Roční Zpráva. Praha 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční Zpráva. Praha 2014"

Transkript

1 Roční Zpráva 2013 Praha 2014

2 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014

3 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, Praha 2 IČ Tel. ústředna provolba xxx Fax Homepage

4 OBSAH Slovo úvodem... 1 Hlavní účel zřízení ÚZEI... 2 Předmět činnosti... 2 Hlavní činnost... 2 Jiná činnost... 3 Rozsah jiné činnosti... 3 Doba trvání... 3 Organizační struktura ÚZEI k Vedoucí pracovníci ÚZEI k Členové Vědecké rady ÚZEI k Základní personální údaje za rok Hospodaření ústavu k Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora

5 SLOVO ÚVODEM Tato roční zpráva předkládá čtenáři přehled o finančním řízení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen ÚZEI, ústav) za rok 2013 a základní výčet činností a projektů, které ÚZEI vykonával a zpracovával. Více informací najde čtenář v Ročence ÚZEI 2013, kterou ústav vydal souběžně s touto publikací a je také umístěna na internetových stránkách ÚZEI. Ta rozšiřuje výčet činností o bližší informace nejen o průběhu, ale především o výsledcích, které mají dopomoci schopnosti českého zemědělského a potravinářského sektoru lépe se vypořádávat s hospodářskými i globálními výzvami. ÚZEI nadále úspěšně pokračoval v roce 2013 v řešení úkolů, které vyplývají z poslání ústavu, i těch, které mu uložil jeho zřizovatel Ministerstvo zemědělství nebo ostatní složky státní správy. To se týká zejména tematických úkolů, ať už dlouhodobých či mimořádných. Ač si obzvláště finální práce na přípravě podmínek Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2013 vyžádaly značné množství tematických úkolů, ÚZEI se s nimi vypořádal se ctí nadobyčejným pracovním nasazením. V rámci svého mandátu také pokračoval ve vědeckém výzkumu v oboru zemědělské ekonomie, který však do sebe vtahuje poznatky i mnoha dalších vědních oborů. Projekty byly i v roce 2013 přidělovány na základě vnitřní soutěže hodnocené externími hodnotiteli, včetně zahraničních. Projekty rostou nejen v množství ale i v kvalitě s tím, jak se daří vytvářet sdílenou platformu napříč jednotlivými odděleními ústavu. Vzájemné prezentace průběžných i finálních výsledků badatelské činnosti v tomto hojně napomáhají. Po organizační stránce došlo v roce 2013 ke dvěma výraznějším změnám. Od podzimu 2013 pracuje ÚZEI pod vedením nového ředitele a bylo vytvořeno (a s Knihovnou propojeno) jednotné pracoviště vzdělávání a poradenství, sdružených v Zemědělském poradensko-vzdělávacím centru a Knihovně Antonína Švehly. Integrované pracoviště přispěje k ještě lepší možnosti uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti orientovat se v toku nových informací v oboru. Ing. Oldřich Černoch, CSc. ředitel 1

6 Ústav zemědělské ekonomiky a informací státní příspěvková organizace, byl zřízen Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice ke dni 1. ledna Zřizovací listina čj / ze dne , která byla vydaná v souvislosti se zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských informací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky s účinností od , definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto: HLAVNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ÚZEI ÚZEI v souladu se zřizovací listinou plní svůj hlavní účel, pro který byl zřízen a kterým je: 1. Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova. 2. Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním komplexního odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy. 3. Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací. 4. Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN). 5. Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru. 6. Zajišťování komplexních knihovnicko-informačních služeb. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavní činnost základní a aplikovaný výzkum v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika, šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova, zpracovávání koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky v agrárně-potravinářském sektoru, sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje v agrárně-potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí, získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru, 2

7 odborná, školicí, servisní a informační činnost, výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN), vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru, provoz specializované knihovny podle 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci této činnosti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury a dalších forem dokumentových nebo datových informací z oblasti zemědělství a potravinářství, zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování a zpřístupňování Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství včetně archivu těchto děl, transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související včetně služeb polygrafických, příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti kontrolního a metodického orgánu poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova, metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu, koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Jiná činnost expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související, včetně služeb polygrafických, ubytovací a stravovací činnosti. Rozsah jiné činnosti Rozsah jiné činnosti byl pro rok 2013 stanoven v maximální výši Kč/rok. DOBA TRVÁNÍ Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou. 3

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚZEI K ŘEDITEL 1000 KANCELÁŘ ŘEDITELE 1010 VĚDA A VÝZKUM 1200 KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN 1300 EKONOMIKA A SPRÁVA 1500 ROZVOJ VENKOVA 1210 AGRÁRNÍ TRH 1220 EKONOMIKA AGRÁRNÍHO SEKTORU 1230 ÚČTÁRNA 1512 PERSONÁLNÍ 1531 ROZPOČET 1532 VNITŘNÍ A MAJETKOVÁ SPRÁVA 1410 ICT 1430 ZEMĚDĚLSKÉ PORADENSKO- VZDĚLÁVACÍ CENTRUM A KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1520 TERITORIÁLNÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1211 TRH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT 1221 EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 1231 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN PRÁVNICKÝCH OSOB 1311 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A REPROGRAFIE 1411 PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 1330 AGRO ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 1212 TRH POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT 1222 MODELOVÁNÍ DOPADŮ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 1232 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN FYZICKÝCH OSOB 1312 MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY A ODBYT 1333 VZDĚLÁVÁNÍ 1331 LIDSKÉ ZDROJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1213 SPRÁVA DATABÁZE FADN 1313 PORADENSTVÍ 1332 ANALÝZY, KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ DAT FADN 1314 KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1524 SLUŽBY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY 1522 FONDY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY

9 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI K Ředitel Ing. Černoch Oldřich, CSc Kancelář ředitele Jirásková Hana 1520 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly Ing. Vítek Jaroslav, MBA 1330 oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 1331 referát Vzdělávání dr. Sívek Josef 1332 referát Poradenství Ing. Kořínek Josef 1524 oddělení Knihovna Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 1522 referát Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 1523 referát Fondy Knihovny Antonína Švehly Ing. Fikejs Radislav 1200 úsek Věda a výzkum Ing. Vilhelm Václav, CSc odbor Rozvoj venkova Ing. Pražan Jaroslav 1211 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Štolbová Marie, CSc oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Čámská Klára, Ph.D oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 1220 Odbor Agrární trh Ing. Abrahamová Miluše 1221 samostatné oddělení Trh zemědělských komodit Ing. Bošková Iveta 1222 samostatné oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Plášil Martin, Ph.D odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství Ing. Špička Jindřich, Ph.D oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Humpál Jaroslav 1300 úsek Kontaktní pracoviště FADN, poradenství a vzdělávání Ing. Hanibal Josef 1311 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 1312 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 1313 oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 1314 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 1500 úsek Ekonomika a správa Kolářová Jana 1512 samostatné oddělení Účtárna Žáková Iveta 1531 referát Personální Liptáková Hana 1532 referát Rozpočet Trojanová Pavla 1410 odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 1411 oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 1333 Oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 1430 Samostatné oddělení ICT Ing. Jindra Zbyněk 5

10 ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚZEI K Jméno Organizace Funkce Petr Bartoň Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1200 a informací doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D. Výskumný ústav ekonomiky ředitel poľnohospodárstva a potravinárstva Lubomír Burkoň Českomoravský svaz předseda zemědělských podnikatelů Ing. Oldřich Černoch, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky ředitel a informací Ing. Josef Hanibal Ústav zemědělské ekonomiky a informací náměstek pro úsek Kontaktní pracoviště FADN Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací ředitel Ing. Petr Hodan a ochrany půdy Asociace soukromého zemědělství ČR předseda regionální organizace ASZ Plzeňsko Ing. Jiří Hrbek Český statistický úřad ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí prof. Ing. Jan Hron, DrSc. dr.h.c. Česká zemědělská univerzita v Praze děkan Provozně ekonomická fakulta doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Mendelova univerzita v Brně proděkan Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Univerzita Jana Evangelisty prorektorka pro vědu Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Dana Koubová Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1500 a informací Mgr. Jan Lipavský, CSc. ČAZV předseda Pavol Lukša do předseda Zemědělského výrobu PČR Jindřich Macháček Agrofert Holding, a.s. ředitel Divize prvovýroba Ing. Jan Ptáček, CSc. AK ČR; Okresní agrární komora Plzeň-sever člen statutárního orgánu; předseda představenstva Ing. Martin Pýcha Zemědělských svaz ČR předseda RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D. Technologické centrum AV ČR výzkumný pracovník oddělení strategických studií doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích děkan Ekonomická fakulta Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova Ing. Jana Skokanová, Ph.D. v ÚZEI do prof. Ing. Josef Soukup, CSc. prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Václav Vilhelm, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav zemědělské ekonomiky a informací vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie; proděkan pro zahraniční vztahy a informační systémy PEF proděkan pro rozvoj fakulty děkan Národohospodářská fakulta náměstek pro úsek Věda a výzkum 6

11 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k (fyzické osoby) Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let , let , let , let , let ,7 61 let a více ,7 Celkem ,0 % 41,3 58,7 100,0 X 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k (fyzické osoby) Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Základní ,0 Vyučen ,0 Střední odborné ,7 Úplné střední ,0 Úplné střední odborné M ,3 Vyšší odborné ,3 Vysokoškolské ,7 Celkem ,0 3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Ukazatel Počet Nástupy 37 Odchody 33 7

12 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k (fyzické osoby) Doba trvání Počet % Do 5 let 58 38,7 Do 10 let (6-10) 34 22,7 Do 15 let (11-15) 16 10,7 Do 20 let (16-20) 20 13,3 Nad 20 let 22 14,6 Celkem ,0 Jazykové znalosti Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ÚZEI na většinu pracovních míst (výzkumný a vývojový pracovník, knihovník, redaktor) je pokročilá znalost cizích jazyků, především anglického jazyka. Protože úroveň zaměstnanců v těchto znalostech není jednotná, umožňuje ÚZEI rozšíření vzdělávání v kurzech pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR. Žádosti o účast jsou posuzovány jednotlivě, zohledňuje se doporučení přímého nadřízeného a upotřebitelnost cizího jazyka v rámci pracovní náplně zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2013 dokončil doktorandské studium 1 zaměstnanec a zahraniční stáže se zúčastnil 1 zaměstnanec. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU k ÚZEI v roce 2013 hospodařil s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto (pořizovací cena po odečtení korekce) ve výši ,64 tis. Kč. Z toho hodnota nemovitého majetku (pozemky vč. budov) činila netto ,85 tis. Kč, hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla netto 9.104,46 tis. Kč a hodnota netto dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 1.367,33 tis. Kč. Výše uvedený majetek je využíván k zajištění činností ÚZEI. Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu. Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny. Hodnota celkových pohledávek k činila 4.119,48 tis. Kč. V této částce tvoří rozhodující výši krátkodobé poskytnuté zálohy. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí pohledávky 91,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 16,50 tis. Kč). Celková výše závazků činila ,60 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí závazky 4.978,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 224,95 tis. Kč). 8

13 V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu ÚZEI za rok 2013 pro hlavní činnost. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (tis. Kč) Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Skutečnost A Příspěvek a dotace od zřizovatele MZe z toho výzkum a vývoj v tom instituc. prostř. rozvoj VO/IVP účelové prostředky z toho příspěvek na provoz a neinvestiční dotace od zřizovatele celkem Limit mzdových nákladů zřizovatel MZe v tom platy zaměstnanců Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2013 jsou uvedeny v příloze č. 1. Mezi významné změny, které posílily rozpočet ÚZEI, patří získání projektu Development of Moldovan small farmers' business skill by enhancing knowledge transfer od ČRA částka tis. Kč, dále pokračování na již řešených výzkumných projektech získaných z jiných rezortů, a to: Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení z MV částka 374 tis. Kč, MODEL FARMA Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém z TAČR částka 635 tis. Kč, Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 z GAČR částka tis. Kč. Další zdroje nad rámec rozpočtových prostředků z MZe získal ústav především prodejem služeb za cca tis. Kč a tržbami z pronájmů za 302 tis. Kč. Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2013 dosáhly výše ,69 Kč. Příspěvek na činnost ÚZEI prostřednictvím zřizovatele po úpravách činil celkem tis. Kč. Jeho rozpis je ve výše uvedené tabulce. Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné projekty a užity na vymezené účely. ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení celkem ,60 Kč. 9

14 Z rozboru čerpání mzdových prostředků pro hlavní činnost vyplývá, že ústavu byl stanoven po změnách limit mzdových nákladů na částku tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců tis. Kč a na OON tis. Kč. Skutečnost čerpání mzdových prostředků v hlavní činnosti dosáhla výše ,90 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců činily celkem ,70 tis. Kč. Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 183 osob nebyl překročen. V tomto roce řešil ústav 1 výzkumný projekt NAZV Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví s celkovými náklady ve výši 177 tis. Kč. Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova, a to jak v národním, tak v nadnárodním rámci. Aktivní účast na projektech rozvojové pomoci umožňuje uplatnit a šířit nabyté zkušenosti a usnadnit transfer poznatků získaných v rámci řešení národních či mezinárodních projektů, úkolů či jiných odborných aktivit (poradenství, budování systémů pro sběr dat o podnikové ekonomice FADN apod.). Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno s úhradou členských příspěvků. V roce 2013 bylo za členství zaplaceno ,32 Kč. ÚZEI je členem v těchto organizacích: International Farm Comparison Network, Federal Agricultural Research Center (FAL), Institute of Farm Economics, Institute of Rural Studies (Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou ekonomiku, Institut pro rozvoj venkova), Braunschweig, SRN Zapojení ČR vytváří předpoklady v rámci mezinárodního projektu získávat z cca 20 zemí celého světa údaje o nákladově výnosových parametrech za vybrané komodity. Celosvětová síť je budována s dlouhodobější perspektivou za účasti vědeckých pracovišť, poradenských firem a zemědělců. Na základě vzájemně srovnatelných dat jsou prováděny analýzy a projekce v závislosti na různých variantách agrární politiky a měnících se rámcových podmínkách jednotlivých států. Projekt na principu tzv. typových zemědělských podniků pracuje s komplexy modelů sloužících k simulaci projekce finanční situace podniků. Modely umožňují analýzu skutečných nákladů výroby, jakož i projekce podnikových dat při odlišně zadaných strategických východiscích. Takto standardizované postupy na základě jednotných metodických postupů umožňují provádět mezinárodní srovnání s cílem lépe posoudit konkurenční pozici jednotlivých komodit v různých oblastech světa. Mimořádně cenné jsou srovnávací studie mezi EU a jejími jednotlivými členskými státy, USA a mnoha dalšími zeměmi. 10

15 Ökosoziales Forum Europa (Ekosociální fórum Evropy) Diskusní platforma iniciovaná bývalým agrárním komisařem F. Fischlerem (EU) pro státy a regiony Evropy s cílem prosazovat společenský rozvoj na principu ekosociálního tržního hospodářství a Evropského modelu zemědělství. Cílem je získávat nejnovější informace o vývoji Společné zemědělské politiky, výměna informací, účast na jednáních k závažným agrárně politickým tématům, formování společných stanovisek ve prospěch regionů středoevropských zemí, setkání s experty. EAAE (Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů) Hlavní aktivity asociace EAAE spočívají v pořádání velkých mezinárodních kongresů jednou za tři roky a seminářů na různá aktuální témata zemědělské ekonomiky, společné zemědělské politiky, potravinářství a rozvoje venkova, publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického výzkumu v podobě tzv. Newsflash, tiskne časopis EuroChoices a oficiální impaktový vědecký časopis asociace European Review of Agricultural Economics (ERAE), z nichž oba ÚZEI odebírá. Hlavními cíli asociace je podpora znalostí a pochopení zemědělské ekonomiky hlavně v kontextu EU a výměna zkušeností, myšlenek a informací mezi zemědělskými ekonomy. Členové asociace jsou informování o aktivitách prostřednictvím Newsflash a webových stránek, které obsahují informace o členství, setkáních a aktivitách EAAE. ÚZEI je také členem projektu EuroFir. Tímto členstvím získal ústav přístup k informačním zdrojům (databáze složení potravin), které jsou pro jeho další činnost velmi významné. V rámci řešených úkolů pro zřizovatele ústav rozvíjí poměrně bohatou mezinárodní spolupráci, pracovníci ústavu se účastní různých konferencí a workshopů pořádaných zahraničními partnery. Některých akcí se ústav zúčastnil z iniciativy zřizovatele, kterého na nich zastupoval. Poznatky a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské činnosti. Aktivní účast zaměstnanců ÚZEI na odborných konferencích, seminářích a dalších akcích v roce 2013 je uvedena v příloze č. 5. V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo zemědělství. ÚZEI rovněž spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra), Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR a také se zahraničními institucemi, nevládními organizacemi a řídícími orgány EU (OECD, FAO, DG-AGRI). 11

16 Další údaje, které poskytují doplňující informace o aktivitách ústavu, včetně některých významných výstupů z činnosti ÚZEI, lze získat na webových stránkách ústavu Zpracovala: Jana Kolářová náměstek ředitele pro úsek Ekonomika a správa Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora 12

17 PŘÍLOHA 1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 PŘÍLOHA 2

44 PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE Periodika Zemědělská/pôdohospodárska škola: 10 čísel ročně (leden až červen: roč. 75/2013, září až prosinec: roč. 76/2013). ISSN (Print), ISSN (Online). 2 Studie č. 110 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok Informační studie. (POHLOVÁ, K.) Praha: ÚZEI, s. + tab. přílohy. ISBN Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat. 3 Ostatní publikace Pekárenský obor v ČR. Informační studie. (RUSŇÁKOVÁ, E. a kol.) Praha: ÚZEI, s. ISBN Publikace je komplexním hodnocením Pekárenského oboru v ČR za období Zabývá se jeho charakteristikou a vývojem, zaměstnaností a mzdovou úrovní oboru, hmotnostní výrobou a kvalitou výrobků. Dále uvádí aktuální situaci na trhu, vývoj nákladů, vstupů, cen a ekonomických výsledků a dále zahraničního obchodu. V závěru doporučuje orientaci na výrobky s vyšší přidanou hodnotou a vysokou kvalitou. Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok Praha: ÚZEI, s. + grafická část + tab. přílohy. ISBN Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok Účelem publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011, uspořádané z různých hledisek a umožňující komparace hospodářských 1

45 výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní formy, velikosti a výrobního zaměření. Jak začít podnikat v zemědělství (HIENL P. a kol.) Praha: ÚZEI, 2013, 64 s. Praktická příručka pro chovatele. Publikace pro zájemce o podnikání v oblasti zemědělství upozornění na přednosti i na úskalí, která se k tomuto oboru podnikání váží. Přehled o dalších relevantních, zejména internetových, informačních zdrojích, které mohou poskytnout dostatek podnětů pro uskutečnění podnikatelského záměru. Nová organizace výkrmu prasat oddělených podle pohlaví (KOUCKÝ, M) Praha: ÚZEI, 2013,12 s. 4 Bulletin ÚZEI 1/2013 Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 (ŠTIKOVÁ, O.) Praha: ÚZEI, 2013, 14 s. Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2013, zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami a preferencí při výběru nákupního místa. 2/2013 Co může znamenat pro českou republiku nová definice méně příznivých oblastí (ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Informace o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti (LFA) v příštím programovém období. 3/2013 Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 24 s. Bulletin se zabývá srovnání nákladů a výnosů produkce vybraných zemědělských komodit českých producentů s evropskými a světovými producenty. V rámci zapojení do mezinárodní sítě Agribenchmark Cash Crop byly porovnány náklady pšenice a řepky. Z živočišné výroby byly porovnány výrobní náklady chovu prasat, které je výsledkem spolupráce v síti InterPIG. 2

46 4/2013 Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU (SLÍŽKA, E., DUBEC, J., KOSTLIVÝ, V., HOSOVÁ M.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti. 5 Články ve vědeckých recenzovaných časopisech ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s vepřovým masem a ekonomika chovu prasat v ČR. Náš Chov. 2013, 73, č. 4, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s hovězím masem v ČR a ekonomika výkrmu skotu. Maso. 2013, 24, č. 6, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P.; TEICHMANOVÁ, J. Vývoj cen obilovin, sóji a krmných směsí. Krmivářství, 2013, roč. 17, č. 5, s , č. 6, s ISSN BAUDISOVÁ, H.; Výroba cukru ve světě, EU 27 a v ČR. Úroda. 2013, ročník LXI, č. 1, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Agri benchmark Beef and Sheep analyzuje světové trhy s masem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 8, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Vývoj trhu s mlékem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 1, s ISSN BOUDNÝ, J.; JANOTOVÁ, B. Ekonomika výroby vepřového masa postavení ČR v evropské konkurenci. Náš Chov. 2013, 73, č. 5, s ISSN CURTISS, J., JELÍNEK, L., HRUŠKA, M., MEDONOS, T., VILHELM, V. (2013). The Effect of Heterogeneous Buyers on Agricultural Land Prices: The Case of the Czech Land Market. German Journal of Agricultural Economics. 2013, 62, č. 2, s , ISSN: ČÁMSKÁ, K.; ŠEJNOHOVÁ, H.; PRAŽAN, J. Agroenvironmentální klimatická opatření v České republice připravované změny pro období Životne prostredie SAV , s DOUCHA T., ŠTOLBOVÁ M, LEKEŠOVÁ M.: Assessment of supports for farms in the Czech less favoured areas with special regards to cattle breeding. European Countryside. Volume 4, Issue 3, Pages , ISSN (Online) DRLÍK, J., NOHEL, F. Rozsah živočišné výroby ve vztahu k zaměstnanosti v zemědělství. Náš chov, 2013, LXXIII, č. 2, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování řepky. Úroda. 2013, 61, č. 4, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování pšenice v letech Úroda. 2013, 61, č. 8, s ISSN JANOTOVÁ, B.; ŠPIČKA, J. Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání. Listy cukrovarnické a řepařské. 2013, 129, č. 7 8, s ISSN

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Roční Zpráva. Praha 2015

Roční Zpráva. Praha 2015 Roční Zpráva 2014 Praha 2015 ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Praha 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014 Ročenka ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Praha, 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75 120 00 Praha 2 IČ: 00027251

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU EKOOMIKA VYBRAÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECOOMICS AFTER ACCESSIO OF THE CR TO THE EU Ivan Foltýn, Ida Zedníčková, Petr Kopeček, Jan Kubát Anotace: Změnu podmínek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne.6.2006 Čj.: 22973/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více