Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM"

Transkript

1 Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

2 OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace Tř. 1 Daňové příjmy Tř. 2 Nedaňové příjmy Tř. 3 Kapitálové příjmy Tř. 4 Přijaté transfery Tř. 5 Běžné výdaje Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 1 strana 2 strana 2 strana 3 strana 3 strana 4 strana 8 Tř. 5 a 6 Projekty strana 10 Tř. 8 Financování strana 11

3 Statutární město Jihlava RS 2014 tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje tř. 5 a tř. 6 - Projekty CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčky uhrazené splátky změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: převody do rozpočtu převody do fondů CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

4 tř. 1 - Daňové příjmy pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z příjmů právnických osob za obce pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatek za ukládání odpadů pol Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pol Poplatek ze psů pol Poplatky za užívání veřejného prostranství pol Poplatek z ubytovací kapacity 600 pol Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol Správní poplatky pol Daň z nemovitosti CELKEM tř. 2 - Nedaňové příjmy 1070 Rybářství Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionáře Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM

5 tř. 3 - Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj CELKEM tř. 4 - Přijaté transfery pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu CELKEM CELKEM příjmy

6 tř. 5 - Běžné výdaje 1014 Zvláštní veterinární péče útulek pro opuštěná zvířata (městská policie) 747 opravy a správa (odbor správy realit) 412 péče o zvířata (odbor životního prostředí) 30 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Úspora energie a obnovitelné zdroje 450 odbor rozvoje města Cestovní ruch turistické informační centrum (kancelář tajemníka) mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Silnice správa a údržba (odbor dopravy) Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy (odbor dopravy) Provoz veřejné silniční dopravy odbor dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu 196 odbor dopravy Pitná voda 154 odbor správy realit Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odbor správy realit Prevence znečišťování vody 85 odbor životního prostředí Úpravy drobných vodních toků odbor správy realit Předškolní zařízení odbor školství, kultury a tělovýchovy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova příspěvek Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy Základní škola Evžena Rošického 2, Jihlava - příspěvek Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - příspěvek Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava - příspěvek Základní škola Demlova 32, Jihlava - příspěvek Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Speciální základní školy Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Základní umělecké školy 590 Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek 540 výpočetní technika (odbor informatiky) Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií kino Dukla - provozní výdaje (odbor správy realit) 135 kino Dukla (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava - příspěvek Záležitosti kultury odbor školství, kultury a tělovýchovy příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Expozice v domě G. Mahlera (kancelář tajemníka) 60 4

7 tř. 5 - Běžné výdaje kulturní zařízení (odbor správy realit) 773 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Zachování a obnova kulturních památek Program regenerace MPR (úřad územního plánování) Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí čestné hroby, kapličky a ostatní památky (odbor správy realit) čestné hroby (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 500 čestné hroby (odbor životního prostředí) Záležitosti sdělovacích prostředků 465 kancelář tajemníka Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 285 správní odbor Sportovní zařízení v majetku města sportovní zařízení (odbor správy realit) Tělovýchovná činnost odbor školství, kultury a tělovýchovy příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Využití volného času dětí a mládeže dětská hřiště a sportoviště (odbor správy realit) Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova (odbor školství, kultury a tělovýchovy) mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Ostatní speciální zdravotnická péče 79 prevence kriminality (městská policie) Bytové hospodářství odbor správy realit výdaje na privatizaci (odbor správy realit) bytové hospodářství - bytové oddělení (odbor správy realit) výdaje na privatizaci (majetkový odbor) Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) 125 nebytové hospodářství (odbor správy realit) Veřejné osvětlení správa a údržba veřejného osvětlení (odbor dopravy) Pohřebnictví pohřby osamělých osob (správní odbor) 100 opravy pohřebišť (odbor správy realit) správa pohřebiště (odbor životního prostředí) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 742 správa podzemí (odbor správy realit) Lokální zásobování teplem 121 kotelny (odbor správy realit) Územní plánování 270 úřad územního plánování Územní rozvoj 500 odbor rozvoje města 300 úřad územního plánování Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) provozní výdaje (odbor správy realit) provozní výdaje (majetkový odbor) provozní výdaje (tajemník) 80 akce Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose (odbor rozvoje města) Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje projekt Zdravé město (tajemník) 500 provozní výdaje (odbor správy realit) Ostatní nakládání s odpady odbor životního prostředí Monitoring půdy a podzemní vody 10 odbor životního prostředí 10 5

8 tř. 5 - Běžné výdaje 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek Chráněné části přírody 345 odbor životního prostředí Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 460 digitální povodňový plán (tajemník) 200 digitální povodňový plán (odbor správy realit) 10 digitální povodňový plán (odbor informatiky) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) Ostatní činnost k ochraně přírody 130 odbor životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti a programy 115 odbor životního prostředí Ostatní sociální péče 150 provozní výdaje (odbor sociálních věcí) 57 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Domovy pro seniory odbor sociálních věcí Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek Stříbrné Terasy - dotace Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek Domy s pečovatelskou službou (odbor správy realit) Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery (odbor sociálních věcí) Ochrana obyvatelstva 650 provozní výdaje (tajemník - krizové řízení) Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje (městská policie) opravy a správa kamer (odbor informatiky) 127 opravy a správa budovy (kancelář tajemníka) 620 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Požární ochrana - dobrovolná část provozní výdaje (tajemník - krizové řízení) 705 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Zastupitelstva obcí provozní výdaje (tajemník) 700 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Činnost místní správy správní odbor 419 stavební úřad 238 odbor školství, kultury a tělovýchovy 101 odbor dopravy 630 odbor sociálních věcí 170 odbor životního prostředí 242 majetkový odbor 227 kancelář tajemníka tajemník odbor informatiky ekonomický odbor 617 obecní živnostenský úřad 138 odbor rozvoje města 182 odbor správy realit 299 úřad územního plánování 97 mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) Mezinárodní spolupráce 300 provozní výdaje (kancelář tajemníka) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací poplatky a úroky (ekonomický odbor) Ostatní finanční operace

9 tř. 5 - Běžné výdaje daň z příjmů právnických osob za obce a daň z přidané hodnoty (ekonomický odbor) Ostatní činnosti j.n ekonomický odbor rezerva ostatní příspěvky a transfery (odbor správy realit) 500 transfery dobrovolným svazkům obcí (tajemník) provozní výdaje (kancelář tajemníka) 90 CELKEM

10 tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor rozvoje města Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská a Pávovská (usn.487/13 ZM) Cyklostezky, cyklotrasy Rekonstrukce VO společně s E.ON Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 778 Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská 75 Komunikace ulice Buková, Jihlava a úprava zastávek MHD S.K.Neumanna Výměna svítidel VO v Jihlavě 637 Parkoviště za DKO Regenerace veřejných prostranství v části města Zborná 82 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny 114 Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod Zkapacitnění křižovatky ul. Jiráskova - S. K. Neumanna a vybudování konečné zastávky MHD na ul. Jiráskova 37 Zásuvné podzemní rozvaděče pro rozvod - dodávku el. proudu na veřejném prostranství Masarykova náměstí 739 Sportovní hřiště Helenín 301 Administrativní budova - Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic ZŠ Křížova - stavební úpravy ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny Cyklostezka R01 - Skalka odbor správy realit Poskytování energetických služeb v objektu bazénu na ul. E.Rošického 6 v Jihlavě (usn.114/14 ZM) Rybník Pod Vsí Výstavba WC Kosmákova ul Kanalizace Zborná Kanalizace Henčov Kanalizace Heroltice 13 Kanalizace Kosov 259 Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 27 Rekonstrukce objektu Divadelní Zajištění přenosu dat z objektů na vodovodech a kanalizacích Jihlava vč. příměstských částí Rekonstrukce části vodovodu v příměstské části Sasov úřad územního plánování 833 Územní plán 751 Cyklostezka G04 Mlýnská - Helenín 82 odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 811 Modul - plnění usnesení, úkolů 500 majetkový odbor Výkupy nespecifikované Výkup pozemků České dráhy - napojení PPJ výkup pozemků pod stávající skládkou v k. ú. Henčov Výkup pozemků - komunikace Buková 977 Výkup pozemků křižovatka ul. Žižkova x Rantířovská 460 Rozvoj letiště Jihlava - Henčov Výkup pozemků TESCO (kom. Handlovy Dvory)

11 tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor školství, kultury a tělovýchovy 836 Dům dětí a mládeže - rekonstrukce (vybavení) 836 odbor dopravy 350 Stavební preference na komunikaci Hradební 350 ekonomický odbor SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY - navýšení základního jmění (usn.41/01 ZM) CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy - investiční dotace (usn.333/10 ZM) CELKEM

12 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů Manažer IPRM Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Březinova, Na Kopci, Demlova Sportovně-relaxační centrum Český mlýn Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa Dům dětí a mládeže Brněnská 46 - rekonstrukce Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou Jihlava + MŠ a ZŠ Nad Plovárnou Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Seifertova Vznik integrované strategie pro integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy 407 Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa 538 Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Jarní 63 Regenerace veřejných prostranství v Jihlavě 0 Projektové dokumentace 185 odbor sociálních věcí 870 Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ 870 odbor školství, kultury a tělovýchovy 530 Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol 40 Otevřená škola 490 tajemník 214 Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR 214 odbor informatiky Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti CELKEM CELKEM výdaje

13 tř. 8 - Financování pol Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Fond rezerv a rozvoje (+) Fond kofinancování evropských projektů (+) Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+) Základní běžný účet (+) Sociální fond (-) Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-) -974 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-) -236 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více