Roční Zpráva. Praha 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční Zpráva. Praha 2014"

Transkript

1 Roční Zpráva 2013 Praha 2014

2 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014

3 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, Praha 2 IČ Tel. ústředna provolba xxx Fax Homepage

4 OBSAH Slovo úvodem... 1 Hlavní účel zřízení ÚZEI... 2 Předmět činnosti... 2 Hlavní činnost... 2 Jiná činnost... 3 Rozsah jiné činnosti... 3 Doba trvání... 3 Organizační struktura ÚZEI k Vedoucí pracovníci ÚZEI k Členové Vědecké rady ÚZEI k Základní personální údaje za rok Hospodaření ústavu k Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora

5 SLOVO ÚVODEM Tato roční zpráva předkládá čtenáři přehled o finančním řízení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen ÚZEI, ústav) za rok 2013 a základní výčet činností a projektů, které ÚZEI vykonával a zpracovával. Více informací najde čtenář v Ročence ÚZEI 2013, kterou ústav vydal souběžně s touto publikací a je také umístěna na internetových stránkách ÚZEI. Ta rozšiřuje výčet činností o bližší informace nejen o průběhu, ale především o výsledcích, které mají dopomoci schopnosti českého zemědělského a potravinářského sektoru lépe se vypořádávat s hospodářskými i globálními výzvami. ÚZEI nadále úspěšně pokračoval v roce 2013 v řešení úkolů, které vyplývají z poslání ústavu, i těch, které mu uložil jeho zřizovatel Ministerstvo zemědělství nebo ostatní složky státní správy. To se týká zejména tematických úkolů, ať už dlouhodobých či mimořádných. Ač si obzvláště finální práce na přípravě podmínek Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2013 vyžádaly značné množství tematických úkolů, ÚZEI se s nimi vypořádal se ctí nadobyčejným pracovním nasazením. V rámci svého mandátu také pokračoval ve vědeckém výzkumu v oboru zemědělské ekonomie, který však do sebe vtahuje poznatky i mnoha dalších vědních oborů. Projekty byly i v roce 2013 přidělovány na základě vnitřní soutěže hodnocené externími hodnotiteli, včetně zahraničních. Projekty rostou nejen v množství ale i v kvalitě s tím, jak se daří vytvářet sdílenou platformu napříč jednotlivými odděleními ústavu. Vzájemné prezentace průběžných i finálních výsledků badatelské činnosti v tomto hojně napomáhají. Po organizační stránce došlo v roce 2013 ke dvěma výraznějším změnám. Od podzimu 2013 pracuje ÚZEI pod vedením nového ředitele a bylo vytvořeno (a s Knihovnou propojeno) jednotné pracoviště vzdělávání a poradenství, sdružených v Zemědělském poradensko-vzdělávacím centru a Knihovně Antonína Švehly. Integrované pracoviště přispěje k ještě lepší možnosti uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti orientovat se v toku nových informací v oboru. Ing. Oldřich Černoch, CSc. ředitel 1

6 Ústav zemědělské ekonomiky a informací státní příspěvková organizace, byl zřízen Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice ke dni 1. ledna Zřizovací listina čj / ze dne , která byla vydaná v souvislosti se zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských informací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky s účinností od , definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto: HLAVNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ÚZEI ÚZEI v souladu se zřizovací listinou plní svůj hlavní účel, pro který byl zřízen a kterým je: 1. Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova. 2. Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním komplexního odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy. 3. Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací. 4. Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN). 5. Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru. 6. Zajišťování komplexních knihovnicko-informačních služeb. PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavní činnost základní a aplikovaný výzkum v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika, šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova, zpracovávání koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky v agrárně-potravinářském sektoru, sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje v agrárně-potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí, získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru, 2

7 odborná, školicí, servisní a informační činnost, výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN), vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru, provoz specializované knihovny podle 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci této činnosti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury a dalších forem dokumentových nebo datových informací z oblasti zemědělství a potravinářství, zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování a zpřístupňování Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství včetně archivu těchto děl, transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související včetně služeb polygrafických, příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti kontrolního a metodického orgánu poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova, metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu, koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Jiná činnost expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické, vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby související, včetně služeb polygrafických, ubytovací a stravovací činnosti. Rozsah jiné činnosti Rozsah jiné činnosti byl pro rok 2013 stanoven v maximální výši Kč/rok. DOBA TRVÁNÍ Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou. 3

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚZEI K ŘEDITEL 1000 KANCELÁŘ ŘEDITELE 1010 VĚDA A VÝZKUM 1200 KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN 1300 EKONOMIKA A SPRÁVA 1500 ROZVOJ VENKOVA 1210 AGRÁRNÍ TRH 1220 EKONOMIKA AGRÁRNÍHO SEKTORU 1230 ÚČTÁRNA 1512 PERSONÁLNÍ 1531 ROZPOČET 1532 VNITŘNÍ A MAJETKOVÁ SPRÁVA 1410 ICT 1430 ZEMĚDĚLSKÉ PORADENSKO- VZDĚLÁVACÍ CENTRUM A KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1520 TERITORIÁLNÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1211 TRH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT 1221 EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 1231 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN PRÁVNICKÝCH OSOB 1311 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A REPROGRAFIE 1411 PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 1330 AGRO ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 1212 TRH POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT 1222 MODELOVÁNÍ DOPADŮ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 1232 ORGANIZACE ŠETŘENÍ FADN FYZICKÝCH OSOB 1312 MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY A ODBYT 1333 VZDĚLÁVÁNÍ 1331 LIDSKÉ ZDROJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 1213 SPRÁVA DATABÁZE FADN 1313 PORADENSTVÍ 1332 ANALÝZY, KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ DAT FADN 1314 KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 1524 SLUŽBY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY 1522 FONDY KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY

9 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI K Ředitel Ing. Černoch Oldřich, CSc Kancelář ředitele Jirásková Hana 1520 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly Ing. Vítek Jaroslav, MBA 1330 oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 1331 referát Vzdělávání dr. Sívek Josef 1332 referát Poradenství Ing. Kořínek Josef 1524 oddělení Knihovna Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 1522 referát Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 1523 referát Fondy Knihovny Antonína Švehly Ing. Fikejs Radislav 1200 úsek Věda a výzkum Ing. Vilhelm Václav, CSc odbor Rozvoj venkova Ing. Pražan Jaroslav 1211 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Štolbová Marie, CSc oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Čámská Klára, Ph.D oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 1220 Odbor Agrární trh Ing. Abrahamová Miluše 1221 samostatné oddělení Trh zemědělských komodit Ing. Bošková Iveta 1222 samostatné oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Plášil Martin, Ph.D odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství Ing. Špička Jindřich, Ph.D oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Humpál Jaroslav 1300 úsek Kontaktní pracoviště FADN, poradenství a vzdělávání Ing. Hanibal Josef 1311 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 1312 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 1313 oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 1314 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 1500 úsek Ekonomika a správa Kolářová Jana 1512 samostatné oddělení Účtárna Žáková Iveta 1531 referát Personální Liptáková Hana 1532 referát Rozpočet Trojanová Pavla 1410 odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 1411 oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 1333 Oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 1430 Samostatné oddělení ICT Ing. Jindra Zbyněk 5

10 ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚZEI K Jméno Organizace Funkce Petr Bartoň Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1200 a informací doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D. Výskumný ústav ekonomiky ředitel poľnohospodárstva a potravinárstva Lubomír Burkoň Českomoravský svaz předseda zemědělských podnikatelů Ing. Oldřich Černoch, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky ředitel a informací Ing. Josef Hanibal Ústav zemědělské ekonomiky a informací náměstek pro úsek Kontaktní pracoviště FADN Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací ředitel Ing. Petr Hodan a ochrany půdy Asociace soukromého zemědělství ČR předseda regionální organizace ASZ Plzeňsko Ing. Jiří Hrbek Český statistický úřad ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí prof. Ing. Jan Hron, DrSc. dr.h.c. Česká zemědělská univerzita v Praze děkan Provozně ekonomická fakulta doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Mendelova univerzita v Brně proděkan Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Univerzita Jana Evangelisty prorektorka pro vědu Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Dana Koubová Ústav zemědělské ekonomiky pracovník úseku 1500 a informací Mgr. Jan Lipavský, CSc. ČAZV předseda Pavol Lukša do předseda Zemědělského výrobu PČR Jindřich Macháček Agrofert Holding, a.s. ředitel Divize prvovýroba Ing. Jan Ptáček, CSc. AK ČR; Okresní agrární komora Plzeň-sever člen statutárního orgánu; předseda představenstva Ing. Martin Pýcha Zemědělských svaz ČR předseda RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D. Technologické centrum AV ČR výzkumný pracovník oddělení strategických studií doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích děkan Ekonomická fakulta Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova Ing. Jana Skokanová, Ph.D. v ÚZEI do prof. Ing. Josef Soukup, CSc. prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Ing. Václav Vilhelm, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav zemědělské ekonomiky a informací vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie; proděkan pro zahraniční vztahy a informační systémy PEF proděkan pro rozvoj fakulty děkan Národohospodářská fakulta náměstek pro úsek Věda a výzkum 6

11 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k (fyzické osoby) Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let , let , let , let , let ,7 61 let a více ,7 Celkem ,0 % 41,3 58,7 100,0 X 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k (fyzické osoby) Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Základní ,0 Vyučen ,0 Střední odborné ,7 Úplné střední ,0 Úplné střední odborné M ,3 Vyšší odborné ,3 Vysokoškolské ,7 Celkem ,0 3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Ukazatel Počet Nástupy 37 Odchody 33 7

12 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k (fyzické osoby) Doba trvání Počet % Do 5 let 58 38,7 Do 10 let (6-10) 34 22,7 Do 15 let (11-15) 16 10,7 Do 20 let (16-20) 20 13,3 Nad 20 let 22 14,6 Celkem ,0 Jazykové znalosti Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ÚZEI na většinu pracovních míst (výzkumný a vývojový pracovník, knihovník, redaktor) je pokročilá znalost cizích jazyků, především anglického jazyka. Protože úroveň zaměstnanců v těchto znalostech není jednotná, umožňuje ÚZEI rozšíření vzdělávání v kurzech pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR. Žádosti o účast jsou posuzovány jednotlivě, zohledňuje se doporučení přímého nadřízeného a upotřebitelnost cizího jazyka v rámci pracovní náplně zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2013 dokončil doktorandské studium 1 zaměstnanec a zahraniční stáže se zúčastnil 1 zaměstnanec. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU k ÚZEI v roce 2013 hospodařil s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto (pořizovací cena po odečtení korekce) ve výši ,64 tis. Kč. Z toho hodnota nemovitého majetku (pozemky vč. budov) činila netto ,85 tis. Kč, hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla netto 9.104,46 tis. Kč a hodnota netto dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 1.367,33 tis. Kč. Výše uvedený majetek je využíván k zajištění činností ÚZEI. Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu. Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny. Hodnota celkových pohledávek k činila 4.119,48 tis. Kč. V této částce tvoří rozhodující výši krátkodobé poskytnuté zálohy. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí pohledávky 91,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 16,50 tis. Kč). Celková výše závazků činila ,60 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí závazky 4.978,00 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 224,95 tis. Kč). 8

13 V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu ÚZEI za rok 2013 pro hlavní činnost. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (tis. Kč) Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Skutečnost A Příspěvek a dotace od zřizovatele MZe z toho výzkum a vývoj v tom instituc. prostř. rozvoj VO/IVP účelové prostředky z toho příspěvek na provoz a neinvestiční dotace od zřizovatele celkem Limit mzdových nákladů zřizovatel MZe v tom platy zaměstnanců Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2013 jsou uvedeny v příloze č. 1. Mezi významné změny, které posílily rozpočet ÚZEI, patří získání projektu Development of Moldovan small farmers' business skill by enhancing knowledge transfer od ČRA částka tis. Kč, dále pokračování na již řešených výzkumných projektech získaných z jiných rezortů, a to: Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení z MV částka 374 tis. Kč, MODEL FARMA Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém z TAČR částka 635 tis. Kč, Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 z GAČR částka tis. Kč. Další zdroje nad rámec rozpočtových prostředků z MZe získal ústav především prodejem služeb za cca tis. Kč a tržbami z pronájmů za 302 tis. Kč. Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2013 dosáhly výše ,69 Kč. Příspěvek na činnost ÚZEI prostřednictvím zřizovatele po úpravách činil celkem tis. Kč. Jeho rozpis je ve výše uvedené tabulce. Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné projekty a užity na vymezené účely. ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení celkem ,60 Kč. 9

14 Z rozboru čerpání mzdových prostředků pro hlavní činnost vyplývá, že ústavu byl stanoven po změnách limit mzdových nákladů na částku tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců tis. Kč a na OON tis. Kč. Skutečnost čerpání mzdových prostředků v hlavní činnosti dosáhla výše ,90 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců činily celkem ,70 tis. Kč. Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 183 osob nebyl překročen. V tomto roce řešil ústav 1 výzkumný projekt NAZV Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví s celkovými náklady ve výši 177 tis. Kč. Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova, a to jak v národním, tak v nadnárodním rámci. Aktivní účast na projektech rozvojové pomoci umožňuje uplatnit a šířit nabyté zkušenosti a usnadnit transfer poznatků získaných v rámci řešení národních či mezinárodních projektů, úkolů či jiných odborných aktivit (poradenství, budování systémů pro sběr dat o podnikové ekonomice FADN apod.). Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno s úhradou členských příspěvků. V roce 2013 bylo za členství zaplaceno ,32 Kč. ÚZEI je členem v těchto organizacích: International Farm Comparison Network, Federal Agricultural Research Center (FAL), Institute of Farm Economics, Institute of Rural Studies (Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou ekonomiku, Institut pro rozvoj venkova), Braunschweig, SRN Zapojení ČR vytváří předpoklady v rámci mezinárodního projektu získávat z cca 20 zemí celého světa údaje o nákladově výnosových parametrech za vybrané komodity. Celosvětová síť je budována s dlouhodobější perspektivou za účasti vědeckých pracovišť, poradenských firem a zemědělců. Na základě vzájemně srovnatelných dat jsou prováděny analýzy a projekce v závislosti na různých variantách agrární politiky a měnících se rámcových podmínkách jednotlivých států. Projekt na principu tzv. typových zemědělských podniků pracuje s komplexy modelů sloužících k simulaci projekce finanční situace podniků. Modely umožňují analýzu skutečných nákladů výroby, jakož i projekce podnikových dat při odlišně zadaných strategických východiscích. Takto standardizované postupy na základě jednotných metodických postupů umožňují provádět mezinárodní srovnání s cílem lépe posoudit konkurenční pozici jednotlivých komodit v různých oblastech světa. Mimořádně cenné jsou srovnávací studie mezi EU a jejími jednotlivými členskými státy, USA a mnoha dalšími zeměmi. 10

15 Ökosoziales Forum Europa (Ekosociální fórum Evropy) Diskusní platforma iniciovaná bývalým agrárním komisařem F. Fischlerem (EU) pro státy a regiony Evropy s cílem prosazovat společenský rozvoj na principu ekosociálního tržního hospodářství a Evropského modelu zemědělství. Cílem je získávat nejnovější informace o vývoji Společné zemědělské politiky, výměna informací, účast na jednáních k závažným agrárně politickým tématům, formování společných stanovisek ve prospěch regionů středoevropských zemí, setkání s experty. EAAE (Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů) Hlavní aktivity asociace EAAE spočívají v pořádání velkých mezinárodních kongresů jednou za tři roky a seminářů na různá aktuální témata zemědělské ekonomiky, společné zemědělské politiky, potravinářství a rozvoje venkova, publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického výzkumu v podobě tzv. Newsflash, tiskne časopis EuroChoices a oficiální impaktový vědecký časopis asociace European Review of Agricultural Economics (ERAE), z nichž oba ÚZEI odebírá. Hlavními cíli asociace je podpora znalostí a pochopení zemědělské ekonomiky hlavně v kontextu EU a výměna zkušeností, myšlenek a informací mezi zemědělskými ekonomy. Členové asociace jsou informování o aktivitách prostřednictvím Newsflash a webových stránek, které obsahují informace o členství, setkáních a aktivitách EAAE. ÚZEI je také členem projektu EuroFir. Tímto členstvím získal ústav přístup k informačním zdrojům (databáze složení potravin), které jsou pro jeho další činnost velmi významné. V rámci řešených úkolů pro zřizovatele ústav rozvíjí poměrně bohatou mezinárodní spolupráci, pracovníci ústavu se účastní různých konferencí a workshopů pořádaných zahraničními partnery. Některých akcí se ústav zúčastnil z iniciativy zřizovatele, kterého na nich zastupoval. Poznatky a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské činnosti. Aktivní účast zaměstnanců ÚZEI na odborných konferencích, seminářích a dalších akcích v roce 2013 je uvedena v příloze č. 5. V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo zemědělství. ÚZEI rovněž spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra), Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR a také se zahraničními institucemi, nevládními organizacemi a řídícími orgány EU (OECD, FAO, DG-AGRI). 11

16 Další údaje, které poskytují doplňující informace o aktivitách ústavu, včetně některých významných výstupů z činnosti ÚZEI, lze získat na webových stránkách ústavu Zpracovala: Jana Kolářová náměstek ředitele pro úsek Ekonomika a správa Příloha č. 1 Účetní závěrka k Příloha č. 2 Publikační činnost v roce 2013 Příloha č. 3 TÚ v roce 2013 Příloha č. 4 MÚ v roce 2013 Příloha č. 5 Přednášky a prezentace ÚZEI v roce 2013 Příloha č. 6 Zpráva nezávislého auditora 12

17 PŘÍLOHA 1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 PŘÍLOHA 2

44 PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE Periodika Zemědělská/pôdohospodárska škola: 10 čísel ročně (leden až červen: roč. 75/2013, září až prosinec: roč. 76/2013). ISSN (Print), ISSN (Online). 2 Studie č. 110 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok Informační studie. (POHLOVÁ, K.) Praha: ÚZEI, s. + tab. přílohy. ISBN Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat. 3 Ostatní publikace Pekárenský obor v ČR. Informační studie. (RUSŇÁKOVÁ, E. a kol.) Praha: ÚZEI, s. ISBN Publikace je komplexním hodnocením Pekárenského oboru v ČR za období Zabývá se jeho charakteristikou a vývojem, zaměstnaností a mzdovou úrovní oboru, hmotnostní výrobou a kvalitou výrobků. Dále uvádí aktuální situaci na trhu, vývoj nákladů, vstupů, cen a ekonomických výsledků a dále zahraničního obchodu. V závěru doporučuje orientaci na výrobky s vyšší přidanou hodnotou a vysokou kvalitou. Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok Praha: ÚZEI, s. + grafická část + tab. přílohy. ISBN Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok Účelem publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011, uspořádané z různých hledisek a umožňující komparace hospodářských 1

45 výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní formy, velikosti a výrobního zaměření. Jak začít podnikat v zemědělství (HIENL P. a kol.) Praha: ÚZEI, 2013, 64 s. Praktická příručka pro chovatele. Publikace pro zájemce o podnikání v oblasti zemědělství upozornění na přednosti i na úskalí, která se k tomuto oboru podnikání váží. Přehled o dalších relevantních, zejména internetových, informačních zdrojích, které mohou poskytnout dostatek podnětů pro uskutečnění podnikatelského záměru. Nová organizace výkrmu prasat oddělených podle pohlaví (KOUCKÝ, M) Praha: ÚZEI, 2013,12 s. 4 Bulletin ÚZEI 1/2013 Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 (ŠTIKOVÁ, O.) Praha: ÚZEI, 2013, 14 s. Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2013, zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami a preferencí při výběru nákupního místa. 2/2013 Co může znamenat pro českou republiku nová definice méně příznivých oblastí (ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Informace o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti (LFA) v příštím programovém období. 3/2013 Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 24 s. Bulletin se zabývá srovnání nákladů a výnosů produkce vybraných zemědělských komodit českých producentů s evropskými a světovými producenty. V rámci zapojení do mezinárodní sítě Agribenchmark Cash Crop byly porovnány náklady pšenice a řepky. Z živočišné výroby byly porovnány výrobní náklady chovu prasat, které je výsledkem spolupráce v síti InterPIG. 2

46 4/2013 Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU (SLÍŽKA, E., DUBEC, J., KOSTLIVÝ, V., HOSOVÁ M.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti. 5 Články ve vědeckých recenzovaných časopisech ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s vepřovým masem a ekonomika chovu prasat v ČR. Náš Chov. 2013, 73, č. 4, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; BOUDNÝ, J. Trh s hovězím masem v ČR a ekonomika výkrmu skotu. Maso. 2013, 24, č. 6, s ISSN ABRAHAMOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P.; TEICHMANOVÁ, J. Vývoj cen obilovin, sóji a krmných směsí. Krmivářství, 2013, roč. 17, č. 5, s , č. 6, s ISSN BAUDISOVÁ, H.; Výroba cukru ve světě, EU 27 a v ČR. Úroda. 2013, ročník LXI, č. 1, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Agri benchmark Beef and Sheep analyzuje světové trhy s masem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 8, s ISSN BOŠKOVÁ, I. Vývoj trhu s mlékem. Náš chov. 2013, Vol. LXXIII, Issue 1, s ISSN BOUDNÝ, J.; JANOTOVÁ, B. Ekonomika výroby vepřového masa postavení ČR v evropské konkurenci. Náš Chov. 2013, 73, č. 5, s ISSN CURTISS, J., JELÍNEK, L., HRUŠKA, M., MEDONOS, T., VILHELM, V. (2013). The Effect of Heterogeneous Buyers on Agricultural Land Prices: The Case of the Czech Land Market. German Journal of Agricultural Economics. 2013, 62, č. 2, s , ISSN: ČÁMSKÁ, K.; ŠEJNOHOVÁ, H.; PRAŽAN, J. Agroenvironmentální klimatická opatření v České republice připravované změny pro období Životne prostredie SAV , s DOUCHA T., ŠTOLBOVÁ M, LEKEŠOVÁ M.: Assessment of supports for farms in the Czech less favoured areas with special regards to cattle breeding. European Countryside. Volume 4, Issue 3, Pages , ISSN (Online) DRLÍK, J., NOHEL, F. Rozsah živočišné výroby ve vztahu k zaměstnanosti v zemědělství. Náš chov, 2013, LXXIII, č. 2, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování řepky. Úroda. 2013, 61, č. 4, s ISSN JANOTOVÁ, B.; BOUDNÝ, J. Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování pšenice v letech Úroda. 2013, 61, č. 8, s ISSN JANOTOVÁ, B.; ŠPIČKA, J. Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání. Listy cukrovarnické a řepařské. 2013, 129, č. 7 8, s ISSN

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR 2004-2014 Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Drlík Bratislava, listopad 2015 Zdroje dat, literatura VŠPS (jen pro agrární

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF CZECH AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE EU ACCESSION PERIOD Jaroslav Jánský Summary: The paper

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova Nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Roční Zpráva. Praha 2015

Roční Zpráva. Praha 2015 Roční Zpráva 2014 Praha 2015 ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Praha 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s.

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Pavel Švejda Praha, 10. 2. 2016 1 Dopolední část Národní síť VTP v ČR 13. etapa akreditace VTP v ČR Projekty SPINNET a OKO

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014 Ročenka ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Praha, 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75 120 00 Praha 2 IČ: 00027251

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Aktualizace poradenských smluv, advokátů a advokátních kanceláří na MZe k

Aktualizace poradenských smluv, advokátů a advokátních kanceláří na MZe k Aktualizace poradenských smluv, advokátů a advokátních kanceláří na MZe k 15. 8. 2015 jméno Mgr. Martin Hájíček DPP Příprava stanovisek k materiálům MZe, konzultace v oblasti legislativní a právní Ing.

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

WWW portály v agrárním sektoru

WWW portály v agrárním sektoru WWW portály v agrárním sektoru Ing. Jiří Vaněk Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze vanek@pef.c @pef.czu.cz listopad 2001 Výchozí stav řada informačních zdrojů,... různá koncepce, malá provázanost,

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více