Roční Zpráva. Praha 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční Zpráva. Praha 2014"

Transkript

1 Roční Zpráva 2013 Praha 2014

2 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014

3 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, Praha 2 IČ Tel. ústředna provolba xxx Fax Homepage

4 OBSAH Slovo úvodem... 1 Hlavní účel zřízení ÚZEI... 2 Předmět činnosti... 2 Hlavní činnost... 2 Jiná činnost... 3 Rozsah jiné činnosti... 3 Doba trvání... 3 Organizační struktura ÚZEI k Vedoucí pracovníci ÚZEI k Členové Vědecké rady ÚZEI k Základní personální údaje za rok Hospodaření ústavu k Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora

5 SLOVO ÚVODEM Tato roční zpráva předkládá čtenáři přehled o finančním řízení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen ÚZEI, ústav) za rok 2013 a základní výčet činností a projektů, které ÚZEI vykonával a zpracovával. Více informací najde čtenář v Ročence ÚZEI 2013, kterou ústav vydal souběžně s touto publikací a je také umístěna na internetových stránkách ÚZEI. Ta rozšiřuje výčet činností o bližší informace nejen o průběhu, ale především o výsledcích, které mají dopomoci schopnosti českého zemědělského a potravinářského sektoru lépe se vypořádávat s hospodářskými i globálními výzvami. ÚZEI nadále úspěšně pokračoval v roce 2013 v řešení úkolů, které vyplývají z poslání ústavu, i těch, které mu uložil jeho zřizovatel Ministerstvo zemědělství nebo ostatní složky státní správy. To se týká zejména tematických úkolů, ať už dlouhodobých či mimořádných. Ač si obzvláště finální práce na přípravě podmínek Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2013 vyžádaly značné množství tematických úkolů, ÚZEI se s nimi vypořádal se ctí nadobyčejným pracovním nasazením. V rámci svého mandátu také pokračoval ve vědeckém výzkumu v oboru zemědělské ekonomie, který však do sebe vtahuje poznatky i mnoha dalších vědních oborů. Projekty byly i v roce 2013 přidělovány na základě vnitřní soutěže hodnocené externími hodnotiteli, včetně zahraničních. Projekty rostou nejen v množství ale i v kvalitě s tím, jak se daří vytvářet sdílenou platformu napříč jednotlivými odděleními ústavu. Vzájemné prezentace průběžných i finálních výsledků badatelské činnosti v tomto hojně napomáhají. Po organizační stránce došlo v roce 2013 ke dvěma výraznějším změnám. Od podzimu 2013 pracuje ÚZEI pod vedením nového ředitele a bylo vytvořeno (a s Knihovnou propojeno) jednotné pracoviště vzdělávání a poradenství, sdružených v Zemědělském poradensko-vzdělávacím centru a Knihovně Antonína Švehly. Integrované pracoviště přispěje k ještě lepší možnosti uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti orientovat se v toku nových informací v oboru. Ing. Oldřich Černoch, CSc. ředitel 1

6 Ústav zemědělské ekonomiky a informací státní příspěvková organizace, byl zřízen Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice ke dni 1. ledna Zřizovací listina čj / ze dne , která byla vydaná v souvislosti se zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských informací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky s účinností od , definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto: HLAVNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ÚZEI ÚZEI v souladu se zřizovací listinou plní svůj hlavní účel, pro který byl zřízen a kterým je: 1. Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova. 2. Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním komplexního odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy. 3. Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací. 4. Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN). 5. Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru. 6. Zajišťování komplexních knihovnicko-informačních služeb. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavní činnost základní a aplikovaný výzkum v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika, šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova, zpracovávání koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky v agrárně-potravinářském sektoru, sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje v agrárně-potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí, získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru, 2

7 odborná, školicí, servisní a informační činnost, výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN), vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru, provoz specializované knihovny podle 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci této činnosti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury a dalších forem dokumentových nebo datových informací z oblasti zemědělství a potravinářství, zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování a zpřístupňování Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství včetně archivu těchto děl, transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související včetně služeb polygrafických, příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti kontrolního a metodického orgánu poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova, metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu, koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Jiná činnost expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související, včetně služeb polygrafických, ubytovací a stravovací činnosti. Rozsah jiné činnosti Rozsah jiné činnosti byl pro rok 2013 stanoven v maximální výši Kč/rok. DOBA TRVÁNÍ Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou. 3

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚZEI K ŘEDITEL 1000 KANCELÁŘ ŘEDITELE 1010 VĚDA A VÝZKUM 1200 KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN 1300 EKONOMIKA A SPRÁVA 1500 ROZVOJ VENKOVA 1210 AGRÁRNÍ TRH 1220 EKONOMIKA AGRÁRNÍHO SEKTORU 1230 ÚČTÁRNA 1512 PERSONÁLNÍ 1531 ROZPOČET 1532 VNITŘNÍ A MAJETKOVÁ SPRÁVA 1410 ICT 1430 ZEMĚDĚLSKÉ PORADENSKO- VZDĚLÁVACÍ CENTRUM A KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1520 TERITORIÁLNÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1211 TRH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT 1221 EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 1231 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN PRÁVNICKÝCH OSOB 1311 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A REPROGRAFIE 1411 PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 1330 AGRO ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 1212 TRH POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT 1222 MODELOVÁNÍ DOPADŮ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 1232 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN FYZICKÝCH OSOB 1312 MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY A ODBYT 1333 VZDĚLÁVÁNÍ 1331 LIDSKÉ ZDROJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1213 SPRÁVA DATABÁZE FADN 1313 PORADENSTVÍ 1332 ANALÝZY, KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ DAT FADN 1314 KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1524 SLUŽBY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY 1522 FONDY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY

9 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI K Ředitel Ing. Černoch Oldřich, CSc Kancelář ředitele Jirásková Hana 1520 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly Ing. Vítek Jaroslav, MBA 1330 oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 1331 referát Vzdělávání dr. Sívek Josef 1332 referát Poradenství Ing. Kořínek Josef 1524 oddělení Knihovna Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 1522 referát Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 1523 referát Fondy Knihovny Antonína Švehly Ing. Fikejs Radislav 1200 úsek Věda a výzkum Ing. Vilhelm Václav, CSc odbor Rozvoj venkova Ing. Pražan Jaroslav 1211 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Štolbová Marie, CSc oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Čámská Klára, Ph.D oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 1220 Odbor Agrární trh Ing. Abrahamová Miluše 1221 samostatné oddělení Trh zemědělských komodit Ing. Bošková Iveta 1222 samostatné oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Plášil Martin, Ph.D odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství Ing. Špička Jindřich, Ph.D oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Humpál Jaroslav 1300 úsek Kontaktní pracoviště FADN, poradenství a vzdělávání Ing. Hanibal Josef 1311 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 1312 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 1313 oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 1314 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 1500 úsek Ekonomika a správa Kolářová Jana 1512 samostatné oddělení Účtárna Žáková Iveta 1531 referát Personální Liptáková Hana 1532 referát Rozpočet Trojanová Pavla 1410 odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 1411 oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 1333 Oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 1430 Samostatné oddělení ICT Ing. Jindra Zbyněk 5

10 ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚZEI K Jméno Organizace Funkce Petr Bartoň Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1200 a informací doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D. Výskumný ústav ekonomiky ředitel poľnohospodárstva a potravinárstva Lubomír Burkoň Českomoravský svaz předseda zemědělských podnikatelů Ing. Oldřich Černoch, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky ředitel a informací Ing. Josef Hanibal Ústav zemědělské ekonomiky a informací náměstek pro úsek Kontaktní pracoviště FADN Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací ředitel Ing. Petr Hodan a ochrany půdy Asociace soukromého zemědělství ČR předseda regionální organizace ASZ Plzeňsko Ing. Jiří Hrbek Český statistický úřad ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí prof. Ing. Jan Hron, DrSc. dr.h.c. Česká zemědělská univerzita v Praze děkan Provozně ekonomická fakulta doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Mendelova univerzita v Brně proděkan Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Univerzita Jana Evangelisty prorektorka pro vědu Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Dana Koubová Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1500 a informací Mgr. Jan Lipavský, CSc. ČAZV předseda Pavol Lukša do předseda Zemědělského výrobu PČR Jindřich Macháček Agrofert Holding, a.s. ředitel Divize prvovýroba Ing. Jan Ptáček, CSc. AK ČR; Okresní agrární komora Plzeň-sever člen statutárního orgánu; předseda představenstva Ing. Martin Pýcha Zemědělských svaz ČR předseda RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D. Technologické centrum AV ČR výzkumný pracovník oddělení strategických studií doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích děkan Ekonomická fakulta Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova Ing. Jana Skokanová, Ph.D. v ÚZEI do prof. Ing. Josef Soukup, CSc. prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Václav Vilhelm, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav zemědělské ekonomiky a informací vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie; proděkan pro zahraniční vztahy a informační systémy PEF proděkan pro rozvoj fakulty děkan Národohospodářská fakulta náměstek pro úsek Věda a výzkum 6

11 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k (fyzické osoby) Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let , let , let , let , let ,7 61 let a více ,7 Celkem ,0 % 41,3 58,7 100,0 X 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k (fyzické osoby) Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Základní ,0 Vyučen ,0 Střední odborné ,7 Úplné střední ,0 Úplné střední odborné M ,3 Vyšší odborné ,3 Vysokoškolské ,7 Celkem ,0 3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Ukazatel Počet Nástupy 37 Odchody 33 7

12 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k (fyzické osoby) Doba trvání Počet % Do 5 let 58 38,7 Do 10 let (6-10) 34 22,7 Do 15 let (11-15) 16 10,7 Do 20 let (16-20) 20 13,3 Nad 20 let 22 14,6 Celkem ,0 Jazykové znalosti Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ÚZEI na většinu pracovních míst (výzkumný a vývojový pracovník, knihovník, redaktor) je pokročilá znalost cizích jazyků, především anglického jazyka. Protože úroveň zaměstnanců v těchto znalostech není jednotná, umožňuje ÚZEI rozšíření vzdělávání v kurzech pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR. Žádosti o účast jsou posuzovány jednotlivě, zohledňuje se doporučení přímého nadřízeného a upotřebitelnost cizího jazyka v rámci pracovní náplně zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2013 dokončil doktorandské studium 1 zaměstnanec a zahraniční stáže se zúčastnil 1 zaměstnanec. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU k ÚZEI v roce 2013 hospodařil s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto (pořizovací cena po odečtení korekce) ve výši ,64 tis. Kč. Z toho hodnota nemovitého majetku (pozemky vč. budov) činila netto ,85 tis. Kč, hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla netto 9.104,46 tis. Kč a hodnota netto dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 1.367,33 tis. Kč. Výše uvedený majetek je využíván k zajištění činností ÚZEI. Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu. Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny. Hodnota celkových pohledávek k činila 4.119,48 tis. Kč. V této částce tvoří rozhodující výši krátkodobé poskytnuté zálohy. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí pohledávky 91,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 16,50 tis. Kč). Celková výše závazků činila ,60 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí závazky 4.978,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 224,95 tis. Kč). 8

13 V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu ÚZEI za rok 2013 pro hlavní činnost. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (tis. Kč) Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Skutečnost A Příspěvek a dotace od zřizovatele MZe z toho výzkum a vývoj v tom instituc. prostř. rozvoj VO/IVP účelové prostředky z toho příspěvek na provoz a neinvestiční dotace od zřizovatele celkem Limit mzdových nákladů zřizovatel MZe v tom platy zaměstnanců Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2013 jsou uvedeny v příloze č. 1. Mezi významné změny, které posílily rozpočet ÚZEI, patří získání projektu Development of Moldovan small farmers' business skill by enhancing knowledge transfer od ČRA částka tis. Kč, dále pokračování na již řešených výzkumných projektech získaných z jiných rezortů, a to: Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení z MV částka 374 tis. Kč, MODEL FARMA Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém z TAČR částka 635 tis. Kč, Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 z GAČR částka tis. Kč. Další zdroje nad rámec rozpočtových prostředků z MZe získal ústav především prodejem služeb za cca tis. Kč a tržbami z pronájmů za 302 tis. Kč. Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2013 dosáhly výše ,69 Kč. Příspěvek na činnost ÚZEI prostřednictvím zřizovatele po úpravách činil celkem tis. Kč. Jeho rozpis je ve výše uvedené tabulce. Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné projekty a užity na vymezené účely. ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení celkem ,60 Kč. 9

14 Z rozboru čerpání mzdových prostředků pro hlavní činnost vyplývá, že ústavu byl stanoven po změnách limit mzdových nákladů na částku tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců tis. Kč a na OON tis. Kč. Skutečnost čerpání mzdových prostředků v hlavní činnosti dosáhla výše ,90 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců činily celkem ,70 tis. Kč. Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 183 osob nebyl překročen. V tomto roce řešil ústav 1 výzkumný projekt NAZV Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví s celkovými náklady ve výši 177 tis. Kč. Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova, a to jak v národním, tak v nadnárodním rámci. Aktivní účast na projektech rozvojové pomoci umožňuje uplatnit a šířit nabyté zkušenosti a usnadnit transfer poznatků získaných v rámci řešení národních či mezinárodních projektů, úkolů či jiných odborných aktivit (poradenství, budování systémů pro sběr dat o podnikové ekonomice FADN apod.). Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno s úhradou členských příspěvků. V roce 2013 bylo za členství zaplaceno ,32 Kč. ÚZEI je členem v těchto organizacích: International Farm Comparison Network, Federal Agricultural Research Center (FAL), Institute of Farm Economics, Institute of Rural Studies (Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou ekonomiku, Institut pro rozvoj venkova), Braunschweig, SRN Zapojení ČR vytváří předpoklady v rámci mezinárodního projektu získávat z cca 20 zemí celého světa údaje o nákladově výnosových parametrech za vybrané komodity. Celosvětová síť je budována s dlouhodobější perspektivou za účasti vědeckých pracovišť, poradenských firem a zemědělců. Na základě vzájemně srovnatelných dat jsou prováděny analýzy a projekce v závislosti na různých variantách agrární politiky a měnících se rámcových podmínkách jednotlivých států. Projekt na principu tzv. typových zemědělských podniků pracuje s komplexy modelů sloužících k simulaci projekce finanční situace podniků. Modely umožňují analýzu skutečných nákladů výroby, jakož i projekce podnikových dat při odlišně zadaných strategických východiscích. Takto standardizované postupy na základě jednotných metodických postupů umožňují provádět mezinárodní srovnání s cílem lépe posoudit konkurenční pozici jednotlivých komodit v různých oblastech světa. Mimořádně cenné jsou srovnávací studie mezi EU a jejími jednotlivými členskými státy, USA a mnoha dalšími zeměmi. 10

15 Ökosoziales Forum Europa (Ekosociální fórum Evropy) Diskusní platforma iniciovaná bývalým agrárním komisařem F. Fischlerem (EU) pro státy a regiony Evropy s cílem prosazovat společenský rozvoj na principu ekosociálního tržního hospodářství a Evropského modelu zemědělství. Cílem je získávat nejnovější informace o vývoji Společné zemědělské politiky, výměna informací, účast na jednáních k závažným agrárně politickým tématům, formování společných stanovisek ve prospěch regionů středoevropských zemí, setkání s experty. EAAE (Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů) Hlavní aktivity asociace EAAE spočívají v pořádání velkých mezinárodních kongresů jednou za tři roky a seminářů na různá aktuální témata zemědělské ekonomiky, společné zemědělské politiky, potravinářství a rozvoje venkova, publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického výzkumu v podobě tzv. Newsflash, tiskne časopis EuroChoices a oficiální impaktový vědecký časopis asociace European Review of Agricultural Economics (ERAE), z nichž oba ÚZEI odebírá. Hlavními cíli asociace je podpora znalostí a pochopení zemědělské ekonomiky hlavně v kontextu EU a výměna zkušeností, myšlenek a informací mezi zemědělskými ekonomy. Členové asociace jsou informování o aktivitách prostřednictvím Newsflash a webových stránek, které obsahují informace o členství, setkáních a aktivitách EAAE. ÚZEI je také členem projektu EuroFir. Tímto členstvím získal ústav přístup k informačním zdrojům (databáze složení potravin), které jsou pro jeho další činnost velmi významné. V rámci řešených úkolů pro zřizovatele ústav rozvíjí poměrně bohatou mezinárodní spolupráci, pracovníci ústavu se účastní různých konferencí a workshopů pořádaných zahraničními partnery. Některých akcí se ústav zúčastnil z iniciativy zřizovatele, kterého na nich zastupoval. Poznatky a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské činnosti. Aktivní účast zaměstnanců ÚZEI na odborných konferencích, seminářích a dalších akcích v roce 2013 je uvedena v příloze č. 5. V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo zemědělství. ÚZEI rovněž spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra), Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR a také se zahraničními institucemi, nevládními organizacemi a řídícími orgány EU (OECD, FAO, DG-AGRI). 11

16 Další údaje, které poskytují doplňující informace o aktivitách ústavu, včetně některých významných výstupů z činnosti ÚZEI, lze získat na webových stránkách ústavu Zpracovala: Jana Kolářová náměstek ředitele pro úsek Ekonomika a správa Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora 12

17 PŘÍLOHA 1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 PŘÍLOHA 2

44 PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE Periodika Zemědělská/pôdohospodárska škola: 10 čísel ročně (leden až červen: roč. 75/2013, září až prosinec: roč. 76/2013). ISSN (Print), ISSN (Online). 2 Studie č. 110 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok Informační studie. (POHLOVÁ, K.) Praha: ÚZEI, s. + tab. přílohy. ISBN Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat. 3 Ostatní publikace Pekárenský obor v ČR. Informační studie. (RUSŇÁKOVÁ, E. a kol.) Praha: ÚZEI, s. ISBN Publikace je komplexním hodnocením Pekárenského oboru v ČR za období Zabývá se jeho charakteristikou a vývojem, zaměstnaností a mzdovou úrovní oboru, hmotnostní výrobou a kvalitou výrobků. Dále uvádí aktuální situaci na trhu, vývoj nákladů, vstupů, cen a ekonomických výsledků a dále zahraničního obchodu. V závěru doporučuje orientaci na výrobky s vyšší přidanou hodnotou a vysokou kvalitou. Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok Praha: ÚZEI, s. + grafická část + tab. přílohy. ISBN Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok Účelem publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011, uspořádané z různých hledisek a umožňující komparace hospodářských 1

45 výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní formy, velikosti a výrobního zaměření. Jak začít podnikat v zemědělství (HIENL P. a kol.) Praha: ÚZEI, 2013, 64 s. Praktická příručka pro chovatele. Publikace pro zájemce o podnikání v oblasti zemědělství upozornění na přednosti i na úskalí, která se k tomuto oboru podnikání váží. Přehled o dalších relevantních, zejména internetových, informačních zdrojích, které mohou poskytnout dostatek podnětů pro uskutečnění podnikatelského záměru. Nová organizace výkrmu prasat oddělených podle pohlaví (KOUCKÝ, M) Praha: ÚZEI, 2013,12 s. 4 Bulletin ÚZEI 1/2013 Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 (ŠTIKOVÁ, O.) Praha: ÚZEI, 2013, 14 s. Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2013, zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami a preferencí při výběru nákupního místa. 2/2013 Co může znamenat pro českou republiku nová definice méně příznivých oblastí (ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Informace o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti (LFA) v příštím programovém období. 3/2013 Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 24 s. Bulletin se zabývá srovnání nákladů a výnosů produkce vybraných zemědělských komodit českých producentů s evropskými a světovými producenty. V rámci zapojení do mezinárodní sítě Agribenchmark Cash Crop byly porovnány náklady pšenice a řepky. Z živočišné výroby byly porovnány výrobní náklady chovu prasat, které je výsledkem spolupráce v síti InterPIG. 2

46 4/2013 Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU (SLÍŽKA, E., DUBEC, J., KOSTLIVÝ, V., HOSOVÁ M.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti. 5 Články ve vědeckých recenzovaných časopisech ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s vepřovým masem a ekonomika chovu prasat v ČR. Náš Chov. 2013, 73, č. 4, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s hovězím masem v ČR a ekonomika výkrmu skotu. Maso. 2013, 24, č. 6, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P.; TEICHMANOVÁ, J. Vývoj cen obilovin, sóji a krmných směsí. Krmivářství, 2013, roč. 17, č. 5, s , č. 6, s ISSN BAUDISOVÁ, H.; Výroba cukru ve světě, EU 27 a v ČR. Úroda. 2013, ročník LXI, č. 1, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Agri benchmark Beef and Sheep analyzuje světové trhy s masem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 8, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Vývoj trhu s mlékem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 1, s ISSN BOUDNÝ, J.; JANOTOVÁ, B. Ekonomika výroby vepřového masa postavení ČR v evropské konkurenci. Náš Chov. 2013, 73, č. 5, s ISSN CURTISS, J., JELÍNEK, L., HRUŠKA, M., MEDONOS, T., VILHELM, V. (2013). The Effect of Heterogeneous Buyers on Agricultural Land Prices: The Case of the Czech Land Market. German Journal of Agricultural Economics. 2013, 62, č. 2, s , ISSN: ČÁMSKÁ, K.; ŠEJNOHOVÁ, H.; PRAŽAN, J. Agroenvironmentální klimatická opatření v České republice připravované změny pro období Životne prostredie SAV , s DOUCHA T., ŠTOLBOVÁ M, LEKEŠOVÁ M.: Assessment of supports for farms in the Czech less favoured areas with special regards to cattle breeding. European Countryside. Volume 4, Issue 3, Pages , ISSN (Online) DRLÍK, J., NOHEL, F. Rozsah živočišné výroby ve vztahu k zaměstnanosti v zemědělství. Náš chov, 2013, LXXIII, č. 2, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování řepky. Úroda. 2013, 61, č. 4, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování pšenice v letech Úroda. 2013, 61, č. 8, s ISSN JANOTOVÁ, B.; ŠPIČKA, J. Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání. Listy cukrovarnické a řepařské. 2013, 129, č. 7 8, s ISSN

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více