Právo Evropské unie II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo Evropské unie II"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia prezenční Semestr výuky 4. (letní semestr 2. ročníku) Forma výuky 2p/1s (2 hodiny přednášek a 1 hodina semináře/týden) Počet hodin za semestr 36 hodin Způsob zakončení Z/Zk (zápočet/zkouška) Garant Mgr. Tomáš Křivka Výchozí předměty předchozí absolvování předmětu PEU I Anotace Předmět PEU II navazuje na výuku předmětu PEU I, přičemž dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů z odvětví evropského práva. Přednášky se věnují zejména otázkám vnitřního trhu v EU, problematice lidských práv a vybraným problémům vztahu evropského práva a právního řádu ČR. Výklad analyticky sleduje doktrinární, normativní i judiciální rozměr zkoumané problematiky, přičemž zvláštní pozornost věnuje zejména klíčovým judikátům v jednotlivých přednášených oblastech. Část výuky zaměřená na řešení samostatných úkolů studenty formou řízené práce a moderovaných kolokvií v seminářích. Cíl Vybavit studenty hlubšími znalostmi z přednášených oblastí předmětu, a to s důrazem na schopnost komplexní práce s jeho prameny i kontextuální vnímání evropského práva a právního řádu ČR. Znalosti - charakterizovat a analyzovat model dělby moci mezi orgány EU i ve vztahu k orgánům členských států, a to ve smyslu jejich vnitřní i vzájemné konstrukční, funkční, vertikální a horizontální dělbě moci - charakterizovat, analyzovat klíčové politiky a oblasti integrace EU (volný pohyb zboří, služeb, osob i kapitálu, ochrana hospodářské soutěže aj). - analyzovat a zhodnotit koncepci lidských práv v EU a její vztah k úpravě lidských práv členských států i jiných nadstátních celků (kupř. Rada Evropy)

2 - identifikovat ústavněprávní materii lidských práv a její různé podoby též v prováděcích zákonných úpravách či naopak v dimenzi nadstátních dokumentů, a to v patřičném rozsahu a souvislostech s ústavním základem - zhodnotit nejnovější vývoj v EU v dimenzi normativní, institucionální i integrační Dovednosti - ovládnout a aktivně používat rozsáhlý odborný pojmový aparát předmětu a osvojit si jeho odpovídající kontextuální použití - formulovat argument a protiargument v dimenzi evropského práva na vyšším stupni vědecké metodologie a znalostního zázemí -pracovat s odbornými prameny a vyhledávat relevantní odborné informace v tradičních zdrojích i elektronických informačních systémech - orientovat se v primárním i sekundárním právu EU se schopností její aktivní praktické aplikace - orientovat se v judikatuře SDEU se schopností aplikovat poznatky z této judikatury na konkrétní problémy s evropským prvkem - používat základní metody vědecké práce při řešení různých zadání ústavněprávní dimenze Způsobilosti - samostatně řešit jednoduché i složitější příklady materie evropského práva - relevantně hodnotit různé varianty řešení kolizí evropského práva a právního řádu ČR, a to z pozice práva evropského i práva vnitrostátního - rámcově řešit příklady kategorie hard cases vyžadující formulaci vlastních kreativních řešení, a to pomocí relevantní vědecké metodologie a argumentace evropským právem - interpretovat a kreativně aplikovat relevantní judikaturu SDEU na doposud neřešené případy či ústavní situace - aktivně propojovat teoretické znalosti i praktické dovednosti ve vztahu k jednoduchým i náročnějším aplikovaným problémům - formulovat obsáhlejší vlastní argumentačně podložená stanoviska k zadaným problémům a být schopen jejich odpovídající obhajoby - samostatně vypracovat různé dokumenty ze studované materie (kupř. žaloba k SDEU, stížnost k evropskému ombudsmanovi aj) Osnova - vztah evropského práva a právního řádu ČR - ochrana hospodářské soutěže v EU - civilní soudní spolupráce - ochrana spotřebitele v právu EU. - koncepce lidských práv v EU - aktuální otázky evropského práva

3 Studijní zátěž Účast na přednáškách 12 x 2 hod. 24 hodin Účast na seminářích 12 x 1 hod. 12 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 12 x 1 hod. 12 hodin Průběžná příprava na semináře (samostatné studium z literatury) 12 x 3 hod. 36 hodin Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 12 x 1 hod. 12 hodin Příprava na ústní zkoušku (samostatné studium) 12 x 4,5 hod. 54 hodin Celková pracovní zátěž 150 hodin Obsahové zaměření a rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Týden Přednáška Cvičení 1. týden Ústavněprávní vztah ČR k EU. Instituce EU I. (moderované kolokvium Význam tzv. euronovely. k tématu) (výuka) 2. týden Občanství EU. Svoboda pohybu a usazování. (výuka) 3. týden Volný pohyb služeb a omezení. Zákaz omezení a výjimky z něj. (výuka). Instituce EU II. (moderované kolokvium k tématu) Prameny práva a jeho rysy I. (moderované 4. týden Kartelové právo (výuka) Prameny práva a jeho rysy II. (moderované 5. týden Liberalizace a veřejné podpory. Regulace veřejných podpor. (výuka) 6. týden Civilní soudní spolupráce, příslušnost soudů, doručování. (výuka) 7. týden Ochrana spotřebitele v právu EU. Smluvní právo. (výuka) 8. týden Společná zahraniční a bezpečnostní politika právní základ, vývoj. (vývoj) 9. týden Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech právní základ, vývoj. (výuka) 10. týden Systém Rady Evropy, postavení ESLP. (výuka) 11. týden Lidská práva v EU, vývoj, význam judikatury Soudního dvora. (výuka) Soudní ochrana předběžná otázka, přímé žaloby I. (moderované Soudní ochrana předběžná otázka, přímé žaloby II. (moderované Volný pohyb zboží I. (moderované kolokvium k tématu) Volný pohyb zboží II. (moderované kolokvium k tématu) Volný pohyb osob a služeb I. (moderované Volný pohyb osob a služeb II. (moderované Evropský systém ochrany lidských práv I. (moderované 12. týden Lisabonská smlouva. (výuka) Evropský systém ochrany lidských práv II. (moderované

4 Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Zápočet Absolvování závěrečného testu Celkem maximum 0 až 100 bodů 100 bodů Zkouška ústní, souborná A (obecná) B (speciální) Celkem maximum zodpovězení náhodně vylosovaných dvou zkouškových otázek (v rozsahu obsahového zaměření předmětu PEU I a PEU II) 0 50 bodů 0 50 bodů 100 bodů Klasifikační stupnice zápočtů a zkoušek Udělený ZÁPOČET započteno započteno započteno nevyhověl/a Stupeň ZNÁMKA 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl/a Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku % -12 Stupeň ECTS Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku A % -4 B % % -28 C % % % -41 a více D % -36 E % -40 FX % -45 F 54 % a méně -46 a více Literatura předmětu Základní: KLÍMA, K. a kol: Evropské právo, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Judikatura Evropského soudního dvora, Plzeň: Aleš Čeněk, 2005 OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Praktikum práva Evropské unie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2005 TICHÝ, A.: Evropské právo, Praha: C.H. Beck, 2010

5 Doporučená: BOBEK, M.; BŘÍZA, P.; KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 KLÍMA, K.; BLAHOŽ, J.; SKÁLA, J.: Ústavní právo Evropské unie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2003 LYČKA, M., KUNC, B. a kol. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Praha: Linde, 2010 OUTLÁ, V. a kol. Právo Evropské unie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006 SYLLOVÁ, J. a kol. : Lisabonská smlouva, komentář, Praha: C.H. Beck, 2010 ŠIŠKOVÁ, N., MATOCHOVÁ, S. Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR. Praha: Linde, Konzultace s vyučujícími: S vyučujícími lze konzultovat v jejich vypsaných konzultačních hodinách, telefonicky nebo " em". Platné konzultační hodiny jsou uveřejněny na zabezpečených stránkách studentů a standardním způsobem v budově školy. Zkouškové otázky Základní informace: Student může ke zkoušce přistoupit, jestliže obdržel zápočty z předmětů "PEU I" a "PEU II". Každý student si před započetím zkouškového pohovoru vylosuje zadání, které obsahuje celkem 2 otázky (vždy po jedné z bloku A i z bloku B), přičemž následně má možnost stručné písemné přípravy odpovědí na vylosované otázky. Po ukončení písemné přípravy následuje samotný zkouškový pohovor. Studenti nemají při skládání zkoušky k dispozici právní předpisy ani jiné prameny, a jsou povinni se ke složení zkoušky řádně přihlásit přes informační systém Moggis. A - Obecná část 1) Evropská společenství a jejich historický vývoj, vznik EU 2) Základní hodnoty a cíle EU 3) Prameny práva EU 4) Primární právo EU 5) Smlouva o Evropské unii (SEU) základní charakteristika 6) Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) základní charakteristika

6 7) Protokoly k SEU a SFEU základní přehled 8) Lisabonská smlouva základní charakteristika 9) Listina základních práv EU základní charakteristika 10) Sekundární právo EU 11) Principy práva EU 12) Princip nadřazenosti a přednosti práva EU 13) Princip přímého účinku práva EU 14) Princip nepřímého účinku práva EU 15) Princip subsidiarity a proporcionality v EU 16) Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU 17) Vznik, obsah a zánik členství v EU, Evropský delikt 18) Občanství EU 19) Systém a druhy pravomocí EU, zásada svěřených pravomocí 20) Dělba moci v EU, její orgány a instituce základní přehled 21) Evropská rada základní charakteristika 22) Rada EU základní charakteristika 23) Evropský parlament základní charakteristika 24) Komise základní charakteristika 25) Soudní systém EU základní charakteristika 26) Vnitřní politiky a činnost EU základní přehled 27) Volný pohyb zboží v EU 28) Volný pohyb osob v EU 29) Volný pohyb služeb v EU 30) Ochrana hospodářské soutěže v EU základní přehled 31) Zákaz zneužití dominantního postavení v evropském právu 32) Vnější vztahy a činnost EU základní přehled B - Zvláštní část 1) Forma vlády v EU a její srovnání klasickými modely formy vlády 2) Federativní a konfederativní rysy EU 3) Listina základních práv a svobod EU a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod vzájemné vztahy 4) Princip přednosti porovnání judikatury ESD a judikatury ústavních soudů členských států 5) Druhy a podmínky přímého účinku směrnic 6) Právo EU a Ústava ČR, doktrína podmíněného přenosu pravomocí 7) Legislativní a nelegislativní právní akty 8) Porovnejte nařízení a směrnice

7 9) Porovnejte nařízení a rozhodnutí 10) Explicitní a implicitní pravomoci EU 11) Realizace práva EU, mechanismy jeho vynucování, odpovědnost a sankce 12) Tvorba sekundárního práva a jeho změny, struktura legislativního procesu 13) Zákaz diskriminace v právu EU a jeho vnitrostátní reflexe 14) Pojem zboží v judikatuře SDEU 15) Zákaz cel a opatření s rovnocenným účinkem 16) Zákaz kvantitativních omezení a opatření s rovnocenným účinkem 17) Vliv rozhodnutí Cassis de Dijon a Keck na interpretaci obsahu čl. 34 SFEU 18) Zákaz diskriminace při vnitřním zdanění 19) Pojem kartel v evropském právu 20) Spolupráce soutěžních úřadů v rámci Evropské soutěžní sítě" (Nařízení EU 1/2003) 21) Žaloba na nečinnost 22) Žaloba na neplatnost 23) Žaloba na porušení Smlouvy 24) Žaloba na náhradu škody 25) Incidenční řízení před SDEU (žaloba na neaplikovatelnost) 26) Řízení o předběžné otázce 27) Řízení o předběžné otázce v právním řádu ČR, předběžné otázky podané z ČR 28) Subsidiární role čl. 267 SFEU při napadání legality aktů EU 29) Uznávání diplomů a kvalifikací v evropském právu 30) Doručování písemností mezi členskými zeměmi EU dle evropského práva 31) Policejní a justiční spolupráce formy spolupráce, pojem europolicie a eurozatykač 32) Schengenský prostor

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Institut státní správy Praha, květen 2010 Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Tato prováděcí

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s.

Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. Vzor citace: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. Právní stav publikace je k 1. 2. 2012. Recenzent: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. doc.

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU Plzeň 2014 Michal Svoboda Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra ústavního a evropského

Více

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách Verze ze dne 2.9.2011 1 s úpravami dle připomínek členů pracovní skupiny ke dni 5.9.2011 a s úpravami podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více