ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého"

Transkript

1 ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu postižení a komunikační bariéře žáků mimořádná pozornost. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, z nichž vychází výuka mluvnice i literatury. Předmět směřuje k tomu, aby žáci četli přiměřené texty s porozuměním a aby byli schopni se v běžných situacích dorozumět českým jazykem mluveným nebo psaným. Při výuce jsou využívány prvky mateřské reflexní metody van Udena převzaté z holandského Institutu voor Doven charakteristické hraním dvojí role, což je zachytávání vyjádření žáka a následná reprodukce učitelem ve správné české podobě. Základní časovou jednotkou pro práci v Českém jazyku je jeden týden, který začíná motivačním rozhovorem za dodržení 13 pravidel rozhovoru (viz. dále). Týdenní náměty vycházejí z aktuálního života žáků a školy, z celoročního projektu anebo z oblastí, o které se sami žáci zajímají. Na základě rozhovoru vzniká pracovní tematický text, popřípadě pracovní listy s úkoly mluvnickými i slohovými. Pravidla rozhovoru dle van Udena: 1. Všechny děti pochopí rozhovor globálně. 2. Rozhovorem se podařilo vzbudit zájem každého dítěte. 3. Všechny děti se rozhovoru zúčastní aktivně. 4. Při rozhovoru se používá normální hovorový jazyk. 5. V rozhovoru se vyskytují různé druhy vět / věty tázací, oznamovací, zvolací, přací /. 6. Rozhovorem se rozšiřuje slovní zásoba.

2 7. V rozhovoru se používá citový jazyk = orektický jazyk / rozhněvaný, ohromený, skvěle se bavil, myslí si o sobě, že je kdovíco.../ 8. V rozhovoru se používá relační jazyk: až sem, do tehdy, příliš veliký, včetně, více než, více, méně, poslední V rozhovoru je vyvážený poměr, ve kterém mají slovo děti respektive učitelka. 10. Při rozhovoru děti komunikují i mezi sebou. 11. Rozhovorem se procvičuje zachycovací metoda hraní dvojí role. 12. Téma rozhovoru má být zaměřeno především na budoucnost / jazyk plný očekávání /. 13. U starších žáků se pečlivě integruje rozhovor lingvistický s rozhovorem od srdce k srdci. Prostřednictvím práce s tematickým textem si žáci rozvíjejí vlastní komunikační dovednosti a nenásilně si osvojují mluvnická pravidla. Tematický text s pracovními listy připravuje každý učitel českého jazyka pro své žáky sám. K výuce čtení se využívá článek, který učitel buď tvoří sám nebo upravuje z tisku či literatury anebo používá originální text. Článek slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, k literární výchově a především ke prohlubování čtení s porozuměním. Literární výchova vychází ze zážitkového čtení s porozuměním. Využívají se především upravené texty. Vede k získání základního přehledu o nejznámějších autorech především českých literárních děl (viz. příloha). Dle možností se doplňuje návštěvami výstav a divadelních představení. Motivační rozhovory a tematické texty vytvářejí podmínky k tomu, aby žáci znali významy slov z oblastí, které je zajímají a které je připravují na budoucí život /povolání, úřady /, aby měli dovednosti dobře stavět věty a aby měli vypěstovánu zvídavost a vstřícnost při komunikaci. Součástí výuky Českého jazyka je práce s písemnými zážitky žáků ve formě deníků nebo zápisů v určených sešitech. Starší žáci jsou motivováni k tvorbě vlastních příspěvků do školního žákovského časopisu Sůucháček.

3 Předmět Český jazyk je na II. stupni utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a doplněn průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Ve všech ročnících je Český jazyk posílen disponibilní časovou dotací. Pokud je Český jazyk zařazen v rozvrhu v blocích sestávajících se ze dvou po sobě jdoucích hodin, volí učitel vhodné rozvržení vyučování, relaxace a odpočinku. Výuka probíhá podle možností školy ve skupinách žáků se stejnými komunikačními předpoklady složených z po sobě následujících ročníků. Český jazyk je vyučován ve kmenových třídách, které jsou vybaveny rozsáhlými plochami nástěnek využívaných k umístění mluvnických přehledů, tematické slovní zásoby, větných stereotypů a přehledu spisovatelů. Učebny českého jazyka jsou vybaveny dle možností a potřeby flipchartem, televizí s přehrávačem, počítačovou sestavou či interaktivní tabulí. Pro dobu konání motivačních rozhovorů lze využít jakýkoliv tematicky vhodný prostor ve škole. V rámci výuky Českého jazyka lze využívat programy v počítačové učebně nebo prostory žákovské knihovny. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Využíváme prvky mateřské reflexní metody Vytváříme podmínky pro prožitkový motivační rozhovor Hrajeme dvojí roli při veškeré komunikaci s žáky Dodržujeme 13 pravidel rozhovoru Vyučujeme mluvnici na základě rozboru písemného záznamu rozhovoru Vytváříme příležitostí pro dramatizaci, ilustraci a chronologizaci čteného článku Myšlenkové a asociační mapy používáme k rozšiřování i opakování slovní zásoby Vytváříme podmínky pro práci se zážitky žáků a využíváme je k rozvoji komunikačních i sociálních dovedností žáků, k aktivnímu využívání mluvnických pravidel a k rozšiřování slovní zásoby

4 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP Žák by měl s pomocí zvládat ve slovech z tematického textu pravopis slov s předložkami a předponami poznat v aktuálním tematickém textu vyjmenovaná slova a s pomocí zvládat pravopis vyjmenovaných slov z tematického textu Nauka o slově tvoření slov, slovní základ, předpony Tvarosloví pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova po B a po L OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Náměty rozhovorů a tematických textů vycházejí ze života žáků a aktuálního celoškolního celoročního projektu. s pomocí určovat u podstatných jmen v tematickém textu rod rod mužský, ženský, střední u podstatných jmen

5 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP s pomocí označit osobní zájmena v tematickém textu a časovat slovesa z tematického textu v přítomném čase vybrat z tematického textu ohebné slovní druhy a třídit je v jednoduchých větách v tematickém textu určit vyjádřený podmět a přísudek poznat a určit druhy vět v tematickém textu osobní zájmena - přehled časování sloves v přítomném čase ohebné slovní druhy větné členy vyjádřený podmět a přísudek druhy vět s pomocí rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk u slov z tematického textu slova spisovná a nespisovná

6 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP Žák by měl komunikovat v rozhovorových situacích, rozlišovat s pomocí spisovný a nespisovný jazyk u slov z tematického textu s pomocí zvládat úpravu a koncepci běžných písemností Mluvený projev zásady dorozumívání Spisovný a nespisovný jazyk Písemný projev osobní komunikace dopis, MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování bulvárních a informativních prvků ve sdělení číst známé texty podle svých schopností plynule a s porozuměním Čtení tiché čtení s porozuměním

7 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP při společné práci pracovat s Pravidly českého pravopisu s pomocí podle otázek nebo ilustrací reprodukovat známý text při společné práci popsat známé děje nebo jevy Pravidla českého pravopisu co nabízí, jak se v nich hledá Deník - otázky a odpovědi Mluvený a psaný projev - popis Tvorba mediálního sdělení tvorba plakátů ke školním akcím uplatnění a výběr výrazových prostředků OSV deník jako zdroj sebepoznání a sebepojetí při společné práci vytvořit jednoduché vyprávění na známé téma Mluvený a písemný projev - vyprávění

8 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP Žák by měl odlišit prózu a verše Literární druhy a žánry poezie, próza dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Autor čteného díla orientovat se ve čteném textu, vyznačit klíčová slova prostřednictvím ilustrace vyjádřit dojem z četby a z návštěvy divadelního nebo filmového představení vést si čtenářský deník Práce s textem klíčová slova Reprodukce čtenářský zážitek vyjádřený kresbou Čtenářský deník osnova záznamu

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP Žák by měl s pomocí zvládat ve slovech z tematického textu pravopis slov s předložkami a předponami poznat vyjmenovaná slova v tematickém textu a s pomocí ovládat pravopis vyjmenovaných slov v tematickém textu s pomocí tabulek skloňovat podstatná jména konkrétní z tematického textu vyhledat osobní zájmena v tematickém textu a časovat slovesa z tematického textu v budoucím a přítomném čase nauka o slově tvoření slov, slovní základ, předpony tvarosloví pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova po M a po P pádové otázky vzory podstatných jmen osobní zájmena - přehled časování sloves v budoucím čase OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Tematické texty vycházejí z aktuálního života žáků a celoročního celoškolního projektu.

10 Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP vybrat z tematického textu ohebné slovní druhy a třídit je, označit v tematickém textu příslovce v jednoduchých větách v tematickém textu určit vyjádřený podmět a přísudek odlišit v tematickém textu věty jednoduché ohebné slovní druhy a příslovce větné členy vyjádřený podmět a přísudek věta jednoduchá s pomocí rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk u slov použitých v aktuálním rozhovoru slova spisovná a nespisovná

11 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP Žák by měl MV komunikovat ve vybraných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk v tematickém textu podle předlohy zvládat úpravu a koncepci běžných písemností číst přiměřené texty podle svých schopností plynule a s porozuměním Mluvený projev zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu vykání, otázky a odpovědi Písemný projev osobní komunikace dopis, adresa, Čtení prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním upravené články z beletrie, z časopisů, z internetu interpretace vztahu mediálních sdělení a reality porovnávání sdělení potvrzujících představy a předsudky sdělení vycházejících ze znalosti problematiky vybírání vhodných článků a jejich porovnávání s vyzkoušenou realitou

12 Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP s pomocí pracovat s Pravidly českého pravopisu s pomocí a podle jednoduché osnovy reprodukovat text s pomocí popsat jednoduché děje nebo jevy Čtení vyhledávání v odborném textu v Pravidlech českého pravopisu Mluvený a písemný projev reprodukce deníku a čteného článku Písemný projev popis děje nebo jevu s pomocí podle předem připravené osnovy vyprávět nebo písemně zpracovat jednoduchý text na zadané téma Mluvený a písemný projev zásady kultivovaného projevu, vyprávění na dané téma

13 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP Žák by měl rozlišit prózu a verše a přiřadit jejich významné představitele dokázat vyhledat informace ve čteném textu s pomocí reprodukovat obsah přečteného literárního textu podle jednoduché osnovy dokázat formulovat podle otázek písemně dojmy z četby, z divadla nebo z filmového představení vést si čtenářský deník Próza B. Němcová, J.K. Erben Verše F. Hrubín Upravená ukázka vyhledávání hlavních postav, hlavní myšlenky Reprodukce -přečteného Upravená četba, divadelní nebo filmová přestavení odpovědi na otázky Vlastní čtenářský deník MV tvorba mediálního sdělení upoutávka na film, pořad v televizi

14 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP Žák by měl s pomocí zvládat pravopis slov s předložkami a předponami s pomocí zvládat pravopis vyjmenovaných slov s pomocí tabulek skloňovat podstatná jména konkrétní z rozhovoru a přídavná jména tvrdá a měkká vyjmenovat osobní zájmena a časovat slovesa z tematických textů v minulém, budoucím a přítomném čase určit v tematickém textu všechny nauka o slově tvoření slov, slovní základ, předpony tvarosloví pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova po S, V a po Z vzory podstatných jmen vzory tvrdých a měkkých přídavných jmen osobní zájmena - přehled časování sloves v minulém čase a opakování přítomného a budoucího času slovní druhy OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Tematické texty vycházejí z aktuálního života žáků a celoročního celoškolního projektu.

15 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP slovní druhy s využitím Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny ve větách v tematickém textu označovat a zdůvodňovat pravopis shody podmětu a přísudku odlišit v tematickém textu věty jednoduché a souvětí s pomocí vypracovaných přehledů zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem s pomocí rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk u slov z tematického textu a článku větné členy shoda podmětu a přísudku věta jednoduchá a souvětí příčestí minulé slova spisovná a nespisovná

16 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP Žák by měl Rozhovory OSV - komunikovat v běžných situacích, s podporou vypracovaných přehledů rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk podle předlohy zvládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) podle vzorové předlohy sestavit vlastní životopis číst podle svých schopností plynule a s porozuměním podle pokynů se orientovat v Pravidlech českého pravopisu Dopis, adresa, poukázka, e- mail Životopis strukturovaný Prohlubování čtenářských dovedností Vyhledávání v jazykové příručce Komunikace - komunikace v různých situacích nácvik informování, odmítání, dialogu na dané téma, omluvy, vyřízení pozdravu

17 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP s pomocí umět reprodukovat text Deník, článek podle pokynů popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy s pomocí podle předem připravené osnovy vyprávět a písemně zpracovat zadané téma Písemný projev - popis Písemný projev tvorba osnovy, vyprávění podle osnovy MV Tvorba mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis na základě vlastních zkušeností

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP Žák by měl přiřadit vybrané literární druhy a žánry Poezie, próza, divadelní hra odlišení dokázat si vyhledat potřebné informace o autorovi literárního díla Autoři české literatury viz. Příloha osnov JČ MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě na základě porovnávání skutečnosti a mediálního sdělení

19 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP orientovat se ve vybraném textu, s pomocí se pokusit najít hlavní myšlenku Práce s textem hlavní myšlenka dokázat s pomocí formulovat ústně i písemně dojmy z četby, z divadla nebo z filmového představení vést si čtenářský deník Práce s textem výklad textu, dojmy Čtenářský deník

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Jazyková výchova Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP Žák by měl zvládat pravopis slov s předložkami a předponami znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis skloňovat podstatná a přídavná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa poznat a určit slovní druhy nauka o slově tvoření slov, slovní základ, předpony tvarosloví pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova - všechna vzory podstatných jmen vzory přídavných jmen osobní zájmena - přehled časování sloves slovní druhy OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Tematické texty vycházejí z aktuálního života žáků a celoročního celoškolního projektu.

21 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP znát pravopis při shodě přísudku s podmětem větné členy shoda podmětu a přísudku věta jednoduchá a souvětí rozeznat větu jednoduchou od souvětí zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem příčestí minulé rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk slova spisovná a nespisovná

22 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Komunikační a slohová výchova Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP Žák by měl komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností Mluvený projev kultivovaný projev - spisovný a nespisovný jazyk Písemný projev - dopis, adresa, poštovní poukázka. OSV Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí tvorba deníku Rozhovory na aktuální téma sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy Písemný projev žádost, životopis číst plynule s porozuměním Prohlubování čtenářských dovedností orientovat se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu

23 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat dané téma Články, deníky, rozhovory na aktuální téma Písemný projev popis děje, osoby, pracovního postupu Písemný a mluvený projev - MV tvorba mediálního sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis deník

24 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Literární výchova Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP Žák by měl rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež Autoři a jejich dílo MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení chápání podstaty mediálních sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel Autoři a jejich dílo: orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku Práce s textem výklad přiměřeného textu, hlavní myšlenka umět formulovat dojmy z četba, divadelního nebo filmového představení Četba, divadelní a filmová představení reprodukce zážitků získat pozitivní vztah k literatuře Čtenářský deník a práce s ním

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více