POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti Sondrio SE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti Sondrio SE"

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Sondrio SE IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069 ( Společnost ) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne v 13:00 hodin, v kanceláři notáře JUDr. Jaroslava Haratického, na adrese Smetanova 1265, Vsetín Společnosti. Pořad jednání: 1. Zahájení Valné hromady; 2. Volba orgánů Valné hromady; 3. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva; 4. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady; 5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; 6. Rozhodnutí o volbě člena správní rady; 7. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele; 8. Závěr Valné hromady. K bodu 3 pořadu jednání: Odvolání člena představenstva Společnosti Jiřího Baroše Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s rozhoduje s okamžitou účinností o odvolání člena představenstva pana Jiřího Baroše, dat. nar , bytem č.p. 202, Pozděchov. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že člen představenstva společnosti pan Jiří Baroš požádal, aby byl valnou hromadou společnosti odvolán ke dni, kdy jeho oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva projedná valná hromada a do funkce člena statutárního orgánu bude zvolena jiná osoba, navrhuje se usnesení ve výše uvedeném znění. K bodu 4 pořadu jednání: Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Petra Maršálka Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o odvolání člena dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Petra Maršálka, dat. nar , bytem č.p. 161, Prlov. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že člen dozorčí rady Společnosti pan Mgr. Petr Maršálek požádal, aby byl valnou hromadou společnosti odvolán ke dni, kdy jeho oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projedná valná hromada, navrhuje se usnesení ve výše uvedeném znění.

2 K bodu 5 pořadu jednání: Změna stanov společnosti Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, tak, že rozhoduje: - o změně sídla Společnosti do obce Pozděchov - o rozšíření předmětu podnikání Společnosti o živnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. - o změně systému vnitřní struktury Společnosti z dualistickému na monistický systém vnitřní struktury - o zřízení orgánů správní rady a statutárního ředitele a rozhoduje o tom, že nové úplné znění stanov Společnosti je v důsledku těchto změn následující: Stanovy evropské akciové společnosti S o n d r i o S E 1. Úvodní ustanovení 1.1. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost dle: (a) čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne (dále jen Nařízení Rady"), (b) ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen Zákon o SE"), (c) ustanovení Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne , kterou se doplňuje status evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen Směrnice Rady"'), (d) ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen ZOK ). 2. Firma a sídlo společnosti 2.1. Obchodní firma společnosti zní: Sondrio SE (dále jen společnost") Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Pozděchov, Česká republika. 3. Předmět činnosti 3.1. Předmětem činnosti společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - správa vlastního majetku.

3 4. Výše základního kapitálu a akcie 4.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tři tisíc dvě stě korun českých) resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí výše základního kapitálu ,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) a je rozdělen na 12 (slovy: dvanáct) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie ,- EUR (slovy: deset tisíc eur), 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné, 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie ,- EUR (slovy: deset tisíc eur) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12 (slovy: dvanáct) Akcie mohou být ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat statutárního ředitele o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečné označí, počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí statutárnímu řediteli originál původní hromadné listiny. Statutární ředitel je povinen takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozicí po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. 5. Orgány společnosti 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), (b) správní rada, (c) statutární ředitel. 6. Valná hromada 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy nevyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí shora uvedené právní předpisy Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu statutárního ředitele, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu statutárního ředitele, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které Nařízeni Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady evropské společnosti nebo akciové společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o

4 obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti, nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, (c) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy: valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, (d) volba a odvolání statutárního ředitele a člena správní rady, (e) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, (f) schvalování, udělení a odvolání prokury, (g) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. 286 a násl. ZOK Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám statutárního ředitele, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 7. Správní rada 7.1. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen správní rady vykonává funkci předsedy správní rady Předseda správní rady může být statutárním ředitelem společnosti Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let Správní rada je kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost společnosti Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena správní rady nebo na žádost statutárního ředitele anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady nebo statutárního ředitel společnosti Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování, nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě i statutárnímu řediteli, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z

5 funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 8. Statutární ředitel 8.1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně Statutární ředitel zajišťuje obchodní vedení společnosti. Do působnosti statutárního ředitele náleží veškeré záležitosti týkající se společnosti, které nejsou svěřeny zákonem nebo těmito stanovami do působnosti jiného orgánu Společnosti 8.3. Statutární ředitel se při své činnosti řídí pokyny schválenými valnou hromadou či správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) let. Funkce statutárního ředitele zaniká volbou nového statutárního ředitele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba statutárního ředitele je možná Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit správní radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Pokud odstupující statutární ředitel oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce Podepisování za společnost se ději tím způsobem, že k názvu společnosti (vytištěnému nebo vypsanému) připojuje svůj podpis statutární ředitel Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v 441 ZOK. 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případné v každém dalším upisovacím kole Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistencí za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, 9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého Společníka. 10. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papíru svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé Přednostní právo spojeně s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. 11. Zapojení zaměstnanců společnosti Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.

6 11.2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle 54 odst. 2 zákona o SE. 12. Práva a povinnosti akcionářů Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být tuzemská i zahraniční právnická i fyzická osoba Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 13. Účetnictví Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární ředitel Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy V souladu s ustanovením 437 ZOK statutární ředitel splní svou povinnost podle 436 zveřejnit účetní závěrku a zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jejím zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zveřejňuje se stejným způsobem, jako účetní závěrka. 14. Způsob rozdělení čistého zisku a úhrady ztrát O způsobu rozdělení čistého zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu statutárního ředitele, který podléhá přezkoumání správní radou Společnost není oprávněna rozdělit čistý zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami O úhradě případné ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele a vyjádření správní rady Právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné podle 281 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě zisku Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. 15. Závěrečná ustanovení Společnost je založena na dobu neurčitou

7 15.2. Společnost je právnickou osobou založenou podle Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. Znění těchto stanov vychází z Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky Fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných právních předpisech do znění stanov expressis verbis nepřejaté Zrušení společnosti je možné v případech a za podmínek uvedených zákonem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Likvidátor okamžikem svého povolání nabývá podle ustanovení 193 občanského zákoníku působnost statutárního orgánu. Ke dni vstupu společnosti do likvidace sestaví likvidátor zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti. Po dobu likvidace se obchodní firma společnosti doplňuje označením "v likvidaci". Likvidátor postupuje zejména podle ustanovení 196 a násl. občanského zákoníku Rozhodnutí o změně stanov náleží výlučně do působnosti valné hromady, nejedná-li se o změnu v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Odůvodnění: V souvislosti s plánovaným přemístěním sídla společnosti do Pozděchova a s rozšířením předmětu podnikání bude nutné změnit stanovy společnosti, aby reflektovaly tyto změny. V zájmu ekonomičnosti procesu je vhodné tuto příležitost využít rovněž k realizaci zamýšlené změny systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický, čehož lze dosáhnout pouze změnou stanov společnosti. Tyto dvě skutečnosti tedy vyvolávají potřebu schválení nového znění stanov společnosti, z toho důvodu se navrhuje usnesení ve výše uvedeném znění. K bodu 6 pořadu jednání: Volba člena správní rady Společnosti Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o tom, že volí do funkce člena a předsedy správní rady Společnosti pana Stanislava Baroše, dat. nar , bytem Bratřejov 60, Vizovice. Odůvodnění: V souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti, jakož i s odvoláním jediného člena dozorčí rady je potřeba zajistit personální obsazenost kontrolního orgánu v zájmu jeho řádného fungování. Pan Stanislav Baroš disponuje potřebnými znalostmi týkajícími se fungování obchodní korporace, proto je vhodným kandidátem na funkci člena, potažmo předsedy správní rady Společnosti. K bodu 7 pořadu jednání: Volba statutárního ředitele Společnosti Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o tom, že volí do funkce statutárního ředitele Společnosti pana Stanislava Baroše, dat. nar , bytem Bratřejov 60, Vizovice.

8 Odůvodnění: V souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti, jakož i s odvoláním jediného člena dozorčí rady je potřeba zajistit řádné obchodní vedení společnosti personálním obsazením statutárního orgánu. Pan Stanislav Baroš disponuje potřebnými znalostmi týkajícími se fungování obchodní korporace, proto je vhodným kandidátem rovněž na funkci statutárního ředitele. Ust. 463 odst. 3 zákona o obchodních korporacích umožňuje, aby statutárním ředitelem byl předseda správní rady. Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 hod. do 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Ve Vsetíně dne Jiří Baroš v.r. předseda představenstva Sondrio SE

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Interhotel Moskva a.s. - 1 - Část první Obecná ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Interhotel Moskva a.s. 2. Sídlem

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod.

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod. Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : 46 99 54 04 se sídlem 637 00 Brno, Optátova 708/37 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: 2.11.2015 v 15,00 hod. Místo konání: kancelář č. 58, Plemenáři Brno,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s.

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s. Prabos plus a.s. Článek 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. ----------------------------------------------------- Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Sídlo

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost

Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost Jednatel obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. IČ: 284 77 359, se sídlem Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov zapsané

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Příloha č. 1 Návrh stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------------------- Článek

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stejnopis notářského zápisu N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

Stejnopis notářského zápisu N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S Strana první: NZ 242/2017 Stejnopis notářského zápisu N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný ve Zlíně, notářkou JUDr. Jitkou Holcmanovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři ve Zlíně, Zarámí

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ 60193549 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 2014 Stanovy TEZAS a.s. schválené na VH společnosti dne 4. června 2014 Stanovy

Více

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března dubna Prabos plus a.s.

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března dubna Prabos plus a.s. Prabos plus a.s. Článek 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. ----------------------------------------------------- Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI N 1887/2015 NZ 1792/2015 strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, LL.M., notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 04.11.2015

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s strana první: -------------------------------------------------------------------------------- NZ 251/2017 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 7.11.2017 (sedmého listopadu roku dva

Více

STANOVY. akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s.

STANOVY. akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s. STANOVY akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s. I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti je: Břevnov DELTA, a.s. 2. Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha. II. Předmět podnikání Předmětem

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen společnost) byla založena na základě

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu STANOVY SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------Oddíl I.--------------------------------------------------- ----------------------------------------ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-------------------------------

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017 STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017 Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ------------------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

svolává v souladu s 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) a stanovami Společnosti

svolává v souladu s 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) a stanovami Společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ÚVMV Consulting, a.s., se sídlem v Praze 9, Nad Kolčavkou 10, PSČ: 170 00, IČ: 60193565 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STEJNOPIS Notářský zápis

STEJNOPIS Notářský zápis N 1399/2015 NZ 1332/2015 strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 07.09.2015

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STEJNOPIS Notářský zápis

STEJNOPIS Notářský zápis N 2573/2016 NZ 3059/2016 strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, LL.M., notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 1.12.2016

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS STANOVY

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS STANOVY STEJNOPIS N 234/2016----------------------------------------------------------------------------------NZ 371/2016 STRANA PRVNÍ.------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň.

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň. Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává řádnou valnou hromadu na den

Více

STEJNOPIS Notářský zápis

STEJNOPIS Notářský zápis N 1956/2016 NZ 2000/2016 strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, LL.M., notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 23.08.2016

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- Stanovy --------------------------------------------- -------------------------------------- akciové společnosti -------------------------------------- -----------------------------------

Více

ÍÉfllMtlf. Počet listů: ^ Počeí příloh, /i Počet listů příloh: > f

ÍÉfllMtlf. Počet listů: ^ Počeí příloh, /i Počet listů příloh: > f Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/6 120 21 Praha 2 sp.zn. 2016/538/STR/MED č.j. RRTV/1862/2016-STR V Praze dne 20. června 2016 ÚŘAD RADY 1 pro rozhlasové a televizní vysílání Jednoznačný

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s. Důvodová zpráva A) Popis současné situace V současné době zajišťuje městskou autobusovou dopravu (dále MAD) na území SMJN a správního obvodu ORP Dopravní sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ), které tuto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více