Právo EU po Lisabonské smlouvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo EU po Lisabonské smlouvě"

Transkript

1 Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN

3 Obsah Předmluva Seznam použitých zkratek část: Základy práva a institucí EU Evropské právo jako systém propojených právních řádů Evropské právo v užším smyslu Evropské právo v širším slova smyslu Vývoj Evropských společenství a Evropské unie Evropské společenství uhlí a oceli Římské smlouvy o založení Evropského (hospodářského) společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Další rozvoj Společenství Maastrichtská smlouva o Evropské Unii Právní základy Evropské unie Změny zakládacích smluv Dohoda o sociální politice Evropský hospodářský prostor a vztahy k Švýcarsku Rozšíření Evropské unie v roce Speciální úpravy (Schengen a Dublin) Amsterodamská smlouva Smlouva z Nice Rozšíření Evropské unie v letech 2004 a Ústavní smlouva pro Evropu a Lisabonská smlouva Rozšíření Evropské unie Územní působnost práva Evropské unie Právní povaha Evropské unie Evropská unie jako mezinárodní organizace Právní subjektivita podle mezinárodního práva Působnost obecného mezinárodního práva a) Vázanost Evropské unie b) Právní předpisy Evropské unie a mezinárodně právní vztahy mezi členskými státy Způsobilost k právním úkonům ve vnitrostátních právních vztazích Výsady a imunity Nadnárodnost Evropské unie Právo EU jako autonomní právní řád Přímý účinek sekundárního práva EU Právní řád Evropské unie jako svazku států Vztahy mezi EU a členskými státy Členské státy jako vládci nad Smlouvami Přístup a vystoupení jednotlivých států Přístup nových členských států Vystoupení členského státu... 44

4 4.3 Základní hodnoty a obecné zásady ve vztazích mezi EU a členskými státy Základní hodnoty Evropské unie Závazek loajality a dodržování Smluv (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) Koordinace hospodářských politik Zákaz diskriminace Princip subsidiarity Ochranné a nouzové klauzule Vztahy k národním parlamentům Orgány Evropské unie Přehled Základní znaky institucionálního systému Orgány Evropské unie a ESAE Rozdělení funkcí v systému Unie Sídlo orgánů Administrativní pracovníci Vztahy mezi orgány Evropská rada Obecně Složení a další organizační aspekty a) Složení b) Předseda Evropské rady c) Způsob svolávání ER Rozhodování Úkoly Rada EU Obecně Složení a další organizační aspekty a) Složení b) Předsednictví a podpora Výborem stálých zástupců a generálním sekretariátem c) Jednací řád Rozhodování a) Kvalifikovaná většina b) Prostá většina c) Jednomyslnost d) Zohlednění nesouhlasného postoje jednotlivých členů Funkce Rady a) Funkce v oblasti legislativy b) Funkce při schvalování rozpočtu c) Funkce v oblasti vnějších vztahů d) Výkonné funkce e) Funkce při jmenování jiných orgánů Organizace činnosti Rady EU a) COREPER struktura a úkoly Vazby členů Rady na jejich vnitrostátní postavení Závěr... 64

5 5.4 Evropská komise Obecně Složení Rozhodování a jednací řád Funkce a) Organizace činnosti Komise b) Právo legislativní iniciativy a jeho prvky c) Kontrola a prosazování unijního práva Komisí d) Úloha Komise ve vnějších vztazích EU e) Systém komitologie a institucionální rovnováha v EU Kabinety komisařů a jejich role Závěr Evropský parlament Obecně Struktura Evropského parlamentu Organizace poslanců EP Pravomoci parlamentu a) Legislativní pravomoci EP b) Schvalovací postup EP Závěr Soudní dvůr Evropské unie Obecně Organizace a jednací řád Evropského soudního dvora Tribunál Specializované soudy Judikatura ESD jako integrační faktor Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů Ostatní orgány EU Evropská investiční banka Evropský investiční fond Agentury a) Agentury Unie Prameny práva EU Přehled Primární právo EU Smlouvy a jejich přidružené součásti jako základního systému Unie a) Nosné principy struktury b) Změny Smluv c) Bezprostřední použitelnost ustanovení Smlouvy Obecné zásady práva EU Mezinárodní úmluvy jako součást právního řádu Unie Sekundární právo EU Nařízení a) Platnost nařízení... 92

6 6.4.2 Směrnice a) Příkaz k efektivní transpozici b) Výklad konformní s obsahem směrnice c) Přímý účinek směrnic Delegované sekundární akty Rozhodnutí Doporučení a stanoviska Ostatní právní akty Pravomoci Unie a zásada omezeného svěření Požadavek smluvního základu pravomoci orgánů EU Implicitní pravomocí EU Generální zmocnění podle článku 352 SFEU Typologie kompetencí Legislativní postupy Obecně Řádný legislativní postup a) První čtení b) Druhé čtení c) Dohodovací postup d) Třetí čtení Zvláštní legislativní postupy Postup u právních aktů nelegislativní povahy Povinnost odůvodnění, podpis, publikace a vstup legislativních aktů v platnost Interpretace práva EU Presumpce platnosti právních aktů orgány EU Systém právní ochrany v EU ESD jako garant právní ochrany Hlavní druhy řízení před ESD Žaloba na porušení povinnosti Žaloba Komise Žaloba členského státu Projednání žaloby na porušení smlouvy u ESD Výlučná pravomoc ESD dvora rozhodovat spory mezi členskými státy při uplatňování smluv Žaloba na neplatnost Soukromé osoby jako subjekty vznášející žalobu na neplatnost k ESD Zbavení platnosti legislativního aktu ESD Zrušení aktu následkem porušení podstatné procesní náležitosti Retroaktivní účinky rozsudků a stanovisek ESD o zrušení právních aktů Žaloba na nečinnost Podmínky řízení a účastníci Řízení o náhradu škody Podmínky řízení Odpovědnost členského státu za porušení unijního práva Žaloba na neaplikovatelnost nařízení (žaloba incidenční)

7 7.7 Řízení o předběžné otázce Zjednodušené řízení o předběžné otázce Předmět řízení Přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Povinnost vnitrostátního soudu požádat ESD o rozhodnutí o předběžné otázce Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení o ní část: Vybrané otázky materiálního práva EU Ochrana základních lidských práv v EU Počátek ochrany lidských práv v ES Začlenění základních lidských práv do práva ES Základní lidská práva a judikatura ESD Příklady základních práv, uznaných judikaturou ESD Obecné zásady právní identifikované ESD Vývoj úpravy základních práv v primárním právu ES /ES Procedurální aspekty ochrany základních lidských práv Vztah ESLP k právu EU Národní soudy a uznávání primátu práva ES a EU Vztah mezi právem EU a opatřeními členských států Sankce vůči členským státům dle práva EU za porušení lidských práv Listina základních práv EU Obsah Listiny Rozsah uplatnění základních práv Prostor svobody, bezpečnosti a práva Obsah spolupráce v oblasti justice a vnitra Stockholmský program Rozhodovací mechanismy a nástroje spolupráce Volný pohyb osob, azyl a přistěhovalectví Schengenská spolupráce Azylová politika Společná politika v oblasti přistěhovalectví Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Policejní spolupráce Justiční spolupráce v trestních věcech Justiční spolupráce v civilních věcech Zhodnocení vybraných aspektů právní úpravy Právní rámec Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Obecný charakter SZBP Zásady a cíle vnější činnosti EU Rozhodovací mechanismus a nástroje SZBP Rozhodovací pravomoci v oblasti SZBP Nástroje SZBP Institucionální zajištění realizace SZBP Stálý předseda Evropské rady Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

8 Evropská služba pro vnější činnost Zvláštní zástupce pro jednotlivé politické otázky Společná bezpečnostní a obranná politika Obsah SBOP Institucionální zajištění SBOP Vojenské a civilní mise realizované v rámci SBOP Zhodnocení právního rámce SZBP po Lisabonské smlouvě Právní úprava vnitřního trhu Počátky vnitřního trhu Rozvoj a dokončení jednotného vnitřního trhu SEU a rozvoj koncepce deregulace Volný pohyb zboží Cla a dávky rovnocenné clům Kvantitativní omezení a opatření s rovnocenným účinkem Charakter opatření s rovnocenným účinkem Národní předpisy při chybějících komunitárních ustanoveních a judikát Cassis de Dijon Přípustná omezení volného obchodu Technické normy a osvědčení Odpovědnost výrobce za škodu Zákaz daňové diskriminace dle článku 110 SFEU Harmonizace nepřímých daní Aktuální vývoj daňové harmonizace Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků a obecná svoboda pohybu občanů EU Pojem pracovníka požívajícího výhod volného pohybu v primárním a sekundárním právu Rozsah zákazu diskriminace Přípustnost stanovení jazykových požadavků pro určitá pracovní místa Povinnost zaměstnavatelů soukromých osob respektovat zákaz diskriminace Práva pracovníků v rámci volného pohybu Ochrana práv rodinných příslušníků Právo na vzdělání přiznané právem ES Výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků Veřejná správa jako neaplikovatelná oblast svobody volného pohybu pracovníků Svoboda usazování Použití svobody usazování u společností Činnosti spojené s výkonem veřejné moci jako profese vyloučené ze svobody usazování Požadavek odborné kvalifikace a volný pohyb osob Volný pohyb služeb Formy volného poskytování služeb Omezení volného poskytování služeb Monopoly na poskytování služeb telekomunikace Liberalizace volného poskytování služeb

9 15. Volný pohyb kapitálu a plateb Vývoj úpravy volného pohybu a judikatura ESD Účinky daňového práva na pohyb kapitálu Finanční služby Legislativní opatření Omezení ve vztahu k třetím zemím aplikovaná EU Volný pohyb kapitálu a jednotná oblast pro platby v eurech (Single Euro Payment Area) Ochrana hospodářské soutěže Ekonomický základ ochrany soutěže v EU Pravidla pro podniky Zákaz kartelových dohod a) Výjimky ze zákazu dohod b) Tzv. kritérium de minimis c) Blokové výjimky ze zákazu dohod d) Procesní pravidla k uplatňování zákazu podle čl Zákaz zneužívání dominantního postavení a) Dominantní postavení na trhu b) Zneužití dominantního postavení Modernizace pravidel o kartelových dohodách a zneužití dominantního postavení Kontrola spojování podniků (fúzí) v rámci EU a) Řízení o povolení spojení podniků b) Nové nařízení o kontrole spojování podniků Pravidla pro státy Veřejné podpory jako součást pravidel hospodářské soutěže a) Ekonomické souvislosti veřejných podpor b) formálně právní požadavky zakotvení pravidel veřejných podpor v primárním právu EU c) definiční znaky veřejné podpory d) Zakotvení veřejných podpor v sekundárním právu EU e) Procesní pravidla týkající se poskytování podpor Státní monopoly a veřejné podniky Právo EU a ochrana spotřebitele Počátky ochrany spotřebitele v ES Rozvoj spotřebitelského práva v EU Ochrana bezpečnosti a zdraví spotřebitele Odpovědnost za výrobek Všeobecná bezpečnost výrobků Směrnice v oblasti bezpečnosti potravin Směrnice o bezpečnosti hraček Směrnice o značení textilií Směrnice o značení kosmetických výrobků Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů Nekalé obchodní praktiky Klamavá a srovnávací reklama Spotřebitelský úvěr

10 Smlouvy sjednávané mimo stálé prodejní prostory Nekorektní podmínky ve smlouvách se spotřebiteli Vyznačování cen na výrobcích Ochrana spotřebitele při výběru turistických zájezdů Smlouvy a finanční služby uzavírané na dálku Vybrané otázky práva obchodních společností Společnosti evropského práva Evropská akciová společnost a) Nařízení Rady o právním statutu S. E b) Účast zaměstnanců na řízení S. E Právní status Evropského sdružení a) Právní status Evropského sdružení b) Směrnice o účasti zaměstnanců na řízení Evropského sdružení Evropské družstvo a) Nařízení Rady o statutu Evropského družstva b) Účast zaměstnanců na řízení Evropského družstva Dílčí harmonizace národních právních úprav obchodních společností v členských zemích Platnost závazků převzatých společností Založení akciové společnosti, zachování základního jmění akciové společnosti Fúze vnitrostátních akciových společností Rozdělení akciové společnosti Úprava společnosti s ručením omezeným o jediném společníku Mezinárodní fúze akciových společností Pobočky společností zřizované v jiných členských státech Nabídky na převzetí akcií Doporučená literatura...269

11 kapitola Předmluva Za dobu osmi let svého členství v Evropské unii a aplikace práva EU v rámci fungování vnitrostátního právního řádu prošla Česká republika spolu s ostatními členskými státy základní přestavbou organizační i právní struktury tohoto integračního seskupení. Na základech neúspěšné Smlouvy o Ústavě pro Evropu byla vytvořena Lisabonská (reformní) smlouva, která po svém podpisu roku 2007 vstoupila k 1. prosinci 2009 v platnost. Změny, které proběhly na základě této zásadní revize primárního práva EU, ale i další rozvoj sekundárního práva EU, realizovaný kontinuálně (tj. bez ohledu na vstup Lisabonské smlouvy v platnost) vyvolaly potřebu přepracování I. vydání naší knihy Vybrané kapitoly z práva EU. Prvotním cílem tohoto pozměněného vydání tedy je promítnout výše uvedené změny do výkladu o právu EU, zaměřeném na prvky a principy fungování tohoto právního systému. První vydání textu spadalo svým datem do období vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a nemohlo tudíž zohlednit v celé šíři dopad provedených změn na interpretaci aplikaci unijního práva orgány EU i členskými státy. Téměř tříletý odstup od data nabytí platnosti smlouvy tento systémovější přístup k dopadům Lisabnoské smlouvy umožňuje. Současně však předkládaná kniha předkládá namnoze kritickou reflexi rozvoje práva EU v období uplynulých deseti let. Toto období se vyznačovalo kvalitativní proměnou EU, plynoucí zejména z bezprecedentního rozšíření tohoto evropského seskupení o dvanáct nových členských států včetně samotné ČR. Noví členové zdaleka nebyli pouze dychtivými no- 11

12 váčky nadšeně se zapojujícími do rozvoje unijních aktivit a benefitujících ze zapojení do vnitřního trhu EU s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu. Naopak se postavili nejednou do role kritiků tohoto seskupení, resp. právních norem, na jejichž základě funguje, nebály se ani zpochybnit některé principy fungování práva EU. Na jedné straně za to sklidili kritiku, na straně druhé přiměly orgány EU i evropské politiky zabývat se předloženými výtkami a korigovat některé zaběhané mechanismy či ustálené mechanismy. Z tohoto pohledu se předkládaný text snaží poukázat na řešené či vnímané nedostatky a naznačit možný další vývoj v těchto oblastech. Tento částečně kritický pohled autorům umožnilo dlouholeté působení vedoucího autorského kolektivu na akademické půdě i v rámci lektorských týmů vzdělávajících v této oblasti práva pracovníky domácí státních i soukromých instituce a organizací. Tato činnost představovala a dosud představuje cennou zpětnou vazbu k informacím o implementaci práva EU ve veřejnoprávní i soukromoprávní sféře. Autoři věří, že předkládaný text poslouží jeho čtenářům jako implus k hlubšímu studium dalších početných zdrojů a prací věnujících se dílčím oblastem unijního práva. Děkují rovněž předem za připomínky a podněty k odstranění případných nedostatků této knihy. Autoři jednotlivých částí textu jsou: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.: kap. 1 8, Mgr. et Mgr. Linda Janků: kap. 9 a 10 Brno, říjen

13 kapitola 1 Evropské právo jako systém propojených právních řádů Evropské právo je koncepční zastřešení pro více právních řádů, které se prolínají mnoha různými způsoby. Jedná se o různé formy regionální spolupráce mezi evropskými státy v rozličných oblastech a pokaždé v rámci jiné skupiny evropských členských států. Rozdílné jsou i mechanismy vzájemné součinnosti. Pohybují se od pouhé existence fóra pro vzájemné konzultace o společných smluvních závazcích, týkajících se společných standardů spolupráce a organizačního rámce závazných rozhodnutí členských států, až k vytvoření supranacionální organizace s vlastní normotvornou pravomocí prostřednictvím delegace státní suverenity. Rozmanitost těchto organizačních forem mezistátní spolupráce v Evropě a jejich propojení dosáhly takové úrovně komplexnosti, která v některých případech značně ztěžuje orientaci a přístup k matérii. Kromě toho právní pojmy často neberou ohled na aktuální stav vývoje koexistence různých struktur. Stává se, že v některých případech je jeden a ten samý termín naplněn různým obsahem. Začíná to již v případě samotného pojmu evropského práva. Hlavním úkolem evropského práva jako právní disciplíny je tedy v současnosti mj. jasná systemizace. Nutno zde mít na zřeteli, že Lisabonská smlouva (viz dále Kap. 2, subkap. IX) vnesla do systému Evropské unie značné zjednodušení struktur. 17

14 1.1 Evropské právo v užším smyslu V centru institucionalizované spolupráce a integrace v ekonomické, později též v politické oblasti stojí Evropská unie. Evropské unii předcházely dvě (dříve tři) Evropská společenství: do roku 2002 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) -- Evropské společenství (ES), dříve Evropské hospodářské společenství (EHS) a -- Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE), též Euratom Platnost Smlouvy o založení nejstaršího z Evropských společenství, Evrop ského společenství uhlí a oceli (ESUO) skončila v roce Od nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009, přešla právní subjektivita Evropského společenství na Evropskou unii (čl. 1 odst. 3 Smlouvy o EU, SEU). Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) představuje obsa hově z převážné většiny Smlouvu o založení Evropského společenství. Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) pokračuje nadále spolu s Evropskou unii se společnými orgány (Protokol č. 2 pozměňující Smlouvu o založení ESAE) Maastrichtská smlouva z roku 1992 doplnila spojení v té době tří existujících Společenství o rámec mezivládní spolupráce v oblasti dvou nových společných politik. Současně tato smlouva vytvořila Evropskou unii jako společné zastřešení, které překrývalo toto nové společné uspořádání. Společenství a nové oblasti spolupráce byly často označovány jako pilíře Evropské unie. Společenství tvořila první (a nejdůležitější) pilíř Evropské unie. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) byl druhým pilířem, a konečně policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dříve spolupráce v oblasti soudnictví a vnitřních věcí) byl nazývána jako třetí pilíř Evropské unie. Lisabonská smlouva tuto pilířovou konstrukci zrušila a spojila do jediné struktury. Evropská unie nastoupila s vlastní právní subjektivitu jako pokračovatelka Evropského společenství (zatímco ESAE existuje nadále). Nicméně v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky přetrvávají i nadále přes zastřešující rámec Evropské unie, rozdílné rozhodovací mechanismy, které v zásadě nemají přímé účinky pro jednotlivce (viz dále Kap. 10). Dnes tvoří Smlouva o založení Evropské unie společně ses smlouvou o fungování Evropské unie a Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii smluvní základ pro systém práva Evropské unie. Právo Evropské unie, včetně práva Evropského společenství pro atomovou energii a evropského práva, představují evropské právo v užším slova smyslu. Právo EU tvoří zvláštní právní systém, který se vztahuje nejen na členské státy, ale vytváří práva a povinnosti také přímo pro jednotlivce. To platí jak pro smluvní základy samotného ( primární právo) Unie, stejně tak jako pro právo, které vytvářejí orgány Unie na základě smluv ( sekundární prá-

15 vo EU). Rozhodující zde je to, že členské státy přenesly svrchovaná práva na Evropskou unii a umožnily tak orgánům EU vykonávat místo nich normotvornou pravomoc i ve vztahu k jednotlivcům či soukromým osobám obecně (například nařízení o kontrole spojování podniků, ukládání pokut společnostem v oblasti práva hospodářské soutěže). 1.2 Evropské právo v širším slova smyslu Koncentrace zájmu na problematiku Evropské unie určuje hlavní směr právního vzdělávání a zkoumání. Přitom často není věnována patřičná pozornost ostatním formám institucionalizované spolupráce v Evropě. Tyto patří do evropského práva v širším slova smyslu. Integrace právních forem mezistátní spolupráce existujících vedle Evropské unie (zejména Rady Evropy s Evropskou úmluvou o lidských právech, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropského sdružení volného obchodu a donedávna též Západoevropské unie) je nezbytná již v tom ohledu, že na ně často odkazuje i smluvní systém Evropské unie samotný. Vývoj práva Evropské unie nemůžeme pochopit bez přihlédnutí k vývoji a souvislostem za hranicemi evropského práva v užším slova smyslu. Rada Evropy, založená v roce 1949, tvořila zpočátku společenství hodnot poplatné společnému duchovnímu dědictví prozápadně orientovaných evrop ských zemí. Pozdějším přijetím většiny zemí z bývalého komunistického bloku se Rada Evropy stala celoevropským fórem na základě společného souboru zásad pro rozvoj právního státu a demokratických struktur. Evropská unie podle ustanovení Smlouvy o fungování EU (čl. 220 odst. 1 SFEU) naváže veškerou účelnou spolupráci s Radou Evropy. V rámci Rady Evropy byla vytvořena jako významný stavební prvek společných evropských norem v oblasti základních lidských práv Evropská úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod (EÚLP) s řadou dalších protokolů. Pro rozvoj práva EU formou nepsaných norem jako jeho součásti hrála EÚLP rozhodující roli. Po celá desetiletí podněcovala EÚLP vytváření obecných právních zásad na ochranu soukromých osob prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora (ESD). 1 Smlouva o Evropské unii se explicitně přihlásila k závazku dodržovat zásady stanovené v EÚLP (čl. 6 odst. 3 SEU). Západoevropská unie (ZEU), tvořící ve své podstatě obrannou alianci západoevropských států, převzala po skončení konfrontace mezi západní a východní Evropou mírotvorné funkce ve službách celoevropské bezpečnosti a převzala roli regionální organizace ve smyslu VIII. kapitoly Charty OSN. Její hlavní úkoly přešly na EU. Proto byla ZEU roku 2011 usnesením svých členských států rozpuštěna. 1 Většina členských států včetně České republiky recipovala ustanovení EÚLP do svého vnitro státního práva s právní silou ústavněprávních norem (v ČR byla článkem 10 Ústavy ČR, tzv.euronovelou z roku 2001 Úmluva vtažena do vnitrostátní právní sféry a stala se součástí našeho právního řádu). 19

16 Snahy o vytvoření evropské bezpečnostní struktury byly a jsou hlavním cílem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), bývalé Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Pořádání konferencí o evropské bezpečnosti a spolupráci, které bylo iniciováno Helsinským závěrečným aktem (1975), dostalo nové impulzy politickou a ekonomickou transformací ve střední a východní Evropě. Společné přihlášení signatářských států k zásadám právního státu, demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky bylo závazně stvrzeno podpisem Pařížské charty pro novou Evropu roku Ustanovení Smlouvy o Evropské unii obsahují s ohledem na cíle SZBP odkazy na Helsinský závěrečný akt a Pařížskou chartu (čl. 21 odst. 2 SEU). Na poli ekonomické integrace vzniklo v roce 1960 jako alternativa k Evropským společenstvím, prosazovaná ostatními evropskými státy, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Sdružení bylo v průběhu následujících dvou desetiletí zcela vtaženo do systému ES a EU. Zbývající čtyři členské státy ESVO (s výjimkou Švýcarska) se zapojily do Evropského hospodářského prostoru (EHP), smluvního režimu, která do značné míry přebírá ustanovení práva EU upravující fungování vnitřního trhu 2. Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena v roce 1948 jako reakce na Marshallův plán, vypracovaný USA roku V roce 1961 byla přeměněna na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD). OECD daleko přesáhla evropský rámec a stala se fórem pro hospodářskou spolupráci 34 většinou průmyslově vyspělých zemí západního světa. Členové jsou Austrálie, Belgie, Chile, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mexiko, Nový Zéland, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Korea, Česká republika, Turecko, Maďarsko a USA. 2 U nově přijímaných předpisů práva EU je označení text relevantní pro EHP v jejich záhlaví indikátorem toho, že tyto se nově stávají součástí právní úpravy fungování EHP. 20

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 851 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 1 von 381 OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE Ing Jaroslav KOVÁRNÍK, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie, Rokitanského

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Regulace finančních služeb online v Evropské unii

Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Regulace finančních služeb online v Evropské unii Libor Kyncl Vladimír Týč Masarykova univerzita Brno, 2013 Tato učebnice byla vydána v rámci projektu

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více