Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy"

Transkript

1 Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy Přístup učitele k hodinám výtvarné výchovy by měl být uvědomělý, měl by k pojetí svého předmětu přistupovat smysluplně s profesionální odpovědností. Teoreticky je, dle mého názoru, obecně znám přístup k žákovi jako k plnohodnotnému subjektu, ale v praxi se tomu stále učíme. Stále se setkáváme s vedením, které nerespektuje žáka, jeho individualitu. Takovýto přístup je ale stále méně častější. Při pohledu do minulosti se nedá říci, že by všichni učitelé dříve byli v přístupu k žákovi nedemokratičtí a nyní je tomu naopak. Ale možná jsem měla štěstí na skvělé pedagogy, jejichž přístup mne v mnohém ovlivnil. Snahou či spíše schopností učitele by mělo být naučit své žáky samostatně myslet. Naučit se výtvarně reagovat na vnější podněty, vlastní zážitky, vnímat své pocity, schopnosti z nich čerpat. Tvořivě reagovat na podněty, citlivě přistupovat k vlastní činnosti, prožívat svůj vlastní výkon. Předpokládáme tvořivé schopnosti u všech dětí, ale ne ve stejné míře. S požadavkem tvořivosti souvisí zájem dítěte o vybrané téma i zvolený pracovní postup. Ten může vzejít od dítěte spontánně, ale je potřeba přivést ho i činnostem a tématům, která přicházejí z vnějšího světa, mimo jiné i od učitele. Každá taková metoda vyžaduje přizpůsobení dětskému světu, dětskému myšlení, tak aby byl přijat jako přirozené obohacení či rozšíření dětského světa. Postup by měl být adekvátní, věku dítěte, jeho vztahu k látce ve spojení s výtvarným cítěním a názorem učitele. Složka představivosti, vnímání a výrazu by měla respektovat individualitu každého dítěte, měla by ho povzbuzovat k samostatnosti. Chuť do práce by měla být podněcována, stejně jako fantazie, tvořivost a invence. Výtvarné poznatky by měly být předávány jako přirozená součást výtvarných činností. Pracovní postupy, se kterými bude nutno děti seznámit by měly vycházet z dané látky. Kontakt s výtvarným uměním by se měl uplatňovat s požadavkem názornosti ve spojení s prožitkem a pochopením na základě skutečných zážitků a dojmů. V neposlední řadě by mělo být respektováno komplexní řešení úkolů, a to ve smyslu využití nejrůznějších technik a výtvarných postupů s dodržením návaznosti dovedností a návyků.

2 Umění jako prostředek poznání Syntéza a integrace poznatků z různých vyučovacích předmětů je v současné době docela s oblibou využívána nejen ve výtvarné výchově, ale i v ostatních předmětech. Svět vnímáme komplexně, proto je přirozené přijímat tímto způsobem i podněty ve vyučovacím procesu. Spojování dvou či více obsahů se děje na základě asociace - v případě zážitku ovlivněného uměním se mohou uplatnit všechny smysly syntézou duševních procesů. Tam, kde estetické vnímání podněcuje fantazii, využíváme nejen určité umění, ale i esteticky hodnotné prvky kultury, přírodní krásy, prostředí, které nás obklopuje a také vlastní aktivitu žáků, jejich estetické cítění a vkus. Setkávání s uměním, ovlivňuje vztah žáka k umění, jeho schopnost estetického prožitku, ovlivňuje jeho vztah k práci a chování. Využíváme též nejrůznější činitele, zasahující do dění ve škole i mimo ni, v rodině a ve společnosti. Integrace umění ve výchově probíhá v bezprostředním kontaktu s uměleckým dílem prostřednictvím smyslového vnímání je důležité citlivě navodit vnímání díla, spolupracovat s žákem na prožitku. Dominantním úkolem je probudit aktivitu žáka, rozvíjet jeho fantazii, představivost a tvořivost. Motivačním faktorem v tomto případě může být uplatnění nových, nezvyklých způsobů a forem prezentace uměleckého díla. Vladimír Spousta v knize Integrace základních druhů umění ve výchově uvádí kriteria výběru uměleckého díla pro vyučovací hodinu, jako například zřetel k estetické a umělecké hodnotě díla, k ideové závažnosti díla, osobnost autora nebo přiměřenost a vhodnost uměleckého díla. Po výběru určitého uměleckého díla, následuje promyšlená příprava pracovního postupu. Výtvarná výchova Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 1

3 (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s 64. Dostupný na WWW: Úkolem výtvarné výchovy je probouzet v dětech tvořivost, obsahem pak výtvarný proces a estetické objekty. Výtvarná výchova vede ve svém průběhu k výtvarnému myšlení na základě setkávání s výtvarnem, rozvíjí výtvarné dovednosti, předává výtvarné poznatky a učí rozumět umění (na vyšším stupni školy). Výtvarný projev se rozvíjí i v poznávání výtvarné kultury a světové umělecké tvorby, současné i historické. Ve výtvarné výchově je stěžejní komunikace, aktivní činnosti a poznávání výtvarných prostředků. Porozumění přichází právě přes činnost, která je cestou k pochopení uměleckého díla. Zacházení s materiálem, plošná řešení, experimentování, to vše vede k rozvoji kreativity. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s 65. Dostupný na WWW: To co v sobě ve skutečnosti výtvarná výchova zahrnuje, je samozřejmě výtvarné umění, ale patří sem také fotografie, film, televize, životní prostředí a průmyslový design. Nevede tedy pouze k umění jako takovému, ale seznamuje s oblastmi jako je reklama, ilustrace v časopisech, objekty denní potřeby. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s 65. Dostupný na WWW: Od pedagoga se očekává mnohostranný pedagogický přístup k látce, uplatňující představivost, experiment a studium, zahrnující i mimovýtvarné široké věcné poznání. 2

4 Vede děti především k aktivitě, k samostatnému objevování, poznávání vlastními smysly. Poskytuje dětem činnosti jako kreslení, malování, modelování a učí je také pracovat s nejrůznějšími materiály pískem, kamením, odřezky latí, tvárnicemi, děti jsou vedeny ke hře s přírodními materiály. Objevují vlastnosti předmětů, rozlišují jejich barvu, velikost, povrch, všímají si jejich tvarových zvláštností. Pomocí výtvarných činností se rozvíjí vnímání, představivost, myšlení, tvořivost a další. Základem je prožitek dítěte, jeho radost z činností dějících se formou hry. Výtvarný projev žáka Výtvarný projev každého žáka se vyznačuje celou řadou odlišností, které se následně objevují v jejich výtvarné práci. Týká se toho jak děti téma zobrazují, jak a jakým objektům dávají přednost, co věcně zachycují, také mohou osvětlit dětskou povahu a vývoj dětské psychiky. Osobnost každého žáka je jiná a je spjata s jeho tělesnou i duševní stránkou. Dále má vliv věk žáka, kulturní faktory, jako například výchova, setkávání s výtvarnou kulturou, celkové prostředí dítěte. Je tedy nutné uplatňovat diferencovaný přístup ke každému žákovi. Činnosti v hodinách výtvarné výchovy můžeme přizpůsobit například na základě znalosti výtvarných typů žáků. Můžeme vycházet z typologie R. Trojana, který rozlišuje typy: grafický, malířský, plastický a výtvarný konstruktivní.grafický typ inklinuje ke kresebnému vyjadřování, lineárnímu řešení, zachycení obrysu věcí. Dává přednost černobílému projevu, při práci s barvou a štětcem spíše kreslí, barevným plochám se spíše vyhýbá. Malířskému typu vyhovuje vyjádření barevnou skvrnou, tvary jsou pro něj až druhořadé, v plochách bývá velkorysý, hodnoty a funkce barvy dokáže intuitivně vystihnout. Plastickému typu je nejbližší způsob vyjádření prostorové zpracování, tvarování a modelování, dobře kreslí, ale malba mu příliš nevyhovuje, má dobrou prostorovou představivost. Výtvarně konstruktivní typ je úspěšnější v pracích konstruktivního charakteru, v montážích a demontážích, dobře kreslí, má schopnost kombinatoriky. 3

5 Rozdělení na dva základní typy podle Jaromíra Uždila vychází z psychologie. Jedná se o typ extravertní a introvertní. Extravertní typ dává přednost kresbě a modelování více než malbě, snaží se o postižení reality, objekty zaznamenává co do jejich částí a počtu. Předmět analyzuje rozumově, později mívá zájem o technické náměty a experimentování s výtvarnými technikami. Bývá častější u chlapců. Introvertní typ se projevuje na základě prožitku, fantazie, k téma zpracovává na základě citového vztahu, tíhne více k barevnému projevu. K tomuto typu patří většinou dívky. Jedna z novějších typologií Bogomila Karlavarise dělí typy na základě protikladnosti, které určuje podle různých hledisek, jako například typ vizuální a typ imaginativní podle účasti fantazie na výtvarném projevu Existuje řada dalších autorů, kteří dětský projev vidí v různých souvislostech. Jedná se o různé přístupy psychologický rozbor, duchovní pohled, obsahová stránka, neumotorické faktory aj. Další typové vymezení stanovili například V. Lowenfeld, A Macko nebo Herbert Read. Funkce umění v životě dětí Výtvarné umění...koresponduje s pocitovou sférou člověka, ovlivňuje jeho orientaci v prostředí, vytváří nové spoje k naturální společnosti, k věcem, lidem a situacím, učí nás vážit si každého dojmu, byť byl sebeprostší... Umění je mimo jiné i vykladačem světa, objevuje pro nás utajený smysl věcí ne tím, že je reprodukuje, ale tím, že vytváří umělou (čistě lidskou) protiváhu tomu, co nás obklopuje a co se tradičně řadí do mimoumělecké sféry. (Uždil, J.: Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, s 187) Výtvarné umění má pro dítě být zdrojem radosti ze života, má podporovat improvizaci, hru a bezprostřednost. V dialogu s uměleckým dílem se vnímání mění v prožitek, v ideálním případě je podporována představivost, fantazie a vnitřní motivace k tvorbě. Schopnost vnímat estetické situace, schopnost chápat umění jako součást života, to je součástí estetické inteligence. 4

6 Výtvarné umění je zdrojem, z kterého výtvarná výchova stále čerpá. Obdivujeme jeho estetické kvality, vnímáme jeho výtvarný jazyk a intuitivně se snažíme porozumět poselství, které přináší. Soudobému výtvarnému umění není vždy snadné porozumět. Postupně objevujeme jeho sílu výrazu i prostor, který pro nás osvětluje. Po čase nás oslovuje srozumitelněji a my jsme schopni s ním komunikovat pozorujeme, že se jeho vyjadřovacím prostředkům přibližujeme, že se stávají součástí našeho výtvarného myšlení. (Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, s 11) To vše je možné jen díky opakovanému setkávání s výtvarnou tvorbou ať vlastní nebo objevování výtvarného světa pomocí uměleckých děl. Je potřeba dát žákovi prostor k získání zkušeností v jeho výtvarném projevu. Seznámení s výtvarnými technikami má nezastupitelnou úlohu, ovšem vyvážené v souladu s tvořivostí, tak aby byla respektována osobnost dítěte. Některé hodiny budou upřednostňovat výtvarné řešení, jiné námět, jiné budou umožňovat obojí přístup. Děti prostřednictvím výtvarné výchovy objevují a získávají vztah k životu, k lidem a k přírodě svým vlastním způsobem poznávání světa a pohledu na svět. Je-li jim poskytnuta svoboda, získávají zkušenosti, prožitky, zároveň se učí být odpovědnou osobností za svou činnost a vyjadřovat se na základě vlastních rozhodnutí. Důraz na osobnostní projev a hledání vlastních vyjadřovacích prostředků je nalézán v prožitku dítěte k němuž se dostáváme prostřednictvím komunikace, a to právě výtvarným projevem, k němuž dítě přivádíme. Snažíme se nalézat různé způsoby, aby se žák naučil zvládat vyjadřovací prostředky pomocí poznávání, objevování, pokusů a setkávání s technikami. Osvojení práce s výtvarným materiálem velice záleží na přístupu učitele, na tom jak se bude snažit udržet v rovnováze seznamování s výtvarnými technikami a roli námětu. Zároveň nechává prostor dítěti ke hledání vlastního výtvarného názoru a poznávalo materiál a nástroje v souvislosti s vlastním záměrem. Spojení výtvarného motivu s materiálem a nástrojem někdy ponechává iniciativu dítěti, jindy o něm rozhoduje učitel. (Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, s 16) Bude-li dětem umožněno zacházet s výtvarným materiálem svobodně a třeba i nekonvenčně, bude se tato jejich schopnost rozvíjet. V opačném případě přijmou pravidlo stanovené učitelem. Znovuosvobození zkonvencializované dětské fantazie je potom velmi náročné. 5

7 Zkušený učitel setrvává v pozadí jako partner nebo dokonce jen jako inspirátor výtvarných aktivit. Stojí před ním důležitý úkol uchovat dětem chuť výtvarně komunikovat a současně je nenásilně přivést k vnímání a chápání výtvarného řádu. (Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, s 19) Nároky na svobodu v tvorbě je nutno respektovat u každého jedince a je potřeba mu tuto svobodu poskytnout. Záleží na dítěti, pro jaký způsob ztvárnění světa se rozhodne. Nemůže být nuceno k abstrakci, stejně jako mu nemůže být zakazována. To jak bude používat své vědomosti, schopnosti, jak se projeví jeho povaha může usměrnit učitel. V hodinách výtvarné výchovy je očekávána aktivní účast, vlastní výtvarný projev, manuální činnost v podobě výkresu, plastiky či keramického výrobku. Učitel podněcuje vhodnou, zajímavou a pro děti atraktivní motivací, snaží se vzbudit zájem a spolupráci, vybírá činnosti, které vhodně stimulují dětskou aktivitu, snaží se vytvořit správnou a pozitivní atmosféru. Využívá různé druhy motivace, poskytuje dětem prostor pro vyjádření, vybírá zajímavé motivy s ohledem na věkové složení třídy a povahové vlastnosti dětí. Vzpomínám si na jedny z prvních hodin s třídou, kterou jsem dříve neučila, ale z doslechu jsem věděla, že žáci jsou divocí. Snažila jsem se toho tedy využít. Doprostřed kruhu sedících dětí jsem položila dvě staré boty a řekla jsem jim, že už v nich chodit nebudu, ale že bych je chtěla mít pořád doma a používat třeba jako něco jiného. Tento postup jsem vyzkoušela i v jiných třídách, ale zde se jejich energie usměrnila takovým způsobem, že nebylo možné zastavit jejich fantazii. Vznikaly nové a nové nápady, které pak motivovaly další děti, které v následujících hodinách přinášely další a další boty, jejichž úkolem bylo sloužit novému účelu. S úžasnou (promyšleností) fantazií byly boty proměněny na květináče, parník, stojan na noviny, příbory, nádobu na bonbóny. Ta byla jedním z nejvtipnějších nápadů kdopak by měl chuť na mlsání z boty? Učitel má samozřejmě svůj didaktický záměr, kterého chce u dětí dosáhnout. Sleduje, jaké vědomosti chce dětem předat, jaké techniky je chce naučit, jaké způsoby zobrazení viditelného světa jim poskytne ke zkoumání. Aby děti oslovil, získal pro výtvarnou činnost, využívá motivace jako neodmyslitelné součásti vyučovací hodiny. Je třeba vycházet z potřeby dítěte tvořit, uspokojit svou potřebu ztvárnit své představy. Chceme, aby ve výtvarné výchově byla upřednostňována kreativita a schopnost dětí vyjádřit se podle vlastní fantazie. Chceme, aby dítě tvořilo, protože nemůže jinak. 6

8 Je potřeba naučit dítě poslouchat svůj vnitřní hlas, který je nutí, aby ztvárnilo své představy, své pojetí světa jak ho umí vnímat a vidět jen ono. Tento přístup je nutné uplatňovat od počátku školní docházky. V této době děti s radostí přijímají to co vychází od nich samých a snadno se učí pracovat s vlastní fantazií. Představa, jak působí barvy, jak spolu hrají určité linie, jak působí jejich kombinace, je u každého jedince jiná, teprve za obvyklého ovlivňování okolí přijme dítě určitou konvenci v chápání výrazových prostředků. Samozřejmě vliv mají také zkušenosti spojené s příjemnými či nepříjemnými zážitky, které mohou usměrnit výběr výrazových prostředků. AŤ již využijeme výchovně kterýkoli umělecký sloh, vždy se budeme muset nad ním zamýšlet především jako fenoménem světové kulturní historie, jako jevem prezentovaným určitými věcnými a reálně jsoucími hmotnými a smysly vnímatelnými uměleckými díly, jež nesou jeho příznačné rysy. A tehdy budeme hledat poučení nejen v estetice a obecné teorie umění, v dějinách filosofického myšlení a v historii kultury, ale též v psychologii a sociologii umění. (Spousta, V.: Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: Masarykova univerzita, s 54) Svoboda objevování v hodinách výtvarné výchovy Pro mou práci s dětmi bylo východiskem umění 20. století. Nezamýšlela jsem prvoplánově realizovat techniky či témata typická pro jednotlivé etapy umění, pouze jsem se inspirovala jistými fragmenty konkrétního období. Vybrala jsem si umění 20. století právě pro svobodu, se kterou umění tak sveřepě nastoupilo. Nejvíce jsem se zaměřila na surrealismus. Bylo pro mne důležité, aby děti dokázaly čerpat ze své fantazie, aby objevovaly svobodně svůj způsob vyjadřování, učily se postupovat originálně, svojí vlastní cestou beze obav z kritiky. 7

9 Umění se dívat, umění vidět fotografie města rok 2008, ročník rok 2006 Cílem této práce, která byla součástí tématické řady týkající se jejich města, byla snaha probudit v dětech schopnost objevovat v obyčejném světě neobyčejné, dosud nespatřené a přesto komukoli na očích. Na vycházce žáci se především snažili zachytit svět tak jak si ho dosud možná nikdo nevšiml. Pomůckou potřebnou pro tuto činnost byly většinou digitální fotoaparáty, které si děti přinesly, popřípadě si mohly půjčit můj fotoaparát. Motivací, která předcházela vycházce, byla diskuse nad fotografiemi z časopisů. Povídali jsme si o tom, jak asi některé kompozice autora napadly, jak by to mohl udělat někdo jiný. Následně jsme se vydali na předem určenou trasu, kterou jsem vybrala ve spolupráci s dětmi po třídním hlasování. Nakonec nebylo možné celou plánovanou trasu za čas určený hodině výtvarné výchovy projít, protože nás zastavila dvě místa kostel a starý dům s jeho okolím. Kolem obou míst chodí děti každý den do školy, měly by je tedy dobře znát. Dnes se však dokázaly dívat jinak a tu najednou spatřily nečekané průhledy v kamenné zdi kostela, zjistily, že ze země je pohled na svět jiný, než třeba z okna ve druhém patře. Že starý dům má kouzelné dveře, a i brána může být obrazem. 8

10 Fantazie viditelného světa 5. ročník Na naší škole byla pro oba stupně zbudována počítačová učebna, čehož jsem využila pro seznámení dětí s programem Zooner Photo studio. Cílem bylo zpracovat fotografie z předcházející hodiny. Děti v této době prošly základní výukou v práci na počítači v povinně volitelném předmětu výpočetní technika, proto nebylo problémem vyžadovat základní věci, jako uložení přetvořené fotografie do složky třídy pod jménem žáka. Bez těchto základních počítačových dovedností by tato práce nebyla možná nebo by byla příliš zdlouhavá. Účelem bylo osvobodit fantazii dětí způsobem, na který nebude mít vliv jejich výtvarná dovednost. Samozřejmou, ale podstatnou složkou této hodiny byla hra, hra s barvou, deformací, tvarem. Nakonec vznikly fantastické abstrakce, které tak nebyly vnímány samotnými autory, ale spíš diváky, protože původní námět zcela ztratil svoji důležitost. Považuji to za přirozenou cestu ke zpřístupnění abstrakce dětem, a to prostřednictvím jejich výtvarné činnosti (jejich vlastním způsobem). Děti většinou vyžily všeho, co jim počítač poskytl, obrázky proto vynikají vášnivou barevností, jsou temperamentní a nekonvenční. 9

11 Podzimní loučení 5. ročník Kombinovaná technika Téma této hodiny vzniklo jako snaha odpovědět na často kladenou otázku: Jak se dělá obloha? Počátek podzimu mívá oblohou s širokou škálou barev od mrazivě chladné modré, přes rudé a zářivé červánky až po blankytně modrou oblohu bez mráčků. Pozorování oblohy tedy vzešlo z iniciativy některých žáků. Samozřejmě už od konce léta si všímali odlétajících ptáků. Přesto jsme se dívali i na různé fotografie oblohy v časopisech, využili jsme i fotografie dětí. Snímky ukázaly, že obloha není jen modrá nebo černá s hvězdičkami a srpkem měsíce, či s bílými, tlustou čarou ohraničenými beránky. Pro mne jako učitele bylo záměrem procvičit míchání a zapíjení barev, rozšířit zkušenosti žáků s vodovými barvami a zároveň je přivést k experimentování s barvami. Oblohy samy o sobě vypadaly skvěle, ale děti je dokázaly obohatit o svou vlastní vzpomínku na odlet ptáků. Každá má svou mystiku, klid nebo dynamiku, každá je něčím zajímavá. Všechny obsahují jakousi touhu dálek, něco neuchopitelného. Ve všech je ten zvláštní pocit pohledu na odlétající ptáky bez nostalgie a loučení s létem s vědomím, že nastane jiné krásné období. 10

12 Tématická řada Svět našimi smysly 3. ročník Tento tématický celek je o různých způsobech vnímáním světa a abstraktním vyjádření, ke kterému jsem chtěla děti dovést prostřednictvím vjemu a na základě vyvolaných představ. Motivace probíhala převážně poslepu. Jediným úkolem pro děti bylo představit vlastní vize ostatním, každý věděl, že má právo vytvořit cokoli a že nikdo nemá právo říci, že by něco mělo vypadat jinak, protože jejich představa patří jenom jim. O poslouchání Kresba voskovým pastelem V této hodině děti poslouchaly zvuky, se zavřenýma očima hádaly která věc daný zvuk vydává a samy zkusily předvést ostatním nějaký originální zvuk. Poté jsme si o slyšených zvucích povídali. Každý měl možnost sdělit ostatním, jak tyto zvuky vnímal, jaké představy to v něm vyvolalo. Danou technikou byla kresba voskovým pastelem, zobrazení zvuků stejně jako ostatních podnětů jsme nepojmenovávali, ale interpretaci jsme nechali na divákovi a jeho představivosti. Každý své ztvárnění pojal jinak, někdo zobrazoval jednotlivé zvuky, někdo vytvořil barevný příběh, kde jeden vjem navazoval na jiný a někdo nakreslil svůj pocit z této hodiny. Většina z nich působí dosti živým dojmem, což bylo zřejmě způsobeno bujarým veselím, které zavládlo poté, co se do vymýšlení a předvádění zvuků pustily samy děti. 11

13 Všechny vůně světa Motivace v této hodině probíhala na zemi, seděli jsme v kruhu a děti měly na očích šátky, čichaly k různým věcem, ale neměly hádat, k čemu která vůně patří, ale rovnou se pokusit vidět barvy či tvary spojené s konkrétní vůní. Technikou pro toto téma bylo rozmazávání barevných kříd 12

14 Na dotek Úvod tohoto tématu probíhal opět v kruhu s šátky na očích. Dětem byly předkládány různé předměty s rozdílnou strukturou. Následně mohly použít pouze měkký náčrtový papír. lepidlo a nůžky záleželo jen na nich, jakým způsobem se zhostí tohoto obtížného úkolu zda papír natrhají, budou stříhat, mačkat či lepit. Ve své jednoduchosti a limitované barevnosti vznikly skutečně zajímavé práce, které si dokonce nevědomky pohrávaly se stínem a světlem tam, kde papír vystupuje. 13

15 Jak to chutná Malba temperovými barvami Tato hodina měla pro děti nejzábavnější motivační část. Každý si přinesl něco na zub pro sebe i pro ostatní ve skupině (děti byly rozděleny do skupin po šesti). Pro dodržení rozmanitosti chutí jsem do každé skupiny přidala nějaké pochutiny. Poté bylo snazší vzpomenout si jak chutná jejich nejoblíbenější jídlo, jak chutná tužka, když ji okusují, co nejdivnějšího jim skončilo na jazyku. Povídali jsme si o tom, jaké představy to v nich vyvolalo, a protože už způsob práce znaly z předchozích hodin, jejich představivost pracovala na plné obrátky. 14

16 Stopy Velká Bíteš Kresba barevným pastelem. Motivací pro tvorbu stop byla paměť chodníku, o čem by mohl vyprávět a jak by asi vypadal, kdyby na něm každý zanechal svoji stopu. Instalace Následně jsme se vydali se stopami a fotoaparátem do města, konkrétní umístění a způsob instalace vybírali žáci ve skupinách. Stopy jsme tedy několikrát přemísťovali na základě návrhů skupin, které si své dílo potom fotografovali. 15

17 Závěr Kouzlo, které v sobě nese umění dvacátého století jsem objevovala a objevuji opakovaně. Umění, které na mne má také velký vliv, je to, které mohu vidět na výstavách, ale důsledky tohoto vlivu si uvědomuji až se zpožděním. Je to vizuální vjem, který je prvním zprostředkovatelem podnětu, cesta do podvědomí je však dlouhá. Největší vliv na mne mají právě členové skupiny Stir Up; s jejich pracemi se setkávám nejčastěji. Neovlivňuje mne to v tom, že bych snad připodobňovala svoji tvorbu k někomu z nich, na to jsme samozřejmě příliš sami sebou. Členové skupiny mají neuvěřitelné množství nápadů, témat, energie a to jsou body, ze kterých se odrážím já. Tvořila bych a tvořím i bez jejich vlivu, ale jsou nyní mým nejvíce ovlivňujícím zdrojem inspirace. Ve své diplomové práci jsem se nechala vést obrazy, které přicházely při čtení Effenbergerovy poezie. Představy jsem nechala plynout, jen jsem je přijímala. Vědomě jsem verše četla opakovaně, neboť ta slova vyvolávají nové a nové vize a já jsem se stala adresátem a konečným zpracovatelem. Konečný výběr a konkrétní provedení bylo již vědomé. Osvobození fantazie a schopnosti přijímat různé podněty a schopnost jim porozumět jsem se snažila naučit i své žáky. Umět čerpat ze světa kolem nich, využívat svůj potenciál, porozumět své fantazii, umět chápat své představy, osvobodit se v převádění představ do vizuálního zobrazení, to jsou otevřená vrátka pro schopnosti, které už mají v sobě. 16

18 Použitá literatura COPPLESTONE, Trewin. Moderní umění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965, (Světové dějiny ; sv. 30) 44 s, 54 celostránkových obrazových příloh DAVID, Jiří. Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén. Polička: Fantisk, 1993, 122 s. ISBN Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/2). Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Praha: Academia, 1998, 494 s. ISBN EFFENBERGER, Vratislav: Výtvarné projevy surrealismu. 1. vyd. Praha: Odeon 1969, svazek 47, 241 s. ISBN: 09/ Encyklopedie českého výtvarného umění. Autorský kolektiv ústavu teorie a dějin umění ČSAV za vedení Dr. Emanuela Poleho, DrSc., Academia Praha s. LYNTON, Norbert. Umění 19. a 20. století. Praha: Artia, s. MALIVA, Josef. Hodiny s výtvarným uměním v českých zemích. Nárys dějin umění od pravěku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN MATYSKOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy pro učitelství 1. stupně ZŠ. Brno: rektorát Masarykovy univerzity, 1990, 138 s. ISBN ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, s. ISBN X. SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 291 s. ISBN X 17

19 UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, s. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Výzkumný ústav pedagogický Praha, s. Dostupný na WWW: Znamení zvěrokruhu. Samizdatový sborník sepsaný skupinou kolem Karla Teiga: s. Seznam vyobrazení O reverso do olhar, (katalog k výstavě). Coimbra: Cámara Municipal D Coimbra, 2008 J. Bubeník, Entering the grotto solves nothing, olej, s 17 Černý humor, 2009 (katalog k výstavě), 2009 A. Budík, Le merveilleux du hasard XVI, koláž, s 16 J. Kremláček, Mona Lisa, koláž, s 16 J. Wolf, Opilý koráb, olej, s 17 Vlastní praktická činnost Svátek čistého rozumu, s 18 Zlatá brána I, s 18 Zlatá brána II, s 19 Je tolik jiných světů že noc třese zamčenými dveřmi, s 25 Ale to není nikam jinam než do dálky k mým ústům, s 25 Přece jedinkrát náhlý déšť, s 26 Pojď jenom dál, s 28 Šašek, s 28 Stopy světla detail obrazu, s 29 Psychopatický zahradník detail obrazu, s 29 Pojď jenom dál detail obrazu, s 29 Šašek a královna detail obrazu, s 29 Světlotmoucí propletenec, s 29 Dnes neodejdeš, s 30 18

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 2. stupeň Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje k rozvoji kreativity,

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Návrh modelu hodnocení výtvarné výchovy podle koncepce vzdělávacího programu Gymnázia Bučovice Diplomová práce Příloha

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více