Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1"

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností... IX III. Zkratky evropských nadnárodních korporací... IX IV. Zkratky správních úřadů... IX V. Další použité zkratky... X I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 I.2 kapitola: Obecné otázky přeměn oddíl: Věcný dosah právní úpravy přeměn obchodních společností a družstev oddíl: Pojmové vymezení přeměny oddíl: Přípustnost realizace přeměny oddíl: Příprava přeměny oddíl: Zvláštní informační povinnost příjemců evropských dotací... 9 I.3 kapitola: Některé účetní otázky při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka oddíl: Rozhodný den fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka oddíl: Povinnosti stran vedení účetnictví při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Účetní období Účetní závěrky Konečné účetní závěrky Mezitímní účetní závěrky Zahajovací rozvaha XI

2 XII 4 Povinnost auditu Zákaz přecenění jmění oddíl: Složky vlastního a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem I.4 kapitola: Projekt přeměny základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zveřejnění zrušení nebo neschválení projektu přeměny oddíl: Změna nebo zrušení projektu přeměny oddíl: Projekt přeměny a rodné číslo oddíl: Schválení přeměny obecné otázky oddíl: Účinnost projektu přeměny Úvodní výklady Souhlasy orgánů veřejné moci s přeměnou I.5 kapitola: Neplatnost přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Podmínky prohlášení přeměny za neplatnou oddíl: Legitimace v nalézacím řízení o vyslovení neplatnosti přeměny Aktivní legitimace Pasivní legitimace oddíl: Řízení před soudem oddíl: Důvody, kdy soud neplatnost nevysloví oddíl: Ochrana aktivně legitimovaných osob při zpětvzetí návrhu oddíl: Náhrada škody a přiměřené zadostiučinění oddíl: Neplatnost přeshraniční fúze oddíl: Dodatek I.6 kapitola: Práva společníků a členů oddíl: Právo na informace; Výjimky z něj oddíl: Právo na zaplacení dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka oddíl: Vzdání se práva a udělení souhlasu Obecně Vzdání se práva Vzdání se práva ve veřejné obchodní společnosti nebo v komanditní společnosti Vzdání se práva ve společnosti s ručením omezeným... 33

3 3. Vzdání se práva v akciové společnosti Vzdání se práva v družstvu Udělení souhlasu Způsob vzdání se práva nebo udělení souhlasu oddíl: Ukončení účasti nesouhlasícího akcionáře v akciové společnosti Varianta 1: Odkup akcií Veřejný návrh smlouvy Stanovení výše kupní ceny Splatnost kupní ceny Pravidla uzavření kupní smlouvy Důsledky porušení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy řádně a včas Odkup listinných akcií Odkup akcií při přeshraniční fúzi Varianta 2: Vystoupení Podmínky přípustnosti vystoupení Oznámení vystoupení Majetkové vypořádání vystoupivšího akcionáře Zvláštní pravidla při křížovém rozdělení odštěpením oddíl: Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva Podmínky přípustnosti vystoupení Oznámení vystoupení Majetkové vypořádání vystoupivšího člena oddíl: Zvláštní ochrana akcionářů akciové společnosti I.7 kapitola: Zpráva o přeměně oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Povinnost vypracovat zprávu o přeměně Výjimky z povinnosti vypracovat zprávu o přeměně oddíl: Náležitosti zprávy o přeměně oddíl: Zákaz uvádění určitých informací ve zprávě o přeměně I.8 kapitola: Společné předpisy o znalci oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní postavení znalce Jmenování a odvolání znalce Odměňování znalce XIII

4 3 Hrazení nákladů činnosti znalce Znalecká zpráva oddíl: Zákaz uvádění určitých skutečností ve znalecké zprávě o fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka I.9 kapitola: Ochrana mimostojících osob při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs oddíl: Ochrana věřitelů oddíl: Ochrana vlastníků dluhopisů oddíl: Ochrana zástavních věřitelů Úvodní výklady Výjimka ze zákazu dvojího zastavení obchodních podílů nebo akcií a zatímních listů Některé další otázky ochrany zástavních věřitelů při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení I.10 kapitola: Odpovědnost za škodu při realizaci přeměny oddíl: Obecná úprava oddíl: Výjimka z odpovědnosti I.11 kapitola: Pokračování v podnikání při přeměně obchodní společnosti nebo družstva I.12 kapitola: Důsledky přeměny z hlediska koncernového práva II. ČÁST: VNITROSTÁTNÍ FÚZE II.1 kapitola: Vnitrostátní fúze základní otázky oddíl: Pojmové vymezení vnitrostátní fúze Základní vymezení Formy vnitrostátní fúze Vnitrostátní fúze sloučením Vnitrostátní fúze splynutím Křížové vnitrostátní fúze Vícestranné vnitrostátní fúze oddíl: Právní účinky vnitrostátní fúze oddíl: Zápis vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku XIV

5 1 Základní otázky Obecné předpisy Zvláštní předpisy o zápisu křížové vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Zvláštní předpisy o zápisu vnitrostátní fúze družstva Přílohy návrhu Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Listiny zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku Zvláštní odpovědnost za škodu oddíl: Přechod obchodní firmy při vnitrostátní fúzi II.2 kapitola: Vnitrostátní fúze veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příprava vnitrostátní fúze oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Informační povinnost vůči společníkům oddíl: Schválení vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením oddíl: Předpisy na ochranu společníků Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Výměna podílů II.3 kapitola: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Projekt vnitrostátní fúze oddíl: Změna právního postavení společníka Obecně Ručení společníků za splnění dluhů při změně jejich právního postavení II.4 kapitola: Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi veřejné obchodní společnosti s komanditní společností oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vymezení forem křížové vnitrostátní fúze oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při křížové vnitrostátní fúzi XV

6 XVI 1 Ručení za splnění dluhů nástupnické veřejné obchodní společnosti Ručení za dluhy nástupnické komanditní společnosti II.5 kapitola: Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příprava vnitrostátní fúze Projekt vnitrostátní fúze Přezkum projektu vnitrostátní fúze Zpráva o vnitrostátní fúzi Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi Ocenění jmění oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Informační povinnost vůči společníkům oddíl: Schválení vnitrostátní fúze Počty hlasů potřebných ke schválení vnitrostátní fúze Obecná úprava Zvláštní předpisy o schvalování vnitrostátní fúze Obsah usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením oddíl: Předpisy na ochranu společníků Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Výměna obchodních podílů Úvodní výklady Zákaz výměny obchodních podílů Dodatek oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při vnitrostátní fúzi sloučením II.6 kapitola: Vnitrostátní fúze akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní omezení vnitrostátních fúzí oddíl: Příprava vnitrostátní fúze... 98

7 1 Projekt vnitrostátní fúze Přezkum projektu vnitrostátní fúze Zpráva o vnitrostátní fúzi Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi Ocenění jmění oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Údaje určené ke zveřejnění Lhůty Informační povinnost vůči akcionářům oddíl: Schválení vnitrostátní fúze Obecný režim Svolání zasedání valné hromady Průběh zasedání valné hromady Počty hlasů potřebných ke schválení vnitrostátní fúze Obsah usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze Zvláštní režim Schvalování vnitrostátní fúze sloučením valnou hromadou zanikající akciové společnosti a představenstvem nástupnické akciové společnosti Schvalování vnitrostátní fúze sloučením pouze představenstvy zúčastněných akciových společností oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením oddíl: Předpisy na ochranu akcionářů Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání Odkup akcií Dobrovolný odkup akcií Povinný odkup akcií Technická pravidla odkupu oddíl: Výměna akcií Výměnný poměr akcií Výměnný poměr akcií při vnitrostátní fúzi sloučením Výměnný poměr akcií při vnitrostátní fúzi splynutím Základní principy výměny akcií Zákaz výměny akcií Vlastní výměna akcií XVII

8 XVIII 1. Úvodní výklady Výměna listinných akcií Výměna zaknihovaných akcií Změna podoby akcií při jejich výměně Operace s akciemi beze změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při vnitrostátní fúzi sloučením oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při vnitrostátní fúzi sloučením Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Zákaz souběžného zvýšení a snížení základního kapitálu oddíl: Předpisy na ochranu vlastníků některých cenných papírů emitovaných akciovou společností Předpisy na ochranu vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů Předpisy na ochranu vlastníků poukázek na akcie a opčních listů oddíl: Zvláštní pravidla o obsazení křesel v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti zástupci zaměstnanců při vnitrostátní fúzi splynutím oddíl: Zvláštní předpisy o vnitrostátní fúzi evropské společnosti II.7 kapitola: Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi společnosti s ručením omezeným s akciovou společností oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vymezení forem křížové vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní náležitosti projektu křížové vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní předpisy o schválení křížové vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně akcionářů zanikající akciové společnosti při křížové vnitrostátní fúzi Obecně Vystoupení akcionáře oddíl: Výměna obchodních podílů za akcie nebo akcií za obchodní podíly oddíl: Předpisy o ochraně vlastníků některých cenných papírů emitovaných zanikající akciovou společností

9 8. oddíl: Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi evropské společnosti II.8 kapitola: Vnitrostátní fúze družstva oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní omezení vnitrostátních fúzí oddíl: Příprava vnitrostátní fúze Projekt vnitrostátní fúze Přezkum projektu vnitrostátní fúze Zpráva o vnitrostátní fúzi Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Informační povinnost vůči členům oddíl: Schválení vnitrostátní fúze Svolání zasedání členské schůze Průběh zasedání členské schůze Počty hlasů potřebných ke schválení vnitrostátní fúze Obsah usnesení členské schůze o schválení vnitrostátní fúze oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením oddíl: Předpisy na ochranu členů Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva oddíl: Výměna členských podílů oddíl: Zvláštní předpisy o vnitrostátní fúzi evropské družstevní společnosti III. ČÁST: PŘESHRANIČNÍ FÚZE III.1 kapitola: Přeshraniční fúze základní otázky oddíl: Pojmové vymezení přeshraniční fúze Základní vymezení Přeshraniční fúze českých korporací XIX

10 XX 2. Přeshraniční fúze veřejných obchodních společností a komanditních společností Zákaz jiných přeshraničních fúzí Formy přeshraniční fúze Přeshraniční fúze sloučením Přeshraniční fúze splynutím Křížové přeshraniční fúze Obecně Křížová přeshraniční fúze s přemístěním sídla Vícestranné přeshraniční fúze oddíl: Právní účinky přeshraniční fúze oddíl: Přechod obchodní firmy při přeshraniční fúzi oddíl: Přeshraniční fúze evropské společnosti oddíl: Přeshraniční fúze evropské družstevní společnosti III.2 kapitola: Přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní forma nástupnického subjektu III.3 kapitola: Přeshraniční fúze komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní forma nástupnického subjektu oddíl: Přeshraniční fúze s účastí zahraniční komanditní společnosti na akcie oddíl: Zvláštní informační povinnost oddíl: Zpráva o přeshraniční fúzi III.4 kapitola: Přeshraniční fúze korporace oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní omezení přeshraničních fúzí u investičních fondů Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace oddíl: Příprava přeshraniční fúze Projekt přeshraniční fúze Obecné údaje Zvláštní údaje Jazykové znění projektu přeshraniční fúze Přezkum projektu přeshraniční fúze

11 1. Zpráva o přeshraniční fúzi Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi Ocenění jmění oddíl: Publicita přípravy přeshraniční fúze Zveřejnění přípravy přeshraniční fúze Informační povinnost vůči společníkům nebo členům Informační povinnost vůči zaměstnancům oddíl: Schválení přeshraniční fúze Schvalování přeshraniční fúze valnou hromadou nebo členskou schůzí Schvalování zjednodušené přeshraniční fúze sloučením statutárním nebo jiným vedoucím orgánem nástupnické korporace Schvalování křížové přeshraniční fúze oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu přeshraniční fúze sloučením oddíl: Předpisy na ochranu společníků nebo členů Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání Ukončení účasti v zúčastněné korporaci Odkup akcií Vystoupení nesouhlasícího akcionáře z akciové společnosti Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva Ukončení účasti společníka nebo člena v zahraniční zúčastněné korporaci oddíl: Výměna podílů nebo akcií oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické korporace při přeshraniční fúzi sloučením oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně zástavních věřitelů při přeshraniční fúzi oddíl: Kontrola souladu přeshraniční fúze s právními předpisy Obecně Osvědčení Obecně Osvědčení o zákonnosti přípravy přeshraniční fúze Osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze Sporné otázky XXI

12 XXII 11. oddíl: Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Základní otázky Obecné předpisy Zvláštní předpisy o zápisu křížové přeshraniční fúze Zvláštní předpisy o zápisu přeshraniční fúze družstva Přílohy návrhu Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Listiny zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku Zvláštní odpovědnost za škodu Výmaz zahraniční zaniklé korporace ze zahraničního obchodního rejstříku oddíl: Výmaz české zaniklé korporace z obchodního rejstříku oddíl: K otázce způsobu řešení rozporů mezi národními právními úpravami přeshraničních fúzí jednotlivých členských států oddíl: Některé otázky přeshraniční fúze bytového družstva K otázce existence omezení podle 178 přem. z K otázce trvání společného členství manželů při přeshraniční fúzi III.5 kapitola: Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace základní otázky Pojem práva vlivu Podmínky vzniku práva vlivu Okruh oprávněných osob oddíl: Vyjednávací výbor Základní otázky Informační povinnost před ustavením vyjednávacího výboru Ustavení vyjednávacího výboru Obecně Aktivní volební právo Pasivní volební právo Způsob ustavení vyjednávacího výboru Složení vyjednávacího výboru

13 6. Oznamovací povinnost členů vyjednávacího výboru Změny ve složení vyjednávacího výboru Pravidla činnosti a postavení vyjednávacího výboru Obecně Úhrada nákladů činnosti vyjednávacího výboru; Odborní poradci Povinnost mlčenlivosti členů vyjednávacího výboru Práva členů vyjednávacího výboru Jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace Maximální délka vyjednávání Počty hlasů potřebných k přijetí usnesení vyjednávacího výboru Smlouva o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace Zvláštní rozhodnutí vyjednávacího výboru Rozpuštění vyjednávacího výboru oddíl: Důsledky rozporu společenského dokumentu a smlouvy o rozsahu práva vlivu oddíl: Postup při neuzavření smlouvy o rozsahu právu vlivu Obecně Rozhodnutí zúčastněných korporací o přiznání práva vlivu zaměstnancům nástupnické korporace Standardní pravidla pro právo vlivu Výbor zaměstnanců Obecně Práva členů výboru zaměstnanců Působnost výboru zaměstnanců Rozpuštění výboru zaměstnanců oddíl: Limity práva vlivu oddíl: Důsledky nemožnosti dosažení dohody o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace oddíl: Ochrana práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při následné vnitrostátní fúzi oddíl: Technická pravidla volby a odvolání členů dozorčí rady nebo kontrolní komise nástupnické korporace Obecně Právo vlivu zaměstnanců v nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo v družstvu XXIII

14 1. Obecně Pravidla volby a odvolání nebo doporučování nebo zamítání členů dozorčí rady nebo kontrolní komise Zánik práva vlivu oddíl: Vztah úpravy k právní úpravě zapojení zaměstnanců evropské společnosti a evropské družstevní společnosti IV. ČÁST: ROZDĚLENÍ IV.1 kapitola: Rozdělení základní otázky oddíl: Pojmové vymezení rozdělení Základní vymezení Formy rozdělení Rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev Rozdělení sloučením Kombinované rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozdělení sloučením Rozdělení odštěpením Křížové rozdělení Rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem Nucené rozdělení oddíl: Právní účinky rozdělení oddíl: Zápis rozdělení do obchodního rejstříku Základní otázky Obecné předpisy Zvláštní předpisy o zápisu křížového rozdělení Zvláštní předpisy o zápisu rozdělení družstva Přílohy návrhu Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Listiny zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku Zvláštní odpovědnost za škodu oddíl: Přechod obchodní firmy při rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev nebo při rozdělení sloučením oddíl: Zvláštní ochrana věřitelů a dlužníků při rozdělení Úvodní výklady XXIV

15 2 Zákonné ručení za dluhy při rozdělení Zvláštní pravidla o přechodu majetku a dluhů při rozdělení Přechod majetku a dluhů při rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev nebo při rozdělení sloučením Přechod majetku a dluhů při rozdělení odštěpením Právo věřitelů a dlužníků na informace při rozdělení IV.2 kapitola: Rozdělení veřejné obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příprava rozdělení oddíl: Publicita přípravy rozdělení Zveřejnění přípravy rozdělení Informační povinnost vůči společníkům oddíl: Schválení rozdělení oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu rozdělení sloučením nebo projektu rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Předpisy na ochranu společníků Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Výměna nebo přidělení podílů IV.3 kapitola: Rozdělení komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Projekt rozdělení oddíl: Změna právního postavení společníka Obecně Ručení společníků za splnění dluhů při změně jejich právního postavení IV.4 kapitola: Zvláštní předpisy o křížovém rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vymezení forem křížového rozdělení oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při křížovém rozdělení XXV

16 IV.5 kapitola: Rozdělení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní zákonné omezení oddíl: Příprava rozdělení Projekt rozdělení Přezkum projektu rozdělení Zpráva o rozdělení Znalecká zpráva o rozdělení Ocenění jmění zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným oddíl: Publicita přípravy rozdělení Zveřejnění přípravy rozdělení Informační povinnost vůči společníkům oddíl: Schválení rozdělení Počty hlasů potřebných ke schválení rozdělení Obecná úprava Zvláštní předpisy o schvalování rozdělení Obsah usnesení valné hromady o schválení rozdělení oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu rozdělení sloučením nebo projektu rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Předpisy na ochranu společníků Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Výměna nebo přidělení obchodních podílů nástupnickou společností s ručením omezeným Úvodní výklady Zákaz výměny nebo přidělení obchodních podílů Zákaz výměny obchodních podílů při rozdělení se vznikem nových společností s ručením omezeným nebo při rozdělení sloučením Zákaz přidělení obchodních podílů při rozdělení odštěpe ním Dodatek oddíl: Základní kapitál nástupnické společnosti s ručením omezeným Výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při rozdělení se vznikem nových společ- XXVI

17 ností s ručením omezeným nebo při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových společností s ručením omezeným Změny výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při rozdělení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Vlastní kapitál rozdělované společnosti s ručením omezeným při rozdělení odštěpením oddíl: Zvláštní postup při ukončení účasti některého ze společníků v rozdělované společnosti s ručením omezeným při rozdělení odštěpením IV.6 kapitola: Rozdělení akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní omezení rozdělení oddíl: Příprava rozdělení Projekt rozdělení Přezkum projektu rozdělení Zpráva o rozdělení Znalecká zpráva o rozdělení Ocenění jmění zanikající nebo rozdělované akciové společnosti oddíl: Publicita přípravy rozdělení Zveřejnění přípravy rozdělení Informační povinnost vůči akcionářům oddíl: Schválení rozdělení Svolání zasedání valné hromady Průběh zasedání valné hromady Počty hlasů potřebných ke schválení rozdělení Obsah usnesení valné hromady o schválení rozdělení oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu rozdělení sloučením nebo projektu rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Předpisy na ochranu akcionářů Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání Odkup akcií Podmínky odkupu XXVII

18 XXVIII 2. Technická pravidla odkupu oddíl: Výměna nebo přidělení akcií nástupnickou akciovou společností Výměnný poměr akcií Výměnný poměr akcií při rozdělení se vznikem nových akciových společností nebo při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových akciových společností Výměnný poměr akcií při rozdělení sloučením nebo při rozdělení odštěpením sloučením Základní principy výměny nebo přidělení akcií Zákaz výměny nebo přidělení akcií Zákaz výměny akcií při rozdělení se vznikem nových akciových společností nebo při rozdělení sloučením Zákaz přidělení akcií při rozdělení odštěpením Vlastní výměna nebo přidělení akcií Úvodní výklady Výměna nebo přidělení listinných akcií Výměna nebo přidělení zaknihovaných akcií Změna podoby akcií Operace s akciemi beze změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při rozdělení sloučením nebo při rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při rozdělení sloučením nebo při rozdělení odštěpením sloučením Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Zákaz souběžného zvýšení a snížení základního kapitálu oddíl: Změny výše základního kapitálu rozdělované akciové společnosti při rozdělení odštěpením oddíl: Předpisy na ochranu vlastníků některých cenných papírů emitovaných akciovou společností Předpisy na ochranu vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů Předpisy na ochranu vlastníků poukázek na akcie a opčních listů oddíl: Vlastní kapitál rozdělované akciové společnosti při rozdělení odštěpením

19 12. oddíl: Zvláštní postup při ukončení účasti některého z akcionářů v rozdělované akciové společnosti při rozdělení odštěpením oddíl: Zvláštní pravidla o obsazení křesel v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti zástupci zaměstnanců při rozdělení se vznikem nových akciových společností nebo při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových akciových společností oddíl: Zvláštní předpisy o rozdělení evropské společnosti IV.7 kapitola: Zvláštní předpisy o křížovém rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vymezení forem křížového rozdělení oddíl: Zvláštní náležitosti projektu křížového rozdělení Zvláštní náležitosti projektu křížového rozdělení zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným Zvláštní náležitosti projektu křížového rozdělení zanikající nebo rozdělované akciové společnosti oddíl: Zvláštní předpisy o schválení křížového rozdělení oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně akcionářů zanikající nebo rozdělované akciové společnosti při křížovém rozdělení Obecně Vystoupení akcionáře oddíl: Výměna nebo přidělení obchodních podílů za akcie nebo akcií za obchodní podíly oddíl: Předpisy o ochraně vlastníků některých cenných papírů emitovaných zanikající akciovou společností při křížovém rozdělení se vznikem nových společností s ručením omezeným nebo akciových společností nebo při křížovém rozdělení sloučením oddíl: Zvláštní předpisy o křížovém rozdělení evropské společnosti IV.8 kapitola: Rozdělení družstva oddíl: Úvodní výklady Obecně Zvláštní omezení rozdělení XXIX

20 2. oddíl: Příprava rozdělení Projekt rozdělení Přezkum projektu rozdělení Zpráva o rozdělení Znalecká zpráva o rozdělení oddíl: Publicita přípravy rozdělení Zveřejnění přípravy rozdělení Informační povinnost vůči členům oddíl: Schválení rozdělení Svolání zasedání členské schůze Průběh zasedání členské schůze Počty hlasů potřebných ke schválení rozdělení Obsah usnesení členské schůze o schválení rozdělení oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu rozdělení sloučením nebo projektu rozdělení odštěpením sloučením oddíl: Předpisy na ochranu členů Doplatek na dorovnání Právo na zaplacení dorovnání Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva oddíl: Zvláštní předpisy o přechodu členů, majetku a dluhů při rozdělení bytového družstva Majetková účast členů při rozdělení bytového družstva Přechod vlastnického práva k zastavěným a souvisejícím pozemkům při rozdělení bytového družstva Přechod členů při rozdělení bytového družstva Důsledky rozporu projektu rozdělení bytového družstva se zákonem Dodatek oddíl: Výměna nebo přidělení členských podílů oddíl: Zvláštní předpisy o rozdělení evropské družstevní společnosti V. ČÁST: PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA V.1 kapitola: Převod jmění na společníka společné výklady oddíl: Pojmové vymezení převodu jmění na společníka Základní vymezení XXX

21 2 Způsobilost k převzetí jmění Zákaz převodu jmění na fyzickou osobu oddíl: Právní účinky převodu jmění na společníka oddíl: Projekt převzetí jmění oddíl: Publicita přípravy převodu jmění Zveřejnění projektu převzetí jmění Informační povinnost vůči společníkům nebo členům Informační povinnost vůči společníkům veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti Informační povinnost vůči společníkům společnosti s ručením omezeným Informační povinnost vůči akcionářům nebo členům oddíl: Zápis převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku Základní otázky Obecné předpisy Zvláštní předpisy o zápisu převodu jmění na přejímající družstvo Přílohy návrhu Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku: Listiny zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku Zvláštní odpovědnost za škodu oddíl: Zvláštní předpisy o převzetí obchodní firmy V.2 kapitola: Převod jmění na společníka ve veřejné obchodní společnosti oddíl: Podmínky zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka oddíl: Schválení převodu jmění na společníka oddíl: Ochrana odpadlých společníků V.3 kapitola: Převod jmění na společníka v komanditní společnosti oddíl: Podmínky zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka oddíl: Schválení převodu jmění oddíl: Ochrana odpadlých společníků XXXI

22 V.4 kapitola: Převod jmění na společníka ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Podmínky zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka oddíl: Přezkum projektu převzetí jmění Zpráva o převodu jmění Znalecká zpráva o převodu jmění oddíl: Schválení převodu jmění Počty hlasů potřebných ke schválení převodu jmění Obsah usnesení valné hromady oddíl: Předpisy na ochranu ostatních společníků zanikající společnosti s ručením omezeným Přiměřené vypořádání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Ochrana zástavních věřitelů při převodu jmění V.5 kapitola: Převod jmění na akcionáře v akciové společnosti oddíl: Zvláštní omezení převodu jmění oddíl: Podmínky zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře oddíl: Přezkum projektu převzetí jmění Zpráva o převodu jmění Znalecká zpráva o převodu jmění oddíl: Schválení převodu jmění Svolání zasedání valné hromady Průběh zasedání valné hromady Počty hlasů potřebných ke schválení převodu jmění Obsah usnesení valné hromady oddíl: Předpisy na ochranu ostatních akcionářů zanikající akciové společnosti Přiměřené vypořádání Právo na zaplacení dorovnání oddíl: Předpisy na ochranu vlastníků některých cenných papírů emitovaných zanikající akciovou společností Předpisy na ochranu vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů Předpisy na ochranu vlastníků poukázek na akcie a opčních listů oddíl: Ochrana zástavních věřitelů při převodu jmění XXXII

23 8. oddíl: Zrušení evropské společnosti s převodem jmění na přejímajícího akcionáře V.6 kapitola: Družstvo jako přejímající společník oddíl: Přezkum projektu převzetí jmění Zpráva o převodu jmění Znalecká zpráva o převodu jmění oddíl: Schválení převodu jmění Svolání zasedání členské schůze Průběh zasedání členské schůze Počty hlasů potřebných ke schválení převodu jmění Obsah usnesení členské schůze oddíl: Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva VI. ČÁST: ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY VI.1 kapitola: Změna právní formy obchodní společnosti nebo družstva společné výklady oddíl: Pojmové vymezení změny právní formy Základní vymezení Zvláštní omezení změny právní formy oddíl: Právní účinky změny právní formy oddíl: Příprava změny právní formy Den, k němuž se zpracovává projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Zpráva o změně právní formy Ocenění jmění oddíl: Publicita přípravy změny právní formy Zveřejnění přípravy změny právní formy Informační povinnost vůči společníkům nebo členům oddíl: Zvláštní předpisy na ochranu společníků nebo členů oddíl: Zápis změny právní formy do obchodního rejstříku Základní otázky Obecné předpisy Zvláštní předpisy o zápisu změny právní formy společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva Přílohy návrhu XXXIII

24 3 Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Listiny zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně věřitelů oddíl: Zvláštní předpisy o ochraně zástavních věřitelů oddíl: Povinnost sestavit účetní závěrku a zahajovací rozvahu oddíl: Doplatková povinnost společníků nebo členů oddíl: Ručení společníků nebo členů za splnění dluhů transformující se obchodní společnosti nebo družstva Základní principy oddíl: Zvláštní pravidla o obsazení křesel v dozorčí radě akciové společnosti zástupci zaměstnanců po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku VI.2 kapitola: Změna právní formy veřejné obchodní společnosti oddíl: Schválení změny právní formy oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při změně právní formy VI.3 kapitola: Změna právní formy komanditní společnosti oddíl: Schválení změny právní formy oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při změně právní formy oddíl: Zvláštní případ změny právní formy komanditní společnosti VI.4 kapitola: Změna právní formy společnosti s ručením omezeným oddíl: Schválení změny právní formy oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při změně právní formy oddíl: Vystoupení nesouhlasícího společníka ze společnosti s ručením omezeným měnící svoji právní formu Podmínky přípustnosti vystoupení Oznámení vystoupení Majetkové vypořádání vystoupivšího společníka oddíl: Změna právní formy společnosti s ručením omezeným na jednočlennou akciovou společnost XXXIV

25 VI.5 kapitola: Změna právní formy akciové společnosti oddíl: Schválení změny právní formy oddíl: Ručení akcionářů za splnění dluhů při změně právní formy oddíl: Ochrana vlastníků některých cenných papírů emitovaných akciovou společností Ochrana vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů Ochrana vlastníků poukázek na akcie Ochrana vlastníků opčních listů oddíl: Vystoupení nesouhlasícího akcionáře z akciové společnosti měnící svoji právní formu oddíl: Změna právní formy akciové společnosti na evropskou společnost Úvodní výklady Dovolenost změny právní formy akciové společnosti na evropskou společnost Zpráva o změně právní formy Ocenění jmění VI.6 kapitola: Změna právní formy družstva oddíl: Schválení změny právní formy Obecná úprava Zvláštní předpisy o schvalování změny právní formy v bytovém družstvu oddíl: Ručení členů za splnění dluhů při změně právní formy družstva oddíl: Vystoupení nesouhlasícího člena z družstva oddíl: Změna právní formy družstva na evropskou družstevní společnost Úvodní výklady Dovolenost změny právní formy družstva na evropskou družstevní společnost Zpráva o změně právní formy Ocenění jmění VI.7 kapitola: Změna právní formy evropské společnosti oddíl: Změna právní formy evropské společnosti na akciovou společnost Úvodní výklady XXXV

26 2 Dovolenost změny právní formy evropské společnosti na akciovou společnost Zpráva o změně právní formy Ocenění jmění oddíl: Změna právní formy evropské společnosti na jiné formy obchodních společností nebo na družstvo VI.8 kapitola: Změna právní formy evropské družstevní společnosti oddíl: Změna právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo Úvodní výklady Dovolenost změny právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo Zpráva o změně právní formy Zvláštní předpisy o ocenění jmění oddíl: Změna právní formy evropské družstevní společnosti na jiné formy obchodních společností Výběr použitelné literatury O autorovi Věcný rejstřík XXXVI

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Seznam zkratek... XIII Předmluva... XV ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Část první Obecná ustanovení ( 1 až 59zb)... 1 Hlava I Základní ustanovení ( 1 až 9)... 1 Hlava II Některá ustanovení

Více

Přehled druhů přeměn

Přehled druhů přeměn Přehled druhů přeměn fúze vnitrostátní přeshraniční sloučení splynutí Převod jmění na společníka Změna právní formy rozdělení se vznikem nových společností sloučením kombinací odštěpením se vznikem nových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Pojem přeměna obchodní společnosti

Pojem přeměna obchodní společnosti Pojem přeměna obchodní společnosti Přeměna je jeden ze způsobů zrušení a zániku obchodní společnosti. Přeměna obchodní společnosti je obdobou smrti fyzické osoby. Přeměnou dochází k zániku přeměňované

Více

uzavřený investiční fond, a.s.

uzavřený investiční fond, a.s. Oznámení o uložení projektu fúze sloučením společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. se společností UNISTAV International, a.s. ve sbírce listin, Upozornění na práva akcionářů a věřitelů

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu na vydání zákona o přeměnách obchodních společností

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Částka 40. ZÁKON ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 40. ZÁKON ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1570 Sbírka zákonů č. 125 / 2008 Částka 40 125 ZÁKON ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář)

POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář) POKYNY k vyplňování formulářů pro podávání návrhů na zápis rozdělení do obchodního a dalších rejstříků (procesní formulář) Návrhy na zápis rozdělení do obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. (dále jen Projekt )

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. (dále jen Projekt ) PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM (dále jen Projekt ) vyhotovený dne 25.8.2018 v souladu s 14 a násl., 70 a 88 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Zúčastněné společnosti: ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. TESLA ELECTRIC s. r.o. 1 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy akciové společnosti... 1 1. oddíl: Úvodní výklady...

Více

PROJEKT PŘEMĚNY - FÚZE SLOUČENÍM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

PROJEKT PŘEMĚNY - FÚZE SLOUČENÍM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ PROJEKT PŘEMĚNY - FÚZE SLOUČENÍM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a G-berg, a.s. 2019 Zúčastněné osoby: 1. Nástupnická společnost: Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Sídlo: Priessnitzova

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEMĚNY ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY FÚZE SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ

PŘEMĚNY ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY FÚZE SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ 33 ZoPS lhůta 1 měsíc VEŘEJNÉ zveřejnění v Obchodním věstníku (Nařízení vlády č. 503/2000 Sb.) (1) Je-li osoba zúčastněná na přeměně zapsána do obchodního rejstříku, a) uloží do sbírky listin obchodního

Více

Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost

Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost Jednatel obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. IČ: 284 77 359, se sídlem Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov zapsané

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660, Sídlo: č.p. 74, 679 13 Sloup zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2832 určeno všem akcionářům

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008,

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008, 126/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 466/2011

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením (dále jen Projekt) vyhotovený dne 15. 11. 2016 v souladu s 15, 70 a 88 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách),

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM I. Preambule 1. Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením (dále jen Fúze ) dle 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

PROJEKT PŘEMĚNY rozdělení společnosti GO parking s.r.o. ve formě odštěpení sloučením

PROJEKT PŘEMĚNY rozdělení společnosti GO parking s.r.o. ve formě odštěpení sloučením PROJEKT PŘEMĚNY rozdělení společnosti GO parking s.r.o. ve formě odštěpení sloučením 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento projekt přeměny upravuje přeměnu zúčastněných společností, při které dojde k rozdělení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky I. část Přeměny VI. DÍL: Schválení přeměny 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky Při schvalování přeměny se schvaluje nejen vlastní projekt přeměny, nýbrž i další dokumenty (zejména účetní závěrky

Více

Beckova skripta. Chalupa / Reiterman / Holý. Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Beckova skripta. Chalupa / Reiterman / Holý. Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI eckova skripta halupa / Reiterman / Holý Obchodní korporace Přeměny a obchodní rejstřík Základy soukromého práva VI Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek... XV 1 Přeměny obchodních

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát Fúze obchodních společností 15. května 2008, Francouzsko-česká obchodní komora FÚZE - základní

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2014) 125/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

PROJEKT FÚZE odštěpením sloučením

PROJEKT FÚZE odštěpením sloučením PROJEKT FÚZE odštěpením sloučením podle ustanovení 70 a 100 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "ZoPř") ze dne 1. října 2018 Projekt fúze odštěpením sloučením

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Notářský zápis. Strana první NZ 170/2018 N 230/2018

Notářský zápis. Strana první NZ 170/2018 N 230/2018 Strana první NZ 170/2018 N 230/2018 Notářský zápis sepsaný dne 20. 6. 2018 (dvacátého června roku dva tisíce osmnáct) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha

Více

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení Převodová tabulka 1 až 55 NOZ 119 až 121, 132 až 143, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990, 3024; ZOK 2až4, 7,47;ZMPS 26 Základní ustanovení 1 až 20 NOZ 132

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

STEJNOPIS. N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS. N o t á ř s k ý z á p i s Strana jedna STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s NZ 4029/2017 N 2062/2017 sepsaný dne 15.11.2017 (patnáctého listopadu roku dvoutisícího sedmnáctého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1,

Více

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ustanovení

Více

STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s Strana jedna STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 16.10.2017 (šestnáctého října roku dvoutisícího sedmnáctého) v sídle společnosti KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář,

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 179, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 179, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 25 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 179, O B S A H : 66. Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Analýza fúzí za rok 2010 v ČR

Analýza fúzí za rok 2010 v ČR 10 zemí. 1 společnost. Analýza fúzí za rok 2010 v ČR Novela zákona o přeměnách Jana Skálová VŠE v Praze 11. listopadu 2011 Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o. ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM ze dne 18. dubna 2016 za KOFOLA, holdinška družba d.o.o. 532039-v1\PRADOCS 1 Obsah 1 ÚVOD 2 ODŮVODNĚNÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU AKCIÍ A PODÍLŮ Z PRÁVNÍHO I EKONOMICKÉHO HLEDISKA

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více