Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM"

Transkript

1 Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Část 1 Obecné podmínky PŘED POUŽITÍM PROGRAMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. IBM VÁM POSKYTNE LICENCI PRO PROGRAM POUZE NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POUŽITÍM PROGRAMU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS SE ZDE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, VRAŤTE PROSÍM BEZODKLADNĚ NEPOUŽITÝ PROGRAM SUBJEKTU (IBM NEBO JEJÍMU PRODEJCI), OD KTERÉHO JSTE JEJ ZÍSKAL. POTÉ VÁM IBM, RESP. JEJÍ PRODEJCE, VRÁTÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA LICENCI ZAPLATIL. Program je vlastnictvím International Business Machines Corporation nebo některé z jejích dceřinných společností (dále jen IBM ) případně dodavatele IBM, a je k němu poskytováno právo užívání, není prodáván. Pojmem "program" je míněn původní program a veškeré jeho úplné nebo částečné kopie. Program sestává ze strojově čitelných instrukcí, komponent, dat, audio-vizuálního obsahu (jako např. vyobrazení, texty, nahrávky nebo obrázky) a souvisejících licencovaných materiálů. Tato smlouva je tvořena částí 1 obecná ustanovení, částí 2 specifická ustanovení pro jednotlivé země a licenčními informacemi a tvoří úplnou smlouvu s ohledem na užívání programu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi vámi a IBM. Ustanoveními části 2 a licenčními informacemi mohou být nahrazena nebo měněna ustanovení části 1. 1.Licence Použití programu IBM vám uděluje nevýhradní právo užívání (licenci) k programu. Jste oprávněni 1) používat program v rozsahu Vámi získaného oprávnění a 2) vytvářet a instalovat kopie tak, abyste mohl program používat na úrovni odpovídající Vašemu oprávnění za předpokladu, že na každé úplné nebo částečné kopii programu uvedete copyrightovou výhradu a jiné výhrady týkající se vlastnictví programu. Získáváte-li tento program jako programovou aktualizaci (program upgrade), je Vaše oprávnění používat program, který aktualizujete, ukončeno. Zavazujete se, že zajistíte, aby kdokoli, kdo používá program, jej používal výhradně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Není povoleno 1) používat, rozmnožovat, upravovat nebo distribuovat program jinak, než je výslovně umožněno touto smlouvou, 2) zpětně sestavovat, zpětně kompilovat či jinak překládat program, není-li to výslovně povoleno ze zákona bez možnosti toto povolení smluvně vyloučit; ani 3) program sublicencovat, pronajímat nebo poskytovat formou leasingu. IBM International Program License Agreement Strana 1

2 Převod práv a povinností Jste oprávněn převést veškerá Vaše práva a povinnosti udělená touto smlouvou v souladu s dokladem o oprávnění na třetí stranu tak, že na ni převedete doklad o oprávnění a kopii této smlouvy včetně veškeré další dokumentace. Převodem Vašich licenčních práv a povinností se ukončuje platnost Vašeho oprávnění používat program v souladu s dokladem o oprávnění. 2.Doklad o oprávnění Doklad o oprávnění pro tento program se rozumí doklad o Vašem oprávnění používat program a o Vašem nároku na záruční servis, budoucí aktualizace za ceny odpovídající aktualizacím (budou-li aktualizace ohlášeny) a na možné speciální nebo propagační nabídky. 3.Poplatky a daně IBM definuje rozsah použití programu pro účely stanovení příslušného poplatku a tyto údaje uvádí v dokladu o oprávnění. Poplatky jsou založeny na rozsahu oprávněného použití. Přejete-li si rozsah použití rozšířit, oznamte to IBM nebo jejímu prodejci a uhraďte příslušné poplatky. IBM nevrací ani jinak nerefunduje již splatné nebo uhrazené částky. Uvalí-li na program dodaný na základě této smlouvy některý úřad daň, clo či poplatek, vyjma těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM, zavazujete se, že uhradíte příslušnou částku tak, jak stanoví IBM, nebo předložíte potvrzení o osvobození od takové povinnosti. 4.Omezení záruk IBM zaručuje, že program bude odpovídat jeho specifikacím, bude-li použit v určené provozním prostředí. IBM nezaručuje nepřerušený či bezchybný provoz programu ani že opraví veškeré defekty. Odpovídáte za výsledky dosažené používáním programu. Záruční lhůta na program uplyne okamžikem, kdy přestanou být dostupné programové služby. Doba, po kterou budou poskytovány programové služby, je uvedena v licenčních informacích. Během záruční lhůty je záruční servis pro nezměněné části programu poskytován bez poplatku prostřednictvím programových služeb zaměřených na opravu defektů. Programové služby jsou dostupné minimálně po dobu jednoho roku ode dne obecného zpřístupnění programu. Délka záruční lhůty tedy závisí na tom, kdy získáte příslušné licence. Nevykazuje-li program během prvního roku ode dne, kdy jste k němu získal licenci, zaručenou funkčnost a není-li IBM schopna vyřešit problém opravou, omezením nebo obchvatem (bypass), jste oprávněn program vrátit subjektu (IBM nebo jejímu prodejci), od kterého jste program získal, a obdržet zpět částku, kterou jste za licence k programu zaplatil. Tato záruka se vztahuje pouze na programy, které jste získal v období poskytování programových služeb pro příslušný program (bez ohledu na dobu zbývající do konce takového období). UVEDENÉ ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VAŠE VÝHRADNÍ ZÁRUKY A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Těmito zárukami jsou Vám udělována určitá práva, v rámci jednotlivých jurisdikcí Vám mohou vzniknout další práva. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odvozených záruk, potom se na Vás výše uvedená vyloučení a IBM International Program License Agreement Strana 2

3 omezení nevztahují. V takovém případě jsou veškeré záruky časově omezeny na délku záruční lhůty. Po uplynutí záruční lhůty neplatí žádné záruky. 5.Omezení odpovědnosti Mohou nastat okolnosti, kdy Vám z důvodu neplnění závazku na straně IBM či z jiného důvodu vznikne nárok na náhradu škody ze strany IBM. V každém takovém případě bez ohledu na příčinu vzniku takového nároku (včetně hrubého porušení smlouvy, nedbalosti, přivedení v omyl či jiného porušení závazkového či mimozávazkového vztahu) odpovídá IBM pouze 1) za škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém nebo osobním hmotném majetku a 2) u jiných skutečných přímých škod do USD (či odpovídající částky v místní měně) nebo do výše poplatků za program, který je předmětem nároku, a to do vyšší z uvedených částek. IBM NEODPOVÍDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ANI ZA NÁSLEDNÉ HOSPODÁŘSKÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI NEDOSAŽENÝCH ÚSPOR), A TO I KDYBY IBM ČI JEJÍ PRODEJCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI PŘEDEM. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. IBM neodpovídá za 1) ztrátu či poškození Vašich záznamů a dat ani za 2) Vámi vznesené nároky založené na nárocích třetích stran. Uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje i na vývojáře programu dodaného IBM. Jedná se o maximum, za které IBM a její dodavatelé společně odpovídají. 6.Všeobecná ustanovení Ustanovení této smlouvy se nedotýkají zákonných práv spotřebitelů, jež nemohou být smluvně vyloučena či omezena. IBM je oprávněna Vaši licenci ukončit, nejednáte-li v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud tak IBM učiní, ukončuje se zároveň Vaše oprávnění používat program. Zavazujete se, že budete jednat v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se vývozu. Všechny nároky vyplývající ze smlouvy mohou být poprvé uplatněny kteroukoli ze stran do dvou let ode dne, kdy mohly být poprvé uplatněny, nestanoví-li místní právní předpisy jinak bez možnosti smluvního omezení. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení závazků, ke kterým dojde nezávisle na vůli povinné strany. Tato smlouva se řídí právními předpisy země, ve které jste program získal, kromě těchto výjimek: 1) v Austrálii se tato smlouva řídí zákony státu nebo teritoria, ve kterém je transakce provedena; 2) v Albánii, Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Federativní republice Jugoslávie, Gruzii, Maďarsku, Kazachstánu, Kirgizii, Bývalé jugoslávské republice Makedonie, Moldávii, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovenské republice, Slovinsku a Ukrajině se tato smlouva řídí právními předpisy Rakouska 3) ve Velké Británii se všechny spory týkající se této smlouvy řídí právními předpisy Anglie a spadají do výhradní jurisdikce anglických soudů; 4) v Kanadě se tato smlouva řídí právními předpisy provincie Ontario; a 5) ve Spojených státech amerických, Portoriku a Čínské lidové republice se tato smlouva řídí právními předpisy státu New York. IBM International Program License Agreement Strana 3

4 Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Část 2 specifická ustanovení pro jednotlivé země AUSTRALIA: Limited Warranty (Section 4): The following paragraph is added to this Section: The warranties specified this Section are in addition to any rights you may have under the Trade Practices Act 1974 or other legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation. Limitation of Liability (Section 5): The following paragraph is added to this Section: Where IBM is in breach of a condition or warranty implied by the Trade Practices Act 1974, IBM's liability is limited to the repair or replacement of the goods, or the supply of equivalent goods. Where that condition or warranty relates to right to sell, quiet possession or clear title, or the goods are of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, then none of the limitations in this paragraph apply. EGYPT: Limitation of Liability (Section 5): The following replaces item 2 in the first paragraph of this Section: 2) as to any other actual direct damages, IBM's liability will be limited to the total amount you paid for the Program that is the subject of the claim. FRANCE: Limitation of Liability (Section 5): The following replaces the second sentence in the first paragraph of this Section: In such instances, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from IBM, IBM is liable for no more than 1) damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible person property; and 2) the amount of any other actual direct damages up to the greater of a) U.S. $100,000 (or equivalent in local currency) or b) the charges for the Program which is the subject of the claim. GERMANY: Limited Warranty (Section 4): The following paragraphs are added to this Section: The minimum warranty period for Programs is six months. In case a Program is delivered without Specifications, we will only warrant that the Program information correctly describes the Program and that the Program can be used according to the Program information. You have to check the usability according to the Program information within the "money-back guaranty" period. The following replaces the first sentence of the first paragraph of this Section: The warranty for an IBM Program covers the functionality of the Program for its normal use and the Program's conformity to its Specifications. Limitation of Liability (Section 5): The following paragraph is added to the Section: The limitations and exclusions specified in the Agreement will not apply to damages caused by IBM with fraud or gross negligence, and for express warranty. In item 2, replace "U.S. $100,00" with "DM 1,000,000." The following sentence is added to the end of item 2 of the first paragraph: IBM's liability under this item is limited to the violation of essential contractual terms in cases of ordinary negligence. IBM International Program License Agreement Strana 4

5 INDIA: Limitation of Liability (Section 5): The following replaces items 1 and 2 in the first paragraph: 1) liability for bodily injury (including death) or damage to real property and tangible personal property will be limited to that caused by IBM's negligence; and 2) as to any other actual damage arising in any situation involving nonperformance by IBM pursuant to, or in any way related to the subject of this Agreement, IBM's liability will be limited to the charge paid by you for the individual Program that is the subject of the claim. General (Section 6): The following replaces the fourth paragraph of this Section: If no suit or other legal action is brought, within two years after the cause of action arose, in respect of any claim that either party may have against the other, the rights of the concerned party in respect of such claim will be forfeited and the other party will stand released from its obligations in respect of such claim. IRELAND: Limited Warranty (Section 4): The following paragraph is added to this Section: Except as expressly provided in these terms and conditions, all statutory conditions, including all warranties implied, but without prejudice to the generality of the foregoing, all warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 or the Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 are hereby excluded. Limitation of Liability (Section 5): The following replaces items 1 and 2 in the first paragraph of this Section: 1) death or personal injury or physical damage to your real property solely caused by IBM's negligence; and 2) the amount of any other actual direct damages, up to the greater of Irish Pounds 75,000 in respect of Programs or 125 percent of the charges for the Program that is the subject of the claim or which otherwise gives rise to the claim. The following paragraph is added at the end of this Section: IBM's entire liability and your sole remedy, whether in contract or in tort, in respect of any default will be limited to damages. ITALY: Limitation of Liability (Section 5): The following replaces the second sentence in the first paragraph: In each such instance unless otherwise provided by mandatory law, IBM is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property and 2) as to any other actual damage arising in all situations involving non-performance by IBM pursuant to, or in any way related to the subject matter of this Agreement, IBM's liability, will be limited to the total amount you paid for the Program that is the subject of the claim. NEW ZEALAND: Limited Warranty (Section 4): The following paragraph is added to this Section. The warranties specified in this Section are in addition to any rights you may have under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods or services which IBM provides, if you require the goods or services for the purposes of a business as defined in that Act. Limitation of Liability (Section 5): The following paragraph is added to this Section: Where Programs are not acquired for the purposes of a business as defined in the Consumer Guarantees Act 1993, the limitations in this Section are subject to the limitations in that Act. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: Charges (Section 3): The following paragraph is added to the Section: All banking charges incurred in the People's Republic of China will be borne by you and those incurred outside the People's Republic of China will be borne by IBM. IBM International Program License Agreement Strana 5

6 UNITED KINGDOM: Limitation of Liability (Section 5): The following replaces items 1 and 2 in the first paragraph of this Section: 1) death or personal injury or physical damage to your real property solely caused by IBM's negligence; 2) the amount of any other actual direct damages, up to the greater of Pounds Sterling 75,000 in respect of Programs or 125 percent of the charges for the Program that is the subject of the claim or which otherwise gives rise to the claim. The following item is added: 3) breach of IBM's obligations implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or Section 2 of the Supply of Goods and Services Act The following paragraph is added at the end of this Section: IBM's entire liability and your sole remedy, whether in contract or in tort, in respect of any default will be limited to damages. IBM International Program License Agreement Strana 6

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS SPEED UVOLNĚTE QUEEN SE. THE BUSINESS LAUNDRY MODEL STORE SPEED MODEL QUEEN THAT PRACUJE MEANS BUSINESS ZA VÁS. SPEED QUEEN. WORLD SVĚTOVÁ NO.1 JEDNIČKA IN COMMERCIAL

Více

Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka

Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka Druhé vydání (listopad 2004) Copyright International Business Machines Corporation 2004. Všechna práva

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách Dohoda o rámcových obchodních podmínkách S odkazem na tyto rámcové podmínky (dále jen Dohoda ) si Zákazník může objednat Programy, služby Cloud Services a jiné Služby, Stroje a Zařízení (souhrnně Produkty

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Disková jednotka Serial ATA. Uživatelská příručka

Disková jednotka Serial ATA. Uživatelská příručka Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka Disková jednotka Serial ATA Uživatelská příručka První vydání (červen 2003) Copyright International Business Machines Corporation 2003. Všechna práva vyhrazena.

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

IBM Prohlášení IBM o omezené záruce Z125-4753-06 8/2000

IBM Prohlášení IBM o omezené záruce Z125-4753-06 8/2000 IBM Prohlášení IBM o omezené záruce Z125-4753-06 8/2000 Část 1 - Všeobecné podmínky Toto Prohlášení o omezené záruce se skládá ze dvou částí, z části 1 - Všeobecné podmínky a z části 2 - Podmínky specifické

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele 3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele DASSAULT SYSTEMES CUSTOMER LICENSE AND ONLINE SERVICES AGREEMENT This Customer License and Online Services Agreement is made by and between the customer

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu Laserové tiskárny Srpen 2014 Obsah 2 Obsah Podporované maximální konfigurace...3 Typ tiskárny 5027...3 Typ tiskárny 7527...4 Typ tiskárny 4514...5

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů

Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů Pohledávky z oprav DPH v novele insolvenčního zákona 18. dubna 2013 Insolvence konec jedné etapy nebo začátek další? Dopady oprav výše

Více

Divize Enterprise Mobility Services Smlouva na dodávku služeb společnosti Zebra Technologies Podmínky služby

Divize Enterprise Mobility Services Smlouva na dodávku služeb společnosti Zebra Technologies Podmínky služby Contract Time and Material Veškeré nákupy ze strany zákazníka (definovaného níže) z nabídky služeb společnosti Symbol Technologies, Inc., divize Enterprise Mobility společnosti popřípadě kterékoli dceřiné

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint sender/odesílatel (L. J. Lewis, Business Manager) Firma HARRIS & CO PLC Harris House 780 Walker Street LONDON SW1A 8JD Enquiry Poptávka

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Lukáš Kubis lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Agenda Simplified Configuration Discovery Routing Service Other Features WCF Service Communication Service 1 Service 2 Caller Message

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn Země Doba během vyslání Bydlení Školné pro sourozence Platové aranžmá Belgie 3 měsíce lze připočíst a vybrat dovolenou (i zbylou z předešlého roku) y y y Dánsko max 6 měsíců plat plně zachován, zastaveny

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příloha pro Zařízení

Příloha pro Zařízení International Passport Advantage Agreement Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky smlouvy IBM International Passport Advantage Agreement

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje:

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje: Licenční smlouva pro koncového uživatele Softwaru společnosti Creative Verze 2.5.3, Ríjen 2002 PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE,

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka

Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka Synology_QIG_4BayCL_201000608 Obsah Kapitola 1: Před tím než začnete Obsah balení... 3 Bezpečnostní pokyny... 4 Kapitola 2: Hardware Setup Nástroje

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

TERMS AND CONDITIONS OF SALE 1. APPLICABILITY. Although labeled Terms and Conditions of Sale (these Terms ), these Terms and the accompanying quotation, sales order confirmation, invoice or other documents provided by CoorsTek Advanced

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin.

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin. 1. Organizátor a provozovatel 1.1. Organizátorem soutěže je Auto - Poly spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Pod Harfou 904/1, 19000, Česká republika, IČ: 48033758 (dále jen "organizátor"). 1.2. Provozovatelem

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

(EMEA_Service_T&C s_cz_extended_ August 2012_Version)

(EMEA_Service_T&C s_cz_extended_ August 2012_Version) General Terms and Conditions for the Development of Software and Consultancy Services of MSC.Software s.r.o ( MSC ) (EMEA_Service_T&C s_cz_extended_ August 2012_Version) Všeobecné podmínky pro vývoj software

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka

Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka představte si ty možnosti Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka správce je poskytována pouze pro informativní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 SAP Cash Management powered by SAP HANA Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 Agenda Představení řešení SAP Cash Management powered by HANA Denní řízení hotovosti Správa bankovních

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

I. Scope of Application I. Rozsah platnosti

I. Scope of Application I. Rozsah platnosti General Terms and Conditions of Sale and Delivery (Chemistry) of Atotech CZ, a.s. Všeobecné Obchodní a dodací podmínky (Chemie) společnosti Atotech CZ, a.s. I. Scope of Application I. Rozsah platnosti

Více

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Krajský rok informatiky Plzeň, 3.11.2011 Rudolf Hruška Information Infrastructure Leader IBM Systems & Technology Group rudolf_hruska@cz.ibm.com

Více

(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version)

(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version) General Terms and Conditions for the Development of Software and Consultancy Services of MSC.Software s.r.o ( MSC ) (EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version) Všeobecné podmínky pro vývoj software

Více

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall apply to any Purchase

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ VAROVÁNÍ C.Scope Lokátor detekuje veškerá vedení vyzařující signál, který je možno

Více