich klid. CO R IK A BIBLE Ziv si... uvedomuj, že zemrou; ale pokud jde o mrtv e, ti si neuvedomuj naprosto nic... Jiz zanikla jejich l aska i jejich nen avist i jejich z arlivost [kter e c tili, kdyz byli nazivu]. (Kazatel 9:5, 6) Bible uc, že mrtv jsou zkr atka mrtv. Nemohou prem y slet, pracovat, a uz vubec ne uct vat Boha. Mrtv nemohou chv aliti Jahve, ani kdo v tich y sestoupil hrob, p se se v Žalmu 115:17 (P smo svat e Star eho Z akona, Heger). Mohou mrtv ovliv novat ziv e? Ziv si...uvedomuj, že zemrou; ale pokud jde o mrtv e, ti si neuvedomuj naprosto nic. Kazatel 9:5 CO R IKAJ I LID E Nekte r tvrd, že spiritistick a m edia dok a zou odhalit informace, kter e by krome mrtv ych mohla zn at jenom rodina nebo pr atel e. CO R IK A BIBLE Ve 28. kapitole 1. Samuelovy se p se, jak never- n y kr al Saul porusil Boz pr kaz nedotazovat se spiritistick ych m e- di. Obr atil se na jistou ženu, kter a takov ym m ediem byla. Vypadalo to, že komunikuje s mrtv ym prorokem Samuelem. Opravdu ale nav azala spojen s n m? Ne. Ve skutecnosti komunikovala s podvodn kem s nek ym, kdo se za mrtv eho Samuela vyd aval. T m podvodn kem byl zl y duch, spojenec otce lzi, tedy Satana. (Jan 8:44) Proc zl duchov e neboli d emoni propaguj n azor, že ti, kdo zemreli, zij d al? Jejich c lem je ocernit Boha a zpochybnit jeho psan e Slovo,Bibli. (2. Timoteovi 3:16) Meli bychom na z aklad e t eto úvahy doj t k z av eru, že mrtv nemaj z adnou nadeji? Vubec ne! Bible slibuje, že ti, kdo obrazne re ceno sp ve smrti, budou v budoucnu opet privedeni k životu. (Jan 11:11 13; Skutky 24:15) Do t e doby mu zeme čerpat ut echu z toho, že nasi bl zc nijak netrp. Sedm a kapitola knihy Co Bible doopravdy r k a? m a n azev Skutecn a nadeje pro nase bl zk e, kter zemreli. Mu zete si ji pre c st na str ank ach jw.org. Nen snad pravda, že spiritistick a m edia obcas sdel presn e podrobnosti? Mel by se snad [ clov ek] obracet na mrtv e ve prospech ziv ych? Izaj a s8:19 Probuďte se! únor

6 I T EMA HLAVN Kdybych tak mel v c času! Kolikr at jste to uz řekli? Pokud jde o čas, v urcit em smyslu jsme na tom vsichni stejne. Vlivn a bohat ho nemaj o nic v c nez nev yznamn a chud. Nav c ani bohat, ani chud si ho nemohou naset rit. Jakmile je pryc, je pryc navzdy. Je proto rozumn e čas dobre vyuz vat. Jak? Uvazujte o cty rech strategi ch, kter e mnoha lidem pomohly investovat čas moudre. JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS Strategie č. 1: Mejte v zivot e r ad Stanovte si priority. Bible rad, abychom se ujis ovali o dule zit ej s ch vecech. (Filipanum 1:10) Napiste si seznam ukol u, kter e jsou dule zit e, nal ehav e nebo oboj. Mej- te na mysli, že to, co je dule zit e napr klad nakoupit potraviny na vece ri, nemus b yt nutne nal ehav e. A to, co se zd a b yt nal ehav e treba stihnout zac atek obl ben eho po- řadu, nemus b yt dule zit e. Dals informace najdete v cl anku 20 tipu, jak z skat v c času v Probuďte se! z dubna Myslete dopredu. Otupil-li se nejak y železn y n astroj a nekdo nenabrousil jeho os- tr, pak bude vynakl adat svou vlastn zivotn energii, r k a Bible v Kazateli 10:10 a dod a- v a: Pouz t moudrost k usp echu je tedy v y- hodn e. Jak si mu zete obrazne re ceno nabrousit ostr? T m, že budete pl anovat. D ky tomu vyuzijete svuj čas nejefektivneji. Odlozte nebo zruste nedule zit e činnosti, kter e v am v podstate jenom berou čas a energii. Pokud zjist te, že m ate k dispozici nejak y čas nav c, protoze jste svou pr aci stihli ude- lat dr v, zacn ete s úkoly, kter e jste si napl anovali na pozdeji. Kdyz mysl te dopredu, jste produktivnej s, podobne jako moudr y muz, kter y si nabrousil ostr sv eho n astroje. Zjednoduste si život. Naucte se r kat ne, kdyz jde o veci, kter e jsou nedule zit e nebo kter e v as vlastne jen okr adaj o čas. Pr lis mnoho aktivit a akc v as dostane do zbytec- n eho stresu a priprav o radost.

7 Strategie č. 2: D avejte si pozor na zlod eje času Ot alen a nerozhodnost. Kdo d av a pozor na v tr, nebude zas evat semeno; a kdo se d v a na oblaka, nebude skl zet. (Kazatel 11:4) Ot alen je zlodej času a v ykonnosti. Zemed elec, kter y cek a na ide aln pod- m nky, mozn a nikdy nezaseje ani nesklid. Podobne by se n am mohlo st at, že kvuli životn m nejistot am budeme nerozhodn. Ne- bo bychom mohli z skat pocit, že se nemu- žeme rozhodnout, dokud nebudeme m t vesker e dostupn e informace. Pochopitelne že dule zit a rozhodnut si zaslouz shrom a z- dit fakta a prem y slet o nich. Chytr y uvazuje o sv ych kroc ch, p se se v Pr slov ch 14:15. Realita je ale takov a, že urcit a nejistota je spojena s mnoha rozhodnut mi. (Kazatel 11:6) Perfekcionismus. Moudrost shora [neboli od Boha] je...rozumn a, p se se v Jakubovi 3:17. D avat si laťku vysoko je samozrej- me chv alyhodn e. Nekdy na sebe ale m ame tak vysok e n aroky, že se v podstate nemu- žeme vyhnout zklam an, nebo dokonce neuspechu. Napr klad clov ek, kter y se uc ciz jazyk, se mus sm rit s t m, že bude delat chyby, protoze jenom tak se z nich pouc. Perfekcionistu bude ale nejsp s j mat N EKOLIK ZAJ IMAV YCH C ISEL hruza z toho, že řekne neco spatn e, coz je pr stup, kter y mu bude br anit v pokroku. Je mnohem leps necekat od sebe pr lis. Moudrost je u skromn ych, p se se v Pr slov ch 11:2. Krome toho skromn a pokorn lid e se neberou pr lis v a zn e a dok a zou se sami sobe zasm at. ZA VECI NEPLAT ITE PENEZI. PLAT ITE ZA NE ČASEM. (psycholog Charles Spezzano) 50,2 HODINY Čas, kter y be zn y zamestnanec v Kanade str av kazd y t yden činnostmi souvisej c mi s prac. Vyplynulo to z pruzkumu proveden eho mezi zamestnanci. 242 MINUT Čas, kter y ve Spojen em kr alovstv lid e stars ctyr let str avili prum ern e kazd y den v roce 2011 sledov an m televize. 8 MINUT Čas, kter y otcov e v Indii kazd y den venuj tomu, aby si pov dali se sv ymi detmi. Pracuj c matky si s detmi pov daj asi 11 minut a matky v dom acnosti ne v c nez 30 minut. Probuďte se! únor

8 Strategie č. 3: Buďte vyrovnan a realisti ct Najdete rovnov ahu mezi prac a odpočinkem. Leps je hrst odpocinku nez dvojit a hrst tvrd e pr ace a honba za vetrem. (Kazatel 4:6) Workoholici si často nevychutnaj odmenu za svou tvrdou pr aci. Jednoduse jim na to nezb yv a čas ani energie. Naproti tomu l n lid e si vol dvojitou hrst odpocinku, a tak vz acn y čas promarn. Bible n as vyb z k vyrovnan emu pohledu: Tvrde pracuj a uzij si odmenu. Radovat se z v ysledk u tvrd e pr ace je Boz dar. (Kazatel 5:19) Neset rete na sp anku. V pokoji si lehnu a budu sp at, řekl jeden z pisatelu Bible. ( Zalm 4:8) Vet sina dospel ych potrebuje asi osm hodin sp anku, aby byli po fyzick e, citov e i dusevn str ance v kondici. Sp anek je dobr a casov a investice, protoze podporuje schopnost ucit se. Zlepsuje totiz pame, a kdyz jsme vyspan, dok a zeme se l epe soustredit. Nedostatek sp anku naopak t eto schopnosti br an a vede k tomu, že del ame chyby a jsme podr a zd en. D avejte si realistick e c le. Leps je to, co vid m a z sk am, nez to, co je pouhou touhou m eho srdce. (Kazatel 6:9, Slovo na cestu) Rozumn y clov ek se nenech a ovl adat sv ymi touhami, zejm ena temi, kter e jsou nerealistick e nebo kter e nen mozn e uspokojit. Ned a se proto zl akat promyslenou reklamou nebo snadnou puj ckou. Naopak se uc b yt spokojen y s t m, co je pro nej dosaziteln e. KOLIK ČASU V AS TO BUDE ST AT? Nez si neco koup te, prepo c tejte pene zn hodnotu t e veci na čas, kter y by v am zabralo na ni vydelat. Pak uvid te, zda v am to por ad stoj za to, doporucuje ve sv e knize What to Do Between Birth and Death psycholog CharlesSpezzano.

9 Strategie č. 4: Zvolte si spr avn e hodnoty Prem y slejte o sv ych hodnot ach. Podle toho, jak e m ate hodnoty, posuzujete, co je dobr e, dule zit e a co m a smysl. Pokud by v a s život byl s pem, pak by vase hodnoty rozhodly o tom, kter ym smerem polet. Dobr e hodnoty v am tedy pomohou stanovit si spr avn e priority a co nejl epe vyuz t kaz- dou hodinu a den vaseho života. Kde mu zete takov e hodnoty naj t? Hodne lid se obra- c k Bibli, protoze zjistili, že obsahuje vys s moudrost. (Pr slov 2:6, 7) Mejte na prvn m m st e l asku. L aska je dokonal ym poutem jednoty, p se se v Kolosanum 3:14. Bez l asky, predev s m bez l asky v rodine, nemu zeme b yt doopravdy šťastn a citove vyrovnan. Lid e, kter tento fakt ignoruj, napr klad t m, že se hon za pene- zi a kari erou, vlastne investuj do nest est. Existuj tedy p adn e duvody, proc je po- dle Bible l aska tou nejdule zit ej s hodnotou. Zminuje se o n na stovk ach m st. (1. Korin- anum 13:1 3; 1. Jana 4:8) Udelejte si čas na pozn av an Boha. Geoff mel miluj c ženu, dve s astn e deti, dobr e pr atele a uspokojuj c pr aci z achran a re. Často ale na vlastn oci videl, jak lid e trp a um raj. Takhle mel život vypadat? ptal se. Pak si pre cetl nejak e publikace od sved- ku Jehovov ych a nasel odpovedi, kter e d a- valy smysl. To, co se dozved el, řekl manzelce a detem a i je to zaujalo. Cel a rodina zacala studovat Bibli, coz obohatilo jejich život a pomohlo jim investovat čas mnohem moudreji. Z skali tak e n adhernou nadeji na ve cn y život ve svet e, kde uz z adn a marnost ani tr a- pen nebudou. (Zjeven 21:3, 4) Geoffuv pr beh pripom n a slova Jez se Krista: S astn jsou ti, kdo si uvedomuj svou duchovn potrebu. (Matous 5:3) Byli byste ochotn udelat si trochu času, abyste poznali Boha a tuto potrebu uspokojili? Z sk ate moudrost, d ky kter e budete umet co nejl epe vyuz t nejen kazd y den, ale i cel y svuj život. To v am z adn a jin a investice neumozn! CO JE PRO V AS D ULE ZIT E? RODINA PR ACE VZD EL AN I P R ATEL E POMOC DRUH YM N ABO ZENSTV I VOLN Y ČAS ZDRAV I Probuďte se! únor

10 INTERVIEW HANS KRISTIAN KOTLAR Biotechnolog vysv etluje, pro c v e r v Boha Dr. Hans Kristian Kotlar zah ajil svou vedeckou dr ahu v roce 1978 na Norsk e radiologick e klinice, kde se venoval v yzkumu rakoviny a lidsk eho imunitn ho syst emu. V t e dobe se tak e zacal zaj mat o puvod života. Redaktor časopisu Probuďte se! mu polozil nekolik ot azek ohledne jeho profese a v ry. Jak jste se snazil naj t odpovedi na ot azky t ykaj c se puvodu a smyslu života? Muj otec byl katol k a matka protestantka. N abo zenstv pro ne ale zas tak dule zit e nebylo. J a jsem behem dosp v an uvažoval o smyslu života a četl knihy o buddhismu, hinduismu a isl amu. Dokonce jsem prosil Boha, aby mi pomohl naj t pravdu. Do sedmdes at ych let20. stolet doslo v oblasti molekul arn biologie k nekolika u zasn ym objevum a j a si r kal, jestli n am to nepomu ze naj t odpove na to, jak vznikl život. Fascinovaly me mechanismy uvnitr ziv ych bunek, a tak jsem se rozhodl, že budu studovat biotechnologii. Podot yk am, že vet sina m ych profesoru tvrdila, že život se vyv jel pr rodn mi procesy, a j a jsem tomu ve ril. Proc jste se zacal zaj mat o Bibli? Jednou k n am pri sli dva sved- kov e Jehovovi. Presto ze byli pr - jemn, zareagoval jsem hrube a řekl jim, že nem am z ajem. Zaslechla to moje žena. To od tebe nebylo laskav e, Hansi Kristiane, řekla. O smysl života ses vzdycky zaj mal. Mela pravdu a j a se zastydel. Be zel jsem tedy za nimi. Kdyz jsme si pov dali, řekl jsem jim, že bych r ad ved el, jestli si Bible a veda neodporuj. Co v am odpoved eli? Uk azali mi, co Bible r k a o zdroji energie, kter a je ve vesm ru zjevn a. Pre cetli mi biblick y text, kde se p se: Vysoko pozvedne- te oci a vizte. Kdo stvoril tyto ve- ci?...kvuli hojnosti dynamick e energie, a protoze je tak e siln y v moci, ani jedna z nich nechyb. 1 Toto tvrzen me zaujalo. Zd alo se mi tak e rozumn e, že

11 V yzkum, na kter em jsem pracoval, me dovedl k z av eru, že život je d lem inteligentn ho stvoritele. pouze inteligentn zdroj energie by mohl st at za t m, že jeve vesm ru r ad. Zmenil se v a s pohled na evoluci? Postupne jsem si zacal uvedo- movat, že ty ruzn e varianty evo- lucn teorie nestoj na pevn em vedeck em z aklad e. V podstate to jsou historky vymyslen e proto, aby se vysvetlilo, jak mohla vzniknout pozoruhodn a konstrukcn resen v ziv ych organismech, aniz by v tom hr ala roli nejak a inteligence. Pr kladem mu ze b yt imunitn syst em. C m v c jsem ho zkoumal, t m v c jsem si uvedomoval, jak je slozi- t y a jak dobre funguje. V yzkum, na kter em jsem pracoval, me tedy dovedl k z av eru, že život je d lem inteligentn ho stvoritele. V čem je imunitn syst em tak pozoruhodn y? Imunitn syst em je vlastne uzasn y soubor mechanismu vytvoren ych tak, aby n as chr anily pred širokou sk alou patogenu, vcetn e bakteri a viru. Tyto mechanismy mu zeme rozdelit do dvou vz ajemn e se doplnuj c ch syst em u. Kdyz mikroby proniknou do tela, prvn syst em zah a- j útok v r adu hodin. Druh y zareaguje za nekolik dn, ale dok a ze ucinn eji zas ahnout konkr etn vetrelce. M a tak e dobrou pame, takze kdyz se urcit y vetrelec objev znovu o nekolik let pozdeji, setk a se s rychlou reakc. Imunitn syst em pracuje tak dobre, že si často ani neuve- dom me, že jsme byli infikov ani a že se nase telo s infekc vypor adalo. Ohromuj c je i zpusob, jak ym dok a ze rozlisit cizorod e l atky od tech stovek typu bunek, ze kter ych je tvoreno nase telo. Co se stane, kdyz se nejak y mikrob dostane do tela? Mikroby do tela proklouznou d y- chac mi cestami, urogenit aln m traktem, pokozkou nebo v j dle. Kdyz je imunitn syst em objev, spust sled reakc, na kter ych se pod l des tky presn e uzpu- soben ych b lkovin. Kazd a sloz- ka t eto kask ady aktivuje tu n asleduj c a zesiluje tak protiútok. Nad t mto procesem zu- st av a rozum st at. Řekl byste tedy, že vedeck e poznatky pos lily vasi v ru v Boha? Urcit e. U cinnost a dumyslnost naseho imunitn ho syst emu sved c o moudr em a miluj c m stvoriteli. R ad bych dodal, že ve- da pos lila tak e moji duv eru v Bibli. Napr klad v Pr slov ch 17:22 se p se, že srdce, kter e je radostn e, pusob dobro jako l ek. Vedci zjistili, že dusevn rozpolozen m a vliv na n a s imunitn syst em. Kupr kladu stres mu ze imunitn reakci oslabovat. Mnoho lid, se kter ymi se dost av ate do kontaktu, v Boha neve r. Proc to tak je? Z ruzn ych duvod u. Nekte r, coz platilo i o mne, proste prijali za sv e to, co se kdysi ucili. Mozn a se domn vaj, žeevoluce jepodlozena vedeck ymi dukazy. Jin o vzniku života pr lis neprem y s- l, a to je škoda. Řekl bych, že by si meli kl ast v c ot azek. Proc jste se stal jedn m ze svedk u Jehovov ych? Pritahovala me jejich pohostinnost a v ra v to, že Stvoritel pro n as chyst a leps budoucnost. 2 Takov a v ra je zalozen a na faktech a logick ych argumentech, a ne na m ytech nebo spekulac ch Izaj a s 40:26 2. Zjeven 21:3, 4 3. Hebrejcum 11:1 Probuďte se! únor

12 OK ENKO DO MINULOSTI KONSTANTIN KONSTANTIN Konstantin byl prvn r msk y c sar, kter y se hl asil ke kres anstv. V yznamn e t m ovlivnil svetov e dejiny. Prijal toto dr ve pron asledovan e n abo zenstv a otevrel cestu k tomu, aby se z nej zformovaly kres ansk e c rkve. Z takzvan eho kres anstv se tak stal nejsilnej s spolecensk y a politick y činitel, jak y kdy ovlivnil chod dejin, p se se v The Encyclopædia Britannica. N EKOLIK FAKT U ) V roce 306 n. l. se Konstantin stal c sarem z apadn c asti R msk e r se a v letech 324 az 337 byl jedin ym vl adcem cel e R msk e r se. ) Prohlasoval, že ve snu nebo ve viden dostal ujist en, že Buh kres an u mu pomu ze v bitve. ) Po jednom v tezstv, kter e pripsal Bohu, okamzit e nar dil, aby do ruky jeho sochy stoj c na nejnavst evovan ej s m m ste v R me bylo um steno kop v podobe kr ze. (historik Paul Keresztes) ) Podrzel si pohansk y titul pontifex maximus neboli nejvys s knez a povazoval se za absolutn ho vl adce nad vsemi n abo zenstv mi ve sv e r si. P ROC byste se meli o tohoto starovek eho r msk eho c sare zaj mat? Pokud m ate bl zko ke kres anstv, meli byste ved et, že Konstantinovy politick e a n abo zensk e intriky ovlivnily nauky a praktiky mnoha c rkv, coz je patrn e az dodnes. Pod vejme se, jak k tomu doslo. C IRKVE LEGALIZOVAL A N ASLEDN E VYUZIL V roce 313 n. l. vl adl Konstantin nad z apadn c ast R msk e r se, zat mco Licinius a Maximinus vl adli na v ychod e. Konstantin spolu s Liciniem udelili n abo zenskou svobodu vsem, vcetn e kres an u. Konstantin kres anstv chr anil, protoze byl presv ed cen, že toto n abo zenstv mu ze jeho r si sjednotit. Kdyz zjistil, že c rkve jsou rozdeleny kvuli sporum, zde- sil se. Chtel je sjednotit, a tak usiloval o to, aby byla ustanovena a pak prosazov ana prav a doktr na. Aby si biskupov e z skali jeho pr ze n, museli pristoupit na n abo zensk e kompromisy a ti, kter to udelali, byli zprost eni dane a z skali st edr eho patrona. Historik Charles Freeman řekl: Pri- jmout spr avnou verzi kres ansk e doktr ny umoznilo ne- jen pr stup do nebe, ale rovne z k obrovsk emu bohatstv To, že Konstantin byl upr mn ym kres anem, b yv a zpochybnov ano. C astecn e je to proto, že zjevne delal ústupky pohansk ym kultum, a to dokonce v pozdn m obdob sv e vl ady, uv ad ucenec Raymond Van Dam. Kim Kirby/age fotostock; s pov e ren m York Civic Trust (socha r Philip Jackson)

13 C rkev z skala ochr ance, ale tak e p ana. Historik A.H.M. Jones a vlivu na zemi. Duchovn se tedy stali mocn ymi osobnostmi ve svetsk ych z ale zitostech. C rkev z skala ochr ance, ale tak e p ana, r k a historik A.H.M. Jones. JAK YM BYL KRES TANEM? Konstantinovo spojenectv s biskupy vedlo k tomu, že vzniklo n abo zenstv, jehoz nauky byly c aste cn e kres- ansk e a c aste cn e pohansk e. Ste z to mohlo b yt jinak, protoze c sar usiloval o n abo zensk y pluralismus a vubec mu neslo o nalezen n abo zensk e pravdy. Byl to prece vl adce pohansk e r se! Chtel se zavde cit obema t abor um, a tak zauj mal postoj vedom e nejednoznacnosti ve sv ych skutc ch a vl adnut obecne, napsal jeden historik. Konstantin sice o sobe tvrdil, že je zast ancem kres an- stv, ale st ale se pridr zoval pohanstv. Napr klad se veno- val astrologii a ve st en, coz jsou praktiky, kter e Bible odsuzuje. (5. Mojz sova 18:10 12) Na Konstantinove oblouku v R me je zpodobnen, jak obetuje pohansk ym bozstv um. Nad ale prokazoval čest slunecn mu bohu t m, že ho nechal zobrazovat na minc ch a prosazoval jeho kult. V pozdej s m obdob sv eho života dokonce povolil jednomu mal emu mestu v Umbrii v It alii, aby jemu a jeho rodine postavili chr am a ustanovili kneze, kter by tam slouzili. Jako kres an se dal pokrt t az na smrteln e posteli v roce 337 n. l. Mnoz ucenci se domn vaj, že s t m ot a- lel proto, aby si udrzel politickou podporu od kres ansk ych i pohansk ych slozek sv e r se. Zpusob jeho života a jeho pozdn krest vzbuzuj pochybnosti o upr mnosti jeho v ry v Krista. Jedna vec je ale jist a. C rkev, kterou zlegalizoval, se stala mocn ym politick ym a n abo zensk ym subjektem, kter y se t mto obr atil z ady ke Kristu a podal ruku sve- tu. Jez s o sv ych n asledovn c ch řekl: Nejsou c ast sveta, stejne jako j a nejsem c ast sveta. (Jan 17:14) Z t eto c rkve, kter a tehdy uz svetsk a byla, vzeslo bezpocet n abo- zensk ych denominac. Co z toho vseho vypl yv a? Ucen nejak e c rkve bychom nemeli prij mat automaticky, ale sp se je prozkoumat ve svetle biblick ych nauk. (1. Jana 4:1) Konstantinuv oblouk pripom naj c jeho v t ezstv v bitve Dobr y c sar dokonce i dobr y kres an si nutne musel vybrat mezi ztr atou nebe a ztr atou moci. Konstantin, kter y se pr av e dostal na trun, se v z adn em pr pade ani nespokojil s moc, kterou mel, ani nehodlal skoncovat s hr - chy, bez nichz nebylo mozn e si ji udrzet. Richard Rubenstein, profesor, kter y se zab yv a soci aln mi a n abo zensk ymi konflikty To, že byl Konstantin kres- ťanem prinejmen s m na sklon- ku života, nelze zpochybnit, pokud ovsem clov ek neposuzuje kvalitu jeho kres ansk e v ry. Paul Keresztes, profesor klasick e literatury a historie Probuďte se! únor

14 PRO RODINY V YCHOVA D ET I Kdyz je vase dosp vaj c dcera ve stresu PROBL EM Vase dcera si ste zuje, že je ve stresu. Ve trin acti? r k ate si a neve r cn e krout te hlavou. Vzdy ani nemu ze ved et, co to stres je! Nez j ale neco takov eho řeknete, pre ct ete si o ne- kolika duvodech, proc mu ze b yt pro dosp vaj c d vku život n aro cn y. PROC TO TAK JE Telesn e zmeny. D vky v puberte se rychlevyv j, a tak kdyz je nekter a oproti sv ym vrstevn k um napred nebo pozadu, mu ze to pro ni b yt zdrojem velk e úzkosti. Byla jsem jednou z prvn ch holek ve tr d e, kter e uz musely nosit podprsenku, a byla jsem z toho nesv a, r k a Anna, kter e je teď 20. Kdyz jsem se srovn avala s ostatn ma holkama, pripadala jsem si divn a, jako nejak y mutant. Emocion aln zmeny. Sedmn actilet a Karen vzpom n a: Deptalo me, že jsem neved ela, proc jsem pres den tak s astn a a pak cel y vecer probrec m. Nech apala jsem, co se se mnou deje. Mela jsem pocit, že svoje emoce nedok a zu m tpod kontrolou. Zac atek menstruacn ho cyklu. Mamka me na to sice pripravovala, ale kdyz jsem mes cky dostala poprv e, úplne me to zaskocilo, r k a Kathleen. Nekolikr at denne jsem se sprchovala, protoze jsem por ad mela pocit, že jsem spinav a. Krome toho si me moji tri stars br achov e nemilosrdne dob rali. Nev m, jak pri sli na to, že cel e to martyrium behem menstruace je k sm chu. Tlak vrstevn k u. Marie, kter e je teď 18, vzpom n a: Kdyz mi bylo mezi 12 a 14, byl tlak spoluz ak u fakt siln y. Byli zl na kazd eho, kdo se odlisoval. A 14let a Anita r k a: Pro holku v m em veku je dule zit e m t pocit, že ji druz berou, a kdyz ten pocit nem a, drt ji to. Jm ena v tomto cl anku byla zm en ena. r Dal s u zite cn e informace pro rodiny najdete na

15 CO MU ZETE DELAT Povzbuzujte dceru, aby o stresu mluvila. Mozn a se nejdr v zdr ah a mluvit, ale buďte trpeliv a jednejte podle biblick e rady: Clov ek m a b yt rychl y k slysen, pomal y k mluven. (Jakub 1:19) Nezlehcujte duvody, proc je ve stresu. Pamatujte na to, že nem a takov e zivotn zkusenosti jako vy, a proto stresy, kter e proz v a, nem a s c m srovnat, natoz aby se s nimi umela vyrovn avat. (Biblick a z asada: R man um 15:1) Nepret e zujte ji mnoha mimoskoln mi aktivitami. Podle knihy Teach Your Children Well mlad lid e, kter maj pr li s nabit y casov y pl an, casto vykazuj zn amky stresu zejm ena fyzick e zn amky, jako je bolest hlavy nebo bri- cha. (Biblick a z asada: Filipanum 1:9, 10) Dbejte na to, aby mela dostatek odpocinku. Sp anek je často to prvn, co dosp vaj c zanedb avaj. Pokud bude vaše dcera m alo sp at, jej dusevn schopnosti budou oslaben e, coz plat i o schopnosti vyrovn avat se se stresem. (Biblick a z asada: Kazatel 4:6) Pomozte j naj t zpusoby, jak stres zm rnit. Nekter ym d vk am pom ah a cvicen. Bible r k a, že telesn e cvicen je... prospe sn e. (1. Timoteovi 4:8) Jin e d vky si vedou den k. Kdyz jsem byla mlads, vzpom n a 22let a Brittany, zapisovala jsem si probl emy, se kter ymi jsem si neved ela rady. Pom ahalo mi to vyznat se ve sv ych pocitech a pak pro me bylo jednodus s probl em vyre sit nebo ho proste hodit za hlavu. D avejte dobr y pr klad. Jak se se stresem vyrovn av ate vy? Nakl ad ate si toho na sebe v c, nez mu zete zvl adnout, a pak s l te, kdyz to nest h ate? St av a se v am, že se kvuli pr aci upln e vycerp ate a že nem ate čas na dule zit ej s veci v zivot e? Ve Filipanum 4:5 se p se: Ať se se rozumnost stane zn amou. Pamatujte, že vase dosp vaj c d t e v as pozoruje a uc se od v as jak to dobr e, tak to spatn e. BIBLICK E TEXTY My...,kter jsme siln, meli bychom n est slabosti tech, kdo nejsou siln. ( R man um 15:1) [Ujis ujte se] o dule zit ej s ch vecech. (Filipanum 1:9, 10) Leps je hrst odpocinku nez dvojit a hrst tvrd e pr ace a honba za vetrem. (Kazatel 4:6) T AT UV PR IKLAD Muj t ata je hodne zamestnan y človek, vypr av Laura, ale i tak je por ad pozitivn. Kdyz se objev neja- k y probl em, jeho prvn reakce b yv a: Co s t m provedeme? nebo Jak to nejl p vyre sit? Často r k a: Zivot se z 10 procent skl ad a z toho, co se stane, a z 90 procent z toho, jak na to clov ek reaguje. T ata nen dokonal y nekdy se dostane do stresu. Nikdy ale nedovol, aby ho ne- jak y probl em prev alcoval. Je pro me skvel ym vzorem v tom, jak stres zvl adat. Probuďte se! únor

16 D ILO N AHODY? Svet elkuj c org an svetlu sky Naklopen e šupinky Sv etlu ska: Gail Shumway/Photographer s Choice/Getty Images; šupinky: Optics Express S VET ELKUJ IC I org an jednoho druhu svetlu sky rodu Photuris je pokryt y šupinkami, kter e v yrazne zvysuj jas svetla, jez tento hmyz produkuje. Zaj mav e informace: Vedci zjistili, že drobn e šupinky na povrchu svet elkuj c ho zadecku tvor zvlne- nou strukturu podobnou prekr yvaj c m se stre sn m task am. Jsou na- klopen e tak, že jeden konec je o tri mikrometry v y s nez ten druh y o m en e nez jednu dvacetinu tlous - ky lidsk eho vlasu. D ky tomuto ne- patrn emu naklopen z a r svet elkuj c org an t em e r o 50 procent jasneji, nez kdyby šupinky tvorily rovn y povrch. Mohlo by toto konstrukcn re sen zv y sit u cinnost sv tiv ych diod (LED), kter e se pouz vaj v elektronick ych zar zen ch? Aby na tuto ot azku vedci z skali odpove, vytvorili na diod ach vlnit y povrch podobaj c se povrchu svet elkuj c ho org anu svetlu sky. Co zjistili?diody vyzarovaly az o 55 procent v c svet- la. Dr. Annick Bayov a r k a: Nejdu- lezit ej s str ankou t eto pr ace je, že z n pozn av ame, jak moc se toho mu zeme naucit z pecliv eho pozorov an pr rody. Co si o tom mysl te? Je svet elkuj c zadecek svetlu sky rodu Pho- turis v ysledkem evoluce, nebo d - lem inteligentn ho stvoritele? Vedci nezkoumali vsechny druhy svetlu sek tohoto rodu. n o Toto i predchoz c sla časopisu zdarma ke stazen p Bible online asi v 50 jazyc ch Navstivte nebo nact ete QR k od g14 02-B

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy CO BIBLE R IK A? doopravdy CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

Buď pánem svého prostoru

Buď pánem svého prostoru Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Otec mluví ke svým dětem

Otec mluví ke svým dětem Matka Eugenia E. Ravasio: Otec mluví ke svým dětem Otec mluví ke svým dětem Otec m{uoí ke soým detem Associazione Dio é Padre PATER, C.P.13S 67100 ĽAQUILA-ITALY BÚH JE MÝM OTCEM NEPRODEJNÉ imprimatur Petrus

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ květen 2011 2. ročník 7. číslo Jak se vaří Superstar Tanec uprostřed betonu Upíři - fakta nebo fikce? téma čísla MÚZOVÁNÍ ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý,

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý, m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál böhmovi: Láska mezi auty a barokem 13 Rodina Jsi bohatý, 26 Za hranicí 30 HOPE TV televize, a nevíš o tom? představivosti jak ji neznáme uti ají JAN BÁRTA

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Anthony de Mello '" 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já?

Anthony de Mello ' 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já? Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já? Nemůžeš vidět venku to, co nevidíš ve svém nitru. Anthony de Mello '" 3 Milí přátelé! Při nclšich rozhovorech

Více