OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: 00810

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810"

Transkript

1 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÉ BŘEZNO Změnu č. 4 územního plánu obce Velké Zastupitelstvo obce Velké Březno Březno vydalo: Číslo usnesení ZO: Číslo jednací : Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Podpis: OÚ Velké Březno Zastoupený Mgr. Michalem Kulhánkem, starostou obce Karel Žampach, fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky dle 24 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Razítko:

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Důvody pořízení změny ÚP a hlavní cíle Důvodem pořízení změny č. 4 Územního plánu obce Velké Březno (dále jen změna ÚP) je záměr vlastníků pozemků o stavbu rodinných domů na těchto pozemcích. Vymezení řešeného území Změna č.4 ÚPO Velké Březno se týká vymezení 2 drobných zastavitelných ploch smíšených obytných v k.ú Velké Březno v návaznosti na stávající zástavbu obce a nové obslužné komunikace k těmto plochám. Na plochách, které z důvodů jejich zatížení některým z limitů využití území stavět nelze, jsou navrženy související nezastavitelné plochy soukromé zeleně. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na parcelách: Plocha SO1 - p.č. 42/1, 42/2. Plocha SO2 - p.č. 44/1, 44/5 Plocha VP-D - p.č. 42/1, 42/2, 42/1, 42/2 Změna ÚP dále vymezuje nezastavitelné plochy soukromých zahrad ZS1 a ZS2. Část řešeného území je ponechána stávajícímu využití jako orná půda. Vymezení zastavěného území: Zastavěné území je vymezeno platným územním plánem obce Velké Březno. V okolí plochy řešené změnou č.4 ÚPO Velké Březno je hranice zastavěného území upravena dle aktuální katastrální mapy. Hranice zastavěného území je vyznačena v grafické části změny ÚP. Ing. arch. Jitka Fikarová - 1 -

3 A - VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR 2008): (schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne ) Z politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), schválené usnes. č.929 VČR ze dne , je závazným požadavkem pro ÚPD Velkého Března respektování kapitol: č.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, především: odst.(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Ve změně ÚP jsou respektovány a chráněny priority, týkající se ochrany přírody a jejího přirozeného využívání a zachování venkovských oblastí, ochrany životního prostředí, urbanistických, architektonických a historických hodnot. odst. (19) - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Změna ÚP navrhuje drobné plochy smíšené obytné v návaznosti na zastavěné území a stávající technickou infrastrukturu, respektuje a chrání veškerou stávající zeleň. odst. (25) - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. Změna ÚP respektuje záplavové území toku Labe a vytváří předpoklady k minimalizaci odtoku srážkových vod z řešeného území. odst. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Změna ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy do záplavového území toku Labe a stanovuje podmínky pro zachování nivelety terénu v záplavovém území. Území obce Velké Březno je dle PÚR ČR součástí rozvojové oblasti OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem, a to ve smyslu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Ing. arch. Jitka Fikarová

4 Změna ÚP akceptuje stanovená kriteria a podmínky. Dále je respektován požadavek kapitoly 5 PÚR (88) C-E61 Koridory konvenční železniční dopravy pro trať ČD č.072 Děčín Lysá nad Labem, z téže kapitoly 5 (123) VD1 Vodní doprava pro zabezpečení splavnosti Labe v úseku Pardubice hranice SRN. Dle kapitoly 7 (175) je respektován požadavek PÚR spolupracovat s úřady územního plánování, využívat a zohledňovat zjištění, vyplývající z ÚAP, zejména, aby zjištěné problémy byly promítnuty do zadání ÚPD. Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR ÚK), vydané dne , na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.23/25z/2011 ze dne , které dne nabyly účinnosti, stanovují zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Dále vymezují funkční prvky nadregionálních a regionálních ÚSES : NRBK K9 Stříbrný roh (19) Milešovka (17), NRBK K10 Stříbrný roh (19) Polabský Luh (7), RBC 1285 Varta a RBC 1318 Velké Březno. Dále ZÚR ÚK vymezují krajinný celek KC CHKO České středohoří Milešovské a Verneřické středohoří (5a). V území, řešené změnou ÚP se prvky ÚSES nenachází, OP NRBK K10 je respektováno. V oddíle dopravy je jmenována Labská cyklostezka jako VPS-C1 Prostřední Žleb Velké Březno. Dále zpřesňuje koridor vodní dopravy VD1 Labe : Pardubice hranice SRN, v úseku Ústí nad Labem Střeliv hranice okresu Ústí nad Labem, jako návrh VD1/SHP. Cyklostezka je řešením změny ÚP respektována, na vodní dopravu po Labi nemá návrh změny ÚP vliv. Součástí ZÚR ÚK je i stanovení záplavového území Q100 a území zvláštní povodně. Záplavové území toku Labe je řešením změny ÚP respektováno. Uvnitř vymezené záplavy Q100 nejsou změnou ÚP navrženy zastavitelné plochy. Žádné další požadavky ze ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají. Republikové priority uvedené v PÚR 2008 a ZÚR ÚK jsou respektovány. Návrhem řešení zastavitelného území pro výstavbu RD nejsou narušeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Obec je zařazeno do krajinného celku KC České středohoří Milešovské a verneřické středohoří (5a). Uspořádání krajiny není v dané oblasti návrhem řešení změny č.4 ÚPO narušeno a je v souladu jak s požadavky PÚR 2008, tak i s úkoly stanovenými ZÚR ÚK. Řešené území a jeho umístění v malých dvou plochách pro bydlení je marginální záležitostí, na zásadní úkoly ZÚR ÚK nemá podstatný vliv. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů: Ing. arch. Jitka Fikarová - 3 -

5 Koncepce rozvoje obce respektuje limity využití území, které jsou vymezené nadřazenou územně plánovací dokumentaci nebo oborovými územně technickými podklady. Z hlediska širších územních vztahů nemá změna č.4 územního plánu obce Velké Březno (dále jen změna ÚP) dopad na koncepci osídlení obce ani mimo řešenou obec. Změna ÚP respektuje územně plánovací vazby, zejména vazby na dopravní systém, technickou infrastrukturu a propojení prvků ÚSES. Stávající urbanistická koncepce obce Velké Březno ani koncepce uspořádání krajiny není změnou ÚP výrazně narušena. Obec Velké Březno je zázemím ústecké aglomerace pro rekreační využití s přímou závislostí a vazbami k městu Ústí n.l. Území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Změna ÚP na významu obce Velké Březno nic nemění, pouze dílčím způsobem upravuje zastavitelné plochy pro bydlení v k.ú. Velké Březno. Navržené zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny prodloužením stávající místní komunikace (Tovární ulice), nezasahují do ochranného pásma železniční trati č. 072 a jsou vymezeny mimo záplavové území stoleté vody toku Labe. Řešení změny ÚP respektuje polohu ve IV. zóně CHKO České středohoří, v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 a K9 a v území archeologického naleziště. Stávající plochy zeleně jsou návrhem respektovány. Všechna ochranná pásma dle zvláštních předpisů jsou návrhem respektována. B - ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Vzhledem k tomu, že se jedná o území zatížené řadou zásadních limitů dle zvláštních předpisů (zejména záplavové území toku Labe, OP liniových inženýrských sítí a blízkost zdrojů pitné vody Valtířov), nebylo možné do zastavitelného území zahrnout všechny, majiteli pozemků požadované plochy. Návrh změny ÚP respektuje závěry průzkumů a rozborů, provedených zpracovatelem a zohledňuje tyto limity využití území, obsažené v zadání změny ÚP a které se týkají řešeného území : OP NRBK K10 a K9 OP železniční trati č.čd č. 072 Lysá nad Labem Děčín OP elektrického vedení VVN 2x110kV OP a BP vysokotlakého plynovodu DN 500 IV. zónu CHKO České středohoří archeologické naleziště PHO vodních zdrojů záplavové území toku Labe a aktivní zónu záplav cyklistickou stezku Labská cyklostezka vodní tok Olešnický potok, manipulační pruh v šíři 6m PHO vrtu HV1 Velké Březno OP studny a vodovodu pro pivovar PHO vrtu státní pozorovací sítě SPS VP 1931 OP dálkového sdělovacího kabelu OP ČOV Velké Březno OP vodovodů a kanalizace Ing. arch. Jitka Fikarová

6 Limity využití území jsou v grafické části znázorněny ve výkrese O2 - Koordinační výkres, který je přílohou Odůvodnění změny č. 4 ÚP Velké Březno. Vymezení zastavitelných ploch je v souladu s požadavkem zadání na hospodárné využívání území, neboť zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů dle platného ÚPO Velké Březno z r jsou vyčerpány a záměr je vyvolán vlastníky jednotlivých pozemků. Je respektován požadavek na zachování stávající veřejné zeleně a minimalizace její fragmentace. Obtížně obhospodařovatelné plochy zemědělské půdy jsou využity jako soukromé zahrady. C - KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Vyhodnocení důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje V současné době se na území obce Velké Březno již nevyskytují volné plochy pro zástavbu rodinnými domy. Plochy řešené v platném ÚPO Velké Březno z r a jeho změnách jsou již zastavěné nebo zakoupené soukromými vlastníky pro zástavbu RD. Změna č.4 ÚPO Velké Březno navrhuje drobné zastavitelné plochy smíšené obytné na základě požadavku vlastníků pozemků. Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce, přístupné po místní komunikaci a v dosahu všech inženýrských sítí. Návrh řešení podle změny č.4 ÚPO Velké Březno má nepatrný vliv na prostorovou strukturu obce a z hlediska rozvoje obce rozšiřuje nabídku ploch pro uspokojení neustále rostoucího zájmu o bydlení mimo velká města v kvalitním venkovském prostředí. Změna ÚP respektuje platný a schválený územní plán, dodržuje jeho koncepci ve všech částech. S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných ploch, není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek. Respektuje stávající hodnoty území a veškeré územní limity, požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, požadavky na ochranu ovzduší a zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle 17 odst. 1 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. Způsob využití ploch s rozdílným funkčním využití je definován jako přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití tak, aby byly splněny všechny požadavky, vyplývající z konkrétního situování plochy v území a aby stanovené podmínky prostorového uspořádání zajišťovaly soulad s krajinným rázem konkrétní lokality, včetně výškové regulace staveb a intenzity využití jednotlivých pozemků v navržených plochách. Problematika řešení změny č.4 ÚPO má ryze lokální charakter a nezasahuje do správních území sousedních obcí ani do jejich územních plánů. Návrh řešení změny ÚP nemá vliv na evropsky významné lokality na území CHKO České středohoří. Řešené území se nachází na území IV.zóny CHKO ČS. Dle stanoviska příslušného Ing. arch. Jitka Fikarová - 5 -

7 dotčeného orgánu (SCHKO ČS LT) lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast. Realizací záměru nedojde k narušení příznivého stavu chráněných druhů, integrity nebo stanovišť EVL. Odůvodnění koncepce rozvoje území, odůvodnění vymezení ploch nad rámec Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna ÚP dílčím způsobem upravuje zastavitelné plochy pro bydlení v k.ú. Velké Březno. V návaznosti na stávající zástavbu obce navrhuje dvě drobné zastavitelné plochy smíšené obytné SO1 a SO2 a v souvislosti s nimi veřejné prostranství VP-D, jehož součástí je obslužná komunikace a nezastavitelné plochy soukromé zeleně ZS1 a ZS2 (zahrady). Důvodem návrhu nezastavitelných ploch soukromé zeleně (zahrad), které jsou vymezeny nad rámec Hlavy II, Vyhlášky č. 501 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ze dne 10. listopadu 2006, je zatížení řešeného území ochrannými pásmy inženýrských sítí a záplavovým územím toku Labe. Pro plochy, zatížené těmito limity platí omezení dle jednotlivých právních předpisů, ale v zásadě na ně nelze umísťovat žádné stavby. Zároveň jsou tyto plochy obtížně zemědělsky využitelné. Jejich využití jako zahrady je možné za předpokladu splnění ve změně ÚP stanovených regulativů (v případě záplavy Q100 zachování stávající nivelety pozemků a oplocení, které nezpůsobuje bariéru vodě, v případě OP VTL plynovodu je zohledněna povinnost zajištění přístupu k údržbě VTL potrubí). V rámci širších vztahů nedochází změnou ÚP ke střetu s dalšími zájmy a záměry v území. Navržené zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny prodloužením stávající místní komunikace (Tovární ulice), nezasahují do ochranného pásma železniční trati č. 072 a jsou vymezeny mimo záplavové území stoleté vody toku Labe. Řešení změny ÚP respektuje polohu ve IV. zóně CHKO České středohoří, v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 a K9 a v území archeologického naleziště. Stávající plochy zeleně jsou návrhem respektovány, součástí návrhu jsou i nové plochy zeleně veřejné. Všechna ochranná pásma dle zvláštních předpisů jsou návrhem respektována. Nové zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu obce, nevytváří nové dominanty a nenarušují strukturu veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy charakteru ploch smíšených obytných mají stanoveny regulativy k zajištění min. stupně rozvolněnosti zástavby, max. výškové hladiny a základního prostorového a architektonického řešení staveb. Podmínky využití a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem vyžití takto: ZASTAVITELNÉ PLOCHY: Plochy smíšené obytné (OS): Zahrnují pozemky pro rodinné domy, drobnou občanskou vybavenost každodenního charakteru, drobné provozovny služeb a pozemky související infrastruktury. Velikost parcel min 1000 m 2. Výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží. Zastavitelnost pozemků max. 45%. funkce přípustné: - bydlení v rodinných domech - drobná občanská vybavenost a provozovny služeb do 150 m 2 zastavěné plochy - parkování a garážování osobních vozidel - související technická infrastruktura - soukromé okrasné i užitkové zahrady Ing. arch. Jitka Fikarová

8 funkce podmínečně přípustné: - bydlení ve vilách a bytových domech do 250m 2 zastavěné plochy a tří nadzemních podlaží - rekreační a ubytovací zařízení v domech do 250m 2 zastavěné plochy a tří nadzemních podlaží funkce nepřípustné: - provozovny služeb a řemeslných dílen a zařízení zvyšující hladinu hluku v území - stavby a zařízení zvyšující výrazným způsobem dopravní zatížení území. Dopravní plochy místní komunikace a veřejná prostranství (VP-D): Zahrnují plochy veřejných prostranství, jejichž součástí je přístupová místní komunikace. Pro plochu VP-D platí podmínka, že uvnitř Q100 nelze umístit trvalou ani dočasnou stavbu ani zařízení, vytvářející zábranu proti rozlivu vody. funkce přípustné: - místní obslužná komunikace - v souběhu s komunikací vedený chodník pro pěší - zelený pás podél komunikace, aleje - inženýrské sítě funkce podmínečně přípustné: - podélná parkovací stání pro osobní automobily funkce nepřípustné: - parkování nákladních automobilů NEZASTAVITELNÉ PLOCHY: Plochy soukromých zahrad (ZS): Zahrnují zahrady na plochách, které nejsou určeny pro umístění stavby. Na plochách zahrad, které jsou situovány uvnitř vymezené stoleté záplavy toku Labe (Q100) nelze umístit žádnou, ani dočasnou stavbu ani zařízení, bránící rozlivu vodu. Stávající niveleta terénu musí na těchto plochách zůstat zachována. funkce přípustné: - okrasné a užitkové zahrady funkce podmínečně přípustné: - mimo Q100 dočasné, snadno odstranitelné drobné stavby bez trvalých základů, do 30 m 2 zastavěné plochy. funkce nepřípustné: - jakékoli trvalé stavby Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny a systému sídelní zeleně: Územní systém ekologické stability: Uvnitř řešeného území se nenachází prvky ÚSES. Celé řešené území leží v ochranném pásmu nadregionálních biokoridorů K10 Stříbrný roh (19) Polabský luh (7) a K9 Stříbrný roh (19) Milešovka (17). V území jsou tak chráněna veškerá přírodě blízká společenstva, shodná se společenstvy biokoridorů. Zeleň v krajině: Změna ÚP nevymezuje v řešeném území nové plochy veřejné zeleně. Ing. arch. Jitka Fikarová - 7 -

9 Stávající vzrostlá zeleň v řešeném území je respektována. Památný strom babyka stojí mimo řešené území, na druhém břehu Olešnického potoka. Součástí ploch zeleně budou i navržené plochy soukromých zahrad. Odůvodnění ochrany kulturních a historických hodnot: V řešeném území se nenachází kulturní nemovité památky. Celé území obce Velké Březno je archeologickým nalezištěm. Stavby v tomto prostoru podléhají podmínkám dle podmínek ochrany archeologických nalezišť a nálezů (nemovitých i movitých), které určuje především č zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (tj. znění novely č. 242/92 Sb. a dalších předpisů). Odůvodnění ochrany životního prostředí: Ovzduší: V souladu s požadavky 17, odst.1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., kterým se vymezují požadavky na ochranu ovzduší budou v navržených zastavitelných plochách pro vytápění použity ekologické zdroje. Za hlavní topné médium obce Velké Březno je považován zemní plyn, který bude použit i pro vytápění nové zástavby, případně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Hluk: Územím prochází železniční trať ČD č Zastavitelná plocha SO2 v její blízkosti se nachází mimo ochranné pásmo dráhy a mimo naměřenou izofonu hluku 50dB(A). Izofona hluku je vyznačena ve stávající územním plánu obce Velké Březno. Ochrana vodních zdrojů: V řešeném území se nenachází evidovaný zdroj pitné vody. Řešené území se nachází mimo ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje Valtířov, je však uvnitř ochranného pásma studny pro pivovar (Drinks Union,a.s.). Dále je celé území uvnitř OP vrtu státní pozorovací sítě HMÚ 1931 a vrtu HV1 Velké Březno. Hydrologické (odtokové) poměry, vodní toky, záplavové území: Změnou ÚP nejsou dotčeny vodní toky ani plochy na území obce. Manipulační pruh Olešnického potoka, který zasahuje do řešeného území je návrhem změny ÚP respektován. Zastavitelná plocha SO1 leží na hranici s vymezenou záplavou Q100 toku Labe. Uvnitř Q100 nebudou umístěny žádné stavby a oplocení ploch směrem k hranici záplavy nebude vytvářet bariéru proti vodě. Niveleta terénu v záplavovém území bude zachována. Do Q100 řeky Labe částečně zasahují plochy charakteru veřejných prostranství VP-D, vymezené pro dopravní obsluhu - obslužná komunikace D. Uvnitř Q100 nebudou na těchto plochách umístěny žádné stavby ani zařízení, které by vytvářelo bariéru proti vodě. U lokalit určených pro výstavbu rodinných domů se doporučuje u každého domu vybudovat domovní retenční nádrž pro podchycení dešťových vod a zachycenou srážkovou vodu likvidovat na vlastním pozemku. Pro umožnění zasakování u staveb pro bydlení je nutné respektovat vyhlášku 501/2006 Sb. 21 odst.3, aby poměr části pozemku schopné vsakování Ing. arch. Jitka Fikarová

10 dešťové vody k celkové výměře pozemku činil v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury Dopravní řešení Území v dopravním systému, silniční síť: Základní dopravní koncepce je navázána na komunikační osu regionálního významu, procházející Velkým Březnem a propojující vzájemně velká města Ústí nad Labem a Děčín. Tou je silnice II/261, vedená od Valtířova přes obec ve směru na Malé Březno. Řešené území je na silnici II. třídy propojeno stávající místní komunikací Tovární ulicí, která po rozšíření a prodloužení do vymezené plochy SO2 je přístupovou komunikací pro navržené zastavitelné plochy. Nová komunikace bude mít parametry funkční skupiny C obousměrná a bude svými parametry (šířka, únosnost 20t) umožňovat svoz komunálního odpadu svozovou technikou. Komunikace bude ukončena obratištěm. Parkování osobních automobilů bude součástí ploch pro bydlení v rodinných domech. Součástí navržené komunikace bude zelený pruh, ve kterém budou vedeny potřebné inženýrské sítě stávající i navržené pro novou výstavbu. Železniční síť Územím obce prochází železniční trať č. 072 Lysá nad Labem - Všetaty - Děčín, je dvojkolejná a elektrifikovaná. Trať je v prostoru stabilizována a nevyžaduje zásadní směrové úpravy. Do řešeného území zasahuje svým ochranným pásmem. Zastavitelné plochy jsou situovány mimo OP železnice. Cyklistické a pěší trasy a stezky Řešeným územím prochází podél železniční trati cyklistická stezka, na kterou navazuje Labská cyklostezka ozn.vps-c1 Prostřední Žleb Velké Březno. Cyklostezka není návrhem změny ÚP dotčena. Nová obslužná komunikace D bude s cyklostezkou propojena pěší cestou s možností pojezdu cyklistů. Stávající účelová zemědělská komunikace při severní hranici řešeného území není návrhem změny ÚP dotčena. Koncepce vodního hospodářství Zásobování pitnou vodou: Zásobování pitnou vodou bude zajištěno novými řady a přípojkami z vodovodní sítě obce. Plochy SO1 a SO2 budou napojeny na stávající vodovod v Tovární ulici. Územím prochází v souběhu se silnicí vodovodní řad pro pivovar (Union Drinks). Před zahájením výstavby na plochách SO1 dle návrhu změny ÚP je nutné vytyčit přesnou polohu Ing. arch. Jitka Fikarová - 9 -

11 vodovodu k zajištění ochranného pásma ve vzdálenosti 1,5m od vnějšího okraje potrubí, případně navrhnout přeložku vodovodu. Vlastníkem vodovodních sítí je obec Velké Březno. Zásobování užitkovou a požární vodou: Návrh ÚP nevyvolává potřebu užitkové vody. Stávající pitný vodovod odpovídá dimenzemi potrubí, vzdáleností od výstavby i akumulací požadavkům na požární vodovod. Na soukromých pozemcích řešených ploch pro bydlení bude dále pro potřeby požární vody možno využít dešťové vody, které budou na pozemcích zachycovány a akumulovány v dešťových nádržích. Odkanalizování a čištění odpadních vod Odkanalizování navržených zastavitelných ploch bude řešeno oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace: řešené plochy budou napojeny na stávající gravitační stoku v ulici Tovární. Splašky z plochy SO2 bude nutné z důvodu výškových poměrů do místa napojení přečerpat. Následně budou splašky stávající stokou svedeny na hlavní čerpací stanici splašků v obci a přečerpány do centrální ČOV ve Velkém Březně. Dešťové vody: Dešťová voda z pozemků pro výstavbu bude likvidována na těchto pozemcích. Pro hospodaření se srážkovými vodami je třeba minimalizovat nepropustné zpevněné plochy. Pro odvedení přebytečných dešťových vod z místní komunikace bude v zeleném pruhu podél komunikace zřízen příkop, kterým budou dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizační stoky a do Olešnického potoka. Koncepce energetiky: Elektrická energie: Distribuční vedení 110kV velmi vysoké napětí Územím prochází distribuční vedení 2 x 110 kv. Ochranná pásma těchto vedení jsou řešením změny ÚO respektována. Distribuční vedení 22 kv vysoké napětí Toto vedení je hlavním napáječem elektrické energie pro odběratele všech kategorií v území. Nejbližší transformační stanicí v okolí řešené plochy je TS Pivovar-obec. Distribuční sítě nízkého napětí Síť NN je napájena z transformačních stanic kabelovými vedeními, uloženými v zemi. Elektrické rozvody NN jsou v řešeném území kapacitní a zajistí distribuci elektrické energie do navržených ploch SO1 a SO2. Nové větve kabelového rozvodu budou propojeny do dosavadního distribučního vedení NN. Kabely se smyčkově propojí do připojovacích skříní umístěných spolu s elektroměry v pilířích na hranici parcel, aby byly přístupné z veřejného prostoru. Nepředpokládá se použití elektřiny pro vytápění. Zásobování plynem: Obec Velké Březno je plně plynofikována. Řešení respektuje ochranná a bezpečnostní pásma územím vedených VTL plynovodů DN Ing. arch. Jitka Fikarová

12 500. Rodinné domy budou napojeny na stávající středotlaký plynovod, který je uložen v místní komunikaci. STL přípojky budou ukončeny ve zděných pilířích s HUP na hranici pozemků pro jednotlivé RD. Zásobování teplem V obci nejsou žádné společné nebo centrální zdroje pro výrobu tepla. Hlavní energetickou základnou pro vytápění obytné zástavby i výrobních areálů je od r zemní plyn. Pro vytápění bude v nových zastavitelných plochách přednostně využit STL plyn. Alternativně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Spoje a spojová zařízení Změna ÚP respektuje územím procházející dálkový sdělovací kabel. Radioreléová trasa,vedená nad zástavbou obce Velké Březno není vedena přes území, řešené změnou ÚP. Koncepce nakládání s odpady Hospodaření s odpady podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech. Likvidace odpadů z navržených zastavitelných ploch bude připojena na stávající způsob třídění a svozu odpadů obce. Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv, vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování, vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Územní rezervy: Nejsou vymezeny. Prověření změn využití ploch územní studií jako podmínka pro rozhodování: Povinnost prověření změny využití území územní studií není stanovena. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS): VPS nejsou vymezeny. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO): VPO nejsou vymezena. Plochy pro asanace a asanační úpravy: Nejsou navrženy. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu: Nejsou vymezeny. Ing. arch. Jitka Fikarová

13 D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO. Dokumentace Vyhodnocení vlivu změny ÚP na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivu na životní nebyly zadáním požadovány Ing. arch. Jitka Fikarová

14 E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), dotčených změnou ÚP: Předpokládaný zábor ZPF pro nové zastavitelné plochy smíšené obytné SO1 a SO2 a pro obslužnou komunikaci VP-D v k.ú. Velké Březno dle návrhu změny č.4 ÚP činí 1,32 ha. Na dalších plochách ZPF jsou navrženy nezastavitelné plochy pro soukromé zahrady ZS1 a ZS2 v celkovém objemu 2,36 ha orné půdy. Plochy ZPF jsou v plném rozsahu vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Celkem je návrhem dotčeno 3,68 ha orné půdy. Předpokládaný zábor ZPF je v plném rozsahu vně zastavěného území obce. Celkový rozsah a struktura ZPF, dotčeného návrhem změny č.4 ÚPO Velké Březno jsou zřejmé z tabulek Předpokládané zábory ZPF a Sumář předpokládaného záboru ZPF. Zemědělství: V řešeném území částečně hospodaří stávající vlastníci pozemků. Změna ÚP je vyvolána požadavky těchto majitelů pozemků. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ a tříd ochrany: Jedná se půdy, zařazené jako BBEJ , třída ochrany I. Charakteristika hlavních půdních jednotek (HPJ): HPJ: 56 Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. Návrhem ÚP jsou dotčeny tyto bonitační typy půd: BPEJ: třída ochrany dle MP 1067/96: zastavitelné plochy a plochy zahrad v ÚP: SO1, SO2, VP-D, ZS1 a ZS2 Údaje o uskutečněných investicích do půdy: Podklady o investicích do půdy nemá zpracovatel ÚP k dispozici Zdůvodnění navrhovaného řešení V současné době se na území obce Velké Březno již nevyskytují volné plochy pro zástavbu rodinnými domy. Plochy řešené v platném ÚPO Velké Březno z r a jeho změnách jsou již zastavěné nebo zakoupené soukromými vlastníky pro zástavbu RD. Návrh nových zastavitelných ploch smíšených obytných je vyvolán požadavky oprávněných vlastníků pozemků. Zastavitelné plochy SO1 a SO2 jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce, přístupné po místní komunikaci a v dosahu všech inženýrských sítí. Vymezení nezastavitelných ploch soukromé zeleně zahrad je navrženo na plochách obtížně zemědělsky obhospodařovatelných. Plochy není možné pro malou rozlohu obhospodařovat zemědělskou technikou. Jejich využití pro soukromé zahrady je regulováno v souladu s jejich Ing. arch. Jitka Fikarová

15 polohou uvnitř záplavového území stoleté záplavy toku Labe, resp. v prostoru ochranných pásem liniových inženýrských sítí. Rozvoj obytné funkce je pro obec potřebný k obnově ekonomické rovnováhy využívání sídla. Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL): Nejsou návrhem změny ÚP dotčeny Ing. arch. Jitka Fikarová

16 Obsah odůvodnění změny č.4 ÚPO Velké Březno Textová část: Základní údaje str.1 A - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD, vydanou krajem str. 2 5 B Údaje o splnění zadání str. 4-5 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území str D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí str. 12 E Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL str Přílohy textové části: Tabulky předpokládaných záborů ZPF Sumář předpokládaných záborů ZPF Samostatné grafické přílohy: O1 Výkres širších vztahů měř. 1 : O2 Koordinační výkres měř. 1: O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF měř. 1 : Ing. arch. Jitka Fikarová

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více