Pracovní činnosti 1.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní činnosti 1.ročník"

Transkript

1 Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování, navlékání přírodnin, válení, ohýbání a stlačování. Poznává vlastnosti různých materiálů svými smysly. Seznamuje se a dodržuje hygienické a bezpečnostní návyky při tvorbě. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. Pracuje podle předlohy, ale i podle své fantazie. Spolupracuje ve dvojicích i ve skupinkách. PĚSTITELSKÉ PRÁCE Seznamuje se s pojmem klíčení a v praxi si jej vyzkouší. Práce s papírem - mačkání, trhání, vytrhávání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání Práce s modelovací hmotou - válení v dlaních, v prstech, na podložce, přidávání a ubírání hmoty, vytahování, modelování Práce s přírodninami - sběr, navlékání, aranžování, třídění přírodního materiálu Vlastnosti materiálu - přírodniny, papír, modelovací hmota Pracovní pomůcky a nástroje- držení nůžek Lidové zvyky, tradice. Organizace práce Stavebnice - montáž a později demontáž, Práce s předlohou - obrázky Pozorování klíčení hrachu nebo fazole OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - smyslového vnímání MA - základní útvary v rovině - obdélník, čtverec, trojúhelník, kruh EV - ekosystémy - lidské sídlo - město - vesnice PRV - podzim VV - tématické práce OSV - osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí - temperament EV - vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví Nůžky s kulatým zakončením, lepidlo Plastelína, keramická hlína, podložka Plody listnatých stromů, listy Pečuje o nenáročné pokojové rostliny ve Pěstování pokojových rostlin - otírání listů, třídě. zalévání, kypření půdy PRV - jaro - části rostlin PŘÍPRAVA POKRMŮ Chová se vhodně při stolování. Pravidla správného stolování PRV - výživa Jídelní příbor Rozlišuje každodenní a slavnostní stolování. Pracovní činnosti 1.ročník Jednoduchá úprava stolu Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Dřevěné a plastové stavebnice Knihy o pokojových rostlinách

2 říjen prosinec duben Jakpak je dnes u nás doma - ročníkový projekt Lidové tradice - celoškokní projekt Den Země - celoškolní projekt

3 Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednotlivými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů s pomocí učitele. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Poznává vlastnosti různých materiálů, svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti. Odměří a navleče niť, udělá uzlík, šije steh obnitkovací a přední, zvládne přišití dvoudírkového knoflíku. Dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, hygieny a bezpečnosti práce. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Seznamuje se s návody a předlohami stavebnic, se kterými samostatně pracuje. Sestavuje modely i bez předlohy. Vytváří si kladný vztah k práci své a ostatních. Pracovní činnosti 2. ročník Práce s papírem - lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru, vytváření jednoduchých prostorových tvarů, druhy papírů Práce s modelovací hmotou - modelování, hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání Práce s přírodninami - navlékání, aranžování, dotváření, opracovávávnía třídění přírodního materiálu Práce s textilem - navlékání jehly, udělání uzlu, stříhání textilu, přišívání knoflíku, slepení textilií, Vlastnosti materiálu - papír, karton, textil, drát, Pracovní pomůcky a nástroje- jehla Lidové zvyky, tradice Organizace práce Stavebnice- montáž, demontáž, sestavování modelu Práce s předlohou a s návodem Mezipředmětové vztahy, průřezová témata OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění PRV - podzim M - základní tvary v rovině MKV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti EV - ekosystémy - les v našem prostředí OSV - osobnostní rozvoj - psychohygiena - dobrý vztah k sobě samému Pomůcky, literatura nůžky, lepidlo plastelína, keramická hlína plody listnatých stromů, listy dřevěné a plastové stavebnice

4 prosinec duben květen PĚSTITELSKÉ PRÁCE Provádí pozorování přírody během všech ročních období. Rozezná nejznámější semena plodů - čočka, hrách, fazole, kukuřice. Základní podmínky pro pěstování rostlin - osivo EV - základní podmínky života - půda - zdroj výživy Pěstování rostlin - rozmnožování pomocí řízků, PRV - části rostlin odnoží Pečuje o nenáročné rostliny. Vv - kresba, malba květin semena PŘÍPRAVA POKRMŮ Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Jednoduchá úprava stolu Chová se vhodně při stolování. Seznamuje se se způsoby uchovávání a skladování potravin. Pravidla správného stolování Skladování potravin PRV - zdravá strava, v zahradě, v sadu Lidové tradice - celoškolní projekt Den Země - celoškolní projekt Máme rádi zvířata - ročníkový projekt knihy o pokojových rostlinách jídelní příbor, ubrousky, talíře, sklenice

5 Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. Sešívá pomocí stehu obnitkovacího a předního, seznamuje se se stehem zadním. Volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní přiměřeně věku. Udržuje pořádek a po skončení své práce uvede své pracovní místo do původního stavu. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ. Pracuje podle kreslených nebo psaných návodů. PĚSTITELSKÉ PRÁCE Žák provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, zná postup při sázení rostlin. Pracovní činnosti 3.ročník Práce s papírem - překládání, ořezávání, přestřižení, vytrhávání, skládání, slepování, nalepování, odměřování Práce s modelovací hmotou - plastelína, modurit, těsto, vosk, hnětení, válení, spojování, vaření, sušení Práce s přírodninami - navlékání, aranžování, dotváření, opracovávání a třídění Práce s textilem - stříhání textilu, přišívání knoflíku, zadní steh, slepení textilií, výroba jednoduch. textil. výrobku, druhy textilií Pracovní pomůcky a nástroje - nožík Lidové zvyky, tradice Organizace práce Sestavování modelu, montáž a demontáž Práce s návodem, předlohou Základní podmínky života rostlin Pěstování a ošetřování pokojových rostlin - přesazování Mezipředmětové vztahy, průřezová témata OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - dovednost zapamatování VV aranžování MKV - lidské vztahy - vztahy mezi kulturami - vzájemné obohacování různých kultur EV - vztah člověka k prostředí - naše obec OSV - osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace - vůle VDO - občanská společnost a stát - angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku PRV - obec, rodina, rostliny EV - ekosystémy - pole a jejich okolí Pomůcky, literatura Literatura a pomůcky dle představ, možností a potřeb učitele dřevěné a plastové stavebnice květináče, hlína, semena, nářadí

6 říjen prosinec duben PŘÍPRAVA POKRMŮ Seznamuje se se základním vybavením kuchyně, pojmenuje pomůcky a nástroje. Základní vybavení kuchyně EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Dodržuje pravidla správného stolování. Pravidla stolování PRV - rodina, zdraví Udržuje pořádek pracovních ploch. Poznávám své město - ročníkový projekt Lidové tradice - celoškolní projekt Den Země - celoškolní projekt jídelní příbor, ubrousky, talíře, sklenice

7 Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy různé výrobky z daného materiálu. Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Zná zásady první pomoci. Práce s papírem - děrování, rozměřování a přesné stříhání, tapetování, prostorové konstrukce z odpadového materiálu Práce s přírodninami - sběr, sušení, třídění, lisování, lepení, aranžování přírodnin - listy, rostliny, plody, semena, Práce s textilem - steh přední, zadní, ozdobný, jednoduchý textilní výrobek Vlastnosti materiálu Organizace práce Pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávávní - řešení problémů VV - malování listů, plodů... PŘ - přírodniny nůžky, lepidlo, rozličné druhy papíru semena, plody listnaných a jehličnat.stromů EV - vztah člověka k prostředí - náš životní styl - šicí potřeby, látky, odpady další materiály, MKV - etnický původ - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Seznamuje se s prvky lidových tradic. Lidové zvyky, tradice, řemesla knihy, časopisy KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž. Práce se stavebnicí - použití logiky, využití návodu při postupech práce, OSV - sociální rozvoj - kooperace - seberegulace v situaci nesouhlasu dřevěné a plastové Zkouší stavět podle jednoduchého náčrtu. Práce s jednoduchým náčrtem stavebnice, Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, zná zásady první pomoci při úrazu. Pracovní hygiena, první pomoc při zranění. PŘ - člověk PĚSTITELSKÉ PRÁCE Provádí jednoduché pěstitelské činnosti. Základní podmínky pro pěstování rostlin. PŘ - vlastnosti půdy Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny. Péče o rostliny - setí, přesazování, zalévání, kypření. EV - základní podmínky života, člověk a jeho svět - části rostlin. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, zná zásady první pomoci při úrazu. Volí vhodně náčiní, pomůcky a nástroje. Pracovní činnosti 4.ročník Bezpečnost práce, první pomoc při úrazu. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata VV - malování pokojových rostlin Pomůcky, literatura knihy o pokojov. rostlinách, květináče, hlína, semena, hnojivo, truhlíky, nářadí

8 prosinec duben červen PŘÍPRAVA POKRMŮ Orientuje se v základním vybavení kuchyně. Seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně. Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce. Jednoduché vybavení kuchyně, jednoduchá úprava stolu. Příprava jednoduchého studeného pokrmu Pravidla stolování, základy společenského chování. Výběr a nákup potravin. Bezpečnost práce. VV - malování kuchyňských spotřebičů EGS - Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy PŘ - výživa Lidové tradice - celoškolní projekt Den Země - celoškolní projekt Zpět ke kořenům - ročníkový projekt jídelní příbor, ubrousky, talíře, sklenice, prostírání, knihy o stolování

9 Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu. Využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic. Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc při úrazu. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. Narýsuje jednoduchý technický náčrt a pracuje podle něj. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. Pracovní činnosti 5. ročník Práce s papírem a kartonem - obkreslování podle šablony, vyřezávání, děrování, polepování, tapetování, vlastnosti, výrobky z odpadového materiálu Práce s přírodninami - seznámení se základy aranžování, koláže přírodnin, sušení, lisování, Práce s textilem - stříhání podle šablony, špendlení, stehování, vycpávání, různé druhy stehů - přední, zadní, ozdobný Pracovní pomůcky a nástroje - šablona Organizace práce Lidové zvyky, tradice a řemesla Práce se stavebnicí, montáž a demontáž, použití logiky. Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem První pomoc při zranění Mezipředmětové vztahy, průřezová témata OSV - osobnostní rozvoj - kreativita - originalita EV - ekosystémy - tropický deštný les MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci EGS - objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa OSV - osobnostní rozvoj - kreativita - schopnost dotahovat nápady do reality VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - ochota pomáhat Pomůcky, literatura Dle představ, možností a potřeb učitele. dřevěné a plastové stavebnice,

10 PĚSTITELSKÉ PRÁCE Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. Ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny. Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. Práce s rostlinami, pokusy, zápis pozorování. Pěstování rostlin ze semen v místnosti - letničky, koření. Péče o rostliny. Využití nářadí při práci s rostlinami. OSV - osobnostní rozvoj - psychohygiena - dobrá organizace času PŘ - rozmanitost přírodních podmínek na Zemi EV - vztah člověka k prostředí - náš životní styl - spotřeba věcí, odpady knihy o pokojov. rostlinách, květináče, hlína, semena, hnojivo, truhlíky, nářadí Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. PŘÍPRAVA POKRMŮ Připraví samostatně jednoduchý pokrm. Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. Zná základní elektrické přístroje používané v kuchyni. Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni. Bezpečnost práce, první pomoc při úrazu. Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie Jednoduchý studený i teplý pokrm, práce podle návodu, receptu Úprava stolu pro slavnostní příležitost Technika v kuchyni - historie a význam Hygiena a bezpečnost práce v kuchyni MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - schopnost vnímat umělěcké dílo PŘ - člověk a technika jídelní příbor, ubrousky, talíře, sklenice, prostírání, knihy o stolování, potraviny, nádobí prosinec duben květen Lidové tradice - celoškolní projekt Den Země - celoškolní projekt Žijeme v Evropě - ročníkový projekt

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Učební osnovy 1. stupně 5.1.9. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu jako předmět je součást procesu rozvoje estetických

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více