Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)"

Transkript

1 KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE

2 Obloukové metody svařování v ochranném plynu - Úvod Myšlenka na použití plynové ochrany svarové lázně při obloukových metodách svařování se objevila již na počátku 20. století. K jejímu prvnímu průmyslovému nasazení ale dochází v roce 1930 u metody svařování obalenou elektrodou. Do obalu elektrod jsou kromě látek podporující ionizaci přidány také plynotvorné látky, jako je například vápenec CaCO 3. Při vysokých teplotách v elektrickém oblouku dochází k rozkladu vápence za vzniku oxidu uhličitého CO 2 který vytlačuje z oblasti svařovacího oblouku nežádoucí okolní atmosféru. CaCO 3 CaO + CO 2 Snaha o zvýšení plynové ochrany svarové lázně při svařování hliníku vyústila až k záměru přivést ochranný plyn přímo do prostoru oblouku přes svařovací hořák. První přímá ochrana byla realizována v roce 1940 při svařování netavící se elektrodou v inertním plynu. Je označována zkratkami WIG/TIG/GTAW a ve shodě s normou ISO 4063 číslem 141.

3 Obloukové metody svařování v ochranném plynu - Úvod Další vývoj na sebe nedal dlouho čekat. V období okolo roku 1950 byla odzkoušena další varianta obloukového svařování s přímou plynovou ochranou. Byla nazvána obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu. Je zpravidla označována zkratkou MIG, případně GMAW a v době objevení byla využívána především ke svařování hliníku a jeho slitin. Poté již bylo pouze otázkou času, kdy budou drahé inertní plyny nahrazeny cenově dostupnější variantou. Už v roce 1955 se při svařování tavící se elektrodou u nelegovaných ocelí začal používat oxid uhličitý CO 2. Tento plyn až do teploty 700 C vykazuje téměř inertní chování. Teprve při teplotě nad 700 C dochází k rozkladu CO 2, díky čemuž dochází k aktivní oxidaci svarové lázně. 2CO 2 O 2 + 2CO Proto byla tato metoda nazvána jako svařování v aktivním atmosféře (plynu) a označena zkratkou MAG. Je využívána zejména při svařování nelegovaných ocelí, u kterých není vliv působení kyslíku a CO 2 na materiálové změny tak výrazný.

4 Obloukové metody svařování v ochranném plynu - Rozdělení Mezinárodní norma ČSN EN ISO 4063 definuje celkem: 6 metod svařování patřících do skupiny 13 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu. 6 metod patřících do skupiny 14 Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu. 5 metod svařování patřící do skupiny 15 Plazmové svařování. Pro skupinu 13 se jedná o: Metodu 131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG). Metodu 132 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu. Metodu 133 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu. Metodu 135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG). Metodu 136 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v aktivním plynu. Metodu 138 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu.

5 Obloukové metody svařování v ochranném plynu - Rozdělení Mezinárodní norma ČSN EN ISO 4063 definuje celkem: 6 metod svařování patřících do skupiny 13 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu. 6 metod patřících do skupiny 14 Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu. 5 metod svařování patřící do skupiny 15 Plazmové svařování. Pro skupinu 14 se jedná o: Metodu 141 Obloukové svařování wolframovou (netavící se) elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG). Metodu 142 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu. Metodu 143 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou, nebo tyčí. Metodu 145 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plným drátem, nebo tyčí. Metodu 146 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plněnou elektrodou, nebo tyčí. Metodu 147 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s aktivním podílem plynu v jinak inertním plynu.

6 Obloukové metody svařování v ochranném plynu - Rozdělení Mezinárodní norma ČSN EN ISO 4063 definuje celkem: 6 metod svařování patřících do skupiny 13 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu. 6 metod patřících do skupiny 14 Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu. 5 metod svařování patřící do skupiny 15 Plazmové svařování. Pro skupinu 15 se jedná o: Metodu 151 Plazmové MIG svařování. Metodu 152 Plazmové svařování s přídavkem prášku. Metodu 153 Plazmové svařování s přeneseným plazmovým obloukem. Metodu 154 Plazmové svařování s nepřeneseným plazmovým obloukem. Metodu 155 Plazmové svařování s polopřeneseným plazmovým obloukem. Kromě svařování se technické plyny používají také k dělení materiálu a pájení: Metoda 83 Plazmové řezání; 831 S oxidačním plamenem; 832 Bez oxidačního plamene. Metoda 84 Laserové řezání. Metoda 972 Obloukové pájení do úkosu.

7 Obloukové metody svařování druhy používaných plynů Kromě čistých jednosložkových plynů jsou stále častěji využívány nové druhy směsných plynů, zejména v kombinaci s argonem (Ar+O2), (Ar+CO 2 ), případně (Ar+O2+CO 2 ). Použitím směsných plynů se podařilo značně vylepšit formování svaru, zvýšit stabilitu procesu a snížit rozstřik. Stabilní proces MAG svařování se zkratovým režimem tak bylo možné použít i při svařování tenkých plechů. Proto se MAG svařování začalo používat i v mechanizované a robotizované podobě. Ochranný plyn svým složením a množstvím ovlivňuje následující charakteristiky: Vylepšení ionizačního prostředí pro dobrý start a hoření oblouku. Metalurgické děje v době tvoření kapky, při přenosu kovu obloukem a ve svarové lázni. Síly působící v oblouku. Tvar a rozměry oblouku. Charakter přenosu kovu v oblouku, tvar a rozměry kapek a rychlost jejich přenášení obloukem. Tvar a geometrický průřez svaru. Hladkost povrchu svaru a jeho přechod do základního materiálu. Kvalitu, celistvost a mechanické vlastnosti svarového spoje.

8 Chemické účinky ochranných plynů Základní rozdělení technických plynů využívaných při obloukových metodách svařování je v souladu s normou ČSN EN ISO děleno na: a) Inertní plyny a jejich směsi (Ar, He). b) Oxidační plyny a jejich směsi (CO 2, O 2 ). c) Redukční plyny a jejich směsi (H 2 ). d) Málo reaktivní plyny a jejich směsi (N 2 ). Kromě uvedených plynů se při svařování a pájení ještě používají tzv. hořlavé plyny (plamenovém svařování a pájení) mezi něž patří zejména acetylen C 2 H 2, propan C 3 H 8. Inertní plyny označované písmenem I (argon, helium a jejich směsi) nereagují se svarovou lázní a propal prvků ve svarovém kovu je tak minimální. Nemají proto vliv na výsledné chemické složení svarového kovu. Používají se při svařování všech materiálů metodou TIG a také zejména při svařování slitin hliníku, mědi a niklu pomocí metody MIG.

9 Inertní ochranné plyny Argon (Ar) je jednoatomový plyn bez chuti, zápachu, který za běžných podmínek nevytváří s žádným prvkem sloučeniny. Má malou tepelnou vodivost (17, W m 1 K 1 ) a relativně nízký ionizační potenciál 15,8 ev (1520,6 kj/mol). Proto se oblouk v argonu dobře zapaluje a má vysokou stabilitu i při relativně velké délce. Umožňuje vysokou proudovou zatížitelnost a sloupec oblouku dosahuje vysokých teplot. Hustota Ar je 1,784 kg.m 3 a je tedy cca 1,4 krát těžší než vzduch. To přispívá k efektivnosti a velmi dobré plynové ochraně zejména v poloze PA. Má nízkou citlivost na proudění vzduchu. Ochranu argonu lze použít pro všechny svařitelné materiály a jeho použití je (oproti He) nejběžnější i z cenových důvodů. Argon je hojně zastoupen v zemské atmosféře je proto poměrně snadno získáván frakční destilací zkapalněného vzduchu.

10 Inertní ochranné plyny Helium He je jednoatomový plyn bez chuti, zápachu. Má přibližně 8,5 násobně vyšší tepelnou vodivost než Ar (151, W m 1 K 1 ) a proto se směsi s He využívají zejména pro materiály s vysokou tepelnou vodivostí (Al, Cu) a většími tloušťkami. Použitím hélia se zvyšuje hloubka závaru a zvyšuje se rychlost svařování. Hélium má ale 1,6 násobně vyšší ionizační potenciál 24,6 ev (2372,3 kj/mol) než Ar a proto se oblouk špatně zapaluje a je nestabilní při větší délce hoření. Napětí na oblouku je v He mnohem vyšší než v Ar. Hustota He je 0,178 kg.m 3 a je tedy cca 7 krát lehčí než vzduch. Tato skutečnost snižuje efektivitu plynové ochrany, a proto jsou pro dobrou ochranu využívány vyšší průtoky plynu. Helium je na Zemi přítomno jen velmi vzácně. Od roku 1917 se He získává z ložisek zemního plynu. Od metanu a ostatních plynů se odděluje frakční destilací.

11 Inertní ochranné plyny Směsi He + Ar tvoří samostatnou skupinu inertních plynů. Ve směsi jsou spojeny výhodné vlastnosti obou plynů. Se stoupajícím obsahem He roste napětí na oblouku a tepelný výkon oblouku, což se příznivě projevuje na hloubce průvaru a tvaru svaru. Při použití směsi roste rychlost svařování, nebo lze snížit předehřev u kovů s vysokou tepelnou vodivostí. Směsi se využívají zejména při svařování slitin Cu a Al při ručním i strojním svařování a pro ostatní kovy jsou doporučovány pro mechanizované svařování. Například použití směsi Ar/He 50/50 při svařování hliníku umožnilo dvojnásobně zvýšit rychlost svařování oproti čistému argonu.

12 Oxidační (aktivní) ochranné plyny M1; M2; M3 a C Aktivní plyny ovlivňují v menší nebo větší míře chemické složení svarového kovu. 1% kyslíku ve směsi s Ar způsobí stejný propal prvků (C, Mn, Si) jako 10% CO 2 ve směsi s Ar a podle obsahu O 2 ve svarovém kovu odpovídá směsi 20% CO 2 ve směsi s Ar. Aktivní ochranné plyny se rozdělují podle indexu oxidačního účinku (0 až 10) a intenzity nauhličení svarového kovu. Směsi Ar s 1-2% O2 patřící do skupiny M1 mají nejmenší oxidační účinek (index 1 až 2) a nenauhličují. Používají se na svařování vysokolegovaných austenitických ocelí. Při svařování v této směsi se obsah C se nemění nebo vykazuje propal (cca 30%). Směsi Ar + 3-5% O2 mají vyšší oxidační účinek (index 3 až 5), ale nenauhličují. Používají se na svařování feritických ocelí. Směsi ve skupině M2 jsou nejpoužívanějšími plyny při svařování metodou MAG. Směsi Ar + 20% CO2 mají obdobný účinek jako Ar + O2 (index 2) má však nauhličující účinek. Používá se na svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Trojsložkové směsi Ar+ 5% O2 + 15% CO2 mají ještě větší oxidační účinek (index 6,5). Nejvyšší oxidační účinek (index 10) má čistý CO2, ovšem s výrazným nauhličujícím účinkem. Probíhají v něm chemické reakce v širokém rozmezí podmínek, až se rovnovážný stav C ve svarovém kovu ustálí v rozmezí 0,1 až 0,15% bez ohledu na obsah C ve svařovacím drátu.

13 Oxidační (aktivní) ochranné plyny M1; M2; M3 a C Aktivní plyny ovlivňují v menší nebo větší míře chemické složení svarového kovu. 1% kyslíku ve směsi s Ar způsobí stejný propal prvků (C, Mn, Si) jako 10% CO 2 ve směsi s Ar a podle obsahu O 2 ve svarovém kovu odpovídá směsi 20% CO 2 ve směsi s Ar. Chemické složení % Chemické složení C Si Mn Ni Cr Nb Nb/C Svařovací drát 0,06 0,62 0,7 8,3 18,6 0,83 13,8 Složení ochranného plynu Chemické složení svarového kovu CO 2 0,13 0,46 0,51 8,3 18,3 0,63 4,8 Ar + 1% O 2 0,06 0,60 0,65 8,3 18,6 0,79 13,2 Ar + 15% CO 2 + 5% O 2 0,08 0,57 0,60 8,3 18,5 0,83 10,2 Ar + 20% CO 2 0,1 0,56 0,62 8,3 18,5 0,79 7,9 Poznámka: Poměr Nb/C > 8 je kritériem odolnosti vůči mezikrystalové korozi

14 Aktivní (oxidační) ochranné plyny Oxid uhličitý (CO 2 ) je nehořlavý, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Není jedovatý, ale při překročení 15% koncentrace CO 2 ve vzduchu může dojít k udušení. Jeho hustota je 1,976 kg.m 3 a je tedy 1,5 krát těžší než vzduch, což příznivě ovlivňuje funkci plynové ochrany zejména v polohách PA, PB a PC. Má vysokou tepelnou vodivost, s vysokou účinností přenosu tepla do svarové lázně. Přenos tepla spolu s teplem vzniklým exotermickými oxidačními reakcemi zajišťuje velmi dobré natavení svarových hran, hluboký průvar s oválným profilem a dobré odplynění svarové lázně. Optimální pracovní oblast CO 2 je ve srovnání se směsným plynem užší. Oxid uhličitý způsobuje vysoké povrchové napětí na roztaveném konci elektrody, které se snaží udržet kapku na elektrodě. Vznikají tak kapky s velkým objemem a průměrem přesahujícím 1,6 mm. To způsobuje značný a obtížně odstranitelný rozstřik. Povrch svarové housenky je nerovnoměrný s větším převýšením a přechod svarového kovu do základního materiálu je ostrý, se značným vrubovým účinkem. Obsah oxidů ve svaru je vysoký, stejně jako množství strusky na povrchu.

15 Aktivní (oxidační) ochranné plyny Kyslík O2 je nehořlavý plyn, ale oxidační hoření podporuje. Má hustotu 1,429 kg.m 3 a je tedy 1,1 krát těžší než okolní vzduch. Vyrábí se stejně jako Ar a N destilací tekutého vzduchu. Výrazně zvyšuje tekutost svarové lázně a snižuje povrchové napětí roztaveného kovu. Tím zlepšuje odplynění svarové lázně, zlepšuje profil svarové housenky a přechod svaru do základního materiálu. Používá se ve směsích s Ar v rozmezí 0,03 až 3% a ve směsi Ar (Ar+He) + CO2 v rozmezí 1 až 8%. Směsný plyn Ar + 8% CO 2 Jde o směsný plyn optimální pro impulsní a sprchový přenos kovu a je doporučovaný pro vysokovýkonné metody svařování s vysokými hodnotami proudu. Vyznačuje se vysokou rychlostí svařování, plochým svarem, nízkým rozstřikem a minimální tvorbou strusky. Je vhodný pro ruční i mechanizované způsoby svařování. Je použitelný pro všechny tloušťky plechů. Směsný plyn Ar + (15 až 25)% CO 2 Jde o univerzální směsný plyn využívaný pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí metodou MAG. Vyznačuje se velmi dobrými svařovacími vlastnostmi, stabilním el. obloukem a hlubokým závarem. Umožňuje svařovat se zkratovým i bezzkratovým přenosem kovu a malým rozstřikem, který neulpívá na povrchu. Poskytuje hladký povrch svaru s dobrým přechodem do ZM. Je použitelný pro všechny tloušťky plechů.

16 Aktivní ochranné plyny Směsný plyn Ar + (5 až 13)% CO 2 + 5% O 2 Tento typ trojsložkového plynu poskytuje klidný svařovací proces s měkkým elektrickým obloukem, jehož výsledkem jsou hladké a čisté svary. Vysoký obsah kyslíku zajišťuje velmi dobrou tekutost a výborné odplynění. Sprchový přenos kovu obloukem je možný i při nižších hodnotách proudu. Přednostně se využívá při mechanizovaných a robotizovaných způsobech svařování u malých a středních tlouštěk. Směsný plyn Ar + H 2 Směsi argonu s vodíkem mají podobné vlastnosti jako směsi Ar+He. Vodík zlepšuje, díky velmi vysoké tepelné vodivosti, energetickou bilanci oblouku. Přídavkem 5 až 10% vodíku se zlepšuje, díky redukci oxidů, také čistota povrchu. Přidáním vodíku (až 10%) se zlepšuje hloubka závaru a tvar svaru a roste i rychlost svařování o 30 až 50%. Směsi s vodíkem lze ale použít pouze pro svařování vysokolegovaných austenitických a austeniticko-feritických CrNi ocelí, případně niklu a jeho slitin. Nelze je použít pro svařování feritických a martenzitických ocelí, kde vodík způsobuje praskavost za studena. Směsi nelze použít také pro svařování Al a Cu z důvodu nebezpečí vysoké pórovitosti. Směsný plyn Ar + N 2 Dusík má také vyšší tepelnou vodivost a přenáší do svarové lázně větší podíl tepla. Běžně se obsah dusíku ve směsi pohybuje okolo 10%. Používá se především ke svařování mědi a jejích slitin.

17 Vliv plynu na stabilitu elektrického oblouku Při svařování tavící se elektrodou musí být zabezpečeno stabilní hoření oblouku při všech typech přenosu kovu. Čistý Ar má dobrou ionizační schopnost, ale není vhodný pro svařování běžných konstrukčních ocelí (oblouk přeskakuje a kvality svaru je nízká). Pro kvalitní svařování konstrukčních ocelí jsou nutné oxidické reakce, které zajistí čistý svarový kov s dobrými mechanickými vlastnostmi bez pórů, dostatečný průvar a pravidelnou kresbu housenky. Malá příměs CO 2 nebo O 2 je proto nutná i při svařování korozivzdorných Cr-Ni ocelí. Inertní plyny jsou používány pouze pro neželezné kovy, kde je i minimální oxidace nepřípustná. Oxid uhličitý má obtížnější ionizační schopnost a horší zapalování oblouku. Vyžaduje vyšší ionizační napětí než Ar. Proto jsou Ar a CO2 ve směsích, kde oblouk hoří s vysokou stabilitou. Druh plynu Disociační energie ev/molekula Ionizační energie ev/molekula (první ionizační stupeň) Vodík H 2 4,5 13,6 Kyslík O 2 5,1 13,6 Oxid uhličitý CO 2 4,3 14,4 Dusík N 2 9,8 14,5 Helium 24,6 Argon 15,8

18 Porovnání vlastností ochranných plynů Porovnání vlastností ochranných plynů Vlastnosti Ar + CO 2 Ar + O 2 CO 2 Průvar poloha PA Dobrý Dobrý Dobrý Průvar ostatní polohy Tepelné zatížení hořáku Stupeň oxidace Porozita Přemostitelnost mezery Tvorba rozstřiku Vnášení tepla do svaru Typ přenosu kovu obloukem Spolehlivější s rostoucím CO 2 Vysoké, snižuje se s rostoucím CO 2 Nízký, stoupá s rostoucím % CO 2 Snižuje se s rostoucím % CO 2 Zlepšuje se s klesajícím % CO 2 Stoupá s rostoucím % CO 2 Stoupá s rostoucím % CO 2. Nižší rychlost ochlazování => menší nebezpečí vzniku trhlin Může být kritický z důvodu předbíhání svarové lázně Vysoké, výkon může být omezen, jestliže je hořák příliš horký Výrazně závisí na obsahu CO 2 (1-8%) Dobrá Dobrá Téměř bez rozstřiku Nejnižší. Vysoká rychlost ochlazování => nebezpečí vzniku trhlin Spolehlivý Nízké, díky dobré tepelné vodivosti Vysoký Horší než u směsných plynů Horší než u směsných plynů Vysoká, stoupá s rostoucím výkonem Vysoké. Malá rychlost ochlazování => malé nebezpečí vzniku trhlin Všechny typy Všechny typy Zkratový, kapkový

19 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Mezinárodní norma ČSN EN ISO stanovuje požadavky na klasifikaci plynů a jejich směsí používaných při tavném svařování a příbuzných procesech zahrnujících, ale neomezujících se pouze na: - Metodu Metody skupiny 13 - Plazmové svařování (metoda 15) - Plazmové řezání (metoda 83) - Laserové svařování (metoda 52) - Laserové řezání (metoda 84) - Obloukové pájení do úkosu (metoda 972) Účelem normy je klasifikovat a označit ochranné, formovací, pracovní a pomocné plyny podle jejich chemických vlastností a metalurgického chování. Plyny nebo směsi plynů mohou být dodány jak v kapalném, tak v plynném stavu. Použity však musí být vždy v plynném stavu. Tato norma nepokrývá hořlavé plyny jako acetylen, propan atd., a formovací plyny používané při laserovém svařování. výroby:

20 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Terminologie Základní plyn hlavní, nebo jediná složka čistého plynu nebo směsi plynu Složka plynná látka, která je zásadní pro technické parametry dané směsi plynů (příklad: ve směsi obsahující 8% CO2 v argonu je CO2 považován za složku, zatímco Ar je základní plyn) Označení klasifikace daná normou plus značky pro všechny chemické složky plus nominální složení v objemových procentech. Např: Směs Ar + 11% CO2 se označuje jako ISO M20-ArC-11. Nečistota plynná látka s odlišným chemickým složením než základní plyn a jeho složky Směs plyn skládající se ze dvou nebo více složek Jmenovitá hodnota procentuální hodnota složky uvedená výrobcem, která odpovídá rámcovému složení danému označením Značka hlavní skupina a podskupina směsi plynů

21 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Vlastnosti plynů

22 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Klasifikace, hlavní skupiny a podskupiny Plyny a směsi plynů musí být klasifikovány pomocí čísla této normy, za kterým následuje značka plynu podle tabulky. Pro hlavní skupiny se používají následující písmenné kódy a čísla: I inertní plyny a inertní směsi plynů. M1, M2, M3 oxidační směsi obsahující kyslík a/nebo oxid uhličitý. C vysoce oxidační plyn a vysoce oxidační směsi. R redukční směsi plynů. N plyn s malou reaktivitou nebo redukční plynů obsahující dusík. O kyslík. Z směsi plynů obsahující neuvedené složky nebo směsi se složením mimo rozsahy uvedené v tabulce. Hlavní skupiny, s výjimkou skupiny Z, jsou rozděleny do podskupin na základě přítomnosti a úrovně různých složek, které ovlivňují reaktivitu.

23 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Klasifikace, hlavní skupiny a podskupiny

24 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Klasifikace, hlavní skupiny a podskupiny

25 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Označování Plyny a směsi plynů se označují podle klasifikace a značkami jejich chemických složek viz níže, za kterými následuje odpovídající jmenovité složení v objem. %. Ar argon C oxid uhličitý H vodík N dusík O kyslík. He helium Za značkou základního plynu musí následovat značky dalších složek v sestupném pořadí podle procent, za kterými následují hodnoty složek v objemových procentech. Příklad pro směs plynů obsahujících 18% oxidu uhličitého v argonu. Klasifikace: ISO M21 Označení: ISO M21 ArC - 18

26 ČSN EN ISO Plyny a jejich směsi Klasifikace, hlavní skupiny a podskupiny

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Klasifikace ochrann ch plynû

Klasifikace ochrann ch plynû Klasifikace ochrann ch plynû Nová ČSN EN ISO 14175, která byla zavedena do systému ČSN v únoru roku 2009, nahradila předchozí normu ČSN EN 439 a již sám název Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů dodávaných plynů Jako na dlani Tento přehledný souhrn jednotlivých typů svařovacích plynů

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Maxx Gases ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Plyny Ferromaxx, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové, uhlíko manganové a nízkolegované oceli, zajišťují jakostní svar, vysokou produktivitu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Kurz Vývoj, zkoušení, výroba, skladování a expedice technických plynů 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vlastnosti a plyny používané ve svařování... 4 3.

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi OY řídí směr k efektivnějšímu svařování s novou modifikací procesů obloukového svařování pod názvem WISE. Tento software je doplňkovým

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Projekt: Téma: Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

TECHNOLOGIE I. (345303/02) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TECHNOLOGIE I. (345303/02) ČÁST SVAŘOV OVÁNÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Podmínky

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

1 Elektroplynové svařování - 73

1 Elektroplynové svařování - 73 1 Elektroplynové svařování - 73 V posledních letech byl zaznamenán zvýšený zájem v oblasti spojování součástí větších tloušťek (ocelové pláty s vyšší pevnosti). Tento trend vychází z poptávky po vyšší

Více

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. Taurus Synergic S Phoenix puls alpha Q puls Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

Více

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SFA/AWS A 5.22: E308LT1-1 E308LT1-4 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C 2 - US T 19 9 L P M 2 - US Rutilovou náplní plněná elektroda pro svařování nerezavějících ocelí typu

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

TECHNOLOGIE I. (345303/02) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TECHNOLOGIE I. (345303/02) ČÁST SVAŘOV OVÁNÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Podmínky

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Svářečská škola a

Svářečská škola a Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ 1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ Při obloukovém svařování se používají tyto základní druhy svarů : svar lemový, svar tupý (I, V, X, U a poloviční V, X, U), svar koutový (rohový). 1.2 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH

Více

VLIV SLOŽENÍ OCHRANNÉ ATMOSFÉRY NA PŘENOS KOVU PŘI MIG/MAG SVAŘOVÁNÍ OCELI

VLIV SLOŽENÍ OCHRANNÉ ATMOSFÉRY NA PŘENOS KOVU PŘI MIG/MAG SVAŘOVÁNÍ OCELI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VLIV SLOŽENÍ

Více

Svařování plazmovým obloukem

Svařování plazmovým obloukem Svařování plazmovým obloukem doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. ČSÚ, s.r.o., Ostrava doc. Ing. Ivo Hlavatý, CSc. VŠB TU Ostrava, www.csuostrava.eu technologie svařování 1. Úvod Svařování plazmou (PAW Plasma

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG)

Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Při obloukovém svařování v ochranných plynech hoří oblouk obklopen

Více

Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG

Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG Vypracoval: Bc. Ondřej Slabý Vedoucí práce: Ing. Karel Kovanda, Ph.D Dne: 10.4.2016 1. Úvod Cílem této experimentální práce je vyzkoušet svařování

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NOVÉ ASPEKTY

Více

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Svařování Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 PAVEL ROSENBERG Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové

Více

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/02.0032 Svařování plamenem tavné

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1

TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ Odbor svařování a povrchových úprav Sylabus přednášek TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1 Autor: Jaroslav KUBÍČEK TEORIE VZNIKU SVAROVÉHO SPOJE

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

3/3.1 Přehled vybraných metod a jejich číselné značení

3/3.1 Přehled vybraných metod a jejich číselné značení SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 3, díl 3, kap. 1, str. 1 3/3.1 Přehled vybraných metod a jejich číselné značení obloukové. Při obloukovém se jako zdroj tepla využívá elektrický oblouk hořící mezi elektrodou

Více

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ TAVNÝCH ŽIVIC V NÁDOBÁCH

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ TAVNÝCH ŽIVIC V NÁDOBÁCH druh předpisu : číslo: POŽÁRNÍ OCHRANA vnitřní směrnice 3/PO výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ TAVNÝCH ŽIVIC V NÁDOBÁCH Obsah : 1. Úvodní ustanovení

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Základní doporučení pro svařování v ochranných atmosférách, výběr plynu... C1 Přehled platných norem pro přídavné materiály pro metody MIG/MAG/WIG... C2 Celkový

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování 1. Svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Některé metody svařování byly vyvinuty pro velmi konkrétní

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

SVAŘOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO ROBOTICKÉ SVAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ

SVAŘOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO ROBOTICKÉ SVAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRESNKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLGY SVAŘOVACÍ

Více

Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG

Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D. Princip svařování metodou WIG/TIG Obloukové svařování

Více

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby Svařování a řezání Zpracování kovů Plyny, technologie a služby SIAD Czech Od svého založení v roce 1993 je společnost SIAD Czech v České republice aktivní prostřednictvím obchodních kanceláří, výrobních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG

Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Princip svařování metodou WIG/TIG Při svařování metodou

Více

KONSTRUKCE SVAŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU DESIGN OF WELDING JIG

KONSTRUKCE SVAŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU DESIGN OF WELDING JIG VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY KONSTRUKCE

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

POROVNÁNÍ SVAŘOVÁNÍ MAG A PLAZMA COMPARISON OF MAG AND PLASMA WELDING

POROVNÁNÍ SVAŘOVÁNÍ MAG A PLAZMA COMPARISON OF MAG AND PLASMA WELDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY POROVNÁNÍ

Více

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs.

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ

MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný 1 ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Používají se obalené elektrody, skládající se z : jádra obalu tvořeno kovem, taven v elektrickém oblouku a následně přenášen obloukem do svaru, s nataveným základním

Více

Opravy odlitkû ze edé litiny

Opravy odlitkû ze edé litiny Opravy odlitkû ze edé litiny Šedá litina je obtížně svařitelná. Byla vypracována celá řada více či měně úspěšných metod, technologických postupů svařování a pájení. Základním předpokladem úspěšnosti opravy

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SVAŘOVÁNÍ

Více

ČSN EN 62135-2 ed.2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 62135-2 z listopadu

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Základním požadavkem na všechny moderní procesy spojování materiálů je co vyšší výkon při současné úspoře investičních i provozních nákladů. Z tohoto pohledu je dnes

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VLIV PARAMETRŮ

Více

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY ŘADY vyrobeny dle EN ISO 2503 testovány a schváleny Federálním institutem pro výzkum a testování materiálů BAM certifikáty: Tgb.-Nr. II-242/200, Tgb.-Nr. II-4958/2000 Manometry

Více