citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)"

Transkript

1 Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ Zpracování citlivých údajů Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ Kategorie příjemců OÚ vč. předání do třetích zemí Doba uchování Způsob zpracování OÚ Právo vznést námitku Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní Školní matrika - evidence ů Jméno, příjmení, datum narození, bydliště dítěte, státní příslušnost, zdravotní stav a omezení, potřeby a doručování korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, zdravotní stav a omezení, potřeby a, třída, ročník, počet let splněné školní docházky doručování korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, bydliště a, státní příslušnost, režim pobytu u cizinců, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav a omezení, potřeby a, označení třídy, ročník vzdělávání, vyučovaný cizí jazyk, ŠVP, názvy příslušných povinných, povinných, povinně volitelných bo volitelných předmětů bo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících bo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání a v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech, výchovná opatřen hodnocení chování a, pokud se chování hodnotí, počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud plní ve škole povinnou školní docházku, údaje o docházce do, přehled zameškaných vyučovacích hodin a omluvených zameškaných vyučovacích hodin, údaje o případném přestupu a bo studenta mezi mi bo přeřazení do jiné třídy a údaje o vydání vysvědčení, údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským m a přiznaných a poskytovaných školou ovi se mi mi potřebami doručování korespondence, telefonní číslo, , ID datové schránky plnění právních povinností ( 36 a 37 zákona č., 3a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzděláván některých náležitostech plnění povinné školní docházky) plnění právních povinností ( 49 zákona č., vyhláška 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zapisované děti k povinné školní docházce jejich zákonní zástupci žádající o přestup zákonní zástupci a plnění právních povinností ( 28 zákona č. jejich zákonní zástupci, Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízen školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízen ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských ), dítěte a a od učitelů od školských poradenských od předchozích škol a ČŠI, zřizovatel 5 let manuální ČŠI, krajský úřad, a 5 let manuální ČŠI, MŠMT, 45 let manuální OSPOD, Policie ČR, soudy 1.4 Externí hodnocení vzdělávání ů - SCIO povinné, testující Jméno, příjmení, datum narození, třída, ročník, výsledek hodnocení na základě souhlasu školní matrika ČŠI, zákonní 5 let manuální zástupci a, testující 1.5 Externí hodnocení vzdělávání ů - ČŠI povinné, ČŠI Jméno, příjmení, datum narození, třída, ročník, výsledek hodnocení plnění právních povinností ( 164, odst.1 písm. g a 174 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školní matrika ČŠI, zákonní zástupci a 5 let manuální

2 Přezkušování ů - opravné zkoušky, dodatečné hodnocení Třídní schůzky Konzultace se zákonnými zástupci Třídnická dokumentace Dodatečný odklad Pokračování v základním vzdělávání po ukončení povinné školní docházky Uvolnění z tělesné výchovy Uvolnění z předmětu Uvolnění z vyučování Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště a, třída, ročník, výsledek přezkoušení Jména a příjmení členů zkušební komise Jméno, příjmení, třída, výsledek hodnocení a Jméno a příjmení zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída, výsledek hodnocení a Jméno a příjmení zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, doručování korespondence, ID datové schránky zákonného zástupce Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, doručování korespondence, ID datové schránky zákonného zástupce Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, zdravotní stav doručování korespondence zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída a, důvod uvolnění doručování korespondence zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída a, důvody uvolnění Jméno, příjmení zákonného zástupce plnění právních povinností ( 53 zákona č. plnění právních povinností ( 21 zákona č. plnění právních povinností ( 21 zákona č. plnění právních povinností ( 28 zákona č. plnění právních povinností ( 37 zákona č. plnění právních povinností ( 54 zákona č. plnění právních povinností ( 50 zákona č. plnění právních povinností ( 50 zákona č. plnění právních povinností ( 50 zákona č., školní řád,, zaměstnac ČŠI zákonný zástupce zákonný zástupce zákonný zástupce a zákonný zástupce a zákonný zástupce a zákonný zástupce a zákonný zástupce a školní matrika učitelů, od pedagogů, od učitelů a a a, od registrujícího lékaře a a a ČŠI, krajský úřad, a ČŠI, zákonní zástupci a ČŠI, zákonní zástupci a 5 let manuální 1 rok manuální 1 rok manuální ČŠI 10 let manuální ČŠI 5 let manuální ČŠI 5 let manuální ČŠI 5 let manuální ČŠI 5 let manuální ČŠI 5 let manuální

3 Informovaný souhlas s činností školního psychologa Soutěže, Olympiády - účast Zpráva o ovi na vyžádání (OSPOD, Policie ČR, soudy apod.) Vydávání druhopisu vysvědčení na základě žádosti 2.1 Speciální Doporučení ho ho potřeby 2.2 Speciální potřeby Evidence ů se mi mi potřebami 2.3 Speciální Žádost o povolení vzdělávání a podle potřeby individuálního ho plánu 2.4 Speciální Individuální plán (IVP) potřeby, pořádající,,, pořádající, žádající instituce,, Jméno, příjmení, třída a Jméno a příjmení zákonného zástupce a Jméno a příjmení zaměstnanců plnění právních povinností (z.561/2004 Sb., ŠZ; vyhl.27/2016 Sb. o vzdělávání ů se mi mi potřebami a ů nadaných) zákonný zástupce a Jméno, příjmení, datum narození, třída a souhlas Jméno a příjmení, datum narození zaměstnanců jméno a příjmení, podpis zákonného zástupce Jméno a příjmení, datum narození, třída, bydliště, hodnocení prospěchu a chování a Jméno a příjmení, bydliště zákonného zástupce ČŠI 5 manuální a, od zaměstnanců pořádající zaměstnanců, ČŠI 5 manuální plnění právní povinnosti (celá škála předpisů) žáci, zákonní zástupci ů OSPOD, Policie ČR, 5 let manuálně zaměstnanců soudy apod. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště plnění právní povinnosti (561/2004 Sb., vyhláška 3/2015 o některých dokladech o vzdělání) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření jméno, příjmení zaměstnanců ho ho Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, termín platnosti podpůrných opatření Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a doručování korespondence zákonného zástupce Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření, způsob vzděláván klasifikace Jména, příjmení učitelů Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jména, příjmení žadatel plnění právních povinností ( 16a zákona č. zaměstnanci ho ho, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ů se mi mi potřebami a ů nadaných) plnění právních povinností ( 16 zákona č. plnění právních povinností ( 18 zákona č. zákonný zástupce a plnění právních povinností ( 18 zákona č. zaměstnac ho, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ho ů se mi mi potřebami a ů zákonní zástupci nadaných) od samotného subjektu od zákonného zástupce od ho ho, matrika, od pedagogů poskytujeme 45 let manuálně ČŠI 45 let manuální ČŠI 45 let manuální ČŠI 5 let manuální ČŠI, zákonný zástupce a, 45 manuální

4 2.5 Speciální Plán pedagogické podpory (PLPP) potřeby 2.6 Speciální Hodnocení vzdělávání podle individuálního potřeby ho plánu 2.7 Speciální Hodnocení efektivity podpůrných opatření potřeby 2.8 Speciální Zprávy mu mu potřeby před vyšetřením a 2.9 Speciální Povolení slovního hodnocení potřeby 3.1 Vzděláván í mimo školu 3.2 Vzděláván í mimo školu Plavání Škola v přírodě,,,,, Plavecká Uherské Hradiště Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření, způsob vzděláván klasifikace Jména, příjmení učitelů Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jméno, příjmení zákonného zástupce a Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření, způsob vzděláván klasifikace Jména, příjmení učitelů Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jména, příjmení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření, způsob vzděláván klasifikace Jména, příjmení učitelů Jméno, příjmení zaměstnance ho ho Jméno, příjmení zákonného zástupce Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, ročník, zdravotní hodnocení vzdělávání Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště a Jméno, příjmení, bydliště zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída a, zdravotní stav Jména a příjmení zaměstnanců Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, zdravotní stav Jména a příjmení, bydliště zaměstnanců Jména, příjmení, telefonní číslo Jméno a příjmení lékaře plnění právních povinností (vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ů se mi mi potřebami a ů nadaných) zaměstnac ho ho zákonný zástupce a plnění právních povinností ( 18 zákona č. zaměstnac ho, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ho ů se mi mi potřebami a ů zákonný zástupce nadaných) plnění právních povinností ( 16a zákona č. učitelé zaměstnanci ho, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání ho ů se mi mi potřebami a ů zákonní zástupci nadaných) plnění právních povinností ( 16a zákona č. plnění právních povinností ( 51 zákona č. plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zákonný zástupce a plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 8 a zákonní zástupci 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného lékař zdrav o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovackce pro děti od ho ho ČŠI, zákonný zástupce a, 5 let manuální, od učitelů od ho ho, učitelů, od učitelů, od od pedagogů, školní matrika a,, lékař ČŠI, zákonný zástupce a, 10 manuálně ČŠI,, zákonní zástupci a ČŠI, 5 let manuálně 5 let manuální ČŠI 5 manuálně ČŠI, Plavecká Uherské Hradiště ČŠI, poskytovatel ubytování, KHS 5 let manuální 5 let manuální 3.3 Vzděláván í mimo školu Výlety, exkurze, zájezdy Jméno, příjmení, třída a Jména a příjmení zaměstnanců Jména a příjmení plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zákonní zástupci ČŠI 5 let manuální

5 3.4 Vzděláván Lyžařský výcvikový kurz í mimo školu Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a, třída, zdravotní stav Jména a příjmení, bydliště zaměstnanců Jméno a příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno a příjmení lékaře plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 8 a zákonní zástupci 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného lékař zdrav o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovackce pro děti, od zaměstnanců, od lékaře ČŠI, poskytovatel ubytování 5 let manuální 3.5 Vzděláván í mimo školu 3.6 Vzděláván í mimo školu Ohlášení zotavovackce, v přírodě Dopravní výchova Jména a příjmení, zaměstnanců (kontaktní osoby) Jméno, příjmení, datum narození, třída a, Jména a příjmení zaměstnanců, Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž plnění právních povinností 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav o změně některých souvisejících zákonů) plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání evidence zaměstnanců ČŠI, Krajská hygienická stanice 5 let manuální ČŠI, Oblastní spolek 5 let manuální Českého červeného kříže Kroměříž 4.1 Školní 4.2 Školní 4.3 Školní 4.4 Školní 4.5 Školní Evidence přihlášek do školní družiny Dokumentace činnosti školní družiny Evidence přihlášek do zájmového útvaru školní družiny Dokumentace činnosti zájmového útvaru školní družiny Evidence plateb ŠD Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní komplikace a omezení přihlášeného a. Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno a příjmení osoby oprávněné vyzvednout dítě z družiny Jméno, příjmení, třída, adresa bydliště, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno, příjmení vychovatele Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní komplikace a omezení přihlášeného a. Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vedoucího zájmového útvaru plnění právních povinností (vyhláška 74/2005 Sb. o plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Sb., o žáci přihlášení do školní družiny zákonní zástupci ů osoby oprávněné vyzvednout dítě ze školní družiny zákonný zástupce dítěte plnění právních povinností (vyhláška 74/2005 Sb. o žáci přihlášení do školní družiny komplikace) zákonní zástupci ů dítěte plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Sb., o Jméno, příjmení, třída plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo a číslo účtu, Sb., o korespondenčndresa zákonného zástupce zákonný zástupce 5 manuální, od vychovatelů školní družiny ČŠI 10 let manuální od vedoucích zájmových útvarů školní družiny 5 manuální ČŠI 10 let manuální ČŠI 5 manuální

6 4.6 Školní 4.7 Školní 5.1 Školní 5.2 Školní 5.3 Školní 5.4 Školní 5.5 Školní 5.6 Školní 5.7 Školní Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Evidence přihlášek do školního u Dokumentace činnosti školního u Evidence přihlášek do zájmového útvaru školního u Dokumentace činnosti zájmového útvaru školního u Evidence plateb ŠK Snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školním u Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školním u Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a plnění právních povinností ( 123 zákona č. Jméno, příjmení, adresa bydliště zákonného zástupce, vyhláška č. 74/2005 Sb., o Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a plnění právních povinností ( 123 zákona č. Jméno, příjmení, dresa bydliště, ID datové schránky zákonného zástupce, vyhláška č. 74/2005 Sb., o Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní plnění právních povinností (vyhláška 74/2005 Sb. o žáci přihlášení do školního komplikace a omezení přihlášeného a. Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno a příjmení osoby oprávněné vyzvednout dítě ze školního u komplikace) u zákonní zástupci ů osoby oprávněné vyzvednout a ze školního u Jméno, příjmení, třída, adresa bydliště, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno, příjmení vychovatele Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní komplikace a omezení přihlášeného a. Jméno, příjmení, telefonní číslo zákonného zástupce Jméno, příjmení, třída, absence a, průběh vzdělávání Jméno, příjmení vedoucího zájmového útvaru Jméno, příjmení, třída a Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Sb., o zákonný zástupce plnění právních povinností (vyhláška 74/2005 Sb. o žáci přihlášení do školního komplikace) u zákonní zástupci ů plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Sb., o plnění právních povinností (vyhláška č. 74/2005 Sb., o Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a plnění právních povinností ( 123 zákona č. Jméno, příjmení, adresa bydliště zákonného zástupce, vyhláška č. 74/2005 Sb., o Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště Jméno, příjmení, dresa bydliště zákonného zástupce plnění právních povinností ( 123 zákona č., vyhláška č. 74/2005 Sb., o zákonný zástupce, zákonný zástupce od zákonného zástupce, od úřadu práce od zákonného zástupce, od úřadu práce a, od vychovatelů školního u dítěte od vedoucích zájmových útvarů školního u od zákonného zástupce, od úřadu práce od zákonného zástupce ČŠI, zřizovatel 5 manuální ČŠI, zřizovatel 5 manuální 5 manuální ČŠI 10 let manuální 5 manuálně ČŠI 10 let manuálně ČŠI 5 let manuálně ČŠI, zřizovatel 5 manuální ČŠI, zřizovatel 5 let manuálně

7 6.1 Školní 6.2 Školní 6.3 Školní 6.4 Školní 6.5 Školní 6.6 Školní 6.7 Školní 7.1 Personáln 7.2 Personáln Evidence přihlášek do školní jídelny (žáci, zaměstnanci) Evidence stravování ve školní jídelně (žáci a zaměstnanci) Evidence přihlášek do školní jídelny (cizí strávníci) Evidence stravování ve školní jídelně (cizí strávníci) Přihlašován odhlašování stravy ve školní jídelně (TERMINÁL) Přihlašován odhlašování stravy ve školní jídelně (TERMINÁL) - cizí strávníci Manipulace s pokrmem doseným do školní jídelny z důvodu zdravotní indikace - dietní strava Žádosti o zaměstnání - výběrové řízení Žádosti o zaměstnání - mimo výběrové řízení Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a jiné Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce a Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třída a jiné Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefonní číslo zákonného zástupce a plnění právních povinností ( 119 zákona č., vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování plnění právních povinností ( 119 zákona č., vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jiné přihlášení do školní jídelny zákonní zástupci ů zaměstnanci jiné a jiné přihlášení do školní jídelny zákonní zástupci ů zaměstnanci jiné a, od přihlášených dospělých strávníků a, od přihlášených dospělých strávníků, KHS, KHS Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu cizího strávníka při plnění smlouvy cizí strávníci strávníků, KHS Jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu cizího strávníka při plnění smlouvy cizí strávníci od přihlášených dospělých strávníků Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu strávníka Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu zákonného zástupce strávníka Jméno, příjmení, stav účtu a číslo bankovního účtu strávníka Jméno, příjmení, třída, zdravotní stav strávníka Jméno, příjmení, zákonného zástupce strávníka Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav plnění právních povinností ( 119 zákona č., vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování a jiné přihlášení do školní jídelny zákonní zástupci ů zaměstnanci jiné, KHS Evidence strávníků pro plnění smlouvy cizí strávníci Evidence strávníků pracovníci pro plnění smlouvy a jiné přihlášení do školní jídelny zákonní zástupci ů ošetřující lékař plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník od zákonného zástupce strávníka, od ošetřujícího lékaře 5 let manuálně 5 let manuálně 5 let manuálně 5 let manuálně 5 let manuální 5 let manuální ČŠI, KHS 5 let manuální žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 3 roky manuálně souhlas žadatele žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 1 rok manuální

8 7.3 Personáln Výběrové řízení (přijímání nového zaměstnance) 7.4 Personáln Zajištění pracovněprávních a obdobných vztahů zaměstnanců, DPP, DPČ Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, ová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní stav jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní způsobilost, telefonnní číslo, plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník žadatelé o zaměstnání od žadatelů poskytujeme 3 roky manuálně plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník práce, 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, 120/2001 Sb., exekuční řád, 562/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečen příspěvku na státní politiku zaměstnsti, 155/1995 Sb., dákon o důchodovém pojištění, 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) zaměstnanci, DPP, DPČ od zaměstnanců zdravotní pojišťovny, ČSSZ, FÚ, banky, penzijní společnosti, inspektorát práce, poskytovatel pracovnělékařských služeb, garanti projektů EU, exekutorské úřady až 50 let manuálně 7.5 Personáln 7.6 Personáln 7.7 Personáln 7.8 Personáln 7.9 Personáln 7.10 Personáln Zdravotní prohlídky zaměstnanců Vstupní vzděláván proškolení zaměstnance Periodická školení zaměstnanců, DVPP Zajištění ch akcí, DVPP Pověření zaměstnanců k obsluze strojů a Ustvení odpovědnosti osob, hmotná odpovědnost (za inventář, pokladní hotovost, ceniny, skladové zásoby atd), pověření k výkonu finanční, školící Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pracovní pozice, informace o zdrav.způsobilosti k práci plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 373/2011 o specifických zdravotních službách, 79/2013 Sb., o provedení některých ustvení zákona 373/2011) Jméno a příjmení, datum narození zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník Jméno a příjmení, datum narození zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník jméno, příjmení, datum a místo narozen pracovní pozice zaměstnance pro potřeby vystavení osvědčení o absolvování ch akcí plnění právních povinností podle zákona č. 563/2004 Sb. a 317/2005Sb. Jméno a příjmení zamětsnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb., zákoník Jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, adresa, podpis plnění právní povinnosti (262/2006 Sb. zákoník vybraný žadatel o zaměstnání, od žadatelů, od smluvního lékaře inspektorát práce inspektorát práce, školící, ČŠI zaměstnanci subjekty údajů instituce, ČŠI inspektorát práce inspektorát práce, kontrolní orgán Smluvní lékař 5 let manuální 50 manuálně 10 manuálně 5 let manuální 10 manuálně 10 manuálně

9 7.11 Personáln Dávky mocenského pojištění 7.12 Personáln 7.13 Personáln 7.14 Personáln 7.15 Personáln 7.16 Personáln 7.17 Personáln 7.18 Personáln 7.19 Personáln MPSV Daňová povinnost MF ČR Zákonné odvody MPSV Evidence pracovních úrazů (kniha) Záznam o pracovním úrazu Evidence pracovní doby Přehled dosažitelnosti vedoucích pracovníků Ustvení odpovědnosti osob za elektrické Osvědčení o způsobilosti topiče, bezpečnostní technik, školící jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, zdravotní stav (v případě prac.úrazu) rodné číslo zaměstnanců a rodinných příslušníků (OČR) Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, č.účtu, jméno, příjmení, rodné číslo rodinných příslušníků (slevy na dani) Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní stav zaměstnanců Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa bydliště, státní občanství, údaje o úrazu - zdravotní stav zaměstnanců Jméno, příjmení zaměstnanců jméno, příjmení, datum narození zaměstnace v případě dárce krve Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo zaměstnance plnění právních povinností - z. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení plnění právní povinnosti - z. 586/1992 Sb. o daních z příjmů plnění právní povinnosti (zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 262/2006 Sb. zákoník plnění právních povinností ( 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášen zasílání záznamu o úrazu) plnění právních povinností ( 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášen zasílání záznamu o úrazu) plnění právních povinností ( 96 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník zaměstnanci, rodinní příslušníci (OČR) zaměstnanci, děti zaměstnanců a rodinných příslušníků (slevy na dani) zaměstnanci přímo od subjektu údajů, lékař OSSZ, pojišťovna Kooperativa 50 let manuálně od subjektu údajů Finanční úřad 10 manuálně od subjektu údajů zdravotní pojišťovny, OSSZ a penzijní společnosti evidence oblastní zaměstnanců, od inspektorát práce zaměstnanců od zaměstnanců od zaměstnanců plnění právní povinnosti (zákoník inspektorát práce Jméno a příjmení zaměstnance plnění právní povinnosti (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Norma ČSN EN ed.2) Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště zaměstnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb. zákoník inspektorát práce inspektorát práce 10 manuálně 10 let manuálně Pojišťovna, zdravotní pojišťovna zaměstnance, oblastní inspektorát práce, Policie ČR 10 let manuálně inspektorát práce 3 roky manuální až 50 let manuálně 10 manuálně 10 let manuálně

10 7.20 Personáln Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců z oboru BOZP 7.21 Personáln 8.1 Účetní 8.2 Účetní 8.3 Účetní 8.4 Účetní 8.5 Účetní 8.6 Účetní 8.7 Účetní Pověření vedením lyžařský výcvikový kurz, zotavovackce cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest evidence smluv pokladna Evidence účetních dokladů v Gordic vyřizování korespondence FKSP Exekuce zaměstnance, bezpečností technik, žádající instituce Jméno a příjmení, rodné číslo zaměstnance plnění právní povinnosti (262/2006 Sb., zákoník inspektorát práce 10 let manuálně Jméno a příjmení zaměstnance plnění právních povinností (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 8 a 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník od zaměstnanců ČŠI 5 let manuální jméno, příjmení zaměstnance, bydliště plnění právní povinnosti - 262/2006 Sb. zákoník práce zaměstnanci samotné subjekty údajů jméno, příjmení zástupce firmy, telefonní číslo, oprávněný zájem správce smluvní strana od samotných subjektů údajů jméno, příjmení zaměstnance jméno a příjmení plnění právní povinnosti 563/1991 Sb. zaměstnanci, zákonní zástupci samotné subjekty údajů jméno a adresa FO podnikatele, IČ plnění právní povinnosti 563/1991 Sb. FO podnikající přímo od subjektu údajů na došlých fakturách, ARES jméno, příjmení, kontakndresa, , telefonní číslo pro plnění právní povinnosti - 499/2004 Sb. o archivnictv spisové službě jméno a příjmení zaměstnance plnění právních povinností (zák. 262/2006 Sb., ZP, 114/2002 Sb. o FKSP) Jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, plat, vyživovací povinnost zaměstnance?? plnění právní povinnosti (89/2012 Sb, OZ, 418/2001 Sb. o postupech při výkoch exekučních a dalších činností, OSŘ č. 99/1963) korespondenti samotné subjekty údajů, veřejný zdroj - intert pojišťovna při 5 let manuálně zahraniční pracovní cestě předáváme bo registr smluv 5 let manuálně poskytujeme 5 let manuálně poskytovatelé dotací, kontrolní orgány zaměstnanci subjekty údajů kontrolní orgán, ČŠI zaměstnanci od subjektů údajů, exekuční příkaz 10 let běžné manuálně faktury, dále u dotací EU dle příručky poskytujeme 5 let manuálně 5 let manuální Exekutor 5 let manuálně

11 8.8 Účetní 8.9 Účetní 8.10 Účetní 8.11 Účetní 8.12 Účetní 8.13 Účetní Potvrzení o zaplacení finanční částky (pro úřad Potvrzení o zaplacení finanční částky (pro účely proplacení nákladů za ŠvP, LVK pojišťovnou, zaměstnavatelem ) Potvrzení o studiu (pro účely daně, průkazka na dopravu, ISIC) Potvrzení o výši příjmu zaměstnance dalšímu zaměstnavateli Potvrzení o výši příjmu zaměstnance (půjčky, hypoteční úvěry) Evidence členů inventarizační komise v inventarizační dokumentaci, podpisových vzorů zaměstnanců 9.1 Různé Evidence školních úrazů (kniha úrazů) 9.2 Různé Záznam o úrazu, žádající zaměstnavatel, žádající instituce, Česká školní inspekce, pojišťovna Jméno a příjmení, třída a Jméno a příjmení, bydliště zákonného zástupce Jméno a příjmení, třída a Jméno a příjmení, bydliště zákonného zástupce Jméno a příjmení, datum narození, třída a Jméno a příjmení, bydliště zákonného zástupce plnění právní povinnosti (111/2006 zák. o pomoci v hmotné nouzi) plnění právní povinnosti (592/1992 Sb.zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) plnění právní povinnosti (586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu ) Jméno a příjmení, plat zaměstnance plnění právní povinnosti (586/1992 Sb. o dani z příjmu) Jméno a příjmení, bydliště, plat, vyživovací povinnost zaměstnance žáci, zákonní zástupci ů žáci, zákonní zástupci ů žáci, zákonní zástupci ů zaměstnanci od zaměstnanců právní povinnost (262/2006 Sb. ZP) zaměstnanci od zaměstnanců Jméno, příjmení, podpis plnění právních povinností (270/2010 Sb., o inventarizaci) Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní stav Jména a příjmení zaměstnanců Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní stav Jména a příjmení zaměstnanců plnění právních povinností ( 28 a 29 zákona č., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ů a studentů plnění právních povinností ( 28 a 29 zákona č., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ů a studentů Úřad práce 5 let manuálně zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel zákonného zástupce 5 let manuálně zaměstnavatel zákonného zástupce, Fin. úřad, dopravci 5 let manuálně žádající zaměstnavatel žádající instituce zaměstnanci od subjektů údajů kontrolní orgán 5 let manuálně uchovává me (předáme žadateli) manuálně 5 let manuálně ČŠI 5 manuální zaměstnanců ČŠI, pojišťovna, zaměstnanců Policie ČR, zřizovatel, zákonný zástupce 10 manuální

12 9.3. Různé Pedagogické rady - zápis 9.4 Různé Organizační porady s pedagogy - zápis 9.5 Různé Organizační porady s pedagogy - zápis 9.6 Různé Školská rada - volby, zápisy z jednání 9.7 Různé Zřízení kvalifikovaného certifikátu pro ředitele 9.8 Různé Organizování okresních a jiných kol soutěží, olympiád, přehlídek 9.9 Různé OPVVV - "Šablony" (dokumentace, zpráva o realizaci) 9.10 Různé Evidence kontaktních údajů pro komunikaci vs. zákonný zástupce 9.11 Různé pořizování obrazových záznamů ů, a zaměstnanců Česká pošta a.s. - Postsignum, spolupořádající, MŠMT ČR Jméno, příjmení, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření, hodnocení vzdělávání Jména, příjmení pedagogů Jméno, příjmení, třída, ročník, zdravotní potřeby, podpůrná opatření Jména, příjmení pedagogů plnění právních povinností ( 28 a 164 zákona č. plnění právních povinností ( 18 zákona č. ) Jména, příjmení pedagogů plnění právních povinností (zákon č. 262/2006 Sb. zákoník Jména, příjmení, členů (kandidátů) rady plnění právních povinností ( 167 zákona č. ) adresn identifikační údaje plnění právní povinnosti ( Kvalifikovaný certifikát je zřizován z důvodu funkčnosti elektronického podpisu. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci o důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu) Jméno, příjmení, datum narození, třída ů Jméno, příjmení, datum narození, třída ů přihlášených škol Jméno a příjmení, datum narození zaměstnanců Jméno a příjmení spolupořádající Jméno a příjmení, datum narození zaměstnanců přihlášených škol Jméno, příjmení, datum narození, třída a Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, postavení na trhu práce, vzdělání, zvýhodnění zaměstnanců žáci žáci od pedagogů ČŠI 5 manuálně od pedagogů ČŠI 5 let manuálně od zaměstnanců ČŠI 5 let manuálně členové rady plnění smlouvy (ústní dohoda) a přihlášených škol a přihlášených škol zaměstnanci spolupořádající pro účely oprávněného zájmu správce (národnost, zdravotní evidence zaměstnanců, od, od ČŠI, veřejnost 3 manuální ředitel od ředitele postsignum po dobu platnosti certifikátu Telefonní čísla, na základě souhlasu zákonní zástupci dětí od samotných subjektů údajů obrazový údaj, třída, jméno a příjmení na základě souhlasu žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci ČŠI, přihlášené zaměstnanců,, od spolupořádající přihlášených škol, od spolupořádající manuální 5 manuální MŠMT ČR, ČŠI 25 let manuální zaměstnanců poskytujeme uchováváme manuálně pouze po dobu školní docházky od sujektů předáváme omezená manuálně

13 9.12 Různé Kamerový systém se záznamem podobizna pro účely oprávněného zájmu správce fyzická osoba vyskytujícíc se ve snímaných prostorách subjekty údajů poskytujeme 7 dnů automatizov aně

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 01.1 01.2 01.3 Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní školy matrika - evidence ů Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ

Více

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 1.I 1.II 1.III 1.IV 1.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 1.X Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní matrika - evidence ů Externí

Více

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, školní docházce

citlivých údajů ano (zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, školní docházce Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 1.1 1.2 1.3 Zápis k povinné školní docházce Přestupy ů z jiné základní matrika - evidence ů Identifikace zpracovatele Kategorie OÚ Jméno, příjmení,

Více

(zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby)

(zdravotní stav, speciální vzdělávací potřeby) Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identiikace Identiikace Kategorie OÚ Zpracování Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ správce zpracovatele citlivých údajů Kategorie příjemců

Více

citlivých údajů plnění právní povinnosti - z.561/2004sb., ŠZ; z.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví

citlivých údajů plnění právní povinnosti - z.561/2004sb., ŠZ; z.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví Číslo KL Oblast Účel zpracování - proces Identifikace správce 01.I 01.II 01.III 01.IV 01.V 01.VI 01.VII 01.VIII 01.IX 01.X 01.XI 01.XII I.13 I.14 Zápis do MŠ - žádost Rozhodnutí o přijetí/přijetí ditěte

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let Katalogové listy matrika Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy Bezpečnost na pracovišti

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace LVK, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Žáci školy, zákonní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno,

Jméno a kontaktní údaje pověřence: J. K., Hybešova 42, Brno, Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Základní škola Brno, Horácké náměst 3, příspěvková organizace, skola@zshoracke.org, 54 32 507 Jméno a kontaktní

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda (PS, DPP, DPČ) založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy a matrika dětí Žádosti o přijetí dětí Výsledky zápisu Třídní knihy Účel zpracování Vedení školní evidence - martika Zápis dítěte do MŠ - žádosti Zápis dítěre do MŠ - výsledky Kategorie

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Registr agend obsahující osobní údaje

Registr agend obsahující osobní údaje Správce OÚ: Česká Třebová, Ústecká ulice Sídlo správce: Česká Třebová, Ústecká 160, IČO: 70883335 telefon: 465531054, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz, ID: 8hkmkky Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Karel Honl,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Spisová služba Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu příjem a odesílání korespondence zákon č. 499/2004

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5 Příloha č. 6 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích Název agendy Zpracovávané OÚ

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Směrnice k ochraně č.j. SSZS/00653/2018 Příloha č. 2 Evidence zpracování, účelu, kategoriích subjektů a době jejich Agenda Účel zpracování subjektů a rozsah zpracování Správní řízení Vydání správních rozhodnutí,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

zaměstnanec MMK zaměstnanec MMK kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje,

zaměstnanec MMK zaměstnanec MMK kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, Informace zveřejňované podle zákona č. 101/ 2000 Sb.,o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíc

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více