EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září Evropská společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost"

Transkript

1 Michal Klimeš Michal. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU Evropská společnost Jan Turek Jan. Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter Karlovo náměstí 0 000Praha Tel.:(40)55 Fax:(40)55444 Weinhold Legal, v.o.s. branch office Bratislava Zochova Bratislava Myšlenka zakotvení evropské společnosti, nazývané také Societas Europaea - SE (dále jen SE), do komunitárního práva vznikla již na konci 50. let, pozměněné návrhy byly předloženy Evropskou komisí v 90. letech. V podstatě byla reakcí na diskuse a námitky podnikatelských kruhů ohledně rozdílnosti právních systémů jednotlivých členských zemí pro založení společnosti. Zejména se jedná o případy, kdy společnosti z různých členských zemí mají zájem na spolupráci a zpravidla nejsou spokojeny se svou velikostí na vnitřním trhu EU a omezenou mobilitou při podnikání. Po překonání velmi rozdílných postojů členských zemí EU bylo v roce 00 přijato nařízení č. 57/00 o statutu evropské společnosti (nabývá účinnosti 8. října 004), doplněné směrnicí 00/86/ES o zapojení pracovníků. Výsledkem téměř 40-leté snahy je pochopitelně velmi kompromisní řešení, které vymezuje základní pravidla pro založení akciové společnosti typu SE, v některých otázkách (např. orgány společnosti) umožňuje alternativní řešení. Navíc některé méně důležité nebo jen obtížně jednotně regulované oblasti ponechává na členských zemích, pokud je na komunitární úrovni neupravuje formou směrnic ES (např. v oblastech hospodářské soutěže, daní a průmyslových práv se na SE vztahuje obecná komunitární legislativa, např. směrnice 68/5/EHS o zveřejňování základních údajů společnosti, zastupování a jednání za společnost, včetně neplatnosti společnosti). Další oblastí neupravenou tímto nařízením jsou práva a povinnosti menšinových akcionářů a třetích osob v případě kontroly jedné společnosti druhou společností. V takovém případě se vztahy řídí právním řádem kontrolované společnosti. Tel.:(4) Fax:(4)

2 ZPRÁVY Evropská komise ( Komise ) přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit účinnost boje proti podvodům pomocí posílení spolupráce ve správní oblasti s členskými státy a mezi nimi. Příslušné orgány jednotlivých členských států budou na požádání povinny vzájemně si poskytnout informace a pomoc v oblasti dozoru. K těmto informacím bude mít Komise přístup, což jí umožní na základě příslušných analýz rizik podpořit a koordinovat aktivity členských států v oblasti boje proti podvodům. Tato zákonná úprava vzájemné správní pomoci se týká mezinárodních podvodů s DPH prováděných ve velkém měřítku, praní peněz pocházejících ze zisku z podvodných transakcí v EU, z podvodů se strukturálními fondy a dalšími dotacemi z unijního rozpočtu. Spolupráce se bude týkat závažných mezinárodních případů, u nichž daňový únik v případě DPH činí nejméně 500 tisíc EUR a v ostatních případech 00 tisíc EUR. Ve sdělení schváleném dne. září 004 se Komise zasazuje o lepší propojení nástrojů hospodářského řízení v EU tak, aby rozpočtová politika Unie přispívala k hospodářskému růstu vyšší měrou. Podle Komise bude důraznější zaměření na udržitelnost veřejných financí a vyšší ohled na odlišnou hospodářskou situaci v jednotlivých, nyní již 5 zemích EU ku prospěchu Paktu stability a růstu. Počátkem září se Komise rozhodla udělit pokutu ve výši, milionů EUR skupině společností obchodujících s vodovodním a plynovým potrubím a s potrubím pro dálkové vytápění za provozování kartelové dohody na trhu Evropské unie po dobu uplynulých dvanácti let. Cílem nařízení (články 5-7) je upravit možnost založení akciové společnosti s minimálním upsaným kapitálem 0 000,- EUR se sídlem v EU formou: a) spojení - fúze- akciových společností, b) založení holdingu společnostmi akciovými nebo s ručením omezeným, popř. organizační složkou, c) založení společné dceřiné společnosti (možné všemi subjekty soukromého a veřejného práva) nebo d) změnou stávající akciové společnosti na evropskou společnost. U výše zmíněných možností obecně platí, že SE může vzniknout pouze v případě, že alespoň dvě společnosti jsou z různých členských zemí EU. SE má podle evropského nařízení standardní orgány známé z národních právních řádů, tj. valnou hromadu akcionářů a k tomu buď řídící orgán a dozorčí orgán nebo správní orgán (článek 8). Při faktickém řízení a zastupování jedná za společnost v prvním případě řídící orgán, jehož členové jsou jmenováni a odvoláváni dozorčím orgánem, který je jmenován valnou hromadou. Ve druhém případě řídí a zastupuje společnost správní orgán, který je rovněž jmenován valnou hromadou společnosti. Z pohledu finančního práva jsou pro účetní závěrku rozhodující právní předpisy země sídla SE (článek 6), stejně jako v případě předpisů týkajících se zániku, likvidace, zastavení plateb, platební neschopnosti apod. (článek 6). Pozornost je také věnována úpravě postavení zaměstnanců a jejich účasti na řízení SE (viz směrnice 00/86/ES). V podstatě jde o určení pravidel pro vyjednávání mezi vedením společnosti a zaměstnanci v případě vzniku SE. V takovém případě je nutné vytvořit tzv. vyjednávací grémium, složené ze zástupců zaměstnanců dotčených společností a jejich dceřiných společností. Stanoven je nejen způsob složení grémia, ale také forma účasti a určení zástupců z jednotlivých dotčených společností. Je na členských státech, jakým způsobem - zda volbou nebo jmenováním - vznikne toto grémium a zda v něm budou i zástupci odborů. Příslušné orgány dotyčných společností musí informovat grémium o plánovaném založení SE a souvisejících krocích. Důležitým nástrojem a předpokladem pro změnu sídla SE je tzv. certifikát, tj. osvědčení, které SE získá od příslušných státních orgánů země dosavadního sídla. Jeho smyslem je vydání potvrzení o tom, že SE učinila zadost všem právním předpisům země svého sídla a nařízení ES. Bez vydání takového osvědčení nemůže být SE zapsána v rejstříku jiné členské země EU. Obecně platí, že zapsání SE do rejstříku, její výmaz nebo změna sídla musí být publikovány v Úředním věstníku ES. Z pohledu českého práva je připraven návrh zákona provádějící výše uvedené nařízení i směrnici, zatím však nedošlo k jeho schválení.

3 Tímto rozhodnutím se celková výše pokut udělených za porušování pravidel hospodářské soutěže v Evropské unii současnou Komisí od začátku jejího funkčního období v říjnu 999 vyšplhala na 4,55 miliardy EUR. V dokumentu schváleném dne 8. září vyzývá Komise Evropskou unii, aby se ujala politické záštity nad úsilím zabránit šíření epidemie HIV/AIDS v Evropě a v sousedních zemích. Počet nově hlášených případů onemocnění HIV v západní Evropě se od roku 995 zdvojnásobil. Počet nových případů je v některých zemích, které k EU přistoupily. května, a u východních sousedů EU nejvyšší na světě. Dne 9. září byl zveřejněn přehled nákladů, které společnosti z EU vynaložily na dodržování zákonů a právních předpisů. Z přehledu vyplývá, že Komise bude nucena navrhnout, aby společnosti mohly daň příjmů právnických osob u všech svých činností provozovaných v rámci Evropské unie vyměřovat podle jednotného základu. Tím by se odstranily náklady vyplývající z neefektivního používání dvaceti pěti rozdílných daňových systémů v rámci Evropské unie. Přehled také hovoří ve prospěch návrhu směrnice, který se Komise chystá v nejbližších měsících předložit. Podle návrhu by se zavedl princip one-stop-shop při výběru DPH, což znamená, že podniky by své povinnosti související s DPH vyměřené u aktivit uskutečněných v rámci EU mohly vyřídit v členském státě, ve kterém mají své sídlo. Evropské družstvo Přibližně o dva roky později po schválení nařízení o založení SE bylo přijato na úrovni EU také nařízení (45/00) upravující založení tzv. evropského družstva (dále také SCE ). Rozumí se jím právnická osoba složená z právnických nebo fyzických osob, kde platí některé specifické principy jako např. zásada spravedlnosti (odst. 7 preambule), principy demokratické struktury apod. Obecně se dá říct, že jde o principy a zásady upřednostňující osoby před kapitálem a podporující vzájemný prospěch členů SCE. Smyslem této nové komunitární úpravy je, jako v případě SE, překonání právní i administrativní roztříštěnosti v jednotlivých členských zemích a zatím velmi problematické možnosti přeshraniční spolupráce družstev v rámci EU. Základní kapitál SCE (článek 4) se skládá z členských podílů, měnit se může jeho výše i počet členů SCE, pro založení SCE jich však musí být minimálně pět. Obdobně jako u SE je nezbytné i v případě SCE bydliště alespoň dvou členů (fyzických osob) v různých členských zemích nebo nejméně 5 fyzických osob a společností, jejichž sídlo je minimálně ve dvou členských zemích (článek ). Dalšími variantami je založení SCE pouze společnostmi ze členských zemí nebo formou spojení alespoň dvou družstev založených v různých členských zemích. Poslední možností je založení SCE formou přeměny družstva založeného podle národního práva na SCE, pokud v posledních dvou letech má takové družstvo svou pobočku nebo dceřinou společnost na území jiného členského státu (článek 5 a následující). V souhrnu musí vklady obchodních podílů (článek ) činit nejméně EUR a být oceněné pouze ve hmotných předmětech, u kterých lze určit hodnotu. Správní ústředí SCE musí být shodné se sídlem SCE (článek 6) a za vymezených podmínek lze měnit sídlo družstva. Nařízení také přímo vymezuje oblasti, které mohou být upraveny stanovami a které právním řádem členských zemí. Důležitou částí nařízení je úprava vzniku a zániku členství. Pro vznik členství je nezbytný souhlas řídícího nebo správního orgánu, ve stanovách může existovat podmínka splacení minimálního podílu. Zánik členství je možný v rámci konkurzního řízení, vystoupením z družstva, zánikem družstevníka - právnické osoby, smrtí družstevníka - fyzické osoby a samozřejmě také vyloučením (článek 5). Základní orgány družstva - valná hromada spolu s řídícím nebo dozorčím orgánem, nebo správním orgánem je analogická úpravě SE. Družstvo má právo vydávat cenné papíry, s ohledem na specifické principy SCE však bez hlasovacích práv. V případě ročního přebytku v hospodaření družstva (článek 65) musí stanovy určit způsob disponování, povinné je ale určení částky z tohoto přebytku, které bude zablokováno pro vyrovnání eventuálních ztrát v budoucnu. V polovině září se Komise usnesla na návrhu, který spotřebitelům při nákupu viditelných náhradních automobilových dílů (např. kapota, nárazník, dveře apod.) umožní větší V neposlední řadě jsou v nařízení upraveny zásady účetnictví družstva, audit, způsob řešení platební neschopnosti a některé související otázky. Toto nařízení je sice platné již od roku 00, účinnosti však nabude až 8. července 006.

4 výběr za výhodnější ceny. Podle návrhu, který upravuje směrnici o právní ochraně průmyslových vzorů, ztratí členské státy možnost stanovit si rozsah ochrany autorských práv, která je nyní ve směrnici zakotvena. Nezávislí výrobci náhradních dílů (kteří nespolupracují s výrobci hotových vozidel) by tak získali příležitost soutěžit na unijním trhu s viditelnými náhradními díly, jehož roční obrat se pohybuje kolem 0 miliard EUR. Podle odhadu Komise jsou tyto náhradní díly v členských státech, v nichž ochrana průmyslových vzorů platí,o6%-0%dražší. Dílů, které nejsou viditelné (např. motor či mechanické součásti), ani dílů v nových vozech, se návrh netýká. Dne. září komise spustila on-line konzultace zaměřené na zjišťování příležitostí a rizik, které s sebou nesou elektronické veřejné zakázky. Tato iniciativa je součástí procesu sestavení akčního plánu, jehož cílem je zajistit, aby se evropské ekonomice podařilo vytěžit maximum z nových ustanovení o elektronických veřejných zakázkách zahrnutých v souboru směrnic o veřejných zakázkách schváleném v únoru 004. Termín pro podání připomínek je 5. října. Závěry Nová komunitární legislativa, umožňující založení tzv. evropské společnosti (SE) a evropského družstva (SCE), otevírá další možnosti pro spolupráci společností/družstev založených v různých zemích EU, kde platí odlišná pravidla pro jejich založení a fungování. S ohledem na účinnost od 8. října t.r. v případě SE zatím není možné hovořit o praktických zkušenostech spojených s touto novou formou společnosti v rámci EU. Podle předběžných očekávání by nová úprava měla přispět k větší spolupráci společností spadajících do kategorie SME z důvodu jednotných pravidel pro založení SE, které zpravidla jsou zároveň zjednodušením národní úpravy. Stále ale platí, že některé vybrané oblasti jako daně, hospodářská soutěž, průmyslová práva, účetní závěrka, insolvence apod. jsou upraveny jinou komunitární legislativou nebo se řídí národním právem. Další očekávanou výhodou je možnost plně využít celého prostoru vnitřního trhu a zlepšit svou konkurenceschopnost. Lákavou výhodou je nesporně možnost rychlé a snadné změny sídla společnosti v rámci EU, protože odpadá klasická procedura jak pro založení tak i zrušení společnosti. Založení SE může být zajímavé také z pohledu daňových rozdílů v jednotlivých členských zemích, ať už se jedná o daň z příjmu právnických osob nebo nezdanění nerealizovaných zisků. V případě SCE lze s ohledem na dobu před účinností nařízení jen velmi předběžně odhadnout, že tato nová komunitární úprava by měla mít podobně pozitivní vliv jako v případě SE. Možná i zkušenosti v mezičase nabyté se zakládáním SE pomohou nastartovat novou éru v družstevním podnikání. Michal Klimeš Jan Turek Požadavek certifikátu se nevztahuje na SE holdingového typu nebo SE jako společné dceřiné společnosti. Např. pokud v členském státě existují zvláštní pravidla nebo omezení pro podnikání družstva daná právními předpisy tohoto členského státu anebo stanovená jeho národním orgánem dohledu nad činností družstev, tato omezení se na činnost SCE aplikují v plné míře. Malým a středním podnikatelem (SME) se rozumí podnikající fyzické a právnické osoby, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců, jejichž aktiva v rozvaze nepřesahují 7 milionů EUR nebo mají čistý obrat za poslední uzavřené účetní období do 40 milionů EUR a jsou nezávislé podle definice nezávislosti podniku v odst. Přílohy I nařízení Evropské komise č. 70/00, přičemž tato nezávislost se zkoumá do. úrovně vlastnictví společnosti. 4

5 Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera/manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo: SLOVNÍK Správa a řízení podniku v podmínkách EU Česká republika Bankovní a finanční služby: Daniel Weinhold, Věra Filkuková, Marek Belšan Fúze a akvizice: Pav Younis, Dušan Kmoch, Jiří Sixta Soudní/arbitrážní řízení: Milan Polák Informační technologie a duševní vlastnictví: Martin Lukáš Soutěžní právo/právo EU: Thilo Hoffmann, Michal Klimeš Pracovní právo: Milan Polák, Michael Shaheen Slovenská republika Kenneth Johnson Róbert Kováčik Rastislav Kuklis Své připomínky můžete posílat také k rukám Michala Klimeše, nebo fax: Právě před rokem Evropská komise předložila akční plán na modernizaci práva obchodních společností v Evropské unii včetně jejich řízení. Plán si klade za cíl posílit práva akcionářů, zvýšit ochranu zaměstnanců a věřitelů a zlepšit efektivitu a konkurenční prostředí na vnitřním trhu EU, především pak u některých přeshraničních záležitostí. Vzhledem k rostoucímu počtu přeshraničních operací, pokračující integraci kapitálových trhů v Evropské unii, tedy včetně trhů v nových členských státech, a reakcím na některé firemní skandály je smyslem akčního plánu obnovit a posílit důvěru v kapitálové trhy prostřednictvím souboru legislativních i nelegislativních návrhů, které jsou podle typu navržených činností rozděleny na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V průběhu nejbližších let se tyto návrhy stanou součástí zákonů a právních předpisů EU. Ve snaze zlepšit správu a řízení podniku Komise doporučuje vytvoření legislativního rámce, který akcionářům usnadní výkon jejich práv (např. kladení otázek, projednávání návrhů usnesení, hlasování v nepřítomnosti, účast na valných hromadách prostřednictvím elektronických médií). V tomto rámci by měly být vyřešeny i specifické problémy v oblasti přeshraničního hlasování. Dále bude vyžadováno, aby kotované společnosti do svých výročních zpráv zařazovaly výroční prohlášení o správě a řízení podniku, které bude obsahovat srozumitelný a jasný popis klíčových prvků struktur a praktik uplatňovaných při správě a řízení podniku. Navíc bude přijato doporučení, na jehož základě se prohloubí úloha (nezávislých) vedoucích pracovníků, kteří se na řízení podniku nepodílejí, a pracovníků dozorčích orgánů. Na úrovni EU budou definovány základní standardy pro tvorbu, složení, úlohu a odměňování výkonného vedení společností, jejichž dodržování budou členské státy EU následně vymáhat. Komise také doporučuje přijmout doporučení o odměňování vedoucích pracovníků. Ve spolupráci s členskými státy mezitím Komise připravila pracovní materiál, podle kterého by akcionáři získali větší přehled a vliv a který obsahuje požadavek na zveřejňování podrobných informací o odměňování jednotlivých členů vedení. V žádném případě však tento pracovní materiál nepředbíhá konečné rozhodnutí Komise. V akčním plánu je obsaženo i doporučení na rozšíření odpovědnosti členů vedení za vykazování finančních i nefinančních údajů. Další návrhy se týkají zavedení lepší informovanosti o úloze, kterou mají na správě a řízení podniku institucionální investoři,aomožnostechkontroly proporcionality mezi kapitálem a řízením společností. Thilo Hoffmann Thilo. 5

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Obsah Vybraná legislativa publikovaná ve Sbírce zákonů Navrhovaná legislativa EU Navrhovaná legislativa ČR Nově publikovaná judikatura Informační list ÚOHS Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

,!7IJ2I9-ehjbhc! Evropská komise

,!7IJ2I9-ehjbhc! Evropská komise 956704_CS_CV 26-04-2006 15:03 Pagina 1 V EU s 25 členskými státy existuje CS NB-60-04-773-CS-C přibližně 23 milionů malých a středních podniků, představují 99 % všech společností EU, zaměstnávají okolo

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra: Účetnictví a financí Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Diplomová

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 Právní novinky Srpen 2009 Obsah: NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 OSUD SPECIÁLNÍHO ZÁKONA O VÝSTAVBĚ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více