Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o."

Transkript

1 Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

2 Tabulka 1 - Předběžná kalkulace výrobku A a výrobku B Výrobek A Výrobek B Objem výroby 1000 kj 600 kj Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie (120 %) Vlastní náklady výroby Správní režie (80%) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH kj = kalkulační jednice 750,- 420,- 504,- 1674,- 336,- 2010,- 90, ,- 200, ,-. 437,- 940,- 580,- 696, ,- 464,- 2680,- 120, ,- 300, ,- 589, , ,- Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x : Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem Pasiva celkem

3 V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. Otevření rozvahových účtů a) aktiv.. b) pasiv. 2. Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH. b) úhrada dlužného SZP. 3. Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000,- 4. Do spotřeby vydán materiál ,- 5. Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- b) DPH 19 % c) celkem 6. Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- b) DPH 19 %. c) vrácen zbytek zálohy. d) celkem vyúčtována záloha 3 000,- 7. Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- b) úrok 8 000,- c) směnečná suma 8. Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky ,- 9. Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně ,- 10. Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,- 11. Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu ,- b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let ,- 12. Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu ,- 13. Faktura za telefon a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem 14. Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele ,- b) úhrada faktury za telefon. c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) Prodej nepotřebného materiálu a)prodejní cena ,- b) DPH 19%. c) celkem Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně ,- 17. Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD). 18. Vyúčtování celního úřadu - clo ,- 19. Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot ,- 20. Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A,. a 50 kj B,. ) celkem...

4 21. Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- b) DPH 19 % 1 520,- c) celkem 9 520,- 22. Přeprava materiálu ze zahraničí ve vlastní režii ,- 23. Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad v poř.c Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena b) DPH 19% c) celkem 25. Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A., 50 kj B.. ) celkem. 26. Zúčtování přijaté zálohy. 27. Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby ,- 28. Směnka předložena k eskontu bance (op.7) Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru. b) diskont 6 000,- c) připsaná částka. 30. Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitrpodn.ceněo (56 kj A, 45 kj B..) celkem. 31. Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků ,- b) splátka dlouhod.úvěru ,- c) splátka krátkod.úvěru ,- d) splátka dlužné daně z př ,- 32. Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- b) DPH 19 % 3 040,- c) celkem ,- 33. Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- b) DPH 9 % 2 280,- c) celkem ,- 34. Zúčtování mezd a) hrubé mzdy ,- b) srážka SZP (11%) ,- c) srážka daně z příjmu ,- d) dávky nemocenského poj ,- e) srážka na úhradu manka 3 000,- 35. Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam ,- 36. Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů ,- b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku ,- 37. Zúčtování odpisů strojů a zařízení a nákl. automobilu ,- 38. Faktura za výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A,30 kj B.)

5 celkem a) prodejní cena... b) DPH 19%.. c) celkem Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku. b) úhrada z b.účtu c) kurz.rozdíl Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem. 41. Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) ,- 42. Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem b) výnosy celkem Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti. b) daň z příjmu z mimořádné čin Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem b) účty pasiv celkem.. Úkoly: 1. Doplňte údaje v počáteční rozvaze 2. Otevřete účty hlavní knihy pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný a proveďte kontrolu správnosti převzatých údajů. 3. K účetním případům zapsaným v deníku doplňte účtové předpisy a doklady, podle kterých budou účtovány. U těch účetních předpisů, kde nejsou uvedeny částky, doplňte částky. 4. Účetní případy zaúčtujte na účty hlavní knihy. 5. Po zaúčtování zjistěte obraty na účtech a správnost zaúčtování zkontrolujte obratovou předvahou. 6. Výsledkové účty uzavřete převodem na účet zisků a ztrát a zjistěte hospodářský výsledek za dané účetní období. Z účtu 710 Účet zisků a ztrát převeďte zjištěný účetní hospodářský výsledek na účet 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (zúčtování daňové povinnosti neuvažuje). Do deníku doplňte souhrnné částky nákladů a výnosů v operaci č. 42, a částku hospodářského výsledku v operace č. 44. K oběma operacím doplňte také účtové předpisy a zaúčtujte na účtech hlavní knihy. Do operace č. 43 doplňte částku daně z příjmu neuvažujte žádné daňově neuznatelné náklady či slevy na dani zjištěný zisk nebo ztráta je zároveň základem daně 7. Zjistěte zůstatky rozvahových účtů a sestavte účet Konečný účet rozvažný, proveďte kontrolní součty. 8. Zjistěte výši daňové pohledávky či závazku pro vyúčtování DPH.

6 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č.op Č.účtu Částka Č.op Č.účtu Částka MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D MD 112-Materiál na skladě D

7 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D MD Pokladna D MD Zaměstnanci D MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D

8 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D

9 MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D MD 431 HV ve schvalovacím řízení D MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D

10 MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D

11 MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka

12 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet Celkem

13 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. - řešení Příklad 100 Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

14 Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. VÚD Otevření rozvahových účtů a) aktiv ,- A-účty 701 b) pasiv ,- 701 P-účty 2. VBÚ Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH , b) úhrada dlužného SZP , VPD Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000, VYD Do spotřeby vydán materiál , FAP Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- 111 b) DPH 19 % ,- 343 c) celkem , VUD, Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb PPD a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- 501 b) DPH 19 % 380,- 343 c) vrácen zbytek zálohy 620,- 211 d) celkem vyúčtována záloha 3 000, SMI Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- 311 b) úrok 8 000,- 662 c) směnečná suma , VUD Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky , PRI Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně , REK Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,

15 11. VUD Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu , b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let , VBU Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu , FAP Faktura za telefon a) smluvní cena ,- 518 b) DPH 19 % 2 508,- 343 c) celkem , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele , b) úhrada faktury za telefon , c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) , FAV Faktura za prodej nepotřebného materiálu a) prodejní cena ,- 642 b) DPH 19% 7 220,- 343 c) celkem , VYD Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně , FAP Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD) , JCD Vyúčtování celního úřadu - clo , VPD Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot , PRI Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A, ,- a 50 kj B, ,- ) celkem , VUD Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- 315 b) DPH 19 % 1 520,- 343 c) celkem 9 520, VUD Přeprava mat.ze zahraničí ve vlastní režii , PŘI Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad (poř.c.) , FAV Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena (100x x3100) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VYD Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A ,- 50 kj B ,-) celkem , VUD Zúčtování přijaté zálohy , VYD Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby , VUD Směnka předložena k eskontu bance (op.7) , VBÚ Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru ,- 232 b) diskont 6 000,- 562 c) připsaná částka , PRI Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitropodn.ceněo (56 kj A, ,- 45 kj B ,-) celkem ,

16 31. VBU Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků , b) splátka dlouhod.úvěru , c) splátka krátkod.úvěru , d) splátka dlužné daně z př , FAP Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- 502 b) DPH 19 % 3 040,- 343 c) celkem , FAP Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- 511 b) DPH 9 % 2 280,- 343 c) celkem , ZVL Zúčtování mezd a) hrubé mzdy , b) srážka SZP (11%) , c) srážka daně z příjmu , d) dávky nemocenského poj , e) srážka na úhradu manka 3 000, VUD Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů , b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku , VUD Zúčtování odpisů strojů,zařízení,nákl.automob , FAV Fakturujeme výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A 50x2300, 30 kj 30x3100,-.) celkem a) prodejní cena (115000, ,-) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VBU Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku ,- 321 b) úhrada z b.účtu ,- 221 c) kurz.rozdíl-ztráta 5 000, FAV Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- 602 b) DPH 19 % 9 500,- 343 c) celkem , VUD Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) , Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem ,- 710 N-účty b) výnosy celkem ,- V-účty Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti 6 824, b) daň z příjmu z mimořádné čin. 0,- 44. Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení , Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem 702 A-účty b) účty pasiv celkem P-účty 702

17 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat ,- obrat ,- MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D 1. PZ ,- 1. PZ ,- obrat 0,- obrat 0,- 37) ,- KZ ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D 5) ,- 9) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 8) ,- 10) 8 000,- 14) ,- 2) ,- 17) ,- 23) ,- 29) ,- 12) ,- 18) ,- 36) ,- 14) ,- 19) 7 800,- 14) ,- 22) ,- 31) ,- obrat ,- obrat ,- 31) ,- 31) ,- 34) ,- 36) ,- MD 112-Materiál na skladě D 39) ,- 1. PZ ,- 4) ,- obrat ,- obrat ,- 9) ,- 16) ,- KZ ,- 23) ,- 27) ,- obrat ,- obrat ,-

18 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D 1. PZ ,- 7) ,- 31) ,- 1. PZ ,- 15) ,- 26) ,- obrat ,- obrat 0,- 24) ,- 36) ,- KZ 0,- 38) ,- 40) ,- obrat obrat ,- KZ ,- MD Pokladna D MD Zaměstnanci D 1. PZ ,- 3) 3 000,- 12) ,- 1. PZ ,- 6) 620,- 19) 7 800,- 34) ,- 34) ,- obrat 620,- obrat ,- 34) ,- 34) ,- 34) 3 000,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D 1. PZ ,- 25) ,- 14) ,- 1. PZ ,- 20) ,- 14) ,- 5) ,- 20) ,- 21) 9 520,- 13) ,- obrat ,- obrat ,- 39) ,- 17) ,- KZ ,- 32) ,- 33) ,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D PZ 0,- 28) ,- PZ 0,- 7) ,- 29) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat KZ 0,- MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D PZ 0,- 1. PZ ,- 29) ,- obrat obrat 0,- 0,- obrat ,- obrat 0,- KZ ,- KZ ,-

19 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D PZ 0,- 21) 8 000,- 26) ,- PZ 0,- 10) 8 000,- 14) ,- obrat 8 000,- obrat 8 000,- obrat ,- obrat ,- KZ 0,- KZ 0,- MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D 1 PZ 3 000,- 6) 3 000,- 26) ,- 1. PZ ,- 3) 3 000,- 34) 3 000,- 34) ,- 34) ,- obrat 3 000,- obrat 6 000,- 35) ,- KZ 0,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D PZ 0,- 31) ,- 1. PZ ,- 18) ,- 43) obrat 0,- obrat ,- obrat ,- obrat 6 824,- KZ ,- KZ 6 824,- MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D 36) ,- 1. PZ ,- 1. PZ ,- 41) ,- 34) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D 1. PZ ,- PZ 0,- 11) ,- 11) ,- obrat 0,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D 31) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 1. PZ ,- obrat ,- obrat 0,- 5) ,- 15) 7 220,- KZ ,- 6) 380,- 21) 1 520,- 13) 2 508,- 24) ,- 32) 3 040,- 38) ,- 33) 2 280,- 40) 9 500,- MD 431 HV ve schvalovacím řízení D obrat ,- obrat ,- 11) ,- 1. PZ ,- KZ ,- 11) ,- obrat ,- obrat 0,- KZ 0,-

20 MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D 4) ,- 32) ,- 6) 2 000,- obrat ,- převod na ÚZZ 27) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D 33) ,- 13) ,- obrat ,- převod na ÚZZ 41) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D 34) ,- 16) ,- obrat ,- převod na ÚZZ Obrat ,- převod na ÚZZ MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D 35) ,- 37) ,- obrat převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D 28) 6 000,- 39) 5 000,- 31) ,- obrat 5 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D 24) ,- 40) ,- 38) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,- MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D 25) ,- 20) ,- 8) ,- 30) ,- 22) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,-

21 MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D 15) ,- 7) 8 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat 8 000,- MD 591-Daň z běžné činnosti D D 43) 6 824,- obrat 6 824,- převod na ÚZZ MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat obrat MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Náklady celkem ,- Výnosy celkem ,- ZISK ,-

22 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D 022 0,- 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , mezisoučet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3.mezisoučet 411 0,- 0, , ,- 1.mezisoučet 423 0,- 0, , ,- 2.mezisoučet ,- 0, ,- 0,- 1.mezisoučet Celkem

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Souvislý příklad. Nábytek, a. s. Všeobecné údaje o podniku: Název firmy: Nábytek, a. s. Komenského 353, Kroměříž IČ:

Souvislý příklad. Nábytek, a. s. Všeobecné údaje o podniku: Název firmy: Nábytek, a. s. Komenského 353, Kroměříž IČ: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/00 Sb. ve znění pozdějších R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích CASH FLOW Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích Příklad Společnost s ručením omezeným vykazovala k 1.1. a k 31.12. 2008 následující zůstatky rozvahových položek: Položka

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více