Právo EU po Lisabonské smlouvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo EU po Lisabonské smlouvě"

Transkript

1 Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN

3 Obsah Předmluva Seznam použitých zkratek část: Základy práva a institucí EU Evropské právo jako systém propojených právních řádů Evropské právo v užším smyslu Evropské právo v širším slova smyslu Vývoj Evropských společenství a Evropské unie Evropské společenství uhlí a oceli Římské smlouvy o založení Evropského (hospodářského) společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Další rozvoj Společenství Maastrichtská smlouva o Evropské Unii Právní základy Evropské unie Změny zakládacích smluv Dohoda o sociální politice Evropský hospodářský prostor a vztahy k Švýcarsku Rozšíření Evropské unie v roce Speciální úpravy (Schengen a Dublin) Amsterodamská smlouva Smlouva z Nice Rozšíření Evropské unie v letech 2004 a Ústavní smlouva pro Evropu a Lisabonská smlouva Rozšíření Evropské unie Územní působnost práva Evropské unie Právní povaha Evropské unie Evropská unie jako mezinárodní organizace Právní subjektivita podle mezinárodního práva Působnost obecného mezinárodního práva a) Vázanost Evropské unie b) Právní předpisy Evropské unie a mezinárodně právní vztahy mezi členskými státy Způsobilost k právním úkonům ve vnitrostátních právních vztazích Výsady a imunity Nadnárodnost Evropské unie Právo EU jako autonomní právní řád Přímý účinek sekundárního práva EU Právní řád Evropské unie jako svazku států Vztahy mezi EU a členskými státy Členské státy jako vládci nad Smlouvami Přístup a vystoupení jednotlivých států Přístup nových členských států Vystoupení členského státu... 44

4 4.3 Základní hodnoty a obecné zásady ve vztazích mezi EU a členskými státy Základní hodnoty Evropské unie Závazek loajality a dodržování Smluv (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) Koordinace hospodářských politik Zákaz diskriminace Princip subsidiarity Ochranné a nouzové klauzule Vztahy k národním parlamentům Orgány Evropské unie Přehled Základní znaky institucionálního systému Orgány Evropské unie a ESAE Rozdělení funkcí v systému Unie Sídlo orgánů Administrativní pracovníci Vztahy mezi orgány Evropská rada Obecně Složení a další organizační aspekty a) Složení b) Předseda Evropské rady c) Způsob svolávání ER Rozhodování Úkoly Rada EU Obecně Složení a další organizační aspekty a) Složení b) Předsednictví a podpora Výborem stálých zástupců a generálním sekretariátem c) Jednací řád Rozhodování a) Kvalifikovaná většina b) Prostá většina c) Jednomyslnost d) Zohlednění nesouhlasného postoje jednotlivých členů Funkce Rady a) Funkce v oblasti legislativy b) Funkce při schvalování rozpočtu c) Funkce v oblasti vnějších vztahů d) Výkonné funkce e) Funkce při jmenování jiných orgánů Organizace činnosti Rady EU a) COREPER struktura a úkoly Vazby členů Rady na jejich vnitrostátní postavení Závěr... 64

5 5.4 Evropská komise Obecně Složení Rozhodování a jednací řád Funkce a) Organizace činnosti Komise b) Právo legislativní iniciativy a jeho prvky c) Kontrola a prosazování unijního práva Komisí d) Úloha Komise ve vnějších vztazích EU e) Systém komitologie a institucionální rovnováha v EU Kabinety komisařů a jejich role Závěr Evropský parlament Obecně Struktura Evropského parlamentu Organizace poslanců EP Pravomoci parlamentu a) Legislativní pravomoci EP b) Schvalovací postup EP Závěr Soudní dvůr Evropské unie Obecně Organizace a jednací řád Evropského soudního dvora Tribunál Specializované soudy Judikatura ESD jako integrační faktor Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů Ostatní orgány EU Evropská investiční banka Evropský investiční fond Agentury a) Agentury Unie Prameny práva EU Přehled Primární právo EU Smlouvy a jejich přidružené součásti jako základního systému Unie a) Nosné principy struktury b) Změny Smluv c) Bezprostřední použitelnost ustanovení Smlouvy Obecné zásady práva EU Mezinárodní úmluvy jako součást právního řádu Unie Sekundární právo EU Nařízení a) Platnost nařízení... 92

6 6.4.2 Směrnice a) Příkaz k efektivní transpozici b) Výklad konformní s obsahem směrnice c) Přímý účinek směrnic Delegované sekundární akty Rozhodnutí Doporučení a stanoviska Ostatní právní akty Pravomoci Unie a zásada omezeného svěření Požadavek smluvního základu pravomoci orgánů EU Implicitní pravomocí EU Generální zmocnění podle článku 352 SFEU Typologie kompetencí Legislativní postupy Obecně Řádný legislativní postup a) První čtení b) Druhé čtení c) Dohodovací postup d) Třetí čtení Zvláštní legislativní postupy Postup u právních aktů nelegislativní povahy Povinnost odůvodnění, podpis, publikace a vstup legislativních aktů v platnost Interpretace práva EU Presumpce platnosti právních aktů orgány EU Systém právní ochrany v EU ESD jako garant právní ochrany Hlavní druhy řízení před ESD Žaloba na porušení povinnosti Žaloba Komise Žaloba členského státu Projednání žaloby na porušení smlouvy u ESD Výlučná pravomoc ESD dvora rozhodovat spory mezi členskými státy při uplatňování smluv Žaloba na neplatnost Soukromé osoby jako subjekty vznášející žalobu na neplatnost k ESD Zbavení platnosti legislativního aktu ESD Zrušení aktu následkem porušení podstatné procesní náležitosti Retroaktivní účinky rozsudků a stanovisek ESD o zrušení právních aktů Žaloba na nečinnost Podmínky řízení a účastníci Řízení o náhradu škody Podmínky řízení Odpovědnost členského státu za porušení unijního práva Žaloba na neaplikovatelnost nařízení (žaloba incidenční)

7 7.7 Řízení o předběžné otázce Zjednodušené řízení o předběžné otázce Předmět řízení Přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Povinnost vnitrostátního soudu požádat ESD o rozhodnutí o předběžné otázce Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení o ní část: Vybrané otázky materiálního práva EU Ochrana základních lidských práv v EU Počátek ochrany lidských práv v ES Začlenění základních lidských práv do práva ES Základní lidská práva a judikatura ESD Příklady základních práv, uznaných judikaturou ESD Obecné zásady právní identifikované ESD Vývoj úpravy základních práv v primárním právu ES /ES Procedurální aspekty ochrany základních lidských práv Vztah ESLP k právu EU Národní soudy a uznávání primátu práva ES a EU Vztah mezi právem EU a opatřeními členských států Sankce vůči členským státům dle práva EU za porušení lidských práv Listina základních práv EU Obsah Listiny Rozsah uplatnění základních práv Prostor svobody, bezpečnosti a práva Obsah spolupráce v oblasti justice a vnitra Stockholmský program Rozhodovací mechanismy a nástroje spolupráce Volný pohyb osob, azyl a přistěhovalectví Schengenská spolupráce Azylová politika Společná politika v oblasti přistěhovalectví Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Policejní spolupráce Justiční spolupráce v trestních věcech Justiční spolupráce v civilních věcech Zhodnocení vybraných aspektů právní úpravy Právní rámec Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Obecný charakter SZBP Zásady a cíle vnější činnosti EU Rozhodovací mechanismus a nástroje SZBP Rozhodovací pravomoci v oblasti SZBP Nástroje SZBP Institucionální zajištění realizace SZBP Stálý předseda Evropské rady Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

8 Evropská služba pro vnější činnost Zvláštní zástupce pro jednotlivé politické otázky Společná bezpečnostní a obranná politika Obsah SBOP Institucionální zajištění SBOP Vojenské a civilní mise realizované v rámci SBOP Zhodnocení právního rámce SZBP po Lisabonské smlouvě Právní úprava vnitřního trhu Počátky vnitřního trhu Rozvoj a dokončení jednotného vnitřního trhu SEU a rozvoj koncepce deregulace Volný pohyb zboží Cla a dávky rovnocenné clům Kvantitativní omezení a opatření s rovnocenným účinkem Charakter opatření s rovnocenným účinkem Národní předpisy při chybějících komunitárních ustanoveních a judikát Cassis de Dijon Přípustná omezení volného obchodu Technické normy a osvědčení Odpovědnost výrobce za škodu Zákaz daňové diskriminace dle článku 110 SFEU Harmonizace nepřímých daní Aktuální vývoj daňové harmonizace Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků a obecná svoboda pohybu občanů EU Pojem pracovníka požívajícího výhod volného pohybu v primárním a sekundárním právu Rozsah zákazu diskriminace Přípustnost stanovení jazykových požadavků pro určitá pracovní místa Povinnost zaměstnavatelů soukromých osob respektovat zákaz diskriminace Práva pracovníků v rámci volného pohybu Ochrana práv rodinných příslušníků Právo na vzdělání přiznané právem ES Výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků Veřejná správa jako neaplikovatelná oblast svobody volného pohybu pracovníků Svoboda usazování Použití svobody usazování u společností Činnosti spojené s výkonem veřejné moci jako profese vyloučené ze svobody usazování Požadavek odborné kvalifikace a volný pohyb osob Volný pohyb služeb Formy volného poskytování služeb Omezení volného poskytování služeb Monopoly na poskytování služeb telekomunikace Liberalizace volného poskytování služeb

9 15. Volný pohyb kapitálu a plateb Vývoj úpravy volného pohybu a judikatura ESD Účinky daňového práva na pohyb kapitálu Finanční služby Legislativní opatření Omezení ve vztahu k třetím zemím aplikovaná EU Volný pohyb kapitálu a jednotná oblast pro platby v eurech (Single Euro Payment Area) Ochrana hospodářské soutěže Ekonomický základ ochrany soutěže v EU Pravidla pro podniky Zákaz kartelových dohod a) Výjimky ze zákazu dohod b) Tzv. kritérium de minimis c) Blokové výjimky ze zákazu dohod d) Procesní pravidla k uplatňování zákazu podle čl Zákaz zneužívání dominantního postavení a) Dominantní postavení na trhu b) Zneužití dominantního postavení Modernizace pravidel o kartelových dohodách a zneužití dominantního postavení Kontrola spojování podniků (fúzí) v rámci EU a) Řízení o povolení spojení podniků b) Nové nařízení o kontrole spojování podniků Pravidla pro státy Veřejné podpory jako součást pravidel hospodářské soutěže a) Ekonomické souvislosti veřejných podpor b) formálně právní požadavky zakotvení pravidel veřejných podpor v primárním právu EU c) definiční znaky veřejné podpory d) Zakotvení veřejných podpor v sekundárním právu EU e) Procesní pravidla týkající se poskytování podpor Státní monopoly a veřejné podniky Právo EU a ochrana spotřebitele Počátky ochrany spotřebitele v ES Rozvoj spotřebitelského práva v EU Ochrana bezpečnosti a zdraví spotřebitele Odpovědnost za výrobek Všeobecná bezpečnost výrobků Směrnice v oblasti bezpečnosti potravin Směrnice o bezpečnosti hraček Směrnice o značení textilií Směrnice o značení kosmetických výrobků Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů Nekalé obchodní praktiky Klamavá a srovnávací reklama Spotřebitelský úvěr

10 Smlouvy sjednávané mimo stálé prodejní prostory Nekorektní podmínky ve smlouvách se spotřebiteli Vyznačování cen na výrobcích Ochrana spotřebitele při výběru turistických zájezdů Smlouvy a finanční služby uzavírané na dálku Vybrané otázky práva obchodních společností Společnosti evropského práva Evropská akciová společnost a) Nařízení Rady o právním statutu S. E b) Účast zaměstnanců na řízení S. E Právní status Evropského sdružení a) Právní status Evropského sdružení b) Směrnice o účasti zaměstnanců na řízení Evropského sdružení Evropské družstvo a) Nařízení Rady o statutu Evropského družstva b) Účast zaměstnanců na řízení Evropského družstva Dílčí harmonizace národních právních úprav obchodních společností v členských zemích Platnost závazků převzatých společností Založení akciové společnosti, zachování základního jmění akciové společnosti Fúze vnitrostátních akciových společností Rozdělení akciové společnosti Úprava společnosti s ručením omezeným o jediném společníku Mezinárodní fúze akciových společností Pobočky společností zřizované v jiných členských státech Nabídky na převzetí akcií Doporučená literatura...269

11 kapitola Předmluva Za dobu osmi let svého členství v Evropské unii a aplikace práva EU v rámci fungování vnitrostátního právního řádu prošla Česká republika spolu s ostatními členskými státy základní přestavbou organizační i právní struktury tohoto integračního seskupení. Na základech neúspěšné Smlouvy o Ústavě pro Evropu byla vytvořena Lisabonská (reformní) smlouva, která po svém podpisu roku 2007 vstoupila k 1. prosinci 2009 v platnost. Změny, které proběhly na základě této zásadní revize primárního práva EU, ale i další rozvoj sekundárního práva EU, realizovaný kontinuálně (tj. bez ohledu na vstup Lisabonské smlouvy v platnost) vyvolaly potřebu přepracování I. vydání naší knihy Vybrané kapitoly z práva EU. Prvotním cílem tohoto pozměněného vydání tedy je promítnout výše uvedené změny do výkladu o právu EU, zaměřeném na prvky a principy fungování tohoto právního systému. První vydání textu spadalo svým datem do období vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a nemohlo tudíž zohlednit v celé šíři dopad provedených změn na interpretaci aplikaci unijního práva orgány EU i členskými státy. Téměř tříletý odstup od data nabytí platnosti smlouvy tento systémovější přístup k dopadům Lisabnoské smlouvy umožňuje. Současně však předkládaná kniha předkládá namnoze kritickou reflexi rozvoje práva EU v období uplynulých deseti let. Toto období se vyznačovalo kvalitativní proměnou EU, plynoucí zejména z bezprecedentního rozšíření tohoto evropského seskupení o dvanáct nových členských států včetně samotné ČR. Noví členové zdaleka nebyli pouze dychtivými no- 11

12 váčky nadšeně se zapojujícími do rozvoje unijních aktivit a benefitujících ze zapojení do vnitřního trhu EU s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu. Naopak se postavili nejednou do role kritiků tohoto seskupení, resp. právních norem, na jejichž základě funguje, nebály se ani zpochybnit některé principy fungování práva EU. Na jedné straně za to sklidili kritiku, na straně druhé přiměly orgány EU i evropské politiky zabývat se předloženými výtkami a korigovat některé zaběhané mechanismy či ustálené mechanismy. Z tohoto pohledu se předkládaný text snaží poukázat na řešené či vnímané nedostatky a naznačit možný další vývoj v těchto oblastech. Tento částečně kritický pohled autorům umožnilo dlouholeté působení vedoucího autorského kolektivu na akademické půdě i v rámci lektorských týmů vzdělávajících v této oblasti práva pracovníky domácí státních i soukromých instituce a organizací. Tato činnost představovala a dosud představuje cennou zpětnou vazbu k informacím o implementaci práva EU ve veřejnoprávní i soukromoprávní sféře. Autoři věří, že předkládaný text poslouží jeho čtenářům jako implus k hlubšímu studium dalších početných zdrojů a prací věnujících se dílčím oblastem unijního práva. Děkují rovněž předem za připomínky a podněty k odstranění případných nedostatků této knihy. Autoři jednotlivých částí textu jsou: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.: kap. 1 8, Mgr. et Mgr. Linda Janků: kap. 9 a 10 Brno, říjen

13 kapitola 1 Evropské právo jako systém propojených právních řádů Evropské právo je koncepční zastřešení pro více právních řádů, které se prolínají mnoha různými způsoby. Jedná se o různé formy regionální spolupráce mezi evropskými státy v rozličných oblastech a pokaždé v rámci jiné skupiny evropských členských států. Rozdílné jsou i mechanismy vzájemné součinnosti. Pohybují se od pouhé existence fóra pro vzájemné konzultace o společných smluvních závazcích, týkajících se společných standardů spolupráce a organizačního rámce závazných rozhodnutí členských států, až k vytvoření supranacionální organizace s vlastní normotvornou pravomocí prostřednictvím delegace státní suverenity. Rozmanitost těchto organizačních forem mezistátní spolupráce v Evropě a jejich propojení dosáhly takové úrovně komplexnosti, která v některých případech značně ztěžuje orientaci a přístup k matérii. Kromě toho právní pojmy často neberou ohled na aktuální stav vývoje koexistence různých struktur. Stává se, že v některých případech je jeden a ten samý termín naplněn různým obsahem. Začíná to již v případě samotného pojmu evropského práva. Hlavním úkolem evropského práva jako právní disciplíny je tedy v současnosti mj. jasná systemizace. Nutno zde mít na zřeteli, že Lisabonská smlouva (viz dále Kap. 2, subkap. IX) vnesla do systému Evropské unie značné zjednodušení struktur. 17

14 1.1 Evropské právo v užším smyslu V centru institucionalizované spolupráce a integrace v ekonomické, později též v politické oblasti stojí Evropská unie. Evropské unii předcházely dvě (dříve tři) Evropská společenství: do roku 2002 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) -- Evropské společenství (ES), dříve Evropské hospodářské společenství (EHS) a -- Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE), též Euratom Platnost Smlouvy o založení nejstaršího z Evropských společenství, Evrop ského společenství uhlí a oceli (ESUO) skončila v roce Od nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009, přešla právní subjektivita Evropského společenství na Evropskou unii (čl. 1 odst. 3 Smlouvy o EU, SEU). Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) představuje obsa hově z převážné většiny Smlouvu o založení Evropského společenství. Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) pokračuje nadále spolu s Evropskou unii se společnými orgány (Protokol č. 2 pozměňující Smlouvu o založení ESAE) Maastrichtská smlouva z roku 1992 doplnila spojení v té době tří existujících Společenství o rámec mezivládní spolupráce v oblasti dvou nových společných politik. Současně tato smlouva vytvořila Evropskou unii jako společné zastřešení, které překrývalo toto nové společné uspořádání. Společenství a nové oblasti spolupráce byly často označovány jako pilíře Evropské unie. Společenství tvořila první (a nejdůležitější) pilíř Evropské unie. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) byl druhým pilířem, a konečně policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dříve spolupráce v oblasti soudnictví a vnitřních věcí) byl nazývána jako třetí pilíř Evropské unie. Lisabonská smlouva tuto pilířovou konstrukci zrušila a spojila do jediné struktury. Evropská unie nastoupila s vlastní právní subjektivitu jako pokračovatelka Evropského společenství (zatímco ESAE existuje nadále). Nicméně v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky přetrvávají i nadále přes zastřešující rámec Evropské unie, rozdílné rozhodovací mechanismy, které v zásadě nemají přímé účinky pro jednotlivce (viz dále Kap. 10). Dnes tvoří Smlouva o založení Evropské unie společně ses smlouvou o fungování Evropské unie a Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii smluvní základ pro systém práva Evropské unie. Právo Evropské unie, včetně práva Evropského společenství pro atomovou energii a evropského práva, představují evropské právo v užším slova smyslu. Právo EU tvoří zvláštní právní systém, který se vztahuje nejen na členské státy, ale vytváří práva a povinnosti také přímo pro jednotlivce. To platí jak pro smluvní základy samotného ( primární právo) Unie, stejně tak jako pro právo, které vytvářejí orgány Unie na základě smluv ( sekundární prá-

15 vo EU). Rozhodující zde je to, že členské státy přenesly svrchovaná práva na Evropskou unii a umožnily tak orgánům EU vykonávat místo nich normotvornou pravomoc i ve vztahu k jednotlivcům či soukromým osobám obecně (například nařízení o kontrole spojování podniků, ukládání pokut společnostem v oblasti práva hospodářské soutěže). 1.2 Evropské právo v širším slova smyslu Koncentrace zájmu na problematiku Evropské unie určuje hlavní směr právního vzdělávání a zkoumání. Přitom často není věnována patřičná pozornost ostatním formám institucionalizované spolupráce v Evropě. Tyto patří do evropského práva v širším slova smyslu. Integrace právních forem mezistátní spolupráce existujících vedle Evropské unie (zejména Rady Evropy s Evropskou úmluvou o lidských právech, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropského sdružení volného obchodu a donedávna též Západoevropské unie) je nezbytná již v tom ohledu, že na ně často odkazuje i smluvní systém Evropské unie samotný. Vývoj práva Evropské unie nemůžeme pochopit bez přihlédnutí k vývoji a souvislostem za hranicemi evropského práva v užším slova smyslu. Rada Evropy, založená v roce 1949, tvořila zpočátku společenství hodnot poplatné společnému duchovnímu dědictví prozápadně orientovaných evrop ských zemí. Pozdějším přijetím většiny zemí z bývalého komunistického bloku se Rada Evropy stala celoevropským fórem na základě společného souboru zásad pro rozvoj právního státu a demokratických struktur. Evropská unie podle ustanovení Smlouvy o fungování EU (čl. 220 odst. 1 SFEU) naváže veškerou účelnou spolupráci s Radou Evropy. V rámci Rady Evropy byla vytvořena jako významný stavební prvek společných evropských norem v oblasti základních lidských práv Evropská úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod (EÚLP) s řadou dalších protokolů. Pro rozvoj práva EU formou nepsaných norem jako jeho součásti hrála EÚLP rozhodující roli. Po celá desetiletí podněcovala EÚLP vytváření obecných právních zásad na ochranu soukromých osob prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora (ESD). 1 Smlouva o Evropské unii se explicitně přihlásila k závazku dodržovat zásady stanovené v EÚLP (čl. 6 odst. 3 SEU). Západoevropská unie (ZEU), tvořící ve své podstatě obrannou alianci západoevropských států, převzala po skončení konfrontace mezi západní a východní Evropou mírotvorné funkce ve službách celoevropské bezpečnosti a převzala roli regionální organizace ve smyslu VIII. kapitoly Charty OSN. Její hlavní úkoly přešly na EU. Proto byla ZEU roku 2011 usnesením svých členských států rozpuštěna. 1 Většina členských států včetně České republiky recipovala ustanovení EÚLP do svého vnitro státního práva s právní silou ústavněprávních norem (v ČR byla článkem 10 Ústavy ČR, tzv.euronovelou z roku 2001 Úmluva vtažena do vnitrostátní právní sféry a stala se součástí našeho právního řádu). 19

16 Snahy o vytvoření evropské bezpečnostní struktury byly a jsou hlavním cílem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), bývalé Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Pořádání konferencí o evropské bezpečnosti a spolupráci, které bylo iniciováno Helsinským závěrečným aktem (1975), dostalo nové impulzy politickou a ekonomickou transformací ve střední a východní Evropě. Společné přihlášení signatářských států k zásadám právního státu, demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky bylo závazně stvrzeno podpisem Pařížské charty pro novou Evropu roku Ustanovení Smlouvy o Evropské unii obsahují s ohledem na cíle SZBP odkazy na Helsinský závěrečný akt a Pařížskou chartu (čl. 21 odst. 2 SEU). Na poli ekonomické integrace vzniklo v roce 1960 jako alternativa k Evropským společenstvím, prosazovaná ostatními evropskými státy, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Sdružení bylo v průběhu následujících dvou desetiletí zcela vtaženo do systému ES a EU. Zbývající čtyři členské státy ESVO (s výjimkou Švýcarska) se zapojily do Evropského hospodářského prostoru (EHP), smluvního režimu, která do značné míry přebírá ustanovení práva EU upravující fungování vnitřního trhu 2. Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena v roce 1948 jako reakce na Marshallův plán, vypracovaný USA roku V roce 1961 byla přeměněna na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD). OECD daleko přesáhla evropský rámec a stala se fórem pro hospodářskou spolupráci 34 většinou průmyslově vyspělých zemí západního světa. Členové jsou Austrálie, Belgie, Chile, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mexiko, Nový Zéland, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Korea, Česká republika, Turecko, Maďarsko a USA. 2 U nově přijímaných předpisů práva EU je označení text relevantní pro EHP v jejich záhlaví indikátorem toho, že tyto se nově stávají součástí právní úpravy fungování EHP. 20

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi - 20. léta - myšlenka evropské federace (Panevropská unie) Aristide Briand - v

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Sbližování českého práva s evropským právem v oblastech justice a vnitřních věcí se uskutečňuje za využití instrumentů základních a instrumentů specifických. Předmětem

Více

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT VŠFS 2015 TROCHA TEORIE Státy nositelé státní svrchovanosti (suverenity) Spolupráce (koexistence) mezi státy v rámci mezinárodního společenství Právní normy upravující tuto

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Ministerstvo průmyslu a obchodu 22.10.2009 Volný pohyb zboží Zakotven Smlouvou o založení ES (čl.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 1.

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 30.9.2014 2014/0047(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org VY_12_INOVACE_66 Historie EU Pro 9. ročník ZŠ Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě září 2012 Mgr. Dana Kubínková Materiál slouží k opakování učiva Evropská unie Evropská unie je ekonomické

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více