UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého procesu. Tato oblast rozvíjí u žáků specifické cítění, tvořivost i vnímavost k uměleckým dílům. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vyučovací předmět : VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Učební předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa okolního i vlastního vnitřního prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje k tomu, aby porozuměli výtvarnému umění, jeho jazyku a významům, aby chápali výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Rozvíjí schopnost žáků citlivě vnímat okolní svět, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je praktické osvojení výtvarných dovedností a technik, rozvoj přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření své fantazie, prostorové představivosti, smyslu pro originalitu a vlastní výraz. Na 1.stupni základní školy se žáci seznamují prostřednictvím praktických činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly zejména autorů zaměřujících svou tvorbu pro děti. Žáci se učí umění vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem chápat, rozpoznávat a interpretovat jeho uměleckou výpověď. Na 2.stupni základní školy se otvírá cesta k širšímu nazírání na kulturu a umění. Žáci si připomínají historické souvislosti a společenský kontext ovlivňující kulturu a umění. Inspirací k činnostem se stávají díla literární, dramatická (film, divadlo), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výtvarných prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otvírají společný prostor pro získávání dovedností a poznatků překračující rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova V základním vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní smyslové a mimosmyslové vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a intenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti zapojit se na odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Obsahem výtvarné výchovy je výtvarné osvojování skutečnosti, výtvarná kultura a užité dekorativní a prostorové práce v tématických celcích: tématické práce, zobrazování přírodních a umělých forem, dekorativní práce, prostorové vytváření a práce v materiálu, výtvarná kultura. Vyučovací předmět Výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1. a 2.stupně základní školy. Jeho týdenní dotace činí v , ročníku 1 hodinu týdně, ve ročníku 2 hodiny týdně. Ve výuce v 1. 3.ročníku (1.vzdělávací období) převládají různé hravé činnosti a experimentování, ve 4. a 5.ročníku (2.vzdělávací období) přecházejí k uvědomělejší výtvarné práci, v 6. 9.ročníku (3.vzdělávací období) se vzdělávací obsah předmětu zaměřuje na posilování jejich zájmu o výtvarnou práci vhodnou motivací a volbou náročnějších úkolů a technik.zaměřuje se rovněž větší měrou i na náměty vyžadující více přemýšlení, uvažování a také vytváří prostor pro osobitý, umělecký projev žáka. Konkrétní činnosti volí učitel podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky jednou za 14 dnů v kombinaci s jiným předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. Pracovní činnosti apod.). 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Výtvarná výchova Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru. Podporujeme netradiční způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování. Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a nevhodné chování. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince. Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury. 2

3 Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům ve společnosti a ve světě. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme.kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky používat při jejich práci různé vhodné materiály, nástroje a techniky. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky. Učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji. Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými výtvarnými profesemi. Talentovaným žákům pomáháme při volbě vhodného povolání (studia), ve kterém budou moci plně využít a rozvinout svoje nadání. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 3

4 1.ročník Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně Rozlišuje různé výtvarné materiály a Tématické práce Člověk a jeho volný čas. obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. techniky. - - tématické práce ze života dětí a společnosti zážitky z filmů, poslechu a četby V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Organizuje si svoje pomůcky, pracovní místo, dodržuje základní hygienické návyky při práci a bezpečnost práce. Správně drží a používá náčiní k výtvarným činnostem. Experimentuje s barvou, poznává její vlastnosti pomocí smyslového vnímání a pokusů. Rozlišuje vlastnosti různých výtvarných prostředků (vodové a temperové barvy, mastné, polomastné a suché pastely, netradiční prostředky). Pracuje s linií, používá různé techniky práce s linií a různé i netradiční prostředky (pero, dřívko, tuha, drát, peří ). Rozlišuje základní výtvarné pojmy, pojmenovává výtvarné techniky a prostředky. Rozlišuje základní barvy, jejich odstíny, uvědomuje si kontrast, výrazovost barevného tónu. Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary objemy - světlostní a barevné kontrasty - rytmus, barevné vztahy objektů (ovoce, zelenina, květiny, zvířata, lidé, hračky, ilustrace) - fantazie a spontánní tvorba na základě smyslového vnímání a dosavadních životních zkušeností Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus - střídání barev - kontrast barev tiskání, zapouštění, frotáž (dekorativní textilie, obaly, obalový materiál) - dekor na užitých předmětech (hrnečky, talíře, džbánky) 4

5 Umístí dekorativní prvky do omezeného prostoru. Dodržuje rytmus v řazení prvků. Tvoří prostorové útvary, překlápí, ohýbá, stříhá, formuje a modeluje různé tradiční i netradiční materiály. Orientuje se v prostoru (PLO) a tvoří jednoduché makety. Prostorové vytváření a práce v materiálu - makety objektů (krabičky) - zvířata plastika, modelování - hlavy a masky - maňásek Výtvarná kultura Užité umění v bytě - kultura bydlení a oblékání rozvoj vkusu 1.ročník Chápe vliv výtvarného umění na život člověka, projevuje vkus. Rozpozná nejznámější autory výtvarných děl pro děti (ilustrace, film). Ilustrace - dětské knihy, seriály, animované filmy 5

6 2.ročník Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienická pravidla a bezpečnost práce. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Organizuje svou práci, pomůcky, pracovní místo. Experimentuje s barvou na základě smyslového vnímání barvy míchá, překrývá, kombinuje objevuje vlastnosti různých výtvarných prostředků. Experimentuje s linií, používá různé nástroje (štětec, dřívko, drát, nit, prst, kov, kůži, vlas). Rozlišuje základní výtvarné pojmy Uvědomuje si kontrast barev, rozlišuje světlost, tmavost, barvy teplé a studené. Umisťuje dekorativní prvky v ploše řadí je symetricky, rytmicky do omezeného místa. Tvoří prostorové útvary s využitím různých materiálů i netradičních na základě dosavadních životních zkušeností. Tématické práce Člověk a jeho volný čas - tématické práce ze života dětí a společnosti, přírody - zážitky z četby, filmu, dosavadních životních prožitků a zkušeností Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy - barevné vztahy objektů - barevnost - kontrast - rytmus - kresba a malba na základě smyslového vnímání - hra s barvou míchání a překrývání (prostorové a plošné vyjádření v souvislosti s vlastními prožitky Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus - střídání tvarů a barev - kontrast - návrh na šatové a dekorační textilie tiskání, frotáž, zapouštění barev - dekor na užitných předmětech (nádobí, záložky, přání ) 6

7 Orientuje se v prostoru i ploše (popředí, pozadí). Poznává jednoduché prvky lidového umění. Chápe vliv výtvarného umění na život člověka a jeho životní prostředí. Projevuje vkus. Orientuje se v nejznámějších malířích a jejich tvorbě pro děti (ilustrace, animovaný film, loutky). Prostorové vytváření a práce v materiálu - práce s papírem (maketa) - práce s látkou (maňásek) - modelování (reliéf, figura) - využití tradičních i netradičních modelářských materiálů - asambláž (fantastické postavy a objekty) - užité umění (keramika) Výtvarná kultura Užité umění - užité umění v bytě - kultura bydlení - odívání 2.ročník Ilustrace - ilustrace dětské knihy - kreslené, loutkové, animované filmy a neznámější autoři 7

8 Rozpoznává a porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností vjemů, zážitků a představ. Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnost práce. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností. Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Používá barvu na základě dosavadních zkušeností (míchání, překrývání, kombinování), využívá různé vlastnosti barev různých druhů výtvarných prostředků. Pracuje s linií, experimentuje, používá různé druhy linií (přímá, vlnovka, lomená, přerušovaná), používá různé nástroje a sleduje jejich stopu. Rozliší a pojmenuje základní výtvarné techniky, používá výtvarné pojmy. Uvědomuje si kontrast, světlost a tmavost barev, aplikuje teplé a studené barvy na základě vlastních prožitků a smyslového vnímání. Tvoří symetrické a asymetrické prvky v ploše, řadí je a kombinuje. Tvoří prostorové útvary s využitím různých materiálů a technik, využívá své dosavadní životní zkušenosti. Orientuje se v prostoru a ploše. Rozlišuje různé druhy lidového umění a jeho dekorativní prvky. Tématické práce Člověk, jeho pracovní prostředí, prostředí domova, sport - tématické práce ze života dětí a společnosti, přírody - zážitky z četby, filmu, prožitků různých událostí Zobrazování přírodních umělých forem - linie, objemy, tvary - barevné vztahy objektů - kontrast - rytmus - kresba a malba na základě smyslového vnímání vlastních prožitků a zkušeností - využití poznatků o barvě a jejích vlastnostech prostorové vyjádření - základy perspektivy Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - rytmus, střídání tvarů a barev - kontrast (dekorační textilie tiskání, frotáž, zapouštění, kombinované techniky vosk, barva, tuš - dekor na užitných předmětech (nádobí, přání) 3.ročník 8

9 Aplikuje jednoduché prvky výtvarného umění v praktickém životě kultura bydlení, projevuje vkus. Orientuje se v tvorbě malířů pro děti (ilustrace, film, animovaný film, loutka). Prostorové vytváření a práce v materiálu - práce s papírem, látkou maketa, maska, maňásek, kulisa k loutkovému divadlu - práce s modelovacími hmotami ( modelína, hlína, sádra) reliéf, lineární plastika - asambláž fantastické objekty, postavy - keramika Výtvarná kultura Užité umění - kultura bydlení, pracovního prostředí - odívání pěstování vkusu 3.ročník Ilustrace - ilustrace dětské knihy - autoři výtvarných děl pro děti (ilustrace, film, loutky, večerníčky, seriály) rozlišení vkusných a kýčovitých postav z animovaných seriálů 9

10 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy a jiné). Pracuje s různými výtvarnými materiály a technikami, dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnost práce. Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturní postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbě vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností. Rozlišuje realitu, uplatňuje svou fantazii a představivost. Porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy. Uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání s ostatními smysly. Používá současné technické zobrazovací prostředky. Experimentuje s kompozičními přístupy a principy člení, rozkládá a skládá přírodní tvary v prostoru i ploše, využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací v lineární kompozici, svobodně volí a kombinuje prostředky. Ověřuje vliv svých činností na okolí, vyjadřuje nové a neobvyklé pocity a prožitky. Tématické práce Člověk a okolní svět - tématické práce z vlastního prostředí a zkušeností život dětí, dospělých, příroda, společnost, zážitky z četby, filmu Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality textury (podobnost, kontrast, rytmus) v ploše i prostoru - uspořádání objektů do celků (výrazovost, velikost, vzájemné postavení základy perspektivy) - vizuálně obrazné vyjádření podnětů smyslových, jejich reflexe a vztahy - kresba a malba Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky pro časový průběh ve statickém i dynamickém vyjádření - dekor užitné předměty z běžného života, vitráž - 4.ročník 10

11 4.ročník Osobitost svého vnímání uplatňuje Uplatňuje spontanuitu, hledá nové kontexty pro Prostorové vytváření a práce v materiálu v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění). uplatnění samostatně vytvořených i přejatých obrazových znaků. Uplatňuje prostředky pro vyjádření pocitů, nálad, představ a osobních zkušeností manipuluje s objekty, vyjadřuje pohyb a jeho umístění v prostoru masky, loutky, kulisy modelování skulptura, reliéf (tradiční i netradiční materiály), mozaika asambláž keramika Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Uplatňuje osobní postoj v komunikaci, v rámci skupin porovnává s vlastní interakcí. Rozlišuje různé typy vizuálně obrazných vyjádření (ilustrace, hračky, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, fotografie, elektronický obraz, reklama) volí a uplatňuje vhodné prvky tohoto vyjádření. Výtvarná kultura - fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média - reklama besedy, motivace pro vlastní tvorbu - kultura bydlení, odívání bydlení v minulosti a dnes, prvky lidové architektury zvyky, kroje - základní obrazové prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle - rozdílnost výtvarných děl, výtvarná výpověď, vhodnost, účinek 11

12 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, propoziční vztahy a jiné). Rozlišuje reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy vhodnou volbou nástrojů a technik. Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturní postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbě vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě. Uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, používá současné zobrazovací prostředky. Tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, experimentuje s kompozičními postupy a principy, člení, rozkládá a rozděluje přírodní tvary v prostoru a ploše. Využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinaci v lineární kompozici, vyjadřuje nové a neobvyklé pocity a prožitky ve vlastní tvorbě. Samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro ostatní. Kombinuje a proměňuje prvky vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu, prostoru. Uplatňuje spontaneitu, hledá nové vlastní i přejaté obrazové znaky. Tématické práce Člověk a okolní svět - tématické práce ze života dětí, společnosti, přírody - zážitky z vlastní četby, filmu, vlastních prožitků a zkušeností Zobrazování přírodních a umělých forem - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury (podobnost, kontrast, rytmus) v ploše i prostoru - perspektiva, kompozice uspořádání objektů do celků výrazovost, velikost, vzájemný poměr a postavení v ploše - vizuálně obrazné vyjádření smyslových podnětů, jejich reflexe, vztahy - kresba, malba Dekorativní práce Uspořádání prvků v ploše - lineární, světlostní, barevné. plastické a prostorové prostředky pro časový průběh ve statickém i dynamickém vyjádření (obrazce, vzory, dekorační prvky 5.ročník 12

13 Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu Hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i výtvarnou výpověď, vyjadřuje se k práci druhých. neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění). Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. Vyjadřuje statickou i dynamickou skutečnost, uspořádání, objekty do celků (výrazovost, velikost, vztahy základy perspektivy a kompozice). Vytváří objekty plošné i prostorové, používá tradiční i netradiční materiály a techniky. Poznává a využívá výrazové možnosti akční tvorby (PC, fotografie, video). Poznává umělecká díla současnosti i minulosti přiměřeně věku, hodnotí a srovnává jejich účinek, využívá je ke komunikaci s ostatními. Prostorové vytváření a práce v materiálu - modelářské práce s tradiční modelovací hmotou (plastika v reliéfu i figurální) - netradiční materiály skulptury z drátu, plechu, papíru, dřeva, plastů asambláž - mozaika - keramika Výtvarná kultura - fotografie, film, televize, video, DVD, grafické možnosti PC, reklama (besedy motivace pro vlastní tvorbu a výtvarnou komunikaci) - kultura prostředí výtvarné umění v běžném životě, užité umění, bydlení, odívání vkus - základní obrazové prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle, rozdílnost uměleckých děl, nejznámější autoři české výtvarné tvorby - výtvarná výpověď,. vhodnost, účinek 5.ročník 13

14 6.ročník Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší Používá výtvarné výrazové prostředky a Tématické práce škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. výtvarné techniky na základě dosavadních zkušeností, experimentuje s novými netradičními prostředky. - člověk a jeho pracovní činnosti, volný čas Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Rozlišuje výtvarné pojmy (kresba, linie, malba plocha, barva ) uplatňování vztahů mezi tvarem, funkcí, materiálem, technikou a estetickou stránkou předmětů. Uplatňuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury). Řeší prostorové úkoly uspořádá objekty do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu ve statickém i dynamickém vyjádření. Vědomě vnímá a uplatňuje reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly ve vlastní tvorbě. Uplatňuje reflexi ostatních uměleckých druhů (drama, hudba). Uplatňuje subjektivní pocity pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností. Zobrazování přírodních a umělých forem - tělesa - tvary a znaky předmětů - barevné vztahy objektů a prostředí (ovoce, zelenina, rostliny, živočichové, lidská postava a její proporce) - prvky fantazie - prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy, objemy, světlostní a barevné kvality) Dekorativní práce - tapety, potahové látky, koberce - batika - kachlík, dlaždice (osově a středově souměrné vzory) - etiketa, známka, logo, reklamní leták 14

15 Interpretuje umělecká vizuálně obrazná Uplatňuje estetický vztah k životnímu vyjádření současnosti i minulosti, vychází při prostředí. tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí historických souvislostí. Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Orientuje se ve výtvarném umění od pravěku po středověk se zaměřením na bydlení, život a životní styl. Rozvíjí a uplatňuje vkus, rozlišuje mezi vhodnými díly a vlivy na život. Komunikuje prostřednictvím vlastní i převzaté tvorby s respektováním záměru autora. Projevuje zájem o galerie, muzea, památky a osobnosti výtvarného umění, posuzuje historické, sociální a kulturní souvislosti. Prostorové vytváření a práce s materiálem - plastika (reliéf, figurální plastika kachel, figura) - mozaika - asambláž - maňásek, loutka - zvířátka - masky - jednoduché architektonické objekty - kulisy k loutkovému divadlu Výtvarná kultura - besedy, přednášky, návštěva galerie, muzea, památek - vývoj umění od pravěku po středověk (umělecké slohy ve stavitelství, bydlení, odívání) - užité umění v bytě (kultura bydlení) - ilustrace 6.ročník 15

16 Vybírá, vytváří a pojmenovává co Používá tradičních výtvarných Tématické práce nejširší škálu prvků vizuálně obrazných prostředků (kresba, malba, koláž, - zážitky z vlastního a společenského vyjádření a jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. mozaika, kombinované techniky, textilní aplikace, práce s modelovací hmotou). - života, četby, filmu, sportu, práce parafráze uměleckého díla Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Používá tradičních výtvarných technik ( vodové a temperové barvy,, kvaš, akvarel, pastely, grafické techniky). Vymodeluje jednoduchý reliéf, figurální plastiku, zná základní pojmy. Používá netradiční materiály a techniky. Objevuje estetické kvality skutečnosti, uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení. Řeší prostorové úkoly, chápe vztahy mezi tvarem, formou, funkcí, materiálem, technickou a estetickou stránkou předmětu. Projevuje vztah k barvě a barevné harmonii, rozlišuje barvy podle tónů a odstínů. Výtvarně vyjadřuje své emoce, pocity, nálady. Zobrazování přírodních a umělých forem - přírodní tvary a formy rostlinné a živočišné tkáně - neobvyklé tvary předmětů - fantastické stroje - lidská postava v pohybu - prostorové útvary a jejich skupiny (zátiší, zákoutí) Dekorativní práce - krátké nápisy, kompozice z písma - poštovní známka - reklamní leták, logo, plakát Prostorové vytváření a práce v materiálu - figurální a nefigurální motiv ( dřevo, kov plech, drát, alobal, textil, sádra) plastiky, mozaiky - vitráž (užité umění) - trojrozměrné formy - fantastické stroje, hračky, objekty pro dětská hřiště (konstruování, modelování, montování, lepení) - jednoduché sochařské práce: figurální plastika, busta 7.ročník 16

17 7.ročník Interpretuje umělecká vizuálně obrazná Rozvíjí vkus, vztah k životnímu prostředí a vyjádření současnosti i minulosti, vychází při estetickému vzhledu prostředí (ráz krajiny, tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí kultura bydlení). historických souvislostí. Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Rozlišuje vkusnost a vhodnost reklamy, hodnotí estetickou stránku v médiích a letácích. Orientuje se ve výtvarném umění (vrcholný středověk, počátky novověku). Projevuje zájem o kulturní památky, výtvarná díla, navštěvuje galerie, muzea, památky a předává poznatky druhým. Rozlišuje užité umění od uměleckých děl, ví, co je kýč. Výtvarná kultura - výtvarné umění do 18.století, stavební a umělecké slohy - osobnosti výtvarného umění - besedy, přednášky, galerie, muzea, památky - užité umění: výrobky a jejich design, agitace a propagace ve spojení s písmem, reklama - vkus - umění a životní prostředí ráz krajiny, urbanistický plán v krajině 17

18 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší Používá výtvarných výrazových prostředků škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a tradičních (kresba, malba, koláž, akvarel, jejich vztahů. Uplatňuje je pro vyjádření kvaš, mozaika, kombinované a grafické vlastních zkušeností, vjemů, představ a techniky, textilní aplikace, pracuje poznatků. Variuje různé vlastnosti prvků a s modelovacím materiálem). jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích. K tvorbě využívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace. Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. Používá netradiční techniky a materiály, experimentuje s barvou, kombinací materiálu. Vytváří jednoduché sochařské práce, používá pojmy (plastika, reliéf, socha, sousoší, busta). Uplatňuje představivost a výtvarné myšlení. Chápe vztahy mezi tvarem, barvou, funkcí, materiálem, technickou a estetickou stránkou předmětu. Řeší prostorové úkoly ( v ploše i prostoru). Uplatňuje vztah k barvě a barevné harmonii, rozlišuje barevný tón a odstín, užívá barevnou nadsázku, pěstuje vkus. Výtvarně vyjadřuje své emoce, nálady, dojmy a pocity. Tématické práce - zážitky z vlastního i společenského života - mezilidské vztahy - konkrétní a abstraktní práce v návaznosti na poznatky z jiných druhů umění ( literatura, hudba, film, fotografie) - ilustrace Zobrazování přírodních a uměleckých forem - lidská postava a její části, skupiny postav - vytváření velkých prostorových výtvorů - krajinné motivy v omezené části - architektonické prvky - živé a neživé přírodniny - fantastické prvky Prostorové vytváření a práce v materiálu - jednoduché sochařské práce (tradiční i netradiční materiál) - oděvní doplňky a prvky, bytové doplňky a prvky - moderní architektura obytná, rekreační, sportovní kulturní ( makety celých objektů nebo částí) 8. a 9.ročník 18

19 Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých zkušeností a prožitků, znalostí historických souvislostí. Uplatňuje estetický vztah k životnímu prostředí (ráz krajiny, urbanismus, kultura bydlení). Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Sleduje trendy v odívání, oděvní tvorbu, posiluje vkus, význam průmyslového designu a jeho vliv na odbyt výrobků. Používá užité umění jako doplněk odívání. Orientuje se v českém i světovém výtvarném umění, sleduje vývoj výtvarného umění do konce 20. století. Navštěvuje galerie, muzea, skanzeny, památky svoje poznatky vhodně prezentuje a předává ostatním. Orientuje se v osobnostech výtvarného umění minulosti i současnosti. Dekorativní práce - kompozice s písmem - reklamní leták, logo - přebal knihy, CD, DVD Výtvarná kultura - umělecké historické slohy, historizující slohy a směry, umění současnosti - poznávání umění, výtvarné souvislosti (výstavy, galerie, muzea) - současná bytová kultura - vztah ostatních výtvarných složek s architekturou, urbanistika - ochrana a tvorba životního prostředí z estetických hledisek 8. a 9.ročník 19

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7.1 Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více