4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví."

Transkript

1 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň Tělesná výchova A) Charakteristika výuky: Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji ţáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu ) Tělesná výchova pěstuje u ţáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého ţivotního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému drţení těla ţáků. Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí radostného pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností. Základní a důleţitou metodou, která slouţí ke splnění všech těchto cílů a úkolů je HRA a dodrţování herních pravidel. Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u ţáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování i schopnost pohotově reagovat Neustále opakujeme a věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, upozorňujeme na moţnosti úrazů, snaţíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáleţitosti a ohleduplnosti ke svým spoluţákům. Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k ţákům podle jejich momentální tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit kaţdého ţáka, vzhledem k jeho individuálním moţnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také vštěpujeme důleţité hygienické zásady s tím spojené. Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky V hodinách Tv plně vyuţíváme školního sportovního areálu s běţeckou dráhou sprinty, vytrvalostní a překáţkové běhy, štafety; doskočiště na skok vysoký, dálkařský sektor na skok daleký; vymezenou část areálu na vrhy a hody; hřiště na vyrovnávací, tvořivá, kompenzační, relaxační, koordinační, kondiční a průpravná cvičení, pohybové hry a sportovní hry. Taktéţ vyuţíváme dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami a dráhu s pohyblivými překáţkami cviky na ohebnost, - K481, str. 1 -

2 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program akrobatická cvičení, cviky na koordinaci, rovnováţná cvičení, orientace a osvojování odvahy. Učitel tělesné výchovy musí dbát na to, aby v tematickém a časovém plánu pamatoval na upevňování osvojených návyků, schopností a dovedností opakováním v co nejkratších časových intervalech, nejlépe po měsíci. 2. stupeň Charakteristika výuky: Předmět Tělesná výchova je na 2. stupni realizován ve všech ročnících ve dvouhodinové časové dotaci. Ţáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě, na horách, na kluzišti nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování, ke konci hodiny dochází k závěrečnému zklidnění relaxaci Ţáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi Učitel v hodinách vyuţívá různé metody a formy práce. Spolu s ţáky pouţívá v plné míře veškeré dostupné náčiní a nářadí B) Klíčové kompetence se rozvíjejí těmito strategiemi: Kompetence k učení - ţáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony, porovnají je s předchozími, orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. Učitel umoţňuje ţákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky. Kompetence k řešení problému uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spoluţáka, řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. Učitel dodává ţákům sebedůvěru, podle potřeby ţákům v pomáhá. Kompetence komunikativní ţáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových a soutěţích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěţe a jejich varianty. Učitel vede ţáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci. - K481, str. 2 -

3 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Kompetence sociální a personální ţáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play, dodrţují pravidla, označí přestupky, respektují opačné pohlaví, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni poţádají, zvládají pohybové činnosti ve skupině. Učitel zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat, umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch. Kompetence občanská podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu, projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového reţimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní, reagují přiměřeně na tělesné handicapy spoluţáků. - K481, str. 3 -

4 C) Obsah výuky: I. stupeň Organizace, hygiena a bezpečnost v TV Průpravná, kondiční a relaxační cvičení Gymnastika Uvědomuje si význam pohybu pro zdraví. Seznamuje se se zásadami bezpečného pohybu a chováním při tělesné výchově i v méně známých prostorech. Ovládá cviky pro rozvoj organismu. Osvojuje si osobní hygienu při různých pohybových aktivitách. Umí přivolat pomoc při poranění spoluţáků Osvojuje si základní pojmy spojené s různými druhy cvičení. Dbá na správné drţení těla. Připravuje organismus pro různé pohybové činnosti. Uvědomuje si konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení. Připravuje organismus před různými druhy pohybových činností Provádí průpravná cvičení pro zvládnutí akrobatických cviků. Provádí kotoul vpřed a jeho modifikaci, kotoul vzad a jeho modifikaci. Nacvičuje průpravná cvičení pro nácvik odrazu (trampolína). Provádí průpravná cvičení pro nácvik přeskoků přes Osobní hygiena. Organizace TV. Bezpečnost v TV Relaxační cvičení. Kondiční cvičení. Průpravná cvičení Akrobacie. Přeskok. Hrazda, kladina Prvouka, prolíná se kaţdodenními činnostmi Hudební výchova, prolíná se všemi předměty Správné sezení, prolíná se všemi předměty - K48, str. 4 -

5 Rytmické a kondiční činnosti s hudbou kozu (roznoţ a skrčka). Seznamuje se s hrazdou a kladinou Osvojuje si základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem. Zná základní hudebně pohybové (rytmus, tempo, melodie). Vyjadřuje rytmus a melodii pohybem. Snaţí se o základy estetického pohybu těla. Nacvičuje základní taneční krok Rytmická cvičení. Kondiční činnosti. Cvičení s hudbou Hudební výchova, relaxace o přestávce Atletika Osvojuje si základní pojmy běhu, běţecká abeceda. Rychlý běh na 60 m, vytrvalý běh do 1000 m, běh v terénu. Skáče do dálky z místa, s rozběhem. Háţe míčkem z místa i z chůze. Provádí průpravná cvičení pro ovlivňování běţecké rychlosti, běţecké vytrvalosti Běhy. Skoky. Hody Důleţitá pro celoţivotní rozvoj Pohybové hry Zvládá základní pojmy související s osvojovanými hrami. Osvojuje si základní povely pro realizaci hry. Učí se základní pravidla her. Vyuţívá přírodního prostředí pro pohybové hry. Manipuluje s náčiním pro pohybové hry Vybíjená. Malá kopaná. Florbal. Přehazovaná Plavání Provádí základní hygienu při Hygiena. Skoky do vody. - K48, str. 5 -

6 plaveckém výcviku. Ovojuje si zásady při plavání a při pohybu v areálu. Dýchá do vody. Padá a skáče do vody z nízkých poloh. Osvojuje si plavecké způsoby Plavecké způsoby (prsa, volný způsob) - K48, str. 6 -

7 2. stupeň 6. ročník Péče o zdraví Zdravotní oslabení Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá moţnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost bezpečnost na hřišti a v tělocvičně kontrola zdravotních skupin Antika První olympijské hry 776 př.n.l. 695 uskutečněných olympiád Pierre de Coubertin Olympismus Kalokagathia Čj, D, Př pořadová cvičení Informace o pohybových Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností hře, soutěţi, při rekreačních vedení rozcviček základy míčových her základy míčových her - K48, str. 7 -

8 Speciální cvičení Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím dechová cvičení cvičení kompenzační cvičení pro kaţdý den - protahovací a napínací cvičení vytrvalostní cvičení - cvičení pro správné drţení těla cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti rychlostně silová cvičení Čj, D,Př Činnosti ovlivňující zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem otuţování v tělocvičně i v přírodě zdravotní Tv Čj, D,Př Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem běhy v terénu bruslení Čj, D,Př úpoly gymnastika - K48, str. 8 -

9 atletika - běh 20 aţ 60 m -vytrvalostní běhy na dráze -skok do dálky -skok do výšky Čj, D,Př - K48, str. 9 -

10 7. ročník Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá moţné nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí. Adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí. Adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka Školní vzdělávací program bezpečnost na hřišti a v tělocvičně výchova ke zdraví první pomoc Brňan (Člověk a společnost) Městská a venkovská sportoviště Problémy ekonomické ve sportu Problémy populační ve sportu Problémy morální ve sportu první pomoc Problémy politické ve sportu Etika sportu Prevence šikany - K48, str. 10 -

11 Gymnastika Gymnastika Cvičení na nářadí hře, soutěţi, i při rekreačních hře, soutěţi, i při rekreačních rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou gymnastika hrazda po čelo kruhy D, VkO, VkZ, Z Atletika Sportovní hry hře, soutěţi, i při rekreačních hře, soutěţi, i při rekreačních testová baterie míčová hra odbíjená D, VkO, VkZ, Z - K48, str. 11 -

12 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností hře, soutěţi, i při rekreačních lyţování D, VkO, VkZ, Z Sport v přírodě - šplh Atletika hře, soutěţi, i při rekreačních Cooperův běh - vytrvalostní běhy hod míčkem skok do výšky skok do dálky štafetový běh D, VkO, VkZ, Z - K48, str. 12 -

13 8. ročník Zdravotní tělesná výchova Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení Gymnastika Sportovní hry Uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá moţné nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Školní vzdělávací program zdravotní cviky rytmická gymnastika míčové hry Atletika atletický čtyřboj sprint vytrvalostní běh skok do dálky nebo výšky hod míčem nebo vrh koulí Cooperův běh - K48, str. 13 -

14 Atletika Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá moţné nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost běh v terénu testová baterie Atletika Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá moţné nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost vrh koulí - skok vysoký - skok do dálky - překáţkový běh štafetový běh - K48, str. 14 -

15 9. ročník Cíleně orientovaná zdatnost a teorie pohybových schopností a dovedností Historie a současnost sportu Jednání a chování Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody a sportu příprava na přijímací zkoušky olympismus Vznik sportovních odvětví v Evropě Sportovní hry Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěţí Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a soutěţe Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplívající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora Zpracuje naměřená data a podílí se na prezentaci míčové hry utkání učitelé versus ţáci - K48, str. 15 -

16 Gymnastika Měření a posuzování pohybových dovedností měření výkonů, základní pohybové testy Atletika Atletika Atletika hře, soutěţi, při rekreačních Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí hře, soutěţi, při rekreačních hře, soutěţi, při rekreačních Přeskoky hrazda testová baterie vrh koulí skok vysoký skok do dálky štafetový běh rychlý běh (sprint) - K48, str. 16 -

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. 1. 2007 průběžně aktualizováno Preambule Školní vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument, podle něhoţ se bude uskutečňovat

Více