Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla. (elektroda, svařování pod tavidlem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla. (elektroda, svařování pod tavidlem)"

Transkript

1 Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla (elektroda, svařování pod tavidlem)

2 Svařování elektrickým oblouk MMA: Klasické ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Nejstarší a nejuniverzálnější metoda z obloukového svařování. Elektrický oblouk vzniká mezi koncem obalené kovové elektrody a svařencem. Roztavené kapky kovu z elektrody se přenášejí obloukem do svarové lázně a jsou chráněny plyny vznikajícími z rozkladu obalu, který je tvořen tavidly. Roztavená struska se dostává na povrch svarové lázně, kde během tuhnutí chrání svarový kov před přístupem atmosféry. Po svaření každé housenky je nutno strusku odstranit. Vyrábí se řada elektrod, často jsou legované, aby se prodloužila trvanlivost, pevnost a tažnost svaru. Tato metoda se nejčastěji používá při běžném svařování všech druhů svařitelných ocelí i neželezných kovů a pro navařování.

3 Elektrický svařovací obvod Přímá polarita u stejnosměrného zdroje proudu: mínus pól na elektrodě, plus pól na základním materiálu Nepřímá polarita u stejnosměrného zdroje proudu: mínus pól na základním materiálu,plus pól na elektrodě 1 zdroj, 2 svařovací kabel, 3 elektroda, 4 svarová lázeň, 5 základní materiál, 6 zemnící kabel Technologie I.

4 Elektrický oblouk Elektrický oblouk využitelný ve svařování je nízkonapěťový elektrický vysokotlaký výboj, který hoří v prostředí ionizovaného plynu. Stabilně hoří za předpokladu napětí dostatečného pro ionizaci daného prostředí a proudu udržujícího plazma oblouku v ionizovaném stavu. Při výboji dochází k vylétávání elektronů z katody na anodu a z anody na katodu přestupují ionty. Obloukový výboj může vzniknout při stejnosměrném i střídavém proudu Charakteristické znaky oblouku: malý anodový úbytek napětí malý potenciální rozdíl na elektrodách proud řádově ampéry až tisíce ampér velká proudová hustota intenzivní vyzařování UV záření intenzivní vyzařování světelného záření z elektrod i sloupce oblouku

5 Způsoby zapálení oblouku Pro zapálení oblouku při svařování elektrodou je nutný zkrat základního a přídavného materiálu (buď se ťukne a oddálí na požadovanou vzdálenost při které oblouk rovnoměrně hoří nebo se škrtne a pak oddálí). Krátkým spojením vznikne odporové teplo, které ohřeje kov na bod varu a vyvolá na katodě emisi elektronů. Pohyb elektrody při zapalování elektrického oblouku: 1 pomalu, 2 rychle Krátkodobým dotykem elektrody a základního materiálu Vysokonapěťovým vysokofrekvenčním ionizátorem Dotykové zapálení tzv. startovacím proudem Technologie I.

6 Části oblouku - K d él k a L K L S L A A + 0 U K U S U A napětí L K délka katodové oblasti L A délka anodové oblasti L S délka sloupce oblouku U K - napětí na katodě U S - napětí sloupce U A - napětí na anodě Elektrický oblouk není teplotně homogenní útvar, je vněm několik základních oblastí. Sloupec el. oblouku mezi dvěma elektrodami je tvořen plazmatem (ionizovaný elektricky vodivý plyn-cca 6000 C). Aktivní plošky elektrod se nazývají katodová a anodová skvrna, jejich rozměr závisí nejvíce na velikosti proudu oblouku a intenzitě odvodu tepla. Katodová skvrna stabilizuje oblouk, je-li malá s dostatečnou teplotou, tak hoří oblouk klidně (proto se připojuje elektroda na záporný pól). Na katodě vzniká teplo od nárazů kladných iontů a na anodě vlivem dopadajících elektronů (K-2400 C, A-2600 C).

7 Vliv oblouku Tepelné účinky Tavící mechanizmy Mechanické účinky oblouku Technologie I.

8 Foukání oblouku Elektrický oblouk je pružný vodič, na který může působit elektrické a magnetické pole nebo jiné vnější síly. Pokud jsou síly v rovnováze (rovnoměrně působí ze všech stran)-výsledek působení se neprojeví. V případě porušení rovnováhy dochází k vychýlení oblouku-foukání oblouku. Způsoby jak změnit foukání: změna sklonu elektrody přemístit uzemňovací svěrku proti směru foukání provést hustší stehování kořenové části (svařovat vratným krokem) a při nevhodném umístění přípoje uzemňovacího kabelu b při svařování v blízkosti žebra c při naklápění elektrody zabránit zmagnetování svarových ploch svařovat střídavým proudem a rozdílná polarita elektrod b stejná polarita elektrod c oblouk se stejnosměrným a střídavým proudem

9 Síly působící kapky roztaveného kovu Síly působící na kapku tavící se elektrody při různých proudových hustotách: a, b při nízkém proudu c, d při vysokém proudu Oddělení kapky kovu od elektrody: P povrchové napětí Q síla způsobená elektromagnetickým polem G zemská tíže F silový účinek vypařování Síla povrchového napětí snaží se udržet kapku na konci elektrody Síla vyvolaná tlakem kovových par působí proti oddělení kapky (od odpařovaného kovu) Gravitační síla má vliv jen při svařování v polohách Elektromagnetická síla nejvyšší vliv na přenos kovu (v radiálním i axiálním směru) Hydrodynamická síla napomáhá oddělení kapek z elektrody a urychluje je (při vysokých proudových hustotách)

10 Přenos kovu Roztavený kov z elektrody se přenáší obloukem do svarové lázně (ta vzniká natavením svařovaného materiálu a elektrody) a je chráněn plyny vznikajícími rozkladem obalu, který je tvořen tavidly Na povrch svarové lázně se dostává během krystalizace (tuhnutí) roztavená struska která chrání svarový kov před přístupem okolní atmosféry Ztuhlá svarová lázeň vytváří tzv. svarovou housenku Po svaření z každé housenky je nutno strusku odstranit. Technologie I.

11 Způsoby přenosu Při svařování je velmi důležitý způsob přenosu kovu z odtavující se elektrody do svarové lázně. Tento způsob ovlivňuje svařovací proces, tj. stabilitu hoření oblouku, ztráty rozstřikem a hloubku závaru. Přenos volným letem: kapky různé velikosti a množství se odtavují z konce elektrody a volně letí přes elektrický oblouk do svarové lázně. Menší teplotaoddělují se větší kapky, větší teplota-oddělují se kapky menší(vzniká sprchový přenos) Kapkový přenos Sprchový přenos Zkratový přenos: konec narůstající kapky se dotkne svarové lázně ještě před oddělením. Tím dojde k zkratu. Po odtrhnutí se proces opakuje. Účinnost se mění s frekvencí zkratů a s svařovacími parametry. Technologie I.

12 Způsoby přenosu Zkratový přenos Kapkový přenos Sprchový přenos Pohyb v průběhu svařování Provádějí se tři základní pohyby: pohyb ve směru svařování, pohyb směrem do svarové lázně daný rychlostí odtavování se elektrody a příp. příčný výkyv (nemá být větší než dvojnásobek až trojnásobek průměru elektrody, nepoužívá se při svařování tenkých plechů a při svařování kořene svaru) Příčně kývavý pohyb elektrody Technologie I.

13 Sklon elektrody Je dán hlavně polohou svaru v prostoru. Má být takový, aby se struska nikdy nedostala před svarový kov. Úhel odklonu elektrody od kolmice má být 20-30, v rovině kolmé na osu svaru má být 90. Stehování Zajišťuje správnou polohu jednotlivých součástí svařence vůči sobě (dílce se spojují krátkými svary o délce 10-50mm, výška stehu u jednovrstvého spoje se rovná průřezu předepsaného svaru u vícevrstvých svarů nemá přesáhnout více než 2/3 výšky nosného svaru) Začínání přerušování a ukončování procesu Zapaluje se oblouk před začátkem housenky, příp. před kráterem (při napojování housenek) potom se vrátí k začátku příp. nad kráter, který se vyplní a pokračuje se v nanášení housenky. Při přerušování a ukončování se provede vratný pohyb elektrodou a následné oddělení elektrody od svařovaného materiálu až oblouk zhasne (náhlé oddělení způsobuje vznik příliš velkého koncového kráteru s možností vzniku trhlin) Technologie I.

14 Vliv plynů Vliv kyslíku Vliv dusíku vliv vodíku Technologie I.

15 Svařovací zdroje Zdroje musí splňovat: Dobré zapalování oblouku a stabilní hořeni oblouku Stálý výkon a vysoká účinnost Napětí naprázdno musí odpovídat druhu proudu a způsobu svařování a nesmí být vyšší než přípustné hodnoty Statická charakteristika musí odpovídat způsobu svařování Musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu Dynamická charakteristika musí zabezpečit po zkratu rychlý nárůst svařovacího napětí Konstrukce musí zajistit bezpečnost a splnit normy Jednoduchá nenáročná obsluha, vysoká provozní spolehlivost Přiměřené pořizovací a provozní náklady Technologie I.

16 Dělení: Podle způsobu přeměny: Zdroje rotační (svařovací dynama) Zdroje statické netočivé (transformátory, usměrňovače, měniče) Podle druhu dodávaného proudu: Zdroje stejnosměrného proudu (svařovací dynama, usměrňovače) Zdroje usměrněného zdroje Zdroje střídavého proudu (svařovací transformátory)

17 Svařovací zdroje Zdroje svařovacího proudu na výrobu střídavého svařovacího proudu Svařovací transformátory-kolem železného jádra složeného z transformátorových plechů jsou navinuta primární a sekundární vinutí. Protéká-li primárním vinutím střídavý proud odebíraný ze sítě,vzniká v železném jádře střídavé elektromagnetické pole, které indukuje střídavé napětí v sekundárním vinutí. 1) Primární vinutí 2) Elektromagnetický obvod 3) Sekundární vinutí 4) Jádro Svařovací transformátory a)volná elektromagnetická vazba, b)pevná elektromagnetická vazba

18 Svařovací zdroje Zdroje svařovacího proudu na výrobu stejnosměrného svařovacího proudu Svařovací agregáty(rotační svářečky) Výhody: nedochází ke kolísání svařovacího proudu,při krátkodobých změnách napětí v síti,nízká cena Nevýhody: velká hmotnost,hlučnost,velká spotřeba proudu

19 Svařovací zdroje Zdroje svařovacího proudu na výrobu stejnosměrného svařovacího proudu Svařovací usměrňovače Výhody: menší hmotnost oproti točivým zdrojům,menší hlučnost,nižší příkon,snadná regulace svařovacího proudu Nevýhody: vysoká pořizovací cena

20 Svařovací zdroje Zdroje svařovacího proudu na výrobu stejnosměrného svařovacího proudu Invertory Pracují na principu transformace střídavého proudu mnohem větší frekvence než je síťová až 20 khz,střídavý proud se získá v měniči z usměrněného proudu ze sítě Výhody: malé rozměry,malá hmotnost Schéma invertoru Nevýhody: vysoká pořizovací cena 20

21 Základní pomůcky pro svařování zdroj svařovacího proudu držák elektrody při svařování (svařovací kleště) zemnící svorka (připojuje se na svařovaný materiál, resp. na svařovací stůl) pomůcky pro očištění svaru - kladívka pro porušení strusky přívodní kabel

22 Výstupní a vstupní parametry zdrojů: Vstupní: podmínky pro připojení k síti Jmenovité vstupní (napájecí) napětí Jmenovitý kmitočet Příkon zdroje Maximální příkon zdroje Jištění sítě účiník Výstupní: svařovací vlastnosti zdroje napětí naprázdno: je napětí na výstupních svorkách svářečky při běhu naprázdno (tj. když nehoří oblouk a svařovacím obvodem neprochází proud). Jeho hodnota je při použití stejnosměrného proudu je 100 [V] a u střídavého proudu 80 [V]. Pro bezpečnost je lepší nižší napětí, avšak pro zapalování a stabilitu hoření oblouku napětí vyšší; Svařovací proud: výstupní proud zdroje, který prochází svařovacím obvodem jmenovitý svařovací proud: proud, který je možno odebírat ze svářečky při poměrné době zatěžování DZ = 60% trvalý svařovací proud: to je proud, který je možno odebírat ze svářečky trvale (DZ = 100%);

23 Charakteristiky Statická charakteristika elektrického oblouku: Je odpor, který klade prostředí, ve kterém elektrický oblouk hoří vůči průchodu elektrického proudu. V oblasti charakteristiky do proudu cca 10 [A] svařování nepracuje. Teprve proudy od 10 [A] jsou pro svařování elektrickým obloukem již použitelné. Pak tuto část statické charakteristiky lze nahradit přímkou, která se dá pro ruční svařování obalenou elektrodou napsat ve tvaru: U = ,04I (20 je konstanta pro svařování obalenou elektrodou). 1 normální délka oblouku 2 větší délka oblouku

24 Charakteristiky Statická charakteristika svářečky: Je závislost mezi napětím a proudem na výstupních svorkách svářečky v ustáleném stavu. Při ručním způsobu svařování obalenou elektrodou je na schopnostech svářeče jak vede elektrodu nad svařovaným materiálem a to ovlivňuje délku oblouku, která způsobuje změnu napětí na oblouku (zvětší-li se délka oblouku, vzroste napětí a naopak). Pro ruční svařování vyhovuje strmá charakteristika svářečky, neboť velká změna napětí vyvolá jen malou změnu svařovacího proudu, která se neprojeví na špatné kvalitě svařovacího procesu. U[V] U I[A]

25 Průsečík charakteristiky oblouku a zdroje Průsečík obou křivek se nazývá pracovní bod svařování, který odpovídá konkrétní hodnotě svařovacího proudu (I) a hodnotě svařovacího napětí (US). Obě hodnoty (napětí a proudu) jsou základními parametry svařování. U [V] Ruční svařování U svař P Svářecí stroje I svař I [A]

26 Charakteristiky Dynamická charakteristika zdroje: Udává přechodové hodnoty napětí a proudu při rychlých změnách v průběhu svařování (při zapalování oblouku, při zkratu, přerušení zkratu ). Jednotlivé změny jsou zaznamenávány oscilografem a podle záznamu jsou tvořeny charakteristiky.

27 Elektrody pro ruční obloukové svařování Pro ruční svařování elektrickým obloukem se jako přídavné materiály používají obalené elektrody. Ty se skládají z jádra a z obalu elektrody. elektroda při svařování elektrickým obloukem má dvě funkce: funkci elektrody při hoření elektrického oblouku funkci přídavného materiálu, který se taví a tavenina se promíchává s taveninou základního kovu. schéma obalené elektrody: kovové jádro příslušné jakosti (délka cca 300 mm) obal příslušného typu upínací a zapalovací konec elektrody

28 Elektrody pro ruční obloukové svařování

29 Elektrody pro ruční obloukové svařování Materiál jádra elektrod elektrody mají odstupňované průřezy jádra: 2; 2,5; 3,25; 4; 5; 6,3 a 8 mm. materiál elektrod by se měl vyznačovat nízkým množstvím nečistot. Materiál obalu obal elektrody je různého složení z látek keramických, organických nebo i kovových obsahuje látky plynotvorné: vytvářejí clonu ochranných plynů, která chrání tekutý kov před přístupem vzduchu obsahuje látky stabilizující hoření oblouku: obsahují ionizační látky (soli draslíku, sodíku, lithia, atd.). Tyto látky usnadňují zapalování a klidné hoření oblouku

30 Funkce obalu chrání tekutý kov před přístupem vzduchu stabilizuje hoření oblouku: obsahuje ionizační látky Obal obsahuje struskotvorné látky(rafinace)a kovy: Si, Mn, chrání před vlivem okolní atmosféry a zpomalují ochlazování svaru Ochranný plyn Struska Svar Tavná lázeň

31 Typy obalů elektrody stabilizační obal: obsahuje ionizační látky, které mají vliv na stabilní hoření oblouku při zapojení elektrody jak na (+), tak na (-) pól rutilový obal: je tvořen oxidem titaničitým (rutilem), který dává dobrou ovladatelnost elektrody při svařování v různých polohách. Používá se proud stejnosměrný, elektroda se připojuje na (-) pól a také proud střídavý kyselý obal: obsahuje železné, manganové rudy, křemičitany, živce, rutil. Struska kyselých elektrod špatně váže škodlivé prvky P, S (též kyselého charakteru), proto lze svařovat oceli s nižším obsahem P a S. Svarový kov je teplý a svarová lázeň se vytváří v drobných kapičkách bazický obal: je nejpoužívanější. Je tvořen vápencem. Svarový kov je méně teplý a přechází do svarové lázně ve velkých kapkách. Elektrody se připojují na (+) pól stejnosměrného proudu. Svařování vyžaduje krátký oblouk organický obal: chrání svarovou lázeň proti vzduchu. Obsahuje organické látky. Vytváří se hustě tekutý svarový kov a hodí se ke svařování materiálů s větší mezerou obal ze solí halových prvků: používá se ke svařování hliníku, k rozpouštění lehce vznikajícího Al 2 O 3 s vysokou teplotu tání (2000 C). Elektroda se připojuje na (+) pól zvláštní obal: např. grafitový pro svařování litiny s lupínkovým grafitem. Nebo elektrody z niklu, slitin železa a niklu, atd. Elektrody se připojují na (+) pól stejnosměrného proudu.

32 Kyselé: Rutilové: Příklad od firmy ESAB

33 Bazické Příklad od firmy ESAB

34 Označování elektrod

35 Skladování a sušení elektrod Skladují se v suchých místnostech s dobrým větráním v původních obalech (nejnižší teplota má být 10 C a minimální relativní vlhkost 50%) Navlhnuté elektrody je nutno vysušovat (vlhkost má negativní účinky na zhotovující svar) Povrch elektrod musí být souvislý, rovnoměrný, bez vad (přípustné jsou pouze odřeniny, otlaky, rýhy, které jsou max. do hloubky ¼ tloušťky obalu)

36 Návrh svarového spoje Tvary svarových ploch pro svařování obalenými elektrodami jsou předepsány normou ČSN EN 29692, která zohledňuje tloušťku materiálu a geometrii svarů. Svarové spoje lze rozdělit na: tupé, koutové, přeplátované, rohové, křížové, lemové, děrové nebo žlábkové. Vady ve svarovém spoji Vady vznikající v průběhu svařování lze rozdělit na vady vnitřní a vnější. Vnější vznikají na povrchu svaru nebo svarového spoje (neprotavený kořen, krápníky, převýšení nebo prohloubení svaru, zápaly, krátery, trhliny). Vnitřní vznikají uvnitř svarových spojů (bubliny, póry, struskové vměstky, studené spoje, nadměrné nauhličení a oxidace, trhliny).

37 Svařování elektrickým obloukem pod tavidlem

38 Princip metody El.oblouk hoří mezi odtavující se elektrodou (drát nebo pásek odvíjený z podavače) a základním materiálem pod vrstvou tavidla. 1) Svařovací drát 2) Tavidlo 3) Základní materiál 4) Podávací mechanismus drátu 5) Zdroj svařovacího proudu 6) Přívod proudu do elektrody 7) Roztavený svarový kov 8) Roztavená struska

39 Svařování elektrickým obloukem pod tavidlem Výhody: vysoká produktivita svařování vysoká rychlost svařování velký průvar do základního materiálu zvýšená kvalita svaru oblouk hoří pod vrstvou tavidla-neoslňuje Nevýhody: zvýšené nároky na přípravu svarových ploch zakrytý svařovací proces a tím obtížnost kontroly možnost svařování pouze v polohách PA

40 Svařování elektrickým obloukem pod tavidlem Charakterizování procesu poloha. Pa minimální ekonomická délka. nad 1000 mm rozsah tloušťek základního materiálu mm rozsah používaného proudu A rozsah používaného napětí V rozsah používané rychlosti m/h druh proudu stejnosměrný, střídavý průměr drátu 2-8 mm

41 Svařovací zařízení Svařovací automat(traktor) vlastní svařovací zařízení řídící skříň zdroj proudu Mechanické vedení 41

42 Přídavný materiál a tavidlo používané materiály jsou ve formě drátu kruhového průřezu průměru 2-5 mm navinutý na cívku, pásku, trubičkové elektrody tavidla: tavná keramická sintronová 42

43 Přídavný materiál a tavidlo Přídavný materiál firmy ESAB 43

44 Modifikace procesu Svařování více dráty za sebou

45 Svařování více dráty najednou

46 Děkuji za pozornost.

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný 1 ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Používají se obalené elektrody, skládající se z : jádra obalu tvořeno kovem, taven v elektrickém oblouku a následně přenášen obloukem do svaru, s nataveným základním

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ 1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ Při obloukovém svařování se používají tyto základní druhy svarů : svar lemový, svar tupý (I, V, X, U a poloviční V, X, U), svar koutový (rohový). 1.2 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu: 4 Elektrické teplo 4.1 Základní pojmy Při některých elektromagnetických jevech se část energie přeměňuje na teplo. Teplo je druh energie, má tedy stejnou jednotku jako mechanická práce a elektrická energie,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_05

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Projekt: Téma: Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_16 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

Předmět - Svařování v praxi

Předmět - Svařování v praxi Praktická příprava MMA Úloha č. 1 Návary na plechu v poloze vodorovné shora (PA) Přídavný materiál: obalená elektroda průměr a mm bazická (DC+) (ISO 2560-A-E 38 3 B 42 H10) ESAB OK48.60, OK 48.00 Celý

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Opravy odlitkû ze edé litiny

Opravy odlitkû ze edé litiny Opravy odlitkû ze edé litiny Šedá litina je obtížně svařitelná. Byla vypracována celá řada více či měně úspěšných metod, technologických postupů svařování a pájení. Základním předpokladem úspěšnosti opravy

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 11. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro)

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro) Transformátory úvod elektrický stroj, který se používá na změnu velikosti hodnoty střídavého napětí při stejném kmitočtu skládá se ze dvou nebo i více vinutí a magnetického obvodu jedno vinutí se napájí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem NAVAŘOVACÍ PÁSKY Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... I1 Použité normy pro navařovací pásky... I1 Přehled druhů navařovacích pásek v nabídce... I2 Pásky pro navařování Cr-Ni

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi OY řídí směr k efektivnějšímu svařování s novou modifikací procesů obloukového svařování pod názvem WISE. Tento software je doplňkovým

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Svarové spoje druhy, značení

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

1 Elektroplynové svařování - 73

1 Elektroplynové svařování - 73 1 Elektroplynové svařování - 73 V posledních letech byl zaznamenán zvýšený zájem v oblasti spojování součástí větších tloušťek (ocelové pláty s vyšší pevnosti). Tento trend vychází z poptávky po vyšší

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Foukání EO u přivařování svorníků

Foukání EO u přivařování svorníků Foukání EO u přivařování svorníků Přivařování svorníků je svařovací proces, který je relativně komplikovaný, neboť parametry, svařovací proud, svařovací čas a napětí na EO, musí být v co možná největším

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs.

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

ČSN EN 62135-2 ed.2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 62135-2 z listopadu

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. Taurus Synergic S Phoenix puls alpha Q puls Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

Více

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ]

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ] 60 40 0 80 0 80 0 1 60 1 140 40 140 160 160 180 0 180 [ A ] [ A ] 40 50 60 30 70 0 80 90 0 [ % ] PULSATI HF OFF OFF OFF 3 2 4 5 6 7 8 1 0.1 [ s ] 9 GAS 4 5 6.4.5.6.4.5.6 4 5 6 8 12 3 7.3.7.3.7 3 7 6 14

Více

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser) Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser) Odporové svařování Odporové svařování patří mezi metody tlakového svařování, kromě metody pod TU v Liberci

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Rozdělení

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Normativní podklady: ČSN 73 14 01 Navrhování ocelových konstrukcí (původní již neplatná norma nahrazená Eurokódem) ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Základním požadavkem na všechny moderní procesy spojování materiálů je co vyšší výkon při současné úspoře investičních i provozních nákladů. Z tohoto pohledu je dnes

Více

Studijní text - Svařovna

Studijní text - Svařovna Studijní text - Svařovna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce při svařování 2. Svařování elektrickým obloukem svařovací zdroje 3. Přídavné materiály pro

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více