CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova. Vzdělávací obor Český jazyk je dotován 4 hodinami týdně na 2. stupni a navazuje na výuku Českého jazyka na 1. stupni. Výuka probíhá v nedělené třídě. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: 1. Komunikační a slohové výchovy (1 vyučovací hodina týdně) 2. Jazykové výchovy (2 vyučovací hodiny týdně) 3. Literární výchovy (1 vyučovací hodina týdně) Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. Vzdělávací obor Český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Cílem tohoto předmětu je dobrá úroveň jazykové kultury žáka. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou nutné jak pro kvalitní jazykové vzdělání, tak pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Při výuce je kladen důraz na přesné a logické myšlení, na jasné a srozumitelné vyjadřování. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, zamýšlí se nad přečteným a učí se formulovat vlastní názory o přečteném díle. Žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Naší snahou je pozitivně ovlivnit postoje žáků, životní hodnotovou orientaci. Do výuky českého jazyka jsou začleněny učivo a výstupy vyučovacího předmětu dramatická výchova. V dramatické výchově vytváříme a zkoumáme lidské jednání včetně našeho vlastního. Dramatická výchova otvírá žákům svět, umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a hodnotami. Jejím prostřednictvím žák získává schopnost vyjadřovat své city a myšlenky, vžívat se do myšlení a cítění druhých. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších výtvorů historie národní i evropské kultury, mohl se orientovat v různých formách.

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací oblast se zaměřuje na: - správné vyjadřování a kultivované využití mateřského jazyka - mnohostrannou komunikaci člověka v moderní společnosti - přiměřeně věku porozumět textu - chápat funkci divadla, filmu, televize, ostatních médií, naučit se orientovat v jejich nabídce, využít informace pro vlastní život - porozumění zvolených témat a ujasnění vlastních postojů k sobě i ostatním - získávání jistoty při uplatňování svých schopností, zejména v komunikaci verbální i neverbální - práci ve skupině a dosahování společných výsledků - poznávání a sebehodnocení - prozkoumávání mezilidských vztahů a vytváření postojů k sobě, k ostatním a ke světu Dramatická výchova podporuje emocionální zrání žáků, ozřejmuje jim životní a mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí. Otevírá jim cestu k sebepoznání a k pozitivním životním motivacím. Součástí vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. K naplnění cílů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura mohou přispět i volitelné předměty související s tímto oborem. Jedná se o Cvičení z českého jazyka. Při výuce jsou žáci vedeni k samostatné práci, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů jako jsou slovníky, encyklopedie, časopisy, internet. Při výuce se klade důraz na metody a formy práce založené na spolupráci žáků, na naplňování klíčových kompetencí žáka. Kompetence k učení - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Kompetence k řešení problémů - vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné i odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy: volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, chápe základní

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a umí zdůvodnit jejich užití. Vysvětlí pojem mateřský jazyk, zařadí ho do skupiny slovanských jazyků a rozliší vrstvy našeho národního jazyka. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Obecné poučení o jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) Rozvrstvení národního jazyka (nářečí, obecná čeština) Jazykové příručky (SSČ, PČP) Jazyková výchova Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Soustředí se na správnou výslovnost, upozorní na nesprávné používání slovních přízvuků a nesprávnou větnou melodii. Podle větné melodie rozlišuje jednotlivé věty. DV - Uplatňuje kultivovaný mluvený projev. Dodržuje zásady hygieny a správného držení těla. Zvuková stránka jazyka Zvuková stránka slova (slovní přízvuk) Zvuková stránka věty (důraz, větná melodie, tempo, pauzy) Zásady spisovné výslovnosti (spodoba, splývání) DV -Psychosomatické dovednosti, sociálně komunikační dovednosti

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Definuje větu a výpověď. Aplikuje znalosti o pořádku slov ve větě. Určí základní skladební dvojice. Označí rozvíjející větné členy členy, které závisejí na jiném větném členu. Rozpozná přívlastek bez ohledu na to, zda je shodný nebo neshodný. Vysvětlí, kterými slovními druhy bývá předmět vyjádřen. Rozlišuje příslovečná určení podle okolností dějů, které blíže určují místo, čas a způsob. Uvede příklady spojovacích výrazů (nejen spojek, ale i příslovce, zájmena). Seznámí se se základními pravidly o psaní čárek ve větě. Označí základní části textu. Skladba Výpověď a věta Stavba věty Pořádek slov ve větě (vztah mezi pořádkem slov ve větě a významem věty) Základní větné členy (podmět vyjádřený, nevyjádřený, přísudek slovesný, jmenný se sponou) Rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný, neshodný) Souvětí (věta hlavní vedlejší, spojovací výrazy, základní pravidla oddělování vět čárkami) (orientačně) Stavba textu OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; např: pomáhá slabším spolužákům s obtížemi dané látky.

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Správně třídí slovní druhy. Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Rozlišuje druhy podstatných jmen (konkrétní - abstraktní, hromadná pomnožná) Rozliší podmiňovací způsob Upevní své znalosti o lexikálním pravopisu. Upevní své znalosti o morfologickém pravopisu. Odlišuje ve čteném textu fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení. Tvarosloví Slovní druhy Mluvnické významy a tvary slov Druhy podstatných jmen Jména osobní a místní Druhy přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Zájmena ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj, její Slovesa tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého Pravopis Pravopis lexikální (hranice předpony a kořene, skupina bě/bje, pě, vě/vje, skupina mě/mně, vyjmenovaná slova) Pravopis morfologický (koncovky podstatných a přídavných jmen, tvary příčestí) Čtení Praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), Věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací) OSV Kooperace a kompetice; např: připraví soutěž - tajenku, kvíz - využívá pojmy z tvarosloví. OSV - Rozvoj schopnosti poznávání; např: používá a procvičuje pravidla pravopisu.

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozvine schopnost empatie. Rozvine schopnost pozorného, soustředěného naslouchání. Odlišuje ve slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Zdůrazní rozdíly mezi projevem psaným a mluveným. Zaujme nebo podpoří stanovisko ke sdělovanému obsahu. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Naslouchání Praktické (výchova k empatii) Věcné (soustředěné, aktivní) Kritické (objektivní a subjektivní sdělení) Mluvený projev Zásady dorozumívání (komunikační normy) Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Písemný projev Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu. OSV Psychohygiena; např. provádí relaxační cvičení, situační hry. OSV Seberegulace a sebeorganizace; např. vede diskusi na téma Ochrana životního prostředí, cvičí sebeovládání při komunikaci.

9 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Uspořádá text podle časové posloupnosti. Využívá všech typů osnovy. Využívá různé jazykové prostředky a vytváří svůj osobitý styl. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Umí vhodným způsobem komunikovat s dospělými i se spolužáky. Vyplňuje různé typy poštovních poukázek, podací lístek a blanket na telegram. Rozlišuje odesílatele a adresáta. Vyjadřuje se jasně, stručně a srozumitelně (telegram, SMS). Vypravování Časová posloupnost (retrospektiva) Osnova a vypravování (typy osnovy: heslovitá, větná, citátová) Jazykové prostředky vypravování Popis a jeho funkce Popis budovy, místnosti Popis postavy Popis pracovního postupu Jednoduché komunikační žánry Vzkaz Inzerát Vyplňování jednoduchých tiskopisů Poštovní poukázka Podací lístek Telegram OSV Kreativita; např. napíše krátké vyprávění Proč mají zebry pruhy?. OSV - Sebepoznání a sebepojetí; např. krátce popíše sám sebe, vnitřní i vnější charakteristika.

10 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikativní záměr autora. Vysvětlí rozdíl mezi zprávou a oznámením. Je schopen sestavit zprávu a oznámení. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Je schopen najít rozdíl mezi dopisem úředním a osobním. Zpráva a oznámení SMS zpráva (původ, využití) Výpisky a výtah Hlavní myšlenky textu Dopis Dopis osobní a úřední VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; např. zpracuje výtah o zemi Evropsklé unie, nejdůležitější informace styl života, tradice, jídlo atd.

11 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Osvojí si základní pravidla recitace, výrazného čtení. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Vybere hlavní myšlenky textu. Předvede dramatickou scénku. Beze slov vyjádří některé pocity (např, překvapení, smutek, radost). Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Vytvoří ilustrace k literárním textům. DV - Přistupuje k tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu. Přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu. Prezentuje její výsledky. Pojmenuje námět a téma díla, označí hlavního hrdinu a stručně jej charakterizuje, popíše kompozici literárního příběhu. Označí obrazná pojmenování v textu, vysvětlí jejich význam. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Záznam a reprodukce hlavních myšlenek Dramatizace (autorská pohádka, bajka, dialog prozaického textu) Pantomima Vytváření vlastních textů Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům DV -Herní dovednosti, inscenační tvorba, současná dramatická umění a média Základy literární teorie a historie Struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina kladný, záporný) Jazyk literárního díla (obrazná pojmenování metafora, metonymie, personifikace, alegorie, ironie, kompozice dramatu, monolog, dialog, dramatické postavy komedie, tragédie) Literární výchova OSV Komunikace; např. využívá řeči těla ke komunikaci, Nácvik pantomimy.

12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Recituje básně. Naučí se nazpaměť lyrickou báseň. Vysvětlí vlastními slovy rozdíl mezi lyrickou, epickou a lyrickoepickou básní. Porovná různá zpracování mýtů (např. o Daidalovi a Ikarovi). Diskutuje o etických problémech hrdinů antických a biblických mýtů. Vlastními slovy interpretuje smysl mýtu. Vyjmenuje typy pohádek. Vyjmenuje kouzelné motivy v pohádkách. Uceleně reprodukuje pohádku. Přečte si pohádky slovenské, romské. Rozliší pohádku a pověst. Vlastními slovy převypráví pověst vztahující se k vlastnímu kraji. Vlastními slovy vyjádří ponaučení z bajky. Přiřadí zvířatům vlastnosti, které jsou jim v bajkách přisuzovány. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Poezie Lyrika - přírodní, milostná, vlastenecká jazyk básně - obrazné vyjadřování, přenesený význam, přirovnání, zosobnění, alegorie, ironie píseň, báseň, lidová tvorba Epika děj a jeho čas, prostředí, vypravěč, vypravování v 1. a 3. osobě Lyrickoepická báseň Bajky veršované LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Próza Mýty antické a biblické Pohádky klasické a moderní Pohádky české a jiných národů Pověsti Bajky prozaické VMEGS Evropa a svět nás zajímá; např. poznává říkadla a pranostiky evropských národů. OSV Mezilidské vztahy; např. při skupinové práci Dramatizace pohádky respektuje názory druhých a snaží se navodit příjemnou atmosféru. OSV Hodnoty, postoje, praktická etika; např. utváří si dobré hodnoty a postoje na základě pohádkových příběhů. VMEGS Jsme Evropané; např. vede diskusi na téma Význam pověstí a bájí pro současnost.

13 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla. Charakterizuje hlavního hrdinu příběhu pro děti. Nalezne společné rysy westernů a pohádek. Vytvoří kreslený komiks. Vyjmenuje známé autory knih pro chlapce. Připraví referát o autorovi knih pro chlapce. Porovná typického hrdinu chlapecké a dívčí literatury. Poznává estetické a etické hodnoty společnosti a diskutuje o nich (štěstí, úspěch, zdraví, peníze, přátelství, hezká tvář a postava, ). Připraví referát o autorovi knih pro dívky. Vybraná díla literatury pro děti Literatura pro chlapce (téma divokého západu, westernu, chlapecké party ) Literatura s dívčí hrdinkou

14 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová Definuje základní pojmy vztahující se k dramatu. Předvede scénku z divadelní hry. DV- Uvědomuje si analogii mezi fiktivní situací a realitou. DV- Rozpozná základní prvky dramatu. Rozpozná divadelní druhy a žánry. Kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu Rozlišuje základní literární druhy a žánry. Vytvoří ilustrovanou brožuru říkadel a pranostik. Popíše vývoj pohádek. Dramatizuje pohádku. Vyhledá informace o vývoji loutkového divadla. Navštíví představení loutkového divadla, eventuálně zhlédne záznam loutkového představení. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně, i v dalších informačních zdrojích. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Drama Monolog, dialog, dějství, dialog, komedie, tragédie Film, scénář, režisér DV- Základní divadelní druhy, výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby DV-Základní stavební prvky dramatu, základní dramatické žánry a divadelní druhy, současná dramatická umění a média, vybrané etapy a typy světového a českého divadla LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času Říkadla, pranostiky Pohádka Loutkové divadlo Orientace v knihovně Katalog autorů, názvů knih, internetové vyhledávání Školní, místní, regionální knihovna OSV - Poznávání lidí; např. zahraje krátkou scénu z oblíbeného filmu, poznává své spolužáky a respektuje jejich názor, vlastní režie.

15 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 6. Mgr. Klára Kruntová

16 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Rozvine své znalosti o rozvíjejících větných členech Určí správně počet vět v souvětí, rozliší věty hlavní a vedlejší. Poznává jednotlivé druhy vedlejších vět. Nahradí vedlejší věty větnými členy a naopak. Vyhledá a tvoří přístavek. V písemném projevu zvládá syntaktický pravopis v méně složitých souvětích. Rozlišuje přímou a nepřímou řeč. Označí v písemném projevu správně přímou a nepřímou řeč. Posuzuje formální stránku textů a jejich výstavbu. Skladba, stavba věty a textu Druhy vět pole postoje mluvčího Věty dvojčlenné a jednočlenné ZVČ holé, rozvité, několikanásobné Shoda přísudku s podmětem Vyjádření podmětu a přísudku (slovesný, jmenný) Rozvíjející větné členy (příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky, doplněk orientačně) Přístavek Hlavní a vedlejší věta, druhy souvětí Seznámení s druhy vedlejších vět Interpunkce v souvětí Přímá a nepřímá řeč Stavba textu

17 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Rozlišuje činný a trpný rod. Tvoří jednotlivé tvary trpného rodu a správně užívá rod trpný opisný a zvratnou podobu sloves. Rozlišuje příslovce a přídavná jména, využívá příslovečné spřežky a tvoří jednotlivé tvary při stupňování. Tvarosloví Slovní druhy Mluvnické významy a tvary slov Druhy podstatných a přídavných jmen Skloňování zájmen (orientačně - jenž) Slovesný rod Neohebné slovní druhy Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Jazykové příručky

18 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozliší sousloví od volného spojení slov. Rozpoznává přenesená pojmenování a vysvětlí jejich význam. Rozliší rčení, pořekadlo a přísloví a uvede příklady. Používá běžné odborné názvy při výkladu odborného textu. Poznává významové zabarvení slov. Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov. Umí v textu vyhledat slova historická, zastaralá, novotvary a slova přejatá. Umí slova přejatá nahrazovat českými výrazy. Zvládá slovotvorný pravopis. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální. V písemném projevu zvládá pravopis morfologický. Rozlišuje jména obecná a vlastní. Aplikuje obecné zásady pro psaní velkých písmen. Nauka o významu slov Slovo a sousloví, věcný význam slov Rčení Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma Odborné názvy, názvosloví Slova citově zabarvená Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování Tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování, přejímání Odvozování podstatných a přídavných jmen, sloves Skládání Zkracování (zkratky, zkratková slova) Přímá a nepřímá řeč Pravopis Pravopis lexikální (hranice předpony a kořene, skupina bě/bje, pě, vě/vje, skupina mě/mně, vyjmenovaná slova) Pravopis morfologický (koncovky podstatných a přídavných jmen, tvary příčestí) Psaní velkých písmen VMEGS - Jsme Evropané; např. zpracuje prezentaci na PC o EU. VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; např. vytvoří referát o 1 zemi EU a přečte ho spolužákům.

19 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Odlišuje ve čteném textu fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji. Využívá základy studijního čtení. Zaujímá postoj ke čtenému. Rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Rozvine schopnost empatie. Rozvine schopnost pozorného, soustředěného naslouchání. Analyzuje zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové. Rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Čtení Věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací) Kritické (analytické, hodnotící) Prožitkové Naslouchání Praktické (výchova k empatii, podnět k jednání) Věcné (soustředěné, aktivní) Kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové)

20 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. EV - Žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Zaujme nebo podpoří stanovisko ke sdělovanému obsahu. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. Volí vhodné jazykové prostředky, výstižně formuluje myšlenky, rozvíjí estetické vnímání a pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Mluvený projev Zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) Zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) Komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse EV - KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách; aktivní naslouchání cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání Písemný projev Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu Popis Popis výrobků Popis pracovního postupu (význam sloves při popisu děje, užití odborných názvů) Popis uměleckých děl (osnova)

21 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení. Výstižně formuluje a sděluje pocity a prožitky. Rozvíjí emocionální vnímání. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. Rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou. Vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů, zvláštností. Využívá specifické jazykové prostředky (rčení, přirovnání, přísloví, pořekadlo). Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Sestaví strukturovaný životopis, výstižně zachytí základní údaje, uvědomí si způsob zpracování a význam profesního životopisu. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, vhodnými jazykovými prostředky pro danou komunikační situaci. Napíše žádost. Líčení Líčení krajiny Procvičování subjektivně zabarveného popisu Charakteristika Vnější, vnitřní Přímá, nepřímá Přirovnání, rčení, přísloví, pořekadla Charakteristika literárních nebo filmových postav Vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů, zvláštností Životopis Formy životopisu (strukturovaný, profesní) Žádost, pozvánka Ústní, písemná Ustálená forma EV- Vztah člověka k prostředí; např. ve skupinách zpracují informace o ekologických organizacích.

22 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu. DV - Rozvíjí a opakuje herní situace. Přijímá herní pravidla a tvořivě se rozvíjí. Osvojí si základní pravidla recitace, výrazného čtení. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Vybere hlavní myšlenky textu. Předvede dramatickou scénku. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Výtah, výpisky, osnova, referát Výtah z odborného textu Výběr vhodných jazykových prostředků Vypravování Kompozice vypravování Zvýšení dějového napětí Vypravování scény ze hry, z filmu, ukázky z knihy DV -Herní dovednosti, práce na postavě, dramatická situace, příběh Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Záznam a reprodukce hlavních myšlenek Dramatizace (autorská pohádka, bajka) Vytváření vlastních textů EV - Vztah člověka k prostředí; např. vytvoří plán obce.

23 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 7. Mgr. Alena Říhová Pojmenuje námět a téma díla, označí hlavního hrdinu a stručně jej charakterizuje, popíše kompozici literárního příběhu. Označí obrazná pojmenování v textu, vysvětlí jejich význam. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní. Rozlišuje literaturu uměleckou a věcnou. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby. Poznává estetické a etické hodnoty společnosti a diskutuje o nich (odpovědnost moci, vztah mravnosti a práva). Porovná legendy věnované jedné osobnosti. Rozvine svou fantazii. Vysvětlí pojem nonsens. Vytvoří vlastní limerik. Základy literární teorie a historie Struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu ich forma výpovědi, přímý vypravěč, nevlastní přímá řeč) Jazyk literárního díla (obrazná pojmenování metafora, metonymie, personifikace, alegorie, ironie, kompozice dramatu, monolog, dialog, dramatické postavy komedie, tragédie) Literatura umělecká a věcná (populárněnaučná, literatura faktu, publicistické žánry) LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Poezie Píseň, báseň Chorál Epigram Legenda Bajka Nonsens, limerik, vizuální poezie EV Vztah člověka k prostředí; např. vyhledá, vytvoří 4 verše s ekologickou tematikou.

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více