UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého procesu. Tato oblast rozvíjí u žáků specifické cítění, tvořivost i vnímavost k uměleckým dílům. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vyučovací předmět : VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Učební předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa okolního i vlastního vnitřního prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje k tomu, aby porozuměli výtvarnému umění, jeho jazyku a významům, aby chápali výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Rozvíjí schopnost žáků citlivě vnímat okolní svět, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je praktické osvojení výtvarných dovedností a technik, rozvoj přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření své fantazie, prostorové představivosti, smyslu pro originalitu a vlastní výraz. Na 1.stupni základní školy se žáci seznamují prostřednictvím praktických činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly zejména autorů zaměřujících svou tvorbu pro děti. Žáci se učí umění vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem chápat, rozpoznávat a interpretovat jeho uměleckou výpověď. Na 2.stupni základní školy se otvírá cesta k širšímu nazírání na kulturu a umění. Žáci si připomínají historické souvislosti a společenský kontext ovlivňující kulturu a umění. Inspirací k činnostem se stávají díla literární, dramatická (film, divadlo), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výtvarných prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otvírají společný prostor pro získávání dovedností a poznatků překračující rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova V základním vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní smyslové a mimosmyslové vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a intenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti zapojit se na odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Obsahem výtvarné výchovy je výtvarné osvojování skutečnosti, výtvarná kultura a užité dekorativní a prostorové práce v tématických celcích: tématické práce, zobrazování přírodních a umělých forem, dekorativní práce, prostorové vytváření a práce v materiálu, výtvarná kultura. Vyučovací předmět Výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. a 2.stupně základní školy. Jeho týdenní dotace činí v , ročníku 1 hodinu týdně, ve ročníku 2 hodiny týdně. Ve výuce v 1. 3.ročníku (1.vzdělávací období) převládají různé hravé činnosti a experimentování, ve 4. a 5.ročníku (2.vzdělávací období) přecházejí k uvědomělejší výtvarné práci, v 6. 9.ročníku (3.vzdělávací období) se vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování jejich zájmu o výtvarnou práci vhodnou motivací a volbou náročnějších úkolů a technik.zaměřuje se rovněž větší měrou i na náměty vyžadující více přemýšlení, uvažování a také vytváří prostor pro osobitý, umělecký projev žáka. Konkrétní činnosti volí učitel podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky jednou za 14 dnů v kombinaci s jiným předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. Pracovní činnosti apod.). 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Výtvarná výchova Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru. Podporujeme netradiční způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování. Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a nevhodné chování. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince. Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury. 2

3 Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům ve společnosti a ve světě. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme.kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky používat při jejich práci různé vhodné materiály, nástroje a techniky. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky. Učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji. Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi. Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje nadání. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 3

4 1.ročník Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně Rozlišuje různé výtvarné materiály a Tématické práce Člověk a jeho volný čas. obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. techniky. - - tématické práce ze života dětí a společnosti zážitky z filmů, poslechu a četby V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Organizuje si svoje pomůcky, pracovní místo, dodržuje základní hygienické návyky při práci a bezpečnost práce. Správně drží a používá náčiní k výtvarným činnostem. Experimentuje s barvou, poznává její vlastnosti pomocí smyslového vnímání a pokusů. Rozlišuje vlastnosti různých výtvarných prostředků (vodové a temperové barvy, mastné, polomastné a suché pastely, netradiční prostředky). Pracuje s linií, používá různé techniky práce s linií a různé i netradiční prostředky (pero, dřívko, tuha, drát, peří ). Rozlišuje základní výtvarné pojmy, pojmenovává výtvarné techniky a prostředky. Rozlišuje základní barvy, jejich odstíny, uvědomuje si kontrast, výrazovost barevného tónu. Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary objemy - světlostní a barevné kontrasty - rytmus, barevné vztahy objektů (ovoce, zelenina, květiny, zvířata, lidé, hračky, ilustrace) - fantazie a spontánní tvorba na základě smyslového vnímání a dosavadních životních zkušeností Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus - střídání barev - kontrast barev tiskání, zapouštění, frotáž (dekorativní textilie, obaly, obalový materiál) - dekor na užitých předmětech (hrnečky, talíře, džbánky) 4

5 Umístí dekorativní prvky do omezeného prostoru. Dodržuje rytmus v řazení prvků. Tvoří prostorové útvary, překlápí, ohýbá, stříhá, formuje a modeluje různé tradiční i netradiční materiály. Orientuje se v prostoru (PLO) a tvoří jednoduché makety. Prostorové vytváření a práce v materiálu - makety objektů (krabičky) - zvířata plastika, modelování - hlavy a masky - maňásek Výtvarná kultura Užité umění v bytě - kultura bydlení a oblékání rozvoj vkusu 1.ročník Chápe vliv výtvarného umění na život člověka, projevuje vkus. Rozpozná nejznámější autory výtvarných děl pro děti (ilustrace, film). Ilustrace - dětské knihy, seriály, animované filmy 5

6 2.ročník Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienická pravidla a bezpečnost práce. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Organizuje svou práci, pomůcky, pracovní místo. Experimentuje s barvou na základě smyslového vnímání barvy míchá, překrývá, kombinuje objevuje vlastnosti různých výtvarných prostředků. Experimentuje s linií, používá různé nástroje (štětec, dřívko, drát, nit, prst, kov, kůži, vlas). Rozlišuje základní výtvarné pojmy Uvědomuje si kontrast barev, rozlišuje světlost, tmavost, barvy teplé a studené. Umisťuje dekorativní prvky v ploše řadí je symetricky, rytmicky do omezeného místa. Tvoří prostorové útvary s využitím různých materiálů i netradičních na základě dosavadních životních zkušeností. Tématické práce Člověk a jeho volný čas - tématické práce ze života dětí a společnosti, přírody - zážitky z četby, filmu, dosavadních životních prožitků a zkušeností Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy - barevné vztahy objektů - barevnost - kontrast - rytmus - kresba a malba na základě smyslového vnímání - hra s barvou míchání a překrývání (prostorové a plošné vyjádření v souvislosti s vlastními prožitky Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus - střídání tvarů a barev - kontrast - návrh na šatové a dekorační textilie tiskání, frotáž, zapouštění barev - dekor na užitných předmětech (nádobí, záložky, přání ) 6

7 Orientuje se v prostoru i ploše (popředí, pozadí). Poznává jednoduché prvky lidového umění. Chápe vliv výtvarného umění na život člověka a jeho životní prostředí. Projevuje vkus. Orientuje se v nejznámějších malířích a jejich tvorbě pro děti (ilustrace, animovaný film, loutky). Prostorové vytváření a práce v materiálu - práce s papírem (maketa) - práce s látkou (maňásek) - modelování (reliéf, figura) - využití tradičních i netradičních modelářských materiálů - asambláž (fantastické postavy a objekty) - užité umění (keramika) Výtvarná kultura Užité umění - užité umění v bytě - kultura bydlení - odívání 2.ročník Ilustrace - ilustrace dětské knihy - kreslené, loutkové, animované filmy a neznámější autoři 7

8 Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnost práce. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Používá barvu na základě dosavadních zkušeností (míchání, překrývání, kombinování), využívá různé vlastnosti barev různých druhů výtvarných prostředků. Pracuje s linií, experimentuje, používá různé druhy linií (přímá, vlnovka, lomená, přerušovaná), používá různé nástroje a sleduje jejich stopu. Rozliší a pojmenuje základní výtvarné techniky, používá výtvarné pojmy. Uvědomuje si kontrast, světlost a tmavost barev, aplikuje teplé a studené barvy na základě vlastních prožitků a smyslového vnímání. Tvoří symetrické a asymetrické prvky v ploše, řadí je a kombinuje. Tvoří prostorové útvary s využitím různých materiálů a technik, využívá své dosavadní životní zkušenosti. Orientuje se v prostoru a ploše. Rozlišuje různé druhy lidového umění a jeho dekorativní prvky. Tématické práce Člověk, jeho pracovní prostředí, prostředí domova, sport - tématické práce ze života dětí a společnosti, přírody - zážitky z četby, filmu, prožitků různých událostí Zobrazování přírodních umělých forem - linie, objemy, tvary - barevné vztahy objektů - kontrast - rytmus - kresba a malba na základě smyslového vnímání vlastních prožitků a zkušeností - využití poznatků o barvě a jejích vlastnostech prostorové vyjádření - základy perspektivy Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus, střídání tvarů a barev - kontrast (dekorační textilie tiskání, frotáž, zapouštění, kombinované techniky vosk, barva, tuš - dekor na užitných předmětech (nádobí, přání) 3.ročník 8

9 Aplikuje jednoduché prvky výtvarného umění v praktickém životě kultura bydlení, projevuje vkus. Orientuje se v tvorbě malířů pro děti (ilustrace, film, animovaný film, loutka). Prostorové vytváření a práce v materiálu - práce s papírem, látkou maketa, maska, maňásek, kulisa k loutkovému divadlu - práce s modelovacími hmotami ( modelína, hlína, sádra) reliéf, lineární plastika - asambláž fantastické objekty, postavy - keramika Výtvarná kultura Užité umění - kultura bydlení, pracovního prostředí - odívání pěstování vkusu 3.ročník Ilustrace - ilustrace dětské knihy - autoři výtvarných děl pro děti (ilustrace, film, loutky, večerníčky, seriály) rozlišení vkusných a kýčovitých postav z animovaných seriálů 9

10 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy a jiné). Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnost práce. Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturní postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbě vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností. Rozlišuje realitu, uplatňuje svou fantazii a představivost. Porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy. Uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání s ostatními smysly. Používá současné technické zobrazovací prostředky. Experimentuje s kompozičními přístupy a principy člení, rozkládá a skládá přírodní tvary v prostoru i ploše, využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací v lineární kompozici, svobodně volí a kombinuje prostředky. Ověřuje vliv svých činností na okolí, vyjadřuje nové a neobvyklé pocity a prožitky. Tématické práce Člověk a okolní svět - tématické práce z vlastního prostředí a zkušeností život dětí, dospělých, příroda, společnost, zážitky z četby, filmu Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality textury (podobnost, kontrast, rytmus) v ploše i prostoru - uspořádání objektů do celků (výrazovost, velikost, vzájemné postavení základy perspektivy) - vizuálně obrazné vyjádření podnětů smyslových, jejich reflexe a vztahy - kresba a malba Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky pro časový průběh ve statickém i dynamickém vyjádření - dekor užitné předměty z běžného života, vitráž - 4.ročník 10

11 4.ročník Osobitost svého vnímání uplatňuje Uplatňuje spontanuitu, hledá nové kontexty pro Prostorové vytváření a práce v materiálu v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění). uplatnění samostatně vytvořených i přejatých obrazových znaků. Uplatňuje prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, představ a osobních zkušeností manipuluje s objekty, vyjadřuje pohyb a jeho umístění v prostoru masky, loutky, kulisy modelování skulptura, reliéf (tradiční i netradiční materiály), mozaika asambláž keramika Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Uplatňuje osobní postoj v komunikaci, v rámci skupin porovnává s vlastní interakcí. Rozlišuje různé typy vizuálně obrazných vyjádření (ilustrace, hračky, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, fotografie, elektronický obraz, reklama) volí a uplatňuje vhodné prvky tohoto vyjádření. Výtvarná kultura - fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média - reklama besedy, motivace pro vlastní tvorbu - kultura bydlení, odívání bydlení v minulosti a dnes, prvky lidové architektury zvyky, kroje - základní obrazové prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle - rozdílnost výtvarných děl, výtvarná výpověď, vhodnost, účinek 11

12 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy a jiné). Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy vhodnou volbou nástrojů a technik. Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturní postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbě vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, používá současné zobrazovací prostředky. Tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, experimentuje s kompozičními postupy a principy, člení, rozkládá a rozděluje přírodní tvary v prostoru a ploše. Využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinaci v lineární kompozici, vyjadřuje nové a neobvyklé pocity a prožitky ve vlastní tvorbě. Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro ostatní. Kombinuje a proměňuje prvky vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu, prostoru. Uplatňuje spontaneitu, hledá nové vlastní i přejaté obrazové znaky. Tématické práce Člověk a okolní svět - tématické práce ze života dětí, společnosti, přírody - zážitky z vlastní četby, filmu, vlastních prožitků a zkušeností Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury (podobnost, kontrast, rytmus) v ploše i prostoru - perspektiva, kompozice uspořádání objektů do celků výrazovost, velikost, vzájemný poměr a postavení v ploše - vizuálně obrazné vyjádření smyslových podnětů, jejich reflexe, vztahy - kresba, malba Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - lineární, světlostní, barevné. plastické a prostorové prostředky pro časový průběh ve statickém i dynamickém vyjádření (obrazce, vzory, dekorační prvky 5.ročník 12

13 Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu Hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i výtvarnou výpověď, vyjadřuje se k práci druhých. neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění). Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Vyjadřuje statickou i dynamickou skutečnost, uspořádání, objekty do celků (výrazovost, velikost, vztahy základy perspektivy a kompozice). Vytváří objekty plošné i prostorové, používá tradiční i netradiční materiály a techniky. Poznává a využívá výrazové možnosti akční tvorby (PC, fotografie, video). Poznává umělecká díla současnosti i minulosti přiměřeně věku, hodnotí a srovnává jejich účinek, využívá je ke komunikaci s ostatními. Prostorové vytváření a práce v materiálu - modelářské práce s tradiční modelovací hmotou (plastika v reliéfu i figurální) - netradiční materiály skulptury z drátu, plechu, papíru, dřeva, plastů asambláž - mozaika - keramika Výtvarná kultura - fotografie, film, televize, video, DVD, grafické možnosti PC, reklama (besedy motivace pro vlastní tvorbu a výtvarnou komunikaci) - kultura prostředí výtvarné umění v běžném životě, užité umění, bydlení, odívání vkus - základní obrazové prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle, rozdílnost uměleckých děl, nejznámější autoři české výtvarné tvorby - výtvarná výpověď,. vhodnost, účinek 5.ročník 13

14 6.ročník Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší Používá výtvarné výrazové prostředky a Tématické práce škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. výtvarné techniky na základě dosavadních zkušeností, experimentuje s novými netradičními prostředky. - člověk a jeho pracovní činnosti, volný čas Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Rozlišuje výtvarné pojmy (kresba, linie, malba plocha, barva ) uplatňování vztahů mezi tvarem, funkcí, materiálem, technikou a estetickou stránkou předmětů. Uplatňuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury). Řeší prostorové úkoly uspořádá objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření. Vědomě vnímá a uplatňuje reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly ve vlastní tvorbě. Uplatňuje reflexi ostatních uměleckých druhů (drama, hudba). Uplatňuje subjektivní pocity pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností. Zobrazování přírodních a umělých forem - tělesa - tvary a znaky předmětů - barevné vztahy objektů a prostředí (ovoce, zelenina, rostliny, živočichové, lidská postava a její proporce) - prvky fantazie - prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy, objemy, světlostní a barevné kvality) Dekorativní práce - tapety, potahové látky, koberce - batika - kachlík, dlaždice (osově a středově souměrné vzory) - etiketa, známka, logo, reklamní leták 14

15 Interpretuje umělecká vizuálně obrazná Uplatňuje estetický vztah k životnímu vyjádření současnosti i minulosti, vychází při prostředí. tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí historických souvislostí. Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Orientuje se ve výtvarném umění od pravěku po středověk se zaměřením na bydlení, život a životní styl. Rozvíjí a uplatňuje vkus, rozlišuje mezi vhodnými díly a vlivy na život. Komunikuje prostřednictvím vlastní i převzaté tvorby s respektováním záměru autora. Projevuje zájem o galerie, muzea, památky a osobnosti výtvarného umění, posuzuje historické, sociální a kulturní souvislosti. Prostorové vytváření a práce s materiálem - plastika (reliéf, figurální plastika kachel, figura) - mozaika - asambláž - maňásek, loutka - zvířátka - masky - jednoduché architektonické objekty - kulisy k loutkovému divadlu Výtvarná kultura - besedy, přednášky, návštěva galerie, muzea, památek - vývoj umění od pravěku po středověk (umělecké slohy ve stavitelství, bydlení, odívání) - užité umění v bytě (kultura bydlení) - ilustrace 6.ročník 15

16 Vybírá, vytváří a pojmenovává co Používá tradičních výtvarných Tématické práce nejširší škálu prvků vizuálně obrazných prostředků (kresba, malba, koláž, - zážitky z vlastního a společenského vyjádření a jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. mozaika, kombinované techniky, textilní aplikace, práce s modelovací hmotou). - života, četby, filmu, sportu, práce parafráze uměleckého díla Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Používá tradičních výtvarných technik ( vodové a temperové barvy,, kvaš, akvarel, pastely, grafické techniky). Vymodeluje jednoduchý reliéf, figurální plastiku, zná základní pojmy. Používá netradiční materiály a techniky. Objevuje estetické kvality skutečnosti, uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení. Řeší prostorové úkoly, chápe vztahy mezi tvarem, formou, funkcí, materiálem, technickou a estetickou stránkou předmětu. Projevuje vztah k barvě a barevné harmonii, rozlišuje barvy podle tónů a odstínů. Výtvarně vyjadřuje své emoce, pocity, nálady. Zobrazování přírodních a umělých forem - přírodní tvary a formy rostlinné a živočišné tkáně - neobvyklé tvary předmětů - fantastické stroje - lidská postava v pohybu - prostorové útvary a jejich skupiny (zátiší, zákoutí) Dekorativní práce - krátké nápisy, kompozice z písma - poštovní známka - reklamní leták, logo, plakát Prostorové vytváření a práce v materiálu - figurální a nefigurální motiv ( dřevo, kov plech, drát, alobal, textil, sádra) plastiky, mozaiky - vitráž (užité umění) - trojrozměrné formy - fantastické stroje, hračky, objekty pro dětská hřiště (konstruování, modelování, montování, lepení) - jednoduché sochařské práce: figurální plastika, busta 7.ročník 16

17 7.ročník Interpretuje umělecká vizuálně obrazná Rozvíjí vkus, vztah k životnímu prostředí a vyjádření současnosti i minulosti, vychází při estetickému vzhledu prostředí (ráz krajiny, tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí kultura bydlení). historických souvislostí. Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Rozlišuje vkusnost a vhodnost reklamy, hodnotí estetickou stránku v médiích a letácích. Orientuje se ve výtvarném umění (vrcholný středověk, počátky novověku). Projevuje zájem o kulturní památky, výtvarná díla, navštěvuje galerie, muzea, památky a předává poznatky druhým. Rozlišuje užité umění od uměleckých děl, ví, co je kýč. Výtvarná kultura - výtvarné umění do 18.století, stavební a umělecké slohy - osobnosti výtvarného umění - besedy, přednášky, galerie, muzea, památky - užité umění: výrobky a jejich design, agitace a propagace ve spojení s písmem, reklama - vkus - umění a životní prostředí ráz krajiny, urbanistický plán v krajině 17

18 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší Používá výtvarných výrazových prostředků škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a tradičních (kresba, malba, koláž, akvarel, jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření kvaš, mozaika, kombinované a grafické vlastních zkušeností, vjemů, představ a techniky, textilní aplikace, pracuje poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a s modelovacím materiálem). jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Používá netradiční techniky a materiály, experimentuje s barvou, kombinací materiálu. Vytváří jednoduché sochařské práce, používá pojmy (plastika, reliéf, socha, sousoší, busta). Uplatňuje představivost a výtvarné myšlení. Chápe vztahy mezi tvarem, barvou, funkcí, materiálem, technickou a estetickou stránkou předmětu. Řeší prostorové úkoly ( v ploše i prostoru). Uplatňuje vztah k barvě a barevné harmonii, rozlišuje barevný tón a odstín, užívá barevnou nadsázku, pěstuje vkus. Výtvarně vyjadřuje své emoce, nálady, dojmy a pocity. Tématické práce - zážitky z vlastního i společenského života - mezilidské vztahy - konkrétní a abstraktní práce v návaznosti na poznatky z jiných druhů umění ( literatura, hudba, film, fotografie) - ilustrace Zobrazování přírodních a uměleckých forem - lidská postava a její části, skupiny postav - vytváření velkých prostorových výtvorů - krajinné motivy v omezené části - architektonické prvky - živé a neživé přírodniny - fantastické prvky Prostorové vytváření a práce v materiálu - jednoduché sochařské práce (tradiční i netradiční materiál) - oděvní doplňky a prvky, bytové doplňky a prvky - moderní architektura obytná, rekreační, sportovní kulturní ( makety celých objektů nebo částí) 8. a 9.ročník 18

19 Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí historických souvislostí. Uplatňuje estetický vztah k životnímu prostředí (ráz krajiny, urbanismus, kultura bydlení). Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Sleduje trendy v odívání, oděvní tvorbu, posiluje vkus, význam průmyslového designu a jeho vliv na odbyt výrobků. Používá užité umění jako doplněk odívání. Orientuje se v českém i světovém výtvarném umění, sleduje vývoj výtvarného umění do konce 20. století. Navštěvuje galerie, muzea, skanzeny, památky svoje poznatky vhodně prezentuje a předává ostatním. Orientuje se v osobnostech výtvarného umění minulosti i současnosti. Dekorativní práce - kompozice s písmem - reklamní leták, logo - přebal knihy, CD, DVD Výtvarná kultura - umělecké historické slohy, historizující slohy a směry, umění současnosti - poznávání umění, výtvarné souvislosti (výstavy, galerie, muzea) - současná bytová kultura - vztah ostatních výtvarných složek s architekturou, urbanistika - ochrana a tvorba životního prostředí z estetických hledisek 8. a 9.ročník 19

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-5-1-01 VV-5-1-02 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová Předmět Užité výtvarné činnosti (dále jen UVČ) je dotován 1 hodinou týdně a

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

I. 9 VV Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

I. 9 VV Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) I. 9 VV Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Cílem výtvarné výchovy je v prvé řadě rozvoj výtvarného myšlení,

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 2 2 2 1 1 2 14 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

6.18 Výtvarná výchova 2.stupeň

6.18 Výtvarná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Umění a kultura Výtvarná výchova 6.18 Výtvarná výchova 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.7 Umění a kultura Výtvarná výchova UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu:

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.7 Umění a kultura Výtvarná výchova UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.7 Umění a kultura 5.7.2 Výtvarná výchova Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Předmět výtvarná výchova je vyučován v 6.-9. ročníku, přičemž v 6. a 7. ročníku jsou mu věnovány 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina v týdnu. Je pokračováním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1. 3. Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová 1./2 Vv - 1.-3. roč. VV -3-1-01 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 4. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,

Více