Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení Rady města Jihlavy"

Transkript

1 Programové prohlášení Rady města Jihlavy

2 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy a rozvoje města. Při zpracování programového prohlášení vycházela zejména z koaliční smlouvy, volebních programů zúčastněných politických stran a hnutí a schválených dlouhodobých strategických dokumentů města. Koalice bude usilovat o vytváření podmínek pro klidné soužití všech občanů. Budeme podporovat vzájemnou toleranci a porozumění mezi občany a zároveň dbát rovnosti před zákonem pro všechny, bez ohledu na sociální postavení, vyznání či národnostní a etnickou příslušnost. Existující problémy města budeme aktivně řešit, diskutovat je s veřejností a hledat jejich příčiny. Budeme vyhledávat partnery pro spolupráci z řad veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Zaměříme se na opatření podporující rodinu a zdravou výchovu dětí a mládeže. 1

3 Prioritní investiční záměry města pro období , územní plánování Přijmeme nový územní plán, ze kterého budou vycházet regulační plány a územní studie. Dokončíme rozestavěné akce: Rozestavěné stavby 2015 spolufinancované z EU: Zahájené: MŠ a ZŠ Nad Plovárnou + Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou Snížení energetické náročnosti ZŠ Demlova 32 a 34, Jihlava Snížení znečištění ze stokové sítě města Jihlavy Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava ZŠ Seifertova - Obnova a technické zhodnocení školních hřišť + zateplení tělocvičny Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná + jednotná kanalizace a vodovod Revitalizace sídlišť - ul. Březinova, Na Kopci, Demlova Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa ZOO pěti kontinentů Připravené: Revitalizace - Královský vršek - II. etapa Revitalizace - Jarní ZŠ Jungmannova - snížení energetické náročnosti + obnova a technické zhodnocení školních hřišť - III. etapa ZŠ T. G. Masaryka, Žižkova 50 - obnova a technické zhodnocení školních hřišť - III. etapa Energeticky úsporná opatření ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní 22 Z aktualizovaného zásobníku investic budeme čerpat návrhy, jejichž realizaci budeme diskutovat s občany. Zásobník investičních projektů příměstských částí bude realizován též po diskusi s občany. 2

4 Prioritní investiční záměry města pro období , územní plánování Budeme pokračovat v rekonstrukci a budování kanalizací a vodovodů nutných pro další rozvoj města dle Dlouhodobého plánu financování obnovy kanalizací a Dlouhodobého plánu investic do vodohospodářské struktury. Připravíme propojení Jiráskovy a Havlíčkovy ulice. Zrekonstruujeme Horácký zimní stadion. Připravíme a případně zrealizujeme propojení Brněnské a Brtnické ulice. Zrevitalizujeme údolí Koželužského potoka. Po diskusi s občany připravíme řešení prostoru Masarykova náměstí. 3

5 Ekonomika a financování Investice budeme posuzovat vždy v přímé vazbě na následné náklady a udržitelnost. Budeme i nadále udržovat zdravou dluhovou službu města. Budeme dbát o úsporné hospodaření magistrátu. Zlepšíme informovanost o hospodaření města a rozšíříme veřejnou kontrolu (např. klikací rozpočet, zveřejňování zpráv o čerpání rozpočtu, zveřejňování smluv, zveřejňování výběrových řízení, příspěvků a grantů). Využijeme vhodných dotačních titulů a forem spolupráce s investory k posílení zdrojů pro rozvoj města. Zrealizujeme nový ekonomický i navazující software umožňující racionalizovat organizaci finančních a informačních toků úřadu. Budeme důsledně postupovat vůči neplatičům a dlužníkům. Nepřipustíme prodej městských dluhů vymahačským firmám. Budeme usilovat o vyšší efektivitu městských obchodních společností pro rozvoj města. 4

6 Životní prostředí I nadále budeme udržovat a rozšiřovat prostor pro rekreaci a volný čas a budeme pokračovat v programu údržby městské zeleně, včetně dalšího rozvoje Zeleného okruhu. Budeme pokračovat v koncepčním řešení odpadového hospodářství s důrazem na sběr biologicky rozložitelného odpadu ve městě (distribuce hnědých kompostejnerů na bioodpad), s následnou možností snížení frekvence vývozů černých popelnic a snížením celkových nákladů na likvidaci odpadů (včetně vybíraných poplatků). Vytvoříme rámcová pravidla pro přebírání pozemků, komunikací, zeleně a inženýrských sítí od investorů do správy města (s ohledem na následnou údržbu komunikací, svoz odpadů a péči o zeleň). Budeme podporovat naplňování digitálního protipovodňového plánu a retenci vody v území. Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti veřejných budov a rozšiřovat úsporné veřejné osvětlení (maximální využití dotačního programu Zelená úsporám, kontrola vyčíslených úspor a jejich následná efektivní investice). 5

7 Doprava Podpoříme rozvoj MHD a na základě dopravního modelu provedeme optimalizaci trasování jednotlivých linek (predikce potřeb MHD v souvislosti s rozvojem města, noční a expresní linky). Připravíme celkovou koncepci parkování ve městě. Přijmeme opatření pro zklidnění dopravy a bezpečný pohyb chodců v obytných částech města: pokračování ve výstavbě bezbariérových a osvětlených přechodů, preference chodců na křižovatkách se světelnou signalizací v blízkosti centra mimo dopravní špičku. Budeme pokračovat v budování dopravní infrastruktury zlepšující mobilitu ve městě. Budeme pokračovat v opravě mostních konstrukcí, komunikací a chodníků (most Okružní ul., most v Heleníně, ul. Buková). Vyvineme úsilí o vybudování vnějšího obchvatu. 6

8 Kultura a propagace města Budeme nadále podporovat jak významné kulturní akce (Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Mezinárodní festival Mahler Jihlava Hudba tisíců, Havířský průvod, Filharmonii Gustava Mahlera), tak i jednorázové akce a činnost subjektů i zařízení přispívajících k pestrosti kulturního života ve městě. Vytvoříme jednotný a funkční Plán rozvoje kultury a turismu, čemuž vhodně přizpůsobíme stávající grantový systém. Podpoříme poznávání bohaté historie Jihlavy (vědecká, publikační a přednášková činnost). Budeme věnovat pozornost oživení veřejných prostranství, především centra města. Budeme hledat větší využití potenciálu bohaté historie Jihlavy v cestovním ruchu. Zlepšíme informovanost pomocí moderních technologií (sociální sítě, QR kódy, balíčky služeb na slevových portálech). Budeme pečovat o stávající a podporovat další rozvoj tematických naučných stezek. Budeme podporovat rozvoj spolupráce s partnerskými městy (vzájemná podpora cestovního ruchu, prezentace měst, regionálních produktů, tradic, studentské výměny apod.) Budeme pokračovat v rozvoji spolupráce s hornickými a havířskými městy v ČR i zahraničí. 7

9 Sport a volný čas Budeme dbát o soustavné, účelné a vyvážené zvyšování nabídky volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel. Budeme nadále udržovat a rozvíjet sportovní a volnočasovou infrastrukturu. Budeme podporovat sportování dětí a mládeže. Budeme pokračovat v podpoře spolků zabývajících se sportovními a volnočasovými aktivitami formou dotací. Vytvoříme informační webový portál sportovních zařízení včetně rozpisu obsazenosti, který umožní efektivní využívání sportovišť. Trvalým úkolem je hledání strategických partnerů pro vrcholový sport a rozvoj a propagace evropsky známé značky Dukla Jihlava. 8

10 Školství Zaměříme se na kvalitu a dostupnost vzdělávání v městem zřizovaných organizacích: podpoříme rozvoj technické výchovy a fyzické zdatnosti dětí, podpoříme výuku cizích jazyků a mezinárodní spolupráci, podpoříme prevenci sociálně-patologických jevů, podpoříme zdravé stravování ve školských zařízeních. Zajistíme dostatečnou kapacitu v MŠ, ZŠ, školních družinách a mimoškolních vzdělávacích zařízeních (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, PodpoVRCH). Podpoříme alternativní formy vzdělávání dětí předškolního věku. Nadále zabezpečíme moderní funkční infrastrukturu pro vzdělávání. 9

11 Sociální oblast Budeme nadále podporovat především místní poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují služby na území města. Stabilitu financování těchto poskytovatelů sociálních služeb zajistíme jejich začleněním do rozpočtového výhledu města. Podpoříme vhodnými opatřeními vznik sociálního bydlení. Budeme podporovat rodiny s dětmi a seniory samotnými opatřeními města i podporou organizací, které s nimi pracují. V případě zájmu vyhledáme vhodný objekt (v majetku města), který by mohl být k dispozici neziskovým organizacím pro jejich zázemí a činnost a připravíme jeho rekonstrukci. Podpoříme pravidelná setkávání neziskových organizací. Podpoříme vznik potřebných nebo chybějících služeb na území města. Podpoříme vytvoření elektronického formulářového systému pro občany interaktivních formulářů pro řešení vybraných životních situací. 10

12 Řízení města, místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město Zajistíme, aby všechna zásadní rozhodnutí byla diskutována na veřejných debatách a názory občanů byly zjišťovány anketami a byly podkladem pro akční plány města. Na základě procesní analýzy přijmeme opatření k zefektivnění služeb úřadu veřejnosti i vnitřního chodu úřadu. Budeme usilovat o rozvoj města na základě principů trvalé udržitelnosti a přijatých Aalborgských závazků. Zavedeme vlastní i externí hodnocení a budeme usilovat o dosažení kategorie B MA

13 Bezpečnost Podpoříme rozšiřování kamerového systému a operativní navyšování počtu strážníků městské policie. Zřídíme pracovní skupinu pro bezpečnost a prevenci kriminality. Zvýšíme bezpečnost v MHD ve večerních a nočních hodinách zavedením nástupu pouze předními dveřmi. 12

14 Podpora podnikání a zaměstnanosti Budeme usilovat o efektivní pracovní a společenskou komunikaci mezi zástupci zaměstnavatelů, samosprávy a Okresní hospodářské komory (OHK). Umožníme plnohodnotné zastoupení v komisích rady města zástupcům OHK. Budeme vytvářet stabilní podnikatelské prostředí (aktualizace přehledu cen za pronájem nebytových prostor pro podnikání, řešení dopravní obslužnosti podnikatelů a parkování jejich zákazníků ve městě). Budeme podporovat spolupráci zaměstnavatelů se základním, učňovským a odborným školstvím. Budeme hledat možnosti spolupráce s podnikateli vytvářením společných projektů. Zaměříme se na přípravu vhodných ploch pro potenciální investory. 13

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více