OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: 00810

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810"

Transkript

1 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÉ BŘEZNO Změnu č. 4 územního plánu obce Velké Zastupitelstvo obce Velké Březno Březno vydalo: Číslo usnesení ZO: Číslo jednací : Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Podpis: OÚ Velké Březno Zastoupený Mgr. Michalem Kulhánkem, starostou obce Karel Žampach, fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky dle 24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Razítko:

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Důvody pořízení změny ÚP a hlavní cíle Důvodem pořízení změny č. 4 Územního plánu obce Velké Březno (dále jen změna ÚP) je záměr vlastníků pozemků o stavbu rodinných domů na těchto pozemcích. Vymezení řešeného území Změna č.4 ÚPO Velké Březno se týká vymezení 2 drobných zastavitelných ploch smíšených obytných v k.ú Velké Březno v návaznosti na stávající zástavbu obce a nové obslužné komunikace k těmto plochám. Na plochách, které z důvodů jejich zatížení některým z limitů využití území stavět nelze, jsou navrženy související nezastavitelné plochy soukromé zeleně. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na parcelách: Plocha SO1 - p.č. 42/1, 42/2. Plocha SO2 - p.č. 44/1, 44/5 Plocha VP-D - p.č. 42/1, 42/2, 42/1, 42/2 Změna ÚP dále vymezuje nezastavitelné plochy soukromých zahrad ZS1 a ZS2. Část řešeného území je ponechána stávajícímu využití jako orná půda. Vymezení zastavěného území: Zastavěné území je vymezeno platným územním plánem obce Velké Březno. V okolí plochy řešené změnou č.4 ÚPO Velké Březno je hranice zastavěného území upravena dle aktuální katastrální mapy. Hranice zastavěného území je vyznačena v grafické části změny ÚP. Ing. arch. Jitka Fikarová - 1 -

3 A - VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR 2008): (schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne ) Z politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), schválené usnes. č.929 VČR ze dne , je závazným požadavkem pro ÚPD Velkého Března respektování kapitol: č.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, především: odst.(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Ve změně ÚP jsou respektovány a chráněny priority, týkající se ochrany přírody a jejího přirozeného využívání a zachování venkovských oblastí, ochrany životního prostředí, urbanistických, architektonických a historických hodnot. odst. (19) - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Změna ÚP navrhuje drobné plochy smíšené obytné v návaznosti na zastavěné území a stávající technickou infrastrukturu, respektuje a chrání veškerou stávající zeleň. odst. (25) - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. Změna ÚP respektuje záplavové území toku Labe a vytváří předpoklady k minimalizaci odtoku srážkových vod z řešeného území. odst. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Změna ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy do záplavového území toku Labe a stanovuje podmínky pro zachování nivelety terénu v záplavovém území. Území obce Velké Březno je dle PÚR ČR součástí rozvojové oblasti OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem, a to ve smyslu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Ing. arch. Jitka Fikarová

4 Změna ÚP akceptuje stanovená kriteria a podmínky. Dále je respektován požadavek kapitoly 5 PÚR (88) C-E61 Koridory konvenční železniční dopravy pro trať ČD č.072 Děčín Lysá nad Labem, z téže kapitoly 5 (123) VD1 Vodní doprava pro zabezpečení splavnosti Labe v úseku Pardubice hranice SRN. Dle kapitoly 7 (175) je respektován požadavek PÚR spolupracovat s úřady územního plánování, využívat a zohledňovat zjištění, vyplývající z ÚAP, zejména, aby zjištěné problémy byly promítnuty do zadání ÚPD. Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR ÚK), vydané dne , na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.23/25z/2011 ze dne , které dne nabyly účinnosti, stanovují zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Dále vymezují funkční prvky nadregionálních a regionálních ÚSES : NRBK K9 Stříbrný roh (19) Milešovka (17), NRBK K10 Stříbrný roh (19) Polabský Luh (7), RBC 1285 Varta a RBC 1318 Velké Březno. Dále ZÚR ÚK vymezují krajinný celek KC CHKO České středohoří Milešovské a Verneřické středohoří (5a). V území, řešené změnou ÚP se prvky ÚSES nenachází, OP NRBK K10 je respektováno. V oddíle dopravy je jmenována Labská cyklostezka jako VPS-C1 Prostřední Žleb Velké Březno. Dále zpřesňuje koridor vodní dopravy VD1 Labe : Pardubice hranice SRN, v úseku Ústí nad Labem Střeliv hranice okresu Ústí nad Labem, jako návrh VD1/SHP. Cyklostezka je řešením změny ÚP respektována, na vodní dopravu po Labi nemá návrh změny ÚP vliv. Součástí ZÚR ÚK je i stanovení záplavového území Q100 a území zvláštní povodně. Záplavové území toku Labe je řešením změny ÚP respektováno. Uvnitř vymezené záplavy Q100 nejsou změnou ÚP navrženy zastavitelné plochy. Žádné další požadavky ze ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají. Republikové priority uvedené v PÚR 2008 a ZÚR ÚK jsou respektovány. Návrhem řešení zastavitelného území pro výstavbu RD nejsou narušeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Obec je zařazeno do krajinného celku KC České středohoří Milešovské a verneřické středohoří (5a). Uspořádání krajiny není v dané oblasti návrhem řešení změny č.4 ÚPO narušeno a je v souladu jak s požadavky PÚR 2008, tak i s úkoly stanovenými ZÚR ÚK. Řešené území a jeho umístění v malých dvou plochách pro bydlení je marginální záležitostí, na zásadní úkoly ZÚR ÚK nemá podstatný vliv. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů: Ing. arch. Jitka Fikarová - 3 -

5 Koncepce rozvoje obce respektuje limity využití území, které jsou vymezené nadřazenou územně plánovací dokumentaci nebo oborovými územně technickými podklady. Z hlediska širších územních vztahů nemá změna č.4 územního plánu obce Velké Březno (dále jen změna ÚP) dopad na koncepci osídlení obce ani mimo řešenou obec. Změna ÚP respektuje územně plánovací vazby, zejména vazby na dopravní systém, technickou infrastrukturu a propojení prvků ÚSES. Stávající urbanistická koncepce obce Velké Březno ani koncepce uspořádání krajiny není změnou ÚP výrazně narušena. Obec Velké Březno je zázemím ústecké aglomerace pro rekreační využití s přímou závislostí a vazbami k městu Ústí n.l. Území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Změna ÚP na významu obce Velké Březno nic nemění, pouze dílčím způsobem upravuje zastavitelné plochy pro bydlení v k.ú. Velké Březno. Navržené zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny prodloužením stávající místní komunikace (Tovární ulice), nezasahují do ochranného pásma železniční trati č. 072 a jsou vymezeny mimo záplavové území stoleté vody toku Labe. Řešení změny ÚP respektuje polohu ve IV. zóně CHKO České středohoří, v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 a K9 a v území archeologického naleziště. Stávající plochy zeleně jsou návrhem respektovány. Všechna ochranná pásma dle zvláštních předpisů jsou návrhem respektována. B - ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Vzhledem k tomu, že se jedná o území zatížené řadou zásadních limitů dle zvláštních předpisů (zejména záplavové území toku Labe, OP liniových inženýrských sítí a blízkost zdrojů pitné vody Valtířov), nebylo možné do zastavitelného území zahrnout všechny, majiteli pozemků požadované plochy. Návrh změny ÚP respektuje závěry průzkumů a rozborů, provedených zpracovatelem a zohledňuje tyto limity využití území, obsažené v zadání změny ÚP a které se týkají řešeného území : OP NRBK K10 a K9 OP železniční trati č.čd č. 072 Lysá nad Labem Děčín OP elektrického vedení VVN 2x110kV OP a BP vysokotlakého plynovodu DN 500 IV. zónu CHKO České středohoří archeologické naleziště PHO vodních zdrojů záplavové území toku Labe a aktivní zónu záplav cyklistickou stezku Labská cyklostezka vodní tok Olešnický potok, manipulační pruh v šíři 6m PHO vrtu HV1 Velké Březno OP studny a vodovodu pro pivovar PHO vrtu státní pozorovací sítě SPS VP 1931 OP dálkového sdělovacího kabelu OP ČOV Velké Březno OP vodovodů a kanalizace Ing. arch. Jitka Fikarová

6 Limity využití území jsou v grafické části znázorněny ve výkrese O2 - Koordinační výkres, který je přílohou Odůvodnění změny č. 4 ÚP Velké Březno. Vymezení zastavitelných ploch je v souladu s požadavkem zadání na hospodárné využívání území, neboť zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů dle platného ÚPO Velké Březno z r jsou vyčerpány a záměr je vyvolán vlastníky jednotlivých pozemků. Je respektován požadavek na zachování stávající veřejné zeleně a minimalizace její fragmentace. Obtížně obhospodařovatelné plochy zemědělské půdy jsou využity jako soukromé zahrady. C - KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Vyhodnocení důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje V současné době se na území obce Velké Březno již nevyskytují volné plochy pro zástavbu rodinnými domy. Plochy řešené v platném ÚPO Velké Březno z r a jeho změnách jsou již zastavěné nebo zakoupené soukromými vlastníky pro zástavbu RD. Změna č.4 ÚPO Velké Březno navrhuje drobné zastavitelné plochy smíšené obytné na základě požadavku vlastníků pozemků. Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce, přístupné po místní komunikaci a v dosahu všech inženýrských sítí. Návrh řešení podle změny č.4 ÚPO Velké Březno má nepatrný vliv na prostorovou strukturu obce a z hlediska rozvoje obce rozšiřuje nabídku ploch pro uspokojení neustále rostoucího zájmu o bydlení mimo velká města v kvalitním venkovském prostředí. Změna ÚP respektuje platný a schválený územní plán, dodržuje jeho koncepci ve všech částech. S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných ploch, není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek. Respektuje stávající hodnoty území a veškeré územní limity, požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, požadavky na ochranu ovzduší a zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle 17 odst. 1 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. Způsob využití ploch s rozdílným funkčním využití je definován jako přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití tak, aby byly splněny všechny požadavky, vyplývající z konkrétního situování plochy v území a aby stanovené podmínky prostorového uspořádání zajišťovaly soulad s krajinným rázem konkrétní lokality, včetně výškové regulace staveb a intenzity využití jednotlivých pozemků v navržených plochách. Problematika řešení změny č.4 ÚPO má ryze lokální charakter a nezasahuje do správních území sousedních obcí ani do jejich územních plánů. Návrh řešení změny ÚP nemá vliv na evropsky významné lokality na území CHKO České středohoří. Řešené území se nachází na území IV.zóny CHKO ČS. Dle stanoviska příslušného Ing. arch. Jitka Fikarová - 5 -

7 dotčeného orgánu (SCHKO ČS LT) lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast. Realizací záměru nedojde k narušení příznivého stavu chráněných druhů, integrity nebo stanovišť EVL. Odůvodnění koncepce rozvoje území, odůvodnění vymezení ploch nad rámec Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna ÚP dílčím způsobem upravuje zastavitelné plochy pro bydlení v k.ú. Velké Březno. V návaznosti na stávající zástavbu obce navrhuje dvě drobné zastavitelné plochy smíšené obytné SO1 a SO2 a v souvislosti s nimi veřejné prostranství VP-D, jehož součástí je obslužná komunikace a nezastavitelné plochy soukromé zeleně ZS1 a ZS2 (zahrady). Důvodem návrhu nezastavitelných ploch soukromé zeleně (zahrad), které jsou vymezeny nad rámec Hlavy II, Vyhlášky č. 501 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ze dne 10. listopadu 2006, je zatížení řešeného území ochrannými pásmy inženýrských sítí a záplavovým územím toku Labe. Pro plochy, zatížené těmito limity platí omezení dle jednotlivých právních předpisů, ale v zásadě na ně nelze umísťovat žádné stavby. Zároveň jsou tyto plochy obtížně zemědělsky využitelné. Jejich využití jako zahrady je možné za předpokladu splnění ve změně ÚP stanovených regulativů (v případě záplavy Q100 zachování stávající nivelety pozemků a oplocení, které nezpůsobuje bariéru vodě, v případě OP VTL plynovodu je zohledněna povinnost zajištění přístupu k údržbě VTL potrubí). V rámci širších vztahů nedochází změnou ÚP ke střetu s dalšími zájmy a záměry v území. Navržené zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny prodloužením stávající místní komunikace (Tovární ulice), nezasahují do ochranného pásma železniční trati č. 072 a jsou vymezeny mimo záplavové území stoleté vody toku Labe. Řešení změny ÚP respektuje polohu ve IV. zóně CHKO České středohoří, v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 a K9 a v území archeologického naleziště. Stávající plochy zeleně jsou návrhem respektovány, součástí návrhu jsou i nové plochy zeleně veřejné. Všechna ochranná pásma dle zvláštních předpisů jsou návrhem respektována. Nové zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu obce, nevytváří nové dominanty a nenarušují strukturu veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy charakteru ploch smíšených obytných mají stanoveny regulativy k zajištění min. stupně rozvolněnosti zástavby, max. výškové hladiny a základního prostorového a architektonického řešení staveb. Podmínky využití a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem vyžití takto: ZASTAVITELNÉ PLOCHY: Plochy smíšené obytné (OS): Zahrnují pozemky pro rodinné domy, drobnou občanskou vybavenost každodenního charakteru, drobné provozovny služeb a pozemky související infrastruktury. Velikost parcel min 1000 m 2. Výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží. Zastavitelnost pozemků max. 45%. funkce přípustné: - bydlení v rodinných domech - drobná občanská vybavenost a provozovny služeb do 150 m 2 zastavěné plochy - parkování a garážování osobních vozidel - související technická infrastruktura - soukromé okrasné i užitkové zahrady Ing. arch. Jitka Fikarová

8 funkce podmínečně přípustné: - bydlení ve vilách a bytových domech do 250m 2 zastavěné plochy a tří nadzemních podlaží - rekreační a ubytovací zařízení v domech do 250m 2 zastavěné plochy a tří nadzemních podlaží funkce nepřípustné: - provozovny služeb a řemeslných dílen a zařízení zvyšující hladinu hluku v území - stavby a zařízení zvyšující výrazným způsobem dopravní zatížení území. Dopravní plochy místní komunikace a veřejná prostranství (VP-D): Zahrnují plochy veřejných prostranství, jejichž součástí je přístupová místní komunikace. Pro plochu VP-D platí podmínka, že uvnitř Q100 nelze umístit trvalou ani dočasnou stavbu ani zařízení, vytvářející zábranu proti rozlivu vody. funkce přípustné: - místní obslužná komunikace - v souběhu s komunikací vedený chodník pro pěší - zelený pás podél komunikace, aleje - inženýrské sítě funkce podmínečně přípustné: - podélná parkovací stání pro osobní automobily funkce nepřípustné: - parkování nákladních automobilů NEZASTAVITELNÉ PLOCHY: Plochy soukromých zahrad (ZS): Zahrnují zahrady na plochách, které nejsou určeny pro umístění stavby. Na plochách zahrad, které jsou situovány uvnitř vymezené stoleté záplavy toku Labe (Q100) nelze umístit žádnou, ani dočasnou stavbu ani zařízení, bránící rozlivu vodu. Stávající niveleta terénu musí na těchto plochách zůstat zachována. funkce přípustné: - okrasné a užitkové zahrady funkce podmínečně přípustné: - mimo Q100 dočasné, snadno odstranitelné drobné stavby bez trvalých základů, do 30 m 2 zastavěné plochy. funkce nepřípustné: - jakékoli trvalé stavby Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny a systému sídelní zeleně: Územní systém ekologické stability: Uvnitř řešeného území se nenachází prvky ÚSES. Celé řešené území leží v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 Stříbrný roh (19) Polabský luh (7) a K9 Stříbrný roh (19) Milešovka (17). V území jsou tak chráněna veškerá přírodě blízká společenstva, shodná se společenstvy biokoridorů. Zeleň v krajině: Změna ÚP nevymezuje v řešeném území nové plochy veřejné zeleně. Ing. arch. Jitka Fikarová - 7 -

9 Stávající vzrostlá zeleň v řešeném území je respektována. Památný strom babyka stojí mimo řešené území, na druhém břehu Olešnického potoka. Součástí ploch zeleně budou i navržené plochy soukromých zahrad. Odůvodnění ochrany kulturních a historických hodnot: V řešeném území se nenachází kulturní nemovité památky. Celé území obce Velké Březno je archeologickým nalezištěm. Stavby v tomto prostoru podléhají podmínkám dle podmínek ochrany archeologických nalezišť a nálezů (nemovitých i movitých), které určuje především č zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (tj. znění novely č. 242/92 Sb. a dalších předpisů). Odůvodnění ochrany životního prostředí: Ovzduší: V souladu s požadavky 17, odst.1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., kterým se vymezují požadavky na ochranu ovzduší budou v navržených zastavitelných plochách pro vytápění použity ekologické zdroje. Za hlavní topné médium obce Velké Březno je považován zemní plyn, který bude použit i pro vytápění nové zástavby, případně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Hluk: Územím prochází železniční trať ČD č Zastavitelná plocha SO2 v její blízkosti se nachází mimo ochranné pásmo dráhy a mimo naměřenou izofonu hluku 50dB(A). Izofona hluku je vyznačena ve stávající územním plánu obce Velké Březno. Ochrana vodních zdrojů: V řešeném území se nenachází evidovaný zdroj pitné vody. Řešené území se nachází mimo ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje Valtířov, je však uvnitř ochranného pásma studny pro pivovar (Drinks Union,a.s.). Dále je celé území uvnitř OP vrtu státní pozorovací sítě HMÚ 1931 a vrtu HV1 Velké Březno. Hydrologické (odtokové) poměry, vodní toky, záplavové území: Změnou ÚP nejsou dotčeny vodní toky ani plochy na území obce. Manipulační pruh Olešnického potoka, který zasahuje do řešeného území je návrhem změny ÚP respektován. Zastavitelná plocha SO1 leží na hranici s vymezenou záplavou Q100 toku Labe. Uvnitř Q100 nebudou umístěny žádné stavby a oplocení ploch směrem k hranici záplavy nebude vytvářet bariéru proti vodě. Niveleta terénu v záplavovém území bude zachována. Do Q100 řeky Labe částečně zasahují plochy charakteru veřejných prostranství VP-D, vymezené pro dopravní obsluhu - obslužná komunikace D. Uvnitř Q100 nebudou na těchto plochách umístěny žádné stavby ani zařízení, které by vytvářelo bariéru proti vodě. U lokalit určených pro výstavbu rodinných domů se doporučuje u každého domu vybudovat domovní retenční nádrž pro podchycení dešťových vod a zachycenou srážkovou vodu likvidovat na vlastním pozemku. Pro umožnění zasakování u staveb pro bydlení je nutné respektovat vyhlášku 501/2006 Sb. 21 odst.3, aby poměr části pozemku schopné vsakování Ing. arch. Jitka Fikarová

10 dešťové vody k celkové výměře pozemku činil v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury Dopravní řešení Území v dopravním systému, silniční síť: Základní dopravní koncepce je navázána na komunikační osu regionálního významu, procházející Velkým Březnem a propojující vzájemně velká města Ústí nad Labem a Děčín. Tou je silnice II/261, vedená od Valtířova přes obec ve směru na Malé Březno. Řešené území je na silnici II. třídy propojeno stávající místní komunikací Tovární ulicí, která po rozšíření a prodloužení do vymezené plochy SO2 je přístupovou komunikací pro navržené zastavitelné plochy. Nová komunikace bude mít parametry funkční skupiny C obousměrná a bude svými parametry (šířka, únosnost 20t) umožňovat svoz komunálního odpadu svozovou technikou. Komunikace bude ukončena obratištěm. Parkování osobních automobilů bude součástí ploch pro bydlení v rodinných domech. Součástí navržené komunikace bude zelený pruh, ve kterém budou vedeny potřebné inženýrské sítě stávající i navržené pro novou výstavbu. Železniční síť Územím obce prochází železniční trať č. 072 Lysá nad Labem - Všetaty - Děčín, je dvojkolejná a elektrifikovaná. Trať je v prostoru stabilizována a nevyžaduje zásadní směrové úpravy. Do řešeného území zasahuje svým ochranným pásmem. Zastavitelné plochy jsou situovány mimo OP železnice. Cyklistické a pěší trasy a stezky Řešeným územím prochází podél železniční trati cyklistická stezka, na kterou navazuje Labská cyklostezka ozn.vps-c1 Prostřední Žleb Velké Březno. Cyklostezka není návrhem změny ÚP dotčena. Nová obslužná komunikace D bude s cyklostezkou propojena pěší cestou s možností pojezdu cyklistů. Stávající účelová zemědělská komunikace při severní hranici řešeného území není návrhem změny ÚP dotčena. Koncepce vodního hospodářství Zásobování pitnou vodou: Zásobování pitnou vodou bude zajištěno novými řady a přípojkami z vodovodní sítě obce. Plochy SO1 a SO2 budou napojeny na stávající vodovod v Tovární ulici. Územím prochází v souběhu se silnicí vodovodní řad pro pivovar (Union Drinks). Před zahájením výstavby na plochách SO1 dle návrhu změny ÚP je nutné vytyčit přesnou polohu Ing. arch. Jitka Fikarová - 9 -

11 vodovodu k zajištění ochranného pásma ve vzdálenosti 1,5m od vnějšího okraje potrubí, případně navrhnout přeložku vodovodu. Vlastníkem vodovodních sítí je obec Velké Březno. Zásobování užitkovou a požární vodou: Návrh ÚP nevyvolává potřebu užitkové vody. Stávající pitný vodovod odpovídá dimenzemi potrubí, vzdáleností od výstavby i akumulací požadavkům na požární vodovod. Na soukromých pozemcích řešených ploch pro bydlení bude dále pro potřeby požární vody možno využít dešťové vody, které budou na pozemcích zachycovány a akumulovány v dešťových nádržích. Odkanalizování a čištění odpadních vod Odkanalizování navržených zastavitelných ploch bude řešeno oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace: řešené plochy budou napojeny na stávající gravitační stoku v ulici Tovární. Splašky z plochy SO2 bude nutné z důvodu výškových poměrů do místa napojení přečerpat. Následně budou splašky stávající stokou svedeny na hlavní čerpací stanici splašků v obci a přečerpány do centrální ČOV ve Velkém Březně. Dešťové vody: Dešťová voda z pozemků pro výstavbu bude likvidována na těchto pozemcích. Pro hospodaření se srážkovými vodami je třeba minimalizovat nepropustné zpevněné plochy. Pro odvedení přebytečných dešťových vod z místní komunikace bude v zeleném pruhu podél komunikace zřízen příkop, kterým budou dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizační stoky a do Olešnického potoka. Koncepce energetiky: Elektrická energie: Distribuční vedení 110kV velmi vysoké napětí Územím prochází distribuční vedení 2 x 110 kv. Ochranná pásma těchto vedení jsou řešením změny ÚO respektována. Distribuční vedení 22 kv vysoké napětí Toto vedení je hlavním napáječem elektrické energie pro odběratele všech kategorií v území. Nejbližší transformační stanicí v okolí řešené plochy je TS Pivovar-obec. Distribuční sítě nízkého napětí Síť NN je napájena z transformačních stanic kabelovými vedeními, uloženými v zemi. Elektrické rozvody NN jsou v řešeném území kapacitní a zajistí distribuci elektrické energie do navržených ploch SO1 a SO2. Nové větve kabelového rozvodu budou propojeny do dosavadního distribučního vedení NN. Kabely se smyčkově propojí do připojovacích skříní umístěných spolu s elektroměry v pilířích na hranici parcel, aby byly přístupné z veřejného prostoru. Nepředpokládá se použití elektřiny pro vytápění. Zásobování plynem: Obec Velké Březno je plně plynofikována. Řešení respektuje ochranná a bezpečnostní pásma územím vedených VTL plynovodů DN Ing. arch. Jitka Fikarová

12 500. Rodinné domy budou napojeny na stávající středotlaký plynovod, který je uložen v místní komunikaci. STL přípojky budou ukončeny ve zděných pilířích s HUP na hranici pozemků pro jednotlivé RD. Zásobování teplem V obci nejsou žádné společné nebo centrální zdroje pro výrobu tepla. Hlavní energetickou základnou pro vytápění obytné zástavby i výrobních areálů je od r zemní plyn. Pro vytápění bude v nových zastavitelných plochách přednostně využit STL plyn. Alternativně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Spoje a spojová zařízení Změna ÚP respektuje územím procházející dálkový sdělovací kabel. Radioreléová trasa,vedená nad zástavbou obce Velké Březno není vedena přes území, řešené změnou ÚP. Koncepce nakládání s odpady Hospodaření s odpady podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech. Likvidace odpadů z navržených zastavitelných ploch bude připojena na stávající způsob třídění a svozu odpadů obce. Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv, vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování, vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Územní rezervy: Nejsou vymezeny. Prověření změn využití ploch územní studií jako podmínka pro rozhodování: Povinnost prověření změny využití území územní studií není stanovena. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS): VPS nejsou vymezeny. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO): VPO nejsou vymezena. Plochy pro asanace a asanační úpravy: Nejsou navrženy. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu: Nejsou vymezeny. Ing. arch. Jitka Fikarová

13 D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO. Dokumentace Vyhodnocení vlivu změny ÚP na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivu na životní nebyly zadáním požadovány Ing. arch. Jitka Fikarová

14 E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), dotčených změnou ÚP: Předpokládaný zábor ZPF pro nové zastavitelné plochy smíšené obytné SO1 a SO2 a pro obslužnou komunikaci VP-D v k.ú. Velké Březno dle návrhu změny č.4 ÚP činí 1,32 ha. Na dalších plochách ZPF jsou navrženy nezastavitelné plochy pro soukromé zahrady ZS1 a ZS2 v celkovém objemu 2,36 ha orné půdy. Plochy ZPF jsou v plném rozsahu vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Celkem je návrhem dotčeno 3,68 ha orné půdy. Předpokládaný zábor ZPF je v plném rozsahu vně zastavěného území obce. Celkový rozsah a struktura ZPF, dotčeného návrhem změny č.4 ÚPO Velké Březno jsou zřejmé z tabulek Předpokládané zábory ZPF a Sumář předpokládaného záboru ZPF. Zemědělství: V řešeném území částečně hospodaří stávající vlastníci pozemků. Změna ÚP je vyvolána požadavky těchto majitelů pozemků. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ a tříd ochrany: Jedná se půdy, zařazené jako BBEJ , třída ochrany I. Charakteristika hlavních půdních jednotek (HPJ): HPJ: 56 Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. Návrhem ÚP jsou dotčeny tyto bonitační typy půd: BPEJ: třída ochrany dle MP 1067/96: zastavitelné plochy a plochy zahrad v ÚP: SO1, SO2, VP-D, ZS1 a ZS2 Údaje o uskutečněných investicích do půdy: Podklady o investicích do půdy nemá zpracovatel ÚP k dispozici Zdůvodnění navrhovaného řešení V současné době se na území obce Velké Březno již nevyskytují volné plochy pro zástavbu rodinnými domy. Plochy řešené v platném ÚPO Velké Březno z r a jeho změnách jsou již zastavěné nebo zakoupené soukromými vlastníky pro zástavbu RD. Návrh nových zastavitelných ploch smíšených obytných je vyvolán požadavky oprávněných vlastníků pozemků. Zastavitelné plochy SO1 a SO2 jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce, přístupné po místní komunikaci a v dosahu všech inženýrských sítí. Vymezení nezastavitelných ploch soukromé zeleně zahrad je navrženo na plochách obtížně zemědělsky obhospodařovatelných. Plochy není možné pro malou rozlohu obhospodařovat zemědělskou technikou. Jejich využití pro soukromé zahrady je regulováno v souladu s jejich Ing. arch. Jitka Fikarová

15 polohou uvnitř záplavového území stoleté záplavy toku Labe, resp. v prostoru ochranných pásem liniových inženýrských sítí. Rozvoj obytné funkce je pro obec potřebný k obnově ekonomické rovnováhy využívání sídla. Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL): Nejsou návrhem změny ÚP dotčeny Ing. arch. Jitka Fikarová

16 Obsah odůvodnění změny č.4 ÚPO Velké Březno Textová část: Základní údaje str.1 A - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD, vydanou krajem str. 2 5 B Údaje o splnění zadání str. 4-5 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území str D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí str. 12 E Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL str Přílohy textové části: Tabulky předpokládaných záborů ZPF Sumář předpokládaných záborů ZPF Samostatné grafické přílohy: O1 Výkres širších vztahů měř. 1 : O2 Koordinační výkres měř. 1: O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF měř. 1 : Ing. arch. Jitka Fikarová

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE ODŮVODNĚNÍ Obsah textové části odůvodnění změny č. 3 ÚPO Těšetice: 1) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871 T I T U L N Í L I S T Název akce: ZMĚNA Ru5 územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Objednatel: obec Rudice Projektant: Atelier Ja + Na Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel.

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROZKOŠ. okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROZKOŠ. okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROZKOŠ okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje Obec Rozkoš AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov V. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno září 2009 V. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více