CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova. Vzdělávací obor Český jazyk je dotován 4 hodinami týdně na 2. stupni a navazuje na výuku Českého jazyka na 1. stupni. Výuka probíhá v nedělené třídě. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: 1. Komunikační a slohové výchovy (1 vyučovací hodina týdně) 2. Jazykové výchovy (2 vyučovací hodiny týdně) 3. Literární výchovy (1 vyučovací hodina týdně) Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. Vzdělávací obor Český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Cílem tohoto předmětu je dobrá úroveň jazykové kultury žáka. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou nutné jak pro kvalitní jazykové vzdělání, tak pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Při výuce je kladen důraz na přesné a logické myšlení, na jasné a srozumitelné vyjadřování. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, zamýšlí se nad přečteným a učí se formulovat vlastní názory o přečteném díle. Žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Naší snahou je pozitivně ovlivnit postoje žáků, životní hodnotovou orientaci. Do výuky českého jazyka jsou začleněny učivo a výstupy vyučovacího předmětu dramatická výchova. V dramatické výchově vytváříme a zkoumáme lidské jednání včetně našeho vlastního. Dramatická výchova otvírá žákům svět, umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a hodnotami. Jejím prostřednictvím žák získává schopnost vyjadřovat své city a myšlenky, vžívat se do myšlení a cítění druhých. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších výtvorů historie národní i evropské kultury, mohl se orientovat v různých formách.

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací oblast se zaměřuje na: - správné vyjadřování a kultivované využití mateřského jazyka - mnohostrannou komunikaci člověka v moderní společnosti - přiměřeně věku porozumět textu - chápat funkci divadla, filmu, televize, ostatních médií, naučit se orientovat v jejich nabídce, využít informace pro vlastní život - porozumění zvolených témat a ujasnění vlastních postojů k sobě i ostatním - získávání jistoty při uplatňování svých schopností, zejména v komunikaci verbální i neverbální - práci ve skupině a dosahování společných výsledků - poznávání a sebehodnocení - prozkoumávání mezilidských vztahů a vytváření postojů k sobě, k ostatním a ke světu Dramatická výchova podporuje emocionální zrání žáků, ozřejmuje jim životní a mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí. Otevírá jim cestu k sebepoznání a k pozitivním životním motivacím. Součástí vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. K naplnění cílů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura mohou přispět i volitelné předměty související s tímto oborem. Jedná se o Cvičení z českého jazyka. Při výuce jsou žáci vedeni k samostatné práci, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů jako jsou slovníky, encyklopedie, časopisy, internet. Při výuce se klade důraz na metody a formy práce založené na spolupráci žáků, na naplňování klíčových kompetencí žáka. Kompetence k učení - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Kompetence k řešení problémů - vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné i odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy: volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, chápe základní

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a umí zdůvodnit jejich užití. Vysvětlí pojem mateřský jazyk, zařadí ho do skupiny slovanských jazyků a rozliší vrstvy našeho národního jazyka. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Obecné poučení o jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) Rozvrstvení národního jazyka (nářečí, obecná čeština) Jazykové příručky (SSČ, PČP) Jazyková výchova Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Soustředí se na správnou výslovnost, upozorní na nesprávné používání slovních přízvuků a nesprávnou větnou melodii. Podle větné melodie rozlišuje jednotlivé věty. DV - Uplatňuje kultivovaný mluvený projev. Dodržuje zásady hygieny a správného držení těla. Zvuková stránka jazyka Zvuková stránka slova (slovní přízvuk) Zvuková stránka věty (důraz, větná melodie, tempo, pauzy) Zásady spisovné výslovnosti (spodoba, splývání) DV -Psychosomatické dovednosti, sociálně komunikační dovednosti

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Definuje větu a výpověď. Aplikuje znalosti o pořádku slov ve větě. Určí základní skladební dvojice. Označí rozvíjející větné členy členy, které závisejí na jiném větném členu. Rozpozná přívlastek bez ohledu na to, zda je shodný nebo neshodný. Vysvětlí, kterými slovními druhy bývá předmět vyjádřen. Rozlišuje příslovečná určení podle okolností dějů, které blíže určují místo, čas a způsob. Uvede příklady spojovacích výrazů (nejen spojek, ale i příslovce, zájmena). Seznámí se se základními pravidly o psaní čárek ve větě. Označí základní části textu. Skladba Výpověď a věta Stavba věty Pořádek slov ve větě (vztah mezi pořádkem slov ve větě a významem věty) Základní větné členy (podmět vyjádřený, nevyjádřený, přísudek slovesný, jmenný se sponou) Rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný, neshodný) Souvětí (věta hlavní vedlejší, spojovací výrazy, základní pravidla oddělování vět čárkami) (orientačně) Stavba textu OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; např: pomáhá slabším spolužákům s obtížemi dané látky.

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Správně třídí slovní druhy. Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Rozlišuje druhy podstatných jmen (konkrétní - abstraktní, hromadná pomnožná) Rozliší podmiňovací způsob Upevní své znalosti o lexikálním pravopisu. Upevní své znalosti o morfologickém pravopisu. Odlišuje ve čteném textu fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení. Tvarosloví Slovní druhy Mluvnické významy a tvary slov Druhy podstatných jmen Jména osobní a místní Druhy přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Zájmena ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj, její Slovesa tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého Pravopis Pravopis lexikální (hranice předpony a kořene, skupina bě/bje, pě, vě/vje, skupina mě/mně, vyjmenovaná slova) Pravopis morfologický (koncovky podstatných a přídavných jmen, tvary příčestí) Čtení Praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), Věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací) OSV Kooperace a kompetice; např: připraví soutěž - tajenku, kvíz - využívá pojmy z tvarosloví. OSV - Rozvoj schopnosti poznávání; např: používá a procvičuje pravidla pravopisu.

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozvine schopnost empatie. Rozvine schopnost pozorného, soustředěného naslouchání. Odlišuje ve slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Zdůrazní rozdíly mezi projevem psaným a mluveným. Zaujme nebo podpoří stanovisko ke sdělovanému obsahu. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Naslouchání Praktické (výchova k empatii) Věcné (soustředěné, aktivní) Kritické (objektivní a subjektivní sdělení) Mluvený projev Zásady dorozumívání (komunikační normy) Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Písemný projev Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu. OSV Psychohygiena; např. provádí relaxační cvičení, situační hry. OSV Seberegulace a sebeorganizace; např. vede diskusi na téma Ochrana životního prostředí, cvičí sebeovládání při komunikaci.

9 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Uspořádá text podle časové posloupnosti. Využívá všech typů osnovy. Využívá různé jazykové prostředky a vytváří svůj osobitý styl. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Umí vhodným způsobem komunikovat s dospělými i se spolužáky. Vyplňuje různé typy poštovních poukázek, podací lístek a blanket na telegram. Rozlišuje odesílatele a adresáta. Vyjadřuje se jasně, stručně a srozumitelně (telegram, SMS). Vypravování Časová posloupnost (retrospektiva) Osnova a vypravování (typy osnovy: heslovitá, větná, citátová) Jazykové prostředky vypravování Popis a jeho funkce Popis budovy, místnosti Popis postavy Popis pracovního postupu Jednoduché komunikační žánry Vzkaz Inzerát Vyplňování jednoduchých tiskopisů Poštovní poukázka Podací lístek Telegram OSV Kreativita; např. napíše krátké vyprávění Proč mají zebry pruhy?. OSV - Sebepoznání a sebepojetí; např. krátce popíše sám sebe, vnitřní i vnější charakteristika.

10 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikativní záměr autora. Vysvětlí rozdíl mezi zprávou a oznámením. Je schopen sestavit zprávu a oznámení. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Je schopen najít rozdíl mezi dopisem úředním a osobním. Zpráva a oznámení SMS zpráva (původ, využití) Výpisky a výtah Hlavní myšlenky textu Dopis Dopis osobní a úřední VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; např. zpracuje výtah o zemi Evropsklé unie, nejdůležitější informace styl života, tradice, jídlo atd.

11 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Osvojí si základní pravidla recitace, výrazného čtení. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Vybere hlavní myšlenky textu. Předvede dramatickou scénku. Beze slov vyjádří některé pocity (např, překvapení, smutek, radost). Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Vytvoří ilustrace k literárním textům. DV - Přistupuje k tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu. Přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu. Prezentuje její výsledky. Pojmenuje námět a téma díla, označí hlavního hrdinu a stručně jej charakterizuje, popíše kompozici literárního příběhu. Označí obrazná pojmenování v textu, vysvětlí jejich význam. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Záznam a reprodukce hlavních myšlenek Dramatizace (autorská pohádka, bajka, dialog prozaického textu) Pantomima Vytváření vlastních textů Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům DV -Herní dovednosti, inscenační tvorba, současná dramatická umění a média Základy literární teorie a historie Struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina kladný, záporný) Jazyk literárního díla (obrazná pojmenování metafora, metonymie, personifikace, alegorie, ironie, kompozice dramatu, monolog, dialog, dramatické postavy komedie, tragédie) Literární výchova OSV Komunikace; např. využívá řeči těla ke komunikaci, Nácvik pantomimy.

12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Recituje básně. Naučí se nazpaměť lyrickou báseň. Vysvětlí vlastními slovy rozdíl mezi lyrickou, epickou a lyrickoepickou básní. Porovná různá zpracování mýtů (např. o Daidalovi a Ikarovi). Diskutuje o etických problémech hrdinů antických a biblických mýtů. Vlastními slovy interpretuje smysl mýtu. Vyjmenuje typy pohádek. Vyjmenuje kouzelné motivy v pohádkách. Uceleně reprodukuje pohádku. Přečte si pohádky slovenské, romské. Rozliší pohádku a pověst. Vlastními slovy převypráví pověst vztahující se k vlastnímu kraji. Vlastními slovy vyjádří ponaučení z bajky. Přiřadí zvířatům vlastnosti, které jsou jim v bajkách přisuzovány. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Poezie Lyrika - přírodní, milostná, vlastenecká jazyk básně - obrazné vyjadřování, přenesený význam, přirovnání, zosobnění, alegorie, ironie píseň, báseň, lidová tvorba Epika děj a jeho čas, prostředí, vypravěč, vypravování v 1. a 3. osobě Lyrickoepická báseň Bajky veršované LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Próza Mýty antické a biblické Pohádky klasické a moderní Pohádky české a jiných národů Pověsti Bajky prozaické VMEGS Evropa a svět nás zajímá; např. poznává říkadla a pranostiky evropských národů. OSV Mezilidské vztahy; např. při skupinové práci Dramatizace pohádky respektuje názory druhých a snaží se navodit příjemnou atmosféru. OSV Hodnoty, postoje, praktická etika; např. utváří si dobré hodnoty a postoje na základě pohádkových příběhů. VMEGS Jsme Evropané; např. vede diskusi na téma Význam pověstí a bájí pro současnost.

13 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla. Charakterizuje hlavního hrdinu příběhu pro děti. Nalezne společné rysy westernů a pohádek. Vytvoří kreslený komiks. Vyjmenuje známé autory knih pro chlapce. Připraví referát o autorovi knih pro chlapce. Porovná typického hrdinu chlapecké a dívčí literatury. Poznává estetické a etické hodnoty společnosti a diskutuje o nich (štěstí, úspěch, zdraví, peníze, přátelství, hezká tvář a postava, ). Připraví referát o autorovi knih pro dívky. Vybraná díla literatury pro děti Literatura pro chlapce (téma divokého západu, westernu, chlapecké party ) Literatura s dívčí hrdinkou

14 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Definuje základní pojmy vztahující se k dramatu. Předvede scénku z divadelní hry. DV- Uvědomuje si analogii mezi fiktivní situací a realitou. DV- Rozpozná základní prvky dramatu. Rozpozná divadelní druhy a žánry. Kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu Rozlišuje základní literární druhy a žánry. Vytvoří ilustrovanou brožuru říkadel a pranostik. Popíše vývoj pohádek. Dramatizuje pohádku. Vyhledá informace o vývoji loutkového divadla. Navštíví představení loutkového divadla, eventuálně zhlédne záznam loutkového představení. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně, i v dalších informačních zdrojích. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Drama Monolog, dialog, dějství, dialog, komedie, tragédie Film, scénář, režisér DV- Základní divadelní druhy, výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby DV-Základní stavební prvky dramatu, základní dramatické žánry a divadelní druhy, současná dramatická umění a média, vybrané etapy a typy světového a českého divadla LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času Říkadla, pranostiky Pohádka Loutkové divadlo Orientace v knihovně Katalog autorů, názvů knih, internetové vyhledávání Školní, místní, regionální knihovna OSV - Poznávání lidí; např. zahraje krátkou scénu z oblíbeného filmu, poznává své spolužáky a respektuje jejich názor, vlastní režie.

15 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová

16 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Rozvine své znalosti o rozvíjejících větných členech Určí správně počet vět v souvětí, rozliší věty hlavní a vedlejší. Poznává jednotlivé druhy vedlejších vět. Nahradí vedlejší věty větnými členy a naopak. Vyhledá a tvoří přístavek. V písemném projevu zvládá syntaktický pravopis v méně složitých souvětích. Rozlišuje přímou a nepřímou řeč. Označí v písemném projevu správně přímou a nepřímou řeč. Posuzuje formální stránku textů a jejich výstavbu. Skladba, stavba věty a textu Druhy vět pole postoje mluvčího Věty dvojčlenné a jednočlenné ZVČ holé, rozvité, několikanásobné Shoda přísudku s podmětem Vyjádření podmětu a přísudku (slovesný, jmenný) Rozvíjející větné členy (příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky, doplněk orientačně) Přístavek Hlavní a vedlejší věta, druhy souvětí Seznámení s druhy vedlejších vět Interpunkce v souvětí Přímá a nepřímá řeč Stavba textu

17 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Rozlišuje činný a trpný rod. Tvoří jednotlivé tvary trpného rodu a správně užívá rod trpný opisný a zvratnou podobu sloves. Rozlišuje příslovce a přídavná jména, využívá příslovečné spřežky a tvoří jednotlivé tvary při stupňování. Tvarosloví Slovní druhy Mluvnické významy a tvary slov Druhy podstatných a přídavných jmen Skloňování zájmen (orientačně - jenž) Slovesný rod Neohebné slovní druhy Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Jazykové příručky

18 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozliší sousloví od volného spojení slov. Rozpoznává přenesená pojmenování a vysvětlí jejich význam. Rozliší rčení, pořekadlo a přísloví a uvede příklady. Používá běžné odborné názvy při výkladu odborného textu. Poznává významové zabarvení slov. Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov. Umí v textu vyhledat slova historická, zastaralá, novotvary a slova přejatá. Umí slova přejatá nahrazovat českými výrazy. Zvládá slovotvorný pravopis. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální. V písemném projevu zvládá pravopis morfologický. Rozlišuje jména obecná a vlastní. Aplikuje obecné zásady pro psaní velkých písmen. Nauka o významu slov Slovo a sousloví, věcný význam slov Rčení Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma Odborné názvy, názvosloví Slova citově zabarvená Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování Tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování, přejímání Odvozování podstatných a přídavných jmen, sloves Skládání Zkracování (zkratky, zkratková slova) Přímá a nepřímá řeč Pravopis Pravopis lexikální (hranice předpony a kořene, skupina bě/bje, pě, vě/vje, skupina mě/mně, vyjmenovaná slova) Pravopis morfologický (koncovky podstatných a přídavných jmen, tvary příčestí) Psaní velkých písmen VMEGS - Jsme Evropané; např. zpracuje prezentaci na PC o EU. VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; např. vytvoří referát o 1 zemi EU a přečte ho spolužákům.

19 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Odlišuje ve čteném textu fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení. Zaujímá postoj ke čtenému. Rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Rozvine schopnost empatie. Rozvine schopnost pozorného, soustředěného naslouchání. Analyzuje zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové. Rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Čtení Věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací) Kritické (analytické, hodnotící) Prožitkové Naslouchání Praktické (výchova k empatii, podnět k jednání) Věcné (soustředěné, aktivní) Kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové)

20 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. EV - Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Zaujme nebo podpoří stanovisko ke sdělovanému obsahu. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Volí vhodné jazykové prostředky, výstižně formuluje myšlenky, rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Mluvený projev Zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse EV - KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách; aktivní naslouchání cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání Písemný projev Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu Popis Popis výrobků Popis pracovního postupu (význam sloves při popisu děje, užití odborných názvů) Popis uměleckých děl (osnova)

21 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení. Výstižně formuluje a sděluje pocity a prožitky. Rozvíjí emocionální vnímání. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. Rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou. Vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů, zvláštností. Využívá specifické jazykové prostředky (rčení, přirovnání, přísloví, pořekadlo). Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Sestaví strukturovaný životopis, výstižně zachytí základní údaje, uvědomí si způsob zpracování a význam profesního životopisu. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, vhodnými jazykovými prostředky pro danou komunikační situaci. Napíše žádost. Líčení Líčení krajiny Procvičování subjektivně zabarveného popisu Charakteristika Vnější, vnitřní Přímá, nepřímá Přirovnání, rčení, přísloví, pořekadla Charakteristika literárních nebo filmových postav Vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů, zvláštností Životopis Formy životopisu (strukturovaný, profesní) Žádost, pozvánka Ústní, písemná Ustálená forma EV- Vztah člověka k prostředí; např. ve skupinách zpracují informace o ekologických organizacích.

22 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu. DV - Rozvíjí a opakuje herní situace. Přijímá herní pravidla a tvořivě se rozvíjí. Osvojí si základní pravidla recitace, výrazného čtení. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Vybere hlavní myšlenky textu. Předvede dramatickou scénku. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Výtah, výpisky, osnova, referát Výtah z odborného textu Výběr vhodných jazykových prostředků Vypravování Kompozice vypravování Zvýšení dějového napětí Vypravování scény ze hry, z filmu, ukázky z knihy DV -Herní dovednosti, práce na postavě, dramatická situace, příběh Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Záznam a reprodukce hlavních myšlenek Dramatizace (autorská pohádka, bajka) Vytváření vlastních textů EV - Vztah člověka k prostředí; např. vytvoří plán obce.

23 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Pojmenuje námět a téma díla, označí hlavního hrdinu a stručně jej charakterizuje, popíše kompozici literárního příběhu. Označí obrazná pojmenování v textu, vysvětlí jejich význam. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Rozlišuje literaturu uměleckou a věcnou. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Poznává estetické a etické hodnoty společnosti a diskutuje o nich (odpovědnost moci, vztah mravnosti a práva). Porovná legendy věnované jedné osobnosti. Rozvine svou fantazii. Vysvětlí pojem nonsens. Vytvoří vlastní limerik. Základy literární teorie a historie Struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu ich forma výpovědi, přímý vypravěč, nevlastní přímá řeč) Jazyk literárního díla (obrazná pojmenování metafora, metonymie, personifikace, alegorie, ironie, kompozice dramatu, monolog, dialog, dramatické postavy komedie, tragédie) Literatura umělecká a věcná (populárněnaučná, literatura faktu, publicistické žánry) LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Poezie Píseň, báseň Chorál Epigram Legenda Bajka Nonsens, limerik, vizuální poezie EV Vztah člověka k prostředí; např. vyhledá, vytvoří 4 verše s ekologickou tematikou.

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný SV: Vypravování Žák: posuzuje vhodnost či nevhodnost nespisovného vyjádření zdůvodní užití nespisovných jazykových prostředků Vypravování - vypravování v běžné komunikaci - vypravování

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5 Analýza strategických dokumentů (RVP PV a RVP ZV) vzhledem k výstupům dětí a žáků vztahujícím se k předčtenářským dovednostem a čtenářské gramotnosti Mateřské a základní školy, včetně nižších ročníků víceletého

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více